1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji"

Transkrypt

1 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł. 2. Definicje 1. Organizator/Bank - Bank Zachodni WBK S.A. 2. Uczestnik Promocji / Uczestnik / klient - osoba określona w 3 ust Instytucje finansowe - podmioty określone w 3 ust Oddział - Oddział Banku. 5. Placówka partnerska - Placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. 3. Zasady Promocji 1. Regulamin określa warunki oferty promocyjnej (Promocja) Banku dla osób: a. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w: bankach działających w formie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub bankach krajowych: państwowych oraz działających w formie spółek akcyjnych (zgodnych z listą banków krajowych zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego) lub Domu Maklerskim BZWBK S.A., BZWBK Asset Management S.A., BZWBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BZWBK Inwestycje Sp. z o.o., BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Faktor Spółka z o.o., BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., b. będących stroną umów agencyjnych zawartych z BZ WBK Leasing S.A. lub BZ WBK Faktor Spółka z o.o., c. będących stroną umów agencyjnych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A o prowadzenie placówek Banku Zachodniego WBK Partner, d. zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenia w placówkach agencyjnych, o których mowa w lit. c., wykonujących czynności bezpośrednio związane z oferowaniem usług Banku. 2. Warunki Promocji w zakresie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Konto 123 ( rachunek ) są następujące: a. prowadzenie rachunku (miesięcznie) - 0 zł pod warunkiem wpływu w danym miesiącu w wysokości zł i więcej. W przypadku braku ww. wpływu zostanie pobrana opłata w wysokości wskazanej w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Dla uzyskania oprocentowania, o którym mowa w umowie rachunku nie stosuje się wymogu wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości w niej wskazanej naliczanie oprocentowania uzależnione jest od wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej zł, b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z otwarciem rachunku w Oddziale, w Placówce Partnerskiej lub w dowolnym momencie obowiązywania umowy rachunku,

2 2 c. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu promocji w Oddziale lub Placówce Partnerskiej wraz z podpisaniem umowy rachunku lub w dowolnym momencie jej obowiązywania, d. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 lit. odpowiednim dokumentem. W przypadku rachunku wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy, e. Promocja obowiązuje przez okres obowiązywania umowy rachunku z zastrzeżeniem ust Warunki Promocji w zakresie Konta oszczędnościowego są następujące: a. opłata za transakcje realizowane w usługach BZWBK24 w formie przelewu na rachunek w BZ WBK i na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR oraz zlecenia stałego z Konta oszczędnościowego prowadzonego w PLN 0 zł (opłaty związane z potwierdzeniem operacji smskodem / tokenem nie są objęte Promocją), b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z otwarciem Konta oszczędnościowego w Oddziale, w Placówce Partnerskiej lub w dowolnym momencie obowiązywania umowy Konta oszczędnościowego, c. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu promocji w Oddziale lub Placówce Partnerskiej wraz z podpisaniem umowy Konta oszczędnościowego lub w dowolnym momencie jej obowiązywania, d. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 lit. odpowiednim dokumentem. W przypadku Konta oszczędnościowego wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy Konta oszczędnościowego, e. Promocja obowiązuje przez okres obowiązywania umowy Konta oszczędnościowego z zastrzeżeniem ust Warunki Promocji w zakresie kart płatniczych do rachunków są następujące: a. opłata za generowanie zestawienia transakcji dokonanych SuperKartą MasterCard PAYBACK 0 zł., b. opłata miesięczna za SuperKartę MasterCard PAYBACK 0 zł., c. wypłata gotówki SuperKartą MasterCard PAYBACK w bankomatach i terminalach innych banków i instytucji w kraju i zagranicą 0zł., d. opłata za wypłatę gotówki w ramach usługi Cash back SuperKartą MasterCard PAYBACK 0 zł., e. wyprodukowanie nowej SuperKarty MasterCard PAYBACK w trybie ekspresowym 0 zł., f. sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu w bankomatach sieci BZWBK24 z wykorzystaniem SuperKarty MasterCard PAYBACK 0 zł., g. wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej SuperKarty MasterCard PAYBACK na wniosek użytkownika 0zł., h. Promocja obowiązuje przez okres obowiązywania umowy o kartę płatniczą z zastrzeżeniem ust. 12, i. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z podpisaniem umowy o kartę płatniczą, j. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu promocji w Oddziale lub Placówce Partnerskiej wraz z podpisaniem umowy o kartę płatniczą; Regulamin stanowi integralną część umowy o SuperKartę MasterCard PAYBACK, k. do warunków i trybu wydawania i używania SuperKarty MasterCard PAYBACK stosuje się warunki i tryb wydawania oraz używania karty MasterCard PAYBACK Multi, określone w Zasadach wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla ludności, z zastrzeżeniem, że SuperKarta MasterCard PAYBACK jest wydawana dla posiadaczy wszystkich kont osobistych prowadzonych w złotych, l. w pozostałym zakresie za obsługę i używanie SuperKarty MasterCard PAYBACK stosuje się opłaty i prowizje jak dla kart MasterCard PAYBACK Multi, określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności.

3 3 5. Warunki Promocji w zakresie kart kredytowych są następujące: a. opłata (roczna/miesięczna) za kartę główną i dodatkową 0 zł, b. obniżone oprocentowanie Usługi Ratio - informacja o promocyjnej stawce oprocentowania Usługi Ratio dostępna jest pod numerem infolinii lub z zagranicy (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora), c. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w przypadku kart kredytowych (w tym Usługi Ratio) wraz z wnioskiem o te usługi składanym telefonicznie lub w Oddziale lub w dowolnym momencie obowiązywania umowy o Kartę Kredytową, d. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie przez klienta Regulaminu w Oddziale wraz z podpisaniem umowy o Kartę Kredytową lub w dowolnym momencie obowiązywania umowy o Kartę Kredytową, e. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 lit. odpowiednim dokumentem, w przypadku karty kredytowej (w tym Usługi Ratio) posiadacz karty kredytowej głównej, f. Promocja obowiązuje przez okres obowiązywania umowy o Kartę Kredytową z zastrzeżeniem ust Warunki Promocji w zakresie kredytów gotówkowych są następujące: a. oprocentowanie stałe - dla kredytu z opcją ubezpieczenia do kredytu gotówkowego Spokojny Kredyt - 7,99 %, - dla kredytu bez ubezpieczenia do kredytu gotówkowego Spokojny Kredyt - 9,99%. b. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu: 5% min 50 zł., c. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w Oddziale lub telefonicznie (kredyty nowo udzielane), d. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu promocji w Oddziale wraz z podpisaniem umowy, e. Promocja obowiązuje przez okres obowiązywania umowy kredytowej, f. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 lit. odpowiednim dokumentem w przypadku kredytu gotówkowego przynajmniej jeden ze współkredytobiorców. 7. Warunki Promocji w zakresie kredytów hipotecznych (kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne) są następujące: a. dla kredytów w złotych polskich: - opcja I - kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 1,59 p.p. do 2,49 p.p., pożyczki hipoteczne oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 2,79 p.p. do 4,69 p.p. oraz prowizja z tytułu udzielenia kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej w złotych polskich, w tym prowizja przygotowawcza - maks. 2,5%, lub - opcja II - kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 1,89 p.p. do 2,79 p.p., pożyczki hipoteczne oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża w przedziale 3,09 p.p. do 4,99 p.p. oraz prowizja z tytułu udzielenia kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej w złotych polskich, w tym prowizja przygotowawcza - 0% (warunkiem skorzystania z tej opcji oferty jest przystąpienie do ubezpieczenia kredytobiorcy kredytu hipotecznego w ramach ubezpieczenia grupowego Hipoteka+, gdzie ubezpieczającym jest Bank, w zakresie następujących ryzyk: śmierci, całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy). W przypadku kredytów hipotecznych w złotych polskich ostateczna wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku.

4 4 b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z wnioskami o te usługi składanymi w Oddziale (kredyty nowo udzielane), c. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu promocji w Oddziale wraz z podpisaniem umowy, d. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust.1 lit. odpowiednim dokumentem, w przypadku kredytu hipotecznego przynajmniej jeden ze współkredytobiorców. Dodatkowo, w przypadku kredytów hipotecznych, klient powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę/być stroną umowy agencyjnej od minimum 12 miesięcy (z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów agencyjnych dotyczących placówek Bank Zachodni WBK Partner zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. za okres pozostawania w stosunku umownym uznaje się również okres ewentualnego prowadzenia w ramach umowy agencyjnej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. placówek minibank ) i jednocześnie być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, e. Promocja obowiązuje przez okres obowiązywania umowy kredytowej. 8. Warunki Promocji w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny są następujące: a. zniżka w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia - 20%, b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z deklaracją przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny składaną w Oddziale, c. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu w Oddziale wraz z podpisaniem deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny, d. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust.1 lit. a., b., c. lub d. Regulaminu, w dniu przystąpienia do Promocji oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem, e. Zniżka w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia obowiązuje przez okres trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego Ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny. 9. Warunki Promocji w zakresie Ubezpieczenia Lokali i Domów mieszkalnych Locum są następujące: a. zniżka w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia - 15% b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z Deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia składaną w Oddziale Banku, c. warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja i podpisanie Regulaminu promocji w Oddziale Banku wraz z podpisaniem Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz wskazanie w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia początku Okresu ubezpieczenia nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego po dniu podpisania Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia d. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust.1 lit. odpowiednim dokumentem. e. Zniżka w opłacie za udostępnienie ubezpieczenia obowiązuje przez okres trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego Ubezpieczenia Lokali i Domów mieszkalnych Locum 10. Promocja nie dotyczy Usługi Ratio uruchomionych oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych udzielonych przed podpisaniem Regulaminu przez klienta. 11. Szczegółowe warunki świadczenia usług, w zakresie poszczególnych produktów, o których mowa w ust. od 2 do 9 określone są w obowiązujących w Banku regulaminach, z zastosowaniem ust. 4 lit. k. i l. niniejszego Regulaminu. 12. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez klienta kryterium zatrudnienia określonego w ust. 1 w trakcie trwania Promocji oraz nieprzedłużenia Promocji klientowi, który tego warunku nie spełni.

5 5 13. Klient ma prawo do rezygnacji z Promocji w dowolnym momencie jej trwania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 14. Klient ma prawo do wielokrotnego skorzystania z Promocji w zakresie każdej z usługi wymienionej w ust Promocja w zakresie każdej z usług wymienionej w ust. od 2 do 9 nie może być łączona z inną promocją obowiązującą w Banku, dotyczącą tej usługi. 4. Reklamacje i skargi 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 2. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 5. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. 5. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Promocji jest dostępny w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. (Oddziałach, Placówkach partnerskich). 2. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w okresie trwania Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji oraz przyznania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. Oświadczam, że akceptuję Regulamin obowiązujący dla niżej wymienionych usług: Konto osobiste nr.. Konto oszczędnościowe nr TAK NIE

6 6 SuperKarta MasterCard PAYBACK... Karta kredytowa, nr umowy... Kredyt gotówkowy, nr umowy... Kredyt hipoteczny, nr umowy... Ubezpieczenie Opiekun Rodziny, nr deklaracji... Ubezpieczenie Lokali i Domów Mieszkalnych Locum nr deklaracji miejscowość, data (Imię, nazwisko oraz podpis klienta) (pieczęć firmowa i podpis za Bank pod pieczątką imienną)

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Lato z kartą kredytową obejmującej sprzedaŝ premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z 34 PMiZP_2012 z dn. 14.06.2012 Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) 1. Definicje 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80 175 Gdańsk www.bph.pl marzec 2015 r. Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

! " " #$ % #& ' #! " " #' % #& '

!   #$ % #& ' #!   #' % #& ' !"" #$%#&' #!"" #'%#&' Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo