RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan w końcu I półrocza 2014 roku ŚWIĘTOCHŁOWICE

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH III. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014r. IV. ANALIZA ZGŁASZANYCH OFERT PRACY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014r. V. ZESTAWIENIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. VI. PODSUMOWANIE SPIS TABEL TABELA 1: Wybrane kategorie osób bezrobotnych wg stanu na dzień r. TABELA 2: Bezrobotni wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice. Stan w końcu I - półrocza 2014 roku TABELA 3: Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice. Stan w końcu I - półrocza 2014 roku TABELA 4: Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 m-cy wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice. Stan w końcu I - półrocza 2014 roku TABELA 5: Oferty pracy wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice. Stan w końcu I - półrocza 2014 roku TABELA 6: Zawody deficytowe TABELA 7: Zawody zrównoważone TABELA 8: Zawody nadwyżkowe SPIS WYKRESÓW Wykres nr 1 - Stopa bezrobocia w Świętochłowicach w 2014 ( styczeń czerwiec ) Wykres nr 2 - Stopa bezrobocia (wykres porównawczy) Wykres nr 3 Bezrobotni do 25 roku życia w roku 2014 ( styczeń czerwiec ) Wykres nr 4 Bezrobotni powyżej 50 roku życia w roku 2014 ( styczeń czerwiec ) 2

3 I. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu sporządzania aktualnego źródła informacji o podaży i popycie siły roboczej w skali regionu według grup zawodów oraz zawodów i specjalności. Raport ten został opracowany na podstawie systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkookresowych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Głównymi założeniami monitoringu zawodów jest uzyskanie informacji na temat zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy, w efekcie których możliwe będzie w szczególności prognoz niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez urząd pracy ustawowych zadań m.in. określenie odpowiednich kierunków szkolenia dla bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ułatwienie realizacji programów aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia, określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy oraz stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowokwalifikacyjnych. Źródłem informacji niezbędnych do prowadzenia monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest zbiór zawodów i specjalności zarejestrowanych osób oraz ofert pracy. Prowadzone analizy pozwolą odpowiedzieć na następujące pytania: - czy przyszli absolwenci badanych szkół zwiększą nadwyżkę w danej elementarnej grupie zawodów? - czy deficyt występujący w zawodzie zostanie uzupełniony przez przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych? - czy uzasadnione jest przeprowadzanie szkoleń dla bezrobotnych w zakresie kwalifikacji warunkujących zatrudnienie w zadanym zawodzie? Aktualny raport zawiera analizę skali i struktury bezrobocia rejestrowanego w Świętochłowicach w grupach i zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy ofert zatrudnienia. Bada także zawody wykazujące deficytowość lub nadwyżkę pracowników. 3

4 Celem opracowania jest przedstawienie głównych parametrów, które charakteryzują rynek pracy Świętochłowic. Monitoring ma również służyć lepszemu dopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców, którzy stają się coraz bardziej wymagający, stawiając wysokie kryteria potencjalnym kandydatom do pracy. Dane dotyczące bezrobocia oraz ofert pracy według zawodów mogą posłużyć jako źródło informacji między innymi do: - określania kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, - planowania działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, - podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego, - podnoszenia jakości pośrednictwa pracy, - opracowania strategii rozwoju miasta. Zakłada się, że głównymi użytkownikami informacji wynikowych monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych będą wszystkie podmioty i partnerzy lokalnego rynku pracy. 4

5 II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Definiowane jest jako zjawisko gospodarcze polegające na tym, iż pewna część społeczeństwa znajdująca się w wieku produkcyjnym nie może znaleźć pracy pomimo podjęcia poszukiwań. Ogólnie rzecz ujmując rozmiar bezrobocia zależy od 3 czynników : współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz rozmiarów zatrudnienia. W krótkim okresie 2 pierwsze czynniki są na ogół bardziej stabilne od trzeciego dlatego też w krótkookresowych analizach większą wagę przywiązuje się do kształtowania się zatrudnienia. Bezrobocie można wyrazić w wielkościach absolutnych określających liczbę osób bezrobotnych lub w wielkościach relatywnych takich jak stopa bezrobocia, która wyraża stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej czyli inaczej mówiąc pokazuje jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni Przyczyn jak i skutków bezrobocia na lokalnym rynku pracy jest wiele. Skutkami są między innymi trudności materialne, problemy rodzinne, obniżenie samooceny i wiary we własne siły, utrata statusu społecznego a w niektórych przypadkach bezdomność. Jako główne przyczyny wymienić należy recesję ekonomiczną, a także wprowadzenie nowych technologii oszczędzających pracę ludzką, brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów, niedostosowanie kwalifikacji osób zarejestrowanych do tych technologii, restrukturyzacja przemysłu, zmiany w organizacji pracy, ograniczenie produkcji, likwidacja niektórych gałęzi przemysłu, między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas, trudności mieszkaniowe, przenoszenie zakładów pracy do innego regionu. 5

6 Wykres nr 1 - Stopa bezrobocia w powiecie w roku 2014 ( styczeń czerwiec ) Źródło: opracowanie własne (dane GUS) Wykres nr 1 obrazuję skalę bezrobocia na lokalnym rynku pracy, generalnie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (w stosunku do średniego poziomu bezrobocia w Polsce). 6

7 Wykres nr 2 - Stopa bezrobocia (wykres porównawczy). ódło: opracowanie własne (dane GUS) Źr 7

8 Wykres nr 3 Bezrobotni do 25 roku życia. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01 Wykres nr 4 Bezrobotni powyżej 50 roku życia. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01 8

9 Poziom bezrobocia, jak i problemy z jakimi borykał się świętochłowicki rynek pracy w I półroczu 2014, którego dotyczy analiza, w nieznacznym stopniu różni się od tych, które miały miejsce w roku Wychodząc naprzeciw problemom świętochłowickiego rynku pracy tut. Urząd w pierwszym półroczu 2014 r. realizował liczne zadania mające na celu zmniejszenie jego skali. Inicjatywy te realizowane były w obrębie: ograniczenia bezrobocia i zwiększenia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, aktywizacji grup osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, podwyższania i wzmocnienia jakości świadczonych usług oraz rozwoju przedsiębiorczości. Przyczyniły się do tego działania podejmowane przez tut. Urząd w kierunku aktywizacji osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnego ryzyka, m.in. długotrwale bezrobotnych, osób do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawnych. Celem działań promocyjnych jest kreowanie wizerunku Urzędu jako partnera wiarygodnego i aktywnego oraz zdobycie zaufania i pozyskanie nowych pracodawców, a także utrzymanie kontaktów z pracodawcami już współpracującymi. Proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wykorzystuje zarówno podstawowe usługi powiatowego urzędu pracy, jak i kompleksowe wsparcie z zastosowaniem instrumentów rynku pracy. Elementarne usługi rynku pracy w postaci pośrednictwa pracy, w tym także giełd, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń, skutecznie wpływają na pobudzenie aktywności zawodowej i wzrost motywacji w zakresie poszukiwania pracy, a w konsekwencji podjęcia zatrudnienia. Osiągnięcie pozytywnych efektów w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu podejmowanych przez tut. Urząd możliwe było dzięki inicjowaniu kontaktów z lokalnymi pracodawcami oraz promowaniu usług Urzędu w celu realizacji założeń ustawy i programów unijnych, jak również wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych z zastosowaniem subsydiowanych form aktywizacji w ramach środków Funduszu Pracy oraz środków finansowych pozyskanych w ramach środków unijnych. 9

10 III. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014r. Na dzień 30 czerwca 2014 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach zarejestrowanych było 2263 osób ( w tym 1278 kobiet ). Najliczniejszą grupą z wszystkich osób bezrobotnych stanowią osoby bez wykształcenia średniego 1557 osób ( w tym 823 kobiet) oraz osoby długotrwale bezrobotne 1183 ( w tym 734 kobiet ). Poniższa tabela obrazuje wybrane kategorie osób zarejestrowanych w pierwszym półroczu 2014 roku. Tabela 1 Wybrane kategorie osób bezrobotnych wg stanu na dzień r. Lp Kategoria Ogółem Kobiety 1 Osoby bezrobotne Osoby bezrobotne niepełnosprawne Osoby bezrobotne do 25 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych Osoby bez doświadczenia zawodowego Osoby bez wykształcenia średniego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X Osoby które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 46 3 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01 10

11 Tabela 2 Bezrobotni wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice. Stan w końcu I - półrocza 2014 roku. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób ogółem W tym kobiet 1 "000000" Inny zawód lub brak zawodu "522301" Sprzedawca "711202" Murarz "722204" Ślusarz "911207" Sprzątaczka biurowa "331403" Technik ekonomista "811101" Górnik eksploatacji podziemnej "931301" Robotnik budowlany "512001" Kucharz "962902" Dozorca "751201" Cukiernik "514101" Fryzjer Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "932911" 14 "411004" Technik prac biurowych "432103" Magazynier "753105" Krawiec "911206" Salowa "751204" Piekarz "513202" Barman "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy "611306" Ogrodnik terenów zieleni "752205" Stolarz "753303" Szwaczka "311504" Technik mechanik "932101" Pakowacz "334306" Technik administracji "722314" Tokarz w metalu "523002" Kasjer handlowy "711503" Stolarz budowlany "513101" Kelner 12 9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS. Z analizy powyższej tabeli wynika, że w grupach zawodowych generujących najwyższy poziom bezrobocia dominują osoby bez zawodu ( ogółem: 498 kobiet 313 ) następnie ( sprzedawca: ogółem 221 kobiet 198 ). Wśród analizowanych grup zawodowych w kilku przypadkach mężczyźni stanowią 100% ogółu zarejestrowanych w danym zawodzie. Tymi zawodami są: murarz, ślusarz, górnik eksploatacji podziemnej, robotnik budowlany, stolarz, stolarz budowlany. Wynika to ze specyfiki i charakteru 11

12 pracy na przedmiotowych stanowiskach. Zawodami w powyższej tabeli całkowicie zdominowanymi przez kobiety są: krawiec, salowa, szwaczka, technik administracji oraz kasjer handlowy. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym opracowaniu dotyczącym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dominującą pozycję zajmuje grupa: bez zawodu. Skutecznym sposobem na nabywanie kwalifikacji zawodowych dla osób z tej grupy wydają się być szkolenia zawodowe organizowane przez tut. Urząd. Tabela 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice. Stan w końcu I - półrocza 2014 roku. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci W tym kobiet 1 "000000" Inny zawód lub brak zawodu "432103" Magazynier "522301" Sprzedawca "514101" Fryzjer "311504" Technik mechanik "515303" Robotnik gospodarczy "213303" Specjalista ochrony środowiska Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 1 0 "214404" 9 "241202" Doradca finansowy "261906" Prawnik legislator "263304" Politolog "422590" Pozostali pracownicy biur informacji Inżynier górnik - górnictwo węgla kamiennego 1 0 "214603" 14 "228301" Fizjoterapeuta "262203" Bibliotekoznawca "332101" Agent ubezpieczeniowy "541906" Ratownik wodny zawodowy 1 0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS. Bezrobocie dotyczy również osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową (absolwenci, osoby do 25 roku życia). Dlatego tym ważniejsze staje się rozsądne planowanie kariery zawodowej oraz działania wspierające zatrudnienie młodych podejmowane przez tut. Urząd. Młodzi ludzie, jak i osoby z wykształceniem niższym niż gimnazjalne, nie tylko w okresie kryzysu, są bardziej niż inne grupy narażone na bezrobocie. Odpowiedzią na problemy, z którymi muszą się borykać te osoby są liczne programy organizowane przez tut. Urząd. Jako przykład takich działań wskazać można projekt Kierunek praca realizowany przez tut. Urząd. Głównym celem było zdobycie doświadczenia zawodowego przez 120 uczestników, którego adresatami są osoby do 27 roku życia bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych oraz długotrwale bezrobotne, projekt Dojrzały profesjonalizm adresowany był do uczestników po 50 roku życia, w ramach projektu 15 osób po uczestnictwie w szkoleniach, zostało zatrudnionych w ramach robót 12

13 publicznych a dla 35 założono staże zawodowe, oraz projekt Innowacyjne wsparcie dla ciebie dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dziedziczących bezrobocie, obejmujący 150 osób, celem projektu było głównie stworzenie nowych mechanizmów skutecznie motywujących długotrwale bezrobotnych do aktywności zawodowej. Powody dużego (a w czasach kryzysu dynamicznie zwiększającego się) odsetka osób bez pracy w grupie do 25 roku życia, jak i absolwentów są różne, m.in.: - brak doświadczenia zawodowego, - brak dopasowania kompetencji do potrzeb pracodawców, - brak rozbudowanej sieci społecznej pomagającej znaleźć atrakcyjne zatrudnienie, - zbyt niskie zarobki dla osób bez doświadczenia, co zniechęca do wchodzenia na rynek pracy, - niski poziom edukacyjny części uczelni, - niewiedza o sposobach poszukiwania pracy, - dobra sytuacja materialna w rodzinie. Przyczyną trudności z wejściem na rynek pracy może być także nieodpowiednie wykształcenie. Często młodzi ludzie nie zastanawiają się nad swoją przyszłością zawodową i dokonują przypadkowego wyboru szkoły. Uzyskane umiejętności i typ wykształcenia, a w konsekwencji zawód wyuczony, mogą mieć decydujący wpływ na to, ile czasu trzeba będzie potem poświęcić na znalezienie zatrudnienia. Formalnie absolwenci wchodzący na rynek pracy są coraz lepiej wykształceni, jednak bardzo często oznacza to jedynie uzyskanie podstawowych kwalifikacji zawodowych. Coraz bardziej doceniane są zawody z grupy specjalistów i różne formy zdobywania dodatkowych umiejętności. Tabela 4 Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 m-cy wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice. Stan w końcu I - półrocza 2014 roku. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni powyżej 12 m-cy W tym kobiet 1 "522301" Sprzedawca "000000" Inny zawód lub brak zawodu "722204" Ślusarz "711202" Murarz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "932911" 6 "911207" Sprzątaczka biurowa "811101" Górnik eksploatacji podziemnej "331403" Technik ekonomista "931301" Robotnik budowlany "962902" Dozorca "512001" Kucharz "514101" Fryzjer "411004" Technik prac biurowych "751201" Cukiernik

14 15 "513202" Barman "515303" Robotnik gospodarczy "611306" Ogrodnik terenów zieleni "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 6 6 "821304" 20 "722314" Tokarz w metalu "941201" Pomoc kuchenna "432103" Magazynier "753105" Krawiec "751204" Piekarz "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy "752205" Stolarz "334306" Technik administracji "523002" Kasjer handlowy "713102" Malarz budowlany "311204" Technik budownictwa 4 1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS. Obecny rynek pracy, stwarza szczególnie trudną sytuację dla swoich uczestników ze względu na swą specyfikę. Wymaga nowych zachowań, umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, przygotowania się i przekwalifikowania, radzenia sobie z bezrobociem, utrzymania miejsca pracy. Osoby bezrobotne, szybko zniechęcają się poszukiwaniem pracy po kilku nie udanych próbach, stając się coraz bardziej bezradne. Doświadczane to osłabia poczucie własnej wartości. Przy długotrwałym bezrobociu jednostki często zaprzestają podejmowania starań ukierunkowanych na zdobycie pracy. Osoby bezrobotne przestają wierzyć w efektywność swoich aktualnych działań oraz nie inicjują nowych w celu zdobycia zatrudnienia. Osobą bezrobotną długotrwale jest, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat. Osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy od kilku lat, znalazły się w bardzo niekorzystnej sytuacji, w ciągu ostatnich lat na rynku pracy bowiem nastąpiło wiele zmian, za którymi osoby te nie potrafiły nadążyć. 14

15 IV. ANALIZA ZGŁASZANYCH OFERT PRACY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014r. Tabela 5 Oferty pracy wg zawodów w powiecie m. Świętochłowice w I - półroczu 2014 roku. Lp Kod Nazwa zawodu Liczba ofert pracy zawodu 1 "524404" Telemarketer "432102" Inwentaryzator "313904" Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym "522301" Sprzedawca "515303" Robotnik gospodarczy "932101" Pakowacz "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji "911207" Sprzątaczka biurowa 79 9 "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej "432103" Magazynier "722204" Ślusarz "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach "721207" Spawacz ręczny gazowy "241306" Specjalista do spraw finansów "422201" Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) "741103" Elektryk "931301" Robotnik budowlany "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "753303" Szwaczka "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "241202" Doradca finansowy "523002" Kasjer handlowy "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy "721404" Monter konstrukcji stalowych "712301" Monter ociepleń budynków "811101" Górnik eksploatacji podziemnej "721204" Spawacz metodą MAG "722314" Tokarz w metalu "821114" Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych "524903" Ekspedient w punkcie usługowym 21 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS. Wśród ofert najczęściej zgłaszanych w pierwszym półroczu 2014 roku przez pracodawców można wyróżnić 7 zawodów w których liczba złożonych ofert przekroczyła 100 bądź jest równa 100. Tymi zawodami są: telemarketer, inwentaryzator, operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym, sprzedawca, robotnik gospodarczy, pakowacz, pracownik ochrony fizycznej bez licencji. 15

16 V. ZESTAWIENIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Analiza prognozowanych zawodów deficytowych i nadwyżkowych została przeprowadzona na podstawie obliczonego wskaźnika intensywności nadwyżki ( deficytu) zawodów ( W k n, I wyraża się wzorem: k W n, I = O k I k B I ), który gdzie: gdzie: B i k O i k O I k, B I k są określone wzorami: B I k = O I k = 6 k B i i= k O i i= liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie k - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie k Przyjęto, że zawody o wskaźniku: k W n, I 0,9 W k n, I k W n, I < 0,9 to zawody nadwyżkowe, 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), > 1,1 to zawody deficytowe 16

17 Tabela 6 Zawody deficytowe Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnie miesięczna liczba osób bezrobotnych Wartość wskaźnika 1 "524404" Telemarketer 37 0, "432102" Inwentaryzator 28,3333 0,5 56, "741103" Elektryk 8,1667 0, Konsultant / agent sprzedaży "524302" bezpośredniej 13 0, Kierowca operator wózków "834401" jezdniowych 5,3333 0, Pracownik ochrony fizycznej bez "541307" licencji 16,6667 0, Monter urządzeń chłodniczych i "821114" gastronomicznych 3,6667 0, "241306" Specjalista do spraw finansów 10 0, "515303" Robotnik gospodarczy 18, , "422201" Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 9 0, "241202" Doradca finansowy 5 0, "741212" Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 2,5 0, "721404" Monter konstrukcji stalowych 4,6667 0, "712602" Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 1,3333 0, "712612" Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 1,3333 0, "721207" Spawacz ręczny gazowy 10,1667 1,3333 7, "712204" Posadzkarz 1,1667 0, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 6, , "932101" Pakowacz 18,3333 2,8333 6, "753202" Krojczy 1 0, "911203" Pokojowa 1 0, "711601" Brukarz 2,6667 0,5 5, "214404" Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 0,8333 0, Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni 1,6667 0, "812115" 25 "222101" Pielęgniarka 0,6667 0, "514202" Kosmetyczka 0,6667 0, "712303" Tynkarz 0,6667 0, "432103" Magazynier 12,8333 3,6667 3,5 29 Kierowca samochodu "832203" osobowego 2,3333 0,6667 3,5 30 "711404" Zbrojarz 1,6667 0,5 3,3333 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS 17

18 Tabela nr 6 obrazuje zawody deficytowe, gdzie liczba zgłaszanych ofert pracy przewyższa liczbę osób bezrobotnych w danym zawodzie. Pomimo faktu, iż dość duża grupa osób bezrobotnych reprezentuje dane zawody, popyt na osoby reprezentujące w/w zawody na rynku pracy znacznie przewyższa podaż. Najwyższą wartość wskaźnika zawodów deficytowych osiągnął zawód telemarketera. Wśród zawodów deficytowych zobrazowanych powyższą tabelą zauważyć można, że najwyższa średnia miesięczna ofert pracy zgłaszana w tutejszym urzędzie dotyczy również zawodu: telemarketer ( średnia miesięczna 37). Wśród zawodów deficytowych pojawiają się zawody na które zauważalny jest niedobór pracowników, wynikający z braku kwalifikacji oraz odpowiedniego doświadczenia w zawodzie. Takimi zawodami są m.in. elektryk, kierowca operator wózków jezdniowych, spawacz ręczny gazowy. Tabela 7 Zawody zrównoważone Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnie miesięczna liczba osób bezrobotnych Wartość wskaźnika 1 "242307" Specjalista do spraw kadr 0,3333 0, "262101" Archiwista 0,1667 0, "722206" Ślusarz narzędziowy 0,1667 0, "911208" Sprzątacz pojazdów 0,1667 0, "962903" Parkingowy 0,1667 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS. Poprzez zawody zrównoważone należy rozumieć zawody, w których występuje względna równowaga pomiędzy liczbą osób poszukujących pracy w danym zawodzie, a liczbą pojawiających się ofert pracy dotyczących tego zawodu. Bilans pomiędzy liczbą zgłaszanych ofert pracy w ściśle określonym zawodzie, a napływem bezrobotnych osób posiadających sprecyzowane kwalifikacje zawodowe jest równy lub bliski wartości zera. Zauważyć można, że w tej grupie zawodów zrównoważonych znajdują się zarówno zawody osób wykonujących prace fizyczne jak i umysłowe. 18

19 Tabela 8 Zawody nadwyżkowe Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnie miesięczna liczba osób bezrobotnych Wartość wskaźnika 1 "931301" Robotnik budowlany 7,3333 7,8333 0, "513101" Kelner 1,1667 1,3333 0,875 3 "713102" Malarz budowlany 1,1667 1,3333 0,875 4 "933304" Robotnik magazynowy 1 1,1667 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0, , "351203" Technik informatyk 1, , "512001" Kucharz 2,5 3 0, "811101" Górnik eksploatacji podziemnej 4, , "513202" Barman 1,3333 1,6667 0,8 10 "522301" Sprzedawca 19,5 26,6667 0, "514101" Fryzjer 2, , "932910" Pomocnik piekarza 0,3333 0,5 0, Robotnik pomocniczy w "932911" przemyśle przetwórczym 0,8333 1,5 0, "753105" Krawiec 1,6667 3,1667 0, "223101" Położna 0,1667 0,3333 0,5 16 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 0,1667 0,3333 0,5 17 "722301" Frezer 0,1667 0,3333 0,5 18 "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 0,1667 0,3333 0,5 19 "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0,6667 1,3333 0,5 20 "711202" Murarz 2 4,6667 0, "711502" Cieśla szalunkowy 0,3333 0,8333 0,4 22 "411004" Technik prac biurowych 1,3333 3,6667 0, "234201" Nauczyciel przedszkola 0, , "325905" Opiekunka dziecięca 0,1667 0,5 0, "752205" Stolarz 0, , "751201" Cukiernik 1,3333 4,1667 0,32 27 "343101" Fotograf 0,1667 0,6667 0,25 28 "541306" Portier 0,1667 0,6667 0,25 29 Elektromechanik pojazdów "741203" samochodowych 0,1667 0,6667 0,25 30 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 0,1667 0,8333 0,2 31 "721306" Blacharz samochodowy 0,1667 0,8333 0,2 32 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych 0,3333 1,8333 0, "751204" Piekarz 0,5 3 0, "512002" Kucharz małej gastronomii 0,3333 2,1667 0, "263102" Ekonomista 0,1667 1,5 0, "311303" Technik elektryk 0,1667 1,8333 0, "713203" Lakiernik samochodowy 0, , Mechanik samochodów osobowych 0,1667 2,6667 0,0625 "723105" 39 "962902" Dozorca 0, ,0556 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS. 19

20 Powyższa tabela obrazuje zawody nadwyżkowe tzn. zawody, w których średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym zawodzie przewyższa średnią miesięczną liczbę ofert pracy. W stosunku do osób, posiadających zawody nadwyżkowe urząd podejmuje różnorodne działania aktywizujące, mające na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy, a w przypadku braku takiej możliwości organizuje szkolenia dostosowujące kwalifikacje osób do potrzeb rynku pracy. 20

21 VI. PODSUMOWANIE Opracowany monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku nie stanowi kompleksowej analizy lokalnego rynku pracy. Jednak porównując go do poprzednich opracowań należy wysunąć wniosek, że generalnie struktura bezrobocia na świętochłowickim rynku pracy zmienia się tylko w niewielkim zakresie. Do tut. Urzędu nie są zgłaszane wszystkie oferty pracy, które mogłyby informować o wolnych stanowiskach i konkretnych wymaganych umiejętnościach wiążących się z takim a nie innym wykształceniem. Osoby poszukujące pracy korzystają również z innych możliwości poszukiwania, robią to m.in. za pośrednictwem Internetu, korzystają z prywatnych agencji zatrudnienia. Znaczna część osób kończących szkoły średnie kontynuuje naukę na studiach wyższych, przez co w tym okresie staje się niedyspozycyjna i niekonkurencyjna na rynku pracy. Wiele osób bezrobotnych posiada atrakcyjny na rynku pracy zawód wyuczony jednak bez doświadczenia zawodowego i koniecznych uprawnień obniża ich możliwości znalezienia zatrudnienia i prowadzi do tego, że podejmują pracę na stanowiskach niesatysfakcjonujących zarówno pod względem finansowym jak i prestiżowym. Osoby te mają jednakże większe szanse na zdobycie pracy i ponoszą mniejsze ryzyko jej utraty. Wysokie kwalifikacje zwiększają również mobilność zawodową kandydatów. Sprawozdanie w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych nie jest i nie powinno być jedynym źródłem informacji do podejmowania decyzji w zakresie ustalania kierunków kształcenia i szkolenia przyszłej kadry dla pracodawców czy też podejmowania decyzji o wyborze kierunku kształcenia przez młodych absolwentów szkół gimnazjalnych. Informacje wykorzystane przy opracowaniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oparte są tylko i wyłącznie na danych pochodzących z rejestrów Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach dotyczących zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz zgłoszonych do Urzędu ofert pracy. Wnioski wynikające z monitoringu stanowią podstawę do działań podejmowanych przez urząd na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. W oparciu o dokonane analizy i dostępne statystyki rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we właściwy sposób, wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych, aktywizuje je w ramach szkoleń, staży, robót publicznych. Z poważaniem DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Hanna Przewoźniak 21

22 22

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan w końcu I półrocza 2013 roku ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2013 rok ŚWIĘTOCHŁOWICE 2014 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŚWIDNICKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŚWIDNICKIM Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŚWIDNICKIM RAPORT POWIATOWY za 2013 rok część I - diagnostyczna 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 10.04.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. 1. WSTĘP. /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Prowadzenie prawidłowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Pierwsze półrocze 2014r. Głównym celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych PUP Chrzanów Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Część I diagnostyczna I półrocze 2010 Joanna Sołtysik Lider Klubu Pracy Chrzanów, październik 2010r. S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM...

Bardziej szczegółowo

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r.

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, 06-500 Mława tel. (23) 654-39-18, 654-52-85 fax. (23) 654-52-86 ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława tel. (23) 655-19-96,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Pierwsze półrocze 2012r. Głównym celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Pierwsze półrocze 2013r. Głównym celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Pierwsze półrocze 2011r. Celem niniejszego raportu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 64- Kościan, tel./fax.: (-65) 512-1-55 e-mail: poks@praca.gov.pl www.pup-koscian.pl POWIATOWY URZĄD PRACY Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

(cz. diagnostyczna) Opracowała: Grażyna Han. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława marzec 2015 r.

(cz. diagnostyczna) Opracowała: Grażyna Han. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława marzec 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, 06-500 Mława tel. (23) 654-39-18, 654-52-85 fax. (23) 654-52-86 ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława tel. (23) 655-19-96,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM RAPORT POWIATOWY za I PÓŁROCZE 2013 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 Cel opracowania, podstawa opracowania,

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo