Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA"

Transkrypt

1 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: , kapitał zakładowy , 96 zł, w całości wpłacony. Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem programu rekomendacyjnego Rekomendujesz Zyskujesz ( Program ) i fundatorem nagród w programie jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym , 96 zł w całości wpłaconym (dalej Bank, Organizator ). 2. Przez użyte w niniejszym regulaminie ( Regulamin ) pojęcia należy rozumieć: Klient - Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U nr 173 poz. 1807), który zawarł z Bankiem Umowę o prowadzenie firmowego rachunku bankowego i umowę Kredytu/Leasingu i który zaliczany jest przez Bank do segmentu mikroprzedsiębiorców; Nagroda - Galaxy Tab3 7.0) WiFi 8G; Galaxy Tab 3 8.0) WiFi 16G z logotypem Banku; Kredyt (Firmowa Oferta Kredytowa)/leasing kredyt/leasing udzielany Przedsiębiorcom na cele związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą; finansowanie w formie kredytu, leasingu; Zaproszenie dokument uprawniający do wzięcia udziału w Programie Rekomendujesz - Zyskujesz. Dokument zawiera następujące dane Polecającego: imię i nazwisko lub nazwę firmy Polecającego, numer Klienta oraz dane Polecanego: imię i nazwisko, nazwę firmy, nr telefonu. Kwota Kredytu (kwota udzielonego Kredytu)/Leasingu przyznana Kwota Kredytu/Leasingu łącznie z kosztem prowizji bankowych oraz opłaty ubezpieczeniowej. Nowy Klient Przedsiębiorca, który nie posiadał żadnego produktu Banku, przed datą uruchomienia Programu tj.: r. Numer Klienta ciąg sześciu znaków alfanumerycznych nadawany przez Bank w celu identyfikacji Klienta w systemach informatycznych Banku; Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów, z wyłączeniem Oddziałów Partnerskich (rozumianych jako Oddziały Franczyzowe); Partner - osoba fizyczna (prowadzącą działalność gospodarczą) lub spółkę osobową, będąca stroną umowy o współpracy z Bankiem, na podstawie której dana osoba/y jest franczyzobiorcą placówki partnerskiej Banku; Doradca Klienta opiekun Klienta z obszaru Klienta Firmowego; Polecający Klient, który zarekomendował Poleconemu skorzystanie z Firmowej Oferty Kredytowej Banku/Leasingowej; Polecany Przedsiębiorca, który w okresie trwania Programu skorzysta z Firmowej Oferty Kredytowej Banku/Leasingowej na podstawie rekomendacji Polecającego; BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: , kapitał zakładowy ,96 zł, w całości wpłacony

2 Rachunek bankowy/rachunek bieżący prowadzony w PLN rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Bank na rzecz Klienta na podstawie zawartej umowy rachunku bankowego; Umowa kredytowa/umowa leasingowa umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem o udzielenie Kredytu/Leasingu; Umowa o prowadzenie Rachunków bankowych umowa pomiędzy Bankiem a Klientem o otwarcie rachunku bieżącego prowadzonego w PLN; Aktywny rachunek rachunek, z którego wykonywany jest minimum jeden przelew zewnętrzny do ZUS w miesiącu; Zrealizowana Rekomendacja - polecenie Kredytu/Leasingu w Programie, które skutkuje zawarciem umowy kredytowej/leasingowej i uruchomieniem Kredytu/Leasingu. 3. Programem objęcie są Klienci należący do segmentu Mikro. 4. W Programie nie mogą uczestniczyć: Partnerzy, pracownicy Banku, pracownicy oddziałów partnerskich, pośrednicy oferujących w imieniu Banku produkty bankowe (w tym dilerzy), w tym w oparciu o umowę cywilnoprawną. 5. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Oddziałach Banku z wyłączeniem oddziałów partnerskich. 6. Program trwa od dnia r. do odwołania. 7. Informacja na temat zakończenia Programu podana zostanie z co najmniej 14 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku pod adresem II. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest : a) W przypadku Polecającego: i. Posiadanie w Banku aktywnego Rachunku bieżącego z Kredytem w rachunku bieżącym lub aktywnego Rachunku bieżącego i Kredytu firmowego w trakcie spłaty, na dzień wnioskowania przez Poleconego o Kredyt firmowy/leasing. ii. Polecenie Nowego Klienta, który skorzysta z oferty kredytowej/leasingowej (złoży wniosek kredytowy/leasingowy) w Banku, z podaniem jego danych kontaktowych poprzez wypełnienie Zaproszenia i przekazanie go Doradcy Klienta opiekunowi Klienta dedykowanego do obsługi segmentu Klietów Mikro lub Przekazanie Polecanemu wypełnione Zaproszenia uprawniającego do wzięcia udziału w Programie, ze wskazaniem danych Polecającego: imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz numerem Klienta w Banku, danymi Polecanego (imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, numerem telefonu) oraz podpis Polecającego; iii. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu. strona 2 z 5

3 b) W przypadku Poleconego: i. Zawarcie z Bankiem, w trakcie trwania Programu Umowy kredytowej/leasingowej na minimum PLN i uruchomienie Kredytu firmowego/leasingu; ii. Przekazanie Doradcy Klienta Zaproszenia; iii. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu poprzez jego podpisanie. 2. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu łącznie następujących warunków: a. Prowadzenia przez Bank Rachunku na rzecz Klienta będącego Polecającym i Polecanym; b. Przekazania przez Polecanego Zaproszenia wraz z wypełnionymi danymi Polecającego wraz z numerem Klienta (Polecającego) w momencie złożenia wniosku o przyznanie Kredytu/Leasingu oraz podpisanie umowy kredytowej/leasingowej przez Polecanego z Bankiem i uruchomienie Kredytu/Leasingu lub przekazaniu przez Polecającego Doradcy Klienta wypełnionego Zaproszenia z danymi Poleconego, jeśli po kontakcie Doradcy Banku z Polecanym dojdzie do podpisania umowy kredytowej/leasingowej z Polecanym i uruchomienia Kredytu/Leasingu. III. Zawarcie Umowy kredytowej/leasingowej w ramach Programu 1. Umowa kredytowa/leasingowa, w ramach Programu, może zostać zawarta przez Bank tylko i wyłącznie z Polecanym. 2. Polecany w celu zawarcia umowy kredytowej/leasingowej objętej Programem w przypadku zgłoszenia się do Oddziału Banku przedstawia Doradcy Klienta Zaproszenie, które otrzymał od Polecającego. IV. Zasady przyznania i sposób wydania nagród: 1. Za Rekomendację zrealizowaną zgodnie z niniejszym Regulaminem Polecający otrzymuje Nagrodę a Polecany obniżenie prowizji za udzielenie Kredytu/Leasingu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Polecający otrzyma Nagrody: a) Galaxy Tab3 7.0) WiFi 8G - za zawartą z Polecanym umowę kredytową lub leasingową na Kwotę w przedziale PLN (lub równowartość w PLN w przypadku kredytu lub leasingu w innej walucie); b) Galaxy Tab 3 8.0) WiFi 16G - za zawartą z Polecanym umowę kredytową lub leasingową na kwotę w przedziale PLN (lub równowartość w PLN w przypadku kredytu lub leasingu w innej walucie). pod warunkiem uruchomienia/pierwszego uruchomienia (pierwszej transzy) środków Kredytu/Leasingu Polecanemu. 3. Polecany otrzymuje w zakresie Firmowej oferty kredytowej/leasingowej obniżenie Prowizji za udzielenie - Kredytu/Leasingu, będącego przedmiotem Promocji o 0,5%; 4. Przekazanie Nagrody Polecającemu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych licząc od ostatniego dnia strona 3 z 5

4 miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu/leasingu w ramach zawartej z Polecanym Umowy kredytowej/leasingowej. Prawa do przekazania Nagród nie mogą być scedowane na rzecz osób trzecich. 5. Nagrody zostaną przekazane Polecającemu osobiście przez Doradcę Banku. 6. Polecający może otrzymać Nagrodę więcej niż raz o ile więcej niż jeden Polecony zawrze (podpisze) z Bankiem Umowę kredytową/leasingową i uruchomi kredyt/leasing, podając numer Klienta Polecającego, za jednego Poleconego Klienta, Polecający otrzyma tylko jedną nagrodę bez względu na to ile umów kredytowych/leasingowych podpisze Polecony. 7. Polecany w ramach niniejszego Programu może skorzystać z obniżenia prowizji jedynie raz i w odniesieniu do jednego Kredytu/Leasingu. 8. Obniżenie prowizji Polecanemu nastąpi po pierwszym uruchomieniu kredytu/leaasingu oraz spełnieniu warunków Programu. 9. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do roszczenia o uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego równowartości Nagrody rzeczowej. Nagroda nie podlega zamiane na jakikolwiek ekwiwalent (pieniężny lub rzeczowy). 10. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Nagrody. V. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Banku z dopiskiem Program rekomendacyjny Rekomendujesz Zyskujesz dla klientów firmowych BNP Paribas Banku Polska SA Reklamacja oraz pisemnej lub ustnej w każdym Oddziale Banku. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia do Banku. 2. W treści Reklamacji powinny znaleźć się następujące dane: nazwa firmy, dokładny adres do korespondencji Uczestnika, numer NIP, numer klienta, jak również dokładne wskazanie nieprawidłowości objętej reklamacją. VI. Postaniowienia końcowe: 1. Regulamin programu dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny. Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy już z Programu skorzystali. W tym przypadku zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Banku. 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany we własnym zakresie rozliczyć należny podatek dochodowy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia regulaminów właściwych produktów Banku 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W przypadku sporów Strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Banku. strona 4 z 5

5 Data i podpis Klienta Podpis za Bank strona 5 z 5

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo