Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców."

Transkrypt

1 Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych - zarys problemu Praca ukazuje zasadnicze problemy natury prawnej, zwi¹zane z funkcjonowaniem rynku praw do transmisji widowisk sportowych. Autor prezentuje system sprzeda y praw i konfrontuje go ze wspólnotowym prawem konkurencji, zwracaj¹c uwagê na jego ewolucjê (na przyk³adzie sprzeda y praw do transmisji rozgrywek Ligi Mistrzów). Omawia problem w³asnoœci praw do transmisji widowisk sportowych, istotny dla ustalenia krêgu podmiotów uprawnionych do zbycia tych e praw. Rozwa a ponadto mo liwoœci ograniczenia swobody handlu prawami do transmisji. S OWA KLUCZOWE: prawo widowisko sportowe sprzeda praw do transmisji. Wprowadzenie Era transmisji sportowych zapocz¹tkowana zosta³a w Stanach Zjednoczonych w 1921 r., kiedy to przeprowadzono pierwszy tego rodzaju przekaz drog¹ radiow¹. Transmisjê telewizyjn¹ do œwiata sportu wprowadzili wspó³pracownicy J. Goebbelsa w roku pamiêtnych Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Zainstalowano wówczas, jak informuje Polski Portal Olimpijski, na stadionie w stolicy Rzeszy jedn¹ kamerê, z której obraz pokazywany by³ na piêciu ekranach rozstawionych w mieœcie. Szacuje siê, e relacjê tê obejrza³o oko³o 160 tys. widzów. Telewizja wkroczy³a na sportowe areny na dobre po drugiej wojnie œwiatowej, podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1948 r. I choæ zasiêg tej transmisji ogra- Sport Wyczynowy 2006, nr 5-6/

2 56 nicza³ siê jedynie do centralnej Anglii, to zgromadzi³a ona przed odbiornikami blisko pó³ miliona widzów. Igrzyska te zapisa³y siê w historii œrodków masowego przekazu równie z tego powodu, i BBC sta³a siê pierwsz¹ stacj¹ telewizyjn¹, która zap³aci³a za prawa do transmitowania olimpijskich zawodów (3 tys. dolarów!). Szeœæ lat póÿniej w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono pierwsz¹ w historii transmisjê telewizyjn¹ zawodów sportowych w kolorze. Wraz z rozwojem œrodków masowego przekazu i rosn¹cym zainteresowaniem sportem wyczynowym pojawi³ siê rynek praw do transmisji widowisk sportowych. Pierwsze radiowe i telewizyjne transmisje zapocz¹tkowa³y trwaj¹c¹ do dziœ wspó³pracê nadawców publicznych i prywatnych z organizatorami widowisk sportowych. Najwa niejsze wydarzenia w dziedzinie sportu pozyskuj¹ dla nadawców wiêksze grono zainteresowanych, ni jakiekolwiek inne audycje, zaœ rywalizacja o odbiorców programów sportowych odbywa siê ju nie tylko na rynku us³ug telewizyjnych czy radiowych, ale tak e internetowych czy telefonii komórkowej. Transmisja widowisk sportowych to obecnie najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Funkcjonowanie europejskiego rynku praw do transmisji wi¹ e siê z wieloma problemami, wœród których najwa niejsze to zgodnoœæ stosowanych przez dzia- ³aj¹ce na nim podmioty praktyk ze wspólnotowym prawem konkurencji, a tak e kwestia tego, kto uprawniony jest do dysponowania tymi prawami, oraz wolnego dostêpu widzów do najwa niejszych wydarzeñ sportowych. System sprzeda y praw do transmisji widowisk sportowych a wspólnotowe prawo konkurencji G³ównym celem wspólnotowego prawa konkurencji jest zapewnienie takich warunków rynkowych, w których prawo popytu i poda y mog³oby w³aœciwie funkcjonowaæ. Prawo to zmierza do zapewnienia przedsiêbiorcom mo liwoœci swobodnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wzajemnego konkurowania. Przewiduje ponadto istnienie mechanizmów zabezpieczaj¹cych w³aœciwe funkcjonowanie rynku, np. artyku³u 81. Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ mówi¹cego o zakazie stosowania okreœlonego rodzaju porozumieñ i praktyk rynkowych ( Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane s¹ wszelkie porozumienia miêdzy przedsiêbiorcami, wszelkie decyzje zwi¹zków przedsiêbiorców i wszelkie praktyki uzgodnione, które mog¹ wp³ywaæ na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobie enie, ograniczenie lub zak³ócenie konkurencji wewn¹trz wspólnego rynku ). Praktyki stosowane na rynku praw do transmisji widowisk sportowych mog¹ byæ w okreœlonych przypadkach uznane za sprzeczne z wspólnotowym prawem konkurencji. Zbiorcza sprzeda praw, wspólnie przez kluby sportowe i federacjê, postrzegana jest jako ograniczaj¹ca dzia³anie czynników rynkowych, gdy unicestwia wzajemn¹ w tym przedmiocie konkurencjê miêdzy klubami, a ponadto prowadzi do zmniejszenia liczby transmitowanych spotkañ sportowych. Efektem takiej sprze-

3 Prawa do transmisji widowisk sportowych zarys problemu 57 da y s¹: ograniczona wydajnoœæ transmisji, ustalenie odgórne cen praw do transmisji, a tak e wzmocnienie pozycji rynkowej g³ównych stacji nadawczych. Interesuj¹c¹ w kontekœcie prawa konkurencji kwesti¹ jest tzw. sprzeda na wy³¹cznoœæ, polegaj¹ca na zagwarantowaniu jednemu tylko nadawcy prawa do transmisji. Stanowisko Komisji Europejskiej w przedmiocie wy³¹cznoœci sprzeda y przedstawione zosta³o w Competition Policy Newsletter z 1998 r.: Sprzeda na wy³¹cznoœæ jest przyjêt¹ praktyk¹ handlow¹ w sektorze nadawczym. Gwarantuje ona wartoœciowoœæ programu, co jest wyj¹tkowo wa ne w przypadku sportu, jako e nadawanie nastêpuje tylko do ograniczonej liczby odbiorców i w ograniczonym czasie. Wy³¹cznoœæ w ograniczonym zakresie czasowym nie powinna byæ postrzegana jako naruszenie konkurencji (...) Jedynie wy³¹cznoœæ gwarantowana w d³ugim okresie czasu mo e naruszaæ to prawo, prowadz¹c do przejêcia rynku i uzyskania pozycji dominuj¹cej, g³osi treœæ dokumentu. Zbiorcza sprzeda praw do transmisji na wy³¹cznoœæ w d³u szym okresie czasu, w relacji ze wspomnianym efektem w postaci ograniczenia konkurencji, prowadzi zatem do ukszta³towania porozumienia sprzecznego z artyku³em 82. Traktatu ( Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadu ywanie przez jedno lub wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorstw pozycji dominuj¹cej na wspólnym rynku lub na znacznej jego czêœci, w zakresie, w jakim mo e wp³ywaæ na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi ). Porozumienia podmiotów sportowych z nadawcami mog¹ wiêc naruszaæ prawo konkurencji, wspólnotowe lub krajowe. Herbert Ungerer, wypowiadaj¹c siê w imieniu Komisji Europejskiej podczas konferencji w Hiszpanii 2 X 2003 r., stwierdzi³: Kartel pozostanie kartelem, nawet jeœli dzia³a w celu sprzeda y praw telewizyjnych. Dziedzina ta pozostaje przedmiotem zainteresowania wspólnotowego prawa konkurencji (5 poz. piœm., s. 67). Stanowisko to odnosi siê jednak tylko do takiej wspó³pracy miêdzy klubami i federacjami a nadawcami, która w sposób rzeczywisty oddzia³ywuje na konkurencjê. Ustalenie, czy tak siê dzieje, wymaga odpowiedniego zdefiniowania rynku. Im precyzyjniej zostanie on zdefiniowany, tym wiêksza szansa wykazania, e zawarte porozumienie ogranicza konkurencjê. Komisja Europejska uzna³a istnienie precyzyjnie okreœlonych rynków tak e w ramach prowadzonej transmisji sportowej. Stwierdzi³a, na przyk³ad, i przy ocenie zgodnoœci praktyk rynkowych ze wspólnotowym prawem konkurencji nie bêdzie braæ pod uwagê mo liwoœci zast¹pienia transmisji meczów pi³karskich innym rodzajem transmisji, staj¹c tym samym na stanowisku, i w zakresie praw do transmisji meczów pi³karskich istnieje samodzielny rynek. Rynek praw do transmisji widowisk sportowych zdominowany jest przez miêdzynarodowe federacje sportowe. Zawierane przez nie porozumienia, dotycz¹ce sprzeda y praw, czêsto stoj¹ w sprzecznoœci z za³o eniami wspólnotowego prawa konkurencji. Dlatego równie czêsto niezbêdna okazuje siê ingerencja Komisji Europejskiej, która analizuje treœæ zawieranych porozumieñ. Szczególnie interesuj¹cy jest tu rozpoznawany przez Komisjê przypadek Europejskiej Federacji Pi³ki No nej (Decyzja Komisji Europej-

4 58 skiej z 23 lipca 2003 roku, C (2003) 2627, Fina³ Ligi Mistrzów UEFA). UEFA sprzeda³a prawa do transmisji rozgrywek fina³owych Ligi Mistrzów w imieniu uczestnicz¹cych w niej klubów. Porozumienie dotyczy³o pe³nego pakietu gier i zawarte zosta³o z pojedynczymi nadawcami z ka dego z pañstw cz³onkowskich na okres czterech lat. Na pocz¹tku 1999 r. UEFA powiadomi³a o zawarciu porozumienia Komisjê Europejsk¹. Ta uzna³a, i postanowienia umowy naruszaj¹ prawo konkurencji. Zg³oszone w lipcu 2001 r. zastrze enia dotyczy³y miêdzy innymi tego, i Europejska Federacja Pi³ki No nej uniemo liwi³a poszczególnym klubom zaoferowanie we w³asnym zakresie praw do transmisji zainteresowanym nabywcom. Ponadto zainteresowani ofert¹ Federacji nabywcy mogli zawrzeæ porozumienie z jednym tylko dostawc¹ Europejsk¹ Federacj¹ Pi³ki No nej. Komisja wskaza³a te na daleko posuniêt¹ wy³¹cznoœæ sprzeda y. Wszelkie bowiem prawa, zarówno do transmisji w paœmie otwartym, jak i p³atnym, zosta³y przekazane jednemu nadawcy (5 poz. piœm., s ). W zwi¹zku z powy szymi zastrze eniami UEFA zmodyfikowa³a treœæ porozumienia. Europejska Federacja Pi³ki No nej zobowi¹za³a siê do kontynuowania sprzeda y praw do transmisji bezpoœredniej (live) meczów pi³karskiej Ligi Mistrzów (przy za³o eniu, e prawa dotycz¹ transmisji pe³nej rundy spotkañ pi³karskich, z których ka da trwa dwa dni). Prawa do transmisji zosta³y podzielone na dwa pakiety z³oty i srebrny, a nabywcom pozostawiono prawo wyboru meczów, które chc¹ transmitowaæ. UEFA zachowa³a te wy³¹czne pocz¹tkowo uprawnienie do sprzeda y praw do pozosta³ych meczów, nie wybranych przez zwyciêskich nabywców ( br¹zowy pakiet). W przypadku ich niesprzedania w wyznaczonym czasie mo liwoœæ sprzeda y uzyskiwa³y kluby. Nowe porozumienie stworzy³o tak e perspektywy rozwoju nowego rodzaju œrodków przekazu jako e przewidziano sprzeda praw operatorom internetowym oraz dzia³aj¹cym na rynku telefonii komórkowej. Kluby pi³karskie, z kolei, zachowa³y w ograniczonym zakresie mo liwoœæ korzystania z praw telewizyjnych do rozgrywanych przez nie meczów oraz uprawnienie do wykorzystywania zawartoœci archiwalnej (np. w celu tworzenia materia³ów filmowych i ich dystrybucji wœród fanów). UEFA zobowi¹za³a siê do niezbywania praw na okres d³u szy ni 3 lata, a tak e do dokonywania sprzeda y w trybie przetargu, pozwalaj¹cego na z³o enie ofert ka demu zainteresowanemu nadawcy. Komisja Europejska zatwierdzi³a treœæ zmodyfikowanego porozumienia, dopuszczaj¹c je jako wyj¹tek przewidziany w artykule 81 ustêp 3 Traktatu i traktuj¹c jako przyczyniaj¹ce siê do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów, b¹dÿ do popierania postêpu technicznego lub gospodarczego, przy zastrze eniu dla u ytkowników s³usznej czêœci zysku, który z tego wynika. Zdecydowa³a siê mu przyznaæ taki status, gdy zawarte porozumienie prowadzi³o do rozszerzenia i zró nicowania oferty futbolowej w Unii Europejskiej, a tak e rozwoju nowych bran medialnych (np. internetowej) oraz utrzymania wewn¹trzsportowej solidarnoœci finansowej. Porozumienie zagwarantowa³o równie klubom mo liwoœæ samodzielnego dysponowania pewn¹ kategori¹ praw do transmisji, utrzymuj¹c przy tym

5 Prawa do transmisji widowisk sportowych zarys problemu 59 siln¹ pozycjê rynkow¹ Federacji, mog¹cej ci¹gle, dziêki zcentralizowanej sprzeda y czêœci praw, wyzyskiwaæ markê Ligi Mistrzów, któr¹ stworzy³a i wypromowa³a. W³asnoœæ praw do transmisji widowisk sportowych Prawa do transmisji widowisk sportowych przys³uguj¹ zasadniczo ich organizatorom, kontroluj¹cym dostêp do miejsca, gdzie odbywaj¹ siê zawody (orzeczenie S¹du Pierwszej Instancji z 8 IX 2002 roku, po³¹czone w sprawach nr T-185/00, T-216/00, T-299/00, T-300/00, Métropole télévision SA (M6) et elia v. Komisja Europejska). Stanowisko to jest niew¹tpliwie s³uszne, jednak tylko w odniesieniu do sportów indywidualnych (regu³a ta obowi¹zuje np. podczas meetingu lekkoatletycznego, gali bokserskiej czy zawodów p³ywackich). Odmiennie kszta³tuje siê sytuacja praw do transmisji zawodów dru ynowych. Do modyfikacji wyra onej przez S¹d opinii sk³ania zw³aszcza decyzja Komisji Europejskiej dotycz¹ca UEFA. Komisja przyjê³a, e w przypadku rozgrywania meczu, w którym wspó³zawodnicz¹ dwie dru yny, obie s¹ dysponentami okreœlonych praw do jego transmisji. Klub bêd¹cy gospodarzem zawodów jest oczywiœcie dysponentem praw do spotkania na w³asnym obiekcie jednak zdaniem Komisji trudno by³oby odmówiæ klubowi graj¹cemu na wyjeÿdzie, jako koniecznemu uczestnikowi zawodów, mo - liwoœci okreœlonego wp³ywu na to, czy mecz bêdzie rejestrowany i transmitowany, a tak e jak i przez kogo. Innymi s³owy, winien on mieæ choæ ograniczone uprawnienia w zakresie dysponowania prawami do transmisji. Ponadto Komisja Europejska wskaza³a na wspó³w³asnoœæ tych praw po stronie federacji sportowej, zrzeszaj¹cej rywalizuj¹ce kluby (dru yny), która jednak nigdy nie mo e byæ jedynym ich dysponentem (5 poz. piœm., s ). Prawa do transmisji a dostêp do najwa niejszych imprez sportowych Sytuacjê na rynku praw do transmisji imprez sportowych kszta³tuj¹ trzy kategorie podmiotów o rozbie nych interesach. Pierwsz¹ tworz¹ odbiorcy transmisji (telewizyjnych, radiowych), domagaj¹cy siê jak najszerszego dostêpu do nich za jak najni sz¹ cenê, najlepiej w nie kodowanym telewizyjnym paœmie naziemnym. Druga grupa interesów to nadawcy, d¹ ¹cy do maksymalizacji swych zysków (poprzez zakup jak najszerszego pakietu praw na jak najd³u szy okres czasu za jak najni sz¹ cenê), a nastêpnie do uzyskania jak najwiêkszego przychodu ze sprzeda y abonamentu (przerzucenie ciê aru ekonomicznego na odbiorcê) i/lub reklam emitowanych w trakcie transmisji (przerzucenie ciê aru ekonomicznego na reklamodawców). Do trzeciej grupy zaliczy³bym zbywców praw do transmisji, czyli organizatorów zawodów sportowych federacje, kluby sportowe, zainteresowanych uzyskaniem jak najwy szych wp³ywów ze sprzeda y praw (przychody z reklam umieszczonych wewn¹trz obiektu sportowego oraz wp³ywy ze sprzeda y praw do transmisji stanowi¹ wa n¹ sk³adow¹ ich bud etu). Decyzja, czy sprzedaæ prawa do transmisji nadawcy operuj¹cemu w nie kodowanym paœmie naziemnym czy te

6 60 nadawcy oferuj¹cemu program kodowany, czyli p³atny, nale y do dysponentów praw do transmisji. Podejmuj¹ j¹ oni w oparciu o w³asny rachunek ekonomiczny. Mechanizmy ekonomiczne i komercjalizacja sportu sprawi³y, i sporadycznie brane jest pod uwagê w tego typu kalkulacjach stanowisko odbiorców, choæ i tu mo emy mówiæ o wyj¹tkach. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich , którym zale a³o na zapewnieniu imprezie jak najszerszej ogl¹dalnoœci, a poœrednio tak e na uzyskaniu jak najwiêkszych dochodów od reklamodawców i sponsorów, zdecydowali siê na sprzeda praw do transmisji na terenie Europy firmie EBU, choæ konkurencyjna oferta News Corporation opiewa³a na znacznie wiêksz¹ sumê za ten sam pakiet (1 poz. piœm., s. 111). Pojawienie siê p³atnych œrodków przekazu, w szczególnoœci kodowanej telewizji, sprawi³o, i os³abiona zosta³a pozycja dotychczas uprzywilejowanych odbiorców, którym oferowano transmisje sportowe za poœrednictwem bezp³atnych publicznych œrodków przekazu. Dlatego rz¹dy niektórych pañstw zdecydowa³y siê na wprowadzenie do ustawodawstwa regulacji dotycz¹cej transmisji imprez sportowych. Na przyk³ad w Wielkiej Brytanii na mocy ustawy nadawczej z 1996 r. utworzono tzw. listê wiod¹cych imprez sportowych w przypadku których winien byæ zapewniony bezp³atny dostêp jak najszerszej publicznoœci. Ingerencja taka w dzia³anie mechanizmów wolnorynkowych mo e byæ jednak postrzegana jako sprzeczna z prawem wspólnotowym. Dlatego usprawiedliwiana jest treœci¹ prawa do informacji. Badaj¹c treœæ tego prawa na gruncie art. 10 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci zauwa- amy, i Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka postrzega je raczej jako zakazuj¹ce rz¹dom ograniczanie osoby w zakresie otrzymywania informacji, któr¹ inni chc¹, b¹dÿ mogliby chcieæ rozpowszechniaæ w stosunku do tej e osoby, ni obejmuj¹ce publiczne prawo do informacji, któr¹ jednostka chcia³aby uzyskaæ (Por. Leander v. Szwecja). Jednak e na gruncie prawa wspólnotowego prawo do informacji rozumiane jest szerzej. X Dyrektoriat Ogólny Komisji Europejskiej w swym dokumencie Europejski Model Sportu uzna³ swobodny dostêp telewizyjny do g³ównych imprez sportowych za wchodz¹cy w zakres prawa do informacji. Parlament Europejski w Rezolucji z 1996 roku w sprawie nadawania transmisji imprez sportowych oœwiadczy³, i wszyscy widzowie maj¹ prawo dostêpu do g³ównych widowisk sportowych, tak jak maj¹ prawo do informacji sugeruj¹c jednak, i treœæ obu praw nie jest to sama (OJ EC 1996 No. C 166/109). Problem mo liwoœci powo³ania siê na prawo do informacji w omówionym przypadku pozostaje zatem otwarty (1 poz. piœm., s. 112). Kwestia zapewnienia odbiorcom bezp³atnego i nieograniczonego dostêpu do g³ównych imprez sportowych za pomoc¹ ustawodawstwa krajowego jest o tyle kontrowersyjna, i mo e prowadziæ do sprzecznoœci z europejskim prawem wspólnotowym. Ju w 1974 r. w sprawie Sacchiego (C 155/73, Sacchi/1974/ECR/ 409) Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci uzna³, i sektor nadawców podlega przepisom o swobodach wspólnego rynku Unii Europejskiej. Nadawanie transmisji sportowych okreœlono jako us³ugê i w konsekwencji uznano za wchodz¹ce

7 Prawa do transmisji widowisk sportowych zarys problemu 61 w zakres regulacji art. 49 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, oczywiœcie pod warunkiem, i us³uga œwiadczona jest odp³atnie i ma charakter transgraniczny (por. C 352/85, Bond van Adverteerders i inni v. Holandia/ 1988/ECR 2085). Jednak e fakt, i prawo krajowe ogranicza swobodny przep³yw us³ug, gwarantowany przez prawo wspólnotowe, nie przes¹dza definitywnie o losie takiej regulacji, zw³aszcza jeœli nie ma ona charakteru dyskryminacyjnego i jest uzasadniona koniecznoœci¹ ochrony interesu powszechnego, a zatem spe³nia warunki tzw. testu proporcjonalnoœci (por. C-154/89, Komisja Europejska v. Francja/1991/ECR I-659). Organy wspólnotowe maj¹ tendencjê do liberalnego traktowania ustawowego zapewniania odbiorcom dostêpu do wiod¹cych wydarzeñ sportowych. Sama Komisja Europejska, pod presj¹ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, zaproponowa³a wprowadzenie zmian w treœci Dyrektywy TWF (ang. Television Without Frontiers) z 1989 r. Zmiany te oparte by³y na za³o eniu, i obowi¹zuj¹ce na terenie pañstw cz³onkowskich rozwi¹zania prawne, celem których jest zagwarantowanie dostêpu do wiod¹cych imprez sportowych, winny byæ co do zasady uznane za zgodne z prawem wspólnotowym, choæby godziæ mog³y w swobodny przep³yw us³ug na rynku (1 poz. piœm., s. 118). Podsumowanie Zarówno kszta³t, treœæ praw do transmisji widowisk sportowych, jak i problem obrotu, uprawnieñ do dysponowania nimi, granic dozwolonej ingerencji w mechanizmy rynkowe, budz¹ wiele kontrowersji. Wielkoœæ kapita³u zwi¹zanego z rynkiem transmisji widowisk sportowych sprawia, e nie jest on obojêtny zarówno dla prawodawcy krajowego, jak i miêdzynarodowego. Równie grupom interesu, operuj¹cym na rynku praw do transmisji sportowych, nie jest obojêtny kszta³t ustawodawstwa. Dlatego wykorzystuj¹ one lobbing do zapewnienia sobie wp³ywu na brzmienie regulacji w tym zakresie. Na ogó³ jest on skuteczny. Sytuacjê na rynku praw do transmisji imprez sportowych komplikuje dodatkowo fakt, i struktura dysponowania tymi prawami jest z³o ona i nieprzejrzysta, a organizacje i podmioty sportowe d¹ ¹ do partycypowania w jak najwiêkszym stopniu w zyskach z ich sprzeda y. Piœmiennictwo 1. Bottcher B., Craufurd Smith R.: Football and Fundamental Rights: Regulating Access to Major Sporting Events on Television. European Public Law 2002, No 1 2. Ferrari L.: The New Entry of Mediaset and La 7 into the Pay-TV Market in Italy. The International Sports Law Journal 2005/ Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, sporz¹dzona w Rzymie 4 listopada 1950 roku, zmieniona Protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe³niona Protoko³em nr 2 (Dz.U ). 4. Morris P., Spink P.: The Battle for TV Rights in Professional Football [w:] Professional Sport in the EU: Regulation and Re-regulation. Haga Olfers M.: Team Sport and the Collective Selling of TV rights: The Netherlands and European Law Aspects. The International Sports Law Journal 2004, Panagiotopoulos D.: Sports Law, A European Dimension. Ateny Traktat ustanawiaj¹cy Uniê Europejsk¹ podpisany 7 lutego 1992 roku (Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, ; C tj.).

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po

Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) m.in. w art 27 ust 2 ww ustawy

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Brwinów: Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla uczniów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo