Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od Katowice, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r."

Transkrypt

1 Raport okresowy kwartalny za okres od Raport kwartalny za okres od Katowice, r.

2 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za I kwartał 2010 roku oraz dane porównawcze wybrane dane finansowe* (w zł) waluta PLN PLN Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,35 Zysk/strata ze sprzedaży , ,98 Zysk/strata z działalności operacyjnej , ,63 Zysk/strata brutto , ,60 Zysk/strata netto , ,60 Amortyzacja , ,83 * dane niezaudytowane 1.2. Bilans - wybrane dane finansowe za I kwartał 2010 roku oraz dane porównawcze wybrane dane finansowe* (w zł) waluta PLN PLN Kapitał własny , ,61 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,62 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,20 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,03 * dane niezaudytowane 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ STRUKTURA SPRZEDAŻY Najważniejszym wydarzeniem, które wpłynęło na wyniki odnotowane w I kwartale 2010 roku było wyjście z inwestycji w spółkę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA. W dniu 26 lutego 2010 roku została podpisana notarialna umowa sprzedaży całego pakietu akcji tej spółki, będącego w posiadaniu GoAdvisers. Otrzymano kilka ofert zakupu pakietu akcji spółki portfelowej, jednak Zarząd GoAdvisers wybrał ostatecznie najkorzystniejszą ofertę. Akcje nabyła spółka PTWP SA w celu ich umorzenia za łączną kwotę 1 mln zł. Spółka GoAdvisers SA nabyła pakiet szt. akcji PTWP SA w 2000 roku za kwotę zł. Zbyty pakiet stanowił 12,9% całego kapitału zakładowego Spółki PTWP SA. W I kwartale 2010 roku zmianie uległa struktura sprzedaży Spółki. W okresie objętym niniejszym raportem nie realizowano projektów związanych z pozyskiwaniem dotacji UE. Od początku roku, z uwagi na poprawę sytuacji na rynkach finansowych oraz zaktywizowanie działań związanych z rynkiem NewConnect, w strukturze przychodów ze sprzedaży wzrósł udział pozycji pozostałe usługi doradcze oraz autoryzowane doradztwo (jeśli chodzi o działalność doradczą, bez uwzględnienia działalności inwestycyjnej) obejmującej m.in. przychody z projektów związanych z pozyskiwaniem kapitału i wprowadzaniem emitentów do Alternatywnego Systemu Obrotu. Zarząd Spółki uważa, że działalność w charakterze autoryzowanego doradcy będzie miała znacznie większy wpływ na wyniki finansowe spółki w roku 2010 niż w roku poprzednim. Tabela poniżej przedstawia pełną strukturę sprzedaży obejmującą I kwartał 2010 roku oraz analogiczny okres roku poprzedniego.

3 3 Tabela 1 Struktura przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2010 roku wraz z danymi porównawczymi wyszczególnienie Q udział % Q udział % zmiana r/r Przychody ogółem ,35 100,0% ,48 100,0% 1147,8% Sprzedaż usług, w tym: ,35 100,0% ,14 10,2% 26,7% - dotacje z UE ,50 74,8% 0,00 0,0% -100,0% - autoryzowane doradztwo 4 000,00 2,6% ,00 2,6% 1145,0% - pozostałe usługi doradcze ,00 22,4% ,00 6,8% 275,7% - inne 368,85 0,2% ,14 0,8% 4357,9% Sprzedaż inwestycji 0,00 0,0% ,34 89,8% Źródło: GoAdvisers SA 2.1. Bilans na dzień (dane nieaudytowane) dane w tys. zł AKTYWA A. Aktywa trwałe 840,6 I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 II. Rzeczowe aktywa trwałe 80,6 III. Należności długoterminowe 0,0 IV. Inwestycje długoterminowe 760,0 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 760,0 a) w jednostkach powiązanych 5,2 b) w pozostałych jednostkach 754,8 - udziały lub akcje 123,5 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 381,4 - inne długoterminowe aktywa finansowe 250,0 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 B. Aktywa obrotowe 4 795,2 I. Zapasy 0,0 II. Należności krótkoterminowe 152,5 1. Należności od jednostek powiązanych 1,5 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1,5 b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 150,9 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 638,9 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 638,9 a) w jednostkach powiązanych 0,0 b) w pozostałych jednostkach 4 396,9 - udziały lub akcje 3 308,6 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 1 088,3 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 242,0 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 242,0 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3,8 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 5 234,1 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 642,8 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 248,0 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 657,7 VIII. Zysk (strata) netto 685,4 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 401,7 I. Rezerwy na zobowiązania 0,0 II. Zobowiązania długoterminowe 0,0 III. Zobowiązania krótkoterminowe 401,7 1. Wobec jednostek powiązanych 85,6 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,0 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 85,6 2. Wobec pozostałych jednostek 316,1 a) kredyty i pożyczki -2,4 b) z tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 69,4 - do 12 miesięcy 69,4 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymywane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 46,3 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 202,8 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,0 Suma pasywów 5 635,79 Suma aktywów 5 635,8 * Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie podziału zysku za 2009 roku. Dla celów analitycznych i prezentacyjnych w kapitale własnym w pozycji VIII. Zysk netto pokazano zysk netto za I kwartał 2010 roku, natomiast zysk z roku 2009 ujęto w pozycji VII. Zysk z lat ubiegłych.

4 Rachunek zysków i strat za okres (dane nieaudytowane) dane w tys. zł Rachunek Zysków i Strat porównawczy Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 197,7 od jednostek powiązanych 57,6 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 197,7 Zmiana stanu produktów 0,0 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,0 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,0 Koszty działalności operacyjnej 334,3 od jednostek powiązanych Amortyzacja 17,0 Zużycie materiałów i energii 11,3 Usługi obce 119,2 Podatki i opłaty 4,6 Wynagrodzenia 143,9 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14,8 Pozostałe koszty rodzajowe 23,6 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) -136,6 Pozostałe przychody operacyjne 0,4 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 Dotacje 0,0 Inne przychody operacyjne 0,4 Pozostałe koszty operacyjne 0,6 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,0 Inne koszty operacyjne 0,6 Zysk / strata na działalności operacyjnej (C + D - E) -136,8 Przychody finansowe 1 605,2 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,0 od jednostek powiązanych 0,0 Odsetki, w tym: 0,0 od jednostek powiązanych 0,0 Zysk ze zbycia inwestycji 1 193,0 Aktualizacja wartości inwestycji 412,1 Inne 0,0 Koszty finansowe 688,3 Odsetki, w tym: 98,7 dla jednostek powiązanych 0,0 Strata ze zbycia inwestycji 0,0 Aktualizacja wartości inwestycji 585,1 Inne 4,6 Zysk / strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H) 780,0 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII) 0,0 Zysk / strata brutto (I + J) 780,0 Podatek dochodowy 94,6 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 Zysk / strata netto (K - L - M) 685,4

5 5 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W I KWARTALE 2010 ROKU W ramach prowadzonych działań mających na celu pozyskanie nowych klientów w dniu 24 lutego 2010 roku podpisano umowę ze spółką Air Market sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu doradztwa przy pozyskaniu kapitału w ramach oferty private placement oraz wprowadzeniu Spółki na rynek NewConnect. Właścicielem Spółki Air Market sp. z o.o. jest brytyjska spółka holdingowa AerFinance PLC, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. Spółka Air Market uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Spółki Air Market sp. z o.o. dotyczy powstania kompleksowego portalu będącego platformą do świadczenia e-usługi dla osób związanych z branżą lotniczą, nabywców samolotów, pasjonatów lotnictwa oraz osób korzystających z lotów charterowych. Kompleksowość rozwiązań polega na zaoferowaniu e-usług na jednym portalu dla lotnictwa, co do tej pory nie było spotykane na rynku europejskim. Realizując długoterminową strategię rozwoju GoAdvisers SA Zarząd w dniu 9 lutego 2010 roku powołał spółkę zależną - GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której GoAdvisers SA objęło 100% udziałów. Spółka zależna będzie działać w charakterze funduszu kapitału zalążkowego, a przedmiot jej działalności będzie obejmował m. in. doradztwo w zakresie inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywanie inwestycji w nowopowstałe przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo wysokim potencjałem rozwoju. Spółka ta została zarejestrowana przez sąd 17 lutego 2010 roku. W lutym 2010 roku przedłużona została umowa na pełnienie przez GoAdvisers SA funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect ze Spółką Infosystems SA. Umowa obowiązuje do dnia 31 lipca 2010 roku. Zarząd Spółki GoAdvisers SA w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników GoAdvisers SA, powtórnie podjął uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Jednocześnie uchylone zostały uchwały podjęte w dniu 25 września 2009 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2009. O przyczynach takich działań Zarząd szerzej informował z raporcie 12/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku. W pierwszym kwartale 2010 roku sąd zarejestrował przekształcenie spółki portfelowej - Telemedycyna Polska sp. z o.o. w spółkę akcyjną, które jest istotnym etapem w realizacji jednego z celów spółki jakim jest jej upublicznienie na rynku NewConnect. W dniu 30 marca 2010 roku Zarząd GoAdvisers SA otrzymał decyzję z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej Departamentu Badań Znaków Towarowych o udzieleniu, na wniosek złożony przez Spółkę, prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny GO ADVISERS DAJ NAM ZGODĘ NA TWÓJ ZYSK. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od dnia zgłoszenia z możliwością przedłużenia na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony. 4. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Nie dotyczy. Zarząd GoAdvisers SA nie publikował prognoz wyników finansowych.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014 Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. Raport EXAMOBILE S.A. za III kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o sprawozdaniach skonsolidowanych... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.12.2012

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2012 IDH S.A.

Raport za I kwartał 2012 IDH S.A. Raport za I kwartał 2012 IDH S.A. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.)

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.) Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Spis treści Spis treści... 2 Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 30.09.2012 aktywa... 4 Bilans na 30.09.2012

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo