6. Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiot zamówienia: system rezonansu magnetycznego kpl. 1 Znak sprawy: Z/48/PN/14 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne I. MAGNES Indukcja pola 1,5 T.*) Konstrukcja magnesu tunelowa, zamknięta. 3. Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem. 4. ZuŜycie helu - technologia zero boil off 5. Szerokość otworu gantry dla pacjenta w najwęŝszym miejscu 70 cm.*) Shim instalacyjny. Aktywna korekcja jednorodności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych Gwarantowana homogeniczność pola w kuli o średnicy 10 cm (wartość typowa mierzona metodą Volume Root Mean Square): 0,05 ppm *) Gwarantowana homogeniczność pola w kuli o średnicy 20 cm (wartość typowa mierzona metodą Volume Root Mean Square): 0,10 ppm *). Gwarantowana homogeniczność pola w kuli o średnicy 30 cm (wartość typowa mierzona metodą Volume Root Mean Square): 0,30 ppm *). Gwarantowana homogeniczność pola w kuli o średnicy 40 cm (wartość typowa mierzona metodą Volume Root Mean Square):. 1,5 ppm *) najniŝsza wartość - 5 pkt najwyŝsza wartość - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie najniŝsza wartość - 5 pkt najwyŝsza wartość - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie najniŝsza wartość - 5 pkt najwyŝsza wartość - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie najniŝsza wartość - 5 pkt najwyŝsza wartość - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie 1 Waga gantry (z wyposaŝeniem i ciekłym helem) 6000 kg *) II. SYSTEM GRADIENTOWY Maksymalna amplituda moŝliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w max zaoferowanym FoV (dla kaŝdej osi x, y, z) min. 33 mt/m *) Maksymalny Slew Rate (dla kaŝdej osi x, y, z ) min. 120 T/m/s *) 3. Technologia ograniczająca hałas 1

2 III. SYSTEM RF Moc wzmacniacza min.15 kw. *) Maksymalna efektywna liczba niezaleŝnych kanałów odbiorczych z pełną ścieŝką cyfrową o praktycznym zastosowaniu dla zaoferowanej konfiguracji cewek 24 *) 3. Szerokość pasma przenoszenia (Receive Bandwidth). 0,7 MHz *) 4. Dynamika odbiornika RF 160 db *) 5. Rozdzielczość odbiornika 32 bit *) Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu Nie 0 pkt. Tak 20 pkt. Optyczny tor odbiorczy sygnału RF nie od cewek, tylko od magnesu do pomieszczenia maszynowni Nie 0 pkt. Tak 20 pkt. 8. W pełni optyczny tor odbiorczy sygnału RF od cewek RF poprzez magnes do maszynowni Nie 0 pkt. Tak 40 pkt. IV. 3. CEWKI Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek *) do badania tułowia (klatka piersiowa,brzuch i miednica mniejsza z preferencją badań onkologicznych, pokrycie w osi tunelu nie mniejsze niŝ 45 cm *)) typu ARRAY do akwizycji równoległych typu ipat, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub równowaŝne, zgodne z nomenklaturą producenta) nie mniej niŝ 18 *) elementów obrazujących ( podać nazwę cewki lub zestawu cewek). *) Wielokanałowa cewka typu Array do badań głowy z uwzględnieniem badań onkologicznych, posiadająca min. 12 *) elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, ipat, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta podać nazwę cewki *). Wielokanałowa cewka typu Array lub zestaw cewek do badań głowy i szyi (badania neurowaskularne i onkologiczne), posiadająca min. 16 *) elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, ipat, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych *) (bez uwzględniania cewek powierzchniowych typu Body/Anterior czy Spine/Posterior, leŝących nad i pod klatką piersiową pacjenta) 4. Wielokanałowa cewka do badania całego kręgosłupa (odcinki C- Th-L-S) do akwizycji równoległych typu ipat, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub równowaŝne, zgodne z nomenklaturą producenta.*) dedykowana badaniom onkologicznym nie mniej niŝ 24 *) elementy obrazujące. Cewka zintegrowana ze stołem Nie 0 pkt. Tak 10 pkt Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza całego ciała/tułowia (whole body) z uwzględnieniem profilaktyki, diagnostyki i monitorowania chorób nowotworowych Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna dedykowana do onkologicznych badań barku, posiadająca min. 8 *) elementów obrazujących i umoŝliwiająca akwizycje równoległe typu ipat, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równowaŝne, zgodnie z nomenklaturą producenta..*) ( podać nazwę cewki). Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do onkologicznych badań stawu kolanowego posiadająca min. 8*) elementów obrazujących i umoŝliwiająca akwizycje równoległe typu ipat, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równowaŝne, zgodnie z nomenklaturą producenta.*) ( podać nazwę cewki ). *) Cewki do badania guzów tkanek miękkich i układu kostno-stawowego o róŝnej lokalizacji typu Flex.: Dwie cewki jednocześnie podłączone para cewek uniwersalnych typu powierzchniowego, prostokątnego kołowego małe przeznaczone do zastosowań pomocniczych. Dwie cewki jednocześnie podłączone para cewek uniwersalnych typu powierzchniowego, prostokątnego kołowego duŝe przeznaczone do zastosowań pomocniczych. V. OTOCZENIE PACJENTA Maksymalne obciąŝenie płyty stołu w ruchu poziomym i pionowym > 200 kg. *) Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta 180 cm *) 2

3 3. Automatyczny przesuw stołu z pacjentem inicjowany programowo. 4. Panel sterowania stołem po obu stronach magnesu. 5. Stół powinien posiadać moŝliwość szybkiej ewakuacji pacjenta w sytuacji zagroŝenia jego zdrowia i Ŝycia oraz w sytuacjach awaryjnych np. przy zaniku zasilania w trakcie badania. Akcesoria do stołu słuŝące do pozycjonowania pacjenta. Pełen zestaw podgłówków i podkładek dla pacjenta. Dwugłowicowa strzykawka automatyczna przystosowana do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat 1 szt. 8. System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowywania sygnałów synchronizujących Pełne stanowisko do znieczulania (aparat do znieczulania + kardiomonitor) przystosowane do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat MR- 1 szt. Pulsoksymetr przystosowany do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat. 1 szt. Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej, przystosowany do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat. 1 szt. 1 Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. 13. Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk). 14. Marker laserowy / świetlny. 15. Wentylacja i oświetlenie tunelu. 1 System TV do obserwacji pacjenta w trakcie badania z monitorem ekranowym umieszczonym w pomieszczeniu sterowni. 1 DoposaŜenie cewki do badań głowy w lustro ograniczające efekt klaustrofobii. 18. VI. System audio obejmujący pokój badań i sterownię. Odtwarzanie min. mp3 i CD. Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z moŝliwością podłączenia odsłuchu (np.: muzyki, komunikacji z pacjentem), przystosowane do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat MR - 3 szt. AKWIZYCJA DANYCH Min FOV w osiach x, y, z 1 cm. *) Max FoV (statyczny) w osiach x, y 48 cm *) 3. Max FoV (statyczny) w osi z 45 cm *) 4. Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, *) bez interpolacji. 5. Min. grubość warstwy (skany 2D) 0,5 mm. *) Min. grubość warstwy (skany 3D) 0,1 mm. *) VII. VII.1 APLIKACJE KLINICZNE Badania onkologiczne w obszarze abdominalnym Pakiet do dynamicznych badań wątroby (VIBE, LAVA lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę). *) Badania nadnerczy i pozostałych narządów miąŝszowych w aspekcie onkologicznym. 3. Enterokliza - badanie jelit w aspekcie onkologicznym 4. Urografia MR 3

4 5. Cholangiografia (MRCP)- diagnostyka nowotworów dróg Ŝółciowych VII.2 Dedykowane protokoły pomiarowe/sekwencje umoŝliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę). *) Nawigator 2D lub 3D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym i miednicy mniejszej (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w min. dwóch *) kierunkach jednocześnie np. w płaszczyźnie obrazu) Badania onkologiczne w obrębie miednicy mniejszej Badanie onkologiczne w zakresie oceny rozległości guzów narządu rodnego. Diagnostyka onkologiczna guzów prostaty i pęcherza moczowego. 3. Diagnostyka onkologiczna guzów odbytnicy, esicy. VII.3 Badania onkologiczne w układzie kostno-stawowym oraz guzów tkanek miękkich o róŝnej lokalizacji Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe. Badania stawu barkowego w aspekcie onkologicznym. 3. Badania stawu biodrowego w aspekcie onkologicznym 4. Badania stawu kolanowego w aspekcie onkologicznym. 5. Badanie guzów tkanki miękkiej o róŝnej lokalizacji VII.4 Badania neurologiczne ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, diagnostyki i monitorowania guzów mózgu Badania morfologiczne w obszarze mózgowia, twarzoczaszki i oczodołów. Badania morfologiczne w obszarze siodła tureckiego VII.5 Diagnostyka guzów w obszarze kręgosłupa Badania morfologiczne w obszarze kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem guzów kręgów i kanału kręgowego Poszukiwanie ognisk metastatycznych VII.6 Diagnostyka onkologiczna guzów śródpiersia, płuc i opłucnej. Określanie stopnia rozległości guzów klatki piersiowej VII.7 Badania angiograficzne naczyń w obrębie mózgu, jamy brzusznej, miednicy oraz naczyń obwodowych z uwzględnieniem unaczynienia nowotworu. Time-of-Flight MRA (ToF). Phase Contrast MRA (PC). 3. Contrast-enhanced MRA (cemra). 4. Dynamiczne 3D MRA. 5. Śledzenie kontrastu (Bolus Timing, Bolus Trak, Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę.*). Techniki bezkontrastowej angiografii 2D i 3D (inne niŝ ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych, abdominalnych, szyjnych i mózgowych pozwalające na rozróŝnienie naczyń tętniczych i Ŝylnych. Angiografia bezkontrastowa bazująca na bramkowaniu EKG ( Trance, FBI, Native lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę).*) 4

5 Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne, naczynia, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS, TWIST lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę) *) VII.8 Spektroskopia protonowa z biochemiczną analizą nowotworów Single Voxel Spectroscopy (SVS) Chemical Shift Imaging (CSI) 3. 2D CSI 4. 3D CSI 5. Spektroskopia prostaty VII.9 Obrazowanie waŝone dyfuzją Obrazowanie waŝone dyfuzją (DWI) DWI w oparciu o single-shot EPI 3. DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion, High-Resolution Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę) *) 4. Maksymalna wartość współczynnika b w badaniach DWI s/mm 2 *) 5. Generowanie map ADC i TRACE na wszystkich konsolach VII.10 Obrazowanie whole body co najmniej T1, DWI, STIR w zakresie co najmniej 180 cm bez konieczności fizycznego przekładania cewek. Obrazowanie waŝone perfuzją Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI Generowanie map TTP z badań PWI. 3. Obrazowanie waŝone podatnością tkanki na magnetyzację (SWI). VII.11 Techniki redukcji artefaktów Technika redukcji artefaktów ruchowych w badaniach T1, T2, PD, FLAIR VII.12 Techniki redukcji artefaktów : - od przepływu - od ruchu - pochodzących od tkanki tłuszczowej Obrazowanie równoległe Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie 4 VII.13 Techniki spektralnej saturacji Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu. Częstotliwościowo selektywna saturacja wody. 3. Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów w badaniach o duŝym zakresie (np. badania całego kręgosłupa, badania całego ciała, angiografii kończyn dolnych, itp.) 5

6 VIII. SEKWENCJE Spin Echo (SE) Inversion Recovery (IR) 3. Gradient Echo / Fast Field Echo (GRE/FFE) 4. 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik podać nazwę) *) 5. 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik podać nazwę) *) D i 3D Fast GRE/FFE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik podać nazwę) *) Szybkie 3D GRE/FFE z quick fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik podać nazwę) *) 2D i 3D GRE/FFE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik podać nazwę) *) 2D i 3D GRE/FFE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik podać nazwę) 10. 2D i 3D GRE/FFE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik podać nazwę) *) 1 Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) 1 Multi-Shot 13. Single-Shot 14. Turbo IR Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę) *) Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu,,in-phase, outof-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę) *) Pakiet oprogramowania typu DIXON (podać nazwę *) pozwalający na uzyskanie szybkich sekwencji typu DIXON TSE 18. Sekwencja do pomiaru przepływu ( np. krwi, CSF) 19. Ocena ilości zawartości tłuszczu w wątrobie przy wykorzystaniu techniki saturacji tłuszczu i wody ( IDEAL IQ lub odpowiednio do nomenklatury producenta podać nazwę) *) 20. PARAMETRY SEKWENCJI 2 EPI: min TR dla matrycy 256 x ms *) 2 EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 2,9 ms *) 23. 3D GRE/FFE: min TR dla matrycy 256 x 256 1,2 ms *) 24. 3D GRE/FFE: min TE dla matrycy 256 x 256 0,5 ms. *) 25. Maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE) 25 *) 2 Max współczynnik Echo Planar Imaging (EPI) 256 *) IX. KONSOLA OPERATORSKA 6

7 Zasilanie poprzez UPS zabezpieczający online przed wahaniami napięcia w sieci i krótkotrwałymi zanikami prądu min do 15 minut. Komputer sterujący 3. Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i/lub DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM. 4. Komputer obrazowy 5. Matryca rekonstrukcyjna 1024x1024 *) Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy max. FOV obrazów/s. *) Monitor w technologii LCD/TFT. Przekątna monitora 19. Matryca monitora 1280 x 1024 *) 8. Oprogramowanie konsoli operatorskiej Wymagane funkcje: rejestracja pacjenta przygotowanie badania (korekta jednorodności pola, strojenie systemu) sterowanie badaniem opracowanie badania zawierające funkcje: sortowania obrazów, powiększania obrazów, pomiary odległości, kątów i powierzchni, nakładanie siatki pomiarowej, obroty i odwracanie obrazów, operacji matematycznych na obrazach. pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) wyświetlenie wyników badania. pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy CINE" archiwizacja na CD lub DVD w wersji DICOM wraz z dograniem przeglądarki umoŝliwiającej przeglądanie nagranych obrazów na standardowym PC. Wymagane moduły oprogramowania słuŝącego do postprocesingu: - - MPR - MIP (maximum intensity projection) - mip (minimum intensity projection) - Rekonstrukcje 2D, 3D MinIP i SSD - Analiza wyników spektroskopii MRI - Mapy ADC i mapy perfuzji - Filtr obrazów Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i separacji naczyń tętniczych i Ŝylnych w okolicy i w obrębie guza. Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego kręgosłupa lub angiografii peryferyjnej w jeden obraz całego badanego obszaru Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny. 14. MoŜliwość modyfikacji istniejących sekwencji i projektowania własnych 15. Pamięć masowa obrazów zapamiętanych w matrycy 256x256 pixeli, bez kompresji min *) 1 Konsola zdolna do pracy po całkowitym wyłączeniu głównego aparatu. 1 DICOM 3.0 SEND / RECEIVE. QUERY / RETRIEVE. DICOM PRINT Storage Commitment. Modality Worklist. /MPPS. W ramach dostawy integracja konsoli ze szpitalnymi systemami informatycznymi HIS Eskulap i RIS Impax na koszt Wykonawcy. X. KONSOLE OPISOWE DIAGNOSTYCZNE-2 sztuki Instalacja obu konsul w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w pomieszczeniu sterowni MR 1 szt. w pokoju opisów Zakładu Radiologii 1 szt. 7

8 Monitory (kaŝdej z 2 konsol diagnostycznych) 3. Dwa monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT. 4. Przekątna monitorów diagnostycznych 19. *) 5. Matryca monitorów diagnostycznych 1280 x *) Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM Konsola diagnostyczna obsługująca dwa monitory diagnostyczne umoŝliwiająca wyświetlanie róŝnych obrazów na kaŝdym z monitorów diagnostycznych. 8. Praca konsoli diagnostycznej po wyłączeniu konsoli podstawowej (operatorskiej) i komputera aparatu MR. 9. DICOM 3.0 SEND / RECEIVE. QUERY / RETRIEVE. DICOM PRINT. Storage Commitment. 10. Oprogramowanie konsoli diagnostycznej (na obu zaoferowanych konsolach diagnostycznych): 1 Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem. 1 Rekonstrukcje 3D typu MPR, MIP, MinIP, SSD, 3D VRT 13. Podstawowy pakiet oceny 2D dla MR i CT 14. MoŜliwość wykonania badań porównawczych 15. Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla: 1) kolana 2) kręgosłupa 3) bioder 4) wątroby 5) prostaty 6) głowy 7) MR Angio 1 Subtrakcja obrazów MR. 1 Filtr obrazów MR Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii (SVS, 2D CSI i 3D CSI) z badania spektroskopowych mózgu. Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relmtt (relative Mean Transit Time) relcbv (relative Cerebral Blood Volume) relcbf (relative Cerebral Blood Flow) wraz z obliczaniem obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny duŝej ilości danych obrazowych, wyposaŝone w mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian Oprogramowanie pozwala na wyznaczanie w badaniach MR objętości guzów, węzłów chłonnych oraz innych zmian. Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umoŝliwiają porównywanie badania bieŝącego oraz poprzedniego, są zoptymalizowane Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR Oprogramowanie do analizy naczyniowej z rozwinięciem naczynia wzdłuŝ jego osi i automatycznym wyznaczaniem stenoz w guzie nowotworowym. Oprogramowanie do automatycznej segmentacji, separacji i rozróŝniania naczyń tętniczych i Ŝylnych - (podać nazwę) Nie 0 pkt. Tak 10 pkt 23. Ilościowe pomiary przepływów w naczyniach oraz płynu rdzeniowo-mózgowego 24. Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny 8

9 Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego kręgosłupa lub angiografii peryferyjnej w jeden obraz całego badanego obszaru. Opracowanie badania zawierające funkcje: sortowania obrazów, powiększania obrazów, pomiary odległości, kątów, powierzchni i objętości, nakładanie siatki pomiarowej, obroty i odwracanie obrazów, operacji matematycznych na obrazach. Movie Mode/ Cine Mode do dynamicznej prezentacji badań angiograficznych, cholangiograficznych i obrazów z innych badań dynamicznych Wymagane funkcje standardu DICOM 3.0: - SEND/RECEIVE - QUERY/RETRIEVE - DICOM PRINT - STORAGE Commitment Stacja robocza powinna być wyposaŝona w przyłącze sieciowe w standardzie DICOM3. Stacja zintegrowana ze szpitalnymi systemami informatycznymi HIS Eskulap i RIS Impax na koszt Wykonawcy. 28. Konsola zdolna do pracy po całkowitym wyłączeniu głównego aparatu i konsoli operatorskiej 29. Odczyt i archiwizacja badań MRI z/ na CD lub DVD w wersji DICOM wraz z dograniem przeglądarki umoŝliwiającej przeglądanie nagranych obrazów na standardowym PC. 30. Procedury wyświetlania umoŝliwiające porównywanie badania bieŝącego oraz poprzedniego. XI. WYMAGANIA DODATKOWE Dostawa, instalacja oraz uruchomienie oferowanego aparatu MRI Opracowanie planu transportu i montaŝu dotyczącego wprowadzenia magnesu i innych urządzeń do pomieszczeń docelowych Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (1 okno w osi gantry skanera, 1 drzwi, min. 2 dodatkowe ekranowane przepusty do klatki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego). Zaprojektowanie i montaŝ niezbędnych instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacji, gazów medycznych oraz alarmowej w zakresie pomieszczenia badań, sterowni oraz maszynowni. MontaŜ instalacji wody lodowej. Wymagana moŝliwość pracy przy awarii wytwornicy wody lodowej, z chłodzeniem wodą wodociągową. Zdublowany system pomp wody lodowej i ich naprzemienna praca. Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu wymaganego do uruchomienia systemu (przed przekazaniem aparatu MR do uŝytku). Integracja oferowanego urządzenia z istniejącym systemem RIS Szpitala. Koszty integracji po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć sporządzony przez producenta opis wraz z fotografią (np. folder) oferowanego urządzenia potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 9. Po uruchomieniu systemu wykonanie przez Wykonawcę testów jakości jednorodności pola magnetycznego i wykazanie, iŝ mieszczą się w zakresie dopuszczonym przez producenta w postaci stosownego protokołu Przeprowadzenie wszelkich prób, badań i pomiarów wyznaczonych obowiązującymi przepisami i dołączenie ich do dokumentacji powykonawczej; Dotyczy to równieŝ testów natęŝenia pola magnetycznego i radiowego. Wyznaczenie w obszarze pracowni MRI zasięgu stref ochronnych : niebezpiecznej, zagroŝenia i pośredniej. Uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych certyfikatów i pozwoleń na uŝytkowanie aparatu. Wykonanie odpowiedniego oznakowania pracowni, w tym oznakowania strefy niebezpiecznej na podłodze. XI.1 AranŜacja pomieszczeń pracowni. AranŜacja winna być przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji i potwierdzona odrębnym protokołem. Winna ona zawierać: Zaprojektowanie w pomieszczeniu badań oświetlenia LED wraz ze sterowaniem jasnością i barwą światła oraz elewacji wewnętrznej ścian z motywem fototapety. 3. Dobór kolorystyki ścian i podłogi. 9

10 4. Dobór i usytuowanie elementów instalacji elektrycznej, oświetleniowej, przyłączy gazów medycznych. 5. Zalecana jest wizja lokalna przed złoŝeniem oferty. XI SZKOLENIA I DOKUMENTACJE Szkolenie dla techników z zakresu obrazowania rezonansem magnetycznym w ośrodkach Wykonawcy dla min. 3 osób przez 5 dni po 8 godzin szkolenia w okresie instalacji systemu Szkolenie aplikacyjne dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego. min 5 dni roboczych (po 8godz) sukcesywnie po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu. Szkolenie merytoryczne i aplikacyjne dla 5 lekarzy min 10 dni roboczych (po 8 godz.) w ośrodku referencyjnym na terenie kraju dysponującym aparaturą klasy odpowiadającej niniejszej specyfikacji. Szkolenie winno być przeprowadzone w 3 turach. Szkolenie merytoryczne i aplikacyjne dla 5 lekarzy na 2 kursach typu Szkoła Rezonansu PLTR. Szkolenie dla fizyka medycznego pozwalające na zdobycie przez niego umiejętności dostosowania w zamówionym aparacie MR oferowanych technik i funkcjonalności do realizowanych zadań diagnostycznych min. 5 dni Instrukcja obsługi zawierająca omówienie sekwencji i aplikacji systemu w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu dostarczana wraz z aparatem w co najmniej trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej. Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu. Wykonawca w ramach ceny zapewni szkolenie dla min. 2 inŝynierów działu technicznego Szpitala w zakresie serwisu przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym producenta dostarczonego systemu i w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie winno zawierać szczegółowe omówienie: - budowy i zasady działania systemu MRI w oparciu o schematy blokowe poszczególnych urządzeń; - konfiguracji systemu, - dokonywania diagnostyki systemu Przeszkoleni inŝynierowie powinni otrzymać certyfikaty wystawione przez przedstawiciela Wykonawcy uprawniające do: dokonywania diagnostyki serwisowej systemu; wykonywania prostych czynności konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bez dodatkowych opłat: urządzeń serwisowych oprogramowania serwisowego; kodów dostępu niezbędnych do wykonywania diagnostyki serwisowej systemu na cały czas eksploatacji urządzenia Dokumentacja serwisowa w wersji papierowej i elektronicznej zawierająca: oparte na szczegółowych schematach blokowych i schematach połączeń omówienie budowy i zasad funkcjonowania urządzeń systemu w tym aparatu do znieczuleń, kardiomonitora i strzykawki dwugłowicowej, instrukcję wykonywania diagnostyki systemu, instrukcję wykonywania napraw i konserwacji składowych systemu data podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy *) W pozycjach, w których Zamawiający wprowadził wielkości graniczne parametrów, tj. I.1, I.5, I.8-12, II.1, II.2, III.1-5, IV.1-4, IV.6, IV.7, V.1, V.2, VI.1-6, VII.7, VII.9.4, VIII.21-26, IX.5-7, IX.15, X.4-5 bądź opcje do wyboru, tj. IV.1-4, IV6-7, VII.1, VII.6, VII.5-7, VII.9.3, VIII.4-10, VIII.15-17, VIII.19 Wykonawca ma obowiązek podać faktyczne parametry zaoferowanego przedmiotu zamówienia lub dokonać wyboru opcji i podać wymaganą nazwę. W odniesieniu do pkt. ocenianych w oparciu o kryterium parametry technicznofunkcjonalne, tj. pkt. I Wykonawca ma obowiązek podać faktyczne parametry zaoferowanego przedmiotu zamówienia, a w pkt. III.6-8, IV.4, X.22 Wykonawca musi zaznaczyć właściwą opcję TAK lub NIE zgodnie ze stanem faktycznym. 10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43 64-920 Piła adres do korespondencji: j.w. Piła, 5 sierpnia 2009 r. Dodatek nr 2 do SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE ZMIANA TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów

Zestawienie parametrów Zestawienie parametrów Pełna nazwa urządzenia: Producent: Lp. Szczegółowa specyfikacja techniczna Wymagane wartości graniczne Podać wartości parametrów oferowanych Punktacja I Magnes 1. Natężenie pola

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REZONANS MAGNETYCZNY SZT. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Producent / Kraj:. Typ / Model aparatu i gradientów:. Rok wprowadzenia na rynek:.. Data wprowadzenia ostatniej wersji oprogramowania: CE (podać numer,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego

ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego Pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona w skaner 1.5T umożliwiający badania serca i układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015 o wykonanie i Finansowanie projektu realizowanego w ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ (zmiana) Przedmiot zamówienia: Rezonans magnetyczny o polu 1,5 T do badania całego ciała (dostawa, montaż, uruchomienie)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Oznaczenie sprawy: DZ / 3321 / 77 / 12 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE REZONANS MAGNETYCZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE REZONANS MAGNETYCZNY Przedmiot zamówienia :.. Wykonawca:... Producent: Nazwa urządzenia / model / typ / :.. Wymagany rok produkcji 2009. ZADANIE 1 Załącznik nr 3.1 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Załącznik nr 1 Formularz Szczegółowy Oferty Nazwa i typ urządzenia: (podać) Producent:..(podać) Kraj pochodzenia: (podać) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REZONANS MAGNETYCZNY (szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości.

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości. Lp. 1. 2. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Rezonans magnetyczny MRI z wyposażeniem (z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia, w tym szkoleń) zestaw komputerowy do obsługi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: system rezonansu magnetycznego - 1 szt. Znak sprawy: Z/20/PN/11 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Lp. Funkcja, parametr

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi nazwę oferowanego rozwiązania

Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi nazwę oferowanego rozwiązania DZP/38/382-39/../13 Jastrzębie-Zdrój, 13 wrzesień 2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nazwa aparatu/sprzętu. Lp. Pracownia diagnostyki obrazowej. Środki łączności (telefony, faxy, adresy e-mail itp.) niezbędne dla realizacji zamówienia

Nazwa aparatu/sprzętu. Lp. Pracownia diagnostyki obrazowej. Środki łączności (telefony, faxy, adresy e-mail itp.) niezbędne dla realizacji zamówienia Załącznik nr 3 do SWKO Wykaz i parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej oraz środków łączności, wykorzystanych do realizacji przedmiotu konkursu dla miejsca świadczenia usługi. Lp. Nazwa aparatu/sprzętu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1. Tomograf Komputerowy 64- rzędowy (128-warstwowy) 1 szt.

1. Tomograf Komputerowy 64- rzędowy (128-warstwowy) 1 szt. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Kraj produkcji ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Wartość oferowana 1. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Tomograf Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania DZP/38/382-39/../13 Jastrzębie-Zdrój, 27 wrzesień 2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA: PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt.

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt. Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt.

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt. Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-47/13 Załącznik Nr 7

AE/ZP-27-47/13 Załącznik Nr 7 AE/ZP-27-47/13 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź - wartość oferowana a B c d E I. Wymagania ogólne

Odpowiedź - wartość oferowana a B c d E I. Wymagania ogólne Załącznik nr 3 do SIWZ SYSTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO - Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (wymaganych/granicznych i ocenianych) Wykonawca:..................................................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wzorem formularza ofertowego. Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wzorem formularza ofertowego. Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wzorem formularza ofertowego. Specyfikacja Warunków Zamówienia Lp Nazwa parametru wymaganego A System Rezonansu Magnetycznego 1. System Rezonansu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Formularz PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE Dodatek nr 3.2 do SIWZ ZP / 24 / 2017

Formularz PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE Dodatek nr 3.2 do SIWZ ZP / 24 / 2017 Formularz PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE Dodatek nr 3.2 do SIWZ ZP / 24 / 2017 Nazwa urządzenia.. Typ lub model:. Rok produkcji 2017, system fabrycznie nowy, nie-rekondycjonowany, nie-powystawowy:.. Lp.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg)

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg) STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1. Dane kontaktowe do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Ulica: Nr Kod pocztowy Miasto Województwo 2. Dane Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Imię i nazwisko. Telefon..

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. CMHCP/1/10/2016 Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model:. Rok produkcji 2016, system fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA 1 SZT. REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model:.( ) Producent:..( ) Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 10.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

1. MR głowy bez kontrastu 420,00zł. 2. MR głowy z kontrastem 600,00zł. 3. MR przysadki mózgowej z kontrastem badanie dynamiczne 500,00zł

1. MR głowy bez kontrastu 420,00zł. 2. MR głowy z kontrastem 600,00zł. 3. MR przysadki mózgowej z kontrastem badanie dynamiczne 500,00zł V. CENNIK USŁUG PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO (CENY OBOWIĄZUJĄCE DLA PACJENTÓW NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH) LP. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ BADANIA CENA NETTO BADANIA* 1. MR głowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Specyfikacja przedmiotowa APARAT REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI SERCA I DUŻYCH NACZYŃ 1 kpl

Zadanie nr 1 Specyfikacja przedmiotowa APARAT REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI SERCA I DUŻYCH NACZYŃ 1 kpl Zadanie nr 1 Specyfikacja przedmiotowa APARAT REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI SERCA I DUŻYCH NACZYŃ 1 kpl Załącznik nr 1 L.p. a. Nazwa / Opis parametru b. Aparat Rezonansu Magnetycznego do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

złotych: zł), cena brutto wynosi zł (słownie złotych: zł) b) Dostawa wstrzykiwacza środka kontrastowego:

złotych: zł), cena brutto wynosi zł (słownie złotych: zł) b) Dostawa wstrzykiwacza środka kontrastowego: Tom II Wzór umowy UMOWA Nr -.../2016 zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26.11.2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w dniu...

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 1. Centrum Medyczne Magnetica prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. Zakres udzielanych

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 listopada 2014 roku Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZPiZ.271/327/2/2014

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany,gr aniczny 1 Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2014 2 Urządzenie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania DZP/38/382-39/../13 Jastrzębie-Zdrój, 03 wrzesień 2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź:

Pytanie:  Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: Dot. pkt III. 1 Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieŝką cyfrową) > 16; podać wartość Zamawiający wymaga zaoferowania systemu 16 kanałowego. Po analizie Załącznika 3 do SWIZ Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Łódź, MR kręgosłupa

Łódź, MR kręgosłupa Łódź, 21.09.2014 MR kręgosłupa Co widać podczas MR kręgosłupa? Podstawowy protokół pilot; lokalizer; 3-pl lockalizer Sag T2 Sag T1 Sag STIR Cor T2 Ax T2 planowanie kr C płaszczyzna strzałkowa= sagitale

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT

Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT Mammografia Mammografia jednej piersi 50 Mammografia obu piersi 100 Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) Pozytonowa Tomografia Emisyjna

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 393599-2014

Zamówienie public... - 393599-2014 Page 1 of 12 Zamówienie public... - 393599-2014 19/11/2014 S223 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura przyspieszona ograniczona Polska-Łódź: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO

METODYKA BADAŃ MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO KURS Rezonans magnetyczny w neuroradiologii Wrocław 2-3.12.2016 METODYKA BADAŃ MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO Marek SĄSIADEK Zakład Radiologii Ogólnej i Zabiegowej i Neuroradiologii Katedra Radiologii

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ (modyfikacja) Tomograf komputerowy 16-rzędowy ze strzykawką automatyczną, drugą niezależną stacją lekarską oraz z pelną integracją tomografu z istniejącym

Bardziej szczegółowo

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA 10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 10.1. RADIOLOGIA 1 87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 2 87.164 Rtg zatok nosa (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 3 87.165 Rtg nosa (1 projekcja) 25,00

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH TOMOGRAF KOMPUTEROWY Nazwa i typ / model / wersja: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: Wartość L.p. Opis parametru wymagana Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań Pismo: ZP/824/3475/D/10 Poznań dnia: 2010-11-15 Wszyscy Wykonawcy Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do siwz Dostawa i montaż trzech sztuk aparatów ultrasonograficznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej l.p. 1. Nazwa urządzenia Aparat ultrasonograficzny dla

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Aorta piersiowa i brzuszna Tętnice kończyn dolnych Tętnice kończyn górnych Tętnice dogłowowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych granicznych przedmiotu zamówienia Aparat USG kardiologiczny z trzema głowicami i specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprinterem

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Przed wprowadzeniem do diagnostyki angio-tk złotym standardem w ocenie naczyń mózgowych w SAH była angiografia klasyczna. Wartość

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Znak sprawy: 19/WOMP ZCLiP / 2013 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu:... Producent:...

Bardziej szczegółowo

Cirrus 0.2T. MRI dla kazdego. Ameryka, Azja, Europa. Kontakt: kturek@mri-tech.pl

Cirrus 0.2T. MRI dla kazdego. Ameryka, Azja, Europa. Kontakt: kturek@mri-tech.pl Cirrus 0.2T MRI dla kazdego. Ameryka, Azja, Europa Kontakt: kturek@mri-tech.pl MRI-TECH Sp.zo.o. Cirrus Rezonans dla kazdego:. Niska cena Niskie koszty eksploatacji Wysoka jakosc obrazów Komfort dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

KARTA PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Ramowy Program Praktyk pracownia radiografii cyfrowej KARTA PRAKTYK STUDENCKICH imię i nazwisko studenta... Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Rok studiów...semestr studiów...

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej Pracownia tomografii komputerowej wyposażona w tomograf komputerowy co najmniej 128-rzędowy umożliwiający

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UśYTKOWYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UśYTKOWYCH Załącznik nr -B do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UśYTKOWYCH L.p. Parametry Techniczne i UŜytkowe Potwierdzenie wymaganych parametrów (TAK/NIE) Opis zaoferowanego rozwiązania STATYW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane Załącznik nr 1 do SIWZ część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy 1 szt. wraz z osprzętem Lp. Opis parametrów wymaganych Producent/Kraj Model/Typ I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-47/13 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-47/13 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-47/13 Tarnów, 2013-07-30 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L szt. 1 RAZEM Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RSS/ZPFSiZ/P-84/../12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik 1.3 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia : KARDIOMONITOR STACJONARNO-PRZENOŚNY szt. 2 Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : Rok Produkcji: L P Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo