FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej."

Transkrypt

1 Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w budowaniu i rozwijaniu firm, wiedzą o funkcjonowaniu rynków finansowych. Przedmiotem zainteresowania FUTURIS S.A. są inwestycje dające wysokie stopy zwrotu. Spółki strategiczne CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: CREDITIA Sp. z o. o. spółka udzielająca krótkoterminowych pożyczek, PRESTITIA Sp. z o. o. spółka udzielająca pożyczek wieloratalnych, AVALGREEN Sp. z o. o. sp. k. instytucjonalny poręczyciel pożyczek, EXPANCIER Sp. z o. o. - edukacja oraz doradztwo finansowe. FUTURIS S.A. posiada 80% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów CREDITIA S.A. Holding prowadzi działalność w 11 województwach poprzez własną sieć przedstawicieli, która obecnie liczy 19 koordynatorów regionalnych, ponad 300 doradców mobilnych, 2 windykatorów w spółce oraz windykatorów mobilnych w regionach. W 2014 roku spółka zależna od CREDITIA S.A. CREDITIA Sp. z o. o. udzieliła pożyczek na łączną kwotę ,00 zł. Spółki zależne od CREDITIA S.A. wypracowały łącznie: w 2014 roku przychody finansowe ,34 zł, zysk netto ,12 zł. od do roku przychody finansowe ,15 zł, zysk netto ,11 zł. W całym 2015 roku CREDITIA S.A. planuje skonsolidowany zysk netto na poziomie ,00 zł. Plan na I kwartał 2015 roku zakłada osiągnięcie zysku netto w wysokości ,00 zł. Do końca lutego 2015 roku prognoza skonsolidowanego zysku netto na cały rok została wykonana w blisko 18%. W 2015 roku FUTURIS S.A. będzie konsolidować dane CREDITIA S.A. w sprawozdaniach finansowych metodą konsolidacji pełnej.

2 AFORTI HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie - notowana na NewConnect grupa finansowa, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie finansów osobistych i finansów przedsiębiorstw. FUTURIS S.A. posiada 22,56% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów AFORTI HOLDING S.A. Do Grupy Kapitałowej AFORTI HOLDING należą: INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. - lider w publicznych i prywatnych emisjach obligacji korporacyjnych; autoryzowany doradca na NewConnet i Catalyst. Ostatnie zrealizowane projekty to: AFORTI FINANCE S.A. spółka udzielająca pożyczek mikroprzedsiębiorcom, AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. kantor online. W 2014 roku INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. z sukcesem zrealizował łącznie ponad 20 publicznych i prywatnych emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości ponad zł. AFORTI HOLDING S.A. wypracowała w 2014 roku zysk netto w wysokości ,15 zł. Łączna cena zakupu akcji AFORTI HOLDING S.A. przez FUTURIS S.A. 30 maja 2014 roku wyniosła ,00 zł. Wartość ww. akcji wg kursu giełdowego na dzień 31 grudnia 2014 roku osiągnęła poziom ,00 zł, co oznacza wzrost o 72,8%. Inwestycje krótko- i średnioterminowe/oportunistyczne FUTURIS S.A. realizuje transakcje oportunistyczne, czyli projekty inwestycyjne, w których pojawiają się okazje wynikające z zaistniałych zdarzeń biznesowych, pozwalające na zaangażowanie kapitałowe przy niskich wycenach spółek. Inwestycje te mają charakter papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży.

3 W portfelu FUTURIS S.A. (bezpośrednio lub pośrednio przez FUTURIS CAPITAL (Cyprus) Ltd.). znajdują się pakiety następujących spółek: Wyróżnienia spółek z portfela oportunistycznego Trzy spółki portfelowe: NETWISE S.A., EO NETWORKS S.A. oraz TEQUILA MOBILE S.A. zostały wyróżnione w rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej organizowanym przez Deloitte oraz Forbes. Wyjścia z inwestycji Dezinwestycje odbywają się poprzez zbycie akcji/udziałów inwestorom branżowym, finansowym lub za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dotychczasowe wyjścia z inwestycji FUTURIS S.A.: NETWISE S.A. BETACOM S.A. Inwestycja: 2011 rok Inwestycja: 2011 rok Dezinwestycja: 2014 rok Dezinwestycja: 2014 rok Zysk z inwestycji: 4300% Zysk z inwestycji: 130%

4 Strategia Celem strategicznym spółki jest budowa silnego holdingu działającego w branży finansowej przy jednoczesnej dywersyfikacji działalności w oparciu o inwestycje krótko- i średnioterminowe tj. transakcje oportunistyczne. Dynamiczny rozwój oraz bardzo dobre wyniki finansowe spółka zamierza osiągnąć poprzez: tworzenie lub nabywanie rentownych spółek zależnych kierowanych przez kompetentnych przedsiębiorców, wspieranie spółek zależnych kapitałem, doświadczeniem w budowaniu i rozwijaniu firm oraz wiedzą o funkcjonowaniu rynków finansowych, wykorzystanie efektów synergii wynikających z budowanego holdingu firm działających na rynku finansowym, zapewnienie finansowania spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego (akcje oraz obligacje), efektywne systemy zarządzania ryzykiem przy budowaniu portfela oportunistycznego, budowanie trwałych relacji z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi, przeniesienie notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu (NewConnect) na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sytuacja finansowa Za 2014 rok FUTURIS S.A. opublikowała następujące dane finansowe: wartość aktywów: ,78 zł, wartość kapitałów własnych: ,91 zł, zysk netto: ,40 zł.

5 Akcjonariat Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: akcji imiennych serii A1, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. wynosi struktura kapitału struktura głosów PCH Capital S.A. 74,92% akcjonariusze poniżej 5% 25,08% PCH Capital S.A. 75,24% akcjonariusze poniżej 5% 24,76% FUTURIS S.A. należy do Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski. PCH Capital S.A. posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (Cyprus) Ltd akcji FUTURIS S.A., które stanowią 74,92% w kapitale zakładowym oraz 75,24% w ogólnej liczbie głosów.

6 Zarząd Robert Sieńkowski - Prezes Zarządu Pan Robert Sieńkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach roku był związany z Ernst & Young Audit Sp. z o. o., gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 1999 do 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy w firmach związanych z rynkiem mediów (m. in. Radio WAWA S.A., Dialog-Galicja Sp. z o. o., Lowe GGK Sp. z o. o., Inititive Media Warszawa Sp. z o. o.). W latach był Dyrektorem Finansowym i Generalnym w Internet Group S.A, jak również członkiem zarządu i Dyrektorem operacyjnym Ad-net S.A. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą związaną z rynkiem kapitałowym. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PCH Venture S.A., EQUITIER S.A. oraz spółek portfelowych FUTURIS S.A. i RUNICOM S.A. i Prezesa Zarządu FUTURIS S.A. i RUNICOM S.A. Wszystkie ww. spółki należą do Grupy PCH Capital S.A. Partnerzy ADVISEON S.A. z siedzibą w Warszawie FUTURIS S.A. w celu rozwoju i budowania pozycji rynkowej spółki korzysta ze wsparcia ADVISEON S.A., która dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz zapewnia wykwalifikowaną kadrę w zakresie prowadzenia działalności i efektywnego zarządzania. EQUITIER S.A. z siedzibą w Warszawie FUTURIS S.A. korzysta z doradztwa EQUITIER S.A., która świadczy na rzecz Emitenta usługi związane z budowaniem bazy potencjalnych inwestorów zainteresowanych instrumentami dłużnymi, organizacją i wsparciem w trakcie spotkań z potencjalnymi obligatariuszami, utrzymywaniem bieżących relacji inwestorskich oraz dystrybucją materiałów informacyjnych. Cele emisji obligacji FUTURIS S.A. przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na inwestycje i kapitał obrotowy spółki. Realizacja celu przyczyni się do zwiększenia skali działalności spółki i podmiotów zależnych, a w konsekwencji do wzrostu jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto.

7 Parametry oferty rodzaj obligacji okres zapadalności obligacji oprocentowanie obligacji częstotliwość wypłaty kuponu jednostkowa wartość nominalna jednostkowa cena emisyjna minimalna wartość zapisu wielkość emisji imienne, niezabezpieczone 24 miesiące 10% w skali roku kwartalnie 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł ,00 zł Oferta ma charakter prywatny i zostanie skierowana przez Emitenta w formie Propozycji nabycia obligacji do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób. Dlaczego warto zainwestować bardzo dobre perspektywy rynkowe; dynamiczny rozwój branży finansowej, na której koncentruje się spółka budując holding, zdywersyfikowane ryzyko działalności operacyjnej; budowa grupy kapitałowej w branży finansowej przy jednoczesnej realizacji inwestycji oportunistycznych, wysoka rentowność spółki zależnej CREDITIA S.A., konsolidowanej w sprawozdaniach FUTURIS S.A. metodą konsolidacji pełnej; zysk netto w 2014 r. 334 tys. zł, od do r. 445 tys. zł, prognozowany na cały 2015 r. 2,5 mln zł, a na I kwartał 2015 r. 685 tys. zł, dobra wycena portfela inwestycyjnego; wzrost wartości akcji AFORTI HOLDING S.A. o 72,8%, ponadprzeciętne stopy zysku ze zrealizowanych projektów inwestycyjnych; NETWISE S.A. 4300%, BETACOM S.A. 130%, dobre wyniki finansowe; 864 tys. zł zysku netto w 2014 roku, kompetentny zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, stabilny akcjonariusz; duża grupa kapitałowa PCH Capital S.A., stały, z góry określony dochód dla obligatariuszy, na atrakcyjnym poziomie; 10% w skali roku płatne kwartalnie, transparentna polityka informacyjna; obowiązkowe komunikaty spółki, której walory są notowane na NewConnect, aktualna strona internetowa oraz newsletter na bieżąco wysyłany do interesariuszy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres 01.01.2014 r. 31.03.2014 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Legnica, dnia 15 maja 2012 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2012 r.... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo