Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców."

Transkrypt

1 Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych - zarys problemu Praca ukazuje zasadnicze problemy natury prawnej, zwi¹zane z funkcjonowaniem rynku praw do transmisji widowisk sportowych. Autor prezentuje system sprzeda y praw i konfrontuje go ze wspólnotowym prawem konkurencji, zwracaj¹c uwagê na jego ewolucjê (na przyk³adzie sprzeda y praw do transmisji rozgrywek Ligi Mistrzów). Omawia problem w³asnoœci praw do transmisji widowisk sportowych, istotny dla ustalenia krêgu podmiotów uprawnionych do zbycia tych e praw. Rozwa a ponadto mo liwoœci ograniczenia swobody handlu prawami do transmisji. S OWA KLUCZOWE: prawo widowisko sportowe sprzeda praw do transmisji. Wprowadzenie Era transmisji sportowych zapocz¹tkowana zosta³a w Stanach Zjednoczonych w 1921 r., kiedy to przeprowadzono pierwszy tego rodzaju przekaz drog¹ radiow¹. Transmisjê telewizyjn¹ do œwiata sportu wprowadzili wspó³pracownicy J. Goebbelsa w roku pamiêtnych Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Zainstalowano wówczas, jak informuje Polski Portal Olimpijski, na stadionie w stolicy Rzeszy jedn¹ kamerê, z której obraz pokazywany by³ na piêciu ekranach rozstawionych w mieœcie. Szacuje siê, e relacjê tê obejrza³o oko³o 160 tys. widzów. Telewizja wkroczy³a na sportowe areny na dobre po drugiej wojnie œwiatowej, podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1948 r. I choæ zasiêg tej transmisji ogra- Sport Wyczynowy 2006, nr 5-6/

2 56 nicza³ siê jedynie do centralnej Anglii, to zgromadzi³a ona przed odbiornikami blisko pó³ miliona widzów. Igrzyska te zapisa³y siê w historii œrodków masowego przekazu równie z tego powodu, i BBC sta³a siê pierwsz¹ stacj¹ telewizyjn¹, która zap³aci³a za prawa do transmitowania olimpijskich zawodów (3 tys. dolarów!). Szeœæ lat póÿniej w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono pierwsz¹ w historii transmisjê telewizyjn¹ zawodów sportowych w kolorze. Wraz z rozwojem œrodków masowego przekazu i rosn¹cym zainteresowaniem sportem wyczynowym pojawi³ siê rynek praw do transmisji widowisk sportowych. Pierwsze radiowe i telewizyjne transmisje zapocz¹tkowa³y trwaj¹c¹ do dziœ wspó³pracê nadawców publicznych i prywatnych z organizatorami widowisk sportowych. Najwa niejsze wydarzenia w dziedzinie sportu pozyskuj¹ dla nadawców wiêksze grono zainteresowanych, ni jakiekolwiek inne audycje, zaœ rywalizacja o odbiorców programów sportowych odbywa siê ju nie tylko na rynku us³ug telewizyjnych czy radiowych, ale tak e internetowych czy telefonii komórkowej. Transmisja widowisk sportowych to obecnie najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Funkcjonowanie europejskiego rynku praw do transmisji wi¹ e siê z wieloma problemami, wœród których najwa niejsze to zgodnoœæ stosowanych przez dzia- ³aj¹ce na nim podmioty praktyk ze wspólnotowym prawem konkurencji, a tak e kwestia tego, kto uprawniony jest do dysponowania tymi prawami, oraz wolnego dostêpu widzów do najwa niejszych wydarzeñ sportowych. System sprzeda y praw do transmisji widowisk sportowych a wspólnotowe prawo konkurencji G³ównym celem wspólnotowego prawa konkurencji jest zapewnienie takich warunków rynkowych, w których prawo popytu i poda y mog³oby w³aœciwie funkcjonowaæ. Prawo to zmierza do zapewnienia przedsiêbiorcom mo liwoœci swobodnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wzajemnego konkurowania. Przewiduje ponadto istnienie mechanizmów zabezpieczaj¹cych w³aœciwe funkcjonowanie rynku, np. artyku³u 81. Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ mówi¹cego o zakazie stosowania okreœlonego rodzaju porozumieñ i praktyk rynkowych ( Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane s¹ wszelkie porozumienia miêdzy przedsiêbiorcami, wszelkie decyzje zwi¹zków przedsiêbiorców i wszelkie praktyki uzgodnione, które mog¹ wp³ywaæ na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobie enie, ograniczenie lub zak³ócenie konkurencji wewn¹trz wspólnego rynku ). Praktyki stosowane na rynku praw do transmisji widowisk sportowych mog¹ byæ w okreœlonych przypadkach uznane za sprzeczne z wspólnotowym prawem konkurencji. Zbiorcza sprzeda praw, wspólnie przez kluby sportowe i federacjê, postrzegana jest jako ograniczaj¹ca dzia³anie czynników rynkowych, gdy unicestwia wzajemn¹ w tym przedmiocie konkurencjê miêdzy klubami, a ponadto prowadzi do zmniejszenia liczby transmitowanych spotkañ sportowych. Efektem takiej sprze-

3 Prawa do transmisji widowisk sportowych zarys problemu 57 da y s¹: ograniczona wydajnoœæ transmisji, ustalenie odgórne cen praw do transmisji, a tak e wzmocnienie pozycji rynkowej g³ównych stacji nadawczych. Interesuj¹c¹ w kontekœcie prawa konkurencji kwesti¹ jest tzw. sprzeda na wy³¹cznoœæ, polegaj¹ca na zagwarantowaniu jednemu tylko nadawcy prawa do transmisji. Stanowisko Komisji Europejskiej w przedmiocie wy³¹cznoœci sprzeda y przedstawione zosta³o w Competition Policy Newsletter z 1998 r.: Sprzeda na wy³¹cznoœæ jest przyjêt¹ praktyk¹ handlow¹ w sektorze nadawczym. Gwarantuje ona wartoœciowoœæ programu, co jest wyj¹tkowo wa ne w przypadku sportu, jako e nadawanie nastêpuje tylko do ograniczonej liczby odbiorców i w ograniczonym czasie. Wy³¹cznoœæ w ograniczonym zakresie czasowym nie powinna byæ postrzegana jako naruszenie konkurencji (...) Jedynie wy³¹cznoœæ gwarantowana w d³ugim okresie czasu mo e naruszaæ to prawo, prowadz¹c do przejêcia rynku i uzyskania pozycji dominuj¹cej, g³osi treœæ dokumentu. Zbiorcza sprzeda praw do transmisji na wy³¹cznoœæ w d³u szym okresie czasu, w relacji ze wspomnianym efektem w postaci ograniczenia konkurencji, prowadzi zatem do ukszta³towania porozumienia sprzecznego z artyku³em 82. Traktatu ( Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadu ywanie przez jedno lub wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorstw pozycji dominuj¹cej na wspólnym rynku lub na znacznej jego czêœci, w zakresie, w jakim mo e wp³ywaæ na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi ). Porozumienia podmiotów sportowych z nadawcami mog¹ wiêc naruszaæ prawo konkurencji, wspólnotowe lub krajowe. Herbert Ungerer, wypowiadaj¹c siê w imieniu Komisji Europejskiej podczas konferencji w Hiszpanii 2 X 2003 r., stwierdzi³: Kartel pozostanie kartelem, nawet jeœli dzia³a w celu sprzeda y praw telewizyjnych. Dziedzina ta pozostaje przedmiotem zainteresowania wspólnotowego prawa konkurencji (5 poz. piœm., s. 67). Stanowisko to odnosi siê jednak tylko do takiej wspó³pracy miêdzy klubami i federacjami a nadawcami, która w sposób rzeczywisty oddzia³ywuje na konkurencjê. Ustalenie, czy tak siê dzieje, wymaga odpowiedniego zdefiniowania rynku. Im precyzyjniej zostanie on zdefiniowany, tym wiêksza szansa wykazania, e zawarte porozumienie ogranicza konkurencjê. Komisja Europejska uzna³a istnienie precyzyjnie okreœlonych rynków tak e w ramach prowadzonej transmisji sportowej. Stwierdzi³a, na przyk³ad, i przy ocenie zgodnoœci praktyk rynkowych ze wspólnotowym prawem konkurencji nie bêdzie braæ pod uwagê mo liwoœci zast¹pienia transmisji meczów pi³karskich innym rodzajem transmisji, staj¹c tym samym na stanowisku, i w zakresie praw do transmisji meczów pi³karskich istnieje samodzielny rynek. Rynek praw do transmisji widowisk sportowych zdominowany jest przez miêdzynarodowe federacje sportowe. Zawierane przez nie porozumienia, dotycz¹ce sprzeda y praw, czêsto stoj¹ w sprzecznoœci z za³o eniami wspólnotowego prawa konkurencji. Dlatego równie czêsto niezbêdna okazuje siê ingerencja Komisji Europejskiej, która analizuje treœæ zawieranych porozumieñ. Szczególnie interesuj¹cy jest tu rozpoznawany przez Komisjê przypadek Europejskiej Federacji Pi³ki No nej (Decyzja Komisji Europej-

4 58 skiej z 23 lipca 2003 roku, C (2003) 2627, Fina³ Ligi Mistrzów UEFA). UEFA sprzeda³a prawa do transmisji rozgrywek fina³owych Ligi Mistrzów w imieniu uczestnicz¹cych w niej klubów. Porozumienie dotyczy³o pe³nego pakietu gier i zawarte zosta³o z pojedynczymi nadawcami z ka dego z pañstw cz³onkowskich na okres czterech lat. Na pocz¹tku 1999 r. UEFA powiadomi³a o zawarciu porozumienia Komisjê Europejsk¹. Ta uzna³a, i postanowienia umowy naruszaj¹ prawo konkurencji. Zg³oszone w lipcu 2001 r. zastrze enia dotyczy³y miêdzy innymi tego, i Europejska Federacja Pi³ki No nej uniemo liwi³a poszczególnym klubom zaoferowanie we w³asnym zakresie praw do transmisji zainteresowanym nabywcom. Ponadto zainteresowani ofert¹ Federacji nabywcy mogli zawrzeæ porozumienie z jednym tylko dostawc¹ Europejsk¹ Federacj¹ Pi³ki No nej. Komisja wskaza³a te na daleko posuniêt¹ wy³¹cznoœæ sprzeda y. Wszelkie bowiem prawa, zarówno do transmisji w paœmie otwartym, jak i p³atnym, zosta³y przekazane jednemu nadawcy (5 poz. piœm., s ). W zwi¹zku z powy szymi zastrze eniami UEFA zmodyfikowa³a treœæ porozumienia. Europejska Federacja Pi³ki No nej zobowi¹za³a siê do kontynuowania sprzeda y praw do transmisji bezpoœredniej (live) meczów pi³karskiej Ligi Mistrzów (przy za³o eniu, e prawa dotycz¹ transmisji pe³nej rundy spotkañ pi³karskich, z których ka da trwa dwa dni). Prawa do transmisji zosta³y podzielone na dwa pakiety z³oty i srebrny, a nabywcom pozostawiono prawo wyboru meczów, które chc¹ transmitowaæ. UEFA zachowa³a te wy³¹czne pocz¹tkowo uprawnienie do sprzeda y praw do pozosta³ych meczów, nie wybranych przez zwyciêskich nabywców ( br¹zowy pakiet). W przypadku ich niesprzedania w wyznaczonym czasie mo liwoœæ sprzeda y uzyskiwa³y kluby. Nowe porozumienie stworzy³o tak e perspektywy rozwoju nowego rodzaju œrodków przekazu jako e przewidziano sprzeda praw operatorom internetowym oraz dzia³aj¹cym na rynku telefonii komórkowej. Kluby pi³karskie, z kolei, zachowa³y w ograniczonym zakresie mo liwoœæ korzystania z praw telewizyjnych do rozgrywanych przez nie meczów oraz uprawnienie do wykorzystywania zawartoœci archiwalnej (np. w celu tworzenia materia³ów filmowych i ich dystrybucji wœród fanów). UEFA zobowi¹za³a siê do niezbywania praw na okres d³u szy ni 3 lata, a tak e do dokonywania sprzeda y w trybie przetargu, pozwalaj¹cego na z³o enie ofert ka demu zainteresowanemu nadawcy. Komisja Europejska zatwierdzi³a treœæ zmodyfikowanego porozumienia, dopuszczaj¹c je jako wyj¹tek przewidziany w artykule 81 ustêp 3 Traktatu i traktuj¹c jako przyczyniaj¹ce siê do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów, b¹dÿ do popierania postêpu technicznego lub gospodarczego, przy zastrze eniu dla u ytkowników s³usznej czêœci zysku, który z tego wynika. Zdecydowa³a siê mu przyznaæ taki status, gdy zawarte porozumienie prowadzi³o do rozszerzenia i zró nicowania oferty futbolowej w Unii Europejskiej, a tak e rozwoju nowych bran medialnych (np. internetowej) oraz utrzymania wewn¹trzsportowej solidarnoœci finansowej. Porozumienie zagwarantowa³o równie klubom mo liwoœæ samodzielnego dysponowania pewn¹ kategori¹ praw do transmisji, utrzymuj¹c przy tym

5 Prawa do transmisji widowisk sportowych zarys problemu 59 siln¹ pozycjê rynkow¹ Federacji, mog¹cej ci¹gle, dziêki zcentralizowanej sprzeda y czêœci praw, wyzyskiwaæ markê Ligi Mistrzów, któr¹ stworzy³a i wypromowa³a. W³asnoœæ praw do transmisji widowisk sportowych Prawa do transmisji widowisk sportowych przys³uguj¹ zasadniczo ich organizatorom, kontroluj¹cym dostêp do miejsca, gdzie odbywaj¹ siê zawody (orzeczenie S¹du Pierwszej Instancji z 8 IX 2002 roku, po³¹czone w sprawach nr T-185/00, T-216/00, T-299/00, T-300/00, Métropole télévision SA (M6) et elia v. Komisja Europejska). Stanowisko to jest niew¹tpliwie s³uszne, jednak tylko w odniesieniu do sportów indywidualnych (regu³a ta obowi¹zuje np. podczas meetingu lekkoatletycznego, gali bokserskiej czy zawodów p³ywackich). Odmiennie kszta³tuje siê sytuacja praw do transmisji zawodów dru ynowych. Do modyfikacji wyra onej przez S¹d opinii sk³ania zw³aszcza decyzja Komisji Europejskiej dotycz¹ca UEFA. Komisja przyjê³a, e w przypadku rozgrywania meczu, w którym wspó³zawodnicz¹ dwie dru yny, obie s¹ dysponentami okreœlonych praw do jego transmisji. Klub bêd¹cy gospodarzem zawodów jest oczywiœcie dysponentem praw do spotkania na w³asnym obiekcie jednak zdaniem Komisji trudno by³oby odmówiæ klubowi graj¹cemu na wyjeÿdzie, jako koniecznemu uczestnikowi zawodów, mo - liwoœci okreœlonego wp³ywu na to, czy mecz bêdzie rejestrowany i transmitowany, a tak e jak i przez kogo. Innymi s³owy, winien on mieæ choæ ograniczone uprawnienia w zakresie dysponowania prawami do transmisji. Ponadto Komisja Europejska wskaza³a na wspó³w³asnoœæ tych praw po stronie federacji sportowej, zrzeszaj¹cej rywalizuj¹ce kluby (dru yny), która jednak nigdy nie mo e byæ jedynym ich dysponentem (5 poz. piœm., s ). Prawa do transmisji a dostêp do najwa niejszych imprez sportowych Sytuacjê na rynku praw do transmisji imprez sportowych kszta³tuj¹ trzy kategorie podmiotów o rozbie nych interesach. Pierwsz¹ tworz¹ odbiorcy transmisji (telewizyjnych, radiowych), domagaj¹cy siê jak najszerszego dostêpu do nich za jak najni sz¹ cenê, najlepiej w nie kodowanym telewizyjnym paœmie naziemnym. Druga grupa interesów to nadawcy, d¹ ¹cy do maksymalizacji swych zysków (poprzez zakup jak najszerszego pakietu praw na jak najd³u szy okres czasu za jak najni sz¹ cenê), a nastêpnie do uzyskania jak najwiêkszego przychodu ze sprzeda y abonamentu (przerzucenie ciê aru ekonomicznego na odbiorcê) i/lub reklam emitowanych w trakcie transmisji (przerzucenie ciê aru ekonomicznego na reklamodawców). Do trzeciej grupy zaliczy³bym zbywców praw do transmisji, czyli organizatorów zawodów sportowych federacje, kluby sportowe, zainteresowanych uzyskaniem jak najwy szych wp³ywów ze sprzeda y praw (przychody z reklam umieszczonych wewn¹trz obiektu sportowego oraz wp³ywy ze sprzeda y praw do transmisji stanowi¹ wa n¹ sk³adow¹ ich bud etu). Decyzja, czy sprzedaæ prawa do transmisji nadawcy operuj¹cemu w nie kodowanym paœmie naziemnym czy te

6 60 nadawcy oferuj¹cemu program kodowany, czyli p³atny, nale y do dysponentów praw do transmisji. Podejmuj¹ j¹ oni w oparciu o w³asny rachunek ekonomiczny. Mechanizmy ekonomiczne i komercjalizacja sportu sprawi³y, i sporadycznie brane jest pod uwagê w tego typu kalkulacjach stanowisko odbiorców, choæ i tu mo emy mówiæ o wyj¹tkach. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich , którym zale a³o na zapewnieniu imprezie jak najszerszej ogl¹dalnoœci, a poœrednio tak e na uzyskaniu jak najwiêkszych dochodów od reklamodawców i sponsorów, zdecydowali siê na sprzeda praw do transmisji na terenie Europy firmie EBU, choæ konkurencyjna oferta News Corporation opiewa³a na znacznie wiêksz¹ sumê za ten sam pakiet (1 poz. piœm., s. 111). Pojawienie siê p³atnych œrodków przekazu, w szczególnoœci kodowanej telewizji, sprawi³o, i os³abiona zosta³a pozycja dotychczas uprzywilejowanych odbiorców, którym oferowano transmisje sportowe za poœrednictwem bezp³atnych publicznych œrodków przekazu. Dlatego rz¹dy niektórych pañstw zdecydowa³y siê na wprowadzenie do ustawodawstwa regulacji dotycz¹cej transmisji imprez sportowych. Na przyk³ad w Wielkiej Brytanii na mocy ustawy nadawczej z 1996 r. utworzono tzw. listê wiod¹cych imprez sportowych w przypadku których winien byæ zapewniony bezp³atny dostêp jak najszerszej publicznoœci. Ingerencja taka w dzia³anie mechanizmów wolnorynkowych mo e byæ jednak postrzegana jako sprzeczna z prawem wspólnotowym. Dlatego usprawiedliwiana jest treœci¹ prawa do informacji. Badaj¹c treœæ tego prawa na gruncie art. 10 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci zauwa- amy, i Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka postrzega je raczej jako zakazuj¹ce rz¹dom ograniczanie osoby w zakresie otrzymywania informacji, któr¹ inni chc¹, b¹dÿ mogliby chcieæ rozpowszechniaæ w stosunku do tej e osoby, ni obejmuj¹ce publiczne prawo do informacji, któr¹ jednostka chcia³aby uzyskaæ (Por. Leander v. Szwecja). Jednak e na gruncie prawa wspólnotowego prawo do informacji rozumiane jest szerzej. X Dyrektoriat Ogólny Komisji Europejskiej w swym dokumencie Europejski Model Sportu uzna³ swobodny dostêp telewizyjny do g³ównych imprez sportowych za wchodz¹cy w zakres prawa do informacji. Parlament Europejski w Rezolucji z 1996 roku w sprawie nadawania transmisji imprez sportowych oœwiadczy³, i wszyscy widzowie maj¹ prawo dostêpu do g³ównych widowisk sportowych, tak jak maj¹ prawo do informacji sugeruj¹c jednak, i treœæ obu praw nie jest to sama (OJ EC 1996 No. C 166/109). Problem mo liwoœci powo³ania siê na prawo do informacji w omówionym przypadku pozostaje zatem otwarty (1 poz. piœm., s. 112). Kwestia zapewnienia odbiorcom bezp³atnego i nieograniczonego dostêpu do g³ównych imprez sportowych za pomoc¹ ustawodawstwa krajowego jest o tyle kontrowersyjna, i mo e prowadziæ do sprzecznoœci z europejskim prawem wspólnotowym. Ju w 1974 r. w sprawie Sacchiego (C 155/73, Sacchi/1974/ECR/ 409) Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci uzna³, i sektor nadawców podlega przepisom o swobodach wspólnego rynku Unii Europejskiej. Nadawanie transmisji sportowych okreœlono jako us³ugê i w konsekwencji uznano za wchodz¹ce

7 Prawa do transmisji widowisk sportowych zarys problemu 61 w zakres regulacji art. 49 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, oczywiœcie pod warunkiem, i us³uga œwiadczona jest odp³atnie i ma charakter transgraniczny (por. C 352/85, Bond van Adverteerders i inni v. Holandia/ 1988/ECR 2085). Jednak e fakt, i prawo krajowe ogranicza swobodny przep³yw us³ug, gwarantowany przez prawo wspólnotowe, nie przes¹dza definitywnie o losie takiej regulacji, zw³aszcza jeœli nie ma ona charakteru dyskryminacyjnego i jest uzasadniona koniecznoœci¹ ochrony interesu powszechnego, a zatem spe³nia warunki tzw. testu proporcjonalnoœci (por. C-154/89, Komisja Europejska v. Francja/1991/ECR I-659). Organy wspólnotowe maj¹ tendencjê do liberalnego traktowania ustawowego zapewniania odbiorcom dostêpu do wiod¹cych wydarzeñ sportowych. Sama Komisja Europejska, pod presj¹ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, zaproponowa³a wprowadzenie zmian w treœci Dyrektywy TWF (ang. Television Without Frontiers) z 1989 r. Zmiany te oparte by³y na za³o eniu, i obowi¹zuj¹ce na terenie pañstw cz³onkowskich rozwi¹zania prawne, celem których jest zagwarantowanie dostêpu do wiod¹cych imprez sportowych, winny byæ co do zasady uznane za zgodne z prawem wspólnotowym, choæby godziæ mog³y w swobodny przep³yw us³ug na rynku (1 poz. piœm., s. 118). Podsumowanie Zarówno kszta³t, treœæ praw do transmisji widowisk sportowych, jak i problem obrotu, uprawnieñ do dysponowania nimi, granic dozwolonej ingerencji w mechanizmy rynkowe, budz¹ wiele kontrowersji. Wielkoœæ kapita³u zwi¹zanego z rynkiem transmisji widowisk sportowych sprawia, e nie jest on obojêtny zarówno dla prawodawcy krajowego, jak i miêdzynarodowego. Równie grupom interesu, operuj¹cym na rynku praw do transmisji sportowych, nie jest obojêtny kszta³t ustawodawstwa. Dlatego wykorzystuj¹ one lobbing do zapewnienia sobie wp³ywu na brzmienie regulacji w tym zakresie. Na ogó³ jest on skuteczny. Sytuacjê na rynku praw do transmisji imprez sportowych komplikuje dodatkowo fakt, i struktura dysponowania tymi prawami jest z³o ona i nieprzejrzysta, a organizacje i podmioty sportowe d¹ ¹ do partycypowania w jak najwiêkszym stopniu w zyskach z ich sprzeda y. Piœmiennictwo 1. Bottcher B., Craufurd Smith R.: Football and Fundamental Rights: Regulating Access to Major Sporting Events on Television. European Public Law 2002, No 1 2. Ferrari L.: The New Entry of Mediaset and La 7 into the Pay-TV Market in Italy. The International Sports Law Journal 2005/ Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, sporz¹dzona w Rzymie 4 listopada 1950 roku, zmieniona Protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe³niona Protoko³em nr 2 (Dz.U ). 4. Morris P., Spink P.: The Battle for TV Rights in Professional Football [w:] Professional Sport in the EU: Regulation and Re-regulation. Haga Olfers M.: Team Sport and the Collective Selling of TV rights: The Netherlands and European Law Aspects. The International Sports Law Journal 2004, Panagiotopoulos D.: Sports Law, A European Dimension. Ateny Traktat ustanawiaj¹cy Uniê Europejsk¹ podpisany 7 lutego 1992 roku (Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, ; C tj.).

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego 5 Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego Artykuł analizuje możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów w świetle

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu.

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Teoria treningu 9 Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Andrzej Pac-Pomarnacki Zasada okresowoœci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo