USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U nr 16 poz. 93 ze zm.]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.]"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U nr 16 poz. 93 ze zm.] USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U nr 173 poz. 1807] USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U nr 121 poz. 769 ze zm.] USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle [Dz.U nr 17 poz. 92 ze zm.] USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dz. U nr 81 poz. 530] USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U nr 47 poz. 278] USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym prywatnym [Dz. U. 2009, Nr 19, poz. 100, ze zm.] USTAWA dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U nr 43 poz. 296 ze zm.) 1. Podaj definicję przedsiębiorcy i działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Podaj definicję mikroprzedsiębiorcy, a także małego i średniego przedsiębiorcy z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 3. Jaka działalność wymaga uzyskania koncesji? Proszę podać wszystkie organy koncesyjne i przypisać je do poszczególnych rodzajów działalności. 4. Scharakteryzuj przetarg na udzielenie koncesji (w formie schematu). 1

2 5. Jakie rodzaje działalności wymagają wpisu do rejestru działalności regulowanej (proszę podać co najmniej 6 przykładów i wskazać organ prowadzący rejestr działalności regulowanej w danym przypadku). 6. Opisz proces (etap po etapie) działań po których osoba fizyczna może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. 7. Scharakteryzuj typy zachowania się państwa wobec gospodarki (podaj także przedstawicieli, orientacyjne okresy i skutki) na podstawie wykładu. 8. Podaj definicję rzemiosła i wskaż, jakiej działalności nie zalicza się do rzemiosła. 9. Scharakteryzuj w punktach zalety i wady socjalistycznej gospodarki planowej. Wskaż dlaczego socjalistyczna gospodarka planowa nie powiodła się. (wylicz tylko w trzech punktach czynniki najważniejsze). 10. Podaj zasady związane z kontrolą działalności gospodarczej przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 11. Wymień wraz z przykładami formy ograniczania wolności gospodarczej. (co najmniej 4 formy) 12. Proszę porównać CEIDG z Krajowym Rejestrem Sądowym (co najmniej 7 różnic, w punktach). 13. Co należy do zadań CEIDG (art. 23 ust. 3 uosdg). 14. Wymień organy i ich podstawowe kompetencje zaangażowanych w prowadzenie i dokonywanie wpisów do KRS. 15. Kiedy wpis w CEIDG podlega wykreśleniu z urzędu w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki i co należy do zadań punktu kontaktowego? 16. W jakich sytuacjach ustawodawca dopuszcza przeprowadzenie więcej niż jednej kontroli u przedsiębiorcy (art. 82 uosdg) i jak długo może trwać czas wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 82 uosdg). 17. Podaj jakie informacje usługobiorcy powinien podać zagraniczny usługodawca przed zawarciem umowy [art. 10 ust. o świadczeniu usług na terytorium RP]. 18. W jakiej formie może być utworzone biuro informacji gospodarczej [art. 5 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych] i kiedy biuro informacji gospodarczej usuwa informację gospodarczą [art. 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych]. 19. Kiedy i na jakich zasadach wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem [art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych]. 20. Kiedy i na jakich zasadach podmiot wobec którego posłużono się podrobionym lub cudzym dokumentem może przekazać do biura informacji gospodarczej te informacje [art. 17 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych]. 21. Scharakteryzuj umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 22. Kiedy strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego (art kpc). 23. Kiedy sąd na wniosek strony może odmówić uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą (art ). 24. W jakich przypadkach pomimo doręczenia mediatorowi przez stronę wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie mediacja nie zostaje wszczęta (art ). 25. Wymień podmioty stosunków cywilnoprawnych i wskaż zasadnicze ich postacie (w schemacie) 26. Podaj definicję i wymień składniki przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 2

3 27. Proszę porównać prokurę i pełnomocnictwo nie będące prokurą (proszę wskazać w punktach co najmniej 8 różnic). 28. Jakie czynności mieszczą się ę w zakresie czynności prokurenta? Proszę również ż podać przykłady. Następnie wylicz jakie czynności ci nie mieszczą się w zakresie czynności prokurenta? 29. Podaj definicję konsumenta zgodnie z art kc. 30. Wymień i scharakteryzuj zasady prawa firmowego. 31. Jakie roszczenia przysługują przedsiębiorcy, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, bądź naruszone (na podstawie art kc). USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U nr 94 poz. 1037], (dalej ksh) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [Dz.U nr 183 poz ze zm.] 32. Proszę porównać (w formie tabeli) tryb tworzenia handlowych spółek osobowych. 33. Reprezentacja spółki jawnej. 34. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej. 35. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej. 36. Proszę porównać pozycję prawną ą komandytariusza i komplementariusza w spółce komandytowej. 37. Etapy tworzenia spółki z o.o. (model tradycyjny). 38. Tworzenie spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. 39. Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki z o.o. 40. Treść umowy spółki z o.o. 41. Procedura rejestracji spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców (model tradycyjny). 42. Jakie podmioty ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania zania spółki z o.o. w organizacji? Proszę scharakteryzować odpowiedzialność każdego z podmiotów oraz wskazać, jak się ona kształtuje po rejestracji spółki. 43. Proszę wymienić majątkowe i korporacyjne uprawnienia wspólnika w spółce z o.o. 44. Proszę omówić procedurę zbycia udziału w spółce z o.o. (4 etapy) 45. Proszę wymienić kwalifikacje podmiotowe członka zarządu w spółce z o.o. 46. Proszę wskazać dopuszczalne modele reprezentacji czynnej i biernej spółki z o.o. przez zarząd. 47. Proszę wymienić podmioty (organy) uprawnione do reprezentacji spółki z o.o. 48. Jakie zakazy ciążą na członku zarządu spółki z o.o. w ramach zakazu konkurencji (art. 211 KSH)? 3

4 49. Jakie zdarzenia powodują wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. Proszę krótko omówić dwa z wymienionych zdarzeń. 50. Proszę wymienić uprawnienia rady nadzorczej w spółce z o.o. 51. Sposoby zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (art. 238 KSH). 52. Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników w drodze powództwa o uchylenie uchwały i stwierdzenia jej nieważności (art. 250 KSH). 53. Proszę omówić odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania zania spółki w oparciu o art. 299 KSH. 54. Proszę wymienić majątkowe i korporacyjne uprawnienia akcjonariusza. 55. Komu przysługuje legitymacja do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej? 56. Sposoby zbywania akcji. 57. Proszę omówić pozakodeksowe zasady dotyczące ce kształtowania składu osobowego rady nadzorczej w spółce akcyjnej. 58. Kto może zwołać walne zgromadzenie w spółce akcyjnej? 59. Sposoby zwoływania walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. 60. Sposoby głosowania na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [Dz. U r. nr 49 poz. 508] USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych [tekst jednolity: Dz. U nr 155 poz. 925] 61. Podaj, jakie cechy powinien posiadać wynalazek, aby udzielić na niego patent i wyjaśnij pojęcia stosowane w swojej wypowiedzi. [art ] 62. Na co nie udziela się patentów? [art. 29] 63. Co to jest licencja otwarta; przedstaw procedurę i warunki jej uzyskania i podaj opłaty, jakie można z niej uzyskać? [art. 80] 64. Kto, kiedy i dla kogo może udzielić licencji przymusowej? [art. 82] 65. Podaj cztery ustawowe przykłady wynalazków bioetycznych, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną. [art ] 66. Podaj definicję wzoru przemysłowego. [art. 102] i wzoru użytkowego. [art. 94] 67. Co może być znakiem towarowym, a co nie może nim być? [art. 120] 68. Kto i na jakich warunkach może uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy? [art. 136] oraz wskaż komu może być udzielane prawo ochronne na wspólny znak towarowy gwarancyjny? [art. 137] 69. Przedstaw procedurę związaną ą ze zgłaszaniem znaku towarowego. [art ] oraz wskaż jak długo trwają prawa ochronne na znak towarowy i czy mogą być przedłużone? [art. 153] 4

5 70. Wymień trzy ustawowe przykłady, kiedy nie można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. [art. 165] oraz kiedy wygasa prawo ochronne na znak towarowy? [art. 168] 71. Podaj definicję oznaczenia geograficznego i napisz, kto może uzyskać takie prawo. [art ] 72. Kto uznaje projekty racjonalizatorskie i jakie warunki powinno spełniać rozwiązanie zanie tego typu. Wskaż, gdzie te warunki są określone (art. 7) 73. Na czym polega pierwszeństwo stwo konwencyjne z ustawy Prawo własności przemysłowej. Opisz procedurę uzyskania i wykorzystania w praktyce etap po etapie (art. 15). Czy prawo to jest zbywalne (art. 16). 74. Kiedy i jakie wypłaca się wynagrodzenie dla twórców praw własności przemysłowej, gdy tego nie uzgodniły strony w umowie licencyjnej (art. 22) 75. Czego nie uważa się zgodnie z art za wynalazek biotechnologiczny? 76. Podaj terminy ochronne na wzór użytkowy, na wzór przemysłowy, na wynalazek. 77. Na jakie oznaczenia nie udziela się prawo ochronnych w znakach towarowych. 78. Proszę przestawić procedurę wraz z terminami, jaka jest przeprowadzana przed Urzędem Patentowym RP w związku zku ze zgłoszeniem patentu (art ). 79. Jakie rodzaje nadużywania prawa przez uprawnionego z patentu lub licencji są zabronione przez ustawę w art Podaj w jakich formach prawnych tworzy się kancelarie Rzeczników Patentowych (art. 5 uorp) 81. Opisz bardzo dokładnie rodzaje pomocy, które świadczy Rzecznik Patentowy (art. 8 uorp) 82. Podaj dokładnie z jakiego zakresu nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i wyjątki zawarte w art. 14 ust. 2 uorp. 83. Wylicz tak jak w ustawie w art., 19 uorp, kto może być wpisany na listę Rzeczników Patentnowych. 84. Podaj, jaką wiedzę sprawdza się u kandydata w trakcie egzaminu konkursowego na aplikację dla Rzeczników Patentowych (art., 28 b uprp). USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U nr 24 poz. 83] 85. Podaj definicję utworu z prawa autorskiego i terminy ochronne dla praw autorskich (majątkowych i osobistych) 86. Opisz co najmniej 5 przykładów praw pokrewnych, w tym 3 o różnych terminach ochrony. 87. Scharakteryzuj ogólnie trzy podmioty zajmujące się ochroną praw autorskich (na podstawie ustawy). 88. Wymień osobiste i majątkowe prawa autorskie. 89. Z jakimi cywilnymi roszczeniami może wystąpić twórca wobec osoby, która korzystała z utworu bez zgody twórcy? (wymień precyzyjnie w punktach oddzielne roszczenia o dobra osobiste i o dobra majątkowe). 90. Podaj co najmniej 5 przykładów z ustawy wzmocnienia autorskich praw majątkowych i 5 sytuacji, w których ogranicza się majątkowe prawa twórcy do utworu. 5

6 91. Scharakteryzuj specyfikę praw majątkowych twórcy do utworów w zakresie programów komputerowych. Wylicz i opisz co najmniej cztery ważniejsze różnice w stosunku do ogólnych zasad. USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz. U nr 60 poz. 535] 92. Czyjej upadłości nie można ogłosić? [art. 6] 93. Wskaż, kiedy ogłasza się upadłość a kiedy wszczyna postępowanie powanie naprawcze. Wyjaśnij pojęcia używane w obu definicjach. 94. Wskaż, kiedy zwołuje się a kiedy nie zwołuje się: wstępnego zgromadzenia wierzycieli [art. 44]; kto uczestniczy w takim zgromadzeniu. [art. 49] 95. Wymień zadania syndyka po ogłoszeniu upadłości. [art ] 96. W jaki sposób następuje sprzedaż ż przedsiębiorstwa upadłego? [art ] 97. Wskaż na jakie kategorie dzieli się należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości [art. 342] 98. Co zawiera plan podziału funduszów uszów masy upadłości? [art. 347] 99. Co nie wchodzi do masy upadłości? [art. 63] 100. Kiedy sąd w postępowaniu powaniu upadłościowym orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? [art. 373] 101. Dla kogo stosuje się postępowanie powanie naprawcze? [art. 492] 102. Wyjaśnij na podstawie ustawy, co to znaczy przedsiębiorca zagrożony ony niewypłacalnością. [art. 492 ust. 2] 103. Którzy przedsiębiorcy nie mogą ą korzystać z postępowania naprawczego, pomimo iż ż są wpisani do KRS? [art. 492 ust. 3] 104. Wymień sytuacje, kiedy sąd odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu powaniu naprawczym. [art. 515 ust. 1] 105. Kiedy umarza się postępowanie powanie naprawcze z mocy prawa (dla małych przedsiębiorców a kiedy dla innych)? [art. 519] 106. Wymień sytuacje, gdy przewidziana jest odpowiedzialność karna za naruszenie prawa upadłościowego. [art. 522] 107. Podaj co najmniej pięć grup skutków ogłoszenia upadłości i po dwa przykłady dla każdej z grup 108. Wymień wszystkie podmioty postępowania upadłościowego i scharakteryzuj każdy z nich wskazując, kiedy się pojawia i jakie ma kompetencje Kiedy sędzia komisarz może uchylić uchwałę zgromadzenia wierzycieli? [art. 200] 110. Jakie czynności nie mogą być ć dokonywane bez zezwolenia Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym? [art. 206] 111. Podaj ustawowe przykłady propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego. [art ] i przykłady z literatury prawniczej Podaj czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym [art. 273], a następnie kogo nie wiąże układ [art. 290 ust. 2]. 6

7 113. Komu może upadły przyznać w drodze restrukturyzacji zobowiązań korzystniejsze warunki? [art. 279] 114. Co powinno zawierać uzasadnienie propozycji układowych? [art. 280] 115. Kiedy wierzyciel lub upadły może wystąpić o zmianę układu? [art. 298] 116. Kiedy w postępowaniu upadłościowym powołuje się syndyka, nadzorcę sądowego, zarządcę [art. 156]. ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RP z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe [Dz. U nr 37 poz. 282] ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RP z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe [Dz. U nr 37 poz. 283] USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach [Dz. U nr 83 poz. 420] 117. Podaj definicję weksla i wymień szczegółowo podmioty stosunków wekslowych. Każdy z podmiotów wyliczonych w dwóch grupach omów Szczegółowo omów klauzule wekslowe (podaj wszystkie przykłady z wykładu dla każdej z grup) Wyjaśnij następujące pojęcia wekslowe: weksel trasowany, remitent, protest weksla, indosatariusz, akceptant, indos, wtóropis weksla Wymień różnice pomiędzy wekslem a czekiem (w tabeli) oraz podaj 5 różnic pomiędzy obligacjami a akcjami (w tabeli) Przedstaw klasyfikację papierów wartościowych z dokładnymi przykładami (wyłącznie na podstawie wykładu). USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz. U nr 50 poz. 331], (dalej OKiKU) 122. Wymień stany koncentracyjne podlegające zgłoszeniu do Prezesa UOKiK i decyzje Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji. Należy dokładnie podać, kiedy następuje zgoda oraz wskaż wyjątki w zakresie zgłaszania a następnie szczegółowo opisz decyzje Prezesa UOKiK w sprawach koncentracji (5 przykładów) 123. Scharakteryzuj szczegółowo wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe (warunkowe i bezwarunkowe, art. 2 i 3 OKiKU) 124. Wymień wyłączenia bagatelne w zakresie porozumień ograniczających cych konkurencję a następnie wyłączenia grupowe oraz szczegółowo przedstaw wyłączenia sensu stricte i sensu largo Wymień i scharakteryzuj organy ochrony konkurencji z OKiKU Omów postępowanie powanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (jak się dzieli, kto może wszczynać postępowanie) W jakich sprawach wszczyna się ę postępowanie wyjaśniające zgodnie z OKiKU. 7

8 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz. U nr 47 poz. 211], (dalej uznk) USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [Dz. U nr 171 poz. 1206], (dalej upnpr) 128. Szczegółowo scharakteryzuj (np. definicja, czas trwania itd.) tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskaż jakie przesłanki muszą zajść, aby powstała odpowiedzialność karna [art. 11 uznk] Wymień i zdefiniuj czyny utrudniające wejście na rynek z uznk. Wskaż takie, kiedy wolno, a kiedy nie wolno różnicować stosunki gospodarcze z klientami Podaj pełną definicję czynu nieuczciwej konkurencji. [art. 3 uznk] 131. Wskaż, jakie przesłanki łącznie spełnić musi reklama porównawcza, żeby nie zostać uznaną za sprzeczną z dobrymi obyczajami. [art. 16 ust. 3] 132. Wymień przepisy z uznk odnoszące się do dobrych obyczajów i szczegółowo je omów Jakie cywilne roszczenia przysługują konsumentom z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? [art. 12 upnpr] 134. Kiedy praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców jest nieuczciwa? [art. 4 ust. 1-3 upnpr] 135. Podaj przykłady, co należy rozumieć za działanie wprowadzające w błąd. [w rozumieniu art. 5 pkt 2 upnpr] 136. Podaj przykłady agresywnych praktyk rynkowych. [art. 9 upnpr] a następnie podaj przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych w każdych okolicznościach. [art. 7 upnpr] 137. Kto może wystąpić z roszczeniami oprócz przedsiębiorcy z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a potem kto może wystąpić oprócz konsumentów z roszczeniami na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz. U nr 16 poz. 93], (dalej kc) USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U nr 141 poz. 1176] USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej uśurp) 138. Proszę scharakteryzować instytucję niedozwolonych postanowień umownych w oparciu o art KC (proszę podać przykłady co najmniej 4 klauzul niedozwolonych oraz omówić rejestr klauzul niedozwolonych) Proszę omówić prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w oparciu o art. 7 i 10 ustawy z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę ę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 8

9 140. Proszę omówić umowę sprzedaży handlowej (w punktach, wskazując następujące zagadnienia: strony umowy, przedmiot umowy, cena towaru, przedawnienie roszczeń) Omów odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (uprawnienia kupującego, akty staranności, czasowy zakres odpowiedzialności, przejście uprawnień z rękojmi na nabywcę, modyfikacja odpowiedzialności) Omów odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (proszę uwzględnić: powstanie odpowiedzialności, roszczenia kupującego, warunki realizacji roszczeń, czasowe ramy odpowiedzialności, wyłączenia odpowiedzialności, odpowiedzialność przy towarach używanych i przecenionych) Omów odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy umowie sprzedaży konsumenckiej w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (proszę uwzględnić: powstanie odpowiedzialności, roszczenia kupującego, podmiot odpowiedzialny, warunki realizacji roszczeń, czasowe ramy odpowiedzialności) Omów umowę faktoringu (w punktach: podmioty uczestniczące w transakcji, rodzaje faktoringu, korzyści płynące z faktoringu dla poszczególnych stron) Wyjaśnij w punktach pojęcie nadrzędny interes publiczny na podstawie art. 2 ust 1 pkt 7 uśurp Jakie informacje, o ile posiada jest zobowiązany w sposób jednoznaczny podać usługobiorcy usługodawca przed zawarciem umowy w formie pisemnej, a w przypadku braku pisemnej umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi (na podstawie art. 10 uśurp) Jakie działania podejmuje się, jeżeli działalność usługodawcy stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego (na podstawie art. 15 uśurp) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Przedmiot umowy sprzedaży Proszę scharakteryzować odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (uprawnienia kupującego, akty staranności, terminy, przejście uprawnień w razie odsprzedaży rzeczy, odpowiedzialność w przypadku sprzedaży rzeczy używanych) Proszę scharakteryzować odpowiedzialność z tytułu gwarancji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego Proszę scharakteryzować odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w oparciu o ustawę z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Proszę scharakteryzować odpowiedzialność z tytułu gwarancji konsumenckiej w oparciu o ustawę z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 9

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Tadeusz Wilczarski Janusz Żurek Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Korekta: Anna Maria Przeperska Opracowanie graþczne: Sabina Gettka Krefft Lublin, 2008 r. 1 2 Wprowadzenie Przedstawione

Bardziej szczegółowo