REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja ) jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, przy ul. Grzybowskiej 81, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP , numer REGON , kapitał zakładowy wpłacony w całości wynoszący ,00 PLN (dalej Bank lub Organizator ). 2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji umowy o Kredyt Hipoteczny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania. 3. Promocja trwa od r. do r. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w 1 ust. 3, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji. 2. Uczestnicy Promocji. Warunki skorzystania z Promocji 1. Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych (dalej Uczestnik ), którzy w okresie Promocji złożą wniosek o udzielenie: kredytu mieszkaniowego Mój DOM, kredytu hipotecznego Mieszkanie dla Młodych lub kredytu z dotacją na budowę domów energooszczędnych (dalej Kredyt Hipoteczny ), oferowanych przez Bank, przy czym minimalna wysokość Kredytu Hipotecznego w ramach Promocji: 1.1. wynosi PLN, 1.2. nie może być niższa, niż 50% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (warunek dla wniosków kredytowych Mieszkanie dla Młodych ). 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie warunków określonych w 2 ust. 1 oraz następujących warunków: WYMAGANE DOKUMENTY/ UMOWA DODATKOWE PRODUKTY WYMOGI PRZED URUCHOMIENIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO WYMOGI PO URUCHOMIENIU KREDYTU HIPOTECZNEGO DODATKOWE UWAGI Warunki główne Regulamin Promocji Wyrażenie zgody na warunki Promocji poprzez podpisanie przez Uczestnika Regulaminu promocji kredytów hipotecznych wraz z oznaczeniem dodatkowych, wybranych produktów w niniejszym Regulaminie oraz złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny. Uczestnik jest zobowiązany spełnić warunki umowy Kredytu Hipotecznego oraz produktu wskazanego w części warunki dodatkowe. Wskazanie ewentualne dodatkowych produktów. Wniosek o Kredyt Hipoteczny 1 Złożenie w Banku podpisanego wniosku Nie dotyczy. Wniosek musi być złożony w Placówce

2 Umowa ramowa o prowadzenie rachunku wraz z dostępem do: - bankowości - karty debetowej Umowa kredytu w ROR wygodnekonto wraz z: (zaznaczyć wybraną opcję) kartą debetową dostępem do bankowości kredytem w ROR w kwocie min PLN max PLN VIPKonto wraz z: (zaznaczyć wybraną opcję) kartą debetową dostępem do bankowości kredytem w ROR w kwocie min PLN max PLN o udzielenie kredytu wraz z kompletem wymaganych dokumentów Podpisanie Umowy ramowej o prowadzenie rachunku do wybranego typu rachunku ROR wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości Złożenie wniosku o kredyt w ROR w kwocie PLN. Opłata 0 zł typu ROR w przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą min PLN od daty uruchomienia W przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą niższą niż PLN obowiązuje opłata zgodnie z aktualnie Opłat i Prowizji Banku. Opłata 0 zł typu ROR w przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą min PLN od daty uruchomienia Hipotecznego W przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą niższą niż PLN obowiązuje opłata zgodnie z aktualnie Opłat i Prowizji Banku Banku w terminie Obowiązywania Promocji. Pierwsze zasilenie konta typu ROR wymagane w okresie 30 dni od daty uruchomienia Uaktywnienie karty debetowej do konta typu ROR oraz dostępu do bankowości wymagane w okresie 30 dni od daty uruchomienia Limit kredytu w ROR udostępniany jest po 3 miesiącach od daty pierwszego zasilenia rachunku w kwocie wymaganej we Wniosku o kredyt w ROR oraz w Umowie Ramowej w zależności od typu rachunku ROR. Brak zdolności kredytowej Uczestnika na dodatkowy produkt kredytowy kredyt w ROR, nie powoduje odmowy udzielenia Kredytu Ostateczna wysokość limitu kredytu w ROR zależy od zdolności kredytowej Uczestnika, o jej wysokości Uczestnik zostanie poinformowany przed podpisaniem Umowy a ostateczna wysokość limitu będzie zawarta w Umowie kredytu w ROR. Minimalny limit kredytu w ROR w ramach niniejszej Promocji nie może być niższy niż 1000 PLN. W ramach oferty Promocji prowizja za 2

3 udzielenie kredytu w ROR stanowi 0,5% min. 50 PLN kwoty kredytu w ROR do obu typów kont w ofercie. W kolejnych latach, prowizja za odnowienie Kredytu w ROR oraz pozostałe opłaty - zgodne z aktualnie Opłat i Prowizji Banku. Oprocentowanie kredytu w ROR zgodne z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania Banku. Umowa o kartę kredytową Karta kredytowa z limitem min PLN - max PLN Złożenie wniosku o kartę kredytową z limitem PLN Podpisanie Umowy o kartę kredytową Dokonywanie min. 1 transakcji miesięcznie kartą główną co miesiąc w kwocie min. 200 PLN, przez okres min. 5 lat od daty uruchomienia Hipotecznego Brak zdolności kredytowej Uczestnika na dodatkowy produkt kredytowy nie powoduje odmowy udzielenia Kredytu Ostateczna wysokość limitu karty zależy od zdolności kredytowej i o jego wysokości Uczestnik Promocji zostanie poinformowany przed podpisaniem Umowy a jego wysokość będzie zawarta w Umowie karty kredytowej. Minimalny limit w karcie kredytowej w ramach Promocji nie może być niższy niż 1000 PLN. Prowizja za wydanie karty kredytowej oraz pozostałe opłaty i prowizje zgodne z aktualnie Opłat i Prowizji Banku. Oprocentowanie karty kredytowej zgodne z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania Banku. Warunki dodatkowe 3

4 Zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach oferty produktów ubezpieczeniowych towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z Bankiem. Podpisanie Umowy Kredytu Hipotecznego, zawierającego informacje o obowiązku zawarcia przez Uczestnika umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem wraz z cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia. Nie rozwiązywanie umowy ubezpieczenia i regularne opłacanie składek ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy Kredytu Składki zgodnie z obowiązującą ofertą produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem. 3. Zasady Promocji 1. W ramach niniejszej Promocji wysokość zmienionych parametrów cenowych Kredytu Hipotecznego określa poniższa Tabela. 2. Promocyjna wysokość marży określona w 6 ust. 7 Umowy kredytu mieszkaniowego Mój Dom, w 7 ust 7 Umowy kredytu mieszkaniowego udzielanego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych oraz w 12 ust 7 Umowy kredytu z dotacją na budowę domów energooszczędnych, w całym okresie kredytowania jest stała, z zastrzeżeniem ust.8, i wynosi odpowiednio w zależności od kwoty kredytu i poziomu LtV zgodnie z poniższą Tabelą. Kredyt Hipoteczny Mój Dom, kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych Do PLN Powyżej PLN Pakiet w Promocji Dom z Korzyścią PAKIET Z UBEPIECZENIEM: nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach oferty produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem BPS S.A + marża +marża promocyjna + marża + marża promocyjna LTV do 30% LTV powyżej 30% do 50% LTV powyżej 50% do 80% LTV powyżej 80% do 90% 1,89% 1,70% 1,59% 1,40% 1,99% 1,80% 1,69% 1,50% 2,09% 1,90% 1,79% 1,60% 2,29% 2,10% 2,19% 2,0% 4 Kredyt Hipoteczny Mieszkanie dla Młodych

5 Do PLN Powyżej PLN Pakiet w Promocji Dom z Korzyścią PAKIET Z UBEPIECZENIEM: nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach oferty produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem BPS S.A LTV od 50% do 80% LTV powyżej 80% do 90% + marża +marża promocyjna +marża + marża promocyjna 2,09% 1,90% 1,79% 1,60% 2,29% 2,10% 2,19% 2,0% DODATKOWE KORZYŚCI Kredyt w ROR W ramach oferty Promocji prowizja za udzielenie kredytu w ROR wynosi 0,5% kwoty kredytu w ROR min. 50 PLN dla obu typów kont wygodnekonto lub VIPKonto. 3. Parametry Kredytu Hipotecznego, inne niż określone w Tabeli, w tym dodatkowa marża Banku doliczana do oprocentowania do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu Hipotecznego, jak również dodatkowa marża z tytułu brakującego wkładu własnego oraz opłaty i prowizje, są ustalane zgodnie z aktualną ofertą Banku i przekazywane Uczestnikowi przed podpisaniem Umowy Kredytu 4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, z towarzystwami ubezpieczeniowymi, z którymi Bank współpracuje, pozbawia Uczestnika możliwości otrzymania promocyjnej wysokości marży Kredytu Hipotecznego, o której umowa w 3 ust. 2 i nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie ze standardowymi wymogami zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego zawartego we wzorcach umownych dla kredytu mieszkaniowego Mój Dom, kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych lub kredytu z dotacją na budowę domów energooszczędnych. 5. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym, z którym Bank współpracuje lub innym towarzystwem ubezpieczeniowym, pod warunkiem zaakceptowania przez Bank warunków ochrony ubezpieczeniowej przed podpisaniem Umowy Kredytu 6. Bank wydaje kartę kredytową zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą produktową Banku (główna i dodatkowa). W zakresie obsługi karty kredytowej obowiązują opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów indywidualnych. 7. W przypadku podpisania umowy o kredyt w ROR w niniejszej Promocji, obowiązuje stawka prowizji za udzielenie kredytu wynosząca 0,5% kwoty kredytu w ROR min. 50 PLN dla obu typów kont wygodnekonto, VIPKonto. W kolejnych latach opłaty pobierane są zgodnie z aktualnie Opłat i Prowizji Banku. Dla kredytu w ROR obowiązuje oprocentowanie zgodnie z aktualną Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A. 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika/ów któregokolwiek z warunków skorzystania z Promocji wskazanych w 2, które wiąże się z utratą obniżki marży kredytu wskazanej w tabeli w 3, Bank dokona zmiany wartości marży promocyjnej na standardową wartość marży zgodną z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A., zawiadamiając o tym Uczestnika/ów w formie pisemnej oraz przesyłając harmonogram uwzględniający aktualną wysokość marży. Standardowa wartość marży zgodna z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do naruszenia warunków Promocji wskazanych w 2. Niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu 5

6 9. Reklamacje związane z Promocją, zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również szczegółowy opis podstaw reklamacji, Uczestnik może złożyć pisemnie drogą korespondencyjną lub w placówce Banku, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Banku, ustnie w placówce Banku lub w trakcie rozmowy z konsultantem Infolinii oraz w formie faksu. 10. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostaje powiadomiony pisemnie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Banku. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym Uczestnika, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy, niż 90 dni od daty złożenia reklamacji. Decyzja Banku jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 11. Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 12. Klienci korzystający z produktów Banku zobowiązani są do przestrzegania postanowień umów zawartych z Bankiem oraz regulaminów obowiązujących dla poszczególnych produktów. 13. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 14. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres właściwej placówki Banku lub Centrali Banku z dopiskiem PROMOCJA DOM Z KORZYŚCIĄ. 15. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika umowy o Kredyt Hipoteczny na warunkach niniejszej Promocji, dołączony do Wniosku o kredyt niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć tej umowy. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA Oświadczam, iż jestem świadomy i wyrażam zgodę, że w przypadku naruszenia przeze mnie choćby jednego warunku skorzystania z Promocji, wskazanego w 2, tracę wszelkie prawa do korzystania z promocyjnych warunków, określonych w 3 ust. 2, w wyniku czego Bank ma prawo do podwyższenia marży Kredytu Hipotecznego, zgodnie z obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A., oraz opłat i prowizji, zgodnie z Opłat i Prowizji Bankowych Banku BPS S.A dla klientów indywidulanych, do poziomu wynikającego z umowy Kredytu Hipotecznego od terminu wymagalności najbliższej raty Kredytu Hipotecznego, przypadającego po wystąpieniu takiego naruszenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. Oświadczam, iż jestem świadomy i wyrażam zgodę, że przypadku naruszenia przeze mnie choćby jednego warunku skorzystania z Promocji, wskazanego w 2, tracę wszelkie prawa do korzystania z promocyjnych warunków, określonych w 3 ust. 2, w wyniku czego Bank ma prawo do podwyższenia marży Kredytu Hipotecznego bez możliwości ponownego przywrócenia promocyjnych warunków. Oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję treść postanowień niniejszego Regulaminu Promocji i w przypadku niedopełnienia oraz nieprzestrzegania warunków Promocji, wyrażam zgodę na zastosowanie przez Bank marży Kredytu Hipotecznego wyższej, niż wskazana w Umowie, w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy Kredytu Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Data i podpis Uczestnika/Uczestników Data i podpisy za Bank 6

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Limit na start

Regulamin Promocji Limit na start Regulamin Promocji Limit na start Regulamin Promocji Limit na start I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/5 Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki, na jakich otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej 1. 1. Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. 0 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki udzielania przez Bank Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo