Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020"

Transkrypt

1 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel-Rawska Anna Dąbrowska Paulina Nowicka Jan Charkiewicz Paulina Błajet Nina Baczyńska Anna Smolik GEOPROFIT

2 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODYCZNE ETAP I ANALIZA DESK-RESEARCH ETAP II ANALIZY STATYSTYCZNE ETAP III KONSULTACJE Z PRZESTAWICIELAMI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ETAP IV WARSZTATY Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RKS ETAP V OSTATECZNE OKREŚLENIE WARTOŚCI BAZOWYCH I DOCELOWYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW BAZOWYCH I DOCELOWYCH WSKAŹNIKI GŁÓWNE ORAZ WSKAŹNIKI CELÓW STRATEGICZNYCH WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ KARTY WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI GŁÓWNE I CELÓW STRATEGICZNYCH UDZIAŁ NAKŁADÓW OGÓŁEM NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W RELACJI DO PKB ODSETEK PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE WDROŻYŁY INNOWACJE (MARKETINGOWE, PROCESOWE LUB ORGANIZACYJNE) ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH I WYŻSZYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE, KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W PRZEMYŚLE WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W USŁUGACH RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE ŹRÓDEŁ INSTYTUCJONALNYCH INNOWACJI JAKO WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM) ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI LUB UMIEJĘTNOŚCI (% ODPOWIEDZI NA PYTANIE W DIAGNOZIE SPOŁECZNEJ ) WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE ŹRÓDEŁ WEWNĘTRZNYCH INNOWACJI JAKO WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM) PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM LICZBA PODMIOTÓW, KTÓRE REALIZOWAŁY PROJEKTY W ZAKRESIE I O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM W UKŁADZIE TRZECH PODREGIONÓW ZATRUDNIENIE W SEKTORACH PRZEMYSŁU ŚREDNIO-WYSOKIEJ I WYSOKIEJ TECHNIKI JAKO % ZATRUDNIONYCH ZATRUDNIENIE W SEKTORACH WIEDZOCHŁONNYCH JAKO % ZATRUDNIONYCH NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH ORAZ W SEKTORZE USŁUG JAKO % WYDATKÓW OGÓŁEM W POLSCE SPRZEDAŻ NOWYCH LUB ZMODERNIZOWANYCH WYROBÓW DLA RYNKU W % SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM ZATRUDNIENIE W SEKTORZE ICT LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH W BRANŻY MEBLARSKIEJ ODSETEK OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH WPROWADZAJĄCYCH SPECJALISTYCZNE USŁUGI TURYSTYCZNE (NP. USŁUGI PROZDROWOTNE, REHABILITACYJNE, SPORTOWE) NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W SEKTORZE SPOŻYWCZYM LICZBA KONTAKTÓW RCOI Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI ZAINTERESOWANYMI INWESTYCJAMI W PRODUKCJĘ WYSPECJALIZOWANĄ I USŁUGI OPARTE NA WIEDZY Strona 2

3 PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA PRZYGOTOWANYCH TERENACH INWESTYCYJNYCH PATENTY W BAZIE EPO NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE DOKONAŁY ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRYCH INNOWACJA WPŁYNĘŁA ZNACZĄCO NA OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACY JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRYCH INNOWACJA WPŁYNĘŁA ZNACZĄCO NA OBNIŻENIE UŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW POWOŁUJĄCYCH LUB WSPIERAJĄCYCH INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE WPROWADZIŁY INNOWACJE ORGANIZACYJNE LUB MARKETINGOWE W % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM (JAKO % OGÓLNEJ LICZBY MSP) LICZBA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU (W TYM SAMORZĄDÓW) POSIADAJĄCYCH STRATEGIE UWZGLĘDNIAJĄCE DZIAŁANIA PROINNOWACYJNE LICZBA WSPARTYCH IOB WYDATKI NA INNOWACJE ZWIĄZANE Z PRACAMI B+R JAKO % OBROTÓW LICZBA FIRM W PARKACH NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH, INKUBATORACH TECHNOLOGICZNYCH LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH PRZY OCENIE PARAMETRYCZNEJ UCZELNI WYŻSZYCH ZA WDROŻENIA UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WSZYSTKICH TYPACH UCZELNI NA 1000 LUDNOŚCI W WIEKU LATA LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA LUDNOŚCI (NA WSZYSTKICH TYPACH UCZELNI) ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W DZIEDZINACH S&E (NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE ) NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU LAT ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W DZIEDZINACH KREATYWNYCH I INNOWACYJNYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU LAT LICZBA OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM MOBILNYM (18-44) PRZYBYWAJĄCYCH DO WOJEWÓDZTWA NA POBYT STAŁY UCZESTNICTWO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM NA 100 OSÓB W WIEKU LATA ZATRUDNIENIE OSÓB W WIEKU LATA W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ LICZBA PROJEKTÓW LICZBA INICJATYW PONIESIONE KOSZTY LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU KLASTRÓW LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA ICT LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA MEBLARSKIEGO LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA SPOŻYWCZEGO LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ WZROSTU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW PROMOCYJNYCH NA RZECZ KONKRETNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW NA RZECZ WZROSTU PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW POWOŁUJĄCYCH LUB WSPIERAJĄCYCH INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACJI LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY BIZNES IOB (W TYM ADMINISTRACJA) LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY BIZNES NAUKA Strona 3

4 LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY NAUKA IOB LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY BIZNES NAUKA IOB (W TYM ADMINISTRACJA) LICZBA PROJEKTÓW BADAWCZYCH O BUDŻECIE POW. 500 TYS. ZŁ LICZBA STAŻY DLA ABSOLWENTÓW, STYPENDIÓW, STAŻY DLA DOKTORANTÓW I INNYCH TEGO TYPU NARZĘDZI LICZBA STAŻY I PRAKTYK ODBYTYCH W RAMACH PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW OBJĘTYCH PROJEKTAMI I/LUB INICJATYWAMI LICZBA ROLNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH LICZBA NAUCZYCIELI PRZESZKOLONYCH LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH OBJĘTYCH PROJEKTAMI I/LUB INICJATYWAMI LICZBA WOLONTARIUSZY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH LICZBA WSPARTYCH ORGANIZACYJNIE/FINANSOWO PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW PODJĘTYCH PRZEZ PARTNERÓW LICZBA INWESTYCJI LICZBA INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ ROZWOJU INNOWACJI LICZBA WSPARTYCH ORGANIZACYJNIE/FINANSOWO INWESTYCJI PODJĘTYCH PRZEZ PARTNERÓW WIELKOŚĆ POWIERZCHNI (NIEZADASZONEJ) WIELKOŚĆ POWIERZCHNI (ZADASZONEJ) DŁUGOŚĆ INFRASTRUKTURY LICZBA BADAŃ POPYTU KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO NA USŁUGI DLA STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LICZBA NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH LICZBA ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH I/LUB INICJATYWACH (POZA PAŃSTWA ORGANIZACJĄ) LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM LICZBA NOWYCH ORGANIZACJI LICZBA PROJEKTÓW I/LUB INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY CO NAJMNIEJ DWÓCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU LICZBA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM PROMOCJI LICZBA ZLIKWIDOWANYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH LICZBA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO URZĘDU PATENTOWEGO Strona 4

5 1. GŁÓWNE ZAŁOśENIA METODYCZNE Badanie miało na celu wyznaczenie wartości bazowych (za rok 2010) i docelowych wskaźników monitorowania (głównych, celów strategicznych, operacyjnych oraz działań) Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku Przyjęto, że realizacja badania przebiegać będzie w następujących etapach: o o o o o analiza desk-research; analizy statystyczne; konsultacje z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu; spotkanie warsztatowe; ostateczne określenie wartości wskaźników. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat zastosowanego podejścia w każdym z etapów ETAP I ANALIZA DESK-RESEARCH Celem tego etapu było poznanie ogólnych trendów rozwojowych w zakresie innowacyjności gospodarki, zarówno na poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym. Analizie poddane zostały wybrane dokumenty spośród następujących kategorii: dokumenty strategiczne na poziomie ogólnoeuropejskim oraz krajowym w szczególności przydatne okazały się najnowsze dwa: o o Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, miasta, obszary wiejskie; Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; programy operacyjne, dokumenty strategiczne innych polskich województw, w tym raporty na temat wskaźników (wykorzystano m.in. raport firmy Ecorys pt. System monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata oraz wyniki I etapu prac Raport końcowy), dokumenty strategiczne (w szczególności Regionalne Strategie Innowacyjności) innych regionów w Europie, raporty z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko- Mazurskiego (ogólny SMS z poprzednich lat); inne materiały szczegóły podano w kartach wskaźników. Strona 5

6 1.2. ETAP II ANALIZY STATYSTYCZNE Celem tego etapu było uchwycenie szczegółowych trendów dotyczących poszczególnych wskaźników. Etap ten składał się z trzech głównych części: analizy dynamiki zmian wskaźników statystycznych (wskaźników głównych, celów strategicznych oraz operacyjnych) od 2004 roku; prognozy trendów dla wybranych wskaźników statystycznych. Symulacja kształtowania się wskaźników do roku ETAP III KONSULTACJE Z PRZESTAWICIELAMI INSTYTUCJI I OTOCZENIA BIZNESU 1 Celem tego etapu była konsultacja kwestii problemowych, jakie napotkał zespół w trakcie realizacji zadania. W tym celu kontaktowano się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ETAP IV WARSZTATY Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RKS Warsztaty z udziałem przedstawicieli Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały przeprowadzone w dniach 9-10 czerwca 2011 r. W trakcie spotkania omówiono główne problemy, w szczególności: kwestie braku danych ew. zastępowania ich prognozami lub informację, iż należy poczekać na pojawienie się oficjalnych statystyk; problem zbyt krótkich szeregów czasowych zwrócono uwagę nie tylko na niewielką liczbę danych, ale również na niejednoznaczne przebiegi zjawisk w czasie; wyboru województwa/województw, które powinny stanowić punkt odniesienia dla Warmii i Mazur. W trakcie dyskusji wymieniono 5 województw, które mogłyby stanowić punkt odniesienia dla Warmii i Mazur (dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, podlaskie i podkarpackie). Dla każdego z województw wskazano przykłady cech, które warto naśladować. I tak w przypadku Dolnośląskiego były to: park naukowo-technologiczny, świeże spojrzenie na innowacyjność, dobrze rozwinięta infrastruktura, silne uczelnie i 1 DEFINICJA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU: są to podmioty działające non profit, stanowiące część szerszego otoczenia każdej firmy. W otoczeniu tym, oprócz IOB wyróżniamy konkurentów, klientów oraz dostawców produktów, półproduktów i usług związanych z kluczową działalnością firmy. IOB wspomagają działalność firmy w pozostałym zakresie. Dlatego do IOB zaliczamy m.in.: władze publiczne (budujące klimat przedsiębiorczości), agencje rozwoju regionalnego i lokalnego (np. doradztwo), fundusze (montaż finansowy), instytuty badawczo-rozwojowe i uczelnie (np. myśl techniczna), inkubatory i parki technologiczne (wsparcie merytoryczne, środowisko dla innowacji). Strona 6

7 ośrodki naukowe, wysoka jakość życia, dogodna lokalizacja i silne firmy z sektorów nowych technologii. W przypadku pozostałych województw cech pozytywnych wymieniono znacznie mniej, a dodatkowo odwoływały się one do tradycyjnych zasobów Warmii i Mazur (co nie oznacza pozbawionych potencjału innowacyjnego). W przypadku województwa podkarpackiego wskazano podobne znaczenie turystyki i podobne warunki rozwojowe, ale również na uwagę zasługuje przykład Doliny Lotniczej, czy rozwój Rzeszowa. W przypadku województwa pomorskiego wskazano m.in. podobne położenie i godne naśladowania nastawienie do sektora ICT i turystyki. Dużo cech godnych naśladowania wymieniono opisując Wielkopolskę. De facto był to drugi silny kandydat (obok Dolnego Śląska) do wytypowania jako benchmark, głównie ze względu na: silny Park Naukowo-Technologiczny, konsekwencję w działaniu, dyscyplinę, równowagę między przemysłem i środowiskiem oraz podobne podejście do polityki innowacyjnej. Ostatecznie jednak wskazano województwo dolnośląskie jako to, które powinno stanowić krajowy punkt odniesienia dla Warmii i Mazur. podejście metodyczne do wyznaczania poszczególnych wskaźników. Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie z warsztatów ETAP V OSTATECZNE OKREŚLENIE E WARTOŚCI BAZOWYCH I DOCELOWYCH Celem tego etapu było stworzenie ostatecznej listy propozycji wartości wskaźników bazowych oraz docelowych po uwzględnieniu wyników prac poszczególnych etapów. Strona 7

8 2. WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW BAZOWYCH I DOCELOWYCH Wszystkie wskaźniki omówione są ponadto w części 3, gdzie prezentowane są szczegóły na temat ich wyznaczania WSKAŹNIKI GŁÓWNE ORAZ WSKAŹNIKI CELÓW STRATEGICZNYCH Wskaźniki główne Wskaźnik: Udział nakładów ogółem na działalność B+R w relacji do PKB 2010 r.: 0,31% 2020 r.: 0,57% Komentarz: wartość dla 2010 r. prognozowana. Powinna być zweryfikowana po ukazaniu się oficjalnych danych GUS. Wskaźnik: Odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje (marketingowe, procesowe lub organizacyjne) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 25% Komentarz: dane dostępne jedynie z dwóch okresów brak podstaw do opracowania szeregu czasowego. Benchmarking z województwem dolnośląskim. Wskaźnik: Absolwenci szkół policealnych i wyższych na 1000 mieszkańców 2010 r.: 10, r.: 7,06 Komentarz: wartość tego wskaźnika należy w raportach z realizacji RIS odnosić do liczby ludności w województwie i porównywać ze wskaźnikiem dla kraju Wskaźniki celów strategicznych Cel 1. Budowanie silnego kapitału społecznego i kultury innowacji Wskaźnik: Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 2010 r.: brak danych 2020 r.: 33,0% Komentarz: benchmark województwo dolnośląskie, zgodnie z ustaleniami z RKS. Cel 2. Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy Wskaźnik: Wartość dodana brutto na 1 pracującego w przemyśle 2010 r.: zł 2020 r.: zł Komentarz: prognozy statystyczne, powinny być weryfikowane co roku ze względu na trudny do oszacowania wpływ kryzysu Cel 2. Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy Wskaźnik: Wartość dodana brutto na 1 pracującego w usługach rynkowych 2010 r.: zł 2020 r.: zł Komentarz: prognozy statystyczne, powinny być weryfikowane co roku ze względu na trudny do oszacowania wpływ kryzysu Cel 3. Usprawnienie instytucjonalnego systemu innowacji Wskaźnik: Przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie źródeł instytucjonalnych innowacji jako wysokie w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (w sektorze usług i w sektorze przemysłowym) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 6,0% Komentarz: dane za 2009 r. (12,4%) wskazują, że firmy województwa warmińsko-mazurskiego są bardzo uzależnione do źródeł instytucjonalnych. Benchmarking z województwem dolnośląskim 2009 r. 4,8%. Cel 4. Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego Wskaźnik: Zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności (% odpowiedzi na pytanie w Diagnozie społecznej ) 2010 r.: dane niedostępne 2020 r.: dane niedostępne Komentarz: konieczne zamówienie odrębnego zestawienia w Radzie Monitoringu Społecznego (pyt. D.23) Strona 8

9 2.2. WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH Cel strategiczny 1. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 1.1. Promowanie postaw innowacyjnych wśród kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, samorządów, instytucji wsparcia oraz wśród społeczeństwa Wskaźnik A: Przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie źródeł wewnętrznych innowacji jako wysokie w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (w sektorze usług i w sektorze przemysłowym) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 55% Komentarz: w 2009 r. wskaźnik dla W-M był najwyższy w kraju (54,2). Założono, że wartość docelowa powinna być tylko nieco wyższa, co powinno wpłynąć na rozwój innych źródeł innowacji Wskaźnik B: Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych jako % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 22% Komentarz: w 2009 r. wskaźnik dla W-M wniósł 15,1% (średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych). Wartość docelowa benchmarking z województwem dolnośląskim za 2008 r. Cel 1.2. Pobudzanie lokalnych inicjatyw na rzecz innowacji Wskaźnik: Liczba podmiotów, które realizowały projekty w zakresie i o charakterze innowacyjnym w układzie trzech podregionów 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartość wskaźnika powinna być obliczona po wykonaniu pełnego monitoringu za 2010 r. Cel 1.3. Promocja współpracy wśród wszystkich uczestników regionalnego systemu innowacji Wskaźnik: Zatrudnienie w sektorach przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki jako % zatrudnionych 2010 r.: 3,0% 2020 r.: 9,1% Komentarz: najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińskomazurskiego: 2,87%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 9,1%). Cel 1.4. Budowanie kapitału społecznego w procesie tworzenia i wdrażania RSI oraz promocja tego procesu jako dobrej praktyki współdziałania na rzecz innowacji w regionie Wskaźnik: Zatrudnienie w sektorach wiedzochłonnych jako % zatrudnionych 2010 r.: 2,5% 2020 r.: 4,3% Komentarz: najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińskomazurskiego: 2,02%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 4,28%). Cel 1.5. Tworzenie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu otwartego na innowacje Wskaźnik: Nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług jako % wydatków ogółem w Polsce 2010 r.: brak danych 2020 r.: 3% Komentarz: wartość łączna. Benchmarking województwa dolnośląskiego 5% został uznany za nierealny. Przyjęto założenie dziesięciokrotnego wzrostu w porównaniu z 2009 r., co odpowiada udziałowi Warmii i Mazur w krajowym PKB Strona 9

10 Cel strategiczny 2. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik A.: Sprzedaż nowych lub zmodernizowanych wyrobów dla rynku w % sprzedaży przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: przemysł: 20%; usługi 5% Komentarz: wartość za 2010 r. należy uzupełnić po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking województw pomorskiego i dolnośląskiego. Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik B.: Zatrudnienie w sektorze ICT 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi odniesienia Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik C.: Liczba przedsiębiorstw innowacyjnych w branży meblarskiej 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi odniesienia Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik D.: Odsetek obiektów turystycznych wprowadzających specjalistyczne usługi turystyczne (np. usługi prozdrowotne, rehabilitacyjne, sportowe) 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi odniesienia Cel 2.1. Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej Wskaźnik E.: Nakłady na działalność B+R w sektorze spożywczym 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: w założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi Cel 2.2. Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych na produkcję wysoko wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy Wskaźnik A.: Liczba kontaktów RCOI z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi inwestycjami w produkcję wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: określenie wartości bazowej możliwe po wykonaniu analizy realizacji RIS za 2010 r. Wymagane ustalenia z RCOI. Cel 2.2. Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych na produkcję wysoko wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy Wskaźnik B.: Przedsiębiorstwa innowacyjne zlokalizowane na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartości wyjściowe będą uzyskane po wykonaniu pełnego monitoringu za 2010 r. Prawdopodobnie wymagane będzie odrębne badanie. Cel 2.3. Promocja i wsparcie przedsięwzięć biznesowych opartych na współpracy ze sferą B+R oraz tworzenia działów badawczych przez firmy Wskaźnik A.: Patenty w bazie EPO na 1 mln mieszkańców 2010 r.: brak danych 2020 r.: 39 Komentarz: suma patentów z lat przy założeniu, że Warmia i Mazury osiągną poziom krajowy z 2010 r. Cel 2.3. Promocja i wsparcie przedsięwzięć biznesowych opartych na współpracy ze sferą B+R oraz tworzenia działów badawczych przez firmy Wskaźnik B.: Przedsiębiorstwa, które dokonały zgłoszeń patentowych jako % przedsiębiorstw ogółem (w sektorze usług i w sektorze przemysłowym) 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: GUS nie podaje w publikacji zgłoszeń patentowych według województwa w podziale na rodzaj zgłaszającego. Wymagane zamówienie informacji z GUS. Cel 2.4. Promocja zarządzania strategicznego oraz innowacyjnych form organizacji w firmach Wskaźnik A: Przedsiębiorstwa, których innowacja wpłynęła znacząco na obniżenie kosztów pracy jako % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 25% Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego. Konieczne zwrócenie uwagi na firmy usługowe. Cel 2.4. Promocja zarządzania strategicznego oraz innowacyjnych form organizacji w firmach Wskaźnik B: Przedsiębiorstwa, których innowacja wpłynęła znacząco na obniżenie użycia materiałów i energii jako % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 30% Komentarz: obecnie GUS podaje wartość wskaźnika: zastąpienie przestarzałych produktów lub procesów. Wartości za 2008 r. są w województwie najwyższe w kraju, co pokazuje, że należy je obniżać w miarę unowocześniania firm. Średnia arytmetyczna dla firm usługowych i przemysłowych za 2008 r. wyniosła 54%. Cel 2.5. Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego na innowacyjne inwestycje Wskaźnik: Liczba projektów i/lub inicjatyw powołujących lub wspierających instrumenty finansowe na rzecz innowacji 2010 r.: r.: 23 Komentarz: jest to wskaźnik z grupy wskaźników działań w tej części znajduje się metoda jego obliczenia. Strona 10

11 Cel strategiczny 3. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 3.1. Koordynacja działań proinnowacyjnych samorządów i instytucji otoczenia biznesu Wskaźnik A.: Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe w % przedsiębiorstw ogółem (jako % ogólnej liczby MSP) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 21% Komentarz: średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w ogóle firm bez odniesienia do MSP (patrz: karty wskaźników). Benchmarking województwa dolnośląskiego z 2008 r. Cel 3.1. Koordynacja działań proinnowacyjnych samorządów i instytucji otoczenia biznesu Wskaźnik B.: Liczba instytucji otoczenia biznesu (w tym samorządów) posiadających strategie uwzględniające działania proinnowacyjne 2010 r.: brak danych 2020 r.: 95 Komentarz: założono, zgodnie ze wskaźnikami działań, że ogólna liczba organizacji, które będą poddawane badaniom będzie wynosiła: 100% samorządów gminnych oraz 30 IOB. Łącznie daje do 146 podmiotów. Założono, że wszystkie miasta powinny mieć tego typu strategie oraz wszystkie IOB. Wskaźnik powiększono o 30% gmin wiejskich. Cel 3.2. Rozwijanie usług proinnowacyjnych inkubatorów technologicznych Wskaźnik A.: Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe w % przedsiębiorstw ogółem(jako % ogólnej liczby MSP) 2010 r.: brak danych 2020 r.: 21% Komentarz: średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w ogóle firm bez odniesienia do MSP (patrz: karty wskaźników). Benchmarking województwa dolnośląskiego z 2008 r. Cel 3.2. Rozwijanie usług proinnowacyjnych inkubatorów technologicznych Wskaźnik B.: Liczba wspartych IOB 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartość za 2010 r. będzie możliwa do określenia po analizie realizacji. Docelowo można przyjąć, że wspieranych powinno być 100% IOB. Cel 3.3. Utworzenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej, w tym parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych Wskaźnik A.: Wydatki na innowacje związane z pracami B+R jako % obrotów 2010 r.: brak możliwości określenia wartości 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: dane dla województwa warmińsko-mazurskiego ukryte ze względu na tajemnicę statystyczną. Cel 3.3. Utworzenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej, w tym parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych Wskaźnik B.: Liczba firm w parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach technologicznych 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu Komentarz: w założeniach badanie ma być zlecone. odniesienia Cel 3.4. Usprawnienie wsparcia dla innowacji przez administrację publiczną Wskaźnik: Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe w % przedsiębiorstw ogółem 2010 r.: brak danych 2020 r.: 21% Komentarz: średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w ogóle firm bez odniesienia do MSP (patrz: karty wskaźników). Benchmarking województwa dolnośląskiego z 2008 r. Cel 3.5. Dostosowywanie działań sektora nauki dla potrzeb regionalnej gospodarki Wskaźnik: Liczba punktów przyznanych przy ocenie parametrycznej uczelni wyższych za wdrożenia 2010 r.: brak danych 2020 r.: brak punktu odniesienia Komentarz: ze względu na trwającą w MNiSzW zmianę zasad oceny sugeruje się rozpatrzenie możliwości zmiany wskaźnika.. Strona 11

12 Cel strategiczny 4. Wskaźniki celów operacyjnych Cel 4.1. Rozwój umiejętności i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki i administracji Wskaźnik A.: Uczestnicy studiów doktoranckich na wszystkich typach uczelni na 1000 ludności w wieku lata 2010 r.: 1, r.: 7,0 Komentarz: dla 2010 r. prognoza, wartość należy poprawić po pojawieniu się oficjalnych danych; benchmarking województwa dolnośląskiego (w 2009 roku wartość 7,3). Cel 4.1. Rozwój umiejętności i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki i administracji Wskaźnik B.: Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na 1000 ludności (na wszystkich typach uczelni) 2010 r.: 5, r.: 10,0 Komentarz: dla 2010 r. prognoza, wartość należy poprawić po pojawieniu się oficjalnych danych; wartość za 2020 r. policzona przy założeniu nieco większej niż dotąd ale stałej wartości wzrostu co rocznie o 0,5 na 1000 ludności. Cel 4.2. Dostosowanie kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarki Wskaźnik A.: Absolwenci szkół wyższych w dziedzinach S&E (nauki ścisłe i techniczne ) na 1000 mieszkańców w wieku lat (absolwenci kierunków: biologicznych, fizycznych, matematyczno-statystycznych, informatycznych, inżynieryjno-technicznych, produkcji i przetwórstwa, budownictwa i architektury, ochrony środowiska oraz usług transportowych) 2010 r.: 10, r.: 17,0 Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego za 2010 r. Cel 4.2. Dostosowanie kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarki Wskaźnik B.: Absolwenci szkół wyższych w dziedzinach kreatywnych i innowacyjnych na 1000 mieszkańców w wieku lat (kierunki: humanistyczne, artystyczne, społeczne, biznesu i zarządzania, architektoniczne, środków przekazu, biznes i administracja, dziennikarstwo i informacja, ekonomia i administracja) 2010 r.: 29, r.: 40,0 Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego za 2010 r. Cel 4.3. Przyciąganie i tworzenie możliwości rozwoju dla utalentowanego i wykwalifikowanego kapitału ludzkiego Wskaźnik A.: Zatrudnienie w sektorach wiedzochłonnych jako % zatrudnionych 2010 r.: 2,5% 2020 r.: 4,3% Komentarz: najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińskomazurskiego: 2,02%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 4,28%). Cel 4.3. Przyciąganie i tworzenie możliwości rozwoju dla utalentowanego i wykwalifikowanego kapitału ludzkiego Wskaźnik B.: Liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44) przybywających do województwa na pobyt stały 2010 r.: r.: 2801 Komentarz: dla 2010 r. prognoza, wartość należy poprawić po pojawieniu się oficjalnych danych; wartość za 2020 r. policzona przy założeniu wzrostu udziału omawianej grupy w ogóle ludności z 0,15% do 0,2%. Cel 4.4. Inteligentne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia ludzi 50+ Wskaźnik A.: Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym na 100 osób w wieku lata 2010 r.: 3, r.: 7,0 Komentarz: wartość za 2010 r. Eurostat. Wartość dla 2020 r. benchmarking z województwem dolnośląskim. Cel 4.4. Inteligentne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia ludzi 50+ Wskaźnik B.: Zatrudnienie osób w wieku lata w ogólnej liczbie zatrudnionych 2010 r.: 31% 2020 r.: 35% Komentarz: benchmarking województwa dolnośląskiego. Strona 12

13 2.3. WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ Wskaźniki działań Wskaźnik 1: liczba projektów 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 2: liczba inicjatyw 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 3: poniesione koszty 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 4: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz przedsiębiorców 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Założono, że jedna inicjatywa/projekt średnio dotyczy 20 przedsiębiorców. Wskaźnik 5: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz tworzenia i rozwoju klastrów 2010 r.: r.: 31 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 6: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki 2010 r.: r.: 10 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Zakres sektora turystycznego jest niestety ograniczony do tych sekcji, które udostępnia oficjalnie GUS. Wskaźnik 7: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju sektora ICT 2010 r.: r.: 28 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Dane obejmują działy PKD2007 nr 26, 61, 62 i 63. Wskaźnik 8: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju sektora meblarskiego 2010 r.: r.: 8 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 9: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz rozwoju sektora spożywczego 2010 r.: r.: 6 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 10: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz wzrostu kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu 2010 r.: r.: 5226 Komentarz: uwagi w karcie wskaźnika. Wskaźnik 11: liczba projektów i/lub inicjatyw promocyjnych na rzecz konkretnych produktów turystycznych 2010 r.: r.: 52 Komentarz: wartość docelowa jeden z trzech wariantów. Wskaźnik 12: liczba projektów i/lub inicjatyw na rzecz wzrostu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej 2010 r.: r.: 10 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa jest wartością minimalną. Wskaźnik 13: liczba projektów i/lub inicjatyw powołujących lub wspierających instrumenty finansowe na rzecz innowacji 2010 r.: r.: 23 Komentarz: wartości wypracowane w trakcie warsztatów z RKS Wskaźnik 14: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy biznes - IOB (w tym administracja) 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Również wartość docelową będzie można nieco zweryfikować po pierwszej edycji monitoringu. Wartość 692 jest łączna dla trzech wskaźników działań: 14, 15 i 17. Wskaźnik 15: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy biznes nauka 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Również wartość docelową będzie można nieco zweryfikować po pierwszej edycji monitoringu. Wartość 692 jest łączna dla trzech wskaźników działań: 14, 15 i 17. Wskaźnik 16: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy nauka - IOB (w tym administracja) 2010 r.: r.: 344 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 17: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy biznes - nauka - IOB (w tym administracja) 2010 r.: r.: 692 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Również wartość docelową będzie można nieco zweryfikować po pierwszej edycji monitoringu. Wartość 692 jest łączna dla trzech wskaźników działań: 14, 15 i 17. Strona 13

14 Wskaźnik 18: liczba projektów badawczych o budżecie powyżej 500 tys. zł r.: r.: brak punktu odniesienia Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa może być określona po podjęciu decyzji jakiego rodzaju potrzeb występują na uczelniach. Wskaźnik 19: liczba staży dla absolwentów, stypendiów, staży dla doktorantów i innych tego typu narzędzi 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 20: liczba staży i praktyk odbytych w ramach projektów i/lub inicjatyw 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 21: liczba osób uczestniczących w projektach i/lub inicjatywach 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 22: liczba przedsiębiorców objętych projektami i/lub inicjatywami 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 23: liczba rolników uczestniczących w projektach i/lub inicjatywach 2010 r.: r.: 2152 Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 24: liczba osób przeszkolonych 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 25: liczba nauczycieli przeszkolonych (zmodyfikowany stary wskaźnik) 2010 r.: r.: 1342 Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 26: liczba osób bezrobotnych objętych projektami i/lub inicjatywami 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 27: liczba wolontariuszy biorących udział w projektach i/lub inicjatywach 2010 r.: r.: Komentarz: wartość bazowa szacowana, należy ją zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 28: liczba wspartych organizacyjnie/finansowo projektów i/lub inicjatyw podjętych przez partnerów 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 29: liczba inwestycji 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 30: liczba inwestycji w infrastrukturę rozwoju innowacji 2010 r.: r.: 15 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 31: liczba wspartych organizacyjnie/finansowo inwestycji podjętych przez partnerów 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: rezygnacja na wzór wskaźnika 29. wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 32: wielkość powierzchni (niezadaszonej) 2010 r.: 0 m r.: m 2 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 33: wielkość powierzchni (zadaszonej) 2010 r.: 3701 m r.: m 2 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 34: długość infrastruktury 2010 r.: rezygnacja z 2020 r.: rezygnacja z Komentarz: zgodnie z ustaleniami warsztatów RKS wyznaczenia wartości wyznaczenia wartości Wskaźnik 35: liczba badań popytu krajowego i zagranicznego na usługi dla starzejącego się społeczeństwa 2010 r.: r.: 16 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 36: liczba nowych kierunków kształcenia w szkołach wyższych 2010 r.: r.: 9 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r., wartość docelowa obliczona na podstawie jednego z dwóch wariantów. Wskaźnik 37: liczba organizacji uczestniczących w projektach i/lub inicjatywach (poza Państwa organizacją) 2010 r.: r.: brak danych Komentarz: wartość wskaźników należy oszacować po analizie realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 38: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerem zagranicznym 2010 r.: r.: 1257 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa minimalna, bez inicjatyw Strona 14

15 w układzie biznes-biznes. Wskaźnik 39: liczba nowych organizacji 2010 r.: r.: 81 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 40: liczba projektów i/lub inicjatyw realizowanych we współpracy co najmniej dwóch instytucji otoczenia biznesu 2010 r.: r.: b.d. Komentarz: do ustalenia po pierwszym roku monitorowania RIS Wskaźnik 41: liczba produktów żywnościowych objętych systemem promocji 2010 r.: r.: 2347 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wartość docelowa założono wzrost o 8% rocznie. Wskaźnik 42: liczba zlikwidowanych kierunków kształcenia w szkołach wyższych 2010 r.: r.: 2 Komentarz: wartość bazową należy zaktualizować po wykonaniu pełnej analizy realizacji RIS w 2010 r. Wskaźnik 43: liczba wniosków zgłoszonych do urzędu patentowego 2010 r.: r.: 1004 Komentarz: W tak sformułowanym wskaźniku poprzez wnioski należy rozumieć łącznie wnioski dotyczące wynalazków i wnioski dotyczące wzorów użytkowych. Należy również pamiętać, że wniosek nie równa się udzieleniu patentu czy tez udzieleniu ochrony dla wzoru użytkowego Strona 15

16 3. KARTY WSKAŹNIKÓW 3.1. WSKAŹNIKI GŁÓWNE I CELÓW STRATEGICZNYCH Wszystkie wskaźniki główne oraz dotyczące celów strategicznych opracowano w oparciu o dane GUS i Eurostat oraz w jednym przypadku wykorzystano dane z Diagnozy społecznej. W kilku przypadkach zastosowano porównanie z województwem dolnośląskim, stosując założenie zgodnie z ustaleniami z warsztatów, iż przy dużej luce między Warmią i Mazurami a resztą kraju, satysfakcjonujące będzie osiągnięcie w 2020 r. wyników Dolnego Śląska uzyskiwanych obecnie (lub ich nieznaczne przekroczenie) UDZIAŁ NAKŁADÓW OGÓŁEM NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W RELACJI DO PKB B+R PKB Wartość bazowa: 0,31% (prognoza, dane za 2010 r. należy uzupełnić po ukazaniu się oficjalnych statystyk). Wartość docelowa: 0,57% (prognoza statystyczna) ODSETEK PRZEDSIĘBIORSTW TW, KTÓRE WDROśYŁY INNOWACJE (MARKETINGOWE MARKETINGOWE, PROCESOWE LUB ORGANIZACYJNE) Wartość bazowa: brak danych, zbyt krótki szereg czasowy. Wartość docelowa: 25% (benchmarking z województwem dolnośląskim według zasady przyjętej na warsztatach RKS). Średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH I WYśSZYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW 1000 Wartość bazowa: 10,08 osób (dane GUS) Wartość docelowa: 7,06 osób (prognoza według raportu Demograficzne Tsunami ). Strona 16

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE MYSŁOWE, KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE IE Wartość bazowa: brak danych, zbyt krótki szereg czasowy. Należy uzupełnić po pojawieniu się oficjalnych statystyk GUS. Wartość docelowa: 33,0% - benchmarking z województwem dolnośląskim (za 2009 r., nieznacznie zawyżony). Jest to średnia arytmetyczna udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W PRZEMYŚLE Wartość bazowa: zł prognoza statystyczna, konieczna do zweryfikowania po ukazaniu się oficjalnych statystyk. Wartość docelowa: zł prognoza statystyczna. Źródło: W.Dziemianowicz, J.Łukomska, A.Górska, M.Pawluczuk (2009), Trendy rozwojowe województw, ekspertyza na zlecenie MRR WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO W USŁUGACH RYNKOWYCH Wartość bazowa: zł prognoza statystyczna, konieczna do zweryfikowania po ukazaniu się oficjalnych statystyk. Wartość docelowa: zł prognoza statystyczna, założenie dynamiki wzrostu usług rynkowych przewyższającej prognozowaną dynamikę usług ogółem o 13 punktów proc. Źródło: W.Dziemianowicz, J.Łukomska, A.Górska, M.Pawluczuk (2009), Trendy rozwojowe województw, ekspertyza na zlecenie MRR PRZEDSIĘBIORSTWA RZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE NIE ŹRÓDEŁ INSTYTUCJONALNYCH INNOWACJI JAKO J WYSOKIE WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE S PRZEMYSŁOWYM) Wartość bazowa: brak danych. Wartość docelowa: 6,0% Dane za 2009 r. (12,4% - średnia arytmetyczna firm przemysłowych i usługowych oraz czterech źródeł instytucjonalnych zgodnie z metodologią GUS) wskazują, że firmy województwa warmińsko- Strona 17

18 mazurskiego są bardzo uzależnione od źródeł instytucjonalnych. Benchmarking z województwem dolnośląskim 2009 r. 4,8% W D ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI LUB UMIEJĘTNOŚCI (% ODPOWIEDZI I NA PYTANIE DIAGNOZIE SPOŁECZNEJ ) ) Wartość bazowa: dane niedostępne wymagane zamówienie odrębnego zestawienia w Radzie Monitoringu Społecznego (pyt. D.23 w podziale na województwa i w układzie kolejnych lat badań). Wartość docelowa: brak punktu odniesienia WSKAŹNIKI CELÓW OPERACYJNYCH Wszystkie wskaźniki celów operacyjnych opracowano w oparciu o dane GUS i Eurostat. W przyszłości potrzebne będą również wyniki monitoringu oraz odrębnych badań, co zaznaczono w tekście PRZEDSIĘBIORSTWA RZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE OCENIŁY ZNACZENIE NIE ŹRÓDEŁ WEWNĘTRZNYCH INNOWACJI I JAKO WYSOKIE WYSOKIE W % PRZEDSIĘBIORSTW AKTYWNYCH INNOWACYJNIE (W SEKTORZE USŁUG I W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM) Wartość bazowa: brak danych za 2010 r., wartość należy uzupełnić po ukazaniu się statystyk publicznych. Wartość docelowa: 55% Założono, że wartość docelowa powinna być tylko nieco wyższa od wartości za 2009 r., co powinno wpłynąć na rozwój innych źródeł informacji o innowacjach, czym charakteryzują się regiony silnie rozwinięte PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI I PRODUKTOWYCH I PROCESOWYCH CH JAKO % PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM Wartość bazowa: brak danych za 2010 r., wartość należy uzupełnić po ukazaniu się statystyk publicznych. Wartość docelowa: 22% Strona 18

19 Założono, że wartość docelowa powinna być zbliżona do wartości w województwie dolnośląskim sprzed kryzysu (w badaniach za 2009 r. wszystkie województwa odnotowały spadki). Uwaga: jest to wartość średniej arytmetycznej udziałów przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych LICZBA PODMIOTÓW, KTÓRE REALIZOWAŁY R PROJEKTY W ZAKRESIE I O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM W UKŁADZIE TRZECH PODREGIONÓW Wartość bazowa: brak danych wymagane zestawienie po pełnym badaniu realizacji RIS w 2010 r. Z pilotażu nie można wyciągnąć odpowiednich wniosków ze względu na niewielką liczbę badanych podmiotów. Wartość docelowa: brak punktu odniesienia ZATRUDNIENIE W SEKTORACH PRZEMYSŁU ŚREDNIO-WYSOKIEJ I WYSOKIEJ TECHNIKI JAKO % ZATRUDNIONYCH Wartość bazowa: 3,0% (wartość szacunkowa) Wartość docelowa: 9,1% Najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińsko-mazurskiego: 2,87%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 9,1%) ZATRUDNIENIE W SEKTORACH WIEDZOCHŁONNYCH JAKO % ZATRUDNIONYCH Wskaźnik dla celów 1.4 oraz 4.3. Wartość bazowa: 2,5% Wartość docelowa: 4,3% Najnowsze dane za 2008 r. dla województwa warmińsko-mazurskiego: 2,02%. Wartość dla 2010 r. należy zaktualizować po pojawieniu się oficjalnych statystyk. Benchmarking z województwem dolnośląskim (2008 r. 4,28%). Uwaga, w bazie Eurostat brane pod uwagę zatrudnienie w grupie HTC High-technology sectors (high-technology manufacturing and knowledge-intensive hightechnology services. Strona 19

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH ORAZ W SEKTORZE B+R USŁUG JAKO % WYDATKÓW OGÓŁEM W POLSCE Wartość bazowa: brak danych za 2010 r. w 2009 r. wskaźnik wynosił 0,3% Wartość docelowa: 3%. Benchmarking województwa dolnośląskiego 5% został uznany za nierealny. Przyjęto założenie dziesięciokrotnego wzrostu wartości w porównaniu z 2009 r., co jednocześnie odpowiada udziałowi Warmii i Mazur w krajowym PKB SPRZEDAś NOWYCH LUB ZMODERNIZOWANYCH Z WYROBÓW DLA RYNKU W % SPRZEDAśY PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM Wartość bazowa: brak danych za 2010 r. Najnowsze dane z 2009 r. (13,5% w przemyśle i 0,5% w usługach). Wartość docelowa: przemysł: 20% (benchmark województwo pomorskie, wartość zmniejszona ze względu na fakt, że tylko to województwo w kraju przekracza obecnie udział 20%. Dolnośląskie jest zdecydowanie słabsze, dlatego zrezygnowano z tego benchmarku), usługi: 5% (benchmark województwo dolnośląskie, wartość zmniejszona ze względu na obecną śladową sprzedaż w sektorze usług w województwie warmińsko-mazurskim ZATRUDNIENIE W SEKTORZE ICT ICT Wartość bazowa: brak danych. Wartość docelowa: brak punktu odniesienia. W założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH W BRANśY MEBLARSKIEJ Wartość bazowa: brak danych. Wartość docelowa: brak punktu odniesienia. W założeniach badanie powinno być zlecone GUS-owi. Strona 20

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo