Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań"

Transkrypt

1 Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Agnieszka Partyka Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

2 75 % podejmowanych decyzji bazuje oraz ma w tle odniesienie do danych przestrzennych. rejestry, zezwolenia, inwentaryzacje tabelaryczne (np. adres, obszar) planowanie oraz przebieg planowanych inwestycji liniowych, punktowych planowanie i podział środków na poszczególne obiekty i dla poszczególnych dysponentów

3 ZBIOROWY (wspólna realizacja zamierzonego zadania) CEL DANE OPEN SOURCE DANE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - REJESTRY INDYWIDUALNY (komercyjny, naukowy) Dobre dane ŹRÓDŁO DANYCH ZMIENNOŚĆ DANYCH DANE SZYBKOZMIENNE Budynki, adresy, granice DANE WOLNOZMIENNE Lasy, rzeki, mosty

4 Dobre dane Kompletność i zakres obszarowy Dostęp internet/intranet usługi sieciowe Forma Forma tworzenia (raster, wektor, baza danych) Przepisy prawa wytyczne, standardy pozyskiwania integracji wymiany REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

5 Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej WMS WMS

6 W M S Baza danych

7 MPZP (M) (organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości) Struktura władania

8 MPZP (M) + klasoużytki 2013 Struktura użytkowania

9 Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej

10 ZASIĘGI RASTRY METADANE 100% MPZP na obszarze Aglomeracji Opolskiej

11 metadane i ich publikacja jest zgodna z wytycznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zawartymi w Przewodniku publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych. dla zarejestrowanych w zbiorów ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych tworzone są metadane zgodne z profilem INSPIRE, które publikowane są za pośrednictwem usługi katalogowej (CSW) Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej pod adresem w celu spełnienia wymogów publikowania metadanych przez podmioty udostępniające dane przestrzenne wystąpiono o podłączenie regionalnej usługi CSW do serwera katalogowego brokera krajowego INSPIRE, tj. systemu Geoportal 2, aby umożliwić wyszukiwanie metadanych gromadzonych w węźle regionalnym, poprzez usługę katalgową brokera krajowego. METADANE

12

13 Integracja danych ewidencji gruntów i budynków: działki, budynki, użytki. Aktualizacja danych w cyklu m i e s i ę c z n y m (dane egib zintegrowane). Dane egib aktualność październik 2013

14 Dyrektywy unijne (np.: INSPIRE, WODNA), spowodowały nowelizację przepisów prawa krajowego. Zmiany dotyczą m.in.: kompetencji, formy i zakresu prowadzenia rejestrów, udostępniania danych (epuap, podpis elektroniczny). Np.: zmiany w ewidencji gruntów i budynków:

15 BDOT500,GESUT,BDOT10k

16 ORTOFOTOMAPA NA OBSZARZE AO 2009 (0,25m), 2010 (0,5m), 2010 (0,10m) miasto Opole i Krapkowice 2012 (0,10m) miasto Opole. Aktualność

17 0,10 m ortofotomapa Thru-orto 0,05 m 0,05 m

18 Numeryczny Model Terenu Numeryczny Model Pokrycia Terenu

19 Jeden proces wiele produktów (określenie parametrów) Schemat technologii

20 Źródło danych do aktualizacja referencyjnych baz danych, np.: EGiB, BDOT500, BDOT10k, GESUT 0,05 m Modelowanie hydrodynamiczne Monitoring zmian

21 Parametry morfologiczne terenu: spadek, ekspozycja, krzywizna

22 Mapa spadków może być przydatna np. przy analizie erozyjności gleb. Mapa azymutów maksymalnych spadków może być wykorzystana przy odnajdywaniu obszarów o dużym nasłonecznieniu. krzywizna

23 OCRG

24 Ekspozycja stoków Stoki północne lokalizacja tras i wyciągów narciarskich Stoki południowe lokalizacja obiektów turystycznych, stanowiska uprawy roślin

25

26 Dane pomiarowe skaningu laserowego pliki LAS Pliki binarne zawierające chmurę punktów pochodzącą z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Oprócz współrzędnych, zawierają m.in. Informacje o klasie danego punktu oraz o intensywności odbicia w trzech zakresach (wartości RGB). Klasy punktów wydzielone zostały zgodnie z formatem LAS: 1. punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane, 2. punkty leżące na gruncie, 3. punkty reprezentujące niską wegetację, tj. w zakresie m, 4. punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie m, 5. punkty reprezentujące wysoką wegetację, tj. w zakresie powyżej 2.00 m, 6. punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie; 7. szum, 8. punkty reprezentujące obszary pod wodami. Poprawność klasyfikacji punktów jest nie mniejsza niż 95%. Gęstość punktów wynosi od 4 do 12 pkt/m 2. Wybrane obszary miejskie - średnia gęstość wynosi 12 pkt/m 2 (standard II), pozostałe obszary - średnia gęstość wynosi 4 lub 6 pkt/m 2 (standard I).

27

28 ISOK mrp, mzp

29 Zakres danych: Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) - dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP I i II cykl planistyczny) Stanowią podstawę do planowania zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach. Granice obszarów uwzględnia się w: *koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, *planie zagospodarowania przestrzennego województwa, *miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, *decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, uwzględniały poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów). Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) I i II cykl planistyczny -wstępna analiza ryzyka powodziowego i wskazanie rzek lub odcinków rzek i wybrzeża, dla których zostaną opracowane mapy zagrożenia powodziowego. Nie stanowią podstawy dla planowania przestrzennego na danym obszarze lub innych działań mających na celu ograniczanie ryzyka powodziowego Mapy ryzyka powodziowego (MRP) Mapy zostały opracowane dla obszarów, gdzie były dostępne bardzo dokładne dane przestrzenne, tj. numeryczny model terenu i przekroje korytowe rzek oraz dane hydrologiczne, niezbędne do przeprowadzenia modelowania hydraulicznego. prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi niskie i wynosi 0,2 %, (czyli raz na 500 lat); średnie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat), wysokie i wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat);

30

31 ISOK

32 ISOK

33 Wymagania lokalnych systemów powodziowych Problemy lokalnych systemów powodziowych

34 Określenie stopnia uszczelnienia zlewni wykorzystanie danych skaningu laserowego

35 Wykorzystanie wielu danych referencyjnych zlewnia rzeki Biała Tarnowska

36 ESOP Zle

37

38

39

40

41 Chmura punktów planowaniu przestrzennym Chmura punktów podstawowy materiał do określenia dopuszczalnej wysokości zabudowy. Dla obszarów, dla których opracowuje się mpzp, wykonuje się szereg analiz, tworzy przekroje przez chmurę punktów oraz mapy hipsometryczne i mapy spadków. Wykonuje się też wizualizacje chmury punktów z zadanych miejsc (punktów widokowych), a także wizualizacje planowanych obiektów. Poza obszarami mpzp dane są wykorzystywane do określenia sylwety miasta, badania relacji wysokościowych pomiędzy grupami obiektów lub pojedynczymi budynkami.

42

43 Bytom Ortofotomapa 0.05 m, budynki 3D

44 Modele zostały stworzone w oprogramowaniu Google SketchUp. Jest to znakomity sposób przedstawienia koncepcji planowania przestrzennego miasta, dynamiki zmian zachodzących w obszarach zurbanizowanych.

45 Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Opolskie w Internecie-system informacji przestrzennej

46 Planowanie przestrzenne podstawowe analizy z wykorzystaniem chmury punktów, NMT, NMPT Zacienienie obiektów Zabezpieczenie trasy, widoczność Optymalna wysokość

47

48 Zobrazowania termalne Rejestrowany jest rozkład temperatury. Może służyć do wykrywania wad izolacji budynków, analiz klimatu miast (tzw. wyspy ciepła), monitorowania cieków i zbiorników wodnych (zrzuty wód z zakładów przemysłowych), a także do analiz zagrożenia pożarowego lasów czy prognozowania plonów.

49 Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Mapa akustyczna Opole

50 Opole Tereny zagrożone hałasem Tereny wrazliwości akustycznej

51 Turystyka i promocja

52 Wykorzystanie danych referencyjnych i technologii w celach promocyjnych i turystycznych

53 Dziękuję za uwagę!

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo