Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

2 WYKONAWCA Actia Consulting/Actia Forum Sp. z o.o. Oferta: Business Consulting (Actia Consulting); Organizacja konferencji biznesowych, Public Relations & Public Affairs. Klienci: Transport, infrastruktura, turystyka, energetyka. Autorzy badania: dr Maciej Matczak koordynator projektu, starszy konsultant Actia Forum, adiunkt Akademia Morska w Gdyni, Bogdan Ołdakowski prezes zarządu Actia Forum.

3 PLAN PREZENTACJI 1) Cele oraz proces realizacji projektu. 2) Wyzwania badawcze i metodologia model oddziaływańportu na otoczenie społeczno gospodarcze. 3) Wyniki badań dla poszczególnych obszarów analitycznych. 4) Ocena oddziaływań jakościowych. 5) Wyniki konsultacji branżowych zagrożenia i szanse sektora portowego. 6) Rekomendacje.

4 CELE BADANIA Cel główny: Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuacjęspołeczno gospodarcząw województwie pomorskim. Cele szczegółowe: 1.Określenie skali oddziaływania portów w Gdańsku i Gdyni oraz ich znaczenia dla gospodarki województwa pomorskiego w ujęciu jakościowym oraz ilościowym; 2.Określenie kluczowych czynników ryzyka i sukcesu decydujących o sile i jakości oddziaływania; 3.Opracowanie rekomendacji na przyszłość.

5 PROCES BADANIA 1. Analiza ilościowa oddziaływań: Oszacowanie bezwzględnych wielkości parametrów, Analiza dynamiki zmian oraz określenie tendencji przyszłych zmian, Wskazanie udziału poszczególnych obszarów badawczych w generowaniu określonych wielkości na poziomie regionu i w pewnych przypadkach miast portowych, Określenie efektów mnożnikowych. 2. Analiza jakościowa powiązań pomiędzy regionem a portami morskimi, 3. Ocena szans i zagrożeń-kwantyfikacja siły i kierunków przyszłych oddziaływań(konsultacje branżowe). 4. Zdefiniowanie rekomendacji.

6 WYZWANIA BADAWCZE Brak możliwości precyzyjnego, przestrzennego określenia portu morskiego, Skomplikowana struktura podmiotowo -funkcjonalna (wielopodmiotowość, kompleksowość usług) portu morskiego, Brak możliwości określenia znaczenia portów morskich w strukturze działalności przedsiębiorstw i instytucji otoczenia społeczno - gospodarczego, Ograniczona dostępnośćdo danych statystycznych dotyczących sektora portowego, generowanych na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Znikome możliwości uzyskania informacji na temat małych i mikro przedsiębiorstw.

7 MODEL ODDZIAŁYWAŃ wraz z obszarami badawczymi Poziom I - Poziom II - Poziom III - Poziom IV - Porty morskie (przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich; pozostała działalnośćwspomagająca transport morski; zarządy portów) Poziom I + Otoczenie bezpośrednie (działalnośćmorskich agencji transportowych; urzędy morskie; morski i przybrzeżny transport wodny; prace badawczo rozwojowe i edukacja morska; pozostała działalność) Poziom II + Otoczenie pośrednie (produkcja i naprawa statków i łodzi; przemysł okołoportowy (generujący eksport obsługiwany w portach morskich); turystyka morska; transport zapleczowy portów morskich) Poziom III + Otoczenie społeczno gospodarcze (utożsamiane z działalnościąbazująca na sile nabywczej tworzonej w portach morskich)

8 ANALIZOWANE PARAMETRY Zatrudnienie w sektorze portowym, Liczba podmiotów gospodarczych, Tworzenie Wartości Dodanej Brutto oraz Produktu Krajowego Brutto, Nakłady inwestycyjne oraz Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w portach morskich, Dochody podatkowe generowane przez sektor portowy na poziomie regionu i miast portowych (PIT, CIT, podatek od nieruchomości). Wymiana handlowa realizowana przez porty Trójmiasta oraz udział województwa w generowaniu strumienia ładunków portowych, Udział portów morskich Trójmiasta w generowaniu pracy przewozowej regionu, Oddziaływania środowiskowe portu na region.

9 RYNEK PRACY SEKTORA PORTOWEGO parametry oraz udział regionalny ZATRUDNIENIE osób Poziom I 4482 Poziom II Poziom III Poziom IV % Poziom I 0,54% Poziom II 1,61% Poziom III 7,14% Poziom IV 13,76%

10 RYNEK PRACY SEKTORA PORTOWEGO kierunki rozwoju (konsultacje branżowe) Kluczowe zjawiska i tendencje rynkowe: Wciążistniejące przerosty zatrudnienia, Uelastycznienie rynku pracy, Automatyzacja procesów produkcyjnych. Pożądane kierunki i umiejętności pracowników: Wiedza z zakresu transportu i logistyki (działy handlowe); Wiedza i umiejętności z obszaru: automatyki, elektroniki, elektryki oraz hydrotechniki (działy operacyjne). Potrzeba rozwoju profilowanego szkolnictwa na poziomie średnim technicznym; Wielozawodowość-możliwe szeroka gamąumiejętności (uprawnień),

11 PODMIOTY GOSPODARCZE parametry oraz udział regionalny PODMIOTY szt. Poziom I 190 Poziom II 1045 Poziom III Poziom IV % Poziom I 0,07% Poziom II 0,40% Poziom III 5,70% Poziom IV 12,43%

12 WARTOŚĆ DODANA BRUTTO parametry oraz udział regionalny WDB mln zł Poziom I 489,9 Poziom II 1339,2 Poziom III 4 850,7 Poziom IV ,5 % Poziom I 0,76% Poziom II 2,07% Poziom III 7,49% Poziom IV 16,34%

13 INWESTYCJE parametry oraz udział regionalny INWESTYCJE mln zł Poziom I 239,2 Poziom II 521,7 Poziom III 2 194,1 Poziom IV 3359,5 % Poziom I 1,2% Poziom II 2,8% Poziom III 12,5% Poziom IV 19,1%

14 DOCHODY BUDŻETOWE Podatek PIT Region tys. zł Poziom I 618 Poziom II 2043 Poziom III 7187 Poziom IV Miasta tys. zł Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV

15 DOCHODY BUDŻETOWE Podatek CIT Region tys. zł Poziom I 970 Poziom II 2290 Poziom III Poziom IV Miasta tys. zł Poziom I 562 Poziom II 1327 Poziom III 5866 Poziom IV 8485

16 DOCHODY BUDŻETOWE Podatek od nieruchomości

17 DOCHODY BUDŻETOWE Udział sektora portowego PIT (2010) CIT (2010) Podatek od nieruchomości (2009) Województwo pomorskie (Poziom IV) Miasta Gdańsk i Gdynia (Poziom II) 24,7% 6,4% - 8,3% 2,1% 16,6%

18 EFEKTY MNOŻNIKOWE

19 WYMIANA HANDLOWA ujęcie regionalne

20 PORTY MORSKIE W SYSTEMIE TRANSPORTOWO LOGISTYCZNYM Praca przewozowa (mln tkm) kolej droga kolej + droga woj. pomorskie 1 078, , ,2 porty Trójmiasta 652, , ,5 udział 60,5% 24,8% 29,4%

21 WPŁYW PORTÓW MORSKICH NA ŚRODOWISKO NATURALNE

22 ODDZIAŁYWANIA JAKOŚCIOWE Innowacje w portach Trójmiasta Procesowe (automatyzacja procesów ładunkowych), Marketingowe (systemy komunikacji, poszukiwanie inwestorów, promocja), Organizacyjne (kontenerowe połączenie oceaniczne), Produktowe (wpisanie portów w układ globalnych łańcuchów dostaw). Powiązania funkcjonalne Procesy kooperacji i konkurencji, w układzie pionowym i poziomym, Wspólne potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury w skali regionalnej, krajowej i europejskiej, Poszukiwanie wspólnej wartości dodanej - Polish Maritime Cluster (Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły). Strategiczne znaczenie portów morskich. Regionalnie (rynek pracy, tworzenie wartości, czynnik inwestycyjny), Krajowe (element systemu energetycznego, bezpieczeństwo wymiany handlowej).

23 ZAGROŻENIA ROZWOJOWE Zagrożenia strategiczne (brak wsparcia ze strony rządu, braki w Ustawie, zaniedbania związane z ładem przestrzennym, zanikanie tzw. kultury morskiej) Zagrożenia rynkowe (uzależnienie działalności portów od sytuacji na rynkach globalnych, mało przemysłu eksportowo/importowego w regionie, działania portów konkurencyjnych) Zagrożenia administracyjne (gorsze warunki obsługi administracyjno kontrolnej, nadmierny fiskalizm, brak preferencji dla proekologicznych rozwiązań transportowych) Zagrożenia infrastrukturalne (Gdynia niekonkurencyjna głębokość portu, deficyt powierzchni rozwojowej; Gdańsk - niedoinwestowanie infrastruktury portu wewnętrznego, utrudniony dostęp kolejowy; Niska przepustowośćoraz parametry połączeńtransportowych na zapleczu portu, brak alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w trakcie realizacji remontów).

24 SZANSE ROZWOJOWE Silna pozycja portów Gdańska i Gdyni na bałtyckim rynku portowym i żeglugowym (konkurencyjność kosztowa), Koncentracja europejskiej polityki transportowej na rozwiązaniach prośrodowiskowych (intermodal), Systematycznie realizowany proces inwestycyjny poprawiający jakość oferowanych usług (infrastruktura portowa i dostępowa, wyposażenie), Dywersyfikacja technologiczna i ładunkowa kompleksu portów Gdańska i Gdyni, Projekty rozwojowe w przemysł i logistykę na zapleczu portów Trójmiasta. Potrzeba rozwoju przewozów wodnych śródlądowych, stanowiących efektywną alternatywę dla ruchu drogowego, Dalsze ujednolicanie, formalne i praktyczne systemu obsługi administracyjnej w portach morskich.

25 REKOMENDACJE Optymalizacja wykorzystania terenów i infrastruktury portowej oraz pozyskanie nowych inwestorów branżowych (działania promocyjne i lobbingowe), Dalsze wsparcie inwestycyjne i lobbingowe na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej na zapleczu i przedpolu portów morskich (intermodal), Kształtowanie polityki portowej oraz transportowej państwa uwzględniającej rolę portów w krajowym i regionalnym systemie społeczno gospodarczym, Intensyfikacja współpracy pomiędzy portami a ośrodkami edukacyjnymi i naukowo badawczymi (innowacyjność oraz przygotowanie kadry dla sektora portowego), Kreowanie spójnej polityki sektorowej na poziomie regionu tworzenie klastra portowo - logistycznego, Podjęcie działańw celu przygotowania programu inwestycyjnego w portach i ich otoczeniu dla pozyskania środków pomocowych UE w okresie (TEN-T, Marco Polo). Wdrażanie przyjaznych procedur i systemów obsługi formalno administracyjnej w transporcie i handlu zagranicznym.

26 Dziękuję za uwagę Dr Maciej Matczak Actia Consulting/Actia Forum

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Katedra Rynku Transportowego STRATEGICZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA POLSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo