USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U nr 16 poz. 93 ze zm.]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.]"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U nr 16 poz. 93 ze zm.] USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U nr 173 poz. 1807] USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U nr 121 poz. 769 ze zm.] USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle [Dz.U nr 17 poz. 92 ze zm.] USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dz. U nr 81 poz. 530] USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U nr 47 poz. 278] USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym prywatnym [Dz. U. 2009, Nr 19, poz. 100, ze zm.] USTAWA dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U nr 43 poz. 296 ze zm.) 1. Podaj definicję przedsiębiorcy i działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Podaj definicję mikroprzedsiębiorcy, a także małego i średniego przedsiębiorcy z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 3. Jaka działalność wymaga uzyskania koncesji? Proszę podać wszystkie organy koncesyjne i przypisać je do poszczególnych rodzajów działalności. 4. Scharakteryzuj przetarg na udzielenie koncesji (w formie schematu). 1

2 5. Jakie rodzaje działalności wymagają wpisu do rejestru działalności regulowanej (proszę podać co najmniej 6 przykładów i wskazać organ prowadzący rejestr działalności regulowanej w danym przypadku). 6. Opisz proces (etap po etapie) działań po których osoba fizyczna może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. 7. Scharakteryzuj typy zachowania się państwa wobec gospodarki (podaj także przedstawicieli, orientacyjne okresy i skutki) na podstawie wykładu. 8. Podaj definicję rzemiosła i wskaż, jakiej działalności nie zalicza się do rzemiosła. 9. Scharakteryzuj w punktach zalety i wady socjalistycznej gospodarki planowej. Wskaż dlaczego socjalistyczna gospodarka planowa nie powiodła się. (wylicz tylko w trzech punktach czynniki najważniejsze). 10. Podaj zasady związane z kontrolą działalności gospodarczej przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 11. Wymień wraz z przykładami formy ograniczania wolności gospodarczej. (co najmniej 4 formy) 12. Proszę porównać CEIDG z Krajowym Rejestrem Sądowym (co najmniej 7 różnic, w punktach). 13. Co należy do zadań CEIDG (art. 23 ust. 3 uosdg). 14. Wymień organy i ich podstawowe kompetencje zaangażowanych w prowadzenie i dokonywanie wpisów do KRS. 15. Kiedy wpis w CEIDG podlega wykreśleniu z urzędu w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki i co należy do zadań punktu kontaktowego? 16. W jakich sytuacjach ustawodawca dopuszcza przeprowadzenie więcej niż jednej kontroli u przedsiębiorcy (art. 82 uosdg) i jak długo może trwać czas wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 82 uosdg). 17. Podaj jakie informacje usługobiorcy powinien podać zagraniczny usługodawca przed zawarciem umowy [art. 10 ust. o świadczeniu usług na terytorium RP]. 18. W jakiej formie może być utworzone biuro informacji gospodarczej [art. 5 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych] i kiedy biuro informacji gospodarczej usuwa informację gospodarczą [art. 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych]. 19. Kiedy i na jakich zasadach wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem [art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych]. 20. Kiedy i na jakich zasadach podmiot wobec którego posłużono się podrobionym lub cudzym dokumentem może przekazać do biura informacji gospodarczej te informacje [art. 17 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych]. 21. Scharakteryzuj umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 22. Kiedy strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego (art kpc). 23. Kiedy sąd na wniosek strony może odmówić uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą (art ). 24. W jakich przypadkach pomimo doręczenia mediatorowi przez stronę wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie mediacja nie zostaje wszczęta (art ). 25. Wymień podmioty stosunków cywilnoprawnych i wskaż zasadnicze ich postacie (w schemacie) 26. Podaj definicję i wymień składniki przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 2

3 27. Proszę porównać prokurę i pełnomocnictwo nie będące prokurą (proszę wskazać w punktach co najmniej 8 różnic). 28. Jakie czynności mieszczą się ę w zakresie czynności prokurenta? Proszę również ż podać przykłady. Następnie wylicz jakie czynności ci nie mieszczą się w zakresie czynności prokurenta? 29. Podaj definicję konsumenta zgodnie z art kc. 30. Wymień i scharakteryzuj zasady prawa firmowego. 31. Jakie roszczenia przysługują przedsiębiorcy, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, bądź naruszone (na podstawie art kc). USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U nr 94 poz. 1037], (dalej ksh) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [Dz.U nr 183 poz ze zm.] 32. Proszę porównać (w formie tabeli) tryb tworzenia handlowych spółek osobowych. 33. Reprezentacja spółki jawnej. 34. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej. 35. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej. 36. Proszę porównać pozycję prawną ą komandytariusza i komplementariusza w spółce komandytowej. 37. Etapy tworzenia spółki z o.o. (model tradycyjny). 38. Tworzenie spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. 39. Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki z o.o. 40. Treść umowy spółki z o.o. 41. Procedura rejestracji spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców (model tradycyjny). 42. Jakie podmioty ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania zania spółki z o.o. w organizacji? Proszę scharakteryzować odpowiedzialność każdego z podmiotów oraz wskazać, jak się ona kształtuje po rejestracji spółki. 43. Proszę wymienić majątkowe i korporacyjne uprawnienia wspólnika w spółce z o.o. 44. Proszę omówić procedurę zbycia udziału w spółce z o.o. (4 etapy) 45. Proszę wymienić kwalifikacje podmiotowe członka zarządu w spółce z o.o. 46. Proszę wskazać dopuszczalne modele reprezentacji czynnej i biernej spółki z o.o. przez zarząd. 47. Proszę wymienić podmioty (organy) uprawnione do reprezentacji spółki z o.o. 48. Jakie zakazy ciążą na członku zarządu spółki z o.o. w ramach zakazu konkurencji (art. 211 KSH)? 3

4 49. Jakie zdarzenia powodują wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. Proszę krótko omówić dwa z wymienionych zdarzeń. 50. Proszę wymienić uprawnienia rady nadzorczej w spółce z o.o. 51. Sposoby zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (art. 238 KSH). 52. Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników w drodze powództwa o uchylenie uchwały i stwierdzenia jej nieważności (art. 250 KSH). 53. Proszę omówić odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania zania spółki w oparciu o art. 299 KSH. 54. Proszę wymienić majątkowe i korporacyjne uprawnienia akcjonariusza. 55. Komu przysługuje legitymacja do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej? 56. Sposoby zbywania akcji. 57. Proszę omówić pozakodeksowe zasady dotyczące ce kształtowania składu osobowego rady nadzorczej w spółce akcyjnej. 58. Kto może zwołać walne zgromadzenie w spółce akcyjnej? 59. Sposoby zwoływania walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. 60. Sposoby głosowania na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [Dz. U r. nr 49 poz. 508] USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych [tekst jednolity: Dz. U nr 155 poz. 925] 61. Podaj, jakie cechy powinien posiadać wynalazek, aby udzielić na niego patent i wyjaśnij pojęcia stosowane w swojej wypowiedzi. [art ] 62. Na co nie udziela się patentów? [art. 29] 63. Co to jest licencja otwarta; przedstaw procedurę i warunki jej uzyskania i podaj opłaty, jakie można z niej uzyskać? [art. 80] 64. Kto, kiedy i dla kogo może udzielić licencji przymusowej? [art. 82] 65. Podaj cztery ustawowe przykłady wynalazków bioetycznych, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną. [art ] 66. Podaj definicję wzoru przemysłowego. [art. 102] i wzoru użytkowego. [art. 94] 67. Co może być znakiem towarowym, a co nie może nim być? [art. 120] 68. Kto i na jakich warunkach może uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy? [art. 136] oraz wskaż komu może być udzielane prawo ochronne na wspólny znak towarowy gwarancyjny? [art. 137] 69. Przedstaw procedurę związaną ą ze zgłaszaniem znaku towarowego. [art ] oraz wskaż jak długo trwają prawa ochronne na znak towarowy i czy mogą być przedłużone? [art. 153] 4

5 70. Wymień trzy ustawowe przykłady, kiedy nie można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. [art. 165] oraz kiedy wygasa prawo ochronne na znak towarowy? [art. 168] 71. Podaj definicję oznaczenia geograficznego i napisz, kto może uzyskać takie prawo. [art ] 72. Kto uznaje projekty racjonalizatorskie i jakie warunki powinno spełniać rozwiązanie zanie tego typu. Wskaż, gdzie te warunki są określone (art. 7) 73. Na czym polega pierwszeństwo stwo konwencyjne z ustawy Prawo własności przemysłowej. Opisz procedurę uzyskania i wykorzystania w praktyce etap po etapie (art. 15). Czy prawo to jest zbywalne (art. 16). 74. Kiedy i jakie wypłaca się wynagrodzenie dla twórców praw własności przemysłowej, gdy tego nie uzgodniły strony w umowie licencyjnej (art. 22) 75. Czego nie uważa się zgodnie z art za wynalazek biotechnologiczny? 76. Podaj terminy ochronne na wzór użytkowy, na wzór przemysłowy, na wynalazek. 77. Na jakie oznaczenia nie udziela się prawo ochronnych w znakach towarowych. 78. Proszę przestawić procedurę wraz z terminami, jaka jest przeprowadzana przed Urzędem Patentowym RP w związku zku ze zgłoszeniem patentu (art ). 79. Jakie rodzaje nadużywania prawa przez uprawnionego z patentu lub licencji są zabronione przez ustawę w art Podaj w jakich formach prawnych tworzy się kancelarie Rzeczników Patentowych (art. 5 uorp) 81. Opisz bardzo dokładnie rodzaje pomocy, które świadczy Rzecznik Patentowy (art. 8 uorp) 82. Podaj dokładnie z jakiego zakresu nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i wyjątki zawarte w art. 14 ust. 2 uorp. 83. Wylicz tak jak w ustawie w art., 19 uorp, kto może być wpisany na listę Rzeczników Patentnowych. 84. Podaj, jaką wiedzę sprawdza się u kandydata w trakcie egzaminu konkursowego na aplikację dla Rzeczników Patentowych (art., 28 b uprp). USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U nr 24 poz. 83] 85. Podaj definicję utworu z prawa autorskiego i terminy ochronne dla praw autorskich (majątkowych i osobistych) 86. Opisz co najmniej 5 przykładów praw pokrewnych, w tym 3 o różnych terminach ochrony. 87. Scharakteryzuj ogólnie trzy podmioty zajmujące się ochroną praw autorskich (na podstawie ustawy). 88. Wymień osobiste i majątkowe prawa autorskie. 89. Z jakimi cywilnymi roszczeniami może wystąpić twórca wobec osoby, która korzystała z utworu bez zgody twórcy? (wymień precyzyjnie w punktach oddzielne roszczenia o dobra osobiste i o dobra majątkowe). 90. Podaj co najmniej 5 przykładów z ustawy wzmocnienia autorskich praw majątkowych i 5 sytuacji, w których ogranicza się majątkowe prawa twórcy do utworu. 5

6 91. Scharakteryzuj specyfikę praw majątkowych twórcy do utworów w zakresie programów komputerowych. Wylicz i opisz co najmniej cztery ważniejsze różnice w stosunku do ogólnych zasad. USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz. U nr 60 poz. 535] 92. Czyjej upadłości nie można ogłosić? [art. 6] 93. Wskaż, kiedy ogłasza się upadłość a kiedy wszczyna postępowanie powanie naprawcze. Wyjaśnij pojęcia używane w obu definicjach. 94. Wskaż, kiedy zwołuje się a kiedy nie zwołuje się: wstępnego zgromadzenia wierzycieli [art. 44]; kto uczestniczy w takim zgromadzeniu. [art. 49] 95. Wymień zadania syndyka po ogłoszeniu upadłości. [art ] 96. W jaki sposób następuje sprzedaż ż przedsiębiorstwa upadłego? [art ] 97. Wskaż na jakie kategorie dzieli się należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości [art. 342] 98. Co zawiera plan podziału funduszów uszów masy upadłości? [art. 347] 99. Co nie wchodzi do masy upadłości? [art. 63] 100. Kiedy sąd w postępowaniu powaniu upadłościowym orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? [art. 373] 101. Dla kogo stosuje się postępowanie powanie naprawcze? [art. 492] 102. Wyjaśnij na podstawie ustawy, co to znaczy przedsiębiorca zagrożony ony niewypłacalnością. [art. 492 ust. 2] 103. Którzy przedsiębiorcy nie mogą ą korzystać z postępowania naprawczego, pomimo iż ż są wpisani do KRS? [art. 492 ust. 3] 104. Wymień sytuacje, kiedy sąd odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu powaniu naprawczym. [art. 515 ust. 1] 105. Kiedy umarza się postępowanie powanie naprawcze z mocy prawa (dla małych przedsiębiorców a kiedy dla innych)? [art. 519] 106. Wymień sytuacje, gdy przewidziana jest odpowiedzialność karna za naruszenie prawa upadłościowego. [art. 522] 107. Podaj co najmniej pięć grup skutków ogłoszenia upadłości i po dwa przykłady dla każdej z grup 108. Wymień wszystkie podmioty postępowania upadłościowego i scharakteryzuj każdy z nich wskazując, kiedy się pojawia i jakie ma kompetencje Kiedy sędzia komisarz może uchylić uchwałę zgromadzenia wierzycieli? [art. 200] 110. Jakie czynności nie mogą być ć dokonywane bez zezwolenia Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym? [art. 206] 111. Podaj ustawowe przykłady propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego. [art ] i przykłady z literatury prawniczej Podaj czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym [art. 273], a następnie kogo nie wiąże układ [art. 290 ust. 2]. 6

7 113. Komu może upadły przyznać w drodze restrukturyzacji zobowiązań korzystniejsze warunki? [art. 279] 114. Co powinno zawierać uzasadnienie propozycji układowych? [art. 280] 115. Kiedy wierzyciel lub upadły może wystąpić o zmianę układu? [art. 298] 116. Kiedy w postępowaniu upadłościowym powołuje się syndyka, nadzorcę sądowego, zarządcę [art. 156]. ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RP z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe [Dz. U nr 37 poz. 282] ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RP z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe [Dz. U nr 37 poz. 283] USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach [Dz. U nr 83 poz. 420] 117. Podaj definicję weksla i wymień szczegółowo podmioty stosunków wekslowych. Każdy z podmiotów wyliczonych w dwóch grupach omów Szczegółowo omów klauzule wekslowe (podaj wszystkie przykłady z wykładu dla każdej z grup) Wyjaśnij następujące pojęcia wekslowe: weksel trasowany, remitent, protest weksla, indosatariusz, akceptant, indos, wtóropis weksla Wymień różnice pomiędzy wekslem a czekiem (w tabeli) oraz podaj 5 różnic pomiędzy obligacjami a akcjami (w tabeli) Przedstaw klasyfikację papierów wartościowych z dokładnymi przykładami (wyłącznie na podstawie wykładu). USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz. U nr 50 poz. 331], (dalej OKiKU) 122. Wymień stany koncentracyjne podlegające zgłoszeniu do Prezesa UOKiK i decyzje Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji. Należy dokładnie podać, kiedy następuje zgoda oraz wskaż wyjątki w zakresie zgłaszania a następnie szczegółowo opisz decyzje Prezesa UOKiK w sprawach koncentracji (5 przykładów) 123. Scharakteryzuj szczegółowo wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe (warunkowe i bezwarunkowe, art. 2 i 3 OKiKU) 124. Wymień wyłączenia bagatelne w zakresie porozumień ograniczających cych konkurencję a następnie wyłączenia grupowe oraz szczegółowo przedstaw wyłączenia sensu stricte i sensu largo Wymień i scharakteryzuj organy ochrony konkurencji z OKiKU Omów postępowanie powanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (jak się dzieli, kto może wszczynać postępowanie) W jakich sprawach wszczyna się ę postępowanie wyjaśniające zgodnie z OKiKU. 7

8 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz. U nr 47 poz. 211], (dalej uznk) USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [Dz. U nr 171 poz. 1206], (dalej upnpr) 128. Szczegółowo scharakteryzuj (np. definicja, czas trwania itd.) tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskaż jakie przesłanki muszą zajść, aby powstała odpowiedzialność karna [art. 11 uznk] Wymień i zdefiniuj czyny utrudniające wejście na rynek z uznk. Wskaż takie, kiedy wolno, a kiedy nie wolno różnicować stosunki gospodarcze z klientami Podaj pełną definicję czynu nieuczciwej konkurencji. [art. 3 uznk] 131. Wskaż, jakie przesłanki łącznie spełnić musi reklama porównawcza, żeby nie zostać uznaną za sprzeczną z dobrymi obyczajami. [art. 16 ust. 3] 132. Wymień przepisy z uznk odnoszące się do dobrych obyczajów i szczegółowo je omów Jakie cywilne roszczenia przysługują konsumentom z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? [art. 12 upnpr] 134. Kiedy praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców jest nieuczciwa? [art. 4 ust. 1-3 upnpr] 135. Podaj przykłady, co należy rozumieć za działanie wprowadzające w błąd. [w rozumieniu art. 5 pkt 2 upnpr] 136. Podaj przykłady agresywnych praktyk rynkowych. [art. 9 upnpr] a następnie podaj przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych w każdych okolicznościach. [art. 7 upnpr] 137. Kto może wystąpić z roszczeniami oprócz przedsiębiorcy z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a potem kto może wystąpić oprócz konsumentów z roszczeniami na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz. U nr 16 poz. 93], (dalej kc) USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U nr 141 poz. 1176] USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej uśurp) 138. Proszę scharakteryzować instytucję niedozwolonych postanowień umownych w oparciu o art KC (proszę podać przykłady co najmniej 4 klauzul niedozwolonych oraz omówić rejestr klauzul niedozwolonych) Proszę omówić prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w oparciu o art. 7 i 10 ustawy z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę ę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 8

9 140. Proszę omówić umowę sprzedaży handlowej (w punktach, wskazując następujące zagadnienia: strony umowy, przedmiot umowy, cena towaru, przedawnienie roszczeń) Omów odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (uprawnienia kupującego, akty staranności, czasowy zakres odpowiedzialności, przejście uprawnień z rękojmi na nabywcę, modyfikacja odpowiedzialności) Omów odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (proszę uwzględnić: powstanie odpowiedzialności, roszczenia kupującego, warunki realizacji roszczeń, czasowe ramy odpowiedzialności, wyłączenia odpowiedzialności, odpowiedzialność przy towarach używanych i przecenionych) Omów odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy umowie sprzedaży konsumenckiej w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (proszę uwzględnić: powstanie odpowiedzialności, roszczenia kupującego, podmiot odpowiedzialny, warunki realizacji roszczeń, czasowe ramy odpowiedzialności) Omów umowę faktoringu (w punktach: podmioty uczestniczące w transakcji, rodzaje faktoringu, korzyści płynące z faktoringu dla poszczególnych stron) Wyjaśnij w punktach pojęcie nadrzędny interes publiczny na podstawie art. 2 ust 1 pkt 7 uśurp Jakie informacje, o ile posiada jest zobowiązany w sposób jednoznaczny podać usługobiorcy usługodawca przed zawarciem umowy w formie pisemnej, a w przypadku braku pisemnej umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi (na podstawie art. 10 uśurp) Jakie działania podejmuje się, jeżeli działalność usługodawcy stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego (na podstawie art. 15 uśurp) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Przedmiot umowy sprzedaży Proszę scharakteryzować odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (uprawnienia kupującego, akty staranności, terminy, przejście uprawnień w razie odsprzedaży rzeczy, odpowiedzialność w przypadku sprzedaży rzeczy używanych) Proszę scharakteryzować odpowiedzialność z tytułu gwarancji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego Proszę scharakteryzować odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w oparciu o ustawę z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Proszę scharakteryzować odpowiedzialność z tytułu gwarancji konsumenckiej w oparciu o ustawę z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 9

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2013/2014 USTAWA z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN 0. rok akademicki 2014/2015. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [Dz. U. 2009, nr 19, poz. 100, ze zm.

EGZAMIN 0. rok akademicki 2014/2015. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [Dz. U. 2009, nr 19, poz. 100, ze zm. UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN 0 rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [tekst jedn. Dz. U. 2014,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET. RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

UNIWERSYTET. RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807] USTAWA z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET. RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

UNIWERSYTET. RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807] USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXIII 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXIII 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2 SPIS TREŚCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR PYTAŃ KOLOKWIUM NA II ROKU APLIKACJI

ZBIÓR PYTAŃ KOLOKWIUM NA II ROKU APLIKACJI ZBIÓR PYTAŃ KOLOKWIUM NA II ROKU APLIKACJI I. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH (92 pytania) 1. Proszę omówić cechy charakterystyczne osobowej spółki handlowej i rodzaje osobowych spółek handlowych. 2. Proszę omówić

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna Spó ki handlowe w pytaniach i odpowiedziach Anna Koronkiewicz-Wiórek Bogusław Ksià ek Marta Piotrowska-Kłak Lidia Siwik Anna Âmigaj Łukasz Âwiderek pod redakcjà naukowà Jerzego Jacyszyna Wydanie 3 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych TERMINY POSZCZEGÓLNYCH SESJI KURSU TERMINY I MIEJSCE I sesja: 30-31.08.2014 r. II sesja: 13-14.09.2014 r. III sesja: 27-28.09.2014 r. IV sesja: 11-12.10.2014 r. V sesja: 25-26.10.2014 r. Warszawa CZAS

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

SYLABUS. (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego SYLABUS () Nazwa przedmiotu Prawo handlowe (Commercial law) () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego (3) Kod przedmiotu (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe - opis przedmiotu

Prawo handlowe - opis przedmiotu Prawo handlowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo handlowe Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PH-W-14_pNadGenYTL5V Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? Jak można podzielić te

Bardziej szczegółowo

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.12.2016, wtorek - środa, I dzień: 10.00-15.30, II dzień: 9.00 14.30

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824)

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Druk nr 3275-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Sejm na

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego.

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego. Wykaz zagadnień z Prawa Handlowego dla NSP(z) V rok I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa 1) Prawo handlowe jako część prawa prywatnego (cywilnego). 2) Kryteria wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.)

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.) Sygn. akt VI ACa 942/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna USTAWA O KRS ZAKRES USTAWY zawartość Krajowego Rejestru Sądowego (rejestry, dane) tryb dostępu do danych z KRS proces rejestracji

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. l. CEL I PRZEDMIOT REGULAMINU 1.

REGULAMIN ZARZĄDU MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. l. CEL I PRZEDMIOT REGULAMINU 1. REGULAMIN ZARZĄDU MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE l. CEL I PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Celem Regulaminu Zarządu jest szczegółowe określenie trybu działania Zarządu MBF Group Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 4 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 4 stycznia 2017 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Opis W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 1. Skutki ogłoszenia upadłości 2. Układ (i) treść układu (propozycje układowe) (ii) przyjęcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII

SPIS TREŚCI. XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII SPIS TREŚCI Przedmowa V VII Wykaz skrótów XXI Wprowadzenie do przedmiotu XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo