BIULETYN Z WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI VETPRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN Z WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI VETPRO"

Transkrypt

1 BIULETYN Z WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI VETPRO pt. Doskonalenie kompetencji pracowników nadzoru pedagogicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Uczenie się przez całe życie.

2 Uczestnicy Projektu Leonardo da Vinci VETPro nr PL1-LEO Rimini, Włochy. 2

3 Dlatego, że nie znajdujemy, czego szukamy, nie powinniśmy rezygnować z szukania tego, co znaleźć możemy. Gottfried Wilhelm Leibniz Projekt pt. "Doskonalenie kompetencji pracowników nadzoru pedagogicznego" był zrealizowany w miejscowości Rimini we Włoszech w drugim tygodniu maja 2011r. Uczestnikami byli pracownicy. Projekt odpowiadał zakresowi działań instytucji. Zadaniem naszej instytucji jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi wszystkich typów oraz wspieranie rozwoju systemu edukacji w regionie świętokrzyskim. Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności pracowników w obszarze nadzoru pedagogicznego związane zarówno z kształceniem ogólnym jak i zawodowym, opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży. Kadra wizytatorów wszechstronnie i kompleksowo jest zaangażowana w jakościowy rozwój szkół i placówek oświatowych. Celem projektu był również rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Językiem roboczym projektu był język angielski. Programy sektora edukacyjnego Unii Europejskiej dają dodatkową możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników. Uczestnicy wymiany zagranicznej poznali funkcjonowanie systemu oświaty we Włoszech. Poznali metody pracy w różnego typu szkołach i placówkach oświatowych dokonując konfrontacji doświadczeń i wiedzy z nauczycielami, pedagogami i urzędnikami sektora oświatowego pracującymi w kraju o podobnym potencjale społecznym i gospodarczym do Polski. Podczas wyjazdu była możliwość porównania naszych i włoskich form pracy. Element przygotowania kulturowego realizowanego projektu dał możliwość poszerzenia informacji dotyczących historii i kultury, obyczajów i tradycji odwiedzonego kraju. ( Opracowanie:. wizytator Maciej Długosz ) Wenecja maj

4 DZIEŃ 1 9 MAJA 2011 ROKU W dniu 9 maja odbyliśmy wizytę w liceum językowego (liceo linguistico) w Rimini. Gospodarzem spotkania była Pani Wicedyrektor. Jest to szkoła ś rednia, pięcioletnia, kończąca się maturą. W trakcie spotkania uzyskaliśmy dokładne informacje o włoskim systemie egzaminów maturalnych, który składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje język włoski, język obcy i trzy przedmioty wybierane przez ministerstwo edukacji. Uczniowie klas maturalnych zapoznawani są z decyzjami ministerstwa w lutym. W części ustnej zdawane są niemal wszystkie przedmioty. Zestawy maturalne opracowywane są przez pracowników ministerstwa. Do szkoły dostarczane są przez policję. Egzamin maturalny oceniany jest przez trzech nauczycieli tej szkoły oraz trzech pracujących poza Rimini. System egzaminów maturalnych we Włoszech jest w trakcie przebudowy. Zmiany dotyczą zarówno formy jak i zakresu merytorycznego egzaminu. Pensum nauczycielskie wynosi 18 godzin tygodniowo (jedna godzina lekcyjna to 60 minut). Dyrektor może zlecić odpłatne prowadzenie jeszcze 6 dodatkowych lekcji. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora jest niezwykle ograniczony. Sprowadza się do ogólnej dbałości o ład organizacyjny tj. punktualne rozpoczynanie zajęć, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, czy zapewnienie bezpieczeństwa uczniom etc. Praca nauczycieli nie podlega ocenie. Nie ma, tak jak w Polsce, stopni awansu zawodowego, czego konsekwencją jest brak zróżnicowania wynagrodzeń nauczycieli. We Włoszech trwają prace nad reformą systemu oświaty i kształtem nadzoru pedagogicznego. W pracach tych ma pomóc badanie kompetencji uczniów klas drugich przeprowadzane w jednym terminie w całych Włoszech. Na podstawie wyników tego badania maja być wyciągane wnioski na temat jakości pracy szkoły i nauczycieli. Zmianie ma ulec także sposób kształcenia nauczycieli. Do tej pory obowiązywał dwuletni dualny system kształcenia. Po ukończeniu studiów na danym kierunku potencjalny nauczyciel odbywał jeszcze szkolenie teoretyczne oraz praktyki pedagogiczne pod kierunkiem nauczyciela tutora. Przedłużające się terminy ustaleń legislacyjnych jak i częste zmiany rządów we Włoszech powodują wydłużenie w czasie opisanych wyżej reform lub częste ich modyfikacje. Refleksje po wizycie: Szkoła nie była właściwie przygotowana do spotkania. Brakowało wyznaczonego miejsca do rozmowy uczniowie zostali wyproszeni z sali lekcyjnej, ażeby nasza grupa mogła wejść. Pani wicedyrektor dość chaotycznie i rozwlekle odpowiadała na pytania. ( Opracowanie: wizytator Marzena Stempniak i wizytator Teresa Dzik ) Pracownia języków obcych w liceum językowym 4

5 DZIEŃ 2 10 MAJA 2011 ROKU W dniu 10 maja delegacja Kuratorium przebywała w Istituto Scolastico Comprensivo Statale w miejscowości Bellaria. Jest to jedyna szkoła w miasteczku. Tworzy zespół, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ś rednia I stopnia dla uczniów w wieku lat. Do szkoły uczęszcza ogółem 2000 dzieci. W placówce zatrudnionych jest 150 nauczycieli i 44 pracowników administracyjno-obsługowych. Dyrektorem placówki jest Pani Mara Marani. W toku spotkania z Panią Dyrektor poruszano głównie sprawy kadrowe oraz kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru pedagogicznego. Szczególne zainteresowanie pracowników Kuratorium wzbudziły te kwestie, które są odmienne od rozwiązań polskich. W przeciwieństwie do polskich rozwiązań we Włoszech dyrektor szkoły nie jest dla nauczycieli pracodawcą. Nauczycieli zatrudniają regionalne władze oświatowe. Dyrektor szkoły nie sprawuje nad nauczycielami nadzoru pedagogicznego, nie ma planu takiego nadzoru ani sprawozdawczości związanej z jego realizacją. De facto jest on jedynie osobą odpowiedzialną za organizację pracy placówki. Brak jest we Włoszech sformalizowanego systemu nadzoru zewnętrznego nad szkołą. Inspektorzy z regionalnych władz oświatowych pojawiają się w placówce okazjonalnie, praktycznie wyłącznie w związku z wpływającymi skargami. Odmienny jest również system rekrutacji na stanowisko dyrektora szkoły. Nie odbywają się tam konkursy a dyrektor jest powoływany na to stanowisko i praktycznie pełni tę funkcje do czasu przejścia na emeryturę. Po odejściu dyrektora następcą zazwyczaj zostaje jego asystent. Duże zainteresowanie pracowników Kuratorium wzbudził także odmienny od polskiego system państwowego zewnętrznego badania wiedzy uczniów. W szkole podstawowej taki sprawdzian odbywa się po II i V klasie a w szkole średniej I stopnia po I i III klasie. ( Opracowanie: Sławomir Meresiński, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, i Andrzej Jakubiec, Kierownik oddziału zamiejscowego w Starachowicach) Lekcja w zespole szkół w Bellaria 5

6 DZIEŃ 3 11 MAJA 2011ROKU W trzecim dniu wizyty odwiedziliśmy Prywatne Liceum Klasyczne i Naukowe w Rimini [LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO RIMINI ]. Liceum prowadzone jest przez Fundację CARIS. Fundacja prowadzi pięć typów szkół na różnych poziomach. W szkole jest 11 oddziałów klasowych. Klasy liczą 15-25uczniów. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli. Nauczycieli w Liceum zatrudnia Fundacja według własnych określonych kryteriów. Dyrektora również zatrudnia fundacja. Dyrektor ocenia prace nauczycieli nowo zatrudnianych poprzez obserwacje ich pracy, rozmowę i udzielane wskazówki. Ocenianie nie jest sformalizowane. Państwowe władze oświatowe nie ingerują w życie szkoły, tylko na zasadzie interwencji, z własnej inicjatywy bardzo rzadko. W wizytowanym liceum uczniowie mają do wyboru 6 profili nauczania. Klasyczny, gdzie miedzy innymi nauczana jest łacina i greka, naukowy, gdzie rozszerzona jest nauka przedmiotów ścisłych, artystyczny, nauk humanistycznych z rozszerzoną nauką przedmiotów humanistycznych, ale również z pedagogiką i socjologią oraz profil muzyczny i językowy. Od 2011r. następuje zmiana programowa, pojawiają się nowe plany nauczania. Szkoły prywatne są elitarne, decyduje o tym wysokie czesne oraz duże wymagania w stosunku do uczniów. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prywatnych podlegają wewnętrznej kontroli. Składają się na nią wyniki osiągane przez uczniów, presja rodziców oraz obserwacja dyrektora szkoły. Jest duża różnica miedzy szkołami publicznymi a prywatnymi. Pozytywnie wypadają szkoły prywatne. Szkoły prywatne nie otrzymują pomocy finansowej od państwa. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem szkoły ponosi fundacja.nauczyciele w szkole prywatnej zarabiają mniej od swoich kolegów ze szkól publicznych. Mimo to praca w prywatnym licem jest traktowana jako nobilitacja. ( Opracowanie:. Dariusz Nowak, Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Jędrzejowie ) Zdjęcie w pokoju nauczycielskim w zespole szkół w Rimini 6

7 DZIEŃ 4 Czwarty dzień wymiany z powodów organizacyjnych poświęcony był realizacji programu kulturowego a część merytoryczna z tego dnia została przeniesiona i dodana do programu dnia piątego. "Miasto na wodzie", a ściślej mówiąc na licznych bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim.. Wenecja leży na 117 wyspach i wysepkach poprzedzielanych ponad 100 kanałami, a cały transport opiera się na wodzie lub... nogach. Komunikację między poszczególnymi wyspami umożliwiają mosty, których liczba przekracza 400. Architektura i nietypowe położenie Wenecji sprawiło, iż znalazła się ona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niestety, dzisiaj Wenecja jest zagrożona zatopieniem, gdyż stare budynki, nieustannie podmywane przez zanieczyszczone morze, ulegają korozji. Wenecja słynie nie tylko z gondoli, ale i z mnóstwa wspaniałych zabytków. Jeden dzień to zdecydowanie za mało na zapoznanie się ze wszystkimi atrakcjami. Długą listę miejsc koniecznych do ujrzenia otwiera Bazylika św. Marka - udekorowana z zewnątrz i wypełniona po brzegi wewnątrz skarbami sztuki i łupami z egzotycznych wypraw. Bez wątpienia Plac św. Marka jest niesamowity i architektonicznie powalający (Piazza San Marco), przy nim zlokalizowana jest również Dzwonnica św. Marka, z której rozpościera się wspaniały widok na całą okolicę, naprzeciwko znajduje się Pałac Dożów - to majstersztyk weneckiego gotyku (Palazzo Ducale) dawna siedziba władz Republiki Weneckiej. Na początek wodnych atrakcji należy wybrać przejażdżkę tramwajem wodnym po Grand Canal (Canale Grande), pod mostem Rialto, wśród kolorowych fasad domów i pałaców jest to po prostu obowiązkiem szanującego się turysty, to bezapelacyjnie główna arteria komunikacyjna miasta. Następnym wtajemniczeniem w atmosferę Wenecji jest wyprawa gondolą. Do atrakcji należy również kurs elegancką taksówką wodną. Główne i mniejsze kanały zostały przystosowane do żeglugi. Gęsta sieć ponad 2 tysięcy ulic i uliczek, przeznaczonych tylko dla pieszych, uzupełnia ten niezwykły system. ( Opracowanie:. wizytator Maciej Długosz ) Wenecja przystań gondoli 7

8 DZIEŃ 5 pierwsza wizyta W dniu 13 maja 2011 r. odwiedziliśmy Ministero dell` Istruzione, dell `Universita e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionalne per l` Emilia Romagna Direzione Generale W spotkaniu uczestniczyło 4 pracowników ww. instytucji. Zatrudnione są w niej 34 osoby, w tym 3 osoby Działu Administracyjno Finansowego. Pozostałych 31 pracowników to pracownicy merytoryczni. Głównym celem instytucji jest rozwiązywanie problemów organów podległych wspomaganie 46 szkół państwowych (w tym 12 zespołów szkół) oraz 86 prywatnych. Zadaniem tej instytucji jest również kontrola budżetu szkół mieszczących się w innych prowincjach (obowiązkowa 2 razy do roku każda szkoła musi być skontrolowana, ale tych kontroli może być więcej w zależności od potrzeb). Z dyskusji prowadzonej z pracownikami ww. instytucji dowiedzieliśmy się, że szkoły państwowe finansowane są w całości przez państwo, natomiast szkoły prywatne tylko częściowo (wydatki są wynagrodzenia dla nauczycieli pokrywane są z budżetu szkoły). Instytucja ta w przeciwieństwie do Kuratoriów Oświaty funkcjonujących w Polsce nie przekazuje dotacji przeznaczonych na stypendia socjalne lub dla uczniów zdolnych. Funkcję tę pełnią instytucje regionalne, w których zatrudnieni są inspektorzy wybierani w trybie konkursu państwowego. Plan finansowy zatwierdzany jest w styczniu i może zostać zmieniony w ciągu roku w zależności od potrzeb. Sprawozdania finansowe przekazywane są do Ministerstwa wyłącznie w trybie on-line. Następnie Pani Anna Bravi przedstawiła system nauczania uczniów niepełnosprawnych. We Włoszech od końca lat 70- tych brak jest szkół placówek specjalnych. Uczniowie niepełnosprawni uczęszczają do tych samych szkół i klas co uczniowie pełnosprawni. Włochy to jedyny kraj, który włącza uczniów niepełnosprawnych w pełne życie szkoły. Organizacja tej integracji wymaga dużo pracy. 3% wszystkich uczniów w szkołach to dzieci niepełnosprawne. W związku z powyższym każdy uczeń niepełnosprawny ma przydzielonego opiekuna w zależności od stopnia niepełnosprawności. Liczba uczniów w klasach, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni, nie jest ustalona ustawowo a decyzje o ilości uczniów podejmuje nauczyciel wraz z dyrektorem szkoły. Najczęściej 1 osoba z ciężką niepełnosprawnością przypada na klasę i w takim przypadku liczba uczniów w klasie jest ograniczana do maksimum 20 osób. Szkoła również dostaje dodatkowe środki finansowe i dydaktyczne na wydatki związane z uczniami niepełnosprawnymi, których wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności oraz liczby dzieci niepełnosprawnych. W przypadku choroby dzieci realizowany jest tok indywidualnego nauczania w domu dziecka. Szkoła dostaje w takich przypadkach dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli, które są uzależnione od stopnia niepełnosprawności dzieci. ( Opracowanie: Anna Kowalik Buras, Dyrektor Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych i Izabela Bartnik, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych.) Wizyta w Urzędzie - Ufficio Scolastico Regionalne per l` Emilia Romagna 8

9 DZIEŃ 5 Drugą wizytą w dniu 13 maja 2011 r. były odwiedziny w szkole gastronomiczno - hotelarskiej ( będącej odpowiednikiem naszego 5-cioletniego technikum zawodowego zakończonego egzaminem dojrzałości ) w miejscowości CERVIA, pełna nazwa szkoły: I. P. S. S. A. R. ISTITUTO PROFESSIONALE STATALEPER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE. Dyrektor szkoły: IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. ssa Carla Maria Gatti. Szkoła liczy 800 uczniów, 120 nauczycieli i 40 pracowników administracyjno-obsługowych. Jest to placówka publiczna. Wpisowe do szkoły wynosi 150 euro, a opłata za egzamin praktyczny -50 euro. Prowadzone są 3 kierunki kształcenia: hotelarstwo, kuchnia, obsługa baru. Nauka trwa 5 lat: od 14-ego do 19-go roku życia. Pierwsze 2 lata nauki są takie same dla wszystkich kierunków kształcenia zawodowego. Po 2-ch latach uczniowie wybierają kierunek i przez kolejne 3 lata uczą się już w konkretnym zawodzie. Z tego wynika zróżnicowanie liczebne poszczególnych klas - na początku liczą po ok. 25 uczniów, a potem jedne np. liczą 15 uczniów, a inne powyżej 25 ( liczby te zależą od wyborów kierunków dokonanych przez uczniów ). Wszyscy uczniowie zdają egzamin końcowy złożony z egzaminu zawodowego i ogólnego. Po 3-ciej klasie jest pierwszy egzamin z przygotowania zawodowego - tzw. regionalny, po którym w wieku 16 lat uczniowie mogą zacząć pracować w zawodzie na terenie regionu nauki. Dopiero po egzaminie końcowym - po 5-tej klasie - mogą pracować wszędzie. Warunkiem ukończenia szkoły jest zdanie całego egzaminu łącznie, tj. z przedmiotów zawodowych i ogólnych. Obowiązkowe praktyki zawodowe są w 2-giej i 4-tej klasie. W 3-ciej klasie i w 5-tej klasie są egzaminy zawodowe - wtedy więc nie ma obowiązkowego stażu zawodowego. Praktyki - staże organizują sobie sami uczniowie lub w razie potrzeby zapewnia je też szkoła. Lekcje rozpoczynają się o Kształcenie zawodowe prowadzone jest w 7-miu laboratoriach i 5-ciu salach podań. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu. Uczniowie uczą się obowiązkowo 2-ch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Można wybrać jeszcze dodatkowo język francuski. W szkole połowę uczniów stanowią obcokrajowcy - najwięcej jest Rosjan. ( Opracowanie:. st. wizytator Zdzisława Wielguszewska ) Pracownia w szkole gastronomiczno-hotelarskiej w miejscowości CERVIA 9

10 San Marino Wielu turystów wybiera się do San Marino skuszonych sławą najstarszej republiki świata, jej malowniczą scenerią. To jedno z najmniejszych państw świata rozłożone jest na stokach Monte Titano. Jego powierzchnia nieznacznie przekracza 60 km kw, a liczba obywateli wynosi ok. 26 tys. San Marino kusi turystów rozległymi widokami na okolicę i wieloma malowniczymi zaułkami. Nastrój miasta kształtują wąskie i strome brukowane uliczki oraz liczne średniowieczne budowle. Centralnym punktem miasta, opasanego XVI-wiecznymi murami, jest Piazza Della Liberta. Wychodzących na plac z ciasnych uliczek zaskakuje wspaniała panorama na dolinę rzeki Marchia i majaczące w oddali góry. Pośrodku dominuje pomnik Wolności, stojący przed Palazzo del Governo, siedzibą najwyższych władz. Wewnątrz można obejrzeć m. in. salę audiencji, salę głosowań oraz salę Wielkiej Rady. Po drugiej stronie placu stoi Palazzo Della Posta, siedziba urzędu pocztowego, zajmującego się miedzy innymi emisją cenionych na rynku filatelistycznym znaczków pocztowych. Nieco powyżej placu wznosi się średniowieczna bazylika San Marino. Nad miastem, na trzech wierzchołkach Monte Titano wznoszą się trzy średniowieczne fortece zwane Tre Torii (Trzy Wieże) lub Tre Penne (Trzy Pióra). Najstarszą i najważniejszą jest otoczona potrójnym pierścieniem murów Rocca Guaita, dominująca bezpośrednio nad centro. Twierdze są kapitalnymi punktami widokowymi, a łączy je malownicza droga poprowadzona krawędzią grani. Miejscami ma formę ufortyfikowanego korytarza, z którego raz po raz otwierają się zapierające dech w piersi widoki. ( Opracowanie:. wizytator Maciej Długosz ) 10

11 Rimini Miejscowość Rimini jest stolicą prowincji o tej samej nazwie, leży w północnych Włoszech, w regionie Emilia- Romania. Jest to jedno z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. Rozległy zespół plaż powstał w ciągu ostatnich 40 lat. Niedaleko od Rimini leży San Marino. Turystyczne walory Rimini to nie tylko wspaniała plaża o długości ponad 20 km, lecz także piękne, zabytkowe centrum ze śladami antycznej przeszłości. Miłośników sztuki zainteresują relikty z czasów rzymskich: Łuk Cesarza Augusta (Arco d Augusto 27 r. p.n.e.), most Tyberiusza, ruiny amfiteatru, a także zabudowa głównych placów Rimini - Piazza Cavour, Piazza Tre Martiri. Najciekawszym zabytkiem jest Tempio Malatestiano. Choć nazwa sugeruje jakiś pogański zabytek, w rzeczywistości jest to kościół św. Franciszka, zbudowany w XIII w. i gruntownie przekształcony dwa stulecia później, gdy Sigmondo Malatesta postanowił urządzić sobie w nim mauzoleum. Dwór Malatesty był jednocześnie ważnym ośrodkiem kultury, skupiającym humanistów i poetów. Przy przebudowie kościoła zatrudniani byli najlepsi, sprowadzani z Toskanii artyścigenialny architekt i teoretyk sztuki Alberti oraz Agostino di Ducia, autor zachwycających, subtelnych płaskorzeźb. Architektura jest hołdem złożonym kulturze antycznej: kompozycja fasady powtarza układ starożytnych łuków triumfalnych a zaprojektowana w końcu nawy rotunda miała naśladować rzymski Panteon. Przy głównych placach miasta wznoszą się okazałe średniowieczne pałace, zawdzięczające obecny wygląd konserwacji z lat międzywojennych dzięki temu prezentują się dziś efektownie. Pobliska Rocca Malatestiana to średniowieczny zamek Malatestów, starannie odbudowany po zniszczeniach ostatniej wojny. ( Opracowanie:. wizytator Maciej Długosz ) 11

12 Wnioski ogólne. Wizyty w szkołach i instytucji oświatowej nie były przygotowane we właściwy sposób przez Sistema Turismo, instytucję pośredniczącą. Dyrektorzy szkół i wydziału oświaty nie znali tematyki wizyty i jej zakresu merytorycznego. Duże zastrzeżenia budził sposób przyjęcia naszej grupy, tzn. brakowało właściwej etykiety i formy, w jakiej prowadzone były rozmowy. W dwóch szkołach zamiast dyrektorów szkół podejmowali nas nauczyciele, a w szkole gastronomiczno-hotelarskiej oprowadzali nas uczniowie. W urzędzie oczekiwanie na dyrektora - pomimo umówionej wizyty - przedłużyło się do ponad godziny. W wielu miejscach brakowało nawet pomieszczenia, gdzie można byłoby usiąść do rozmowy, przyjęcia naszej grupy odbywały się w drzwiach, na schodach. Po zakończeniu ostatniego dnia wymiany nasza grupa została zaproszona przez opiekunów z ramienia instytucji pośredniczącej do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. W tych ankietach umieściliśmy nasze uwagi, znalazły się tam przeważnie oceny najniższe z dostępnych do wyboru, a w opisach wyszczególniane były uwagi krytyczne dotyczące wyżej przytoczonych już uwag. Realizacja części kulturowej nie budziła zastrzeżeń. Program tej części został wykonany zgodnie z założeniami i na właściwym poziomie jakościowym. Wnioski merytoryczne. We Włoszech nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez dyrektora w bardzo niewielkim zakresie. Sprowadza się jedynie do spraw organizacyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. Praca nauczycieli nie podlega sformalizowanej ocenie, nie ma także stopni awansu zawodowego różnicujących pensje. Dyrektor szkoły nie jest dla nauczycieli pracodawcą ( nauczycieli zatrudniają regionalne władze oświatowe). Nie ma również sformalizowanego nadzoru zewnętrznego nad szkołą. Inspektorzy z regionalnych władz oświatowych pojawiają się w placówkach okazjonalnie, praktycznie wyłącznie na zasadzie interwencji np. z powodu skarg. Państwowe władze oświatowe nie ingerują w życie szkoły. Podsumowanie realizacji projektu. Projekt spełnił oczekiwania osób, które go realizowały. Realizację projektu można podzielić na trzy etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu do wyjazdubył to czas poświęcony na przygotowanie językowe i kulturowe, które zrealizowano na kursach i indywidualnie we własnym zakresie. Drugi etap to właściwa wymiana, czas zamknięty w przedziale jednego tygodnia. Czas najważniejszy, bo intensywnie spędzony. Pomimo niedociągnięć organizacyjnych a może i również dzięki nim można było jeszcze wyraźniej dostrzec różnice pomiędzy systemem edukacyjnym polskim i włoskim. Konfrontacja wypadła bardzo korzystnie dla naszego systemu krajowego. Taka wizyta studyjna dała możliwość przyjrzenia się z bliska codzienności oświatowej we Włoszech. Dodatkowym i nieplanowanym efektem tej wymiany były spostrzeżenia dokonane w związku z obserwacjami dotyczącymi jakości usług realizowanych przez dość popularną instytucję pośredniczącą na rynku usług, z którego korzystają beneficjenci Programu Leonardo davinci. Trzeci etap nie będzie zakończony, gdyż polega na upowszechnianiu osiągnięć zrealizowanego projektu. Ze względu na charakter pracy uczestników tego projektu ma to miejsce w codziennej praktyce zawodowej. Praca wizytatora daje możliwość korzystania ze zdobytych doświadczeń podczas wielu czynności zawodowych. Był to również czas szkolenia indywidualnego. 12

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II Strona 1 Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY. analiza systemu edukacji.

WŁOCHY. analiza systemu edukacji. WŁOCHY analiza systemu edukacji. Edukacja przedszkolna Przedszkole stanowi pierwszy etap systemu szkolnego i nie jest obowiązkowe. Do Scuola dell Infanzia można zapisywać dzieci, które ukończyły 3 lata

Bardziej szczegółowo

,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy

,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy ,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 2000 r Nr 98 poz. 1066 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sprawozdanie z wizyty studyjnej wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe doświadczenia- moją przyszłością. Nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015177

Nazwa projektu: Nowe doświadczenia- moją przyszłością. Nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015177 Nazwa projektu: Nowe doświadczenia- moją przyszłością Nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015177 *Program Erasmus+ Uczestnicy projektu: uczniowie klas 2, 3 w momencie wyjazdu na staż Kierunek kształcenia: technik

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. Dz.U.2012.1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DPPI-WPPiP.054.28.2016.ER Warszawa, 04 listopada 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 6674 Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU (ANEKS DO STATUTU NKJO W JASTRZĘBIU ZDROJU) 2006/2007 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Słuchacz Nauczycielskiego Kolegium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych Obowiązujące akty prawne: 1/. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami ). 2/. Ustawa Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 9 PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin Trzeci przedmiot Przedmiot uzupełniający 2 godziny Biologia chemia ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 I. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37078 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA rezultatów projektu

PREZENTACJA rezultatów projektu PREZENTACJA rezultatów projektu KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży Marek Nowicki Uczestnik Mobilności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie zgodności szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie zgodności szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum 1 z 6 2013-10-21 14:47 PROTOKÓŁ KONTROLI Arkusz kontroli w zakresie zgodności szkolnego planu dla technikum z ramowym planem dla technikum Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: Nazwa szkoły/placówki

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Trudna sztuka ewaluacji. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Seminarium Trudna sztuka ewaluacji. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Seminarium Trudna sztuka ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Blaski i cienie ewaluacji wewnętrznej Jak wybiera

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Olsztyn dn. 10 września 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące projektu z dnia.2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI, CZYLI POLSKO-FRANCUSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI, CZYLI POLSKO-FRANCUSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI, CZYLI POLSKO-FRANCUSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W dniach 15-20 kwietnia br. dziesięciu instruktorów Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/120/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

2013-1-PL1-LEO01-38319

2013-1-PL1-LEO01-38319 Regulamin projektu Mistrz_Informatyki.de - projekt stażowy dla młodych informatyków w Niemczech realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 15 ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU SPIS TREŚCI: ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 CELE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Prywatna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 1. Niepubliczna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach oraz dającej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 92 w Warszawie

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 92 w Warszawie Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 92 w Warszawie 1 1. Regulamin opracowano zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo