1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji"

Transkrypt

1 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu o umowę agencyjną. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł. 3. Promocja trwa w okresie od r. do r. ( Okres Promocji ). 2. Definicje 1. Organizator/Bank - Bank Zachodni WBK S.A. 2. Promocja specjalna oferta Banku, 3. Uczestnik Promocji / Uczestnik / klient - osoba określona w 3 ust.1, 4. Wybrane firmy - podmioty określone w 3 ust.1, 5. Oddział - Oddział Banku, 6. Placówka Partnerska - Placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. 3. Zasady Promocji 1. Regulamin określa warunki Promocji dla osób: 1) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w: a) bankach notowanych na GPW w Warszawie, b) bankach krajowych: państwowych oraz działających w formie spółek akcyjnych (zgodnych z listą KNF), c) Narodowym Banku Polskim, d) BZ WBK Asset Management S.A., e) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., f) BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., BZ WBK Leasing S.A., g) BZ WBK Faktor Spółka z o.o., h) BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., i) BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., j) GEOBAN S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, k) GESBAN Servicios Administrativos Globales Oddział w Polsce, l) Spółkach z Grupy Santander Consumer Bank S.A.: Santander Consumer Finanse S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., AKB Marketing Services Sp. z o.o., m) Finance Care sp. o.o., n) EOS KSI Polska Sp. z o.o.,

2 2 o) w Placówkach partnerskich lub na podstawie umowy zlecenia w tych placówkach a wykonujących czynności bezpośrednio związane z oferowaniem usług Banku. 2) będących stroną umów agencyjnych zawartych z: a) BZ WBK Leasing S.A., b) BZ WBK Faktor Spółka z o.o., c) BZ WBK S.A o prowadzenie Placówek Partnerskich. 2. Promocyjne warunki prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Konto 123 ( Rachunek ) : a. prowadzenie Rachunku (miesięcznie) - 0 zł (słownie: zero złotych) przez cały okres jego posiadania pod warunkiem wpływu na Rachunek w danym miesiącu w wysokości nie mniejszej niż zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W przypadku braku ww. wpływu na Rachunek w danym miesiącu za ten miesiąc zostanie pobrana opłata w wysokości wskazanej w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Dla uzyskania oprocentowania, o którym mowa w umowie Rachunku nie stosuje się wymogu wpływów na Rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości w niej wskazanej naliczanie oprocentowania uzależnione jest od wpływów na Rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej zł (słownie: jeden tysiąc złotych), b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z otwarciem Rachunku w Oddziale, w Placówce Partnerskiej w Okresie Promocji, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków prowadzenia Rachunku jest podpisanie umowy Rachunku, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale lub Placówce Partnerskiej, d. z promocyjnych warunków Rachunku mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku i przez okres trwania umowy o prowadzenie Rachunku, którzy na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem. W przypadku rachunku wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy Rachunku, e. Warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy Rachunku, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki w zakresie Konta24 walutowego (prowadzonego w walutach: USD, GBP, CHF i EUR) ( Konto walutowe ): a. brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku, b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z otwarciem Konta walutowego w Oddziale w Okresie Promocji, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków prowadzenia Konta walutowego jest podpisanie umowy Konta walutowego, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale, d. z promocyjnych warunków Konta walutowego mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Konto walutowe jak i przez okres trwania umowy o Konto walutowe oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem. W przypadku Konta walutowego wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy Konta walutowego, e. warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy Konta walutowego, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki prowadzenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego Konta oszczędnościowego prowadzonego w walucie PLN: a. 0 zł (słownie: zero złotych) opłaty za transakcje realizowane w usługach BZWBK24 w formie przelewu na rachunek w Banku i na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR oraz zlecenia

3 3 stałego z Konta oszczędnościowego prowadzonego w PLN. (Promocja nie obejmuje opłat związanych z potwierdzeniem operacji smskodem / tokenem, które uiszcza się zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności ), b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w Okresie Promocji wraz z otwarciem Konta oszczędnościowego w Oddziale, w Placówce Partnerskiej, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków Konta oszczędnościowego jest akceptacja i podpisanie w Okresie Promocji Regulaminu promocji w Oddziale albo Placówce Partnerskiej i podpisanie umowy o Konto oszczędnościowe, d. z promocyjnych warunków Konta oszczędnościowego mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Konto oszczędnościowe jak i przez okres trwania umowy o Konto oszczędnościowe oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem. W przypadku Konta oszczędnościowego wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy Konta oszczędnościowego, e. warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy Konta oszczędnościowego, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki obsługi i używania karty płatniczej typu: SuperKarta MasterCard PAYBACK (Karta) wydanej do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN, będących w ofercie Banku w Okresie Promocji, których posiadaczem lub współposiadaczem jest Uczestnik Promocji: a. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty za generowanie zestawienia transakcji dokonanych Kartą, b. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty miesięcznej za Kartę, c. 0 zł (słownie: zero złotych) za wypłatę gotówki Kartą w bankomatach i terminalach innych banków i instytucji w kraju i zagranicą, d. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty za wypłatę gotówki Kartą w ramach usługi Cash back, e. 0 zł (słownie: zero złotych) za wyprodukowanie nowej Karty w trybie ekspresowym, f. 0 zł (słownie: zero złotych) za sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu w bankomatach sieci BZWBK24 z wykorzystaniem Karty, g. 0 zł (słownie: zero złotych) za wygenerowanie nowego PIN do wydanej Karty, h. promocyjne warunki Karty nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o kartę płatniczą, z zastrzeżeniem ust. 13, i. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z podpisaniem umowy o Kartę, j. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków Karty jest podpisanie umowy o Kartę, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale albo w Placówce Partnerskiej, k. do warunków i trybu wydawania i używania Karty stosuje się warunki i tryb wydawania oraz używania karty MasterCard PAYBACK Multi, określone w Zasadach wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla ludności, z zastrzeżeniem, że Karta jest wydawana dla posiadaczy kont osobistych prowadzonych w PLN, l. w pozostałym zakresie za obsługę i używanie Karty stosuje się opłaty i prowizje jak dla kart MasterCard PAYBACK Multi, określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. 6. Promocyjne warunki karty kredytowej ( Karta Kredytowa ): a. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty rocznej w pierwszym roku i opłat miesięcznych w kolejnych latach lub opłat miesięcznych w przypadku Karty kredytowej 1I2I3 za kartę główną i dodatkową, b. oprocentowanie Usługi Ratio - 8,99%, c. w przypadku Karty kredytowej 1I2I3, nie jest wymagane od Uczestnika, aby ustanowił na Koncie Karty kredytowej 1I2I3 automatyczną spłatę minimalnej kwoty zadłużenia w celu uzyskania nagrody pieniężnej wynoszącej: - 1% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako supermarkety spożywcze,

4 4-2% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako stacje paliw i automatyczne stacje paliw, - 3% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako restauracje i fast foody (fast food restaurants). d. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w przypadku kart kredytowych (w tym Usługi Ratio) wraz z wnioskiem o te usługi składanym telefonicznie lub w Oddziale lub w Placówce Partnerskiej w dowolnym momencie obowiązywania umowy o Kartę Kredytową, e. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków Karty Kredytowej jest podpisanie w Okresie Promocji umowy o Kartę Kredytową, akceptacja i podpisanie przez klienta Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale lub w Placówce Partnerskiej, f. z promocyjnych warunków mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Kartę Kredytową jak i przez okres posiadania Karty kredytowej oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem, w przypadku karty kredytowej (w tym Usługi Ratio) posiadacz karty kredytowej głównej, g. warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o Kartę Kredytową, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki kredytów gotówkowych ( Kredyt gotówkowy ) udzielonych w Okresie Promocji: a. oprocentowanie stałe - dla kredytu z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt - 5,99 %, - dla kredytu bez ubezpieczenia Spokojny Kredyt - 6,99%, b. prowizja z tytułu udzielenia kredytu: 7,99% min 50 zł, c. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w Oddziale lub telefonicznie, d. datą nabycia praw do promocyjnych warunków jest data pozytywnej decyzji kredytowej, e. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest podpisanie umowy o Kredyt gotówkowy, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Oddziale w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej, f. promocyjne warunki nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o Kredyt gotówkowy, g. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Kredyt gotówkowy jak i w okresie posiadania Kredytu gotówkowego oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem (przynajmniej jeden ze współkredytobiorców). 8. Promocyjne warunki kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych udzielonych w Okresie Promocji ( Kredyty Hipoteczne ): a. dla Kredytów hipotecznych w złotych polskich: - opcja I - kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 1,69 p.p. do 2,59 p.p., pożyczki hipoteczne oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 2,89 p.p. do 4,79 p.p. oraz prowizja z tytułu udzielenia kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej w złotych polskich, w tym prowizja przygotowawcza - maks. 2,5%, lub - opcja II - kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 1,99 p.p. do 2,89 p.p., pożyczki hipoteczne oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 3,19 p.p. do 5,09 p.p. oraz prowizja z tytułu udzielenia kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej w złotych polskich, w tym prowizja przygotowawcza - 0% (warunkiem skorzystania z tej opcji jest przystąpienie do ubezpieczenia kredytobiorcy Kredytu Hipotecznego w ramach ubezpieczenia grupowego Hipoteka+, gdzie ubezpieczającym jest

5 5 Bank, w zakresie następujących ryzyk: śmierci, całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy). W przypadku Kredytów Hipotecznych w złotych polskich ostateczna wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w Okresie Promocji wraz z wnioskiem o Kredyt Hipoteczny składanym w Oddziale, c. nabycie praw do promocyjnych warunków następuje z datą złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Okresie Promocji, d. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest podpisanie umowy o Kredyt Hipoteczny, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Oddziale, e. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust.1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia Umowy o kredyt Hipoteczny jak i przez okres posiadania Kredytu hipotecznego oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem, w przypadku kredytu hipotecznego przynajmniej jeden ze współkredytobiorców. Dodatkowo, w przypadku kredytów hipotecznych, klient powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę/być stroną umowy agencyjnej od minimum 12 miesięcy (z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów agencyjnych dotyczących placówek Bank Zachodni WBK Partner zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. za okres pozostawania w stosunku umownym uznaje się również okres ewentualnego prowadzenia w ramach umowy agencyjnej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. placówek minibank ) i jednocześnie być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty Kredytu Hipotecznego, f. Warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o Kredyt Hipoteczny, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny : a. 20% - zniżki w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia wskazanej w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z deklaracją przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny składaną w Oddziale, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków w Okresie Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu w Oddziale wraz z podpisaniem deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny, d. z promocyjnych warunków mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust.1 Regulaminu, zarówno w dniu przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny jak i przez okres posiadania ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem, e. zniżka w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia nabyta w Okresie Promocji obowiązuje przez okres trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego Ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki w zakresie Ubezpieczenia Lokali i Domów mieszkalnych Locum : a. 15% - zniżki w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia wskazanej w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z Deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia składaną w Oddziale Banku, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest akceptacja i podpisanie Regulaminu w Oddziale wraz z podpisaniem Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz wskazanie w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia początku Okresu ubezpieczenia nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego po dniu podpisania Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia,

6 6 d. z promocyjnych warunków mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust.1 Regulaminu, w dniu przystąpienia do ubezpieczenia jak i przez okres posiadania tego ubezpieczenia oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem. e. zniżka w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia obowiązuje przez okres trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego Ubezpieczenia Lokali i Domów mieszkalnych Locum. 11. Promocyjne warunki nie dotyczą Usług Ratio uruchomionych przed Okresem Promocji oraz Kredytów gotówkowych i Kredytów Hipotecznych udzielonych przed Okresem Promocji. 12. Szczegółowe warunki świadczenia usług, w zakresie poszczególnych produktów, o których mowa w ust. od 2 do 10 określone są w obowiązujących w Banku regulaminach dostępnych na stronie internetowej Banku oraz w Oddziale i Placówce Partnerskiej, z zastosowaniem ust. 5 lit. k i l niniejszego Regulaminu. 13. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez klienta kryterium zatrudnienia określonego w ust. 1 w trakcie korzystania z promocyjnych warunków oraz ich niekontynuowania jeżeli klient tego warunku nie spełni. 14. Klient ma prawo do rezygnacji z promocyjnych warunków w dowolnym momencie jej trwania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 15. Klient ma prawo do wielokrotnego skorzystania z Promocji w zakresie każdej z usługi wymienionej w ust Promocja w zakresie każdej z usług wymienionej w ust. od 2 do 10 nie może być łączona z inną promocją obowiązującą w Banku, dotyczącą tej usługi. 4. Reklamacje i skargi 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 5. Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. (Oddziałach, Placówkach Partnerskich) w Okresie Promocji. 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 3. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w Okresie Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania.

7 7 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 6. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 7. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. Oświadczam, że akceptuję Regulamin obowiązujący dla niżej wymienionych usług: Konto osobiste nr.. Konto oszczędnościowe nr Konto walutowe nr SuperKarta MasterCard PAYBACK Karta kredytowa, nr umowy... TAK NIE Kredyt gotówkowy, nr umowy... Kredyt hipoteczny, nr umowy... Ubezpieczenie Opiekun Rodziny, nr deklaracji... Ubezpieczenie Lokali i Domów Mieszkalnych Locum nr deklaracji miejscowość, data (Imię, nazwisko oraz podpis klienta) (pieczęć firmowa i podpis za Bank pod pieczątką imienną)

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Lato z kartą kredytową obejmującej sprzedaŝ premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z 34 PMiZP_2012 z dn. 14.06.2012 Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80 175 Gdańsk www.bph.pl marzec 2015 r. Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych AVON

Regulamin Kart kredytowych AVON Regulamin Kart kredytowych AVON Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych AVON. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo