Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020"

Transkrypt

1 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel-Rawska Anna Dąbrowska Paulina Nowicka Jan Charkiewicz Paulina Błajet Nina Baczyńska Anna Smolik GEOPROFIT

2 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODYCZNE ETAP I ANALIZA DESK-RESEARCH ETAP II ANALIZY STATYSTYCZNE ETAP III KONSULTACJE Z PRZESTAWICIELAMI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ETAP IV WARSZTATY Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RKS ETAP V OSTATECZNE OKREŚLENIE WARTOŚCI BAZOWYCH I DOCELOWYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW BAZOWYCH I DOCELOWYCH WSKAŹNIKI GŁÓWNE ORAZ WSKAŹNIKI CELÓW STRATEGICZNYCH WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ KARTY WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI GŁÓWNE I CELÓW STRATEGICZNYCH UDZIAŁ NAKŁADÓW OGÓŁEM NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W RELACJI DO PKB ODSETEK PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE WDROŻYŁY INNOWACJE (MARKETINGOWE, PROCESOWE LUB ORGANIZACYJNE) ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH I WYŻSZYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE, KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W PRZEMYŚLE WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W USŁUGACH RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE ŹRÓDEŁ INSTYTUCJONALNYCH INNOWACJI JAKO WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM) ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI LUB UMIEJĘTNOŚCI (% ODPOWIEDZI NA PYTANIE W DIAGNOZIE SPOŁECZNEJ ) WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE ŹRÓDEŁ WEWNĘTRZNYCH INNOWACJI JAKO WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM) PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM LICZBA PODMIOTÓW, KTÓRE REALIZOWAŁY PROJEKTY W ZAKRESIE I O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM W UKŁADZIE TRZECH PODREGIONÓW ZATRUDNIENIE W SEKTORACH PRZEMYSŁU ŚREDNIO-WYSOKIEJ I WYSOKIEJ TECHNIKI JAKO % ZATRUDNIONYCH ZATRUDNIENIE W SEKTORACH WIEDZOCHŁONNYCH JAKO % ZATRUDNIONYCH NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH ORAZ W SEKTORZE USŁUG JAKO % WYDATKÓW OGÓŁEM W POLSCE SPRZEDAŻ NOWYCH LUB ZMODERNIZOWANYCH WYROBÓW DLA RYNKU W % SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM ZATRUDNIENIE W SEKTORZE ICT LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH W BRANŻY MEBLARSKIEJ ODSETEK OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH WPROWADZAJĄCYCH SPECJALISTYCZNE USŁUGI TURYSTYCZNE (NP. USŁUGI PROZDROWOTNE, REHABILITACYJNE, SPORTOWE) NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W SEKTORZE SPOŻYWCZYM LICZBA KONTAKTÓW RCOI Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI ZAINTERESOWANYMI INWESTYCJAMI W PRODUKCJĘ WYSPECJALIZOWANĄ I USŁUGI OPARTE NA WIEDZY Strona 2

3 PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA PRZYGOTOWANYCH TERENACH INWESTYCYJNYCH PATENTY W BAZIE EPO NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE DOKONAŁY ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRYCH INNOWACJA WPŁYNĘŁA ZNACZĄCO NA OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACY JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRYCH INNOWACJA WPŁYNĘŁA ZNACZĄCO NA OBNIŻENIE UŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW POWOŁUJĄCYCH LUB WSPIERAJĄCYCH INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE WPROWADZIŁY INNOWACJE ORGANIZACYJNE LUB MARKETINGOWE W % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM (JAKO % OGÓLNEJ LICZBY MSP) LICZBA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU (W TYM SAMORZĄDÓW) POSIADAJĄCYCH STRATEGIE UWZGLĘDNIAJĄCE DZIAŁANIA PROINNOWACYJNE LICZBA WSPARTYCH IOB WYDATKI NA INNOWACJE ZWIĄZANE Z PRACAMI B+R JAKO % OBROTÓW LICZBA FIRM W PARKACH NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH, INKUBATORACH TECHNOLOGICZNYCH LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH PRZY OCENIE PARAMETRYCZNEJ UCZELNI WYŻSZYCH ZA WDROŻENIA UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WSZYSTKICH TYPACH UCZELNI NA 1000 LUDNOŚCI W WIEKU LATA LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA LUDNOŚCI (NA WSZYSTKICH TYPACH UCZELNI) ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W DZIEDZINACH S&E (NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE ) NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU LAT ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W DZIEDZINACH KREATYWNYCH I INNOWACYJNYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU LAT LICZBA OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM MOBILNYM (18-44) PRZYBYWAJĄCYCH DO WOJEWÓDZTWA NA POBYT STAŁY UCZESTNICTWO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM NA 100 OSÓB W WIEKU LATA ZATRUDNIENIE OSÓB W WIEKU LATA W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ LICZBA PROJEKTÓW LICZBA INICJATYW PONIESIONE KOSZTY LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU KLASTRÓW LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA ICT LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA MEBLARSKIEGO LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA SPOŻYWCZEGO LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ WZROSTU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW PROMOCYJNYCH NA RZECZ KONKRETNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ WZROSTU PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW POWOŁUJĄCYCH LUB WSPIERAJĄCYCH INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACJI LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY BIZNES IOB (W TYM ADMINISTRACJA) LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY BIZNES NAUKA Strona 3

4 LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY NAUKA IOB LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY BIZNES NAUKA IOB (W TYM ADMINISTRACJA) LICZBA PROJEKTÓW BADAWCZYCH O BUDŻECIE POW. 500 TYS. ZŁ LICZBA STAŻY DLA ABSOLWENTÓW, STYPENDIÓW, STAŻY DLA DOKTORANTÓW I INNYCH TEGO TYPU NARZĘDZI LICZBA STAŻY I PRAKTYK ODBYTYCH W RAMACH PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW OBJĘTYCH PROJEKTAMI I/LUB INICJATYWAMI LICZBA ROLNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH LICZBA NAUCZYCIELI PRZESZKOLONYCH LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH OBJĘTYCH PROJEKTAMI I/LUB INICJATYWAMI LICZBA WOLONTARIUSZY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH LICZBA WSPARTYCH ORGANIZACYJNIE/FINANSOWO PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW PODJĘTYCH PRZEZ PARTNERÓW LICZBA INWESTYCJI LICZBA INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ ROZWOJU INNOWACJI LICZBA WSPARTYCH ORGANIZACYJNIE/FINANSOWO INWESTYCJI PODJĘTYCH PRZEZ PARTNERÓW WIELKOŚĆ POWIERZCHNI (NIEZADASZONEJ) WIELKOŚĆ POWIERZCHNI (ZADASZONEJ) DŁUGOŚĆ INFRASTRUKTURY LICZBA BADAŃ POPYTU KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO NA USŁUGI DLA STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LICZBA NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH LICZBA ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH (POZA PAŃSTWA ORGANIZACJĄ) LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM LICZBA NOWYCH ORGANIZACJI LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY CO NAJMNIEJ DWÓCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU LICZBA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM PROMOCJI LICZBA ZLIKWIDOWANYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH LICZBA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO URZĘDU PATENTOWEGO Strona 4

5 1. GŁÓWNE ZAŁOśENIA METODYCZNE Badanie miało na celu wyznaczenie wartości bazowych (za rok 2010) i docelowych wskaźników monitorowania (głównych, celów strategicznych, operacyjnych oraz działań) Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku Przyjęto, że realizacja badania przebiegać będzie w następujących etapach: o o o o o analiza desk-research; analizy statystyczne; konsultacje z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu; spotkanie warsztatowe; ostateczne określenie wartości wskaźników. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat zastosowanego podejścia w każdym z etapów ETAP I ANALIZA DESK-RESEARCH Celem tego etapu było poznanie ogólnych trendów rozwojowych w zakresie innowacyjności gospodarki, zarówno na poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym. Analizie poddane zostały wybrane dokumenty spośród następujących kategorii: dokumenty strategiczne na poziomie ogólnoeuropejskim oraz krajowym w szczególności przydatne okazały się najnowsze dwa: o o Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, miasta, obszary wiejskie; Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; programy operacyjne, dokumenty strategiczne innych polskich województw, w tym raporty na temat wskaźników (wykorzystano m.in. raport firmy Ecorys pt. System monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata oraz wyniki I etapu prac Raport końcowy), dokumenty strategiczne (w szczególności Regionalne Strategie Innowacyjności) innych regionów w Europie, raporty z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko- Mazurskiego (ogólny SMS z poprzednich lat); inne materiały szczegóły podano w kartach wskaźników. Strona 5

6 1.2. ETAP II ANALIZY STATYSTYCZNE Celem tego etapu było uchwycenie szczegółowych trendów dotyczących poszczególnych wskaźników. Etap ten składał się z trzech głównych części: analizy dynamiki zmian wskaźników statystycznych (wskaźników głównych, celów strategicznych oraz operacyjnych) od 2004 roku; prognozy trendów dla wybranych wskaźników statystycznych. Symulacja kształtowania się wskaźników do roku ETAP III KONSULTACJE Z PRZESTAWICIELAMI INSTYTUCJI I OTOCZENIA BIZNESU 1 Celem tego etapu była konsultacja kwestii problemowych, jakie napotkał zespół w trakcie realizacji zadania. W tym celu kontaktowano się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ETAP IV WARSZTATY Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RKS Warsztaty z udziałem przedstawicieli Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały przeprowadzone w dniach 9-10 czerwca 2011 r. W trakcie spotkania omówiono główne problemy, w szczególności: kwestie braku danych ew. zastępowania ich prognozami lub informację, iż należy poczekać na pojawienie się oficjalnych statystyk; problem zbyt krótkich szeregów czasowych zwrócono uwagę nie tylko na niewielką liczbę danych, ale również na niejednoznaczne przebiegi zjawisk w czasie; wyboru województwa/województw, które powinny stanowić punkt odniesienia dla Warmii i Mazur. W trakcie dyskusji wymieniono 5 województw, które mogłyby stanowić punkt odniesienia dla Warmii i Mazur (dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, podlaskie i podkarpackie). Dla każdego z województw wskazano przykłady cech, które warto naśladować. I tak w przypadku Dolnośląskiego były to: park naukowo-technologiczny, świeże spojrzenie na innowacyjność, dobrze rozwinięta infrastruktura, silne uczelnie i 1 DEFINICJA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU: są to podmioty działające non profit, stanowiące część szerszego otoczenia każdej firmy. W otoczeniu tym, oprócz IOB wyróżniamy konkurentów, klientów oraz dostawców produktów, półproduktów i usług związanych z kluczową działalnością firmy. IOB wspomagają działalność firmy w pozostałym zakresie. Dlatego do IOB zaliczamy m.in.: władze publiczne (budujące klimat przedsiębiorczości), agencje rozwoju regionalnego i lokalnego (np. doradztwo), fundusze (montaż finansowy), instytuty badawczo-rozwojowe i uczelnie (np. myśl techniczna), inkubatory i parki technologiczne (wsparcie merytoryczne, środowisko dla innowacji). Strona 6

7 ośrodki naukowe, wysoka jakość życia, dogodna lokalizacja i silne firmy z sektorów nowych technologii. W przypadku pozostałych województw cech pozytywnych wymieniono znacznie mniej, a dodatkowo odwoływały się one do tradycyjnych zasobów Warmii i Mazur (co nie oznacza pozbawionych potencjału innowacyjnego). W przypadku województwa podkarpackiego wskazano podobne znaczenie turystyki i podobne warunki rozwojowe, ale również na uwagę zasługuje przykład Doliny Lotniczej, czy rozwój Rzeszowa. W przypadku województwa pomorskiego wskazano m.in. podobne położenie i godne naśladowania nastawienie do sektora ICT i turystyki. Dużo cech godnych naśladowania wymieniono opisując Wielkopolskę. De facto był to drugi silny kandydat (obok Dolnego Śląska) do wytypowania jako benchmark, głównie ze względu na: silny Park Naukowo-Technologiczny, konsekwencję w działaniu, dyscyplinę, równowagę między przemysłem i środowiskiem oraz podobne podejście do polityki innowacyjnej. Ostatecznie jednak wskazano województwo dolnośląskie jako to, które powinno stanowić krajowy punkt odniesienia dla Warmii i Mazur. podejście metodyczne do wyznaczania poszczególnych wskaźników. Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie z warsztatów ETAP V OSTATECZNE OKREŚLENIE E WARTOŚCI BAZOWYCH I DOCELOWYCH Celem tego etapu było stworzenie ostatecznej listy propozycji wartości wskaźników bazowych oraz docelowych po uwzględnieniu wyników prac poszczególnych etapów. Strona 7

8 2. WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW BAZOWYCH I DOCELOWYCH Wszystkie wskaźniki omówione są ponadto w części 3, gdzie prezentowane są szczegóły na temat ich wyznaczania WSKAŹNIKI GŁÓWNE ORAZ WSKAŹNIKI CELÓW STRATEGICZNYCH Wskaźniki główne Wskaźnik: Udział nakładów ogółem na działalność B+R w relacji do PKB 2010 r.: 0,31% 2020 r.: 0,57% Komentarz: wartość dla 2010 r. prognozowana. Powinna być zweryfikowana po ukazaniu się oficjalnych danych GUS. Wskaźnik: Odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje (marketingowe, procesowe lub organizacyjne) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 25% Komentarz: dane dostępne jedynie z dwóch okresów brak podstaw do opracowania szeregu czasowego. Benchmarking z województwem dolnośląskim. Wskaźnik: Absolwenci szkół policealnych i wyższych na 1000 mieszkańców 2010 r.: 10, r.: 7,06 Komentarz: wartość tego wskaźnika należy w raportach z realizacji RIS odnosić do liczby ludności w województwie i porównywać ze wskaźnikiem dla kraju Wskaźniki celów strategicznych Cel 1. Budowanie silnego kapitału społecznego i kultury innowacji Wskaźnik: Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 2010 r.: brak danych 2020 r.: 33,0% Komentarz: benchmark województwo dolnośląskie, zgodnie z ustaleniami z RKS. Cel 2. Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy Wskaźnik: Wartość dodana brutto na 1 pracującego w przemyśle 2010 r.: zł 2020 r.: zł Komentarz: prognozy statystyczne, powinny być weryfikowane co roku ze względu na trudny do oszacowania wpływ kryzysu Cel 2. Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy Wskaźnik: Wartość dodana brutto na 1 pracującego w usługach rynkowych 2010 r.: zł 2020 r.: zł Komentarz: prognozy statystyczne, powinny być weryfikowane co roku ze względu na trudny do oszacowania wpływ kryzysu Cel 3. Usprawnienie instytucjonalnego systemu innowacji Wskaźnik: Przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie źródeł instytucjonalnych innowacji jako wysokie w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (w sektorze usług i w sektorze przemysłowym) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 6,0% Komentarz: dane za 2009 r. (12,4%) wskazują, że firmy województwa warmińsko-mazurskiego są bardzo uzależnione do źródeł instytucjonalnych. Benchmarking z województwem dolnośląskim 2009 r. 4,8%. Cel 4. Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego Wskaźnik: Zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności (% odpowiedzi na pytanie w Diagnozie społecznej ) 2010 r.: dane niedostępne 2020 r.: dane niedostępne Komentarz: konieczne zamówienie odrębnego zestawienia w Radzie Monitoringu Społecznego (pyt. D.23) Strona 8

9 2.2. WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH Cel strategiczny 1. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 1.1. Promowanie postaw innowacyjnych wśród kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, samorządów, instytucji wsparcia oraz wśród społeczeństwa Wskaźnik A: Przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie źródeł wewnętrznych innowacji jako wysokie w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (w sektorze usług i w sektorze przemysłowym) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 55% Komentarz: w 2009 r. wskaźnik dla W-M był najwyższy w kraju (54,2). Założono, że wartość docelowa powinna być tylko nieco wyższa, co powinno wpłynąć na rozwój innych źródeł innowacji Wskaźnik B: Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych jako % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 22% Komentarz: w 2009 r. wskaźnik dla W-M wniósł 15,1% (średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych). Wartość docelowa benchmarking z województwem dolnośląskim za 2008 r. Cel 1.2. Pobudzanie lokalnych inicjatyw na rzecz innowacji Wskaźnik: Liczba podmiotów, które realizowały projekty w zakresie i o charakterze innowacyjnym w układzie trzech podregionów 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartość wskaźnika powinna być obliczona po wykonaniu pełnego monitoringu za 2010 r. Cel 1.3. Promocja współpracy wśród wszystkich uczestników regionalnego systemu innowacji Wskaźnik: Zatrudnienie w sektorach przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki jako % zatrudnionych 2010 r.: 3,0% 2020 r.: 9,1% Komentarz: najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińskomazurskiego: 2,87%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 9,1%). Cel 1.4. Budowanie kapitału społecznego w procesie tworzenia i wdrażania RSI oraz promocja tego procesu jako dobrej praktyki współdziałania na rzecz innowacji w regionie Wskaźnik: Zatrudnienie w sektorach wiedzochłonnych jako % zatrudnionych 2010 r.: 2,5% 2020 r.: 4,3% Komentarz: najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińskomazurskiego: 2,02%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 4,28%). Cel 1.5. Tworzenie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu otwartego na innowacje Wskaźnik: Nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług jako % wydatków ogółem w Polsce 2010 r.: brak danych 2020 r.: 3% Komentarz: wartość łączna. Benchmarking województwa dolnośląskiego 5% został uznany za nierealny. Przyjęto założenie dziesięciokrotnego wzrostu w porównaniu z 2009 r., co odpowiada udziałowi Warmii i Mazur w krajowym PKB Strona 9

10 Cel strategiczny 2. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik A.: Sprzedaż nowych lub zmodernizowanych wyrobów dla rynku w % sprzedaży przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: przemysł: 20%; usługi 5% Komentarz: wartość za 2010 r. należy uzupełnić po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking województw pomorskiego i dolnośląskiego. Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik B.: Zatrudnienie w sektorze ICT 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi odniesienia Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik C.: Liczba przedsiębiorstw innowacyjnych w branży meblarskiej 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi odniesienia Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik D.: Odsetek obiektów turystycznych wprowadzających specjalistyczne usługi turystyczne (np. usługi prozdrowotne, rehabilitacyjne, sportowe) 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi odniesienia Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik E.: Nakłady na działalność B+R w sektorze spożywczym 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi Cel 2.2. Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych na produkcję wysoko wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy Wskaźnik A.: Liczba kontaktów RCOI z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi inwestycjami w produkcję wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: określenie wartości bazowej możliwe po wykonaniu analizy realizacji RIS za 2010 r. Wymagane ustalenia z RCOI. Cel 2.2. Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych na produkcję wysoko wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy Wskaźnik B.: Przedsiębiorstwa innowacyjne zlokalizowane na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartości wyjściowe będą uzyskane po wykonaniu pełnego monitoringu za 2010 r. Prawdopodobnie wymagane będzie odrębne badanie. Cel 2.3. Promocja i wsparcie przedsięwzięć biznesowych opartych na współpracy ze sferą B+R oraz tworzenia działów badawczych przez firmy Wskaźnik A.: Patenty w bazie EPO na 1 mln mieszkańców 2010 r.: brak danych 2020 r.: 39 Komentarz: suma patentów z lat przy założeniu, że Warmia i Mazury osiągną poziom krajowy z 2010 r. Cel 2.3. Promocja i wsparcie przedsięwzięć biznesowych opartych na współpracy ze sferą B+R oraz tworzenia działów badawczych przez firmy Wskaźnik B.: Przedsiębiorstwa, które dokonały zgłoszeń patentowych jako % przedsiębiorstw ogółem (w sektorze usług i w sektorze przemysłowym) 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: GUS nie podaje w publikacji zgłoszeń patentowych według województwa w podziale na rodzaj zgłaszającego. Wymagane zamówienie informacji z GUS. Cel 2.4. Promocja zarządzania strategicznego oraz innowacyjnych form organizacji w firmach Wskaźnik A: Przedsiębiorstwa, których innowacja wpłynęła znacząco na obniżenie kosztów pracy jako % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 25% Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego. Konieczne zwrócenie uwagi na firmy usługowe. Cel 2.4. Promocja zarządzania strategicznego oraz innowacyjnych form organizacji w firmach Wskaźnik B: Przedsiębiorstwa, których innowacja wpłynęła znacząco na obniżenie użycia materiałów i energii jako % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 30% Komentarz: obecnie GUS podaje wartość wskaźnika: zastąpienie przestarzałych produktów lub procesów. Wartości za 2008 r. są w województwie najwyższe w kraju, co pokazuje, że należy je obniżać w miarę unowocześniania firm. Średnia arytmetyczna dla firm usługowych i przemysłowych za 2008 r. wyniosła 54%. Cel 2.5. Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego na innowacyjne inwestycje Wskaźnik: Liczba projektów i/lub inicjatyw powołujących lub wspierających instrumenty finansowe na rzecz innowacji 2010 r.: r.: 23 Komentarz: jest to wskaźnik z grupy wskaźników działań w tej części znajduje się metoda jego obliczenia. Strona 10

11 Cel strategiczny 3. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 3.1. Koordynacja działań proinnowacyjnych samorządów i instytucji otoczenia biznesu Wskaźnik A.: Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe w % przedsiębiorstw ogółem (jako % ogólnej liczby MSP) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 21% Komentarz: średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w ogóle firm bez odniesienia do MSP (patrz: karty wskaźników). Benchmarking województwa dolnośląskiego z 2008 r. Cel 3.1. Koordynacja działań proinnowacyjnych samorządów i instytucji otoczenia biznesu Wskaźnik B.: Liczba instytucji otoczenia biznesu (w tym samorządów) posiadających strategie uwzględniające działania proinnowacyjne 2010 r.: brak danych 2020 r.: 95 Komentarz: założono, zgodnie ze wskaźnikami działań, że ogólna liczba organizacji, które będą poddawane badaniom będzie wynosiła: 100% samorządów gminnych oraz 30 IOB. Łącznie daje do 146 podmiotów. Założono, że wszystkie miasta powinny mieć tego typu strategie oraz wszystkie IOB. Wskaźnik powiększono o 30% gmin wiejskich. Cel 3.2. Rozwijanie usług proinnowacyjnych inkubatorów technologicznych Wskaźnik A.: Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe w % przedsiębiorstw ogółem(jako % ogólnej liczby MSP) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 21% Komentarz: średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w ogóle firm bez odniesienia do MSP (patrz: karty wskaźników). Benchmarking województwa dolnośląskiego z 2008 r. Cel 3.2. Rozwijanie usług proinnowacyjnych inkubatorów technologicznych Wskaźnik B.: Liczba wspartych IOB 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartość za 2010 r. będzie możliwa do określenia po analizie realizacji. Docelowo można przyjąć, że wspieranych powinno być 100% IOB. Cel 3.3. Utworzenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej, w tym parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych Wskaźnik A.: Wydatki na innowacje związane z pracami B+R jako % obrotów 2010 r.: brak możliwości określenia wartości 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: dane dla województwa warmińsko-mazurskiego ukryte ze względu na tajemnicę statystyczną. Cel 3.3. Utworzenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej, w tym parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych Wskaźnik B.: Liczba firm w parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach technologicznych 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie ma być zlecone. odniesienia Cel 3.4. Usprawnienie wsparcia dla innowacji przez administrację publiczną Wskaźnik: Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe w % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 21% Komentarz: średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w ogóle firm bez odniesienia do MSP (patrz: karty wskaźników). Benchmarking województwa dolnośląskiego z 2008 r. Cel 3.5. Dostosowywanie działań sektora nauki dla potrzeb regionalnej gospodarki Wskaźnik: Liczba punktów przyznanych przy ocenie parametrycznej uczelni wyższych za wdrożenia 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: ze względu na trwającą w MNiSzW zmianę zasad oceny sugeruje się rozpatrzenie możliwości zmiany wskaźnika.. Strona 11

12 Cel strategiczny 4. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 4.1. Rozwój umiejętności i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki i administracji Wskaźnik A.: Uczestnicy studiów doktoranckich na wszystkich typach uczelni na 1000 ludności w wieku lata 2010 r.: 1, r.: 7,0 Komentarz: dla 2010 r. prognoza, wartość należy poprawić po pojawieniu się oficjalnych danych; benchmarking województwa dolnośląskiego (w 2009 roku wartość 7,3). Cel 4.1. Rozwój umiejętności i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki i administracji Wskaźnik B.: Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na 1000 ludności (na wszystkich typach uczelni) 2010 r.: 5, r.: 10,0 Komentarz: dla 2010 r. prognoza, wartość należy poprawić po pojawieniu się oficjalnych danych; wartość za 2020 r. policzona przy założeniu nieco większej niż dotąd ale stałej wartości wzrostu co rocznie o 0,5 na 1000 ludności. Cel 4.2. Dostosowanie kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarki Wskaźnik A.: Absolwenci szkół wyższych w dziedzinach S&E (nauki ścisłe i techniczne ) na 1000 mieszkańców w wieku lat (absolwenci kierunków: biologicznych, fizycznych, matematyczno-statystycznych, informatycznych, inżynieryjno-technicznych, produkcji i przetwórstwa, budownictwa i architektury, ochrony środowiska oraz usług transportowych) 2010 r.: 10, r.: 17,0 Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego za 2010 r. Cel 4.2. Dostosowanie kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarki Wskaźnik B.: Absolwenci szkół wyższych w dziedzinach kreatywnych i innowacyjnych na 1000 mieszkańców w wieku lat (kierunki: humanistyczne, artystyczne, społeczne, biznesu i zarządzania, architektoniczne, środków przekazu, biznes i administracja, dziennikarstwo i informacja, ekonomia i administracja) 2010 r.: 29, r.: 40,0 Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego za 2010 r. Cel 4.3. Przyciąganie i tworzenie możliwości rozwoju dla utalentowanego i wykwalifikowanego kapitału ludzkiego Wskaźnik A.: Zatrudnienie w sektorach wiedzochłonnych jako % zatrudnionych 2010 r.: 2,5% 2020 r.: 4,3% Komentarz: najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińskomazurskiego: 2,02%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 4,28%). Cel 4.3. Przyciąganie i tworzenie możliwości rozwoju dla utalentowanego i wykwalifikowanego kapitału ludzkiego Wskaźnik B.: Liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44) przybywających do województwa na pobyt stały 2010 r.: r.: 2801 Komentarz: dla 2010 r. prognoza, wartość należy poprawić po pojawieniu się oficjalnych danych; wartość za 2020 r. policzona przy założeniu wzrostu udziału omawianej grupy w ogóle ludności z 0,15% do 0,2%. Cel 4.4. Inteligentne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia ludzi 50+ Wskaźnik A.: Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym na 100 osób w wieku lata 2010 r.: 3, r.: 7,0 Komentarz: wartość za 2010 r. Eurostat. Wartość dla 2020 r. benchmarking z województwem dolnośląskim. Cel 4.4. Inteligentne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia ludzi 50+ Wskaźnik B.: Zatrudnienie osób w wieku lata w ogólnej liczbie zatrudnionych 2010 r.: 31% 2020 r.: 35% Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego. Strona 12

13 2.3. WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ Wskaźniki działań Wskaźnik 1: liczba projektów 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 2: liczba inicjatyw 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 3: poniesione koszty 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 4: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz przedsiębiorców 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Założono, że jedna inicjatywa/projekt średnio dotyczy 20 przedsiębiorców. Wskaźnik 5: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz tworzenia i rozwoju klastrów 2010 r.: r.: 31 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 6: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki 2010 r.: r.: 10 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Zakres sektora turystycznego jest niestety ograniczony do tych sekcji, które udostępnia oficjalnie GUS. Wskaźnik 7: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju sektora ICT 2010 r.: r.: 28 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Dane obejmują działy PKD2007 nr 26, 61, 62 i 63. Wskaźnik 8: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju sektora meblarskiego 2010 r.: r.: 8 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 9: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju sektora spożywczego 2010 r.: r.: 6 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 10: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz wzrostu kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu 2010 r.: r.: 5226 Komentarz: uwagi w karcie wskaźnika. Wskaźnik 11: liczba projektów i/lub inicjatyw promocyjnych na rzecz konkretnych produktów turystycznych 2010 r.: r.: 52 Komentarz: wartość docelowa jeden z trzech wariantów. Wskaźnik 12: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz wzrostu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej 2010 r.: r.: 10 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa jest wartością minimalną. Wskaźnik 13: liczba projektów i/lub inicjatyw powołujących lub wspierających instrumenty finansowe na rzecz innowacji 2010 r.: r.: 23 Komentarz: wartości wypracowane w trakcie warsztatów z RKS Wskaźnik 14: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy biznes - IOB (w tym administracja) 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Również wartość docelową będzie można nieco zweryfikować po pierwszej edycji monitoringu. Wartość 692 jest łączna dla trzech wskaźników działań: 14, 15 i 17. Wskaźnik 15: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy biznes nauka 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Również wartość docelową będzie można nieco zweryfikować po pierwszej edycji monitoringu. Wartość 692 jest łączna dla trzech wskaźników działań: 14, 15 i 17. Wskaźnik 16: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy nauka - IOB (w tym administracja) 2010 r.: r.: 344 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 17: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy biznes - nauka - IOB (w tym administracja) 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Również wartość docelową będzie można nieco zweryfikować po pierwszej edycji monitoringu. Wartość 692 jest łączna dla trzech wskaźników działań: 14, 15 i 17. Strona 13

14 Wskaźnik 18: liczba projektów badawczych o budżecie powyżej 500 tys. zł r.: r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa może być określona po podjęciu decyzji jakiego rodzaju potrzeb występują na uczelniach. Wskaźnik 19: liczba staży dla absolwentów, stypendiów, staży dla doktorantów i innych tego typu narzędzi 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 20: liczba staży i praktyk odbytych w ramach projektów i/lub inicjatyw 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 21: liczba osób uczestniczących w projektach i/lub inicjatywach 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 22: liczba przedsiębiorców objętych projektami i/lub inicjatywami 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 23: liczba rolników uczestniczących w projektach i/lub inicjatywach 2010 r.: r.: 2152 Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 24: liczba osób przeszkolonych 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 25: liczba nauczycieli przeszkolonych (zmodyfikowany stary wskaźnik) 2010 r.: r.: 1342 Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 26: liczba osób bezrobotnych objętych projektami i/lub inicjatywami 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 27: liczba wolontariuszy biorących udział w projektach i/lub inicjatywach 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 28: liczba wspartych organizacyjnie/finansowo projektów i/lub inicjatyw podjętych przez partnerów 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 29: liczba inwestycji 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 30: liczba inwestycji w infrastrukturę rozwoju innowacji 2010 r.: r.: 15 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 31: liczba wspartych organizacyjnie/finansowo inwestycji podjętych przez partnerów 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: rezygnacja na wzór wskaźnika 29. wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 32: wielkość powierzchni (niezadaszonej) 2010 r.: 0 m r.: m 2 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 33: wielkość powierzchni (zadaszonej) 2010 r.: 3701 m r.: m 2 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 34: długość infrastruktury 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 35: liczba badań popytu krajowego i zagranicznego na usługi dla starzejącego się społeczeństwa 2010 r.: r.: 16 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 36: liczba nowych kierunków kształcenia w szkołach wyższych 2010 r.: r.: 9 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r., wartość docelowa obliczona na podstawie jednego z dwóch wariantów. Wskaźnik 37: liczba organizacji uczestniczących w projektach i/lub inicjatywach (poza Państwa organizacją) 2010 r.: r.: brak danych Komentarz: wartość wskaźników należy oszacować po analizie realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 38: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerem zagranicznym 2010 r.: r.: 1257 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa minimalna, bez inicjatyw Strona 14

15 w układzie biznes-biznes. Wskaźnik 39: liczba nowych organizacji 2010 r.: r.: 81 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 40: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy co najmniej dwóch instytucji otoczenia biznesu 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 41: liczba produktów żywnościowych objętych systemem promocji 2010 r.: r.: 2347 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa założono wzrost o 8% rocznie. Wskaźnik 42: liczba zlikwidowanych kierunków kształcenia w szkołach wyższych 2010 r.: r.: 2 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 43: liczba wniosków zgłoszonych do urzędu patentowego 2010 r.: r.: 1004 Komentarz: W tak sformułowanym wskaźniku poprzez wnioski należy rozumieć łącznie wnioski dotyczące wynalazków i wnioski dotyczące wzorów użytkowych. Należy również pamiętać, że wniosek nie równa się udzieleniu patentu czy tez udzieleniu ochrony dla wzoru użytkowego Strona 15

16 3. KARTY WSKAŹNIKÓW 3.1. WSKAŹNIKI GŁÓWNE I CELÓW STRATEGICZNYCH Wszystkie wskaźniki główne oraz dotyczące celów strategicznych opracowano w oparciu o dane GUS i Eurostat oraz w jednym przypadku wykorzystano dane z Diagnozy społecznej. W kilku przypadkach zastosowano porównanie z województwem dolnośląskim, stosując założenie zgodnie z ustaleniami z warsztatów, iż przy dużej luce między Warmią i Mazurami a resztą kraju, satysfakcjonujące będzie osiągnięcie w 2020 r. wyników Dolnego Śląska uzyskiwanych obecnie (lub ich nieznaczne przekroczenie) UDZIAŁ NAKŁADÓW OGÓŁEM NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W RELACJI DO PKB B+R PKB Wartość bazowa: 0,31% (prognoza, dane za 2010 r. należy uzupełnić po ukazaniu się oficjalnych statystyk). Wartość docelowa: 0,57% (prognoza statystyczna) ODSETEK PRZEDSIĘBIORSTW TW, KTÓRE WDROśYŁY INNOWACJE (MARKETINGOWE MARKETINGOWE, PROCESOWE LUB ORGANIZACYJNE) Wartość bazowa: brak danych, zbyt krótki szereg czasowy. Wartość docelowa: 25% (benchmarking z województwem dolnośląskim według zasady przyjętej na warsztatach RKS). Średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH I WYśSZYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW 1000 Wartość bazowa: 10,08 osób (dane GUS) Wartość docelowa: 7,06 osób (prognoza według raportu Demograficzne Tsunami ). Strona 16

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE MYSŁOWE, KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE IE Wartość bazowa: brak danych, zbyt krótki szereg czasowy. Należy uzupełnić po pojawieniu się oficjalnych statystyk GUS. Wartość docelowa: 33,0% - benchmarking z województwem dolnośląskim (za 2009 r., nieznacznie zawyżony). Jest to średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W PRZEMYŚLE Wartość bazowa: zł prognoza statystyczna, konieczna do zweryfikowania po ukazaniu się oficjalnych statystyk. Wartość docelowa: zł prognoza statystyczna. Źródło: W.Dziemianowicz, J.Łukomska, A.Górska, M.Pawluczuk (2009), Trendy rozwojowe województw, ekspertyza na zlecenie MRR WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W USŁUGACH RYNKOWYCH Wartość bazowa: zł prognoza statystyczna, konieczna do zweryfikowania po ukazaniu się oficjalnych statystyk. Wartość docelowa: zł prognoza statystyczna, założenie dynamiki wzrostu usług rynkowych przewyższającej prognozowaną dynamikę usług ogółem o 13 punktów proc. Źródło: W.Dziemianowicz, J.Łukomska, A.Górska, M.Pawluczuk (2009), Trendy rozwojowe województw, ekspertyza na zlecenie MRR PRZEDSIĘBIORSTWA RZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE NIE ŹRÓDEŁ INSTYTUCJONALNYCH INNOWACJI JAKO J WYSOKIE WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE S PRZEMYSŁOWYM) Wartość bazowa: brak danych. Wartość docelowa: 6,0% Dane za 2009 r. (12,4% - średnia arytmetyczna firm przemysłowych i usługowych oraz czterech źródeł instytucjonalnych zgodnie z metodologią GUS) wskazują, że firmy województwa warmińsko- Strona 17

18 mazurskiego są bardzo uzależnione od źródeł instytucjonalnych. Benchmarking z województwem dolnośląskim 2009 r. 4,8% W D ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI LUB UMIEJĘTNOŚCI (% ODPOWIEDZI I NA PYTANIE DIAGNOZIE SPOŁECZNEJ ) ) Wartość bazowa: dane niedostępne wymagane zamówienie odrębnego zestawienia w Radzie Monitoringu Społecznego (pyt. D.23 w podziale na województwa i w układzie kolejnych lat badań). Wartość docelowa: brak punktu odniesienia WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH Wszystkie wskaźniki celów operacyjnych opracowano w oparciu o dane GUS i Eurostat. W przyszłości potrzebne będą również wyniki monitoringu oraz odrębnych badań, co zaznaczono w tekście PRZEDSIĘBIORSTWA RZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE NIE ŹRÓDEŁ WEWNĘTRZNYCH INNOWACJI I JAKO WYSOKIE WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM) Wartość bazowa: brak danych za 2010 r., wartość należy uzupełnić po ukazaniu się statystyk publicznych. Wartość docelowa: 55% Założono, że wartość docelowa powinna być tylko nieco wyższa od wartości za 2009 r., co powinno wpłynąć na rozwój innych źródeł informacji o innowacjach, czym charakteryzują się regiony silnie rozwinięte PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI I PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH CH JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM Wartość bazowa: brak danych za 2010 r., wartość należy uzupełnić po ukazaniu się statystyk publicznych. Wartość docelowa: 22% Strona 18

19 Założono, że wartość docelowa powinna być zbliżona do wartości w województwie dolnośląskim sprzed kryzysu (w badaniach za 2009 r. wszystkie województwa odnotowały spadki). Uwaga: jest to wartość średniej arytmetycznej udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych LICZBA PODMIOTÓW, KTÓRE REALIZOWAŁY R PROJEKTY W ZAKRESIE I O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM W UKŁADZIE TRZECH PODREGIONÓW Wartość bazowa: brak danych wymagane zestawienie po pełnym badaniu realizacji RIS w 2010 r. Z pilotażu nie można wyciągnąć odpowiednich wniosków ze względu na niewielką liczbę badanych podmiotów. Wartość docelowa: brak punktu odniesienia ZATRUDNIENIE W SEKTORACH PRZEMYSŁU ŚREDNIO-WYSOKIEJ I WYSOKIEJ TECHNIKI JAKO % ZATRUDNIONYCH Wartość bazowa: 3,0% (wartość szacunkowa) Wartość docelowa: 9,1% Najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińsko-mazurskiego: 2,87%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 9,1%) ZATRUDNIENIE W SEKTORACH WIEDZOCHŁONNYCH JAKO % ZATRUDNIONYCH Wskaźnik dla celów 1.4 oraz 4.3. Wartość bazowa: 2,5% Wartość docelowa: 4,3% Najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińsko-mazurskiego: 2,02%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 4,28%). Uwaga, w bazie Eurostat brane pod uwagę zatrudnienie w grupie HTC High-technology sectors (high-technology manufacturing and knowledge-intensive hightechnology services. Strona 19

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH ORAZ W SEKTORZE B+R USŁUG JAKO % WYDATKÓW OGÓŁEM W POLSCE Wartość bazowa: brak danych za 2010 r. w 2009 r. wskaźnik wynosił 0,3% Wartość docelowa: 3%. Benchmarking województwa dolnośląskiego 5% został uznany za nierealny. Przyjęto założenie dziesięciokrotnego wzrostu wartości w porównaniu z 2009 r., co jednocześnie odpowiada udziałowi Warmii i Mazur w krajowym PKB SPRZEDAś NOWYCH LUB ZMODERNIZOWANYCH Z WYROBÓW DLA RYNKU W % SPRZEDAśY PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM Wartość bazowa: brak danych za 2010 r. Najnowsze dane z 2009 r. (13,5% w przemyśle i 0,5% w usługach). Wartość docelowa: przemysł: 20% (benchmark województwo pomorskie, wartość zmniejszona ze względu na fakt, że tylko to województwo w kraju przekracza obecnie udział 20%. Dolnośląskie jest zdecydowanie słabsze, dlatego zrezygnowano z tego benchmarku), usługi: 5% (benchmark województwo dolnośląskie, wartość zmniejszona ze względu na obecną śladową sprzedaż w sektorze usług w województwie warmińsko-mazurskim ZATRUDNIENIE W SEKTORZE ICT ICT Wartość bazowa: brak danych. Wartość docelowa: brak punktu odniesienia. W założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH W BRANśY MEBLARSKIEJ Wartość bazowa: brak danych. Wartość docelowa: brak punktu odniesienia. W założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi. Strona 20

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Strategie Innowacji

Regionalne Strategie Innowacji V Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MŚP Regionalne Strategie Innowacji Warszawa, 19-20.09.2005 r. Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konkurencyjność a innowacje

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

M&E na różnych poziomach interwencji

M&E na różnych poziomach interwencji Wskaźniki stosowane w monitoringu polityki Kontekstowe Dla polityki innowacyjnej: Nakłady na B+R w relacji do PKB % przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach Wpływy podatkowe z B+R na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko Mazurskiego na lata 2014 2020

Wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko Mazurskiego na lata 2014 2020 Wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko Mazurskiego na lata 2014 2020 16 września 2014, Olsztyn Tys. 20,00% 16,00% 12,00%

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Gliwice, 14 listopada 2012r. III edycja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2014-2020 WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU 27 lutego 3 kwietnia 2014 WARSZAWA 2014 SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA dr inż. Marzena Grzesiak Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA (INNOVATIVENESS IN THE STRATEGIES IN

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Warszawa, dnia 26 listopada 2013 r. dr Joanna Hołub Iwan dr Katarzna Cheba konsultacje ekonometryczne, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomi

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane usługi rozwojowe dla świętokrzyskich przedsiębiorstw

Dofinansowane usługi rozwojowe dla świętokrzyskich przedsiębiorstw Dofinansowane usługi rozwojowe dla świętokrzyskich przedsiębiorstw Krajowy Fundusz Szkoleniowy Akredytowane usługi proinnowacyjne dla firm KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - ponad 5 mln w 2017 na kształcenie

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo