REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014"

Transkrypt

1 REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica Project Wartość Projektu w oparciu Analizę Finansową V.5 Warszawa, Styczeń 2014 str. 1

2 wstęp Na bazie posiadanego nabrzeża portowego w Świnoujściu Ognicy, Inwestor zamierza stworzyć kompleks portowy służący do obsługi statków przywożących i wywożących rożne towary i materiały wraz z własną docelową obsługą transportową rzeczną głównie w kierunku na Śląsk i na zachód Europy. Kluczowymi założeniami biznesowymi ze względu na jego atrakcyjną lokalizację jest obrót ładunkowy portu morskiego (15 mln ton w 10 roku ) i obrót ładunkowy transportu śródlądowego ( 3,75 mln ton w 10 roku) odniesionego do usług świadczonych w kraju i zagranicą. Zintegrowane usługi obsługi portowe i transportu rzecznego, nowoczesne technologie jak również współpraca z globalnymi partnerami maja zapewnić przyjęte założenia obrotu i poziom rentowności przedsięwzięcia. Na bazie Analizy Finansowej (v.5) dokonano wyceny Projektu. Analiza dotyczy 1-go etapu Projektu, którego celem jest uruchomienie przeładunków materiałów sypkich,. Zakłada ona obsługę statków średniego tonażu (< 40 tys. ton). Niniejszy dokument przedstawia wartość proje ktu przy uwzględnieniu różnych parametrów rynkowych, tak krajowych jak również koniunkturalnych w skali globalnej. Analiza Finansowa pokazuje możliwość realizacji przedsięwzięcia o zakładanych parametrach jak również potwierdza jego duża opłacalność oraz dalsze możliwości rozwojowe. str. 2

3 zastrzeżenia Wycena rozważanego Projektu biznesowego stanowi wyzwanie zarówno dla Własciciela, jak í Inwestora. O ile w przypadku firm już działających (a więc posiadających przychody i historię finansową) można w stosunkowo prosty sposób wykorzystać analityczne metody wyceny spółek, to w przypadku start-up lub przedsięwzięć w fazie seed jest to bardzo utrudnione. Wycena projektu przed transakcją jest niezwykle istotna, gdyż przekłada się bezpośrednio na podział udziałów w przyszłej spółce, a co za tym idzie - na podział zysków w momencie zakończenia inwestycji. Podstawowe problemy przy wycenie projektów na wczesnych etapach: Brak danych historycznych - firmy nie istnieją na rynku wystarczająco długo, by móc przedstawić miarodajne dane finansowe. Jeżeli takie dane w ogóle istnieją, obejmują zbyt krótki okres (np. kwartał) i zazwyczaj nie mówią nic o zainteresowaniu rynku produktem/usługą (ten etap działalności jest kwestią przyszłości firmy). Duże ryzyko rynku - w wielu przypadkach firmy tworzą innowacyjne projekty/usługi, na które nie ma jeszcze rynku. Wszystkie kalkulacje muszą więc opierać się na prognozach obarczonych dużym marginesem błędu. Duże zapotrzebowanie na kapitał, skutkujące często wykorzystaniem wielu źródeł finansowania. Ma to przełożenie na strukturę udziałów w spółce, która może się dynamicznie zmieniać wraz z pozyskiwaniem kolejnych transz finansowania, jednak równocześnie utrudnia planowanie przyszłych przepływów pieniężnych. Niska płynność udziałów, sprawiająca, że trudno korzystać z benchmarku spółek rynku publicznego (a ich dane są najłatwiej dostępne). Z uwagi na powyższe czynniki wycena projektów start-up jest mocno utrudniona. Opiera się w dużej mierze na doświadczeniu i wyczuciu niż na twardych danych. Zdarzają się sytuacje, kiedy projekt otrzymuje diametralnie różne wyceny w zależności od tego, kto przeprowadzał oszacowanie (indywidualne doświadczenia) lub jaka metoda bądź benchmark zostały użyte. Mimo tych zastrzeżeń, w poniższym dokumencie przedstawiono wycenę projektu bazującego na doświadczeniu inwestorów i adaptacji sposobów wyceny dojrzałych spółek dla potrzeb inwestorów rynku early-stage. str. 3

4 założenia strategiczne Rewitalizację i rozbudowę Portu Świnoujście - Ognica oparto na założeniu integracji transportu morskiego i śródlądowego w zakresie usług dla kontrahentów krajowych i zagranicznych. Lokalizacja portu pozwala na wykorzystanie niszy rynkowej polegającej na maksymalnym zastąpieniu transportu kolejowego i drogowego, które są relatywnie drogie. Drugim istotnym założeniem jest obniżenie kosztów operacyjnych działalności poprzez zastosowanie technologii nowych generacji. Te czynniki, jak również analiza prognoz rządowych związanych z rozwojem polskich portów do roku 2020 jest podstawą do oceny wzrostu przychodów Projektu w latach Kluczowymi wskaźnikami Projektu są (wersja konserwatywna): wartość przeładunków w porcie, max. wartość 15 mln ton w roku 2024, udział obsługi transportu śródlądowego na poziomie 1,65 mln w transporcie krajowym i 2,1 mln t w transporcie zagranicznym co stanowi około 25% wartości przeładunków portowych w roku 2024, Na podstawie powyższych założeń określone zostały przychody i koszty operacyjne na okres 10 lat. Przyjęto do analizy ceny materiałów i usług oraz ceny sprzedaży z roku 2012 na poziomie cen krajowych (przeładunki portowe i transport śródlądowy). Potencjał wzrostu w połowie oparty będzie na pozyskaniu nowych klientów, a w połowie na konkurencyjnym przejęciu klientów ze względu na niższe ceny jednostkowe usług. W zakresie wielkości jednostek obsługiwanych porcie (i dostosowanych do tego inwestycji) przyjęto statki o ładowności średniej 35 tys. ton odpowiadającej obliczeniowej ładowności około 20 barkom żeglugi śródlądowej. Z punktu widzenia struktury obrotów ładunkowych założono obsługę, w kolejności: materiałów masowych suchych (I Etap Projektu), kontenerów i masowych ciekłych. Wynika to z harmonogramu czasowego i możliwości zapełnienia właściwej infrastruktury dla poszczególnych materiałów. Na diagramie poniżej pokazano przewidywany rozwój obrotów ładunkowych polskich portów do roku (Załącznik A). W wybranych grupach materiałowych (w strategii Projektu), w strukturze wzrostu obrotów osiągają one wyróżniające się wskaźniki. prognozy wzrostu przeładunków w portach polskich do 2020 roku (baza 2011) drobnica ro-ro kontenery ładunki masowe zboża i przetwory gaz ciekły ruda żelaza węgiel ropa naftowa 109% 131% 260% 108% 134% 120% 144% 126% 949% opracowano na podstawie danych MTBiGM, Program rozwoju polskich portów morskich do roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, lipiec 2013 str. 4

5 konkurencyjność Konkurencyjność Projektu opiera się na trzech podstawowych założeniach: obniżenia kosztów operacyjnych usług portowych w stosunku do kosztów rynkowych. Koszty związane z przeładunkami w największych polskich portach obciążone są przerostem zatrudnienia, słabym zarządzaniem jak również ograniczonym marketingiem i współpracą z partnerami zagranicznymi. Są to czynniki subiektywne i nie odnoszą się do ciągle niedoskonałych krajowych regulacji prawnych i organizacyjnych sektora, obniżeniu kosztów transportu śródlądowego dla klientów przy wykorzystaniu nowych technologii transportu (transport rzeczny, transport drogowy i kolejowy) i integralnego zarządzania, nawiązaniu stałej strategicznej współpracy z podmiotami zagranicznymi skutkującymi stałymi zleceniami związanymi z energetyką, żywnością i ekologią zapewniającymi zakładaną przepustowość portu Przyjęte założenia projektowe mieszczą się w zaleceniach Komisji Europejskiej 2 w zakresie polityki rozwoju portów. Przewidywany wysoki wzrost - nawet przy założeniach dotyczących umiarkowanego wzrostu gospodarczego, ilość towarów obsługiwanych przez porty ma wzrosnąć o 50 proc. do roku 2030, a w przypadku transportu kontenerowego nawet bardziej. Rozwój usług - ostatnie tendencje w logistyce i systemach dystrybucji przyciągają do portów więcej usług stanowiących wartość dodaną (odpowiednio do zasad konkurencji panujących w porcie i systemów pobierania opłat). Lepsze połączenia z lądem - rozwój europejskich portów i dostosowanie się do zmian będzie możliwe tylko przy wydajniejszym połączeniu z większą siecią transportową. planowana struktura zysku operacyjnego 17% 15% 68% usługi portowe zagraniczny transport rzeczny i lądowy krajowy transport rzeczny i lądowy 2 Komisja Europejska. Europejskie porty morskie wyzwania na przyszłość. Bruksela, maj 2013 str. 5

6 zgodność strategii MTBiGM z Projektem (SWOT- wymieniono wspólne założenia Ministerstwa z Projektem) MOCNE STRONY 1 Realizacja różnych portowych funkcji gospodarczych (transportowa, handlowa, przemysłowa, dystrybucyjno logistyczna). 2. Możliwość obsługi praktycznie wszystkich ładunków występujących w obrocie portowym. 3. Bogata oferta terenów dla inwestorów związanych z realizacją funkcji transportowej, przemysłowej i logistyczno-dystrybucyjnej. 4. Aktywność podmiotów zarządzających nakierowana na pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenach portowych oraz integrację portów w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych. SŁABE STRONY 1. Peryferyjne położenie polskich portów morskich w stosunku do głównych oceanicznych szlaków żeglugowych. 2. Wysokie koszty utrzymania infrastruktury dostępu do portów od strony morza oraz nowych inwestycji w infrastrukturę dostępu oraz infrastrukturę portową. 3. Istniejące wąskie gardła związane z jakością infrastruktury transportowej (szczególnie kolejowej) na styku portów z ich bezpośrednim zapleczem. 4. Wyższe niż w innych krajach koszty dostępu do infrastruktury kolejowej. 5. Bariery fiskalne wpływające na konkurencyjność polskich portów morskich. SZANSE 1. Konkurencja ze strony innych portów Morza Bałtyckiego oraz hubów kontenerowych Morza Północnego (szczególnie przy przewozach drobnicy Coraz większe zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji infrastrukturalnych. 3. Wdrożenie zmian legislacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania podmiotów zarządzających portami morskimi. 4. Rozwój lub realokacja na tereny portowe nowych zakładów przemysłowych oraz lokowanie przez kolejne przedsiębiorstwa przemysłowe swoich terminali dedykowanych na terenach portowych. 5. Dalszy wzrost udziału Chin i innych krajów Azji południowo-wschodniej w polskiej wymianie handlowej. 6. Rozwój w ramach sieci TEN-T połączeń drogowych poprawiających spójność regionów centralnej i południowej Polski z portami kontenerowymi z/do hubów z wykorzystaniem transportu lądowego). ZAGROŻENIA 1. Skuteczniejsze wdrożenie w życie priorytetów polityki transportowej UE, sprzyjającej rozwojowi żeglugi bliskiego zasięgu, lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz autostrad morskich. 2. Włączenie transportu morskiego w mechanizm handlu emisjami oraz konsekwencje wejścia w życie przepisów zmniejszających dopuszczalny poziom zawartości siarki w paliwie statkowym na rynku bałtyckim. 3. Możliwość wejścia w życie przepisów zakazujących sprowadzania do Polski żywności modyfikowanej genetycznie. 4. Konsekwencje wybudowania Gazociągu Północnego dla rozwoju portu Świnoujście. 5. Konkurencja ze strony portów Północnego Bałtyku str. 6

7 wyniki analizy DCF Metoda DCF (discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody jest ustalenie tzw. wartości wewnętrznej i sprawdzenie czy wartość danej spółki jest niedowartościowana czy przewartościowana. Metoda DCF określa obecna wartość spółki opierając się na prognozach, ile gotówki spółka jest w stanie wytworzyć w przyszłości. Aby uzyskać obecną wartość konieczne jest oszacowanie i zdyskontowanie przyszłych przepływów spółki, czyli określenie ich obecnej wartości. Wycena spółki metodą DCF jest dość pracochłonnym i skomplikowanym procesem, poniżej zaprezentowano kluczowe wskaźniki dla finansowania przedsięwzięcia kapitałem obcym przy stopie dyskonta na poziomie 5,5% (Prognoza wzrostu projektu ze względów porównawczych przyjęto równą 0) 3. wartość projektu na koniec okresu mln PLN post value (wartość projektu bezpośrednio po inwestycji) mln PLN 1011 pre value (wartość projektu bezpośrednio przed inwestycją) mln PLN 631 W ramach analizy przetestowano kilka wariantów dla najbardziej prawdopodobnych założeń dotyczących realizacji projektu. Poniżej na diagramie pokazano część analiz związanych z oszacowaniem pre value Projektu. wartość początkowa rojektu [mln PLN} finansowanie projektu bez kapitału własnego finansowanie z udziałem 20% kapitału własnego i stopie 12% 0 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% nominalna stopa kapitału obcego Istotą stosowania metody DCF jest duża ilość założeń w wycenie. Nawet lekko nieprecyzyjne określenie prognozy wzrostu przepływów, stopy dyskontowej lub długoterminowej stopy wzrostu, może prowadzić do istotnych różnic w ostatecznej wycenie. Model finansowy oparto na rzeczywistych/rynkowych założeniach, stopy dyskontowe jak również koszt kapitału obcego i własnego przyjęto zgodnie z wartościami rynkowymi określanymi przez 3 Załącznik D.1 i, D.2, D.3 str. 7

8 instytucje finansowe i banki. Obniżone koszy operacyjne są wynikiem założeń związanych z realizacją strategii Projektu technologii, integracji usług i pozyskaniu do współpracy partnerów globalnych. Rozwój Projektu w planowanym okresie ( ) będzie realizowany w czasie prognozowanego wzrostu na usługi portowe (Załącznik A). wyniki analizy mnożnikowej Choć metody mnożnikowe mają ograniczone zastosowanie przy wycenach start-upów, mogą być skutecznie stosowane do szacowania wartości końcowej. Istotą metod mnożnikowych jest wycena firmy na podstawie rzeczywistych (rynkowych) notowań podobnych podmiotów. Firmy, wykorzystywane jako punkt odniesienia, powinny być możliwie zbliżone do wycenianego projektu. Powinny działać w tej samej (lub podobnej) branży, oferować podobne usługi / produkty w zbliżonym modelu biznesowym. Wycenę opiera się na określonym wskaźniku (mnożniku), który można obliczyć dla spółki będącej benchmarkiem (ponieważ istnieją odpowiednie dane). Mnożnikiem jest stosunek wartości spółki (będącej benchmarkiem) do jej wyników finansowych (np. zysk netto, EBIT. EBITDA. przychód) lub operacyjnych (np. ilość wdrożeń). Najczęściej stosowany jest wskaźnik P/E czyli cena rynkowa / zysk netto. Można także korzystać ze wskaźników wyliczonych dla określonych sektorów lub branż. Znając prognozy wyników finansowych na koniec horyzontu inwestycyjnego (przedstawione w biznesplanie i zweryfikowane podczas due diligence) oraz mnożnik (np. wyliczony dla spółki będącej benchmarkiem P/E), możemy obliczyć wartość końcową wycenianej spółki. OT Logistic S.A wartość projektu na koniec okresu P/Z * zysk netto (wartość zdyskontowana) wartość projektu na koniec okresu P/Z * zysk netto (wartość zdyskontowana) wartość P/Z skorygowana do wartości 24 mln PLN mln PLN wartość rynkowa spółki OT Logistic S.A. mln PLN 388 zysk roczny (aproksymacja,2013) OT Logistic S.A. mln PLN 12 Spółka 4 (najbardziej zbliżona do zakresu usług przedstawionych w Projekcie), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od kwietnia 2013 roku 5 (brak na dzień tworzenia dokumentu końcowych wyników za rok 2013, w analizie aproksymowano wyniki za trzy kwartały). Wartość P/Z wydaje się być przeszacowana, szeroki sektor tego typu usług zawiera się w przedziale W związku z korekcją, zakładając P/Z na poziomie 24, wartość projektu wynosi mln PLN Część specjalistów zakłada również (co potwierdza korektę), że wykorzystując jako benchmark spółki giełdowe, należy uwzględnić czynnik dyskonta (chociażby za brak płynności), np. obniżając otrzymaną wycenę do 30%. Oczywiście na końcu analizowanego okresu spółka celowa realizująca Projekt może być notowana na giełdzie Raport analityczny DM BOŚ SA, 20 czerwca 2013 str. 8

9 porównanie wskaźników: Port Gdański, Port Gdynia, Port Świnoujście- Szczecin Największe porty państwowe są głównie własnością Skarbu Państwa. Stan organizacyjny i finansowy spółek przedstawiono w informacji o wynikach kontroli NIK 6. Razem obroty ładunkowe w analizowanych polskich portach morskich w 2012 r. wyniosły 56,5 mln ton, tj. o 1,9% więcej niż w 2011 r. Wzrost obrotów odnotowano w portach: Świnoujście o 5,6%, Gdańsk o 3,7% oraz Gdynia o 1,5%, natomiast spadek obrotów ładunkowych w Szczecinie o 5,9%. Dostępne 7 dane finansowe za rok 2012 pokazują, że razem trzy wymienione porty dysponowały kapitałem własnym na poziomie 2,3 mld PLN osiągnęły zysk netto w wysokości 132 mln PLN. Ponieważ porty nie są w obrocie publicznym (jak również posiadają zróżnicowaną strukturę kapitału własnego) trudno jest oszacować ich aktualną wartość. Dla celów porównawczych wyznaczono jednostkowy zysk netto (zysk netto do wartości przeładunku) dla wymienionych trzech portów jako średnią arytmetyczną i jednostkowy, zdyskontowany zysk netto prognozowanego dla Projektu w 10 roku. To porównanie ma charakter wskaźnikowy w zakresie rentowności przedsięwzięcia. zysk netto odniesiony do 1 tony przeładunku dla trzech portów Gdańsk, Gdynia, Świnoujście-Szczecin w 2012 roku PLN/tona 2,47 zdyskontowany (wg danych w metodzie DCF) zysk netto w 10 roku życia Projektu odniesiony tylko do prognozowanego przeładunku w porcie zdyskontowany (wg danych w metodzie DCF) zysk netto w 10 roku życia Projektu odniesiony do wszystkich usług (prognozowany przeładunek w porcie i transport śródlądowy PLN/tona 3,96 PLN/tona 5,91 Wartość jednostkowa zysku na tonę obrotu ładunkowego dla polskich portów jest niski w porównaniu do portów zachodnioeuropejskich ( <50%). Stąd analizy związane z wyznaczeniem wartości firmy ( np. analiza oparta na wynikach za 5 ostatnich lat) prowadzą do znacznie niższych wartości niż w przypadku wyznaczonych dla projektu metoda DCF. Wyznaczony wskaźnik (zysk jednostkowy) dosyć dobrze opisuje stan organizacyjny i finansowy polskich portów. Porty posiadają przerost zatrudnienia, przestarzały park maszynowy i urządzenia portowe, które w niektórych przypadkach mają ponad 35 lat, struktura majątkowa portów związana jest z niepotrzebnymi obciążeniami finansowymi. Niekorzystnym także, ale niezależnym od portów jest słaba infrastruktura transportowa, która w części wpływa na ostateczne wyniki. Najwyższy wskaźnik wykazuje port Gdynia (rok 2012), którego wskaźnik zysku jest porównywalny z zyskiem Projektu ale odniesionym wyłącznie do przeładunku portowego. Obrót przeładunkowy portu jest podobny do zakładanego w Projekcie i wynosi ponad 15 mln ton. Według specyfikacji ładunków w 2012 roku w gdyńskim porcie przeładowano 9 mln 920 tys. ton drobnicy (+3,61% w stosunku do 2011 r.), 2 mln 050 tys. węgla i koksu (+31,71%), 1 mln 794 tys. ton innych ładunków masowych ( -51,95%), 1 mln 782 tys. ton zbóż (+10,94%), 213 tys. ton paliw ( - 177,46%) i 50 tys. ton drewna (+10%). W dwóch funkcjonujących na terenie portu terminalach przeładowano łącznie TEU (+8,86% wobec TEU w 2011 r.) 6 Warunki Rozwoju Portów Morskich - Nr ewid. 177/2011/P/11/063/KIN 7 Dane Zarządów Portów str. 9

10 gazoport Świnoujscie 8 W ramach inwestycji związanej z budową terminalu gazowego LNG w Świnoujściu, od 2010 roku wykonywana jest niezbędna infrastruktura portowa (falochron, tor wodny, dalby, obrotnice) dla przyjmowania gazowców o wydajności przeładunku 5 mld metrów sześciennych gazu (po rozprężeniu). Odpowiada to w przybliżeniu (gaz w fazie ciekłej) około 4 mln t przeładunku rocznie. Skala infrastruktury portowej porównywalna do inwestycji w Projekcie. Przetarg na wykonanie infrastruktury oszacowano na 815 mln PLN. Wartość tej inwestycji będzie podwyższona do około 1 mld PLN. Przewidywany koszt infrastruktury portowej (falochron, pogłębienie toru, dalby, obrotnica) bez specjalistycznych urządzeń do przeładunku, transportu i magazynowania gazu). Planowane inwestycje w Projekcie obejmujące przygotowanie portu do przeładunku (pogłębienie toru, obrotnica, pirs) bez urządzeń przeładunkowych mln PLN 815 mln PLN 210 Z punktu widzenia efektywności prowadzącej do uruchomienia usług przeładunkowych portu zadania przygotowania podstawowej infrastruktury są podobne. Koszty wykonania infrastruktury portowej dla gazoportu w porównaniu do planowanej inwestycji w Projekcie różnią się charakterem prac przygotowania portu na otwartym akwenie morskim i związanym z tym większym zakresem robót (falochrony, wielkość pogłębienia). Z punktu widzenia funkcjonalnego są to porty o podobnej możliwości obrotu przeładunkowego. Przygotowanie stanu produkcyjnego portu w Świnoujściu Ognicy, porównując prezentowane dane, jest atrakcyjną ofertą inwestycyjną. wyznaczenie wartości leasingu Portu na podstawie dostępnych danych leasingu portu w Pireusie (Grecja) W 2010 roku chińska firma Cosco za 100 milionów euro za rok wydzierżawiła od Grecji połowę portu w Pireusie 9 na okres 35 lat. Szybko okazało się, że port dotąd z trudem wiążący koniec z końcem i przynoszący straty stał się niemal wzorcowym, niezwykle dynamicznym przedsiębiorstwem. Obecnie trwa warta 388 milionów dolarów modernizacja doku, dzięki której w przyszłym roku port będzie w stanie obsłużyć nawet 3,7 miliona kontenerów, stając się tym samym jednym z dziesięciu największych portów na świecie. Dostępne dane finansowe dotyczące leasingu portu w Pireusie pozwalają oszacować wartość leasingu portu Swinoujscie Ognica. Podstawą porównania jest docelowy obrót ładunkowy portów. W oparciu o przyjęte założenia całkowita nominalna wartość 35 letniego leasingu wynosi 520 mln 10. Wartość ta dość dobrze koresponduje z wartością początkową (pre value) wyznaczoną metodą DCF. Również stosunek wartość inwestycji gwarantujących zakładany obrót przeładunkowy obu portów jest zgodny ze stosunkiem planowanych przeładunków. 8 Info - załącznik B 9 29 grudzień 2012 The New York Times 10 Załącznik D.4 str. 10

11 Podsumowanie wynik analiz dotyczących określenia wartości końcowej projektu metoda wartość końcowa Projektu DCF mln PLN mnożnikowa prosta (OT Logistic) mln PLN uwagi dane zawarte w Załączniku D.1, D.2 wartość P/Z (32) obniżona do średniej wartości sektora do 24 Wartość Projektu wyznaczona metodą DCF i metodą mnożnikową (po korekcie wynikającej z przeszacowania P/Z spółki OT Logistic do wartości średniej branży w Europie) przyjmują w przybliżeniu wartości z przedziału mln PLN. Wyznaczona metoda DCF wartość początkowa projektu pokrywa się też nominalną wartością leasingu długoterminowego (631/520 mln PLN). Analizy różnych wskaźników (zysk jednostkowy, wartość planowana inwestycji w projekcie potwierdzają generalnie słuszność założeń przyjętych do prognozy przepływów pieniężnych Projektu ww wartości projektu na koniec Projektu. Oczywiście kluczowym parametrem jest wartość dyskonta przyjętego do wyliczeń. Biorąc pod uwagę ostatnie prognozy koniunktury gospodarczej i wskaźniki finansowe wyznaczone wartości powinny się z dużym prawdopodobieństwem utrzymać i potwierdzić w okresie realizacji Projektu. Reasumując, należy stwierdzić, że polskie porty morskie na początku XXI wieku funkcjonują na międzynarodowym rynku usług portowych charakteryzującym się ostrą walką konkurencyjną. Konkurują o ładunki z portami zagranicznymi (głównie portami Morza Północnego oraz południowego Bałtyku) oraz pomiędzy sobą. Prowadzi to do inwestycji, przyczyniających się do rozszerzenia oferty rynkowej, poprawy jakości usługi dostosowania do oczekiwań klientów, natomiast wiąże się też z dublowaniem inwestycji i tworzeniem zdolności przeładunkowej znacznie przekraczającej realne potrzeby. Wydaje się, że wszystkie polskie porty są w stanie sprostać konkurencji w zakresie jakości świadczonych usług, natomiast brak rozwiązania w najbliższej przyszłości problemu połączeń transportowych z zapleczem lądowym (który pozostaje poza sferą ich wpływu) może je skazać na porażkę. Prezentowany projekt poprzez założenia strategiczne znosi istotnie takie ryzyko, a strategia jego rozwoju wnosi nowe rozwiązania często niszowe, które pozwolą mu zająć właściwe miejsce na rynku usług. Nowe technologie i globalne relacje handlowe zabezpieczają planowany obrót ładunkowy i konkurencyjność oferty. Istniejąca infrastruktura w polskich portach wymaga modernizacji, co stwarza dla nowej organizacji dodatkowe korzyści związane z budową własnego rynku i świadczenia zintegrowanych usług transportowych. str. 11

12 załącznik A informacja o załadunkach różnych towarów w polskich portach morskich w latach , prognoza do 2020 r. (tys. ton) lata ROPA NAFTOWA wyładunek załadunek PRODUKTY PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ wyładunek załadunek RAZEM wyładunek WĘGIEL załadunek RAZEM RUDA ŻELAZA wyładunek załadunek RAZEM GAZ CIEKŁY wyładunek załadunek RAZEM ZBOŻA I PRZETWORY wyładunek załadunek RAZEM ŁADUNKI MASOWE POZOSTAŁE wyładunek załadunek RAZEM PRZEŁADUNKI KONTENEROWE tys. ton (net) tys. TEU ŁADUNKI ro-ro Ładunki toczne ładunki wtaczane RAZEM DROBNICA KONWENCJONALNA wyładunek załadunek RAZEM źródło: na podstawie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, lipiec 2013 str. 12

13 załącznik C informacja o kosztach wykonania falochronu osłonowego dla gazoportu w Świnoujściu str. 13

14 załącznik C informacja o koniunkturze w sektorze (2013) Ruch na morzu potwierdza-ożywienie. Dry Index, odzwierciedlający koszty transportu morskiego surowców, w miesiąc urósł o ponad 60 proc. i jest najwyżej od dwóch lat, a wartość handlu derywatami na stawki transportowe jest największa od pięciu lat. Fracht uważany jest za wskaźnik sygnalizujący tempo rozwoju gospodarczego. Inwestorzy patrzą teraz na ten rynek i zastanawiają się, czy to początek czegoś znaczącego mówi Alex Grey z Clarksomn Securities, cytowany przez agencję Bloomberg. Ceny frachtu rosną nie tylko dzięki problemom w portach i opóźnieniom, ale też dzięki zwiększeniu popytu ze strony Chin. str. 14

15 Załącznik D. 1 - Project Value Energy Capital Ltd. Analiza Wartości Projektu (SKRÓT) Analiza Finansowa V Estymacja Wartości Projektu V.05 - etap 1 prognozowany wzrost usług docelowy przeładunek w porcie 15 mln ton/ rok przyrost tonażu przeładunku 12% 15% 35% 58% 73% 82% 88% 92% 95% 98% 100% roczny przeładunek w porcie mln tons 0,45 2,25 5,25 8,70 10,95 12,30 13,20 13,80 14,25 14,70 15,00 przewozy rzeczne internl. 2,10 0,25 0,32 0,74 1,22 1,53 1,72 1,85 1,93 2,00 2,06 2,10 przewozy rzeczne krajowe 1,65 0,20 0,25 0,58 0,96 1,20 1,35 1,45 1,52 1,57 1,62 1,65 razem transport rzeczny mln t 0,45 0,56 1,31 2,17 2,74 3,07 3,30 3,45 3,56 3,67 3,75 Prognozowany Przepływ Gotówki: przychody mln PLN koszty operacyjne mln PLN zysk operacyjny mln PLN amortyzacja mln PLN inwestycje mln PLN podatek dochodowy mln PLN przepływ gotówki mln PLN profit netto mln PLN Leszek Krawczyk Energy Capital Ltd Rewitalizacja i Rozbudowa Portu Swinoujscie- Ognica Wartość Projektu Port Świnoujście Ognica ver. 05 str. 1 /4

16 Załącznik D. 2 - Project Value Energy Capital Ltd. Analiza Wartości Projektu (SKRÓT) Analiza Finansowa V prognozowane i przyjęte dane: stopa dyskontowa dla kapitału obcego i średnia ważona stopa dyskontowa Projektu RDR realna stopa procentowa bez ryzyka, przy spodziewanej zerowej inflacji, różnica pomiędzy średnią wartością stopy 1,90% redyskontowej NBP a prognozowanym średnim wskaźnikiem inflacji przez Międzynarodwy Fundusz Walutowy w rozpatrywanym - Stopa redyskonta okresie* weksli, będąca stopą procentową NBP 4,45% - Prognozowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskaźnik inflacji dla Polski 2,55% DRP premia za ryzyko niewypłacalności, (możliwość dokonania inwestycji nie rentownej) 1,20% LP premia płynności, jeżeli inwestycja nie może być szybko zamieniona na gotówkę 1,20% MRP premia odzwierciedlająca ryzyko zmiany stopy procentowej w zależności od okresu inwestowania, przyjęto wartość z uwagi na np. długoterminowy charakter inwestycji. 1,20% i nominalna stopa procentowa kapitału obcego i = (RDR+DRP + LP + MRP) 5,50% WACC średnia ważona stopa dyskonta Projektu WACC 5,50% ER oczekiwana stopa procentowa kapitału własnego 0,00% D udział kapitału własnego 0,00% PR szacowana, możliwa do osiągnięcia stała stopa wzrostu wartości przepływów pieniężnych po okresie ich szczegółowej 0,00% prognozy, Wartość Projektu na koniec okresu suma przepływów zdyskontowanych mln PLN 526 Metoda DCF wartość rezydualna mln PLN zdyskontowana wartość rezydualna mln PLN wartość projektu na koniec okresu mln PLN post value (wartość projektu bezpośrednio po inwestycji) mln PLN pre value (wartość projektu bezpośrednio przed inwestycją)mln PLN 631 Leszek Krawczyk Energy Capital Ltd Rewitalizacja i Rozbudowa Portu Swinoujscie- Ognica Wartość Projektu Port Świnoujście Ognica ver. 05 str. 2 /4

17 Załącznik D. 3 - Project Value Energy Capital Ltd. Analiza Wartości Projektu (SKRÓT) Analiza Finansowa V Wartość Projektu na koniec okresu Metoda mnożnikowa dane: w odniesieniu do spółki OT Logistic S.A., jedyna spółka z branży usług portowych i transportu rzecznego w Polsce, której oferta pokrywa się w znacznym stopniu z analizowanym Projektem. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu br. i z tego względu należy bardzo ostrożnie odnosć się do aktualnych danych finansowych. Dane dotyczące zysku z trzech kwartałów roku 2013, aproksymowano liniowo do 1 roku. Przyjęto formułę wartość (z notowań) do zysku, wartość (grudzień 2013) Porównanie wskaźników projektu ze wskaźnikami rynkowymi porównanie wskaźników projektu - jednostkowy zysk netto dane: wyniki finansowe roku 2012 dla trzech największych portów polskich : Gdańsk, Gdynia i Świnoujście-Szczecin, które są spółkami Skarbu Państwa nie notowanymi publicznie. Na podstawie danych wyznaczono średnią arytmetyczną (dla trzech portów) - jednostkowy zysk netto w odniesieniu do całkowitego obrotu przeładunkowego (PLN/tona). Dla porównania wyznaczono odpowiedni wskaźnik dla Projektu przy założeniu obrotu ładunkowego w 10 roku projektu (15 mnn ton) i zdyskontowanej wartości zysku netto wyznaczonego dla Projektu (DCF). Dla Projektu jest to wartość zbliżona do średnich światowych, wartość zysku jednostkowego dla polskich portów znacznie odbiega od średnich i jest o około 1 niższa w odniesieniu do 1 t. wartość projektu na koniec okresu P/Z * zysk netto (wartość zdyskontowana) po korekcie wiązanej z przeszacowaną wartością P/Z, dla sektora przyjęto średnią wartość równą 20. mln PLN mln PLN wartość rynkowa spółki OT Logistic S.A. mln PLN 388 zysk roczny (aproksymacja) OT Logistic S.A. mln PLN 12 zysk netto odniesiony do 1 tony przeładunku dla trzech portów Gdańsk, Gdynia, Świnoujście-Szczecin w 2012 roku zdyskontowany (wg danych w metodzie DCF) zysk netto w 10 roku życia Projektu odniesiony do prognozowanego przeładunku w porcie PLN/tonę PLN/tonę 2,47 5,91 Porównanie wartości inwestycji infrastruktury (portowej) w gazoporcie dane: w ramach budowy terminalu gazowego LNG w Świnoujściu, od 2010 roku wykonywana jest niezbędna infrastruktura (falochron, tor wodny, dalby, obrotnice) dla przyjmowania gazowców o wydajności 5 mld metrów szescienychgaz (po rozprężeniu). Odpowiada to w przybliżeniu (gaz w fazie ciekłej) około 10 mln t przeładunku roznie. Skala podobna do inwestycji w Projekcie o wartości około 400 mln PLN. Przetarg na wykonanie infrastruktury oszacowano na 815 mln PLN. Wartość prawdopodobnie jeszcze wzrośnie o około 20%. Przewidywany koszt infrastruktury portowej (bez urządzeń do przeładunku, transportu i magazynowania gazu). Planowane inwestycje w Projekcie obejmujące przygotowanie portu do przeładunku (pogłębienie toru, obrotnica, pirs) mln PLN mln PLN Leszek Krawczyk Energy Capital Ltd Rewitalizacja i Rozbudowa Portu Swinoujscie- Ognica Wartość Projektu Port Świnoujście Ognica ver. 05 str. 3 /4

18 Załącznik D. 4 - Project Value Energy Capital Ltd. Analiza Wartości Projektu (SKRÓT) Analiza Finansowa V Wyznaczenie porównawczej wartości leasingu na podstawie dostępnych danych lesingu portu w Pireusie (Grecja) Pireus Świnoujście- Ognica dane rzeczywiste dane prognozowane przeładunek w tonach / rok (wartości uśrednione) - szacunek prognozowane obroty (przychody ze sprzedaży) /rok współpczynnik skali projektów (przeładunek roczny) szacowana liczba obsługiwanych statków przy średniej ładowności jednostki [t] t ,12 0, średnia wartość odtworzeniowa (roczna stopa leasingu) 2,86% 2,86% dzierżawa - okres lata średnia wartość dzierżawy średnia wartość dzierżawy / rok amortyzacja (liniowa) urządzeń portowych lata wartość waloryzacji rocznej 2,55% wskaźnik leasingu odniesiony do 1 m 2 akwenu / rok (nominalnie) PLN 3,43 Leszek Krawczyk Energy Capital Ltd Rewitalizacja i Rozbudowa Portu Swinoujscie- Ognica Wartość Projektu Port Świnoujście Ognica ver. 05 str. 4 /4

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów?

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jedną z najważniejszych informacji o firmie - także dla właściciela

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A. CIECH S.A. Aleksandra Wojciechowska mail: aleksandra.wojciechowska11@gmail.com 1. Wstęp Metoda zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) jest jedną z dochodowych metod

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Wycena metodą porównawczą

Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą Patrycja Bracisiewicz Na początek trochę teorii.. Wycena metodą porównawczą jak sama nazwa wskazuje polega na porównaniu odpowiednich wskaźników rynku kapitałowego wybranej przez

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r.

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że dokonał analizy wyników spółek Grupy uzyskanych po pierwszym

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Poznań, luty 2015 r. Opisywany system dotyczy wdrożenia współpracy na zasadzie : 1. FRANCZYZY- poprzez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia naszych doradców i Państwa zaangażowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2011 R. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2011 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 16 maja 2011 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Załącznik Nr 1 WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew STRESZCZENIE (skrót z opracowania wykonanego w X/XI 2006 przez konsorcjum firm PriceWaterhouseCoopers i York Aviation na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Efektywność projektów inwestycyjnych

Efektywność projektów inwestycyjnych Podstawy praktycznych decyzji ekonomiczno- finansowych w przedsiębiorstwie Efektywność projektów inwestycyjnych mgr Kazimierz Linowski 1 Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo