Analiza preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju miasta Tarnowskie Góry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju miasta Tarnowskie Góry"

Transkrypt

1 Miasto Tarnowskie Góry Analiza preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju miasta Tarnowskie Góry Opracował zespół pracowników Akademii Ekonomicznej w Katowicach w składzie: dr Małgorzata Czornik dr Witold Gradoń mgr Piotr Gibas Tarnowskie Góry, listopad 2008 r.

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie Cele analizy preferencji społecznych Metodologia analizy preferencji społecznych Segmenty respondentów badań Analiza preferencji społecznych wyraŝonych w bezpośrednim badaniu ankietowym Preferencje społeczne zidentyfikowane dla wszystkich respondentów Analizy szczegółowe Preferencje społeczne zidentyfikowane wg miejsca zamieszkania respondentów (dla mieszkańców Tarnowskich Gór oraz innych miejsc) Preferencje społeczne zidentyfikowane wg wieku respondentów Preferencje społeczne zidentyfikowane wg wykształcenia respondentów Analiza preferencji społecznych respondentów dotyczących poŝądanych, szybkich zmian, zidentyfikowanych wg dzielnic miasta Analiza preferencji społecznych zidentyfikowanych wg wybranych funkcji miejskich Analiza preferencji społecznych wyraŝonych w internetowym badaniu ankietowym Wnioski Załączniki Kwestionariusz bezpośredniego badania ankietowego Pytania badania internetowego Wartości wyraŝane przez respondentów bezpośredniego badania ankietowego Spis rysunków, wykresów i tabel Spis wykresów

3 1. Wprowadzenie Rozmach planów, jakie rozwaŝają władze Tarnowskich Gór budując silną pozycję konkurencyjną miasta, wymaga uwzględnienia wielu róŝnych opinii dotyczących wykorzystania jego zasobów. Wśród nich za najwaŝniejsze uznać naleŝy zdanie mieszkańców, którzy jako główna grupa uŝytkowników miasta, w najbardziej skuteczny sposób przyczyniają się do tworzenia jego wizerunku. RóŜnorodność wyraŝanych przez nich opinii wzbogaca wiedzę zarządzających rozwojem lokalnym przede wszystkim na temat preferowanych potrzeb, jakie w pierwszej kolejności powinny zostać zaspokojone aby Tarnowskie Góry mogły pozostać atrakcyjnym miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie preferencji społecznych moŝe być takŝe szczególnym wkładem w zmniejszanie ryzyka podejmowania decyzji, które mogły by nie właściwie zorientować kierunki rozwoju miasta. Tarnowskie Góry stoją przed historyczną szansą wyboru własnej roli w procesie przekształcania znaczenia najwartościowszych obszarów centralnego subregionu województwa śląskiego, w tym tworzenia Aglomeracji Górnośląskiej. Miasto chce wykorzystać zalety swego połoŝenia i stworzyć ciekawą ofertę dla nowych uŝytkowników. Wpisując się w strategiczne zamierzenia rozwojowe regionu zdobędzie udział w kreowaniu jego nowego wizerunku, juŝ nie powiązanego z tradycyjnymi dziedzinami przemysłu, ale ciągle akcentującego bogactwo przyrody i kultury Śląska. Opinie respondentów, jakie są przedmiotem analizy preferencji społecznych zawierają subtelny element specyficznie pojmowanego prowincjonalizmu w jego jak najbardziej pozytywnym charakterze. Czternaście miast przyszłej Aglomeracji Górnośląskiej skupiając prawie dwa miliony mieszkańców oferuje im klimat intensywnie zurbanizowanych obszarów, z bogactwem urządzeń infrastruktury społecznej i technicznej, ale jednocześnie zanieczyszczeniem, hałasem, zatłoczeniem ulic itp. W tym kontekście osadnicze walory Tarnowskich Gór to coś zupełnie unikalnego. Cisza, sąsiedztwo terenów zielonych, czy spokój podmiejskich osiedli, podkreślane w wielu wypowiedziach, to niezwykle cenne czynniki rozwoju miasta. Jeśli takie są opinie jego aktualnych mieszkańców to wydaje się, iŝ powinny one stanowić jeden z podstawowych elementów współtworzących miejską strategię rozwoju. Warto bowiem budować tylko taką przyszłość, która znajdzie akceptację społeczności miejskiej i moŝe liczyć na jej zaangaŝowanie w realizację składających się na nią przedsięwzięć. 3

4 2. Cele analizy preferencji społecznych Głównym celem opracowania dokumentu pod nazwą: Analiza preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju miasta Tarnowskie Góry jest potrzeba rozpoznania opinii róŝnych grup uŝytkowników miasta, dotyczących postrzegania aktualnych i przyszłych jego funkcji. Mieszkańcy współtworzący miejskie realia i jednocześnie będący klientami jego produktów, mogą najtrafniej wskazać konkretne zalety i wady róŝnych struktur miejskich, akcentując jednocześnie ich wartość i uŝyteczność, równieŝ dla potencjalnych nabywców zewnętrznych. Poznanie zdania respondentów powinno takŝe pomóc w ustaleniu właściwych elementów wizerunku Tarnowskich Gór, który powinien być oparty zarówno o charakterystyczne dla miasta elementy zagospodarowania, jak i niematerialne wartości miejskiej społeczności. Historyczny kontekst postrzegania znaczenia Tarnowskich Gór w regionie i kraju jest do wykorzystania pod warunkiem zdobycia przekonania, iŝ aktualni mieszkańcy miasta mają poczucie pewnej ciągłości procesów społecznych i kulturowych oraz chcą swoją przyszłość budować z uwzględnieniem wymiaru toŝsamości lokalnej. Osobnym celem opracowania są potrzeby pozyskania informacji dla dokonania aktualizacji dokumentu Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry na lata , który przygotowywano kilka lat temu, w nieco innych realiach społecznych i gospodarczych, między innymi występowania istotnego w swych rozmiarach miejskich bezrobocia oraz rozpoczynającego się dopiero wtedy procesu pełnej integracji Polski z krajami UE. Po prawie czterech latach, wobec nowych moŝliwości pozyskania zewnętrznych środków wsparcia przekształceń rozwojowych, niekorzystnych procesów migracyjnych (głównie dotyczących wyjazdów młodych ludzi) oraz znacznie lepszych szans kreowania rynkowych zasad gospodarowania przestrzenią miejską, opinie współtworzących tarnogórskie realia zamieszkania i działalności gospodarczej mogą przyczynić się do trafniejszego wyznaczenia strategicznych priorytetów, celów i kierunków rozwoju. Analiza preferencji społecznych została tak ukierunkowana by umoŝliwić, w dalszych etapach prac nad wyznaczaniem miejskich zamierzeń rozwojowych, identyfikację kryteriów wyborów, jakie będą podejmować w przyszłości mieszkańcy i inni uŝytkownicy Tarnowskich Gór. Wydaje się, Ŝe złoŝoność problematyki przekształceń miasta, a takŝe kompleksowość uzyskanych wyników pozwalają równocześnie na ich wykorzystanie w procesie kształtowania szczegółowych funkcji miejskich przestrzeni publicznych. Pytania dotyczące działalności, 4

5 jakie respondenci uznają za niezbędne do realizacji w konkretnych dzielnicach, prezentują rozkład i skalę koniecznego zaangaŝowania środków miejskich. Zagadnienia te mogą znaleźć swoje miejsce równieŝ w tworzonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Cel główny Analizy preferencji społecznych został zdekomponowany na następujące cele szczegółowe, które w dalszej kolejności stworzyły listę pytań na jakie odpowiadali respondenci. Są to: identyfikacja opinii respondentów w zakresie poŝądanego wizerunku miasta, identyfikacja najbardziej rozpoznawalnych obiektów i miejsc, mogących stanowić charakterystyczne elementy wizerunku miasta (w sposób jednoznaczny kojarzone są przez respondentów z miastem), identyfikacja działalności, które powinny zostać zlokalizowane w mieście aby utrzymać jego atrakcyjność wobec oferty miast Aglomeracji Górnośląskiej, identyfikacja działalności, które mogą stanowić cel wyjazdów mieszkańców i jednocześnie uzupełnienie oferty miasta, identyfikacja funkcji miejskich, które powinny zostać zlokalizowane w mieście aby jego oferta była atrakcyjna dla młodych mieszkańców, rozpoznanie opinii respondentów w zakresie zmian zagospodarowania, estetyki, wydarzeń i innych elementów tworzących poŝądany klimat miasta rozpoznanie opinii respondentów w zakresie zmian, jakich naleŝy szybko dokonać w poszczególnych częściach miasta, wraz ze wskazaniem konkretnych działań, rozpoznanie, które obiekty zlokalizowane w ścisłym centrum miasta wzbudzają najbardziej negatywne opinie respondentów, identyfikacja działalności, którymi władze miasta powinny zająć się w pierwszej kolejności, ustalenie alternatywnych preferencji osadniczych, w tym hierarchii atrakcyjności miast Aglomeracji Górnośląskiej w tej dziedzinie. 5

6 3. Metodologia analizy preferencji społecznych Metodologia prac nad przygotowaniem opracowania pod nazwą: Analiza preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju miasta Tarnowskie Góry obejmowała wykonanie następujących zadań: przeprowadzenie bezpośredniego badania ankietowego wśród grup faktycznych i potencjalnych uŝytkowników miasta 1, tj.: mieszkańców miasta i innych gmin (miejscowości sąsiednich, miast Aglomeracji Górnośląskiej, innych przyjezdnych); przeprowadzenie ankiety internetowej umieszczonej na stronie www Urzędu Miasta Tarnowskie Góry, dającej moŝliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym; sporządzenie analiz rozkładów odpowiedzi udzielonych przez respondentów zarówno bezpośredniego badania ankietowego, jak i osób które wzięły udział w ankiecie internetowej; sformułowanie wniosków wraz z zestawieniem listy problemów, na jakie wskazali respondenci, a które mogą istotnie wpłynąć na zakres przekształceń miejskich planowanych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Analizę preferencji społecznych przeprowadzono poprzez bezpośrednie badanie ankietowe oraz internetowe badanie ankietowe. W pierwszej formie zapytano mieszkańców miasta i przyjezdnych spotkanych w drugiej połowie września 2008 roku w wyznaczonych miejscach Tarnowskich Gór, z uwzględnieniem zaludnienia dzielnic oraz dwóch kryteriów doboru respondentów: płci i wieku. W badaniu internetowym z oczywistych względów udział wzięli tylko zainteresowani wypowiedzeniem się na temat kształtowania przyszłości miasta. Realia informatyczne nie pozwoliły na dobór reprezentatywnej grupy, za to uzyskano wypowiedzi o charakterze uzupełniającym, w kilku zagadnieniach ciekawie precyzujące opinie wyraŝane w badaniu bezpośrednim. Bezpośrednią ankietyzację przeprowadzono za pomocą kwestionariusza zawierającego dziesięć pytań, z których osiem miało charakter zamknięty, zaś dwa otwarty (dotyczące poŝądanych zmian w konkretnych dzielnicach oraz alternatywnych miejsc zamieszkania). 1 Badanie zostało przeprowadzone przez zespół studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w składzie: Natalia Orlikowska, Aleksandra Siwiec, Kamil Seweryn, Łukasz Stolarski. 6

7 Cechy respondentów opisuje sześć pytań metryczkowych (płeć, wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia). Dla kaŝdego z pytań zaproponowano katalog odpowiedzi, zidentyfikowanych na podstawie zamierzeń strategicznych przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta, istniejących teoretycznych koncepcji rozwoju lokalnego oraz współczesnych zasad przekształcania cech zasobów miejskich, szczególnie w ośrodkach przemysłowych i znajdujących się w fazie poszukiwania nowych funkcji, rozszerzających aktualną ofertę. W kwestionariuszu przygotowanym dla badań ankietowych z załoŝenia precyzyjnie zidentyfikowano przede wszystkim te odpowiedzi, które: są istotne z punktu widzenia celów strategicznych Tarnowskich Gór, wynikają z opinii na temat aktualnych funkcji i znaczenia Tarnowskich Gór w regionie i kraju, zawierają informację o aktualnych i potencjalnych produktach Tarnowskich Gór, są elementami współtworzącymi aktualny i poŝądany wizerunek Tarnowskich Gór, mogą współtworzyć warunki dla podejmowania decyzji dotyczących rewitalizacji Tarnowskich Gór, w tym przede wszystkim zmian cech ścisłego centrum miasta, spodziewane są jako najbardziej powszechne w stereotypowych opiniach współczesnych uŝytkowników miast. Dla zapewnienia otwartości, w zakresie identyfikacji róŝnorodnych odpowiedzi wprowadzono moŝliwość wpisania odpowiedzi niestandardowej: inne. Oczekiwano, iŝ w tej kategorii mogą pojawić bardzo oryginalne opinie, które zostaną potraktowane jako szczególna forma znanej metody heurystycznej burza mózgów. Kwestionariusz ankiety bezpośredniej wraz z katalogiem odpowiedzi zamieszczono w załączniku 8.1. Internetowe badanie ankietowe zostało przeprowadzone w październiku 2008 roku za pośrednictwem oficjalnej strony www UM Tarnowskich Gór, w oparciu o kwestionariusz złoŝony z czterech pytań głównych (z których trzy miały charakter otwarty, zaś jedno zamknięty) oraz metryczki respondenta. Z załoŝenia miało charakter uzupełniający, choć jednocześnie w sposób lepszy spełniło polityczną funkcję badań, umoŝliwiając wypowiedzi kaŝdemu, kto chciał wyrazić swoją opinię, a nie miał okazji spotkać na mieście ankieterów bądź zadawane przez nich pytania nie pozwalały mu na swobodną prezentację poglądów. Pytania badania znajdują się w załączniku 8.2. Odpowiedzi na nie zostały zagregowane 7

8 według treści w kategorie opinii o zbliŝonym znaczeniu. PoniewaŜ liczba wypowiedzi była róŝna, wyniki interpretowano jako procent odpowiedzi udzielonych na konkretne pytanie. Efekty bezpośredniego badania ankietowego zostały zinterpretowane w róŝny sposób, w zaleŝności od rodzaju szczegółowej analizy: Wyniki ogólne (opinie wszystkich respondentów razem) zaprezentowane zostały jako rozkład procentowy odpowiedzi na postawione pytania. Wspólnym mianownikiem do ustalenia poszczególnych wielkości procentowych była suma wszystkich udzielonych przez respondentów odpowiedzi na określone pytanie. Z uwagi na moŝliwość wskazania więcej niŝ jednej odpowiedzi suma podanych wyników nie daje liczby 100. Nie dotyczy to pytania 10, w którym respondenci mogli podać jest jedną odpowiedź. W przypadku analiz preferencji zbadanych z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów: wg miejsca zamieszkania, wieku i wykształcenia, wykorzystano tę samą metodę (tzn. sumy nie dają liczby 100), z tym Ŝe dokonano rozkładu odpowiedzi zgodnie z profilem respondentów na podstawie danych zamieszczonych w metryczce ankiety. Dla wyodrębnionych w ten sposób grup odpowiedzi za wspólny mianownik przyjęto sumę osób przyporządkowanych do poszczególnych segmentów, a wyniki prezentują opinie odsetka osób z danej grupy, które wskazały określoną odpowiedź. Analizę preferencji społecznych respondentów dotyczących poŝądanych, szybkich zmian, zidentyfikowanych wg dzielnic miasta, przeprowadzono analogicznie. W tym wypadku bazą do ustalenia odsetka odpowiedzi jest liczba respondentów, którzy wskazali konkretną dzielnicę miasta, jako wymagającą przekształceń. Wyniki informują zatem o poziomie istotności poŝądanych typów działań, które w opinii ankietowanych powinny być szybko zrealizowane w poszczególnych dzielnicach. W przypadku analizy preferencji społecznych zidentyfikowanych wg wybranych funkcji miejskich, spośród wszystkich odpowiedzi wybrano tylko te, w których ankietowani wskazali określoną odpowiedź (tj. uznaną za najtrafniej opisującą daną funkcję miejska). Dla tak wypreparowanych odpowiedzi głównych ustalono, jakie inne opinie wyrazili ci sami respondenci na wybrane pytania (suma równieŝ nie daje liczby 100). W tym wypadku bazą do ustalenia podanych liczb procentowych jest więc liczba respondentów, która wskazała określoną odpowiedź główną, opisującą analizowaną funkcję miasta. 8

9 4. Segmenty respondentów badań W bezpośrednim badaniu ankietowym wzięło udział 600 respondentów, w równych proporcjach kobiety i męŝczyźni. Wśród nich było 168 osób pracujących w Tarnowskich Górach i 432 osoby pracujące w innych miastach lub gminach wiejskich oraz osoby nie pracujące (uczniowie, studenci, emerycie, renciści, bezrobotni). W grupie respondentów 540 to mieszkańcy Tarnowskich Gór, zaś 60 osób (10) było mieszkańcami innych gmin. Wśród nich 46 osób przyznało się do sąsiedzkiego miejsca zamieszkania (77), 12 osób mieszkało w miastach Aglomeracji Górnośląskiej (20), zaś tylko 2 osoby (3) w innych miejscach w kraju. Rozkład zamieszkania mieszkańców, którzy zostali respondentami bezpośredniego badania ankietowego przedstawia się następująco: (rys. 1) Śródmieście Centrum 150 osób (25 ) Stare Tarnowice 85 osób (14,16 ) Osada Jana 60 osób (10 ) Strzybnica 60 osób (10) Lasowice 60 osób (10 ) Bobrowniki 30 osób (5 ) Repty 30 osób (5 ) Sowice 12 osób (2 ) Rybna 30 osób (5 ) Opatowice 5 osób (0,84 ) Pniowiec 18 osób (3 ) Rysunek 1. Struktura zamieszkania respondentów Inne miejsca 10 Centrum 25 Strzybnica 10 Stare Tarnowice 14 Bobrowniki 5 Lasowice 10 Sowice 2 Rybna 5 Repty 5 Pniowiec 3 Osada Jana 10 Opatowice 1 9

10 Rozkład wieku respondentów został zadeklarowany w fazie projektowej badania. Przyjęto ogólne proporcje dla trzech grup ankietowanych: 20 mało samodzielnej finansowo młodzieŝy (mniej niŝ 20 lat), 60 osób w wieku produkcyjnym, z uwzględnieniem śląskich realiów gospodarczych (21 60 lat) oraz 20 ankietowanych w wieku poprodukcyjnym (powyŝej 60 lat). Szczegółowa struktura wieku respondentów przedstawia się następująco: mniej niŝ 20 lat 120 osób (20 ), lat 155 osób (25,83), lat 105 osób (17,5), lat 63 osoby (10,5), lat 37 osób (6,17), powyŝej 60 lat 120 osób (20 ). Rysunek 2. Struktura wieku respondentów powyŝej do Rozkład wykształcenia respondentów nie został przesądzony w fazie projektowania badań. Ankieterzy pytali róŝne osoby spotkane w wyznaczonych częściach Tarnowskich Gór, które przyznając się do swoich potwierdzonych świadectwami kwalifikacji umoŝliwiły jednocześnie stworzenie przekroju wykształcenia mieszkańców miasta. Prezentuje się on następująco: wykształcenie podstawowe i mniej 97 osób (16,17) wykształcenie zasadnicze zawodowe 95 osób (15,83) wykształcenie średnie 303 osoby (50,5) wykształcenie wyŝsze 99 osób (16,5) brak odpowiedzi 6 osób (1) 10

11 Rysunek 3. Struktura wykształcenia respondentów wyŝsze 17 bez odpowiedzi 1 podstawowe i mniej 16 zasadnicze zawodowe 16 średnie 50 W internetowym badaniu ankietowym wzięło udział 57 respondentów, 55 z nich to mieszkańcy Tarnowskich Gór (jedna osoba była mieszkańcem Świerklańca, jedna zamieszkiwała południe województwa dolnośląskiego). Spośród badanych tylko 27 osób przyznało się do dzielnicy zamieszkania (49,12). Najwięcej z nich zamieszkiwało Śródmieście-Centrum (15 osób 53) oraz osiedle Przyjaźń (4 osoby 15). Strukturę wewnątrzmiejską zamieszkania respondentów przedstawiono na rys. 4. Rysunek 4. Struktura respondentów internetowego badania ankietowego według miejsca zamieszkania Stare Tarnowice 4 Strzybnica 11 Bobrowniki 4 Osada Jana 4 Sowice 4 os. Przyjaźń 13 Centrum 53 Strzybnica 7 Analizując uczestników badania internetowego ze względu na płeć moŝna stwierdzić, Ŝe 30 osób to męŝczyźni (53,63 respondentów). Ze względu na specyfikę tego typu badań, wyznaczoną posiadaniem umiejętności korzystania z komputera oraz dostępem do sieci, w większości byli to ludzie młodzi w wieku od 21 do 30 lat (49,12 respondentów). Drugą 11

12 istotną grupę stanowili ludzie w wieku od 31 do 40 lat (17,54). Szczegółową strukturę wiekową internautów prezentuje rys 5. Rysunek 5. Struktura respondentów internetowego badania ankietowego według wieku od 41 do od 51 do od 61 2 do 20 9 od 31 do od 21 do Respondenci badania internetowego posiadają w prawie równym rozkładzie wykształcenie średnie (51,52) i wyŝsze (45,45). Na pytanie o wykształcenie odpowiedziały jednak tylko 32 osoby (co stanowi 56,14 badanych). Stosunkowo niewielki był odsetek ludzi, którzy przyznali się do posiadania wykształcenia zawodowego (3,03). Strukturę wykształcenia internautów prezentuje rys 6. Rysunek 6. Struktura respondentów internetowego badania ankietowego według wykształcenia wykształcenie podstawowe 0 wykształcenie zawodowe 3 wykształcenie wyŝsze 45 wykształcenie średnie 52 12

13 Wśród odpowiadających na pytania badania internetowego stosunkowo duŝy jest odsetek pracujących w Tarnowskich Górach: 25 osób (43,86 respondentów). W ich strukturze zatrudnienia dominują zawody związane z świadczeniem usług. Istotna liczba osób przyznała się takŝe do bycia studentem bądź uczniem. 13

14 5. Analiza preferencji społecznych wyraŝonych w bezpośrednim badaniu ankietowym 5.1. Preferencje społeczne zidentyfikowane dla wszystkich respondentów Ogólne preferencje społeczne respondentów w Tarnowskich Górach zostały określone na podstawie odpowiedzi udzielonych na dziesięć pytań głównych, zawartych w kwestionariuszu ankiety, z których osiem umoŝliwiało wybór wielokrotny. Wyniki badań zaprezentowano jako procent odpowiedzi udzielonych przez wszystkich respondentów, jednak z uwagi na daną im moŝliwość udzielenia więcej niŝ jednej odpowiedzi ich suma (za wyjątkiem pytania dziesiątego) nie daje liczby 100. Rozkład odpowiedzi na pierwsze pytanie (tj.: Tarnowskie Góry powinny być miastem?) wskazuje wyraźnie na trzy cechy, którymi miasto powinno się charakteryzować. Najwięcej respondentów dostrzega w Tarnowskich Górach miejsce, gdzie dobrze jest mieszkać (61,3 odpowiedzi). W dalszej kolejności respondenci chcieliby w Tarnowskich Górach miło spędzać czas (49,2 odpowiedzi) oraz postrzegają miasto jako miejsce, gdzie duŝo się dzieje (27,3 odpowiedzi). Niewielki odsetek respondentów dostrzega natomiast w Tarnowskich Górach miejsce, gdzie moŝna posiadać własną firmę (7 odpowiedzi) oraz gdzie powinny być świadczone wyspecjalizowane usługi (zaledwie 1,3 odpowiedzi). Na uwagę zasługuje zbliŝony rozkład odpowiedzi (od 16,7 do 20,7 odpowiedzi) wskazujący pięć atrybutów, jakimi Tarnowskie Góry powinny się charakteryzować. Respondenci postrzegają zatem miasto jako miejsce dokonywania zakupów, wydarzeń artystycznych, gdzie chcieliby pracować, a takŝe gdzie moŝna dobrze zjeść oraz miejsce znajdujące się na trasie wycieczek turystycznych. Dokładny rozkład odpowiedzi na pierwsze pytanie prezentuje wykres 1. 14

15 Wykres 1. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 1: "Tarnowskie Góry powinny być miastem?" wyspecjalizowanych usług inne 1,0 1,3 gdzie "duŝo się dzieje" 27,3 dokonywania zakupów gdzie chciałbym pracować 16,7 18,8 gdzie miło moŝna spędzić wolny czas 49,2 gdzie chciałbym mieć firmę 7,0 wydarzeń artystycznych gdzie moŝna dobrze zjeść na trasie wycieczek turystycznych 17,7 19,5 20,7 gdzie dobrze jest mieszkać 61, Analizując rozkład odpowiedzi na drugie pytanie (tj.: Z czego powinny być znane Tarnowskie Góry?) moŝna dostrzec, Ŝe respondenci wyraźnie wskazali na istniejącą juŝ ofertę turystyczno-rozrywkową miasta, a mianowicie na: Kopalnię Zabytkową (19,7), Sztolnię Czarnego Pstrąga (14,7) oraz imprezę Gwarki (13,5). W ich opinii warty uwagi powinien być takŝe Rynek i centrum (11,9) oraz Park Wodny (8,1). Mniejsze znaczenie przypisują respondenci natomiast węzłowi kolejowemu, Pałacowi w Rybnej, czy GCR w Reptach. Ilustrację graficzną procentowego rozkładu odpowiedzi na pytanie 2 prezentuje wykres 2. Pytanie trzecie ankiety miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Po co mieszkańcy miast Aglomeracji powinny przyjeŝdŝać do Tarnowskich Gór? Zdaniem respondentów powodem przyjazdu powinno być przede wszystkim zwiedzanie (25,9) oraz aktywne spędzanie wolnego czasu (sport i rekreacja 20,9), co koresponduje z wcześniej omówionymi odpowiedziami na pytanie 2. W dalszej kolejności respondenci wskazali na pracę (12,9), edukację (12,3), wizyty w pubach, klubach i restauracjach (11,7) oraz zakupy (10,3). Na uwagę zasługuje bardzo mały odsetek odpowiedzi wskazujących usługi jako powód przyjazdu mieszkańców Aglomeracji do Tarnowskich Gór. Stanowi to potwierdzenie odpowiedzi udzielonych na pytanie pierwsze w zakresie działalności usługowej. Szczegółowy rozkład odpowiedzi napytanie trzecie prezentuje wykres 3. 15

16 Wykres 2. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 2: "Z czego powinny być znane Tarnowskie Góry?" inne 0,2 atmosfera klubów i restauracji w centrum atrakcyjne miejsca do zamieszkania 4,7 4,7 GCR w Reptach terenów zielonych Pałacu w Rybnej 5,3 5,5 6,1 impreza "Gwarki" 13,5 Rynek i centrum 11,9 węzeł kolejowy 5,6 Park Wodny 8,1 Sztolnia Czarnego Pstrąga 14,7 Kopalnia Zabytkowa 19,7 5,0 1 15,0 2 25,0 Wykres 3. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 2: "Po co mieszkańcy miast Aglomeracji powinni przyjeŝdŝać do Tarnowskich Gór?" inne korzystać z usług 0,3 1,3 na imprezy 4,3 do szkoły do pracy do restauracji, klubów, pubów 12,3 11,7 12,9 po rekreację, sport 20,9 na zakupy 10,3 aby zwiedzać 25,9 5,0 1 15,0 2 25,0 3 Analiza odpowiedzi sporządzona dla czwartego pytania (tj.: Po co mieszkańcy Tarnowskich Gór wyjeŝdŝają do innych miast Aglomeracji?) wskazuje, Ŝe zasadniczymi powodami są edukacja (30,9) oraz praca (28,9). Znacznie mniejszy akcent połoŝony został na rozrywkę (13,5) i zakupy (11,1), a takŝe na imprezy sportowe (8,1) i kulturalne (7). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie czwarte w prezentuje wykres 4. 16

17 Wykres 4. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 4: "Po co mieszkańcy Tarnowskich Gór wyjeŝdŝają do innych miast Aglomeracji?" inne 0,3 rozrywka 13,5 usługi praca 0,3 28,9 imprezy sportowe 8,1 dokształcanie 30,9 imprezy kulturalne 7,0 zakupy 11,1 5,0 1 15,0 2 25,0 3 35,0 Struktura procentowa odpowiedzi udzielonych na pytanie piąte (tj.: Czego najbardziej brakuje mieszkańcom Tarnowskich Gór?) wskazuje, Ŝe podstawowe znaczenie dla pytanych mają sprawy związane z pracą i mieszkalnictwem. Młodym ludziom w opinii respondentów najbardziej doskwiera brak odpowiadającej ich oczekiwaniom pracy (18,8), wyŝszych zarobków (17,4) oraz mieszkań (13,5), a takŝe szans na karierę (12,9). W dalszej kolejności wskazano na niedociągnięcia w zakresie atrakcyjnej oferty rozrywkowej i edukacyjnej, odpowiedniej bazy sportowej oraz obiektów handlowych. Dokładny rozkład odpowiedzi na pytanie piąte prezentuje wykres 5. Wykres 5. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 5: "Czego najbardziej brakuje młodym mieszkańcom Tarnowskich Gór?" inne 0,3 atrakcyjnej oferty obiektów sportowych 6,6 obiektów handlowych miejsca na budowę domu 4,7 4,9 wyŝszych zarobków 17,4 szans na karierę 12,9 usług 0,1 atrakcyjnej oferty rozrywkowej 11,5 atrakcyjnej oferty edukacyjnej 9,3 mieszkania 13,5 odpowiedniej pracy 18,8 2,0 4,0 6,0 8,0 1 12,0 14,0 16,0 18,0 2 17

18 W przypadku kolejnego pytania (tj.: Co chciałbyś zmienić w Tarnowskich Górach?) rozkłady odpowiedzi udzielonych przez respondentów wyraźnie wskazują na potrzebę lepszego zagospodarowania (ponad 25 odpowiedzi) oraz poprawy estetyki miasta (23 odpowiedzi) i wizerunku miasta (16,1 odpowiedzi). Respondenci widzą takŝe konieczność poprawy klimatu miasta (13,4 odpowiedzi), a takŝe potrzebę wzrostu częstotliwości organizowanych wydarzeń oraz poprawy ich jakości (12,1 odpowiedzi). W opinii respondentów Tarnowskie Góry mają natomiast zadawalającą ofertę funkcji miejskich. O braku istotnych działań w tym obszarze świadczy niespełna 10 odpowiedzi. Dokładny rozkład wskazań na pytanie 6 prezentuje wykres 6. Wykres 6. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 6: "Co chciałbyś zmienić w Tarnowskich Górach?" inne 0,5 ofertę funkcij miejskich 9,6 wydarzenia 12,1 wizerunek miasta 16,1 klimat 13,4 estetykę 23,0 zagospodarowanie 25,4 5,0 1 15,0 2 25,0 3 Ogólna analiza odpowiedzi sporządzona dla siódmego pytania (tj. Która część ścisłego centrum Tarnowskich Gór wymaga najszybszych zmian?) wskazuje, Ŝe ankietowani w pierwszej kolejności wskazują na Śródmieście, jako miejsce wymagające pilnych zmian (aŝ 39,1 odpowiedzi). Dzielnice, które takŝe wymagają zmian (jednak w znacznie mniejszym stopniu), to Lasowice (9,9 odpowiedzi), Pniowiec (8,3 odpowiedzi), Strzybnica (8 odpowiedzi) oraz Stare Tarnowice (7,8 odpowiedzi). Pozostałe części miasta w opinii respondentów nie zostały uznane, jako miejsca wymagające szybkich zmian. Rozkłady odpowiedzi kształtowały się w ich przypadku w przedziale od 5,7 (Bobrowiki) do 3,3 (Sowice). Szczegółowy rozkład odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych prezentuje wykres 7. 18

19 Wykres 7. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 7: "Która część Tarnowskich Gór wymaga najszybszych zmian?" Strzybnica Stare Tarnowice 8,0 7,8 Sowice Rybna Repty 3,3 4,2 4,1 Pniowiec 8,3 Osada Jana Opatowice 4,7 4,9 Lasowice 9,9 Bobrowniki 5,7 Śródmieście 39,1 5,0 1 15,0 2 25,0 3 35,0 4 45,0 Wykres 8. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 8: "Która część ścisłego centrum Tarnowskich Gór Ci się nie podoba?" inne 1,0 Otoczenie TCK 9,9 otoczenie Hali Targowej 6,7 Dworzec PKP i autobusowy 37,5 ul. Kaczyniec 11,5 ul. Piastowska 3,0 pl. świrki i Wigury 9,6 ul. Tylna 12,2 ul. Krakowska Rynek 4,3 4,3 5,0 1 15,0 2 25,0 3 35,0 4 Struktura procentowa odpowiedzi udzielonych na pytanie ósme (tj.: Która część ścisłego centrum Tarnowskich Gór Ci się nie podoba?) wskazuje na bardzo negatywne postrzeganie wyglądu dworca kolejowego i autobusowego (37,5 odpowiedzi). Respondenci negatywnie oceniają takŝe ul. Tylną (12,2 odpowiedzi), ul. Kaczyniec (11,5 odpowiedzi), 19

20 a takŝe otoczenie TCK (9,9 odpowiedzi) oraz Plac świrki i Wigury (9,6 odpowiedzi). Negatywny choć nie aŝ tak silny - odbiór daje się takŝe zauwaŝyć w odniesieniu do otoczenia Hali Targowej, Rynku czy ul. Krakowskiej. Ilustrację graficzną rozkładu odpowiedzi na pytanie ósme prezentuje wykres 8. Analiza odpowiedzi udzielonych na przedostatnie pytanie zadane respondentom (tj.: Czym władze miasta Tarnowskie Góry powinny natychmiast się zająć?) pozwoliła dokonać podziału wskazanych zadań do zrealizowania, wyróŝniając najpilniejsze. Priorytetową działalnością, jaką władze miasta powinny się zająć jest budowa i remont dróg (16 odpowiedzi). W opinii respondentów w dalszej kolejności uwaga gospodarzy miasta powinna być skoncentrowana na sprzątaniu (12,9 odpowiedzi) i poprawie estetyki miasta (10,5 odpowiedzi). Za istotne uznano takŝe budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji (9,5 odpowiedzi) oraz odnawianie starych kamienic (8,8 odpowiedzi. Respondenci wskazali takŝe potrzebę usprawnienia komunikacji (7,1 odpowiedzi). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie dziewiąte prezentuje wykres 9. Wykres 9. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 9: "Czym władze miasta TG powinny natychmiast się zająć?" inne odnawianiem starych kamienic usprawnianiem komunikacji poprawianiem estetyki miasta organizowaniem imprez pozyskiwaniem inwestora modernizowaniem bazy edukacyjnej promowaniem miasta budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji modernizowaniem bazy sportowej wspieraniem ludzi przedsiębiorczych budową i remontowaniem dróg remontowaniem mieszkań komunalnych sprzątaniem miasta aktywizowaniem oferty turystycznej 0,3 1,6 3,5 4,1 4,7 4,5 5,2 5,5 5,8 7,1 8,8 9,5 10,5 12,9 16,0 2,0 4,0 6,0 8,0 1 12,0 14,0 16,0 18,0 W przypadku pytania dziesiątego, jakie zadano respondentom (tj.: W którym śląskim mieście chciałbyś mieszkać?) zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za zmieszkaniem w Tarnowskich Górach (prawie 65 odpowiedzi). Kolejnym miastem, w 20

21 którym chcieliby zamieszkać respondenci to Katowice (zaledwie 14,2 odpowiedzi). W przypadku pozostałych miejscowości zainteresowanie, jakie wykazali ankietowani w kontekście ewentualnego zamieszkania waha się w przedziale od 4,3 odpowiedzi do 0,8 odpowiedzi. Świadczyć to moŝe o duŝej sympatii respondentów do Tarnowskich Gór i potwierdza jednocześnie oczekiwania ankietowanych wobec miasta wyraŝone w pytaniu pierwszym, gdzie zostało ono ocenione jako miejsce, gdzie powinno się dobrze mieszkać. Dokładny rozkład odpowiedzi na pytanie dziesiąte zaprezentowano na wykresie 10. Wykres 10. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 10: "W którym śląskim mieście chciałbyś mieszkać?" Inne miasta 7,3 Nie chcę mieszkać na Śląsku 3,2 Miasteczko Śląskie 2,8 Bytom 0,8 Chorzów 1,2 Zabrze 1,3 Gliwice 4,3 Katowice 14,2 Tarnowskie Góry 64, Szczególnym uzupełnieniem przeprowadzonego bezpośredniego badania ankietowego były pytania dotyczące postrzegania róŝnych wartości przez członków tarnogórskiej społeczności. Celem tej części analizy było rozpoznanie, które z nich mogą stanowić specyficzny zasób dla przedsięwzięć rozwojowych miasta. Akceptacja społeczna konkretnych projektów, mających w zamiarach ich inicjatorów wykreować poŝądane zmiany w mieście, jest najpewniejszym czynnikiem sukcesu ich realizacji. Konflikt pomiędzy wyznawanymi wartościami, a rezultatami przedsięwzięć zawsze doprowadzi do klęski, choćby te ostatnie były ambitne i zewnętrznie sfinansowane. Ogólną orientację badanych wartości prezentuje tab. 1, szczegółowe rozkłady wartości zawierają tabele w załączniku

22 Tabela 1. Jakimi wartościami Twoim zdaniem kierują się mieszkańcy Tarnowskich Gór? bez znaczenia bardzo małe małe średnie duŝe bardzo duŝe Uczciwość 2,50 5,34 16,03 49,42 24,21 2,50 Pracowitość 1,84 1,17 9,68 44,91 37,90 4,51 Tolerancja 2,17 3,67 18,53 43,07 29,88 2,67 Gospodarność 2,00 2,34 16,36 46,91 27,38 5,01 Kultura osobista 2,34 5,34 24,21 44, ,84 Religijność 1,67 1,34 8,18 22,37 38,90 27,55 Skłonność do współpracy 1,34 1,84 19,70 46,41 26,71 4,01 Otwartość na potrzeby innych 1,84 5,51 25,88 41,57 23,21 2,17 Dbałość o dobro publiczne 2,50 11,35 30,72 39,73 14,36 1,34 Poszanowanie tradycji 1,50 2,67 11,52 41,24 37,73 5,34 ToŜsamość regionalna (śląska) 1,33 3,17 9,83 39,83 38,33 7,50 Identyfikacja z miastem 1,50 2,00 9,18 37,23 41,57 8,51 Odniesienia dzielnicowe 3,36 6,22 16,64 42,35 27,90 3,53 W tabeli wyróŝniono najwyŝsze wartości dla danego wiersza. 22

23 5.2. Analizy szczegółowe Preferencje społeczne zidentyfikowane wg miejsca zamieszkania respondentów (dla mieszkańców Tarnowskich Gór oraz innych miejsc) Celem pierwszej analizy szczegółowej jest rozpoznanie, jak na poszczególne pytania wypowiadali się respondenci w zaleŝności od miejsca zamieszkania, z podziałem na mieszkańców miasta i osoby zamieszkujące sąsiednie miejscowości, miasta Aglomeracji Górnośląskiej oraz inni przyjezdni. Analizując rozkład odpowiedzi na pierwsze pytanie moŝna zauwaŝyć, Ŝe respondenci, którzy wskazują, Ŝe dobrze jest mieszkać w Tarnowskich Górach to przede wszystkim mieszkańcy tego miasta (62,6 odpowiedzi). RównieŜ większa liczba mieszkańców niŝ innych pytanych uwaŝa, Ŝe miasto powinno być na trasie wycieczek turystycznych (21,1 odpowiedzi). Ankietowani nie będący mieszkańcami Tarnowskich Gór sądzą natomiast w podobnym stopniu, Ŝe miasto powinno być miejscem, gdzie dobrze jest mieszkać (50 odpowiedzi) i gdzie miło moŝna spędzić wolny czas (53,3 odpowiedzi). Za godne uwagi uznać równieŝ naleŝy okoliczność, Ŝe w dość znaczący sposób respondenci spoza Tarnowskich Gór w porównaniu z mieszkańcami oczekują od miasta, Ŝe będzie miejscem wydarzeń artystycznych oraz lokalizacji punków gdzie moŝna dobrze zjeść. Podobną relację (choć juŝ nie tak znaczącą) moŝna zaobserwować w przypadku postrzegania Tarnowskich Gór jako miejsca dokonywania zakupów. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie pierwsze ze względu na miejsce zamieszkania respondentów prezentuje wykres

24 Wykres 11. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 1: "Tarnowskie Góry powinny być miastem?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne w yspecjalizow anych usług 1,1 3,3 1,3 gdzie "duŝo się dzieje" 3 27,0 dokonyw ania zakupów gdzie chciałbym pracow ać 15,9 2 18,7 23,3 gdzie miło moŝna spędzić w olny czas 48,7 53,3 gdzie chciałbym mieć firmę 5,0 7,2 w ydarzeń artystycznych gdzie moŝna dobrze zjeść 16,7 18,7 26,7 26,7 na trasie w ycieczek turystycznych 16,7 21,1 gdzie dobrze jest mieszkać 5 62, Tarnowskie Góry Inne miejscowości Rozkład odpowiedzi na pytanie drugie wskazuje, Ŝe Kopalnia Zabytkowa jest wskazywana jako pierwszorzędne miejsce popularyzujące Tarnowskie Góry, zwłaszcza wśród respondentów spoza miasta (56,7 odpowiedzi). Natomiast Sztolnię Czarnego Pstrąga, jako drugi sztandarowy produkt turystyczny, z którego Tarnowskie Góry powinny być znane, wskazało więcej mieszkańców, w porównaniu z respondentami spoza miasta (prawie 40 odpowiedzi). Na trzeci najbardziej popularny produkt turystyczny (tj. imprezę Gwarki ), z którego Tarnowskie Góry powinny być znane wskazali w takim samym zakresie zarówno mieszkańcy, jak i niemieszkańcy Tarnowskich Gór (36,7 odpowiedzi). Pozostałe atrakcje (tj. Rynek i centrum, Park Wodny oraz atmosfera klubów i restauracji w centrum, a takŝe węzeł kolejowy) - podobnie jak Kopalnia Zabytkowa uznane zostały jako elementy, z których Tarnowskie Góry powinny być znane bardziej w opinii respondentów spoza miasta w porównaniu z mieszkańcami. Znamienny jest bardzo niski poziom odpowiedzi ankietowanych 24

25 przyjezdnych wskazujących na Pałac w Rybnej (zaledwie 5 odpowiedzi), co świadczyć moŝe o słabej promocji tego obiektu. Szczegółowy rozkład udzielonych odpowiedzi prezentuje wykres 12. Wykres 12. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 2: "Z czego powinny być znane Tarnowskie Góry?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne 1,7 0,6 atmosfera klubów i restauracji w centrum atrakcyjne miejsca do zamieszkania 12,2 1 13,1 18,3 GCR w Reptach terenów zielonych Pałacu w Rybnej 5,0 15,0 16,9 11,7 14,8 16,1 impreza "Gw arki" Rynek i centrum 36,7 36,7 35,0 32,0 węzeł kolejow y 14,8 18,3 Park Wodny 23,3 21,9 Sztolnia Czarnego Pstrąga 33,3 40,9 Kopalnia Zabytkow a 56,7 53, Tarnow skie Góry Inne miejscow ości W przypadku pytania trzeciego dokonano podziału respondentów na mieszkańców Tarnowskich Gór, mieszkańców sąsiednich gmin oraz na tych, którzy zamieszkują inne miejsca. Rozkład odpowiedzi na pytanie trzecie wskazuje, Ŝe zwiedzanie uznane zostało jako podstawowy powód przyjazdu do Tarnowskich Gór przede wszystkim przez mieszkańców sąsiednich gmin i innych miejscowości. Podobną tendencję zauwaŝyć moŝna w przypadku powodu, jakim są zakupy oraz edukacja, z tym Ŝe w tym drugim przypadku najwięcej odpowiedzi udzieli mieszkańcy sąsiadujących gmin (36,7 odpowiedzi). Świadczy to o pełnieniu przez miasto roli lokalnego centrum edukacyjnego na poziomie średnim. Tarnogórzanie z kolei zdecydowanie w porównaniu z niemieszkańcami za powód, dla którego powinno się przyjeŝdŝać do miasta uznali sport i rekreację (46,9 odpowiedzi), pracę 25

26 (28,5 odpowiedzi) oraz wizyty w restauracjach, klubach i pubach (25,7 odpowiedzi). Dokładny rozkład odpowiedzi na pytanie trzecie ze względu na miejsce zamieszkania prezentuje wykres 13. Wykres 13. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 3: "Po co mieszkańcy miast Aglomeracji powinni przyjeŝdŝać do Tarnowskich Gór?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne korzystać z usług 0,7 2,2 1,7 3,0 na imprezy 13,0 1 9,4 do szkoły 25,9 32,6 36,7 do pracy 23,9 26,7 28,5 do restauracji, klubów, pubów 23,9 25,0 25,7 po rekreację, sport 32,6 35,0 46,9 na zakupy 21,3 34,8 33,3 aby zw iedzać 56,1 60,9 61, Tarnow skie Góry Inne miejscow ości Mieszkańcy sąsiednich gmin W przypadku odpowiedzi na pytanie czwarte za główny powód wyjazd z Tarnowskich Gór mieszkańcy podali edukację (75,2 odpowiedzi). Uwzględniając odpowiedzi udzielone na poprzednie pytanie w zakresie edukacji uznać naleŝy, Ŝe mieszkańcy odczuwają brak usług edukacyjnych zwłaszcza na poziomie wyŝszym. Tarnogórzanie i mieszkańcy innych miejscowości za powód wyjazdu zgodnie uznali pracę (odpowiednio 64,9 odpowiedzi i 70 odpowiedzi). ZbliŜony odsetek odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców miasta i mieszkańców innych miejscowości wystąpił takŝe w przypadku powodu wyjazdu, jakim jest rozrywka (odpowiednio 32,2 i 35 odpowiedzi) oraz imprezy kulturalne (odpowiednio 16,7 oraz 18,3 odpowiedzi). Za powód wyjazdu mieszkańcy Tarnowskich Gór uznali w większym zakresie w stosunku do mieszkańców spoza miasta imprezy sportowe (20 26

27 odpowiedzi), natomiast tendencja przeciwna występuje w odniesieniu do zakupów, tzn. niemieszkańcy Tarnowskich Gór uznali je za powód waŝniejszy (30 odpowiedzi) niŝ sami tarnogórzanie (26,3 odpowiedzi). Szczegółowy rozkład udzielonych przez mieszkańców i niemieszkańców miasta. Wykres 14. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 4: "Po co mieszkańcy Tarnowskich Gór wyjeŝdŝają do innych miast Aglomeracji?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne 1,7 0,6 rozryw ka 35,0 32,2 usługi 0,9 praca 7 69,4 imprezy sportow e 15,0 2 dokształcanie 66,7 75,2 imprezy kulturalne 18,3 16,7 zakupy 3 26, Tarnowskie Góry Inne miejscow ości 27

28 Wykres 15. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 5: "Czego najbardziej brakuje młodym mieszkańcom Tarnowskich Gór?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne 0,4 5,0 atrakcyjnej oferty obiektów sportow ych obiektów handlow ych 13,3 11,9 16,5 21,7 miejsca na budowę domu 6,7 13,3 w yŝszych zarobków 43,5 58,3 szans na karierę 2 34,6 usług 0,4 atrakcyjnej oferty rozryw kow ej atrakcyjnej oferty edukacyjnej mieszkania 25,0 23,3 24,1 30,2 31,7 35,2 odpow iedniej pracy 43,3 49, Tarnow skie Góry Inne miejscow ości W przypadku odpowiedzi na piąte pytanie dają się zauwaŝyć relatywnie duŝe róŝnice w odpowiedziach udzielonych przez respondentów posiadającymi róŝne miejsca zamieszkania. Za zasadniczy brak doskwierający młodym ludziom respondenci spoza miasta uznali wyŝsze zarobki (58,3), podczas gdy mieszkańcy Tarnowskich Gór dostrzegają przede wszystkim niedostatek odpowiedniej pracy - 49,1 odpowiedzi. Na braki w zakresie tworzenia odpowiednich warunków do robienia kariery przez młodych ludzi częściej wskazywali mieszkańcy miasta (34,6 odpowiedzi), niŝ inni respondenci. Tarnogórzanie takŝe silniej odczuwają braki mieszkań (35 odpowiedzi) oraz atrakcyjnej oferty rozrywkowej adresowanej do młodych mieszkańców (30,2 odpowiedzi). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie piąte udzielonych przez mieszkańców i respondentów spoza Tarnowskich Gór prezentuje wykres

29 Wykres 16. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 6: "Co chciałbyś zmienić w Tarnowskich Górach?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne 0,7 1,7 ofertę funkcij miejskich 15,0 23,3 w ydarzenia 19,1 28,3 w izerunek miasta 26,3 3 klimat 16,7 22,8 estetykę 37,0 48,3 zagospodarow anie 36,7 42, Tarnow skie Góry Inne miejscow ości Analizując odpowiedzi na pytanie szóste daje się zauwaŝyć, Ŝe nieco inaczej kształtuje się opinia ankietowanych Tarnogórzan i mieszkańców innych miejscowości. O ile ci pierwsi zwracają uwagę na pilną zmianę w zakresie zagospodarowania (42,6 odpowiedzi), o tyle goście wskazują na potrzebę zmian w estetyce miasta. PrzyjeŜdŜający dostrzegają takŝe w większym stopniu niŝ mieszkańcy potrzebę dokonania zmian wizerunku miasta (30 odpowiedzi), co koresponduje z opinią wyraŝoną a propos estetyki, poprawy oferty wydarzeń artystycznych (28,3 odpowiedzi), jak równieŝ funkcji miejskich (23,3 odpowiedzi). Mieszkańcy z kolei bardziej niŝ przyjezdni oczekują poprawy klimatu miasta (22,8 odpowiedzi). Dokładny rozkład odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców i respondentów spoza Tarnowskich Gór na pytanie 6 prezentuje wykres

30 Wykres 17. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 7: "Która część ścisłego centum TG wymaga najszybszych zmian?" (ze względu na miejsce zamieszkania) Strzybnica Stare Tarnow ice 5,0 6,7 8,3 8,3 Sow ice Rybna Repty 1,7 3,5 5,0 4,3 5,0 4,1 Pniow iec 1 8,3 Osada Jana Opatow ice 3,3 5,0 5,0 5,0 Lasow ice 8,7 23,3 Bobrow niki 6,7 5,7 Śródmieście 39,4 45,0 5,0 1 15,0 2 25,0 3 35,0 4 45,0 5 Tarnowskie Góry Inne miejscowości Rozkład odpowiedzi na kolejne pytanie zwraca uwagę na okoliczność, Ŝe zarówno w opinii tarnogórzan, jak i przyjezdnych (w większym zakresie) dzielnicą miasta wymagającą najszybciej zmian jest Śródmieście. Na uwagę zasługuje takŝe duŝa róŝnica w ocenie poziomu zaniedbania Lasowic. O ile w opinii mieszkańców potrzeba przeprowadzenia szybkich zmian w tej części miasta nie odbiega od potrzeb dotyczących innych dzielnic (np. Pniowiec, Stare Tarnowice, Strzybnica), o tyle w opinii przyjezdnych Lasowice uznano za drugą pod względem konieczności pilnego przeprowadzenia zmian dzielnicę zaraz po Śródmieściu (23,3 odpowiedzi). Szczegółowy rozkład odpowiedzi mieszkańców i respondentów spoza Tarnowskich Gór prezentuje wykres

31 Wykres 18. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 1: "Która część ścisłego centrum Tarnowskich Gór Ci się nie podoba?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne 2,0 Otoczenie TCK 16,7 19,3 otoczenie Hali Targow ej 11,7 13,0 Dw orzec PKP i autobusow y 71,5 76,7 ul. Kaczyniec 15,0 23,0 ul. Piastow ska 5,0 5,9 pl. św irki i Wigury 13,3 19,1 ul. Tylna 23,3 23,3 ul. Krakow ska 1,7 9,1 Rynek 8,3 8, Tarnowskie Góry Inne miejscowości Poddając analizie rozkład odpowiedzi na pytanie ósme wyraźnie widać, Ŝe mieszkańcy Tarnowskich Gór i przyjezdni zgodni są w opinii, Ŝe najmniej reprezentatywnym miejscem miasta jest dworzec PKP i autobusowy. Jednomyślność mieszkańców i gości występuje w odbiorze ul. Tylnej (23,3 odpowiedzi) oraz Rynku (odpowiednio 8,1 i 8,3 odpowiedzi). DuŜo gorszy odbiór mieszkańców w porównaniu z ankietowanymi spoza Tarnowskich Gór daje się natomiast zauwaŝyć w postrzeganiu ul. Kaczyniec (róŝnica 8), pl. świrki i Wigury (róŝnica 6) oraz ul. Krakowskiej (róŝnica 8). Dokładny rozkład odpowiedzi mieszkańców i respondentów spoza Tarnowskich Gór na pytanie ósme tj.: Która część ścisłego centrum Tarnowskich Gór Ci się nie podoba? przedstawia wykres 18. W przypadku pytania dziewiątego moŝna dostrzec odmienne stanowisko reprezentowane przez tarnogórzan i osób spoza Tarnowskich Gór w wielu kwestiach. Rozkład 31

32 odpowiedzi bardzo wyraźnie wskazuje, Ŝe w opinii gości sprawami, którymi władze miasta powinny się zająć natychmiast jest budowa i remont dróg (prawie 52 odpowiedzi) oraz odnawianie starych kamienic (45 odpowiedzi). Mieszkańcy (podobnie jak przyjezdni) za priorytetowe uznali działania zmierzające do poprawy stanu dróg (47 odpowiedzi), czystości miasta (39,1 odpowiedzi), estetyki miasta (32,8 odpowiedzi) oraz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji (30 odpowiedzi). Znamienny jest fakt, Ŝe dwóm ostatnim działaniom goście nie nadali szczególnej roli. NaleŜy takŝe zwrócić uwagę na dość duŝe róŝnice w wyraŝonym poglądzie na temat zajęcia się promocją miasta i poprawą oferty edukacyjnej. OtóŜ ankietowani spoza Tarnowskich Gór tym działaniom przypisują duŝo większa rangę w porównaniu z opinią wyartykułowaną przez tarnogórzan (róŝnica 12 w pierwszym przypadku, a w drugim prawie 8). Podobny pogląd wyraŝony został natomiast w kwestii poprawy komunikacji. Dokładny rozkład odpowiedzi udzielonych na pytanie dziewiąte prezentuje wykres 19. Wykres 19. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 9: "Czym władze miasta TG powinny natychmiast się zająć?" (ze względu na miejsce zamieszkania) inne 0,9 odnaw ianiem starych kamienic uspraw nianiem komunikacji 2 21,1 23,9 45,0 popraw ianiem estetyki miasta organizow aniem imprez 15,0 13,3 15,6 32,8 pozyskiw aniem inw estora 1 14,4 modernizow aniem bazy edukacyjnej 4,1 11,7 promow aniem miasta 15,9 28,3 budow ą oczyszczalni ścieków i kanalizacji modernizow aniem bazy sportow ej 11,7 1 13,7 3 w spieraniem ludzi przedsiębiorczych 9,8 16,7 budową i remontow aniem dróg 47,0 51,7 remontow aniem mieszkań komunalnych 15,7 2 sprzątaniem miasta 31,7 39,1 aktyw izow aniem oferty turystycznej 8,3 12, Tarnowskie Góry Inne miejscowości 32

33 Wykres 20. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 10: "W którym śląskim mieście chciałbyś mieszkać?" (ze względu na miejsce zamieszkania) Inne miasta 4,4 33,3 Nie chcę mieszkać na Śląsku 3,5 Miasteczko Śląskie 1,1 18,3 Bytom 1,7 0,7 Chorzów 1,3 Zabrze 1,7 1,3 Gliw ice 3,3 4,4 Katow ice 15,0 14,1 Tarnow skie Góry 26,7 69, Tarnowskie Góry Inne miejscowości Analiza rozkładu odpowiedzi na pytanie dziesiąte wskazuje, Ŝe wyrazicielami poglądu, iŝ najlepiej jest mieszkać w Tarnowskich Górach są przede wszystkim tarnogórzanie (69,1 odpowiedzi). Przyjezdni wskazali natomiast na inne miasta (33,3 odpowiedzi), a Tarnowskie Góry znalazły się w ich opiniach na drugim miejscu z wynikiem 26,7 odpowiedzi. Porównując z odpowiedziami respondentów na pierwsze pytanie, moŝna wyciągnąć wniosek, Ŝe mieszkańcy, postrzegając w Tarnowskich Górach miejsce, gdzie powinno się dobrze mieszkać, nie widzą potrzeby przeprowadzki do innej miejscowości. Respondenci wyrazili podobny pogląd w przypadku ewentualnego zamieszkania w Katowicach i Gliwicach (odpowiednio 14,1 i 15 odpowiedzi oraz 4,4 i 3,3 odpowiedzi), natomiast osoby przyjeŝdŝające do Tarnowskich Gór znacznie wyŝej oceniły 33

34 moŝliwość zamieszkania w Miasteczku Śląskim (18,3 odpowiedzi). Dokładny rozkład odpowiedzi na ostatnie pytanie ankietowe uwzględniający miejsce zamieszkania ankietowanych prezentuje wykres

35 Preferencje społeczne zidentyfikowane wg wieku respondentów Prezentacja opinii wyraŝonych przez ankietowanych na dziesięć postawionych w ankiecie pytań ze względu na wiek respondentów obejmuje analizę ich odpowiedzi w rozbiciu na trzy grupy wiekowe, tj. na osoby w wieku do lat 20, w przedziale wiekowym od 21 do 60 lat i powyŝej 61 lat. Odpowiedzi uzyskane na pierwsze pytanie wyraźnie wskazuje, Ŝe Tarnowskie Góry są postrzegane jako miejsce gdzie dobrze jest mieszkać przede wszystkim przez osoby starsze (prawie 76 odpowiedzi). Cieszyć natomiast moŝe fakt, Ŝe pogląd ten podzielają równieŝ, choć z o połowę mniejszym zaangaŝowaniem, osoby młode w znacznie większym zakresie, niŝ respondenci zaliczeni do drugiego przedziały wiekowego (odpowiednio 39,2 odpowiedzi i 13,1 odpowiedzi). Podobny rozkład odpowiedzi występuje w przypadku postrzegania miasta jako miejsca, gdzie miło moŝna spędzić wolny czas, przy czym nie występuje juŝ tak duŝa róŝnica w poglądzie na ten temat między osobami najstarszymi (59,2 odpowiedzi) i najmłodszymi (51,7 odpowiedzi). W opinii osób zakwalifikowanych do pierwszej grupy wiekowej Tarnowskie Góry powinny być natomiast miastem, gdzie przede wszystkim duŝo się dzieje (53,3 odpowiedzi). Ta grupa oczekuje równieŝ, aby w ich mieście moŝna było dobrze zjeść (34,2 odpowiedzi) oraz aby odbywały się wydarzenia artystyczne (35 odpowiedzi). Zaskakuje natomiast niski poziom oczekiwań wobec miasta osób z drugiego przedziału wiekowego (odsetek odpowiedzi mieści się w przedziale od 0 odpowiedzi do 17,8 odpowiedzi). Graficzną prezentację rozkładu odpowiedzi na pytanie 1 wg wieku respondentów przedstawia wykres

36 Wykres 21. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie 1: "Tarnowskie Góry powinny być miastem?" (ze względu na wiek) inne w yspecjalizow anych usług 0,6 1,7 2,5 gdzie "duŝo się dzieje" 6,7 17,8 53,3 dokonyw ania zakupów 5,3 18,3 15,8 gdzie chciałbym pracow ać 1,7 4,2 12,5 gdzie miło moŝna spędzić w olny czas 17,2 51,7 59,2 gdzie chciałbym mieć firmę 1,7 1,7 5,0 w ydarzeń artystycznych 6,7 11,7 35,0 gdzie moŝna dobrze zjeść 14,2 11,4 34,2 na trasie w ycieczek turystycznych 4,2 12,5 23,3 gdzie dobrze jest mieszkać 13,1 39,2 75, do 20 lat lat pow. 60 lat W wynikach drugiego pytania daje się zauwaŝyć fakt, Ŝe w przypadku dwóch par odpowiedzi rozkłady są bardzo do siebie zbliŝone Zarówno Kopalnia Zabytkowa, jak i Sztolnia Czarnego Pstrąga w opinii najstarszej grupy respondentów powinny stanowić w największym stopniu wizytówkę miasta (odpowiednio 70 i 66,7 odpowiedzi), podczas gdy nie znalazło to szczególnego uznania wśród najmłodszych respondentów. Z kolei w opinii ankietowanych zaliczonych do pierwszej grupy wiekowej Tarnowskie Góry powinny być identyfikowane głównie z imprezą Gwarki oraz Parkiem Wodnym (odpowiednio 58,3 i 45 odpowiedzi), podczas gdy najstarsi respondenci nie uznali tego za walor, z którego miasto powinno być znane. Młodzi ludzie akcentują najsilniej wśród wyodrębnionych grup 36

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY Urząd Miasta Tarnowskie Góry przystąpił do programu Decydujmy Razem,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Czego chcą mieszkańcy?

Czego chcą mieszkańcy? Czego chcą mieszkańcy? Przedstawiamy wyniki badań ankietowych W październiku 2009 r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy zostały przeprowadzane badania opinii mieszkańców gminy Swarzędz. Samorząd gminy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR podstawowe załoŝenia, najczęstsze problemy Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Oddział w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Bytom Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program warsztatów dzień 2 Sesja

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 2020. Raport z badań ankietowych

Załącznik 2 Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 2020. Raport z badań ankietowych Załącznik 2 Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 2020 Raport z badań ankietowych Spis treści 1. Gmina Oleśnica w oczach mieszkańców raport z badań ankietowych... 3 2. Struktura badanej próby...

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów

Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od stycznia do marca 2011r. przeprowadziło trzecią część badania dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU?

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 RAPORT Z BADAŃ ZAŁĄCZNIK DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 GRODZISK MAZOWIECKI 2014 1. METODYKA

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Spis treści Wprowadzenie... 2 Wyniki przeprowadzonych badań... 2 Ogólna charakterystyka respondentów... 2 Obszary problemowe... 3 Obszary

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz co to znaczy być Ślązakiem?

Czy wiesz co to znaczy być Ślązakiem? Czy wiesz co to znaczy być Ślązakiem? WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA IRCENTER NA ZLECENIE TYSKIEGO IRCenter na zlecenie Tyskiego przeprowadziło ogólnopolskie badanie śląskości. O cechy typowe dla Ślązaków

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Charrette dotyczących uszczegółowienia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Starego Miasta

Raport z warsztatów Charrette dotyczących uszczegółowienia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Starego Miasta Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Częstochowa Częstochowa Stare Miasto ZałoŜenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inŝ. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna: Mgr

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta lnokształcącegocego Wojciech Zagórny VII Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce w Krakowie ORGANIZACJA to grupa ludzi skupiona

Bardziej szczegółowo

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki)

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Nie dotyczy 14,1 Poza wymienionym obszarem 3,0 Powiat poznański 8,2 Poznań 74,7 24 Wykres 14. Migranci według rodzaju zabudowy budynku w poprzednim i obecnym

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE Moduł III Kobiety wiejskie na rynku pracy Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Prof. dr hab. ElŜbieta Psyk - Piotrowska Plan Cel badań, zakres

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 Spis treści 1. CEL I PRZEBIEG BADANIA 3 2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 4 3. WYNIKI 5 4. WNIOSKI I REKOMENDACJE 8 tel. (071)

Bardziej szczegółowo

Życzliwość Polaków wobec siebie

Życzliwość Polaków wobec siebie Informacja o badaniu Czy Polacy postrzegają ludzi jako życzliwych, obojętnych, czy nieżyczliwych? Jakie aspekty życia dzielą Polaków najbardziej: praca, miejsce zamieszkania, wykształcenie, a może pieniądze?

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych postrzegania premier Kopacz po listopad expose 2014-1-5 października 2014 roku Podstawowe wnioski 1. Ewa Kopacz liderem Premier Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Zarszyn? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Aquasfera pół roku po otwarciu

Aquasfera pół roku po otwarciu Aquasfera pół roku po otwarciu 2 września 2012 roku minęła połowa roku od otwarcia Wodnego Centrum Rekreacjno- Sportowego Aquasfera w Olsztynie. W tym czasie obiekt odwiedziło około 200 000 osób. W dniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 2016 2026 1. Metodologia badania W dniach 03.06.-29.06.2016 roku przeprowadzone zostało

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo