Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Autor: Krzysztof Palikowski ISBN: Format: , stron: 192 Stwórz stronę WWW z Drupalem zrealizuj dowolny pomysł! Przygotowania i instalacja, czyli jak zacząć pracę z Drupalem na własnym komputerze. Projekt i budowa strony, czyli jak zadbać o strukturę i prezentację treści. Przenosiny do internetu, czyli jak uniknąć szkolnych błędów i głupich pomyłek. Rozwijany od 2001 roku Drupal jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie systemów zarządzania treścią. Kolejne wersje tego CMS-a zjednywały sobie rzesze nowych entuzjastów, a ostatnia z nich zasługuje na wyjątkową uwagę wszystkich początkujących i zaawansowanych twórców stron WWW. Drupal 7 odznacza się ogromną elastycznością, a ponadto oferuje swoim użytkownikom ponad 1500 modułów, pozwalających niezwykle precyzyjnie zaprojektować platformę zarządzania treścią i stworzyć mechanizmy sprawnego zarządzania serwisem. Książka Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień pozwoli Ci zapoznać się z tym systemem, oswoić z jego założeniami i możliwościami oraz efektywnie wykorzystać jego potencjał do własnych celów. Jej autor poprowadzi Cię od zupełnych podstaw, przez proces przygotowań i instalacji systemu, po kwestie poświęcone budowaniu strony dla klienta bądź dla siebie. Ponadto skupi się na zagadnieniach dotyczących rozmaitych uprawnień użytkowników witryny, przenoszenia jej do internetu i dalszej rozbudowy serwisu. Jeśli interesuje Cię pełne spektrum możliwości Drupala 7 i chcesz zastosować je w praktyce, nie mogłeś trafić lepiej! Drupal i inne systemy zarządzania treścią Przygotowania do instalacji systemu Instalacja i pierwsze kroki Struktura i prezentacja treści Uprawnienia i administracja Przenosiny gotowej strony WWW do internetu Utrzymanie i rozbudowa serwisu Drupal 7 Twoja przepustka do internetu! Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Wst p... 9 Rozdzia 1. Drupal i inne systemy zarz dzania tre ci Co to jest CMS? Jaki CMS wybra? Budowa CMS Jakie s charakterystyczne cechy CMS? Czy potrzebuj CMS? Dlaczego Drupal? Sk d czerpa informacje o Drupalu? Podsumowanie Rozdzia 2. Przygotowania Nasz projekt Nazewnictwo rodowisk rodowisko lokalne Pobieranie i instalacja AMPP Zarz dzanie AMPP Poprawki konfiguracji AMPP Konfiguracja katalogu ze stron Narz dzia na komputerze lokalnym Edytor kodu i plików tekstowych Firefox i wtyczki rodowisko produkcyjne Hosting dla Drupala Domena i katalog z plikami na serwerze Konfiguracja katalogu ze stron Rozdzia 3. Instalacja i pierwsze kroki Pobranie w a ciwych plików Praca z instalatorem Konfiguracja bazy danych Doko czenie instalacji Zainstalowali my Drupala i...? Co wida na uruchomionej stronie? Pierwszy artyku Pierwsza strona... 40

4 6 Drupal 7 w praktyce Wi cej rodzajów zawarto ci W czamy pierwszy nowy modu Poznajemy i konfigurujemy forum Podsumowanie Rozdzia 4. Budowa strony Zanim zaczniemy administrowa Spotkanie z klientem i g ówne wymagania Diabe tkwi w szczegó ach Dobre praktyki administratora Jak dostosowa system Drupal do naszych potrzeb? Idea ma ych modu ów Sk d pobiera modu y? Zasada: Nie b dziesz zmienia kodu rdzenia Drupala A co z wygl dem? Modu y dla administratora Devel Demonstration site Localization client i Localization update Features Module Filter Wybieramy modu y do realizacji wymaga klienta Views Token Display suite, Context, Panels Date, Link IMCE WYSIWYG Inne modu y Jak instalujemy modu y? Instalacja za pomoc modu u Update manager Problemy z instalowaniem du ych modu ów Instalacja r czna W czanie modu ów Konfigurujemy strony statyczne Nowe pole Minigaleria Poprawka etykiety pola Title Pierwsza strona z minigaleri Poprawki w ustawieniach wy wietlania pola Wy wietlanie zdj modu em Colorbox Poprawki w CSS Skórka potomna W asny modu Strona z formularzem kontaktowym Tworzymy rodzaj zawarto ci Inicjatywa Nowe modu y Nowy rodzaj zawarto ci Nowe s owniki kategorii Nowe pola Gotowe Rozmieszczenie pól na formularzu dodawania zawarto ci Tryby wy wietlania zawarto ci Zmiana szablonu wy wietlania zawarto ci... 94

5 Spis tre ci 7 Modu Display suite Kilka pierwszych inicjatyw Budujemy widok Katalog inicjatyw W czamy modu Views Tworzenie widoku Pierwsze spotkanie z interfejsem Views Formaty wy wietlania Pierwsze poprawki formatu Strona Filtry i ich udost pnianie Nag ówek i stopka Blok z ostatnimi inicjatywami Widok Moje inicjatywy Duplikujemy widok Filtr kontekstowy Konfigurujemy wiadomo ci Instalujemy edytor WYSIWYG Obrazki do czone do wpisów Obrazki w polu Tre Alternatywa dla WYSIWYG Dodanie do Artyku u pola Minigaleria Podsumowanie Rozdzia 5. Uprawnienia Konta i uprawnienia testowe Konta testowe Rangi Uprawnienia Ustawienia rejestracji nowych u ytkowników Moderowanie Artyku ów Konfiguracja Artyku ów Powiadomienia owe Widok artyku ów do moderacji Podsumowanie Rozdzia 6. Przenosiny do internetu Przygotowania Eksport bazy danych z u yciem phpmyadmin Eksport z u yciem mysqldump.exe Pierwsze przenosiny Tworzenie bazy danych na serwerze Wysy amy pliki przez FTP Wysy amy archiwum z plikami Rozpakowujemy archiwum z plikami Import pliku.sql do bazy danych za pomoc wiersza polece Import pliku.sql do bazy danych za pomoc phpmyadmin Pomoc administratorów konta Poprawka konfiguracji w pliku settings.php Tryb przerwy technicznej Pliki publiczne i tymczasowe Pliki prywatne Dlaczego nie dzia a? Cz ste problemy po przenosinach Komunikat Wewn trzny b d serwera Komunikat Odmowa dost pu SQL

6 8 Drupal 7 w praktyce Niepoprawne cie ki dost pu do plików Komunikat Call to undefined function Witryna testowa Instalacja wielowitrynowa Nowa baza danych Nowa domena Nowy katalog w folderze sites Przenosimy bazy danych Test Podsumowanie Rozdzia 7. Rozbudowa Konfigurujemy forum Dodanie oceny Kciuk w gór! do odpowiedzi na forum Powiadomienia o odpowiedzi Blogi u ytkowników Uruchomienie modu u i uprawnie Poprawki w domy lnych ustawieniach Emocje we wpisach Prywatne wiadomo ci Zadania i notatki Tworzymy zawarto typu notatka Nowe pola w notatkach Blok Powi zane elementy przy inicjatywie Tworzymy zawarto typu zadanie Poprawiamy widok Powi zane elementy Widok Powi zane elementy kolejna metamorfoza Widok Zadania Skórka i nawigacja Instalacja i w czanie skórek Rozmieszczenie bloków w nowej skórce Menu Prezentacja menu Theme developer Wydajno Pomiar narz dziem ab Opcje wydajno ci dost pne w Drupal Yslow, Pagespeed Dodatkowe mo liwo ci Inne wymagania klienta Biuletyny Dodawanie mediów do tre ci Przep ywy pracy, regu y biznesowe Oznaczanie tre ci flagami Praca grupowa, spo eczno ci Formularze Podsumowanie Zako czenie Skorowidz

7 Rozdzia 5. Uprawnienia Konta i uprawnienia testowe Konta testowe W nast pnych krokach poudajemy troch dwie ró ne osoby w a ciciela oraz u ytkownika serwisu. Zgodnie z opisem uzyskanym od klienta takie b d nasze dwie g ówne role w systemie, przynajmniej na pocz tku. W a ciciel ma za zadanie dba o stron g ówn i przydziela uprawnienia, natomiast zaufany u ytkownik b dzie móg w systemie prowadzi swój rejestr inicjatyw, a w dalszej przysz o ci dziennik i notatnik. Postaramy si zbudowa rodowisko, w którym zleceniodawca b dzie móg bez trudu testowa tak struktur, czyli dodawa nowe konta, sprawdza, czy maj odpowiednie uprawnienia, czy widz w a ciwe tre ci itd. Zarejestrujmy w tym celu dwa konta. Obieca em na pocz tku jednego z rozdzia ów, e zasymuluj nieco rozdwojenie ja ni, i spe niam t obietnic konto dla w a ciciela b dzie nazwane Krzysiek Palikowski, natomiast konto dla u ytkownika zaufanego nazwiemy bardzo oryginalnie Tester. W dziale zarz dzania u ytkownikami (odno nik Ludzie na pasku administracyjnym) kliknijmy Dodaj u ytkownika. Podajemy wymagane pola, dowolny (na serwerze lokalnym nie ma to znaczenia) oraz has o. Reszt opcji pozostawiamy bez zmian i nowe konto zapisujemy w systemie. Nast pnie powtarzamy t czynno dla drugiego u ytkownika. Je li klikniemy nazw u ytkownika, która z pewno ci pojawi si na powiadomieniu o powodzeniu naszego dzia ania, zostaniemy przeniesieni na indywidualn dla ka dego u ytkownika stron. W zale no ci od uruchomionych modu ów mog na niej znale si dodatkowe karty, np. Devel (rysunek 5.1).

8 124 Drupal 7 w praktyce Rysunek 5.1. Strona u ytkownika w systemie Drupal Najwygodniej jest u ywa osobnej (innej) przegl darki internetowej w celu testowania strony na takim u ytkowniku. W ten sposób w jednej przegl darce (np. Firefox) administrujemy stron jako admin, a w innej (np. Opera) przegl damy serwis jako Krzysztof Palikowski lub Tester. Gdy ju zalogujemy si na konto dowolnego testowego u ytkownika, zauwa ymy, e nie ma tam ani paska administracyjnego, ani odno nika Dodaj tre, co oznacza, i nie mo emy utworzy adnego wpisu. Poniewa wpisy to równie w tki na forum, nawet tam zobaczymy komunikat: Brak uprawnie do dodawania nowych wpisów na forum (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Uprawnienia zwyk ego u ytkownika nie wystarczaj na dodawanie tre ci do systemu Rangi Zaradzimy temu, tworz c nowe rangi i ustawiaj c w nich stosowne uprawnienia. Drupal posiada system uprawnie bazuj cych na rangach. Mo emy za o y dowoln ich liczb, jednak zazwyczaj wystarczaj te gotowe, które ju istniej w systemie, a ich mno enie ponad potrzeb prowadzi do komplikacji w utrzymaniu strony. Klikaj c widoczn na pasku administracyjnym opcj Ludzie, a nast pnie wybieraj c kart Uprawnienia, zobaczymy tabel zawieraj c szereg przywilejów, które mo emy przydzieli do poszczególnych rang (rysunek 5.3). Jak wida, w systemie zdefiniowane s trzy g ówne rangi: U ytkownik anonimowy, U ytkownik uwierzytelniony, Administrator.

9 Rozdzia 5. Uprawnienia 125 Rysunek 5.3. Przyk adowe uprawnienia do modu u Comment Rysunek 5.4. Zakamuflowane odno niki do konfiguracji uprawnie i rang Klient yczy sobie, aby system rejestracji u ytkowników by moderowany (tzn. chcia by zatwierdza konto ka dego u ytkownika), mogliby my wi c za o y, e ranga U ytkownik uwierzytelniony jest równoznaczna z rang U ytkownik zaufany, któr proponowa klient. Bezpieczniej b dzie jednak utworzy w tym celu dodatkow rang, cho by na tak okoliczno, gdy odbiorca zdecyduje si jednak na udost pnienie systemu do rejestracji dla wszystkich ch tnych. Wtedy zbyt du e uprawnienia rangi U ytkownik uwierzytelniony, któr nabywa ka dy posiadaj cy konto i zalogowany do serwisu, zaczn nam ci y. B dziemy musieli tak czy owak stworzy now, bardziej elitarn kast u ytkowników, przenie do niej ju zarejestrowanych itp. Zróbmy to wi c od razu. Na stronie z uprawnieniami mamy tak naprawd dwa miejsca z konfiguracj Uprawnienia i Rangi. S one do g boko ukryte i w pierwszej chwili trudne do zauwa enia (rysunek 5.4). Przechodzimy na t drug kart, wprowadzamy nazw nowej grupy i klikamy Dodaj rang (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Moment tworzenia kolejnej grupy uprawnie Je li chodzi o konto Krzysztof Palikowski, mogliby my przyzna mu rang Administrator i rozwi za problem uprawnie dla zleceniodawcy. Wszystko jednak zale y od tego, czy b dzie on równie zarz dza serwisem w zakresie instalacji modu ów, konfiguracji bloków itp. Je li tak, dodanie mu rangi Administrator czy wr cz przekazanie

10 126 Drupal 7 w praktyce mu loginu i has a do konta admin (a potem ewentualnie zmiana nazwy konta na Krzysztof Palikowski) jest jak najbardziej wskazane. Jednak my za o ymy, e nasz klient b dzie chcia sam si skupi na u ywaniu serwisu i zarz dzaniu tre ci, dlatego utworzymy mu rang W a ciciel. Teraz musimy przydzieli nowe rangi u ytkownikom. Przechodzimy na stron Ludzie i w kolumnie Czynno ci poszczególnych kont klikamy odno nik edytuj. Na stronie pozwalaj cej na edycj u ytkownika zaznaczamy w a ciw rang i zapisujemy zmiany. Dla konta Krzysztof Palikowski b dzie to ranga w a ciciel, a dla Testera ranga u ytkownik zaufany (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Rangi u ytkownika Tester Po zapisaniu zmian powinni my widzie w tabeli z kontami u ytkowników dane o ich rangach (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Rangi i u ytkownicy systemu testowego Uprawnienia Maj c za o one nowe rangi, musimy jeszcze ustawi odpowiednie uprawnienia. Zrobimy to za pomoc znanej ju nam tabelki spod adresu.../admin/people/permissions. Zobaczymy na niej nowo za o one rangi w postaci kolumn. Poniewa tworzymy system, który jest zamkni ty dla przypadkowych osób, mo emy anonimowym u ytkownikom zabroni dost pu do strony, a dla osób tylko zalogowanych (z rang u ytkownik uwierzytelniony) pozostawi jedynie mo liwo ogl dania tre ci. Administrator powinien z definicji mie wszystkie mo liwe uprawnienia. Poni sza tabela prezentuje uprawnienia dla innych rang, które powinni my zaznaczy, aby spe ni wymagania klienta (tabela 5.1).

11 Rozdzia 5. Uprawnienia 127 Tabela 5.1. Uprawnienia dla rang utworzonych w systemie Modu /Uprawnienie Comment U ytkownik anonimowy U ytkownik uwierzytelniony U ytkownik zaufany W a ciciel Zarz dzaj odpowiedziami i ustawieniami odpowiedzi Przegl danie odpowiedzi Odpowiedzi do wpisu Pomi zatwierdzanie odpowiedzi Edycja w asnych odpowiedzi Contact Administracja formularzami kontaktowymi i ich ustawieniami U ywaj formularza kontaktowego dla ca ej strony U ywaj formularzy kontaktowych u ytkowników Contextual links U ywaj odno ników kontekstowych Date Wgl d w daty cykliczne Filter Wy wietlaj format tekstu Full HTML Forum Administracja forum Menu Administracja menu oraz pozycjami w menu Node Pomi kontrol dost pu do zawarto ci Administracja zawarto ci Przegl danie opublikowanej zawarto ci Przegl danie w asnych nieopublikowanych zawarto ci Przegl danie historii zmian zawarto ci Przywró wersj zawarto ci Usuwanie wersji wpisów

12 128 Drupal 7 w praktyce Tabela 5.1. Uprawnienia dla rang utworzonych w systemie ci g dalszy Modu /Uprawnienie Path U ytkownik anonimowy U ytkownik uwierzytelniony U ytkownik zaufany W a ciciel Tworzenie i edycja aliasów URL Search U ywaj wyszukiwania U ywaj wyszukiwania zaawansowanego System Przegl danie raportów o witrynie Dost p do strony w trakcie przerwy technicznej Taxonomy Administracja s ownikami i terminami User Administracja uprawnieniami Administracja u ytkownikami Przegl danie profilów u ytkowników Views Zarz dzaj widokami W tabeli pomini to grup uprawnie do korzystania z poszczególnych rodzajów zawarto ci, któr mo na znale w sekcji Node. Je li chodzi o rangi administrator i w a- ciciel, wystarczy zaznaczy Pomi kontrol dost pu do zawarto ci i wówczas rangi te uzyskaj mo liwo dodawania, usuwania i modyfikowania dowolnego wpisu w witrynie. Dla grupy u ytkownik zaufany najczytelniej b dzie przedstawi to tak jak w tabeli 5.2. Tabela 5.2. Uprawnienia do rodzajów zawarto ci dla u ytkowników zaufanych Nowy (Create new content) Edycja w asnych (Edit own content) Edycja wszystkich (Edit any content) Usuwanie w asnych (Delete own content) Usuwanie wszystkich (Delete any content) Temat na forum Artyku Inicjatywa Prosta strona

13 Rozdzia 5. Uprawnienia 129 Ustawienia rejestracji nowych u ytkowników Aby nie dopu ci do takiej sytuacji, e u ytkownik, o którym nic nie wiemy, zarejestruje si w serwisie i uzyska zbyt szerokie uprawnienia (np. mo liwo dodawania odpowiedzi bez zatwierdzania), musimy przyjrze si ustawieniom decyduj cym o tym, w jaki sposób s tworzone w systemie nowe konta. W tym celu przechodzimy do dzia u Konfiguracja, a potem Ustawienia kont u ytkowników. W ród wielu opcji powinni my odszuka nag ówek Kto mo e rejestrowa konta u ytkowników?. Tam zdecydujemy, czy tylko administratorzy mog rejestrowa konta u ytkowników, czy mo e u ytkownicy b d sami si rejestrowa, ale ich konto b dzie zablokowane, dopóki nie zatwierdzi go administrator. W tym drugim przypadku po wype nieniu formularza rejestracyjnego na adres witryny (podany w dziale Konfiguracja/Podstawowe dane) przyjdzie z informacj o tym, e kto prosi o aktywowanie konta. Operacji tej dokonuje si poprzez klikni cie odno nika nades anego em, co spowoduje przej cie do strony edycji konta. Innym sposobem jest wy wietlenie tabeli u ytkowników (klikni cie odno nika Ludzie na belce administracyjnej), zaznaczenie jednego lub kilku kont i wybranie z listy dost pnych opcji aktualizacji pozycji Zezwól wybranym u ytkownikom na dost p (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Odblokowanie konta u ytkownika Je li zechcemy nada u ytkownikowi rang wy sz ni U ytkownik zarejestrowany, równie mo emy to zrobi na dwa sposoby przez edycj profilu b d aktualizacj. Moderowanie Artyku ów Ustalony w poprzednim punkcie zestaw uprawnie odpowiada z grubsza temu, co chcemy osi gn, jednak to jeszcze nie koniec pracy. Przygotowanie strony dla kilku rang ma swoje konsekwencje b dziemy musieli poprawi nieco konfiguracj niektórych obiektów w systemie, ewentualnie stworzy nowe widoki czy powiadomienia. Je li na przyk ad chcemy, aby to w a ciciel zatwierdza widoczno artyku ów na stronie g ównej albo w ogóle dopuszcza je do publikacji (decydowa, czy wpis jest opublikowany), musimy skonfigurowa kilka rzeczy: U ytkownicy zaufani mog dodawa artyku y, ale nie mog by one od razu opublikowane.

14 130 Drupal 7 w praktyce W a ciciel strony powinien dosta a za ka dym razem, gdy kto doda artyku do systemu. W a ciciel po wej ciu na stron powinien widzie, e s jakie wpisy do moderacji. Te trzy oczywiste potrzeby b dziemy mogli spe ni, konfiguruj c system w trzech obszarach:: konfiguracji rodzaju zawarto ci Artyku, ustawieniach Dzia a i Wyzwalaczy oraz przez dodanie nowego widoku. Konfiguracja Artyku ów Przechodzimy teraz do dzia u Struktura i Rodzaje zawarto ci, a nast pnie klikamy edytuj przy rodzaju zawarto ci Artyku. Nast pnie na poziomej karcie Opcje publikacji zmieniamy Domy lne opcje, usuwaj c zaznaczenie przy pozycjach Do publikacji i Na stronie g ównej (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Poprawione domy lne opcje publikacji typu Artyku Powiadomienia owe Drupal zawiera mechanizm powiadomie poprzez wiadomo ci . Nie jest on z pocz tku atwy do odnalezienia, poniewa ukryto go w systemach Dzia ania i Wyzwalacze. Czym s te poj cia? Dzia anie to co, co ma si wykona po zaj ciu pewnych zdarze b d spe nieniu ustalonych warunków. Te zdarzenia i warunki nosz miano Wyzwalaczy. Przyk ady mo na mno y (tabela 5.3). Tabela 5.3. Przyk adowe wyzwalacze i dzia ania Przyk adowy scenariusz Ustawiamy Wyzwalacz Pod czamy Dzia anie Chcemy powiadomi wszystkich u ytkowników o nowym regulaminie Chcemy owo informowa w a ciciela o nowej tre ci do moderacji Chcemy automatycznie blokowa u ytkowników u ywaj cych wulgaryzmów U ytkownik zalogowa si do strony Zapisano nowy wpis W zapisanym wpisie/komentarzu wykryto niedozwolone s owa Przenie go pod adres.../zmiany-w-regulaminie Wy lij do w a ciciela z informacj o wpisie Zablokuj adres IP u ytkownika

15 Rozdzia 5. Uprawnienia 131 Aby skonfigurowa dzia ania zautomatyzowane oraz wyzwalacze, nale y w czy modu Trigger. Po uruchomieniu dodatku Trigger b dziemy pos ugiwali si dwoma adresami. Pierwszy, dost pny w dziale Konfiguracja, to Dzia ania (.../admin/config/system/actions). Stworzymy tu dane zachowania systemowe. Drugi adres, widoczny w dziale Struktura, to Wyzwalacze (.../admin/structure/trigger). Za jego pomoc powi emy pewne zdarzenia z dzia aniami. Najpierw stwórzmy nowe dzia anie. Z listy Stwórz zaawansowan akcj na stronie Dzia ania (dzia zarz dzania, Konfiguracja) wybieramy Wy lij i klikamy Utwórz. Na stronie z konfiguracj dzia ania podajemy nast puj ce dane: Etykieta: informacja dla w a ciciela o nowym artykule, Adresat: [site:mail], Temat: Na [site:name] [node:author] doda artyku [node:title], Tre : Zobacz j pod adresem [node:url] lub edytuj, klikaj c [node:edit-url]. Tre wpisu: [node:body]. Jak wida, w polach mo emy u ywa wzorców dostarczanych przez modu Token. Jest on cz ci rdzenia Drupala, ale je li dodatkowo zainstalujemy w systemie modu pobrany ze strony (oczywi cie do wersji 7), uzyskamy wygodny sposób wstawiania wzorców do pól formularza. Po prostu ustawiamy kursor w miejscu, gdzie ma si pojawi wzorzec, i klikamy jeden z symboli widocznych pod formularzem (rysunek 5.10). Rysunek Kilka przyk adowych wzorców z kilkudziesi ciu dost pnych podczas tworzenia dzia ania Token jest wykorzystywany w wielu innych miejscach systemu, szczególnie je li trzeba wygenerowa b d komunikat do u ytkownika. Zapisujemy nowe dzia anie i przechodzimy do strony Wyzwalacze (dzia Struktura). Nast pnie w karcie Wpis wybieramy dzia anie informacja do w a ciciela o nowym artykule i wi emy je z wyzwalaczem Po zapisaniu nowej zawarto ci (rysunek 5.11). Rysunek Powi zanie dzia ania z wyzwalaczem

16 132 Drupal 7 w praktyce W tej chwili nie mamy jak sprawdzi dzia ania tego mechanizmu, ale gdy tylko przeniesiemy stron do internetu, przekonamy si, czy dzia a. Tak naprawd mogliby my skonfigurowa równie serwer owy Mercury wchodz cy w sk ad AMPP, ale wykracza to poza mo liwo ci obj to ciowe tej ksi ki. Widok artyku ów do moderacji A co b dzie, je li jednak w a ciciel strony zapomni o u albo wejdzie na stron wcze niej, ni go odbierze? Przydatn funkcj by oby stworzenie dla niego widoku nieopublikowanych artyku ów. W tym celu przejd my do dzia u Struktura i u yjmy cza Widoki. Nast pnie kliknijmy Nowy widok. Na formularzu podajmy kolejno (niewymienione opcje pozostawiamy domy lne): Nazwa widoku: do moderacji Poka : zawarto typu Artyku Stwórz stron : usuwamy zaznaczenie Stwórz blok: zaznaczamy Format wy wietlania (bloku): Tabela Klikamy Kontynuuj edycj i zmieniamy kolejno poszczególne ustawienia widoku. Klikamy filtr Zawarto : Do publikacji (Tak) i zmieniamy opcj Do publikacji na Nie Przy sekcji Pola klikamy dodaj i wybieramy Zawarto : edytuj oraz Zawarto : Data nades ania. Podczas konfiguracji pola Data nades ania podajemy: Format daty: w asny, wpisujemy j/n/y Etykieta: dodano Podczas konfiguracji pola Zawarto : edytuj podajemy: Tekst do wy wietlenia: edytuj Etykieta edytuj Klikamy pole Tytu i dodajemy etykiet Tytu Zachowujemy widok i przechodzimy do zarz dzania blokami (Struktura, Bloki). Odszukujemy blok nazwany do_moderacji: Block. Wchodzimy do jego edycji i ustawiamy: Ustawienia obszaru: Bartik Highlighted Rangi: w a ciciel

17 Rozdzia 5. Uprawnienia 133 Nast pnie zapisujemy konfiguracj bloku, dodajemy do systemu dowolny nieopublikowany artyku i sprawdzamy, czy co si pojawi na stronie widzianej oczami u ytkownika posiadaj cego konto Krzysiek Palikowski. Bardzo mo liwe, e podczas dodawania artyku u zobaczymy ostrze enie o tre ci Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at localhost port 25, verify your SMTP and smtp_port setting in php.ini or use ini_set() w DefaultMailSystem->mail() (linia 77 z C:\xampp\htdocs\gruparobocza\modules\system\ system.mail.inc). Jest to normalne, poniewa dodali my dzia anie powiadamiaj ce administratora o nowym wpisie, ale nie mamy ustawionego serwera . Rysunek Tabela tre ci oczekuj cych na moderacj Po zalogowaniu do konta Krzysiek Palikowski (przypomn, e wygodnie w tym celu u y innej przegl darki) na stronie g ównej (i wszystkich podstronach) zobaczymy tabelk z tre ci do moderacji (rysunek 5.12). Podsumowanie Uprawnienia w Drupalu s zaprojektowane do elastycznie. Warto zwróci uwag na fakt, e nasz projekt to strona bardzo zamkni ta, do której to w a nie w a ciciel tworzy konto albo je aprobuje. Wiele stron ma o wiele lu niejsze podej cie do tworzenia kont u ytkowników, dlatego musi si lepiej zabezpiecza przed potencjalnymi atakami spamerów czy szkodliwych u ytkowników. Szczególnie dotyczy to konfiguracji filtrów tekstowych. Sprawd my trzy razy zaimplementowane uprawnienia, zanim przeniesiemy serwis do internetu, o czym opowiem w nast pnym rozdziale.

18 Skorowidz administrator, 51 adres internetowy, 14 alias URL, 41, 42 artyku konfiguracja, 130 moderowanie, 129 A B baza danych, 12, 30 eksport, 136, 137, 140 biuletyn, 183 blog, 17, 155, 156 CMS, 11, 12, 14, 51 budowa, 12 cechy, 13 funkcja, 13 CSS, 73 C D dane baza, 12, 30 eksport, 136, 137, 140 DNS, 25 domena, 23 zarz dzanie, 25 Drupal, 12, 13, 14, 23, 26, 32, 38, 40, 53, 54, 90, 108, 135, 151 instalacja, 28 E edytor WYSIWYG, 111, 112, 113, 120 F filtr kontekstowy, 110 udost pnianie, 105 formularz, 90, 185 dodawania zawarto ci, 35 forum konfiguracja, 151, 153 FTP, 138 hosting, 23 HTML j zyk, 12 znacznik, 38 H inicjatywa, 81, 98, 107, 160 instalacja wielowitrynowa, 147 interfejs, 92 Internet, 135 adres, 15 przegl darka, 22 strona, 18, 40, 49 j zyk HTML, 12 I J

19 190 Drupal 7 w praktyce K katalog, 23 klient, 49 komponent, 12 komunikat Call to undefined function, 146 odmowa dost pu SQL, 144 wewn trzny b d serwera, 144 konta testowe, 123 LAMP, 12, 13 localhost, 18, 20 L M modu, 53 blog, 43 book, 43 colorbox, 72 context, 59 date, 61 demonstration site, 55 devel, 54 display suite, 59, 95 features, 56 filter, 57 forum, 43, 44 IMCE, 61 instalacja, 62, 63, 65 link, 61 localization client, 56 localization update, 56 panels, 59 poll, 43 theme developer, 179 token, 58 update manager, 62 views, 58, 99 WYSIWYG, 62 motyw graficzny, 54 nag ówek, 106 narz dzie apache-bend, 180 pagespeed, 181 yslow, 181 nawigacja, 172 N overlay, 35 O P plik prywatny, 143 publiczny, 142 tymczasowy, 142 poziome karty, 40 przegl darka internetowa, 22 przerwa techniczna, 141 rangi, 124 R S serwer Apache, 22 DNS, 25 WWW, 12 serwis, 17 skórka, 54, 172, 173 potomna, 76 stopka, 106 strona internetowa, 13, 18, 40 budowa, 49 statyczna konfiguracja, 66 WWW, 23 system drupal, 12 operacyjny, 12 rodowisko lokalne, 18 produkcyjne, 18, 23 testowe, 18 T tester, 123 tryb wy wietlanie zawarto ci, 92

20 Skorowidz 191 uprawnienia, 126 testowe, 123 U W WAMP, 18 widok, 110 tworzenie, 99 witryna testowa, 146 WYSIWYG, 111, 112, 113, 120 AMPP, 18 instalacja, 18, 19 konfiguracja, 21 pobieranie, 18 zarz dzanie, 20 znacznik HTML, 38 Z

21

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Nie ka mi myœleæ! O yciowym podejœciu do funkcjonalnoœci stron internetowych. Wydanie II

Nie ka mi myœleæ! O yciowym podejœciu do funkcjonalnoœci stron internetowych. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo