1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje"

Transkrypt

1 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rynek 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP , REGON , o kapitale zakładowym zł w całości wpłaconym ( Organizator, Bank ). 3. Konkurs trwa w okresie od 05 maja 2014 roku do 08 czerwca 2014 roku ( Okres trwania Konkursu ). 4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Definicje 1. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem 1. ust. 5, która w Okresie trwania Konkursu spełni łącznie poniższe warunki: a. prawidłowo wypełni i wyśle Formularz w Okresie trwania Konkursu oraz b. zapozna się i zaakceptuje Regulamin oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów związanych z realizacją Konkursu (dalej Zgłoszenie ) oraz c. nie posiadała Karty głównej wydanej przez Bank w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o Kartę kredytową oraz d. złoży wniosek o Kartę kredytową w systemie Mastercard w Oddziale Banku Zachodniego WBK, w Centrum Bankowości Telefonicznej, Placówce BZWBK Partner lub poprzez usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet w formule na KLIK, oraz uzyska pozytywną decyzję Banku w zakresie wydania Karty, podpisze w terminie od dnia 05 maja 2014 roku do 25 maja 2014 roku Umowę o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty ( Umowa ). 2. Karta kredytowa karta w rozumieniu Regulaminu wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. 3. Karta główna/karta Karta wydana Posiadaczowi. 4. Karta dodatkowa Karta wydana Użytkownikowi tj. osobie wskazanej przez Posiadacza Karty.

2 2 5. Posiadacz Karty osoba fizyczna, która na podstawie umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji przy użyciu Karty. 6. Użytkownik Karty osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, którą Posiadacz Karty upoważnił do dokonywania operacji przy użyciu Karty dodatkowej wyłącznie w imieniu i na rzecz Posiadacza Karty. 7. Transakcja bezgotówkowa płatność Kartą kredytową w kraju lub zagranicą w punkcie handlowousługowym lub w Internecie z wykorzystaniem danych karty stanowiąca zapłatę za nabywane towary i usługi, z wyłączeniem Przelewu elektronicznego z rachunku Karty. 8. Przelew elektroniczny z rachunku Karty transakcja dokonywana z Rachunku Karty za pośrednictwem Usługi BZWBK24 internet oraz usługi Teledysponent w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla Usług BZWBK24 limitów przelewów. 9. Formularz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora zawierający następujące pola: imię, nazwisko, PESEL, adres , potwierdzenie adresu , numer telefonu kontaktowego, akceptację warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów związanych z realizacją Konkursu. 10. Nagroda karnet 4 dniowy na Open er Festival o wartości 550 PLN. Pula Nagród 150 sztuk. 3. Zasady i przebieg Konkursu 1. Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika można dokonywać w Okresie trwania Konkursu. 2. Zadaniem konkursowym Uczestnika, premiowanym Nagrodami przyznawanymi w ramach Konkursu jest zrealizowanie za pomocą Karty w systemie Mastercard największej liczby Transakcji bezgotówkowych, które spełniają następujące wymagania: 2.1. Wartość pojedynczej transakcji wynosi minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), 2.2. Transakcje zostały dokonane w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Uczestnika Umowy (liczone łącznie z dniem podpisania Umowy) i zaksięgowane do dnia 11 czerwca 2014 roku. 3. W przypadku jeżeli Uczestnik podpisze więcej niż jedną Umowę w Okresie trwania Konkursu, w Konkursie bierze udział tylko pierwsza Karta w systemie Mastercard, o którą Uczestnik podpisał Umowę. 4. Wszystkie Transakcje bezgotówkowe zaksięgowane na rachunku Karty w systemie Mastercard przed dokonaniem prawidłowej rejestracji w Formularzu, ale spełniające warunki z 3 ust. 2, będą brane pod uwagę w Konkursie pod warunkiem prawidłowej rejestracji w Formularzu w Okresie trwania Konkursu. 5. W Konkursie biorą udział Transakcje bezgotówkowe zaksięgowane do dnia 11 czerwca 2014 roku. 6. W Konkursie nie biorą udziału transakcje zwrócone, niezaksięgowane w systemie Banku, a także Przelewy elektroniczne z rachunku Karty.

3 3 7. W konkursie nie są brane pod uwagę transakcje wykonane w sieci Internet, które nie stanowią zapłaty za nabywane towary i usługi. 8. Transakcje bezgotówkowe wykonane Kartą dodatkową są brane pod uwagę w Konkursie i zaliczone Uczestnikowi. 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 10. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator. 11. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 5. Nagrody 1. W ramach Konkursu Bank przyzna Nagrodę 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) Uczestnikom, którzy wykonali największą liczbę (nie mniej jednak niż 6) Transakcji bezgotówkowych spełniających wymagania zawarte 3 ust W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników wykona taką samą ilość Transakcji bezgotówkowych, wówczas o przyznaniu Nagrody decydować będzie wyższa suma wartości wykonanych Transakcji bezgotówkowych spełniających warunki z 3 ust. 2. W przypadku utrzymywania się sytuacji remisowej kolejnym kryterium wyłonienia zwycięzcy jest wcześniejsze wykonanie przez Uczestnika ostatniej Transakcji bezgotówkowej spełniającej warunki z 3 ust Zasady wydawania Nagród 1. Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 2. Nagrodzony Uczestnik nie może domagać się zamiany Nagrody na inną. 3. Nagrodzony Uczestnik ma prawo zrezygnować z Nagrody, poprzez wysłanie wiadomości z adresu podanego w zgłoszeniu na adres ze swoją dyspozycją. 4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Uczestnika w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, Bank ma prawo obciążenia rachunku Karty kwotą równowartości wartości przyznanej Nagrody. 5. Do dnia 16 czerwca 2014 roku na stronie zostanie zamieszczona informacja, w której podane zostaną dane (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miasto zamieszkania) nagrodzonych Uczestników. 6. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym na adres wskazany jako adres do korespondencji w systemie bankowym, nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku.

4 4 7. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych Nagród. 7. Podatki 1. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu należnemu od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagród otrzymanych przez zwycięskiego Uczestnika. Od wartości nagród podlegającej wydaniu zwycięskiemu Uczestnikowi, Organizator, jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 8. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą Klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą Klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 9. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w okresie od r. do r. na stronie 2. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.

5 5 3. Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Rynek 9/11, jako Organizator i administrator danych osobowych Uczestników Konkursu zbiera dane Uczestników na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. 4. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 7. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 8. Ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Załącznik do Decyzji nr 13/2014 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 02 września 2014 r. Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo