NAUKI EKONOMICZNE tom 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKI EKONOMICZNE tom 4"

Transkrypt

1 NAUKI EKONOMICZNE tom 4

2

3 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005

4 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR NACZELNY prof.zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński SEKRETARZ REDAKCJI mgr Katarzyna Atemborska REDAKTOR NAUKOWY TOMU NAUKI EKONOMICZNE Prof. dr hab. Jacek Grzywacz RECENZENT Prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak ISSN X Złożono do druku październik 2005 r. Druk: Płock, ul. Przemysłowa 20 tel. (0 24)

5 SPIS TREŚCI FINANSE 1. Sławomir Kowalski - Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w Polsce po integracji z UE Jacek Grzywacz, Waldemar Rogowski - Faktoring w polityce kredytowej przedsiębiorstwa Monika Burżacka Majcher - Zasady ponoszenia odpowiedzialności w handlu zagranicznym międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe Magdalena Grabowska - Wpływ metod konsolidacji na ocenę sytuacji finansowej i dochodowej grupy kapitałowej Piotr Szczepankowski - Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej Mariola Szewczyk - Podatek od nieruchomości i założenia projektowanego w Polsce systemu katastralnego Monika Burżacka Majcher - Gwarancje bankowe jako alternatywne metody redukcji ryzyka w transakcjach międzynarodowych Alfred Obrębski - Wpływ wsparcia finansowego na restrukturyzację i modernizacje rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich w powiecie płockim ZARZĄDZANIE I EKONOMIA 9. Piotr Szczepankowski - Rynek fuzji i przejęć przedsiębiorstw w wybranych krajach Europy środkowo wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej Piotr Michalik - Wpływ informacji na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa Agnieszka Adamska - Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw Elżbieta Gąsiorowska - Kreowanie marki na rynku business to business Paweł Kaczmarczyk - Perceptrony wielowarstwowe w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych przedstawionych w postaci jednowymiarowych szeregów czasowych Bogusław Pytlik - Ogólne zasady funkcjonowania rządu Republiki Słowackiej

6

7 Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku NAUKI EKONOMICZNE. Tom IV, Sławomir Kowalski Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 1. Wstęp 2. Wyniki negocjacji akcesyjnych w zakresie dopłat bezpośrednich 3. System uproszczony dopłat bezpośrednich 4. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 5. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w Polsce w 2004 roku 6. Podsumowanie Bibliografia 1. Wstęp Reforma Wspólnej Polityki Rolnej spowodowała, że produkcja rolna w coraz większym stopniu wspierana jest przez dopłaty bezpośrednie, które zaliczane są do najważniejszych, w wymiarze finansowym, instrumentów tej polityki. Wzrost znaczenia płatności bezpośrednich w subsydiowaniu rolnictwa odbywa się przy jednocześnie zmniejszającym się udziale mechanizmu utrzymywania wysokiego poziomu cen w tej dziedzinie. Ponadto coraz większe wsparcie z UE kierowane jest na rozwój obszarów wiejskich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Rolą dopłat bezpośrednich jest zrekompensowanie producentom rolnym obniżki cen interwencyjnych. Dopłaty mają ponadto postać premii adresowanych do określonych decyzji produkcyjnych rolników unijnych wpływając w ten sposób m.in. na strukturę upraw oraz chów bydła. Na podstawie zmian uzgodnionych w Luksemburgu

8 8 Sławomir Kowalski nowe państwa członkowskie otrzymały możliwość stosowania systemu Jednolitej Płatności Obszarowej, dzięki któremu decyzje produkcyjne rolników uzależnione będą jedynie od sygnałów płynących z rynku. Polska decydując się na uproszczony system dopłat bezpośrednich, gdzie wsparcie finansowe trafia do gospodarstw rolnych proporcjonalnie do ich powierzchni, bez względu na prowadzoną w nich działalność rolniczą, kierowała się potrzebami sektora rolnego oraz chęcią pełnego wykorzystania środków na ten cel przyznanych. 2. Wyniki negocjacji akcesyjnych w zakresie dopłat bezpośrednich Za sprawą reform Wspólnej Polityki Rolnej wsparcie produkcji rolnej w UE w coraz większym stopni odbywa się poprzez dopłaty bezpośrednie, trafiające bezpośrednio do rolnika, zaś coraz mniejsze znaczenie w tej dziedzinie ma utrzymywanie wysokiego poziomu cen. Jednocześnie coraz większa pomoc kierowana jest na rozwój wsi i modernizację gospodarstw z budżetu UE. Transfery te odbywają się w sposób, który uprzywilejowuje te kraje członkowskie, w których skala problemów strukturalnych na wsi i rolnictwie jest największa takie jak Polska 1. Ważnym zadaniem dla Polski w negocjacjach akcesyjnych było zapewnienie polskim rolnikom możliwości jak najlepszych warunków konkurowania na jednolitym rynku UE oraz pozyskanie mechanizmów umożliwiających pełne skorzystanie ze środków finansowych UE przyznanych Polsce na lata Za sukces należy uznać akceptację UE w stosunku do polskiego wniosku w sprawie podniesienia poziomu dopłat bezpośrednich dzięki realokacji części funduszy przeznaczonych na rozwój wsi i obszarów wiejskich 2. W pierwszych trzech latach po akcesji do polskiego rolnictwa i na obszary wiejskie trafi z budżetu UE około 7,2 mld euro, na którą składają się: dopłaty bezpośrednie z budżetu UE: 894 mln euro (w 2004 r.), 1010 mln euro (w 2005 r.) i 1120 mln euro (2006 r.) po uwzględnieniu dodatkowych dopłat ze środków na rozwój wsi. Łącznie kwota ta wynosi 3024 mln euro. Wynegocjowano także możliwość zwiększenia dopłat bezpośrednich do limitów: 55%, 60%, 65% poziomu UE odpowiednio w latach 2004, 2005, Niezbędne na ten cel kwoty z krajowego budżetu mogą maksymalnie wynieść w kolejnych latach 559 mln euro, 633 mln euro, 725 mln euro, na interwencję rynkową Komisja Europejska szacuje dla Polski następujące kwoty: 135,2 mln euro w 2004r., 349,8 mln euro w 2005r. i 376,5 mln euro w 2006r., działania na rzecz rozwoju wsi: 647 mln euro, 769 mln euro i 887 mln euro odpowiednio w latach 2004, 2005 i Środki te zostały pomniejszone o kwotę przesuniętą na zwiększenie dopłat bezpośrednich, fundusze strukturalne w rolnictwie: na Sektorowy Program Operacyjny około 1,2 mld euro łącznie w latach Polskie Rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR, 2003 r., s. 4 2 Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r., s Z. Krzyżanowska, J. Czapla, E. Woicka-Bekas, Wyniki negocjacji, w: Nowe Życie Gospodarcze, 2003 r., nr 9, str. 6-7

9 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 9 Zasadniczymi determinantami wysokości dopłat bezpośrednich dla rolników jest powierzchnia bazowa oraz wysokość plonu referencyjnego. Polska uzyskała postulowaną wielkość powierzchni bazowej tj ha oraz plon referencyjny w wysokości 3,0 t/ha, który nieznacznie odbiega od wysokości postulowanej. Ponadto do polskiego rolnictwa będą kierowane środki krajowe, przeznaczone na kontynuowanie niektórych form wsparcia. 3. System uproszczony dopłat bezpośrednich Polska wybrała uproszczony system wypłacania dopłat bezpośrednich, polegający na wsparciu finansowym dla gospodarstw rolnych proporcjonalnie do ich powierzchni, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej. W systemie tym funkcjonować będą następujące stawki dopłat powierzchniowych: podstawowa stawka dopłaty do każdego ha UR w gospodarstwie, odpowiadająca 25%. 30% i 35% krajowej kwoty podzielonej przez całkowity obszar UR w Polsce; stawka dodatkowej dopłaty powierzchniowej do powierzchni upraw, które w UE objęte są dopłatami bezpośrednimi (zboża, w tym kukurydza na ziarno i paszowa, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie włókniste, strączkowe, tytoń, chmiel, ziemniaki skrobiowe); stawka dodatkowej dopłaty powierzchniowej do powierzchni paszowej, wykorzystywanej w produkcji zwierzęcej, która w UE jest objęta dopłatami bezpośrednimi, czyli w produkcji bydła, owiec i mleka, jednak bez konieczności udokumentowania produkcji zwierzęcej 4. Do płatności uprawnione będą działki, które pozostawały w uprawie i utrzymane były w dobrej kulturze rolnej. Dobra kultura rolna to niedopuszczenie do jałowienia ziemi - gleba musi być zaorana i odchwaszczona. W systemie tym nie wymaga się obowiązkowego odłogowania gruntów i uwzględnia on gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1,00 ha fizycznego 5. Uzyskanie dodatkowej dopłaty powierzchniowej do łąk i pastwisk nie będzie uwarunkowane koniecznością wykazania posiadania bydła i owiec. Przyjęcie systemu uproszczonego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie i łatwiejszy dostęp do środków finansowych, jakie UE przeznaczyła Polsce do dyspozycji w pierwszych latach członkostwa oraz na zebranie doświadczeń niezbędnych do efektywnego wdrożenia skomplikowanych procedur w ramach systemu standardowego tych dopłat. Zróżnicowanie stawek dopłat powierzchniowych na produkcję roślinną i zwierzęcą wspieraną dopłatami bezpośrednimi w UE oraz na produkcję nie wspieraną dopłatami bezpośrednimi, pozwoli skoncentrować dodatkowe dopłaty bezpośrednie na tych produktach, których konkurencyjność zależy w UE od wsparcia bezpośredniego w postaci dopłat. 6 4 Autorzy: zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r., s. 2 5 Płatności bezpośrednie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi., Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, s. 1 6 Polskie Rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR, 2003 r., s. 7

10 10 Sławomir Kowalski Dochodzenie do pełnych płatności bezpośrednich w latach Podczas negocjacji akcesyjnych ustalono, że polscy rolnicy zostaną objęci systemem dopłat bezpośrednich. W pierwszym roku po przystąpieniu Polski do UE dopłaty bezpośrednie określono w wysokości 25% poziomu UE, a 100% dopłaty rolnicy otrzymają w roku 2013 (wykres nr 1). Wykres nr 1. Źródło: Uproszczone dopłaty bezpośrednie, w: Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa. Top Agrar Polska, PWR, 2003 r., nr 5, s. 21 Wynegocjowano jednak, że dopłaty te w latach będą mogły być zwiększone odpowiednio do wysokości maksymalnej 55%, 60% i 65% poziomu stawek unijnych. Podwyższenie to będzie mogło być sfinansowane ze środków UE oraz ze środków budżetu krajowego 7. O ostatecznej formie wypłaty uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich decyduje nowe Państwo Członkowskie, jednak potrzebna jest akceptacja ze strony Komisji Europejskiej. Od roku 2007 dopłaty bezpośrednie będą mogły być podniesione w oparciu o środki krajowe o 30% w stosunku do poziomu podstawowego, dzięki czemu poziom 100% mógłby zostać osiągnięty w roku 2010, czyli siedem lat po akcesji. 7 Autorzy: zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r., s. 2

11 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 11 Powierzchnie kwalifikujące się do dopłat bezpośrednich Powierzchnia gospodarstwa kwalifikująca się do płatności bezpośrednich to suma powierzchni wszystkich działek rolnych będących w dobrej kulturze rolnej, które składają się na to gospodarstwo i nie są mniejsze niż 0,1 ha 8. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha, wchodząca w skład gospodarstwa rolnego. Działka rolna nie musi i najczęściej nie jest identyczna z działką ewidencyjną, czyli tą działką, która znajduje się w urzędowym rejestrze gruntów i budynków prowadzonych przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do powierzchni działki rolnej nie wlicza się terenów zabudowy mieszkaniowej tzn. powierzchni zajętej pod budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarskie oraz wszystkich innego rodzaju zabudowań np.: altan, szop, szałasów itd.; zbiorników wodnych (rzek, jezior, stawów, glinianek itd.).; skupisk i szpalerów drzew, obszarów pokrytych krzewami, rowów, miedz, ścieżek nieporośniętych trawą, murów, żywopłotów i innego rodzaju ogrodzeń trwałych o szerokości powyżej 2 m. Wyjątkiem od tej reguły są: drogi będące integralną częścią uprawy ze względu na proces technologiczny (np. przy uprawach chmielu); pole manewrowe (w przypadku upraw chmielu i sadów); drogi dojazdowe do pól zarośnięte trawą, drogi przepędowe dla zwierząt stanowiące część pastwiska; ich powierzchnię wlicza się do powierzchni działki rolnej, na której się znajdują. Powierzchnia kwalifikująca się do Jednolitej Płatności Obszarowej w gospodarstwie to suma powierzchni wszystkich działek rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, z których żadna nie jest mniejsza niż 0,10 ha, a wszystkie są utrzymane w dobrej kulturze rolnej z wyłączeniem obszarów, do których nie przysługuje płatność. Powierzchnia kwalifikująca się do Płatności Uzupełniających w gospodarstwie jest sumą powierzchni wszystkich działek rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, z których żadna nie jest mniejsza niż 0,10 ha, na których w dobrej kulturze rolnej uprawia się roślinę bądź rośliny, których rodzaj określany będzie corocznie w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, z wyłączeniem obszarów do których nie przysługuje płatność 9. Kto może uzyskać dopłaty bezpośrednie Płatności bezpośrednie wypłaca się z tytułu użytkowania gruntów rolnych i nie są one związane wprost z ich własnością. Jeżeli rolnik ma działki rolne, które odziedziczył lecz nie ma na to dokumentów potwierdzonych notarialnie, powinien przeprowadzić zaległe postępowanie spadkowe. W pierwszym okresie członkostwa w UE wystarczy jednak tylko potwierdzenie z urzędu gminy o faktycznym użytkowaniu gruntów, należy też zachowywać dowody użytkowania gruntów, takie jak np. dowody zapłaty podatku rolnego za dane działki. Płatności dostaje zawsze faktyczny użytkownik działki, np. dzierżawca. Umowa dzierżawy musi mieć charakter umowy prawnej (sporządzona na piśmie) między użyt- 8 Autorzy: zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r., s. 9 9 Tamże, s. 14

12 12 Sławomir Kowalski kownikiem a właścicielem działki. Warto mieć potwierdzenie, że rolnik jest faktycznym użytkownikiem tego gruntu, podpisane przez wójta, a wydane przez właściwy urząd gminy (zaświadczenie takie otrzyma się np. po okazaniu dowodów na płacenie podatku od danej działki). Warto zauważyć, że przy braku pisemnej umowy dzierżawy oraz potwierdzenia z urzędu gminy dzierżawca nie może nic zrobić w przypadku, gdy płatności domagać się będzie właściciel gruntu (otrzyma je właściciel). Płatności bezpośrednie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. O dopłatę podstawową może ubiegać się każdy kto: posiada gospodarstwo rolne, o minimalnej łącznej powierzchni gruntów rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, składającej się z działek rolnych, których powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha. Uprawnionymi do ubiegania się o dopłatę są właściciele gospodarstw rolnych, a także inne osoby, które władają nimi z innych tytułów np. dzierżawy, użyczenia. utrzymuje grunty rolne w dobrej kulturze rolnej. posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. O płatności uzupełniające może ubiegać się każdy, kto: spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej, uprawia jedną lub więcej z następujących roślin: - chmiel, - inne rośliny wykaz tych roślin będzie określany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia 10. Udział w systemie dopłat ma charakter dobrowolny. Rolnicy, którzy nie chcą otrzymywać płatności, nie muszą składać wniosku o wpis do ewidencji producentów, ani wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. To, że rolnik nie występuje o przyznanie płatności nie zwalnia go jednak, jako posiadacza zwierząt, z obowiązku ich znakowania i prowadzenia dokumentacji w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 11. Kontrola Rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich musi liczyć się z tym, że zostanie poddany kontroli. Zintegrowany System Kontroli dotyczy kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu, czyli u rolnika. Kontrolą na miejscu objętych jest około 5% wniosków. Do przeprowadzenia kontroli wykorzystywane są zdjęcia lotnicze lub satelitarne (dla ustalenia rzeczywistej powierzchni wszystkich podlegających kontroli działek). Stosowany system zbierania i gromadzenia danych w bazie komputerowej pozwala na wstępną weryfikację i kontrolę danych z gospodarstw Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR Warszawa 2004 r., s Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa 2004 r., s Polskie rolnictwo a standardy UE. Integracja z Unią Europejską. Konieczne dostosowania i spodziewane skutki w polskim rolnictwie, pod redakcją G. Jankowska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000 r., s. 17

13 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 13 Przeprowadzana kontrola wniosków ma na celu zapewnienie, że płatność zostanie prawidłowo naliczona, oraz że otrzyma ją osoba, której płatność taka rzeczywiście przysługuje 13. Wszystkie wnioski o przyznanie płatności przechodzą kontrolę administracyjną, w toku której weryfikowana jest: zgodność danych we wniosku o płatności z danymi zapisanymi w rejestrze ARiMR oraz danymi pochodzącymi z wniosków innych wnioskodawców. Sprawdzenie zgodności tych danych gwarantuje, że działka wpisana we wniosku o przyznanie płatności rzeczywiście istnieje, a powierzchnia działki rolnej nie jest większa niż powierzchnia działek ewidencyjnych (lub ich części, na których znajduje się dana działka rolna). Ponadto można sprawdzić czy na daną działkę rolną złożono tylko jeden wniosek o przyznanie płatności. Jeżeli istnieją rozbieżności pomiędzy danymi podanymi we wniosku, a danymi zawartymi w rejestrze ARiMR, wnioskodawca zostaje wezwany w celu złożenia korekty lub wyjaśnienia powstałych niezgodności. terminowość złożenia wniosku. Wybrane wnioski będą podlegały kontrolowaniu ma miejscu u rolnika. Kontrola taka polega na sprawdzeniu czy dane zamieszczone przez producenta rolnego we wniosku odpowiadają rzeczywistości. Sprawdzane jest to bezpośrednio w gospodarstwie. Przeprowadzenie kontroli na miejscu obejmuje, m.in.: stwierdzenie gatunku uprawianych roślin lub rodzaju użytku gruntowego na danej działce rolnej zgłoszonej we wniosku o płatność bezpośrednią, ustalenie granic upraw (lub użytków) i zmierzenie powierzchni działek rolnych, kontrolę przestrzegania na działce zasad dobrej kultury rolnej w roku przeprowadzania kontroli, poprzez ocenę jakości upraw i stanu plantacji w aspekcie; - czy grunt orny zajęty jest pod uprawy rolne czy jest to ugór, - czy na trwałych użytkach zielonych co najmniej raz w roku dokonywane jest koszenie albo prowadzona jest gospodarka wypasowa, - czy grunt orny jest zadrzewiony z wyjątkiem sytuacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, - czy łąki, pastwiska, ścierniska nie były wypalane, mierzenie powierzchni, na których nie są przestrzegane zasady dobrej kultury rolnej, wykonanie fotografii w celu udokumentowania przeprowadzonej kontroli, gdy stwierdzono zostały nieprawidłowości, lub gdy producent rolny ma zastrzeżenia do raportu kontroli na miejscu. Kontrole na miejscu nie muszą być wcześniej zapowiadane. Jednak, gdy zaistnieje taka konieczność powiadomienie nastąpi nie wcześniej niż na 48 godzin przed zaplanowanym terminem wizyty inspektora terenowego. 13 Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa 2004 r., s. 26

14 14 Sławomir Kowalski Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że powierzchnia zadeklarowana we wniosku jest mniejsza niż rzeczywista powierzchnia upraw, płatność jest obliczana w stosunku do powierzchni deklarowanej 14. Wszyscy inspektorzy terenowi będą posiadali imienne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, które zawiera, m.in. zdjęcie inspektora oraz jego imię i nazwisko. Inspektor zobowiązany jest do okazania tego upoważnienia w trakcie kontroli. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych (inspektorzy) mają prawo do wstępu na teren gospodarstwa rolnego, żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, a także do sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli na terenie gospodarstwa jest równoznaczne ze stratą prawa do otrzymania płatności 15. Sankcje w przypadku podania nieprawidłowych danych we wniosku o Jednolitą Płatność Obszarową (JPO) W każdym przypadku, kiedy zostaną stwierdzone niezgodności pomiędzy informacjami podanymi we wniosku o przyznanie płatności, a stwierdzonym w kontroli stanem faktycznym, będą naliczane sankcje w postaci mniejszej kwoty płatności lub jej braku. Do wnioskodawcy zostanie przesłana decyzja o przyznaniu płatności, od której będzie mógł się odwołać (na piśmie) za pośrednictwem kierownika biura powiatowego ARiMR do dyrektora właściwego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sankcje naliczane są w zależności od stwierdzonych w trakcie kontroli rozbieżności i kształtują się następująco: jeżeli łączne powierzchnie działek rolnych zadeklarowane we wniosku są większe niż stwierdzone w czasie kontroli, a różnica ta nie przekracza 3% - płatność jest obliczona w stosunku do stwierdzonej powierzchni, przy braku innych konsekwencji; jeżeli w/w różnica wynosi 3% - 30%, płatność zmniejsza się o dwukrotność różnicy między łączną zadeklarowaną powierzchnią a stwierdzoną w czasie kontroli; jeżeli ww. różnica wyniesie 30% do 50%, rolnik nie otrzyma żadnych płatności w danym roku; jeżeli w/w różnica przekroczy 50%, to w danym roku rolnik nie otrzyma żadnych płatności, a ponadto suma, która odpowiada tej różnicy zostanie mu potrącona z następnych płatności w okresie trzech kolejnych lat. W przypadku, gdy różnica pomiędzy powierzchnią zadeklarowaną, a stwierdzonym stanem faktycznym wynika z nieprawidłowości spowodowanych świadomie przez wnioskodawcę sankcje są ostrzejsze: jeżeli różnica pomiędzy łącznym polem powierzchni zadeklarowanym, a stwierdzonym wynosi 20% wnioskodawca nie otrzyma żadnych płatności w danym roku; 14 Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR Warszawa 2004 r., s Tamże, str.27-28

15 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 15 jeżeli ww. różnica przekroczy 20% to w danym roku wnioskodawca nie otrzyma żadnych płatności, a ponadto suma, która odpowiada tej różnicy zostanie mu potrącona z następnych płatności w okresie trzech kolejnych lat 16. Sankcje w przypadku podania nieprawidłowych danych w odniesieniu do płatności uzupełniających (UPO) Kary naliczane są w następujący sposób: jeżeli różnica łącznego pola powierzchni działek rolnych zgłoszonych w ramach tej samej grupy płatności (o tej samej stawce zł/ha) nie przekracza 3% - płatność zostaje naliczona według stwierdzonej powierzchni bez żadnych sankcji; jeżeli w/w różnica jest większa niż 3% (albo 2 hektary jeżeli jest to wartość mniejsza niż 3 %), ale nie więcej niż 20% stwierdzonej powierzchni, płatność jest obliczana według powierzchni stwierdzonej, zmniejszonej o podwójną ustaloną różnicę; jeżeli różnica wynosi więcej nią 20% określonej powierzchni, dla odnośnej grupy upraw nie jest przyznawana żadna pomoc oparta na powierzchni; jeżeli łączne zadeklarowane pole powierzchni przekracza stwierdzone w czasie kontroli pole powierzchni o więcej niż 30% płatność, do której wnioskodawca był uprawniony w danym roku kalendarzowym nie jest przyznana; jeżeli w/w różnica przekroczy 50%, to w danym roku rolnik nie otrzyma żadnych płatności, a ponadto suma, która odpowiada tej różnicy zostanie mu potrącona z płatności przysługujących w okresie trzech kolejnych lat. Jeżeli różnica pola powierzchni zadeklarowanego i stwierdzonego wynikają z nieprawidłowości popełnionych świadomie, stosowane są sankcje identyczne, jak w przypadku jednolitej płatności obszarowej 17. Sankcje za nieprzestrzeganie warunków dobrej kultury rolnej Sankcje za nieprzestrzeganie warunków dobrej kultury rolnej naliczane są tylko wobec działek zgłoszonych do JPO. Odbywa się to przez: pomniejszenie kwoty płatności przypadającej na tę część działki rolnej, na której stwierdzono niezachowanie warunków dobrej kultury rolnej o 5% za każdy nie zachowany warunek, jeżeli wynikało to z zaniedbania. Jednakże łączna kwota zmniejszenia nie może przekroczyć 5% całkowitej ustalonej kwoty płatności JPO. pomniejszenie, w przypadku umyślnego niezachowanie poszczególnych warunków dobrej kultury rolnej, o 20% kwoty płatności przypadającej na tę część działki rolnej, na której stwierdzono niezachowanie tych warunków. Jednakże łączna kwota zmniejszenia nie może przekroczyć całkowitej kwoty płatności ustalonej dla tej powierzchni, której dotyczy to zaniechanie. 16 Tamże, str Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa, 2004 r., s. 29

16 16 Sławomir Kowalski W przypadku stwierdzenia, że żaden z warunków dobrej kultury rolnej nie został spełniony nie zostanie przyznana żadna pomoc dla powierzchni, której dotyczy to zaniechanie. Jeżeli umyślne niezachowanie wszystkich warunków dobrej kultury rolnej dotyczyło ponad 50 % łącznego stwierdzonego pola powierzchni działek rolnych zgłoszonych do JPO, taki producent rolny zostanie w bieżącym roku kalendarzowym w całości pozbawiony pomocy w ramach systemu Jednolitej Płatności Obszarowej Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) Wraz z uzyskaniem członkostwa w UE Polska powinna posiadać instytucje, które umożliwiałyby wprowadzenie wszystkich obowiązujących instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Każde państwo członkowskie, w oparciu o przepisy Unii Europejskiej oraz własne akty prawne, tworzy i prowadzi Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, dostosowany do specyfiki oraz potrzeb danego kraju. System utworzony został w celu ujednolicenia systemu administracji Wspólną Polityką Rolną we wszystkich krajach członkowskich UE. Tą drogą są zbierane od rolników informacje dające formalne podstawy do wypłacenia płatności kompensacyjnych. System ten rejestruje także informacje dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa ekologicznego. Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), czyli krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich jest niezbędne dla uzyskania dopłat bezpośrednich i na rozwój obszarów wiejskich. Wdrażaniem systemu IACS zajmuje się ARiMR. System ten ma za zadanie umożliwić polskim rolnikom korzystanie z dopłat bezpośrednich. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zarządzanie płatnościami. Na Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782 z 2003 r., składają się następujące elementy: Skomputeryzowana baza danych, zawierająca dla każdego gospodarstwa rolnego, dane uzyskane z wniosków o pomoc. System Identyfikacji działek Rolnych(LPIS). Dane gromadzone są na podstawie map lub dokumentów ewidencji gruntów lub też innych danych kartograficznych. System ten korzysta z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, włączając w to najlepiej odwzorowania lotnicze lub satelitarne, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność, o najmniej równoważną kartografii w skali 1: System identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności. Pozwala na weryfikację uprawnień oraz kontrolę krzyżową z wnioskiem o pomoc i systemem identyfikacji działek rolnych (LPIS). Wnioski o pomoc, składane przez rolnika dla każdego z roku, w celu uzyskania płatności bezpośrednich. Zintegrowany system kontroli. Jednolity system rejestrowania tożsamości każdego rolnika, który składa wniosek o pomoc. 18 Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR, Warszawa, 2004 r., s. 30

17 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 17 Polski System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, zgodny z wymogami UE, składa się z: komputerowej bazy danych, czyli rejestru, kolczyków z numerami (z wyłączeniem koni), dokumentów identyfikacyjnych zwierząt paszportów (dotyczy wyłącznie bydła i koni), księgi rejestracji stada, prowadzonych w gospodarstwie przez posiadacza zwierząt (z wyłączeniem posiadaczy koni). Dużym wyzwaniem dla systemu IACS w pierwszych latach członkostwa może być wysoka liczba błędnie wypełnionych wniosków o dopłaty, które będą wymagały weryfikacji, korekty, a nawet odrzucenia. W krajach UE, w pierwszym roku funkcjonowania systemu IACS, udział takich wniosków wyniósł prawie 70%. 5. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w Polsce w 2004 roku Liczba zarejestrowanych producentów rolnych w 2004 r. wyniosła Do systemu wprowadzono formularzy wniosków, co stanowi 84,3% wszystkich możliwych do złożenia wniosków (tab.1 i 2). Tabela 1. Powierzchnia działek rolnych (w ha) deklarowana we wnioskach zatwierdzonych podczas kontroli administracyjnej w 2004 roku Województwo Liczba wniosków zatwierdzonych podczas kontroli administracyjnej ogółem bez ONW (ha) ONW w tym: pozostała Powierzchnia deklarowana UPOinne rośliny w tym: tylko płatności jednolite Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie POLSKA Źródło: Dane udostępnione przez Biuro Powiatowe ARiMR w Płocku, 2004 r.

18 18 Sławomir Kowalski Największa powierzchnia we wnioskach obszarowych zadeklarowana została w województwie mazowieckim i wyniosła ha, zaś najmniejszą zarejestrowano w województwie śląskim ha. Również w województwie mazowieckim wprowadzono do systemu największą ilość wniosków szt., zaś najmniej w województwie lubuskim szt. (tab. 1). Tabela 2. Zestawienie liczby wniosków oraz powierzchni uprawnionych do udziału w systemie płatności obszarowych z ilością wniosków i powierzchnią rzeczywiście wprowadzoną do systemu w 2004 roku Jedn. miary Uprawnionych Wprowadzone Stosunek (A) do systemu (B) procentowy (B/A) Wnioski o Liczba wniosków przyznanie płatności (szt.) ,3% Płatności obszarowe Powierzchnia (ha) ,3% Płatności ONW Powierzchnia (ha) ,0% UPO inne rośliny Powierzchnia (ha) ,5% Tylko płatności jednolite Powierzchnia (ha) ,5% Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Biuro Powiatowe ARiMR w Płocku, 2004 r. Łączna powierzchnia zadeklarowana we wnioskach o płatności bezpośrednie wyniosła ha, w tym powierzchnia obszarów ONW ha (tab. 2). Tabela 3. Efektywność składania wniosków o dopłaty obszarowe z podziałem na województwa w 2004 roku Liczba Województwo zarejestrowanych Liczba złożonych Liczba wniosków zatwierdzonych podczas producentów wniosków kontroli administracyjnej rolnych Podlaskie Lubuskie Świętokrzyskie Mazowieckie Lubelskie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Pomorskie Łódzkie Podkarpackie

19 Funkcjonowanie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich w polsce po integracji z UE 19 Dolnośląskie Zachodniopomorskie Śląskie Warmińsko-Mazurskie Opolskie Razem Źródło: Dane udostępnione przez Biuro Powiatowe ARiMR w Płocku, 2004 r. Największą liczbę zarejestrowanych producentów rolnych odnotowano w województwie mazowieckim ( ), zaś najmniej w województwie lubuskim (24 222). W województwie mazowieckim złożono formularzy wniosków, co stanowi 87,3% wszystkich możliwych do złożenia wniosków z tego obszaru. Z kolei w województwie lubuskim odnotowano najmniejszą liczbę złożonych wniosków (19 963), co stanowiło 82,4% wszystkich możliwych do złożenia wniosków. Po kontroli administracyjnej, spośród wszystkich złożonych wniosków, odrzucono , w wyniku czego ich liczba zmniejszyła się do (tab. 3). 6. Podsumowanie Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ewoluuje od tradycyjnej polityki rolnej, ukierunkowanej na wspieranie producentów rolnych, w celu utrzymania dochodów rolniczych na względnie wysokim poziomie, do szeroko rozumianej polityki rozwoju obszarów wiejskich, która w większym stopniu niż dotychczas uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców wsi oraz ważne interesy społeczne, np. ekologiczne i kulturowe. Ostatnie reformy WPR potwierdzają przyjęty kierunek ewolucji. Przejście z systemu JPO nowych państw członkowskich na nowy system unijny JPG będzie dużo łatwiejsze niż przejście na dotychczas funkcjonujący w UE-15 system standardowy. Oddzielenie decyzji produkcyjnych od dopłat zwiększa orientację prorynkową sektora oraz daje rolnikom swobodę w zakresie dostosowania struktury produkcji do wymagań rynku. Oznacza to jednocześnie poprawę efektywności ekonomicznej sektora i jego konkurencyjności oraz jest czynnikiem zachęcającym do zmniejszania nadmiernie intensywnej produkcji. Wypłaty pełnych kwot dopłat bezpośrednich uzależniono od przestrzegania przez gospodarstwa zasady współzależności. Zastosowanie mechanizmu modulacji w UE przyczyni się do zmniejszenia różnic w intensywności wsparcia bezpośredniego między państwami członkowskimi, ponieważ małe gospodarstwa (otrzymujące do 5 tys. euro płatności rocznie na gospodarstwo) zostaną wyłączone z redukcji płatności.

20 20 Sławomir Kowalski Nowe państwa członkowskie, które podjęły decyzję o stosowaniu w pierwszych latach członkostwa systemu uproszczonego (są to wszystkie kraje, które w 2004 roku wstąpiły do UE z wyjątkiem Malty i Słowenii), czyli systemu jednolitej płatności obszarowej (JPO), mogą kontynuować go nie dłużej niż przez 5 lat i ostatecznie w 2009 roku zostaną zobowiązane do wdrożenia systemu jednolitej płatności regionalnej. Państwa byłej UE wdrożą ten system na ogólnych zasadach 19. Należy także pamiętać, że otrzymanie dopłaty wg nowego systemu, choć niezwiązane z obowiązkiem produkcji, ściśle uwarunkowane jest utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej oraz przestrzeganiem wymogów w zakresie ochrony środowiska. Podejście to jest zgodne ze strategicznym dążeniem do wspierania wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa europejskiego oraz jest istotnym czynnikiem, który legitymuje płatności w opinii podatników i konsumentów w sytuacji, kiedy nie będą one już związane z wymogiem produkcji 20. Bibliografia 1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników jak je uzyskać?, Broszura informacyjna, ARiMR Warszawa 2004 r. 2. Polskie Rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR, 2003 r. 3. Polskie rolnictwo a standardy UE. Integracja z Unią Europejską. Konieczne dostosowania i spodziewane skutki w polskim rolnictwie, pod redakcją G. Jankowska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000 r. 4. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r. 5. Unia Europejska, pod red. Kaweckiej Wyrzykowskiej E. i Synowiec E., tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004 r. 6. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, Prawo Europejskie, pod. red. Jabłońskiego G., nr 1 (20), wyd. Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa 2004 r. 7. Krzyżanowska Z., Czapla J., Woicka-Bekas E., Wyniki negocjacji, w: Nowe Życie Gospodarcze nr 9, 2003 r. 8. Zespół SAEPR, System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003 r. 19 Unia Europejska, pod red. Kaweckiej Wyrzykowskiej E. i Synowiec E., tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, Prawo Europejskie, pod. red. Jabłońskiego G., nr 1 (20), wyd. Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa 2004, s

SYSTEM UPROSZCZONY DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE FUNKCJONOWANIE I WSTĘPNE SZACUNKI STAWEK DOPŁAT

SYSTEM UPROSZCZONY DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE FUNKCJONOWANIE I WSTĘPNE SZACUNKI STAWEK DOPŁAT FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 3 Pokój 338-93 Warszawa http://www.fapa.com.pl/saepr tel. (+48 22) 623-1-1 623-26-7 fax. (+48 22) 623-17-7

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE PODSTAWOWE Rodzaj prowadzonego gospodarstwa (specjalnego działu produkcji rolnej )

I. INFORMACJE PODSTAWOWE Rodzaj prowadzonego gospodarstwa (specjalnego działu produkcji rolnej ) Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO SPECJALNY DZIAŁ PRODUKCJI ROLNEJ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników Premie dla młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra, lipiec 2015 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji działania... 3 2. Beneficjenci pomocy...

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:....... PESEL: ; Wykształcenie:...

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Definicje rolnik - osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Dr inż. Marta Czekaj Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Instytut

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kirgiskiej, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych. (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r.

Nr Informacja. Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych. (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... 1. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Nazwa Firmy 1 / Imię i nazwisko osoby fizycznej*:.......... REGON/ PESEL*:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE (dane wypełniane tylko

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wkład systemu płatności bezpośrednich i działań powierzchniowych PROW w latach 2015-2020 w realizację SZRWRiR Joanna Czapla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Styczeń 2015 r. 1 Kalendarz prac nad nowym

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/39/2012 Zarządu Banku z dnia 21.11.2012r. Zmieniający Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo