TCP/IP. Ksiêga eksperta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TCP/IP. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE TCP/IP. Ksiêga eksperta Autorzy: Tim Parker, Mark Sportack T³umaczenie: Maciej Go³êbiewski (MCSE, MCP+I), Pawe³ Koronkiewicz ISBN: Tytu³ orygina³u: TCP/IP Unleashed Format: B5, stron: 940 To ju drugie, poprawione i uzupe³nione wydanie rewelacyjnej ksi¹ ki opisuj¹cej jeden z najpopularniejszych protoko³ów sieciowych TCP/IP. Je li ci¹gle nie wiesz w czym rzecz, pomy l tylko, e bez niego nie by³oby chocia by Internetu. W ci¹gu zaledwie kilku lat protokó³ tak siê upowszechni³, e przesta³ byæ stosowany tylko w sieciach pracuj¹cych z serwerami uniksowymi. Dzi wypiera nawet z najmniejszych firm tak kiedy wa ne i popularne protoko³y, jak IPX/SPX, NetBEUI i NetBIOS. Jednak nie t³o historyczne i przemiany jakim podlega³ TCP/IP s¹ tre ci¹ ksi¹ ki! Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja przedstawia zagadnienia teoretyczne, jak i rozwi¹zania praktyczne. Autorzy nie pomijaj¹ trudnych tematów. W Ksiêdze eksperta znajdziesz m.in informacje o: bezpieczeñstwie protoko³u administracji serwerach WWW protokole NNTP integracji TCP/IP z aplikacjami korzystania z systemu plików NFS us³ugach, np. whois i finger Ksi¹ ka pozwoli Ci szybko opanowaæ wiedzê o TCP/IP, co bêdzie szczególnie przydatne tym, którzy nied³ugo stan¹ siê administratorami. Tym razem szybko oznacza dok³adnie! Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32)

2 Ewolucja sieci otwartych...s...s Podział procesu komunikacyjnego na warstwy...s...32 Model odniesienia OSI...s...s Zastosowanie modelu...s...s Model odniesienia TCP/IP...s...s Warstwy w modelu TCP/IP...s...s Podsumowanie...s...s Trochę historii...s...s Sieć ARPANET...s...s Protokół TCP/IP...s...s...44 Narodowa Fundacja Nauki (NSF)...s Internet dzisiaj...s...s...45 Dokumenty RFC a powstawanie standardów...s...46 Dostęp do dokumentów RFC...s...s Indeksy dokumentów RFC...s...s Humorystyczne dokumenty RFC...s...48 Krótkie wprowadzenie do usług internetowych...s...48 Whois i Finger...s...s Protokół przesyłania plików...s Telnet...s...s Poczta elektroniczna...s...s Sieć Grupy dyskusyjne sieci USENET...s Rzut oka na intranet i ekstranet...s Sieci intranetowe...s...s...50 Otwieranie intranetu na użytkowników z zewnątrz...s...52 Internet jutra...s...s...52 Internet następnej generacji (NGI)...s Usługa vbns...s...s Internet2 (I2)...s...s...53 Czy istnieje kierownictwo Internetu?...s Towarzystwo Internetowe (ISOC)...s Komisja ds. Architektury Internetu (IAB)...s...53

3 6 Zespół Zadaniowy Inżynierii Internetowej (IETF)...s...54 Grupa Kierowania Inżynierią Internetową (IESG)...s...54 Urząd Przypisywanych Numerów Internetowych (IANA)...s...54 Korporacja Internetowa ds. Przypisywanych Numerów i Nazw (ICANN)...54 Ośrodek InterNIC a inne podmioty rejestrujące...s...55 Redaktor RFC...s...s Usługodawcy internetowi (ISP)...s Podsumowanie...s...s Zalety protokołu TCP/IP...s...s Warstwy i protokoły zestawu TCP/IP...s Architektura...s...s Transmission Control Protocol (TCP)...s Internet Protocol (IP)...s...s...61 Warstwa aplikacji...s...s Warstwa transportowa...s...s Warstwa międzysieciowa...s...s Warstwa przyłącza sieciowego...s Telnet...s...s...65 File Transfer Protocol (FTP)...s Trivial File Transfer Protocol (TFTP)...s Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)...s Network File System (NFS)...s...s...66 Simple Network Management Protocol (SNMP)...s...67 Integracja protokołu TCP/IP z systemem...s Pojęcie intranetu...s...s...68 Podsumowanie...s...s Adresowanie IP...s...s Liczby dwójkowe i liczby dziesiętne...s Formaty adresów protokołu IPv4...s Specjalne adresy IP...s...s Adres sieci...s...s...80 Ukierunkowany adres rozgłaszania...s Lokalny adres rozgłaszania...s Adres zerowy...s...s Adres w sieci lokalnej...s...s...82 Pętla zwrotna...s...s...82 Adresy rozgłaszania wyjątki...s Podsieci...s...s Podział na podsieci...s...s Maski podsieci o zmiennej długości (VLSM)...s...87 Bezklasowe wybieranie tras (CIDR)...s Adresowanie bezklasowe...s...s...89 Rozszerzone łączenie tras...s...s...89 Tworzenie nadsieci...s...s

4 Działanie mechanizmu wyboru trasy CIDR...s...90 Publiczne przestrzenie adresowe...s Adresy w sieciach prywatnych...s Alokacja adresów klasy C...s...s Konfigurowanie adresów IP stacji...s Adresowanie IPv6...s...s Podsumowanie...s...s Korzystanie z adresów...s...s Adresowanie podsieci...s...s Adresy IP...s...s Address Resolution Protocol (ARP)...s Bufor ARP...s...s Procedury ARP...s...s Architektura protokołu ARP...s Komunikaty ARP a monitorowanie sieci...s Limity czasowe tabeli ARP...s...s Protokół ARP w sieciach połączonych mostami...s Zduplikowany adres IP...s...s Proxy ARP...s...s Reverse Address Resolution Protocol (RARP)...s Procedury RARP...s...s Burze rozgłoszeń RARP...s...s Serwery podstawowe i zapasowe...s Korzystanie z polecenia ARP...s Podsumowanie...s...s Pojęcie systemu nazw domen...s Hierarchiczna organizacja systemu DNS...s Delegowanie uprawnień...s...s Rozproszona baza danych systemu DNS...s Domeny i strefy...s...s Domeny internetowe najwyższego poziomu...s Wybór serwera nazw...s...s Proces zamiany nazw...s...s Zapytania rekurencyjne...s...s Zapytania iteracyjne...s...s Buforowanie...s...s Zapytania zamiany odwrotnej (wskaźnikowe)...s Zabezpieczenia systemu DNS...s Rekordy zasobów (RR)...s...s Rekord źródła uprawnień (SOA)...s Rekord adresu (A)...s...s Rekord serwera nazw (NS)...s...s Rekord nazwy kanonicznej (CNAME)...s Rekord wskaźnika (PTR)...s...s Delegacja domen...s...s Rekord informacji o wyposażeniu (HINFO)...s C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 7

5 8 Rekord sieci ISDN (ISDN)...s...s Rekord skrzynki pocztowej (MB)...s Rekord grupy pocztowej (MG)...s Rekord danych obsługi poczty (MINFO)...s Rekord zmiany adresu pocztowego (MR)...s Rekord przekaźnika poczty (MX)...s Rekord osoby odpowiedzialnej (RP)...s Rekord stacji pośredniczącej (RT)...s Rekord tekstowy (TXT)...s...s Rekord usługi standardowej (WKS)...s Rekord sieci X.25 (X25)...s...s Podsumowanie...s...s System NetBIOS...s...s Zamiana nazw NetBIOS...s...s Dynamiczna zamiana nazw systemu NetBIOS...s Zalety usługi WINS...s...s Działanie usługi WINS...s...s Konfiguracja klientów WINS...s Konfiguracja agenta-pośrednika WINS...s Konfiguracja systemu Windows NT 4...s Konfiguracja systemu Windows 9x...s...14 Instalacja serwera WINS...s...s Administracja i obsługa serwera WINS...s Dodawanie pozycji statycznych...s Obsługa bazy danych WINS...s...s Archiwizacja bazy danych WINS...s Archiwizacja pozycji Rejestru dotyczących usługi WINS...s Odtwarzanie bazy danych WINS...s Kompresja bazy danych WINS...s Partnerzy replikacji WINS...s...s Zalecenia dotyczące usługi WINS...s Integrowanie usług zamiany nazw WINS i DNS...s Dostarczanie opcji usługi WINS przez serwer DHCP...s Zamiana nazw NetBIOS za pośrednictwem pliku LMHOSTS...s Podsumowanie...s...s Bootstrap Protocol (BOOTP)...s Adresy żądań i odpowiedzi BOOTP...s Zakłócenia komunikacji BOOTP...s Format komunikatu BOOTP...s...s Fazy procedury BOOTP...s...s Pole danych producenta...s...s Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)...s Zarządzanie adresami IP...s...s Pozyskiwanie adresu IP przez klienta...s Format pakietu DHCP...s...s Przebieg komunikacji DHCP...s...s..172 Podsumowanie...s...s

6 Model protokołu TCP/IP...s...s Zestaw protokołów...s...s Internet Protocol (IP)...s...s Nagłówek protokołu IPv4...s...s Działanie protokołu IP...s...s Transmission Control Protocol (TCP)...s Struktura nagłówka protokołu TCP...s Działanie protokołu TCP...s...s User Datagram Protocol (UDP)...s Struktura nagłówka protokołu UDP...s Działanie protokołu UDP...s...s Porównanie protokołów TCP i UDP...s Podsumowanie...s...s Warstwa abstrakcji protokołu IP...s Rozmiar datagramu IP...s...s Fragmentacja...s...s Format datagramu IP...s...s Format nagłówka IP...s...s Opcje IP...s...s Sieciowy porządek bajtów...s...s Przebieg komunikacji IP...s...s Podsumowanie...s...s Transmission Control Protocol (TCP)...s Funkcje protokołu TCP...s...s Środowisko stacji TCP...s...s Otwieranie i zamykanie połączenia TCP...s Format komunikatu TCP...s...s Kumulowanie potwierdzeń...s...s Adaptacyjne liczniki czasu...s Ograniczanie wpływu przeciążenia sieci...s Unikanie syndromu głupiego okna...s Przerwane połączenia TCP...s...s Automat skończony TCP...s...s Przebieg komunikacji TCP...s...s User Datagram Protocol (UDP)...s Format nagłówka UDP...s...s Kapsułkowanie UDP...s...s Przebieg komunikacji UDP...s...s Podsumowanie...s...s Datagram protokołu IPv6...s...s Klasyfikacja priorytetów (Priority Classification)...s Etykiety przepływu (Flow Labels)...s C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 9

7 bitowe adresy IP...s...s Nagłówki rozszerzające IP (IP Extension Headers)...s Wiele adresów IP stacji...s...s Adresy jednostkowe, multiemisji i zwielokrotnione...s Przejście z protokołu IPv4 na protokół IPv6...s Podsumowanie...s...s Mechanizm wyznaczania tras...s Statyczny wybór trasy...s...s Algorytm wektorowo-odległościowy...s Algorytmy stanu przyłączy...s...s Zbieżność w sieci IP...s...s Przystosowywanie się do zmian topologii...s Okres konwergencji...s...s Obliczanie tras w sieciach IP...s Przechowywanie wielu tras...s...s Inicjowanie uaktualnień...s...s Miary wyboru trasy...s...s Podsumowanie...s...s Bramy, mosty i routery...s...s Brama...s...s Most...s...s Router...s...s Systemy autonomiczne...s...s Protokoły bram podstawy...s...s Protokoły bram wewnętrznych i zewnętrznych...s Protokół międzybramowy...s...s Protokół bram zewnętrznych...s Protokoły bram wewnętrznych...s Podsumowanie...s...s Dokument RFC nr s...s Format pakietu protokołu RIP...s Tabela tras RIP...s...s Mechanizmy działania...s...s Obliczanie wektorów odległości...s Uaktualnianie tabeli tras...s...s Zagadnienia dotyczące adresowania...s Zmiany topologii...s...s Zbieżność...s...s Liczenie do nieskończoności...s Ograniczenia protokołu RIP...s Ograniczenie licznika skoków...s Stałe miary...s...s

8 Duże natężenie uaktualnień tabel...s Długi okres uzyskiwania zbieżności...s Brak mechanizmów równoważenia obciążenia...s Podsumowanie...s...s Geneza protokołu OSPF...s...s Protokół OSPF (Open Shortest Path First)...s Obszary OSPF...s...s Uaktualnianie informacji o trasach...s Struktury danych protokołu OSPF...s Pakiet HELLO...s...s Pakiet opisu bazy danych...s...s Pakiet żądania stanu łączy...s Pakiet uaktualnienia stanu łączy...s Pakiet potwierdzenia stanu łączy...s Obliczanie tras...s...s Autoobliczanie...s...s Korzystanie z domyślnych kosztów tras...s Drzewo najkrótszych ścieżek...s Podsumowanie...s...s Historia protokołu IPP...s...s Protokół IPP a użytkownik końcowy...s Implementacja protokołu IPP autorstwa firmy HP...s Podsumowanie...s...s Przyczyna powstania usług katalogowych...s Definicja usług katalogowych...s Działanie usług katalogowych za pośrednictwem protokołu IP...s Model katalogowy OSI x s Wczesny model x s...s Obecny model x s...s Struktura protokołu LDAP...s...s Hierarchia LDAP...s...s Struktury nazewnicze...s...s Agenty systemu katalogów i protokół dostępu do katalogów...s Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)...s Pozyskiwanie informacji...s...s Przechowywanie informacji...s...s Prawa dostępu i zabezpieczenia...s Komunikacja między serwerami LDAP...s LDIF format wymiany danych protokołu LDAP...s Replikacja LDAP...s...s Projektowanie usługi LDAP...s...s Definiowanie wymagań...s...s Projektowanie schematu...s...s C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 11

9 12 Wydajność...s...s Zdolności sieci...s...s Zabezpieczenia...s...s Wprowadzanie usługi LDAP...s...s Środowisko produkcyjne...s...s Tworzenie planu...s...s Dobre rady...s...s Wybór oprogramowania LDAP...s...s Funkcje podstawowe...s...s Funkcje dotyczące zarządzania...s Funkcje dotyczące zabezpieczeń...s Zgodność ze standardami...s...s Elastyczność...s...s Niezawodność...s...s Współdziałanie...s...s Wydajność...s...s Rozszerzalność...s...s Koszty...s...s Aspekty pozostałe...s...s Podsumowanie...s...s Zdalna łączność...s...s Sieć ISDN...s...s Modemy kablowe...s...s Cyfrowa pętla abonencka (DSL)...s Sieci radiowe...s...s RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service...s Uwierzytelnianie RADIUS...s...s Informacje o koncie...s...s Transport datagramów IP za pomocą protokołów SLIP, CSLIP i PPP SLIP Protokół internetowy łącza szeregowego...s CSLIP skompresowany protokół SLIP...s PPP protokół dwupunktowy...s Tunelowany dostęp zdalny...s...s PPTP Protokół tunelowania dwupunktowego...s L2TP protokół tunelowania warstwy 2....s Zabezpieczenia IPSec...s...s Podsumowanie...s...s Zabezpieczanie sieci...s...s Rola zapór firewall...s...s Korzystanie z zapór firewall...s Serwery pośredniczące (proxy)...s Filtry pakietów...s...s Zabezpieczanie usług...s...s SMTP poczta elektroniczna...s HTTP sieć FTP przesyłanie plików...s...s

10 Telnet dostęp zdalny...s...s NNTP sieć USENET...s...s DNS usługa odwzorowania nazw...s Tworzenie własnej zapory firewall...s Korzystanie z komercyjnego oprogramowania zapór firewall...s Podsumowanie...s...s Szyfrowanie...s...s Szyfrowanie za pomocą pary kluczy publicznego i prywatnego Szyfrowanie za pomocą tajnego klucza symetrycznego...s DES, IDEA i inne metody...s...s Uwierzytelnianie za pomocą podpisów cyfrowych...s Łamanie szyfrów...s...s Ochrona sieci...s...s Konta logowania i hasła...s...s Uprawnienia do katalogów i plików...s Relacje zaufania...s...s Program UUCP w systemach UNIX i Linux...s Gdyby zdarzyło się najgorsze...s Podsumowanie...s...s Instalacja karty sieciowej...s Karty sieciowe...s...s Konfiguracja zasobów...s...s Instalacja oprogramowania karty...s Moduły przekierowujące oraz interfejsy API...s Usługi...s...s Interfejsy kart sieciowych...s Protokoły sieciowe i transportowe...s Wymagania konfiguracji protokołu IP...s Konfiguracja adresu bramy domyślnej...s Konfiguracja adresu serwera nazw...s Konfiguracja adresu serwera pocztowego...s Rejestracja nazwy domeny...s...s Odmiany konfiguracji protokołu IP...s Konfigurowanie tabeli tras...s Kapsułkowanie protokołów obcych w protokole IP...s Podsumowanie...s...s Architektura sieciowa systemu Windows 98...s Instalacja karty sieciowej...s Zmiana ustawień konfiguracyjnych karty sieciowej...s Niepowodzenia rozruchu systemu Windows 98...s Konfiguracja protokołu TCP/IP w systemie Windows 98...s Czynności wstępne...s...s Instalacja protokołu TCP/IP...s C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 13

11 14 Konfiguracja protokołu TCP/IP firmy Microsoft...s Statyczne pliki konfiguracyjne...s Ustawienia Rejestru...s...s Testowanie protokołu TCP/IP...s Podsumowanie...s...s Konfiguracja karty połączeń telefonicznych...s Konfiguracja programu obsługi połączeń telefonicznych...s Karta Ogólne...s...s Karta Typy serwerów...s...s Karta Obsługa skryptów...s...s Karta Łącze wielokrotne (Multilink)...s Protokół PPTP...s...s Instalacja i konfiguracja protokołu PPTP...s Ustanawianie połączenia PPTP...s System Windows 98 jako serwer połączeń telefonicznych...s Rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń telefonicznych...s.514 Sprawdzanie konfiguracji programu DUN...s Rejestrowanie komunikacji PPP...s Podsumowanie...s...s Wersje systemu Windows NT...s...s Architektura...s...s Instalacja...s...s Instalacja zestawu protokołów TCP/IP...s Konfiguracja protokołu TCP/IP...s Adres IP...s...s DNS...s...s Adres WINS...s...s Przekazywanie DHCP...s...s Przekazywanie pakietów IP (routing)...s Proste usługi TCP/IP...s...s Dodawanie prostych usług TCP/IP...s Usługa zdalnego dostępu (RAS)...s Konfiguracja usługi RAS...s...s Serwer DHCP...s...s Instalacja usługi serwera DHCP...s Zarządzanie usługą serwera DHCP...s Kompresja bazy danych DHCP...s Administrowanie usługą DHCP...s Dodawanie serwerów...s...s Konfiguracja zakresów...s...s Opcje globalne i zakresu...s...s Adresy statyczne...s...s Serwer DNS Microsoftu...s...s Instalacja usługi DNS...s...s Tworzenie strefy...s...s

12 Konfiguracja domeny odwrotnej zamiany nazw...s Konfigurowanie pobierania danych z serwera WINS...s Dodawanie zapasowych serwerów nazw...s Usługi FTP i HTTP...s...s Usługi drukowania TCP/IP...s...s Instalacja usług drukowania TCP/IP...s Konfiguracja portu LPR...s...s Podsumowanie...s...s Instalacja...s...s Określanie adresu IP...s...s Przypisania adresów po awarii serwera DHCP...s Ustawienia DNS...s...s Adresy serwerów WINS...s...s Konfigurowanie przekazywania DHCP...s Zabezpieczenia i filtrowanie IP...s Konfigurowanie usług nazw...s...s Usługi NetBIOS...s...s Metody odwzorowania nazw...s...s..558 Konfigurowanie bufora nazw NetBIOS...s Pliki pomocnicze TCP/IP...s...s Plik NETWORKS...s...s Plik PROTOCOL...s...s Plik SERVICES...s...s Instalowanie i konfigurowanie usługi serwera FTP...s Instalowanie i konfigurowanie usługi serwera FTP w systemie Windows 2000 Server Konfigurowanie współpracy z urządzeniami drukującymi systemu UNIX Instalowanie i konfigurowanie drukowania TCP/IP...s Przesyłanie wydruków ze stacji systemu UNIX do komputerów z systemem Windows Polecenia konsoli systemowej...s Podsumowanie...s...s Firma Novell a protokół TCP/IP...s Protokół IP a sieć NetWare 4...s Sieć NetWare 5/6 a inicjatywa czystego protokołu IP...s Rozwiązania starsze: protokół IP w sieciach NetWare 3.x 4.x...s Tunelowanie IP...s...s Przekazywanie IP...s...s Miejsce pracy LAN...s...s Brama IPX-IP...s...s NetWare/IP...s...s Sieć NetWare 5 i NetWare 6 protokół IP i udogodnienia Novella Czysty protokół IP...s...s Obsługa wielu protokołów...s...s Opcje instalacji...s...s Instalacja w trybie samego protokołu IP...s Instalacja w trybie samego protokołu IPX...s Instalacja mieszana IPX/IP...s C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 15

13 16 Narzędzia wspomagające migrację IPX-IP...s Usługi NDS...s...s System DNS...s...s Protokół DHCP...s...s System DDNS...s...s Protokół SLP...s...s Tryb zgodności...s...s Agent migracji...s...s Strategie migracji...s...s Korzystanie z platformy testowej...s Sugerowane scenariusze migracji...s Podsumowanie...s...s Przygotowanie systemu do pracy z TCP/IP...s Adres przyłącza sieciowego...s Definiowanie przyłącza pętli zwrotnej...s Definiowanie przyłącza do sieci Ethernet...s Usługa i klient usługi nazw...s Bramy...s...s Korzystanie z narzędzi GUI...s...s Narzędzie netcfg...s...s Narzędzie linuxconf...s...s Konfigurowanie komunikacji SLIP i PPP...s Tworzenie fikcyjnego interfejsu...s Konfigurowanie połączeń SLIP...s Konfigurowanie połączeń PPP...s Podsumowanie...s...s Istota protokółu Whois...s...s Rejestracja w Internecie...s...s Bazy danych Whois...s...s Usługa Whois w sieci Web...s...s Usługa Whois wiersza poleceń...s Usługa Whois przeznaczona dla interfejsu Telnet...s Rozszerzenia protokołu Whois...s Usługa odwoławcza Whois (RWhois)...s Usługa Whois++...s...s Korzystanie z protokołu Finger...s Polecenie finger...s...s Demon usługi Finger...s...s Usługa Finger w środowisku innego typu niż UNIX...s Usługa Finger na wesoło...s...s Podsumowanie...s...s

14 Współczesna rola protokołów FTP i TFTP...s Przesyłanie plików za pomocą protokołu FTP...s Połączenia FTP...s...s Korzystanie z klientów FTP...s Zabezpieczenia protokołu FTP...s Serwery i demony FTP...s...s Dostęp anonimowy FTP...s...s Korzystanie z protokołu TFTP...s Różnice między protokołami TFTP a FTP...s Polecenia protokołu TFTP...s...s Podsumowanie...s...s Istota protokołu Telnet...s...s Wirtualny terminal sieciowy (NVT)...s Demon protokołu Telnet...s...s Korzystanie z usługi Telnet...s Polecenie telnet systemów uniksowych...s Aplikacje Telnet dla interfejsu GUI...s...s Polecenia programu Telnet...s...s Przykład...s...s Zagadnienia zaawansowane...s...s Zabezpieczenia...s...s Zastosowania protokołu Telnet...s Dostęp do innych usług TCP/IP za pomocą programu Telnet...s Podsumowanie...s...s R-polecenia...s...s Wpływ na zabezpieczenia...s...s Metody alternatywne...s...s Informator R-poleceń...s...s Demony R-poleceń...s...s Polecenie rsh...s...s Polecenie rcp...s...s Polecenie rlogin...s...s Polecenie rup...s...s Polecenie ruptime...s...s Polecenie rwho...s...s Polecenie rexec...s...s Pliki związane z R-poleceniami...s Uzyskiwanie funkcji R-poleceń w środowiskach innego typu niż UNIX Podsumowanie...s...s Definicja systemu plików NFS...s Krótka historia systemu NFS...s Przyczyny powstania systemu NFS...s...68 C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 17

15 18 Implementacja działanie systemu plików NFS...s Zdalne wywołania procedur (RPC) i zewnętrzna reprezentacja danych (XDR) Typy montowania...s...s Pliki i polecenia systemu NFS...s Demony systemu NFS...s...s Pliki systemu NFS...s...s Polecenia serwera systemu NFS...s Polecenia klienta systemu NFS...s Przykład praktyczny: udostępnianie i montowanie systemu plików NFS Typowe problemy z systemem NFS i ich rozwiązania...s Montowanie...s...s Demontowanie...s...s Montowanie twarde a montowanie miękkie...s Protokoły i produkty pokrewne...s System WebNFS...s...s System PC-NFS i inne oprogramowanie klienckie...s Protokoły SMB i CIFS...s...s Inne produkty...s...s Podsumowanie...s...s Przeglądarka jako warstwa reprezentacji danych...s Integracja TCP/IP z aplikacjami starszymi...s Współpraca TCP/IP z innymi protokołami...s NetBIOS i TCP/IP...s...s IPX i UDP...s...s Podsumowanie...s...s Poczta elektroniczna...s...s Historia poczty elektronicznej...s Standardy i grupy, które je tworzą...s X s...s Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)...s MIME i SMTP...s...s Inne standardy kodowania...s...s Polecenia SMTP...s...s Kody stanu SMTP...s...s Rozszerzony protokół SMTP (ESMTP)...s Analizowanie nagłówków SMTP...s...72 Zalety i wady protokołu SMTP...s Pobieranie poczty protokoły POP i IMAP...s Post Office Protocol (POP)...s Interakcyjny protokół udostępniania poczty (IMAP)...s POP3 a IMAP4...s...s Zagadnienia zaawansowane...s...s Bezpieczeństwo...s...s Spam...s...s Usługi poczty anonimowej...s...s Podsumowanie...s...s

16 World Wide Web (WWW)...s...s Krótka historia Eksplozja Ujednolicone adresy zasobów (URL)...s Serwery i przeglądarki Protokół HTTP...s...s HTTP/1.1...s...s MIME i Przykładowe połączenia...s...s Zagadnienia zaawansowane...s...s Funkcje serwera...s...s SSL i S-HTTP...s...s Języki Sieci...s...s HTML...s...s XML...s...s CGI...s...s Perl...s...s Java...s...s JavaScript...s...s Active Server Pages...s...s Przyszłość HTTP-ng...s...s IIOP...s...s IPv6...s...s IPP...s...s XML...s...s Podsumowanie...s...s Usenet News...s...s Grupy dyskusyjne i hierarchie...s Network News Transfer Protocol (NNTP)...s Pobieranie grup dyskusyjnych...s Pobieranie wiadomości...s...s Wysyłanie wiadomości...s...s Spam i blokowanie jego nadawców (blackholing)...s Podsumowanie...s...s Zasady pracy serwerów Nomenklatura...s...s Popularne serwery Serwer HTTP Apache...s...s Pobieranie, instalowanie i konfigurowanie serwera...s Apache for Windows...s...s Inne serwery Podsumowanie...s...s C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 19

17 20 Inicjalizacja systemu...s...s Proces init i plik /etc/inittab...s Skrypty rc...s...s Pliki konfiguracyjne...s...s Określanie protokołów sieciowych w pliku /etc/protocols...s Rozpoznawane stacje w pliku /etc/hosts...s TCP/IP i plik /etc/services...s Demon inetd i plik /etc/inetd.conf...s Rozpoznawane sieci w pliku /etc/networks...s Klient DNS i plik /etc/resolv.conf...s Podsumowanie...s...s Funkcjonowanie serwera nazw...s Rekordy zasobowe...s...s Klient odwzorowania (name resolver)...s Konfigurowanie serwerów DNS w systemach UNIX i Linux...s Wprowadzanie rekordów zasobowych...s Tworzenie plików DNS...s...s Uruchamianie demonów DNS...s...s8 02 Konfigurowanie klienta...s...s Windows i DNS...s...s Podsumowanie...s...s Zasady monitorowania sieci...s Analiza i rozwiązywanie problemów z siecią...s Narzędzia zarządzania siecią...s Analizatory protokołów...s...s Systemy ekspertowe...s...s Analizatory w środowisku PC...s Zgodność z protokołem zarządzania siecią...s Integracja z narzędziami do symulacji i modelowania sieci...s Instalowanie SNMP...s...s Konfigurowanie SNMP w Windows...s Konfigurowanie SNMP w systemie UNIX...s Parametry bezpieczeństwa SNMP...s Agent SNMP i konsola SNMP...s...s 817 Narzędzia i polecenia SNMP...s RMON i jego moduły MIB...s...s Określanie wymagań...s...s Opracowanie listy informacji...s Przedstawienie listy pomocy technicznej...s Określenie własnej strategii rejestrowania...s Określenie danych dla powiadamiania natychmiastowego...s Określenie danych dla raportów miesięcznych...s Określenie danych istotnych dla poprawy wydajności...s...821

18 Wywiad z kierownictwem...s...s Wdrożenie wymagań...s...s Powiadomienie pomocy technicznej...s...82 Ponowny przegląd wymagań...s...s..822 Informowanie pomocy technicznej...s Testowanie procedur alarmowych...s Przeszkolenie pomocy technicznej...s Dokumentowanie procedur diagnostycznych...s Uproszczenie systemów zarządzania elementami (EMS)...s Sztuczna inteligencja...s...s Podsumowanie...s...s Elementy SNMP...s...s Baza informacyjna zarządzania (MIB)...s Wykorzystywanie SNMP...s...s UNIX i SNMP...s...s Instalowanie SNMP w systemach UNIX i Linux...s Polecenia SNMP...s...s Windows i SNMP...s...s Windows NT/ s...s Windows 9x/ME...s...s Podsumowanie...s...s Określanie wymogów bezpieczeństwa sieci...s Bezpieczeństwo sieci...s...s Znaczenie bezpieczeństwa sieci...s Poziomy bezpieczeństwa...s...s Hasła i zasady ich tworzenia...s Nadzór nad dostępem do haseł...s Wdrażanie zasad bezpieczeństwa sieci...s Rodzaje zagrożeń...s...s Wdrażanie zasad bezpieczeństwa...s Konfigurowanie aplikacji...s...s Demon Internetu plik /etc/inetd.conf...s Oprogramowanie szyfrujące...s...s Osłony TCP (TCP Wrappers)...s...s.851 Zabezpieczanie portów...s...s Zapory firewall...s...s Filtry pakietów...s...s Bramy danych aplikacji...s...s Inne filtry danych aplikacji...s Podsumowanie...s...s Monitorowanie funkcjonowania sieci...s Narzędzia standardowe...s...s Badanie możliwości nawiązania komunikacji...s Badanie dostępu do sieci...s...s C:\Andrzej\PDF\TCP IP. Księga eksperta\!spis trescij.doc 21

19 22 Badanie mechanizmów wyznaczania tras...s Badanie funkcjonowania usługi nazw...s Problemy na poziomie przyłącza sieciowego...s Problemy w warstwie internetowej (IP)...s Ustawienia konfiguracji TCP/IP...s Problemy z protokołami TCP i UDP...s Gniazda usług...s...s Plik Services...s...s Problemy w warstwie aplikacji...s Mechanizm odwzorowania nazw...s Podsumowanie...s...s Pobieranie RFC...s...s Pobieranie RFC przez 880 Pobieranie RFC przez FTP...s...s Zamawianie RFC pocztą elektroniczną...s Zamawianie RFC w wersji drukowanej...s Przydatne RFC według kategorii tematycznych...s Informacje ogólne...s...s Protokoły TCP i UDP...s...s Protokoły IP i ICMP...s...s Warstwy niższe...s...s Inicjalizacja stacji...s...s System DNS...s...s Przesyłanie i dostęp do plików...s Poczta elektroniczna...s...s Protokoły wyznaczania tras...s Wydajność i strategia wyznaczania tras...s Dostęp terminalowy...s...s Inne protokoły warstwy aplikacji...s Zarządzanie siecią...s...s Tunelowanie...s...s OSI...s...s Zabezpieczenia sieci...s...s Różne...s...s Lista RFC uporządkowanych według numerów...s...888

20 W tym rozdziale: Trochę historii. Dokumenty RFC a powstawanie standardów. Krótkie wprowadzenie do usług internetowych. Rzut oka na intranet i ekstranet. Internet jutra. Czy istnieje kierownictwo Internetu? Protokół TCP/IP umożliwił ewolucję Internetu do obecnej postaci, która zrewolucjonizowała sposób życia i pracy ludzi, podobnie jak prasa drukarska, elektryczność i komputer. W niniejszym rozdziale omówimy genezę, ciała nadzorujące i przyszłe kierunki rozwoju Internetu. Zbadamy proces przekształcania nowych pomysłów w standardy oraz przedstawimy w zarysie część najpopularniejszych protokołów i usług, m.in. Telnet i HTTP. Łańcuch zdarzeń prowadzących do powstania Internetu rozpoczął się w zamierzchłych czasach. Można wskazać wszystkie formy komunikacji, zmuszające naszych przodków do myślenia i pozwalające na wymianę informacji malowidła naskalne, sygnały dymne, kurierzy konni itd. Następnym krokiem do celu był telegraf, telefon i transatlantycka komunikacja bezprzewodowa. Potem wynaleziono pierwsze komputery. Olbrzymie, przegrzewające się maszyny, mniej skuteczne od najmniejszych obecnych kalkulatorów, pomagały wygrywać wojny i przeprowadzać spisy ludności. Były jednak nieliczne i bardzo drogie; nikt również nie zdołałby wnieść ich do domu. W latach 60. lampy próżniowe ustąpiły miejsca tranzystorom, a wraz ze wzrostem mocy i inteligencji komputerów zmniejszały się ich rozmiary i spadały ceny. Mniej więcej w tym czasie grupa naukowców pracowała nad możliwościami komunikacji komputerów. Leonard Kleinrock, wówczas doktorant w instytucie MIT, sformułował podstawy technologii komutacji pakietów (packet switching), publikując na ten temat pracę w 1961 roku. Jednocześnie Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA, Advanced Research

Spis treści. Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35. O autorach...27 Wprowadzenie...30

Spis treści. Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35. O autorach...27 Wprowadzenie...30 Spis treści O autorach...27 Wprowadzenie...30 Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35 Rozdział 1. Historia sieci komputerowych w pigułce...37 Rozdział 2. Przegląd topologii sieciowych...41

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Technologie informacyjne Semestr VI Wykłady 1 Temat 1 (2 godziny): Sieci komputerowe. Wiadomości podstawowe. Zagadnienia tematyczne: A. Powstanie Internetu; B. Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Początki World Wide Web

Początki World Wide Web Historia Internetu Sieć Internet, która niegdyś była wyłącznie domeną naukowców, obecnie stała się powszechnym narzędziem globalnej komunikacji i dostępu do informacji, staje się dla tysięcy osób nieodzownym

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Budowa i działanie sieci komputerowych. Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Budowa i działanie sieci komputerowych. Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Budowa i działanie sieci komputerowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo