NAUKI EKONOMICZNE tom 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKI EKONOMICZNE tom 4"

Transkrypt

1 NAUKI EKONOMICZNE tom 4

2

3 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005

4 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR NACZELNY prof.zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński SEKRETARZ REDAKCJI mgr Katarzyna Atemborska REDAKTOR NAUKOWY TOMU NAUKI EKONOMICZNE Prof. dr hab. Jacek Grzywacz RECENZENT Prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak ISSN X Złożono do druku październik 2005 r. Druk: Płock, ul. Przemysłowa 20 tel. (0 24)

5 SPIS TREŚCI FINANSE 1. Sławomir Kowalski - Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w Polsce po integracji z UE Jacek Grzywacz, Waldemar Rogowski - Faktoring w polityce kredytowej przedsiębiorstwa Monika Burżacka Majcher - Zasady ponoszenia odpowiedzialności w handlu zagranicznym międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe Magdalena Grabowska - Wpływ metod konsolidacji na ocenę sytuacji finansowej i dochodowej grupy kapitałowej Piotr Szczepankowski - Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej Mariola Szewczyk - Podatek od nieruchomości i założenia projektowanego w Polsce systemu katastralnego Monika Burżacka Majcher - Gwarancje bankowe jako alternatywne metody redukcji ryzyka w transakcjach międzynarodowych Alfred Obrębski - Wpływ wsparcia finansowego na restrukturyzację i modernizacje rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich w powiecie płockim ZARZĄDZANIE I EKONOMIA 9. Piotr Szczepankowski - Rynek fuzji i przejęć przedsiębiorstw w wybranych krajach Europy środkowo wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej Piotr Michalik - Wpływ informacji na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa Agnieszka Adamska - Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw Elżbieta Gąsiorowska - Kreowanie marki na rynku business to business Paweł Kaczmarczyk - Perceptrony wielowarstwowe w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych przedstawionych w postaci jednowymiarowych szeregów czasowych Bogusław Pytlik - Ogólne zasady funkcjonowania rządu Republiki Słowackiej

6

7 Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku NAUKI EKONOMICZNE. Tom IV, Sławomir Kowalski Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 1. Wstęp 2. Wyniki negocjacji akcesyjnych w zakresie dopłat bezpośrednich 3. System uproszczony dopłat bezpośrednich 4. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 5. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w Polsce w 2004 roku 6. Podsumowanie Bibliografia 1. Wstęp Reforma Wspólnej Polityki Rolnej spowodowała, że produkcja rolna w coraz większym stopniu wspierana jest przez dopłaty bezpośrednie, które zaliczane są do najważniejszych, w wymiarze finansowym, instrumentów tej polityki. Wzrost znaczenia płatności bezpośrednich w subsydiowaniu rolnictwa odbywa się przy jednocześnie zmniejszającym się udziale mechanizmu utrzymywania wysokiego poziomu cen w tej dziedzinie. Ponadto coraz większe wsparcie z UE kierowane jest na rozwój obszarów wiejskich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Rolą dopłat bezpośrednich jest zrekompensowanie producentom rolnym obniżki cen interwencyjnych. Dopłaty mają ponadto postać premii adresowanych do określonych decyzji produkcyjnych rolników unijnych wpływając w ten sposób m.in. na strukturę upraw oraz chów bydła. Na podstawie zmian uzgodnionych w Luksemburgu

8 8 Sławomir Kowalski nowe państwa członkowskie otrzymały możliwość stosowania systemu Jednolitej Płatności Obszarowej, dzięki któremu decyzje produkcyjne rolników uzależnione będą jedynie od sygnałów płynących z rynku. Polska decydując się na uproszczony system dopłat bezpośrednich, gdzie wsparcie finansowe trafia do gospodarstw rolnych proporcjonalnie do ich powierzchni, bez względu na prowadzoną w nich działalność rolniczą, kierowała się potrzebami sektora rolnego oraz chęcią pełnego wykorzystania środków na ten cel przyznanych. 2. Wyniki negocjacji akcesyjnych w zakresie dopłat bezpośrednich Za sprawą reform Wspólnej Polityki Rolnej wsparcie produkcji rolnej w UE w coraz większym stopni odbywa się poprzez dopłaty bezpośrednie, trafiające bezpośrednio do rolnika, zaś coraz mniejsze znaczenie w tej dziedzinie ma utrzymywanie wysokiego poziomu cen. Jednocześnie coraz większa pomoc kierowana jest na rozwój wsi i modernizację gospodarstw z budżetu UE. Transfery te odbywają się w sposób, który uprzywilejowuje te kraje członkowskie, w których skala problemów strukturalnych na wsi i rolnictwie jest największa takie jak Polska 1. Ważnym zadaniem dla Polski w negocjacjach akcesyjnych było zapewnienie polskim rolnikom możliwości jak najlepszych warunków konkurowania na jednolitym rynku UE oraz pozyskanie mechanizmów umożliwiających pełne skorzystanie ze środków finansowych UE przyznanych Polsce na lata Za sukces należy uznać akceptację UE w stosunku do polskiego wniosku w sprawie podniesienia poziomu dopłat bezpośrednich dzięki realokacji części funduszy przeznaczonych na rozwój wsi i obszarów wiejskich 2. W pierwszych trzech latach po akcesji do polskiego rolnictwa i na obszary wiejskie trafi z budżetu UE około 7,2 mld euro, na którą składają się: dopłaty bezpośrednie z budżetu UE: 894 mln euro (w 2004 r.), 1010 mln euro (w 2005 r.) i 1120 mln euro (2006 r.) po uwzględnieniu dodatkowych dopłat ze środków na rozwój wsi. Łącznie kwota ta wynosi 3024 mln euro. Wynegocjowano także możliwość zwiększenia dopłat bezpośrednich do limitów: 55%, 60%, 65% poziomu UE odpowiednio w latach 2004, 2005, Niezbędne na ten cel kwoty z krajowego budżetu mogą maksymalnie wynieść w kolejnych latach 559 mln euro, 633 mln euro, 725 mln euro, na interwencję rynkową Komisja Europejska szacuje dla Polski następujące kwoty: 135,2 mln euro w 2004r., 349,8 mln euro w 2005r. i 376,5 mln euro w 2006r., działania na rzecz rozwoju wsi: 647 mln euro, 769 mln euro i 887 mln euro odpowiednio w latach 2004, 2005 i Środki te zostały pomniejszone o kwotę przesuniętą na zwiększenie dopłat bezpośrednich, fundusze strukturalne w rolnictwie: na Sektorowy Program Operacyjny około 1,2 mld euro łącznie w latach Polskie Rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR, 2003 r., s. 4 2 Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r., s Z. Krzyżanowska, J. Czapla, E. Woicka-Bekas, Wyniki negocjacji, w: Nowe Życie Gospodarcze, 2003 r., nr 9, str. 6-7

9 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 9 Zasadniczymi determinantami wysokości dopłat bezpośrednich dla rolników jest powierzchnia bazowa oraz wysokość plonu referencyjnego. Polska uzyskała postulowaną wielkość powierzchni bazowej tj ha oraz plon referencyjny w wysokości 3,0 t/ha, który nieznacznie odbiega od wysokości postulowanej. Ponadto do polskiego rolnictwa będą kierowane środki krajowe, przeznaczone na kontynuowanie niektórych form wsparcia. 3. System uproszczony dopłat bezpośrednich Polska wybrała uproszczony system wypłacania dopłat bezpośrednich, polegający na wsparciu finansowym dla gospodarstw rolnych proporcjonalnie do ich powierzchni, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej. W systemie tym funkcjonować będą następujące stawki dopłat powierzchniowych: podstawowa stawka dopłaty do każdego ha UR w gospodarstwie, odpowiadająca 25%. 30% i 35% krajowej kwoty podzielonej przez całkowity obszar UR w Polsce; stawka dodatkowej dopłaty powierzchniowej do powierzchni upraw, które w UE objęte są dopłatami bezpośrednimi (zboża, w tym kukurydza na ziarno i paszowa, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie włókniste, strączkowe, tytoń, chmiel, ziemniaki skrobiowe); stawka dodatkowej dopłaty powierzchniowej do powierzchni paszowej, wykorzystywanej w produkcji zwierzęcej, która w UE jest objęta dopłatami bezpośrednimi, czyli w produkcji bydła, owiec i mleka, jednak bez konieczności udokumentowania produkcji zwierzęcej 4. Do płatności uprawnione będą działki, które pozostawały w uprawie i utrzymane były w dobrej kulturze rolnej. Dobra kultura rolna to niedopuszczenie do jałowienia ziemi - gleba musi być zaorana i odchwaszczona. W systemie tym nie wymaga się obowiązkowego odłogowania gruntów i uwzględnia on gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1,00 ha fizycznego 5. Uzyskanie dodatkowej dopłaty powierzchniowej do łąk i pastwisk nie będzie uwarunkowane koniecznością wykazania posiadania bydła i owiec. Przyjęcie systemu uproszczonego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie i łatwiejszy dostęp do środków finansowych, jakie UE przeznaczyła Polsce do dyspozycji w pierwszych latach członkostwa oraz na zebranie doświadczeń niezbędnych do efektywnego wdrożenia skomplikowanych procedur w ramach systemu standardowego tych dopłat. Zróżnicowanie stawek dopłat powierzchniowych na produkcję roślinną i zwierzęcą wspieraną dopłatami bezpośrednimi w UE oraz na produkcję nie wspieraną dopłatami bezpośrednimi, pozwoli skoncentrować dodatkowe dopłaty bezpośrednie na tych produktach, których konkurencyjność zależy w UE od wsparcia bezpośredniego w postaci dopłat. 6 4 Autorzy: zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r., s. 2 5 Płatności bezpośrednie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi., Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, s. 1 6 Polskie Rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR, 2003 r., s. 7

10 10 Sławomir Kowalski Dochodzenie do pełnych płatności bezpośrednich w latach Podczas negocjacji akcesyjnych ustalono, że polscy rolnicy zostaną objęci systemem dopłat bezpośrednich. W pierwszym roku po przystąpieniu Polski do UE dopłaty bezpośrednie określono w wysokości 25% poziomu UE, a 100% dopłaty rolnicy otrzymają w roku 2013 (wykres nr 1). Wykres nr 1. Źródło: Uproszczone dopłaty bezpośrednie, w: Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa. Top Agrar Polska, PWR, 2003 r., nr 5, s. 21 Wynegocjowano jednak, że dopłaty te w latach będą mogły być zwiększone odpowiednio do wysokości maksymalnej 55%, 60% i 65% poziomu stawek unijnych. Podwyższenie to będzie mogło być sfinansowane ze środków UE oraz ze środków budżetu krajowego 7. O ostatecznej formie wypłaty uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich decyduje nowe Państwo Członkowskie, jednak potrzebna jest akceptacja ze strony Komisji Europejskiej. Od roku 2007 dopłaty bezpośrednie będą mogły być podniesione w oparciu o środki krajowe o 30% w stosunku do poziomu podstawowego, dzięki czemu poziom 100% mógłby zostać osiągnięty w roku 2010, czyli siedem lat po akcesji. 7 Autorzy: zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r., s. 2

11 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 11 Powierzchnie kwalifikujące się do dopłat bezpośrednich Powierzchnia gospodarstwa kwalifikująca się do płatności bezpośrednich to suma powierzchni wszystkich działek rolnych będących w dobrej kulturze rolnej, które składają się na to gospodarstwo i nie są mniejsze niż 0,1 ha 8. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha, wchodząca w skład gospodarstwa rolnego. Działka rolna nie musi i najczęściej nie jest identyczna z działką ewidencyjną, czyli tą działką, która znajduje się w urzędowym rejestrze gruntów i budynków prowadzonych przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do powierzchni działki rolnej nie wlicza się terenów zabudowy mieszkaniowej tzn. powierzchni zajętej pod budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarskie oraz wszystkich innego rodzaju zabudowań np.: altan, szop, szałasów itd.; zbiorników wodnych (rzek, jezior, stawów, glinianek itd.).; skupisk i szpalerów drzew, obszarów pokrytych krzewami, rowów, miedz, ścieżek nieporośniętych trawą, murów, żywopłotów i innego rodzaju ogrodzeń trwałych o szerokości powyżej 2 m. Wyjątkiem od tej reguły są: drogi będące integralną częścią uprawy ze względu na proces technologiczny (np. przy uprawach chmielu); pole manewrowe (w przypadku upraw chmielu i sadów); drogi dojazdowe do pól zarośnięte trawą, drogi przepędowe dla zwierząt stanowiące część pastwiska; ich powierzchnię wlicza się do powierzchni działki rolnej, na której się znajdują. Powierzchnia kwalifikująca się do Jednolitej Płatności Obszarowej w gospodarstwie to suma powierzchni wszystkich działek rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, z których żadna nie jest mniejsza niż 0,10 ha, a wszystkie są utrzymane w dobrej kulturze rolnej z wyłączeniem obszarów, do których nie przysługuje płatność. Powierzchnia kwalifikująca się do Płatności Uzupełniających w gospodarstwie jest sumą powierzchni wszystkich działek rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, z których żadna nie jest mniejsza niż 0,10 ha, na których w dobrej kulturze rolnej uprawia się roślinę bądź rośliny, których rodzaj określany będzie corocznie w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, z wyłączeniem obszarów do których nie przysługuje płatność 9. Kto może uzyskać dopłaty bezpośrednie Płatności bezpośrednie wypłaca się z tytułu użytkowania gruntów rolnych i nie są one związane wprost z ich własnością. Jeżeli rolnik ma działki rolne, które odziedziczył lecz nie ma na to dokumentów potwierdzonych notarialnie, powinien przeprowadzić zaległe postępowanie spadkowe. W pierwszym okresie członkostwa w UE wystarczy jednak tylko potwierdzenie z urzędu gminy o faktycznym użytkowaniu gruntów, należy też zachowywać dowody użytkowania gruntów, takie jak np. dowody zapłaty podatku rolnego za dane działki. Płatności dostaje zawsze faktyczny użytkownik działki, np. dzierżawca. Umowa dzierżawy musi mieć charakter umowy prawnej (sporządzona na piśmie) między użyt- 8 Autorzy: zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r., s. 9 9 Tamże, s. 14

12 12 Sławomir Kowalski kownikiem a właścicielem działki. Warto mieć potwierdzenie, że rolnik jest faktycznym użytkownikiem tego gruntu, podpisane przez wójta, a wydane przez właściwy urząd gminy (zaświadczenie takie otrzyma się np. po okazaniu dowodów na płacenie podatku od danej działki). Warto zauważyć, że przy braku pisemnej umowy dzierżawy oraz potwierdzenia z urzędu gminy dzierżawca nie może nic zrobić w przypadku, gdy płatności domagać się będzie właściciel gruntu (otrzyma je właściciel). Płatności bezpośrednie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. O dopłatę podstawową może ubiegać się każdy kto: posiada gospodarstwo rolne, o minimalnej łącznej powierzchni gruntów rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, składającej się z działek rolnych, których powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha. Uprawnionymi do ubiegania się o dopłatę są właściciele gospodarstw rolnych, a także inne osoby, które władają nimi z innych tytułów np. dzierżawy, użyczenia. utrzymuje grunty rolne w dobrej kulturze rolnej. posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. O płatności uzupełniające może ubiegać się każdy, kto: spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej, uprawia jedną lub więcej z następujących roślin: - chmiel, - inne rośliny wykaz tych roślin będzie określany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia 10. Udział w systemie dopłat ma charakter dobrowolny. Rolnicy, którzy nie chcą otrzymywać płatności, nie muszą składać wniosku o wpis do ewidencji producentów, ani wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. To, że rolnik nie występuje o przyznanie płatności nie zwalnia go jednak, jako posiadacza zwierząt, z obowiązku ich znakowania i prowadzenia dokumentacji w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 11. Kontrola Rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich musi liczyć się z tym, że zostanie poddany kontroli. Zintegrowany System Kontroli dotyczy kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu, czyli u rolnika. Kontrolą na miejscu objętych jest około 5% wniosków. Do przeprowadzenia kontroli wykorzystywane są zdjęcia lotnicze lub satelitarne (dla ustalenia rzeczywistej powierzchni wszystkich podlegających kontroli działek). Stosowany system zbierania i gromadzenia danych w bazie komputerowej pozwala na wstępną weryfikację i kontrolę danych z gospodarstw Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR Warszawa 2004 r., s Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa 2004 r., s Polskie rolnictwo a standardy UE. Integracja z Unią Europejską. Konieczne dostosowania i spodziewane skutki w polskim rolnictwie, pod redakcją G. Jankowska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000 r., s. 17

13 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 13 Przeprowadzana kontrola wniosków ma na celu zapewnienie, że płatność zostanie prawidłowo naliczona, oraz że otrzyma ją osoba, której płatność taka rzeczywiście przysługuje 13. Wszystkie wnioski o przyznanie płatności przechodzą kontrolę administracyjną, w toku której weryfikowana jest: zgodność danych we wniosku o płatności z danymi zapisanymi w rejestrze ARiMR oraz danymi pochodzącymi z wniosków innych wnioskodawców. Sprawdzenie zgodności tych danych gwarantuje, że działka wpisana we wniosku o przyznanie płatności rzeczywiście istnieje, a powierzchnia działki rolnej nie jest większa niż powierzchnia działek ewidencyjnych (lub ich części, na których znajduje się dana działka rolna). Ponadto można sprawdzić czy na daną działkę rolną złożono tylko jeden wniosek o przyznanie płatności. Jeżeli istnieją rozbieżności pomiędzy danymi podanymi we wniosku, a danymi zawartymi w rejestrze ARiMR, wnioskodawca zostaje wezwany w celu złożenia korekty lub wyjaśnienia powstałych niezgodności. terminowość złożenia wniosku. Wybrane wnioski będą podlegały kontrolowaniu ma miejscu u rolnika. Kontrola taka polega na sprawdzeniu czy dane zamieszczone przez producenta rolnego we wniosku odpowiadają rzeczywistości. Sprawdzane jest to bezpośrednio w gospodarstwie. Przeprowadzenie kontroli na miejscu obejmuje, m.in.: stwierdzenie gatunku uprawianych roślin lub rodzaju użytku gruntowego na danej działce rolnej zgłoszonej we wniosku o płatność bezpośrednią, ustalenie granic upraw (lub użytków) i zmierzenie powierzchni działek rolnych, kontrolę przestrzegania na działce zasad dobrej kultury rolnej w roku przeprowadzania kontroli, poprzez ocenę jakości upraw i stanu plantacji w aspekcie; - czy grunt orny zajęty jest pod uprawy rolne czy jest to ugór, - czy na trwałych użytkach zielonych co najmniej raz w roku dokonywane jest koszenie albo prowadzona jest gospodarka wypasowa, - czy grunt orny jest zadrzewiony z wyjątkiem sytuacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, - czy łąki, pastwiska, ścierniska nie były wypalane, mierzenie powierzchni, na których nie są przestrzegane zasady dobrej kultury rolnej, wykonanie fotografii w celu udokumentowania przeprowadzonej kontroli, gdy stwierdzono zostały nieprawidłowości, lub gdy producent rolny ma zastrzeżenia do raportu kontroli na miejscu. Kontrole na miejscu nie muszą być wcześniej zapowiadane. Jednak, gdy zaistnieje taka konieczność powiadomienie nastąpi nie wcześniej niż na 48 godzin przed zaplanowanym terminem wizyty inspektora terenowego. 13 Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa 2004 r., s. 26

14 14 Sławomir Kowalski Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że powierzchnia zadeklarowana we wniosku jest mniejsza niż rzeczywista powierzchnia upraw, płatność jest obliczana w stosunku do powierzchni deklarowanej 14. Wszyscy inspektorzy terenowi będą posiadali imienne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, które zawiera, m.in. zdjęcie inspektora oraz jego imię i nazwisko. Inspektor zobowiązany jest do okazania tego upoważnienia w trakcie kontroli. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych (inspektorzy) mają prawo do wstępu na teren gospodarstwa rolnego, żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, a także do sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli na terenie gospodarstwa jest równoznaczne ze stratą prawa do otrzymania płatności 15. Sankcje w przypadku podania nieprawidłowych danych we wniosku o Jednolitą Płatność Obszarową (JPO) W każdym przypadku, kiedy zostaną stwierdzone niezgodności pomiędzy informacjami podanymi we wniosku o przyznanie płatności, a stwierdzonym w kontroli stanem faktycznym, będą naliczane sankcje w postaci mniejszej kwoty płatności lub jej braku. Do wnioskodawcy zostanie przesłana decyzja o przyznaniu płatności, od której będzie mógł się odwołać (na piśmie) za pośrednictwem kierownika biura powiatowego ARiMR do dyrektora właściwego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sankcje naliczane są w zależności od stwierdzonych w trakcie kontroli rozbieżności i kształtują się następująco: jeżeli łączne powierzchnie działek rolnych zadeklarowane we wniosku są większe niż stwierdzone w czasie kontroli, a różnica ta nie przekracza 3% - płatność jest obliczona w stosunku do stwierdzonej powierzchni, przy braku innych konsekwencji; jeżeli w/w różnica wynosi 3% - 30%, płatność zmniejsza się o dwukrotność różnicy między łączną zadeklarowaną powierzchnią a stwierdzoną w czasie kontroli; jeżeli ww. różnica wyniesie 30% do 50%, rolnik nie otrzyma żadnych płatności w danym roku; jeżeli w/w różnica przekroczy 50%, to w danym roku rolnik nie otrzyma żadnych płatności, a ponadto suma, która odpowiada tej różnicy zostanie mu potrącona z następnych płatności w okresie trzech kolejnych lat. W przypadku, gdy różnica pomiędzy powierzchnią zadeklarowaną, a stwierdzonym stanem faktycznym wynika z nieprawidłowości spowodowanych świadomie przez wnioskodawcę sankcje są ostrzejsze: jeżeli różnica pomiędzy łącznym polem powierzchni zadeklarowanym, a stwierdzonym wynosi 20% wnioskodawca nie otrzyma żadnych płatności w danym roku; 14 Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR Warszawa 2004 r., s Tamże, str.27-28

15 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 15 jeżeli ww. różnica przekroczy 20% to w danym roku wnioskodawca nie otrzyma żadnych płatności, a ponadto suma, która odpowiada tej różnicy zostanie mu potrącona z następnych płatności w okresie trzech kolejnych lat 16. Sankcje w przypadku podania nieprawidłowych danych w odniesieniu do płatności uzupełniających (UPO) Kary naliczane są w następujący sposób: jeżeli różnica łącznego pola powierzchni działek rolnych zgłoszonych w ramach tej samej grupy płatności (o tej samej stawce zł/ha) nie przekracza 3% - płatność zostaje naliczona według stwierdzonej powierzchni bez żadnych sankcji; jeżeli w/w różnica jest większa niż 3% (albo 2 hektary jeżeli jest to wartość mniejsza niż 3 %), ale nie więcej niż 20% stwierdzonej powierzchni, płatność jest obliczana według powierzchni stwierdzonej, zmniejszonej o podwójną ustaloną różnicę; jeżeli różnica wynosi więcej nią 20% określonej powierzchni, dla odnośnej grupy upraw nie jest przyznawana żadna pomoc oparta na powierzchni; jeżeli łączne zadeklarowane pole powierzchni przekracza stwierdzone w czasie kontroli pole powierzchni o więcej niż 30% płatność, do której wnioskodawca był uprawniony w danym roku kalendarzowym nie jest przyznana; jeżeli w/w różnica przekroczy 50%, to w danym roku rolnik nie otrzyma żadnych płatności, a ponadto suma, która odpowiada tej różnicy zostanie mu potrącona z płatności przysługujących w okresie trzech kolejnych lat. Jeżeli różnica pola powierzchni zadeklarowanego i stwierdzonego wynikają z nieprawidłowości popełnionych świadomie, stosowane są sankcje identyczne, jak w przypadku jednolitej płatności obszarowej 17. Sankcje za nieprzestrzeganie warunków dobrej kultury rolnej Sankcje za nieprzestrzeganie warunków dobrej kultury rolnej naliczane są tylko wobec działek zgłoszonych do JPO. Odbywa się to przez: pomniejszenie kwoty płatności przypadającej na tę część działki rolnej, na której stwierdzono niezachowanie warunków dobrej kultury rolnej o 5% za każdy nie zachowany warunek, jeżeli wynikało to z zaniedbania. Jednakże łączna kwota zmniejszenia nie może przekroczyć 5% całkowitej ustalonej kwoty płatności JPO. pomniejszenie, w przypadku umyślnego niezachowanie poszczególnych warunków dobrej kultury rolnej, o 20% kwoty płatności przypadającej na tę część działki rolnej, na której stwierdzono niezachowanie tych warunków. Jednakże łączna kwota zmniejszenia nie może przekroczyć całkowitej kwoty płatności ustalonej dla tej powierzchni, której dotyczy to zaniechanie. 16 Tamże, str Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa, 2004 r., s. 29

16 16 Sławomir Kowalski W przypadku stwierdzenia, że żaden z warunków dobrej kultury rolnej nie został spełniony nie zostanie przyznana żadna pomoc dla powierzchni, której dotyczy to zaniechanie. Jeżeli umyślne niezachowanie wszystkich warunków dobrej kultury rolnej dotyczyło ponad 50 % łącznego stwierdzonego pola powierzchni działek rolnych zgłoszonych do JPO, taki producent rolny zostanie w bieżącym roku kalendarzowym w całości pozbawiony pomocy w ramach systemu Jednolitej Płatności Obszarowej Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) Wraz z uzyskaniem członkostwa w UE Polska powinna posiadać instytucje, które umożliwiałyby wprowadzenie wszystkich obowiązujących instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Każde państwo członkowskie, w oparciu o przepisy Unii Europejskiej oraz własne akty prawne, tworzy i prowadzi Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, dostosowany do specyfiki oraz potrzeb danego kraju. System utworzony został w celu ujednolicenia systemu administracji Wspólną Polityką Rolną we wszystkich krajach członkowskich UE. Tą drogą są zbierane od rolników informacje dające formalne podstawy do wypłacenia płatności kompensacyjnych. System ten rejestruje także informacje dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa ekologicznego. Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), czyli krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich jest niezbędne dla uzyskania dopłat bezpośrednich i na rozwój obszarów wiejskich. Wdrażaniem systemu IACS zajmuje się ARiMR. System ten ma za zadanie umożliwić polskim rolnikom korzystanie z dopłat bezpośrednich. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zarządzanie płatnościami. Na Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782 z 2003 r., składają się następujące elementy: Skomputeryzowana baza danych, zawierająca dla każdego gospodarstwa rolnego, dane uzyskane z wniosków o pomoc. System Identyfikacji działek Rolnych(LPIS). Dane gromadzone są na podstawie map lub dokumentów ewidencji gruntów lub też innych danych kartograficznych. System ten korzysta z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, włączając w to najlepiej odwzorowania lotnicze lub satelitarne, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność, o najmniej równoważną kartografii w skali 1: System identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności. Pozwala na weryfikację uprawnień oraz kontrolę krzyżową z wnioskiem o pomoc i systemem identyfikacji działek rolnych (LPIS). Wnioski o pomoc, składane przez rolnika dla każdego z roku, w celu uzyskania płatności bezpośrednich. Zintegrowany system kontroli. Jednolity system rejestrowania tożsamości każdego rolnika, który składa wniosek o pomoc. 18 Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa, 2004 r., s. 30

17 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 17 Polski System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, zgodny z wymogami UE, składa się z: komputerowej bazy danych, czyli rejestru, kolczyków z numerami (z wyłączeniem koni), dokumentów identyfikacyjnych zwierząt paszportów (dotyczy wyłącznie bydła i koni), księgi rejestracji stada, prowadzonych w gospodarstwie przez posiadacza zwierząt (z wyłączeniem posiadaczy koni). Dużym wyzwaniem dla systemu IACS w pierwszych latach członkostwa może być wysoka liczba błędnie wypełnionych wniosków o dopłaty, które będą wymagały weryfikacji, korekty, a nawet odrzucenia. W krajach UE, w pierwszym roku funkcjonowania systemu IACS, udział takich wniosków wyniósł prawie 70%. 5. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w Polsce w 2004 roku Liczba zarejestrowanych producentów rolnych w 2004 r. wyniosła Do systemu wprowadzono formularzy wniosków, co stanowi 84,3% wszystkich możliwych do złożenia wniosków (tab.1 i 2). Tabela 1. Powierzchnia działek rolnych (w ha) deklarowana we wnioskach zatwierdzonych podczas kontroli administracyjnej w 2004 roku Województwo Liczba wniosków zatwierdzonych podczas kontroli administracyjnej ogółem bez ONW (ha) ONW w tym: pozostała Powierzchnia deklarowana UPOinne rośliny w tym: tylko płatności jednolite Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie POLSKA Źródło: Dane udostępnione przez Biuro Powiatowe ARiMR w Płocku, 2004 r.

18 18 Sławomir Kowalski Największa powierzchnia we wnioskach obszarowych zadeklarowana została w województwie mazowieckim i wyniosła ha, zaś najmniejszą zarejestrowano w województwie śląskim ha. Również w województwie mazowieckim wprowadzono do systemu największą ilość wniosków szt., zaś najmniej w województwie lubuskim szt. (tab. 1). Tabela 2. Zestawienie liczby wniosków oraz powierzchni uprawnionych do udziału w systemie płatności obszarowych z ilością wniosków i powierzchnią rzeczywiście wprowadzoną do systemu w 2004 roku Jedn. miary Uprawnionych Wprowadzone Stosunek (A) do systemu (B) procentowy (B/A) Wnioski o Liczba wniosków przyznanie płatności (szt.) ,3% Płatności obszarowe Powierzchnia (ha) ,3% Płatności ONW Powierzchnia (ha) ,0% UPO inne rośliny Powierzchnia (ha) ,5% Tylko płatności jednolite Powierzchnia (ha) ,5% Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Biuro Powiatowe ARiMR w Płocku, 2004 r. Łączna powierzchnia zadeklarowana we wnioskach o płatności bezpośrednie wyniosła ha, w tym powierzchnia obszarów ONW ha (tab. 2). Tabela 3. Efektywność składania wniosków o dopłaty obszarowe z podziałem na województwa w 2004 roku Liczba Województwo zarejestrowanych Liczba złożonych Liczba wniosków zatwierdzonych podczas producentów wniosków kontroli administracyjnej rolnych Podlaskie Lubuskie Świętokrzyskie Mazowieckie Lubelskie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Pomorskie Łódzkie Podkarpackie

19 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 19 Dolnośląskie Zachodniopomorskie Śląskie Warmińsko-Mazurskie Opolskie Razem Źródło: Dane udostępnione przez Biuro Powiatowe ARiMR w Płocku, 2004 r. Największą liczbę zarejestrowanych producentów rolnych odnotowano w województwie mazowieckim ( ), zaś najmniej w województwie lubuskim (24 222). W województwie mazowieckim złożono formularzy wniosków, co stanowi 87,3% wszystkich możliwych do złożenia wniosków z tego obszaru. Z kolei w województwie lubuskim odnotowano najmniejszą liczbę złożonych wniosków (19 963), co stanowiło 82,4% wszystkich możliwych do złożenia wniosków. Po kontroli administracyjnej, spośród wszystkich złożonych wniosków, odrzucono , w wyniku czego ich liczba zmniejszyła się do (tab. 3). 6. Podsumowanie Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ewoluuje od tradycyjnej polityki rolnej, ukierunkowanej na wspieranie producentów rolnych, w celu utrzymania dochodów rolniczych na względnie wysokim poziomie, do szeroko rozumianej polityki rozwoju obszarów wiejskich, która w większym stopniu niż dotychczas uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców wsi oraz ważne interesy społeczne, np. ekologiczne i kulturowe. Ostatnie reformy WPR potwierdzają przyjęty kierunek ewolucji. Przejście z systemu JPO nowych państw członkowskich na nowy system unijny JPG będzie dużo łatwiejsze niż przejście na dotychczas funkcjonujący w UE-15 system standardowy. Oddzielenie decyzji produkcyjnych od dopłat zwiększa orientację prorynkową sektora oraz daje rolnikom swobodę w zakresie dostosowania struktury produkcji do wymagań rynku. Oznacza to jednocześnie poprawę efektywności ekonomicznej sektora i jego konkurencyjności oraz jest czynnikiem zachęcającym do zmniejszania nadmiernie intensywnej produkcji. Wypłaty pełnych kwot dopłat bezpośrednich uzależniono od przestrzegania przez gospodarstwa zasady współzależności. Zastosowanie mechanizmu modulacji w UE przyczyni się do zmniejszenia różnic w intensywności wsparcia bezpośredniego między państwami członkowskimi, ponieważ małe gospodarstwa (otrzymujące do 5 tys. euro płatności rocznie na gospodarstwo) zostaną wyłączone z redukcji płatności.

20 20 Sławomir Kowalski Nowe państwa członkowskie, które podjęły decyzję o stosowaniu w pierwszych latach członkostwa systemu uproszczonego (są to wszystkie kraje, które w 2004 roku wstąpiły do UE z wyjątkiem Malty i Słowenii), czyli systemu jednolitej płatności obszarowej (JPO), mogą kontynuować go nie dłużej niż przez 5 lat i ostatecznie w 2009 roku zostaną zobowiązane do wdrożenia systemu jednolitej płatności regionalnej. Państwa byłej UE wdrożą ten system na ogólnych zasadach 19. Należy także pamiętać, że otrzymanie dopłaty wg nowego systemu, choć niezwiązane z obowiązkiem produkcji, ściśle uwarunkowane jest utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej oraz przestrzeganiem wymogów w zakresie ochrony środowiska. Podejście to jest zgodne ze strategicznym dążeniem do wspierania wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa europejskiego oraz jest istotnym czynnikiem, który legitymuje płatności w opinii podatników i konsumentów w sytuacji, kiedy nie będą one już związane z wymogiem produkcji 20. Bibliografia 1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR Warszawa 2004 r. 2. Polskie Rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR, 2003 r. 3. Polskie rolnictwo a standardy UE. Integracja z Unią Europejską. Konieczne dostosowania i spodziewane skutki w polskim rolnictwie, pod redakcją G. Jankowska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000 r. 4. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r. 5. Unia Europejska, pod red. Kaweckiej Wyrzykowskiej E. i Synowiec E., tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004 r. 6. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, Prawo Europejskie, pod. red. Jabłońskiego G., nr 1 (20), wyd. Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa 2004 r. 7. Krzyżanowska Z., Czapla J., Woicka-Bekas E., Wyniki negocjacji, w: Nowe Życie Gospodarcze nr 9, 2003 r. 8. Zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r. 19 Unia Europejska, pod red. Kaweckiej Wyrzykowskiej E. i Synowiec E., tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, Prawo Europejskie, pod. red. Jabłońskiego G., nr 1 (20), wyd. Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa 2004, s

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r. RAPORT o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych e-mail: ksfp@ksfp.org.pl www.ksfp.org.pl Warszawa, 2012 r. 1 Copyright @

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo