Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań"

Transkrypt

1 Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Zgodnie z ogólnie stosowanym wzorcem finansowania przedsiębiorstw, źródła finansowania, dzielone są na: kapitał własny i kapitał obcy. Sprawozdania finansowe jednostek zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, muszą być sporządzane z podziałem na kapitał własny i kapitał obcy. Na podstawie takiego podziału kapitałów liczone są wszystkie wskaźniki niezbędne do analizy rentowności, płynności czy zadłużenia. Finansowanie wewnętrzne Kapitał własny to środki finansowe stanowiące wkład właściciela bądź udział wspólników w majątku jednostki gospodarczej włożony na czas nieograniczony i bez gwarancji oprocentowania. Jest on sumą kapitałów podstawowych, wypracowanych w toku prowadzenia działalności i zysków niepodzielonych. Wewnętrzne tworzenie kapitału to przeznaczanie wypracowanego zysku na dofinansowanie działalności. Dotyczy to przedsiębiorstw, które osiągnęły zyski netto z prowadzonej działalności. Wypracowany przez przedsiębiorstwo zysk netto jest uważany za podstawowe źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i główny warunek jego funkcjonowania. Finansowanie aktywów z zysku wzmacnia niezależność gospodarczą i zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Firma, która może generować wyższe zyski, w długim okresie jest postrzegana przez otoczenie jako pewna i wiarygodna jednostka gospodarcza. W przypadku, gdy firma wypracowuje zysk, warto podjąć działania i przekonać właścicieli o korzyściach wynikających z przeznaczania zysku na innowacje. Finansowanie zewnętrzne Kapitały własne w finansowaniu zewnętrznym można pozyskać poprzez: nowe wkłady właścicieli (w spółce akcyjnej) lub udziały wspólników (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), kolejne emisje akcji lub przyjęcie nowych wspólników, venture capital, private equity. Nowe wkłady właścicieli Przyjęcie nowych wkładów lub udziałów do firmy wpływa dodatnio na płynność finansową przedsiębiorstwa dlatego, że kapitał wniesiony podlega zwrotowi dopiero w momencie likwidacji spółki i nie ma konieczności wypłaty kapitałów czy odsetek w toku prowadzonej działalności, jak to ma miejsce w przypadku korzystania z kapitałów obcych. Wzrostowi majątku związanemu z finansowaniem go kapitałem własnym nie towarzyszy równoczesny przyrost sumy roszczeń wierzycieli, co wpływa na zdecydowaną poprawę pozycji firmy. Kolejne emisje akcji lub przyjęcie nowych wspólników

2 Zwiększenie kapitału własnego w spółce akcyjnej poprzez kolejną emisję akcji jest możliwe, jednak też ma swoje zalety i wady. Zaletą niewątpliwie jest fakt powiększenia kapitału własnego. Zwiększa to potencjalną zdolność firmy do obsługi zadłużenia. Wadą natomiast może być fakt rozproszenia akcji, chyba że akcje z dodatkowej emisji nabędzie tylko kilku inwestorów. Większa liczba akcjonariuszy mających głos na walnych zgromadzeniach może powodować trudności w zarządzaniu spółką, aczkolwiek może się zdarzyć, że osoby wstępujące do spółki jako nowi właściciele wniosą oprócz kapitału również doświadczenie i własne kontakty. Venture capital/ private equity Jednym ze źródeł finansowania innowacji są fundusze jest venture capital. Pojęcie to oznacza kapitał wysokiego ryzyka. Tego typu fundusze akceptują wyższe ryzyko niż w przypadku innych instytucji (np. banków) przy jednoczesnym założeniu wielokrotnie wyższych zysków w przypadku pomyślnej realizacji przedsięwzięcia. Zyski te muszą być na tyle wysokie, aby zrekompensować ewentualne straty na innych przedsięwzięciach. Venture capital jest kapitałem średnio- i długo-terminowym realizowanym poprzez zakup akcji, lub udziałów małych i średnich przedsiębiorstw, które odznaczają się dużą dynamiką wzrostu na rynku najnowocześniejszych technologii. Venture capital oferowany jest przez osoby prywatne lub wyspecjalizowane firmy inwestycyjne. Jak wynika ze statystyk firmy finansowane przez fundusze venture capital wykazują pięciokrotnie szybsze tempo wzrostu sprzedaży produktów, niż najlepsze firmy z listy Financial Times 100 największych firm brytyjskich. Ponadto zwiększają zyski w tempie 35% rocznie, a eksport o 34%. Venture capital to specyficzny rodzaj finansowania, w którym podstawą do zaopiniowania pozytywnie wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest samo przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie w ocenie specjalistów funduszu VC musi okazać się realne, a przede wszystkim zyskowne, ponieważ najważniejszym celem VC jest osiąganie znacznych zysków z finansowanego przedsięwzięcia. Każdy projekt inwestycyjny musi zostać oceniony finansowo, aby sprawdzić czy jest on ekonomicznie rentowny. Ryzyko brane jest pod uwagę łącznie z szansą osiągnięcia dochodu. Ocena finansowa przedstawianego projektu inwestycyjnego przesądza o tym czy projekt będzie zrealizowany czy zostanie odrzucony. Kapitał wysokiego ryzyka (venture capital) daje możliwość nieskrępowanego zarządzania projektem przy zminimalizowanych obciążeniach typu dywidendy i wypłaty z zysku. W czasie trwania finansowania projektów można wyróżnić cztery okresy: Faza zasiewu (seed- up finance) okres, w którym istnieje jedynie pomysł (wyniki badań naukowych wskazujące możliwość komercjalizacji i wprowadzenia produktu na rynek) wymagający dopracowania. Jest to najbardziej ryzykowny etap trwający do jednego roku, w czasie którego około 70% projektów zostaje zaniechana. Faza startu (start up finance) okres pierwszego roku funkcjonowania firmy na rynku charakteryzujący się realizacją wcześniej zaplanowanych działań. Wciąż los przedsięwzięcia nie jest pewny dlatego fundusze oferują także pomoc menadżerską.

3 Faza wzrostu (first stage finance) produkt lub usługa znajduje się już na rynku, jednak prestiż firmy względem konkurencji nie jest jeszcze dostatecznie utrwalony. Nie ma też możliwości wypracowania własnych zasobów finansowych, a więc pomoc funduszu jest nadal niezbędna. Faza ta trwa od 2 do 4 lat. Faza ekspansji (expansion stage finance) charakteryzuje się mniejszym ryzykiem, finansowanie potrzebne jest do zdobycia nowych, często zagranicznych rynków zbytu. Etap ten kończy się najczęściej publiczną sprzedażą akcji firmy, czyli realizacją zysków funduszy venture capital i ich wyjściem z przedsięwzięcia. Specyfika venture capital polega na tym, że jest to kapitał własny, ale wnoszony przez inwestora z zewnątrz. Inwestor taki przejmuje część udziałów, tzn. zarówno przejmuje częściowo ryzyko niepowodzenia, jak i ma prawo do znacznego uczestnictwa w zyskach. Venture capital na ogół inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie jest trochę większe ryzyko, natomiast private equity w przedsiębiorstwa większe, w miarę już dojrzałe. Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorstwa wynikającą z finansowania poprzez venture capital jest doradztwo i pomoc w zarządzaniu, czy sprzedaży produktów poprzez uruchomienie nowych kanałów dystrybucji. Inwestor przekazuje swoje środki jest, więc zainteresowany możliwie największymi korzyściami z finansowanego przedsięwzięcia. Oprócz pieniędzy przekazuje też wiedzę, doświadczenie, własne kontakty. Instytucje finansowe udzielające finansowania w postaci venture capital z reguły po zakończonym procesie inwestycyjnym pozbywają się udziałów sprzedając je tej firmie, której udziały posiada lub innej, po to aby znowu inwestować w nowe przedsięwzięcia. Wyjście z inwestycji może odbyć się poprzez: sprzedaż posiadanych udziałów inwestorowi branżowemu, odkupienie udziałów przez pozostałych akcjonariuszy, wprowadzenie Spółki do obrotu publicznego i sprzedaż akcji na GPW, umorzenie akcji przez Spółkę. Przykładem efektywnej inwestycji funduszu venture capital na rynku lubelskim jest wejście funduszu Enerprise Investors do spółki Eldorado S.A. (obecnie Emperia Holding). Inwestycja została zakończona po kilku latach wprowadzeniem Spółki na GPW i sprzedażą pakietu akcji funduszu venture capital inwestorom finansowym. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Innym źródłem finansowania działalności innowacyjnej są fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Fundusze te mają za zadanie ułatwienie uzyskania pożyczki na przedsięwzięcia, które mogą cechować się podwyższonym ryzykiem. Są istotną formą wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości opartą o kapitał pochodzący z różnych źródeł najczęściej z dotacji, darowizn lub odpisów, zgromadzony w celu pomocy określonym branżom (fundusze branżowe), lub wszystkim przedsiębiorcom w danym regionie (fundusze

4 regionalne). Pomoc z funduszy pożyczkowych charakteryzuje się często niższym oprocentowaniem niż pożyczki dostępne na rynku bankowym. Podobną funkcję, co fundusze pożyczkowe i poręczeniowe spełniają gwarancje kredytowe, które mają za zadanie umożliwienie zaciągnięcia pożyczki na realizację ryzykownego przedsięwzięcia. Franchising Innym rodzajem finansowania innowacji i sprzedaży technologii jest franchising. Polega on na korzystaniu z nazwy handlowej franchisodawcy, jego znaku towarowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także na korzystaniu ze stałej pomocy handlowej i technicznej franchisodawcy. Franchising to pełny system prowadzenia biznesu, w ramach, którego franchisobiorca ma także prawo do szkoleń swojej załogi, kampanii promocyjnych i reklamowych prowadzonych dla całej branży. Zakup licencji Jednym z najbardziej popularnych środków służących rozwojowi technologicznemu firm jest zakup licencji. Licencje polegają na przekazaniu prawa do korzystania z wynalazku, czy wzoru użytkowego najczęściej wraz z usługami i środkami niezbędnymi do uruchomienia produkcji licencyjnej. Przekazywane, więc są: materiały, maszyny, urządzenia, udzielana jest pomoc w ich instalowaniu, a następnie uruchamianiu. Zaletami zakupu licencji jest gwarancja otrzymania produktu o znanych cechach, krótszy czas uruchomienia produkcji, możliwość modernizacji innych wyrobów i poprawa organizacji produkcji na bazie licencji, udostępnienie rynków licencjodawcy. Innymi formami finansowania innowacji przedsiębiorstwach są: faktoring, forfaiting, finansowanie przy wykorzystaniu akcji lub obligacji, dotacji i grantów inwestycyjnych. Nowe rozwiązania mogą być też wprowadzane poprzez wykorzystanie odpisów podatkowych, a także finansowane ze źródeł własnych przedsiębiorstw. Bankowe źródła finansowania Zgodnie z polskim prawem instytucja kredytu zastrzeżona jest tylko dla banków. Kredyt bankowy to najprostsza forma pozyskania kapitału obcego i dość wygodna ze względu na szybkość jej realizacji. W odróżnieniu od pozyskania środków metodą emisji papierów wartościowych, nie pociąga za sobą kosztów związanych z emisją obligacji lub akcji na rynku kapitałowym i wymaga znacznie prostszej dokumentacji niż prospekt emisyjny. Banki ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania, opierają z reguły na sprawozdawczości finansowej i na biznesplanie przedsięwzięcia innowacyjnego. Bardzo istotne przy ubieganiu się o środki bankowe jest wymagane zabezpieczenie. Firma musi posiadać wysokiej wartości majątek, który może stanowić przedmiot zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia jaką żądają banki zależy ona od oszacowanego ryzyka

5 kredytowego. Zasadą jest, że wartość zabezpieczenia powinna przewyższać kwotę zadłużenia a także uwzględniać zapłatę odsetek od nieterminowych płatności, a w najgorszym przypadku również koszty postępowania sądowego związanego z odzyskaniem długu. Aniołowie biznesu Na rynku istnieją także inwestorzy indywidualni działający na podobnych zasadach jak fundusze private equity. Są to osoby prywatne posiadające nadwyżki finansowe oraz doświadczenie w biznesie. Poza inwestycją własnych środków finansowych, angażują także swój czas i wykorzystują swoje doświadczenie oraz kontakty osobiste w biznesie do wspierania przedsiębiorstw, w które zainwestowali. Nazywa się ich aniołami biznesu. New connect platforma finansowania zaawansowanych technologii. New connect to nowa, zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, platforma finansowania i obrotu dla młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu, które z innowacyjności chcą uczynić swoją największą przewagę konkurencyjną. New Connect powstał z myślą o młodych, dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału da szansę wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie możliwość rozwoju uwieńczonego awansem do grona dużych i wartościowych przedsiębiorstw. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym - w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla młodych rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe będzie także notowanie firm z innych branż). Oferta GPW jest czymś nowym w Polsce, ale w Europie funkcjonują już takie platformy, np. rynek AIM w Londynie czy First North w ramach skandynawskie grupy OMX. New Connect jest rynkiem dla spółek: W początkowej fazie rozwoju, które dopiero budują swoją historię. Poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych. Reprezentujących innowacyjne sektory oparte na aktywach niematerialnych, takich jak np. IT, media, elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi, i inne innowacyjne firmy z innych sektorów. Korzyści pozyskiwania kapitału na innowacje za pomocą platformy New Connect: - niewielkie wymogi formalne i proste procedury dla spółek, - niskie koszty debiutu i notowań,

6 - doskonała ekspozycja firmy na inwestorów, - prestiż i renoma organizatora rynku, - promocja i rozpoznawalności firmy. NewConnect jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych) zainteresowanych inwestycjami o podwyższonym ryzyku, dającymi obietnicę ponadprzeciętnych zysków. Do tej pory potrzeby innowacyjnych spółek z krótkim stażem i inwestorów zainteresowanych inwestycjami w ten segment rozmijały się - brakowało bezpiecznej platformy dokonywania transakcji. NewConnect rozwiązuje ten problem. Zainteresowanie inwestycjami w perspektywiczne spółki notowane na NewConnect wyrażają m.in.: inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko, szukający inwestycji o ponadprzeciętnej stopie zwrotu fundusze hedgingowe, fundusze zamknięte, firmy specjalizujące się w usługach asset management, fundusze private equity/venture capital. Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie. Etapy wprowadzania spółki na New Connect:

7 Podjęcie decyzji o wejściu firmy na New Connect Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wprowadzeniu akcji do obrotu na New Connect drogą oferty prywatnej Sporządzenie dokumentu informacyjnego i zatwierdzenie go przez Autoryzowanego Doradce Rejestracja Akcji w KDPW Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na New Connect. Załącznikiem jest m.in zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę dokument informacyjny GPW zatwierdza dokument informacyjny (w ciągu 5 dni roboczych) i podejmuje decyzje o wprowadzeniu akcji do obrotu (dokument informacyjny jest publikowany na stronie internetowej giełdy) Zawarcie umowy z animatorem rynku/ Market Makerem Pierwsze notowanie Źródło: materiały informacyjne GPW S.A. Atutem NewConnect i nowością na polskim rynku kapitałowym jest możliwość wprowadzenia akcji do obrotu poprzez ofertę prywatną, (tzw. private placement) kierowaną do maksimum 99 podmiotów - inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. W tym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie krótkiego, prostego dokumentu informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę. W tym przypadku okres przygotowania - od decyzji do pierwszego notowania może trwać jedynie 2-3 miesiące, a więc znacznie krócej niż na rynku regulowanym.

8 Niski koszt i niewielkie wymogi formalne są bezspornym atutem New Connect. W sytuacji, gdy spółka zdecyduje się na powyżej zaprezentowana uproszczoną ścieżkę dopuszczeniową, koszty debiutu będą niewielkie i wysoce konkurencyjne wobec innych form finansowania innowacji. Emitent ponosi wprawdzie koszt korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy, ale może ubiegać się o refundację tych kosztów z funduszy unijnych, przeznaczonych na finansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla sektora MSP. Opłaty za notowanie na platformie New Connect są naliczane ryczałtowo niezależnie od kapitalizacji spółki. Drugim sposobem wprowadzenia akcji do obrotu jest oferta publiczna. Spółka decydująca się na tę formę emisji podlega takim samym procedurom dopuszczeniowym, jakie stosowane są dla rynku regulowanego, w tym z koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dla ofert nie większych niż 2,5 mln euro rolę dokumentu dopuszczeniowego może pełnić memorandum informacyjne - podlegające kontroli KNF. Czas trwania formalności - od decyzji do debiutu jest tu taki, jak na rynku regulowanym i może trwać 6-9 miesięcy. Możliwość, a później gotowość spółki decydującej się na wprowadzenie akcji na NewConnect drogą oferty prywatnej ocenia niezależna firma, pełniąca rolę tzw. Autoryzowanego Doradcy, z którą spółka podpisuje umowę o współpracy. Podmiot ten niejako udziela poręczenia za spółkę, którą kieruje na NewConnect, a jego rolą jest wspieranie jej w procesie przygotowań do debiutu oraz współpraca przez minimum rok funkcjonowania na NewConnect. Tę rolę mogą pełnić renomowane, wiarygodne firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy audytorskie i firmy doradztwa finansowego. To, jaką firmę spółka wybierze na Autoryzowanego Doradcę jest jej decyzją. Listę Autoryzowanych Doradców będzie można znaleźć na stronie internetowej Autoryzowany doradca świadczy następujące usługi: a. czasie przygotowań do debiutu przygotowuje emitenta do debiutu na NewConnect, w tym sporządza właściwy dokument dopuszczeniowy i go zatwierdza), b. w czasie notowań (przez minimum rok): doradza w zakresie funkcjonowania spółki na NewConnect wspiera emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych; NewConnect z pewnością sprawi, że debiut stanie się realny dla wielu spółek, które szybko się rozwijają i pragną jak najszybciej dać się poznać na rynku kapitałowym. Skupienie w jednym miejscu młodych, dynamicznych spółek powinno przynieść konkretne rezultaty w postaci wzrostu nakładów na działalność w obszarze innowacyjnych technologii i wdrażaniu efektów badań w projektach biznesowych. Nowy rynek powinien także korzystnie wpłynąć na rozwój segmentu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych akceptujących wyższe ryzyko w oczekiwaniu potencjalnie wyższego zysku z inwestycji. NewConnect ma zatem także szansę wzmocnić znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki, stać się jej ważną częścią i komponentem tworzonego w Warszawie regionalnego centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.

9

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW Starajcie się stale postrzegać, ze wszystko wydarza się w waszym umyśle, że wy o wszystkim decydujecie. Jeżeli będziecie potrafili tak postępować, przyniesie to wielki pożytek wam i innym Lama Ole Nydahl

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA FIOI Ł UIRYTT MRII CURI KŁODOKIJ LUBLII YDZIŁ KOOMICZY Z punktu widzenia pochodzenia kapitały własne możemy podzielić na: 1. ewnętrzne zysk zatrzymany, amortyzacja lajd 123 2. Zewnętrzne emisja akcji (publiczna,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 226, 2009 Anna Stos* ZASTOSOWANIE M EZZANINE DO FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1. WPROW ADZENIE Celem

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo