1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji"

Transkrypt

1 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu o umowę agencyjną. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł. 3. Promocja trwa w okresie od r. do r. ( Okres Promocji ). 2. Definicje 1. Organizator/Bank - Bank Zachodni WBK S.A. 2. Promocja specjalna oferta Banku, 3. Uczestnik Promocji / Uczestnik / klient - osoba określona w 3 ust.1, 4. Wybrane firmy - podmioty określone w 3 ust.1, 5. Oddział - Oddział Banku, 6. Placówka Partnerska - Placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. 3. Zasady Promocji 1. Regulamin określa warunki Promocji dla osób: 1) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w: a) bankach notowanych na GPW w Warszawie, b) bankach krajowych: państwowych oraz działających w formie spółek akcyjnych (zgodnych z listą KNF), c) Narodowym Banku Polskim, d) BZ WBK Asset Management S.A., e) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., f) BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., BZ WBK Leasing S.A., g) BZ WBK Faktor Spółka z o.o., h) BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., i) BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., j) GEOBAN S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, k) GESBAN Servicios Administrativos Globales Oddział w Polsce, l) Spółkach z Grupy Santander Consumer Bank S.A.: Santander Consumer Finanse S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., AKB Marketing Services Sp. z o.o., m) Finance Care sp. o.o., n) EOS KSI Polska Sp. z o.o.,

2 2 o) w Placówkach partnerskich lub na podstawie umowy zlecenia w tych placówkach a wykonujących czynności bezpośrednio związane z oferowaniem usług Banku. 2) będących stroną umów agencyjnych zawartych z: a) BZ WBK Leasing S.A., b) BZ WBK Faktor Spółka z o.o., c) BZ WBK S.A o prowadzenie Placówek Partnerskich. 2. Promocyjne warunki prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Konto 123 ( Rachunek ) : a. prowadzenie Rachunku (miesięcznie) - 0 zł (słownie: zero złotych) przez cały okres jego posiadania pod warunkiem wpływu na Rachunek w danym miesiącu w wysokości nie mniejszej niż zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W przypadku braku ww. wpływu na Rachunek w danym miesiącu za ten miesiąc zostanie pobrana opłata w wysokości wskazanej w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Dla uzyskania oprocentowania, o którym mowa w umowie Rachunku nie stosuje się wymogu wpływów na Rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości w niej wskazanej naliczanie oprocentowania uzależnione jest od wpływów na Rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej zł (słownie: jeden tysiąc złotych), b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z otwarciem Rachunku w Oddziale, w Placówce Partnerskiej w Okresie Promocji, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków prowadzenia Rachunku jest podpisanie umowy Rachunku, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale lub Placówce Partnerskiej, d. z promocyjnych warunków Rachunku mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku i przez okres trwania umowy o prowadzenie Rachunku, którzy na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem. W przypadku rachunku wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy Rachunku. e. Warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy Rachunku, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki w zakresie Konta24 walutowego (prowadzonego w walutach: USD, GBP, CHF i EUR) ( Konto walutowe ): a. brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku, b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z otwarciem Konta walutowego w Oddziale w Okresie Promocji, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków prowadzenia Konta walutowego jest podpisanie umowy Konta walutowego, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale, d. z promocyjnych warunków Konta walutowego mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Konto walutowe jak i przez okres trwania umowy o Konto walutowe oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem. W przypadku Konta walutowego wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy Konta walutowego. e. warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy Konta walutowego, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki prowadzenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego Konta oszczędnościowego prowadzonego w walucie PLN:

3 3 a. 0 zł (słownie: zero złotych) opłaty za transakcje realizowane w usługach BZWBK24 w formie przelewu na rachunek w Banku i na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR oraz zlecenia stałego z Konta oszczędnościowego prowadzonego w PLN. (Promocja nie obejmuje opłat związanych z potwierdzeniem operacji smskodem / tokenem, które uiszcza się zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności ), b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w Okresie Promocji wraz z otwarciem Konta oszczędnościowego w Oddziale, w Placówce Partnerskiej, c. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków Konta oszczędnościowego jest akceptacja i podpisanie w Okresie Promocji Regulaminu promocji w Oddziale albo Placówce Partnerskiej i podpisanie umowy o Konto oszczędnościowe, d. z promocyjnych warunków Konta oszczędnościowego mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Konto oszczędnościowe jak i przez okres trwania umowy o Konto oszczędnościowe oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem. W przypadku Konta oszczędnościowego wspólnego kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współposiadaczy Konta oszczędnościowego, e. warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy Konta oszczędnościowego, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki obsługi i używania karty płatniczej typu: SuperKarta MasterCard PAYBACK (Karta) wydanej do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN, będących w ofercie Banku w Okresie Promocji, których posiadaczem lub współposiadaczem jest Uczestnik Promocji: a. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty za generowanie zestawienia transakcji dokonanych Kartą, b. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty miesięcznej za Kartę, c. 0 zł (słownie: zero złotych) za wypłatę gotówki Kartą w bankomatach i terminalach innych banków i instytucji w kraju i za zagranicą, d. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty za wypłatę gotówki Kartą w ramach usługi Cash back, e. 0 zł (słownie: zero złotych) za wyprodukowanie nowej Karty w trybie ekspresowym, f. 0 zł (słownie: zero złotych) za sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu w bankomatach sieci BZWBK24 z wykorzystaniem Karty, g. 0 zł (słownie: zero złotych) za wygenerowanie nowego PIN do wydanej Karty, h. promocyjne warunki Karty nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o kartę płatniczą, z zastrzeżeniem ust. 11, i. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony wraz z podpisaniem umowy o Kartę, j. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków Karty jest podpisanie umowy o Kartę, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale albo w Placówce Partnerskiej, k. do warunków i trybu wydawania i używania Karty stosuje się warunki i tryb wydawania oraz używania karty MasterCard PAYBACK Multi, określone w Zasadach wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla ludności, z zastrzeżeniem, że Karta jest wydawana dla posiadaczy kont osobistych prowadzonych w PLN, l. w pozostałym zakresie za obsługę i używanie Karty stosuje się opłaty i prowizje jak dla kart MasterCard PAYBACK Multi, określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. 6. Promocyjne warunki karty kredytowej: a. 0 zł (słownie: zero złotych) - opłaty rocznej za kartę kredytową w pierwszym roku (w tym opłata za Kartę kredytową 1I2I3 w pierwszym roku pobierana w trybie miesięcznym) i opłat miesięcznych w kolejnych latach za kartę główną i dodatkową, b. oprocentowanie Usługi Ratio wynosi czterokrotność stopy lombardowej NBP minus 3,01 punktu procentowego

4 4 c. w przypadku Karty kredytowej 1I2I3, nie jest wymagane od Uczestnika, aby ustanowił na Koncie Karty kredytowej 1I2I3 automatyczną spłatę minimalnej kwoty zadłużenia w celu uzyskania nagrody pieniężnej wynoszącej: - 1% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako supermarkety spożywcze, - 2% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako stacje paliw i automatyczne stacje paliw, - 3% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako restauracje i fast foody (fast food restaurants). d. Promocja przysługuje na wniosek złożony przez klienta w Oddziale lub Placówce Partnerskiej. e. datą nabycia praw do promocyjnych warunków jest data przystąpienia do Promocji, f. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest podpisanie umowy o kartę kredytową, akceptacja i podpisanie przez klienta Regulaminu w Okresie Promocji w Oddziale lub w Placówce Partnerskiej, g. Posiadacze karty kredytowej głównej, mogą skorzystać z promocyjnych warunków, jeśli spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Kartę Kredytową jak i przez okres posiadania Karty kredytowej oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem, h. warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o kartę kredytową, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki kredytów gotówkowych ( Kredyt gotówkowy ) udzielonych w Okresie Promocji: a. oprocentowanie zgodnie ze stawkami określonymi w Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych, w tabeli Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm dostępnymi na b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w Oddziale, Placówce Partnerskiej lub telefonicznie, c. datą nabycia praw do promocyjnych warunków jest data pozytywnej decyzji kredytowej, d. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest podpisanie umowy o Kredyt gotówkowy, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Oddziale, Placówce Partnerskiej w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej, e. promocyjne warunki nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o Kredyt gotówkowy, f. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia umowy o Kredyt gotówkowy jak i w okresie posiadania Kredytu gotówkowego oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem (przynajmniej jeden ze współkredytobiorców). 8. Promocyjne warunki kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych udzielonych w Okresie Promocji ( Kredyty Hipoteczne ): a. dla Kredytów hipotecznych w złotych polskich: - opcja I - kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne - oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża zgodna ze stawkami określonymi w Oprocentowaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych oraz prowizja z tytułu udzielenia kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej w złotych polskich zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności,

5 5 lub - opcja II - kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne z prowizją 0% z tytułu udzielenia kredytu - oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża zgodna ze stawkami określonymi w Oprocentowaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest zawarcie przez przynajmniej jednego z kredytobiorców umów Ubezpieczenia BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA.W przypadku Kredytów Hipotecznych w złotych polskich ostateczna wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. b. Promocja przysługuje na wniosek klienta złożony w Okresie Promocji wraz z wnioskiem o Kredyt Hipoteczny składanym w Oddziale, c. nabycie praw do promocyjnych warunków następuje z datą złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Okresie Promocji, d. warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest podpisanie umowy o Kredyt Hipoteczny, akceptacja i podpisanie Regulaminu w Oddziale, e. z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust.1 Regulaminu, zarówno w dniu zawarcia Umowy o kredyt Hipoteczny jak i przez okres posiadania Kredytu hipotecznego oraz na żądanie Banku wykażą je odpowiednim dokumentem, w przypadku kredytu hipotecznego przynajmniej jeden ze współkredytobiorców. Dodatkowo, w przypadku kredytów hipotecznych, klient powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę/być stroną umowy agencyjnej od minimum 12 miesięcy (z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów agencyjnych dotyczących placówek Bank Zachodni WBK Partner zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. za okres pozostawania w stosunku umownym uznaje się również okres ewentualnego prowadzenia w ramach umowy agencyjnej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. placówek minibank ) i jednocześnie być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty Kredytu Hipotecznego, f. Warunki promocyjne nabyte w Okresie Promocji obowiązują przez okres obowiązywania umowy o Kredyt Hipoteczny, z zastrzeżeniem ust Promocyjne warunki nie dotyczą Usług Ratio uruchomionych przed Okresem Promocji oraz Kredytów gotówkowych i Kredytów Hipotecznych udzielonych przed Okresem Promocji. 10. Szczegółowe warunki świadczenia usług, w zakresie poszczególnych produktów, o których mowa w ust. od 2 do 8 określone są w obowiązujących w Banku regulaminach dostępnych na stronie internetowej Banku oraz w Oddziale i Placówce Partnerskiej, z zastosowaniem ust. 5 lit. k i l niniejszego Regulaminu. 11. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez klienta kryterium zatrudnienia określonego w ust. 1 w trakcie korzystania z promocyjnych warunków oraz ich niekontynuowania jeżeli klient tego warunku nie spełni. 12. Klient ma prawo do rezygnacji z promocyjnych warunków w dowolnym momencie jej trwania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 13. Klient ma prawo do wielokrotnego skorzystania z Promocji w zakresie każdej z usługi wymienionej w ust Promocja w zakresie każdej z usług wymienionej w ust. od 2 do 8 nie może być łączona z inną promocją obowiązującą w Banku, dotyczącą tej usługi. 4. Reklamacje i skargi 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie

6 6 elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 5. Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. (Oddziałach, Placówkach Partnerskich) w Okresie Promocji. 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 3. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w Okresie Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 6. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 7. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. Oświadczam, że akceptuję Regulamin obowiązujący dla niżej wymienionych usług: Konto osobiste nr.. Konto oszczędnościowe nr Konto walutowe nr SuperKarta MasterCard PAYBACK Karta kredytowa, nr rachunku TAK NIE Karta kredytowa, nr rachunku

7 7 Karta kredytowa, nr rachunku Kredyt gotówkowy, nr umowy Kredyt hipoteczny, nr umowy.... miejscowość, data (Imię, nazwisko oraz podpis klienta) (pieczęć firmowa i podpis za Bank pod pieczątką imienną)

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo