Praca z domenami Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca z domenami Windows"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows Komputery w sieci mog¹ byæ czêœci¹ grupy roboczej albo domeny. W grupie roboczej baza danych zabezpieczeñ (zawieraj¹ca najbardziej istotn¹ listê kont u ytkowników i przyznanych im uprawnieñ dla ka dego komputera) znajduje siê na tym komputerze. Kiedy logujesz siê na komputerze w grupie roboczej, system Microsoft Windows sprawdza swoj¹ lokaln¹ bazê danych zabezpieczeñ, aby zobaczyæ, czy poda³eœ nazwê u ytkownika i has³o, które odpowiadaj¹ tym przechowywanym w bazie danych. Podobnie, kiedy u ytkownicy sieci próbuj¹ po³¹czyæ siê z twoim komputerem, system Windows ponownie konsultuje siê z lokaln¹ baz¹ danych zabezpieczeñ. Grupa robocza czasami nazywana jest sieci¹ równorzêdn¹ (peer-to-peer). Dla odmiany domena sk³ada siê z komputerów, które wspó³dziel¹ bazê danych zabezpieczeñ przechowywan¹ na jednym lub kilku kontrolerach domeny z uruchomionym systemem z rodziny Microsoft Windows.Net Server, Windows 2000 Server albo Windows NT Server. Kiedy logujesz siê, u ywaj¹c konta domeny, Windows uwierzytelnia twoje poœwiadczenia, porównuj¹c je z baz¹ danych zabezpieczeñ na kontrolerze domeny. Je eli masz wiêcej ni kilka komputerów w sieci, du o ³atwiej bêdzie nimi zarz¹dzaæ, jeœli zostan¹ skonfigurowane jako domena. Na przyk³ad zamiast odtwarzaæ bazê danych kont u ytkowników na ka dym komputerze, tworzysz ka de konto tylko jeden raz. Œrodowisko domeny oferuje równie du o wiêksze mo liwoœci i elastycznoœæ. Mo esz ³atwo skonfigurowaæ profile u ytkowników zdalnych, które pozwalaj¹ u ytkownikom logowaæ siê

2 920 Czêœæ VII: Sieæ na dowolnym komputerze w sieci i widzieæ ten sam spersonalizowany pulpit, menu, aplikacje oraz dokumenty. Domena u ywaj¹ca us³ugi Active Directory, funkcji systemów Windows 2000 Server oraz Windows.NET Server (ale nie Windows NT Server) równie oferuje w pe³ni przeszukiwaln¹ us³ugê katalogow¹, która pozwala u ytkownikom sieci na ³atwe odnajdowanie udostêpnionych zasobów, kontaktów, u ytkowników albo innych obiektów katalogowych. Ponadto, te rodziny serwerów oferuj¹ kolekcjê technologii IntelliMirror, które oferuj¹ scentralizowane: Zarz¹dzanie danymi u ytkownika Instalacjê i konserwacjê oprogramowania Zarz¹dzanie ustawieniami u ytkownika W tym rozdziale nie zamierzamy wyjaœniaæ, w jaki sposób skonfigurowaæ domenê czy te wykorzystywaæ jej mo liwoœci zarz¹dzania. S¹ to funkcje serwera dzia³aj¹cego jako kontroler domeny i s¹ one dobrze udokumentowane w wielu ksi¹ kach dotycz¹cych serwerowej wersji systemu Windows. Nasz¹ intencj¹ jest raczej wyjaœnienie, w jaki sposób u ywaæ komputera dzia³aj¹cego w systemie Windows XP w œrodowisku domeny, z poœwiêceniem szczególnej uwagi ró nicom w stosunku do u ywania systemu Windows XP w grupie roboczej. UWAGA Komputery dzia³aj¹ce z systemem Windows XP Home Edition nie mog¹ zostaæ przy³¹czone do domeny. Jednak je eli u ywasz wersji Home Edition, mo esz mieæ dostêp do udostêpnionych zasobów domeny, takich jak foldery czy drukarki. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Uzyskiwanie dostêpu do zasobów domeny z komputera dzia³aj¹cego w systemie Windows XP Home Edition na stronie 934. Domeny i Grupy robocze Oprócz po³o enia i u ycia bardzo wa nej bazy danych zabezpieczeñ, zauwa ysz jeszcze kilka ró nic niektóre trywialne, a niektóre takie, które mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na sposób, w jaki bêdziesz u ywa³ systemu Windows, kiedy twój komputer bêdzie przy³¹czony do domeny. Wiele z tych zmian jest zaprojektowanych tak, aby Windows XP pracowa³ w œrodowisku domeny w taki sam sposób, jak Windows 2000 Professional, co zmniejsza obci¹ enie administratorów szkoleniami i udzielaniem porad technicznych. Komputery bazuj¹ce na domenach dzia³aj¹ce z systemem Windows XP Professional ró ni¹ siê od komputerów bazuj¹cych na grupach roboczych nastêpuj¹cymi elementami: Ekran logowania. Ekran powitalny jest niedostêpny w œrodowisku domeny. Zamiast tego, u ywasz klasycznego logowania, które prosi ciê o wciœniêcie klawiszy [Ctrl+Alt+Delete], a nastêpnie podanie twojej nazwy u ytkownika (je eli nie pozosta³a wyœwietlona po twojej ostatniej sesji) oraz has³a. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Logowanie siê do domeny na stronie 935. Logowanie automatyczne. W œrodowisku grupy roboczej mo esz ³atwo skonfigurowaæ komputer do automatycznego logowania siê, tak e nie musisz wpisywaæ swojego has³a. (Jak na ironiê, aby to osi¹gn¹æ, mo esz wykorzystaæ domenow¹ wersjê Kont u ytkowników. Szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Pomijanie ekranu logowania na stronie 93). W œrodowisku domeny musisz po-

3 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows 921 grzebaæ w rejestrze, aby skonfigurowaæ logowanie automatyczne. Szczegó³owe informacje na ten temat znajduj¹ siê w podrozdziale Automatyczne logowanie siê na stronie 935. Skrypty logowania. W œrodowisku domeny administrator domeny mo e utworzyæ skrypty, które bêd¹ siê uruchamia³y automatycznie za ka dym razem, kiedy bêdziesz siê logowa³ do swojego komputera. Skrypty te, które typowo s¹ przechowywane i administrowane na kontrolerze domeny, mog¹ byæ u yte do zapewnienia uaktualnieñ oprogramowania, nowych definicji wirusów oraz innych informacji dla twojego komputera, konfigurowania po³¹czeñ sieciowych, uruchamiania programów i przeprowadzania innych zadañ. Komputer, który nie jest przy³¹czony do domeny, nie mo e uruchamiaæ skryptów logowania domeny. Chocia mo esz utworzyæ skrypty logowania dla komputerów grupy roboczej, maj¹ one zazwyczaj znacznie mniejsze mo liwoœci oraz, naturalnie, nie s¹ centralnie zarz¹dzane dla wszystkich komputerów w sieci. Zapomniane has³a. Przy klasycznym logowaniu, które wykorzystywane jest w œrodowisku domeny, podpowiedzi do hase³ nie s¹ dostêpne. Nie mo esz równie utworzyæ Dysku resetowania has³a, który pozwala na ustawienie nowego has³a, je eli nie pamiêtasz swojego aktualnego has³a. W domenie administrator mo e zmieniæ has³o dla twojego konta domeny. Ka dy u ytkownik, który jest cz³onkiem lokalnej grupy Administratorzy, mo e zmieniæ has³o dla dowolnego konta lokalnego. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje dotycz¹ce u ywania tych funkcji w grupie roboczej, patrz Przywracanie zapomnianego has³a na stronie 112. Szybkie prze³¹czanie u ytkowników. Szybkie prze³¹czanie u ytkowników, funkcja, która pozwala u ytkownikom na zalogowanie siê bez potrzeby wylogowania najpierw bie ¹cego u ytkownika, nie jest dostêpna na komputerach bazuj¹cych na domenie. Nie mo e byæ ona u yta ze wzglêdu na kompatybilnoœæ aplikacji i inne czynniki techniczne. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Konfigurowanie funkcji Szybkie prze³¹czanie u ytkowników na stronie 95. Blokada stacji roboczej. Na komputerze, który jest przy³¹czony do domeny, wciœniêcie klawisza z logo Windows oraz klawisza L blokuje stacjê robocz¹, tak e tylko aktualnie zalogowany u ytkownik albo administrator mo e j¹ odblokowaæ. (W grupie roboczej wciœniêcie klawisza z logo Windows i klawisza L wywo³uje Szybkie prze³¹czanie u ytkowników). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce blokowania znajdziesz w podrozdziale Wylogowywanie siê lub blokowanie komputera na stronie 96. Ekrany wylogowania i wy³¹czenia. Zamiast du ych, kolorowych przycisków, które pojawiaj¹ siê, kiedy wybierzesz Wyloguj albo Zamknij system na komputerze grupy roboczej, komputer przy³¹czony do domeny wyœwietli okna dialogowe podobne do tych znanych z systemu Windows 2000, tak jak pokazano na rysunkach 33-1 i 33-2 na nastêpnej stronie. Oferuj¹ one te same funkcje i nie s¹ ani trudniejsze, ani ³atwiejsze w u yciu; s¹ one po prostu pomyœlane tak, aby u³atwiæ u ytkownikom korporacyjnym przejœcie na system Windows XP.

4 922 Czêœæ VII: Sieæ Rysunek U ytkownicy domeny zobacz¹ funkcjonalne okno dialogowe Wylogowywanie z systemu Windows. Rysunek Aby wy³¹czyæ komputer bazuj¹cy na domenie, wybierz z listy odpowiedni¹ opcjê i kliknij OK. System Windows wyœwietli twoje poprzednie zaznaczenie jako opcjê domyœln¹. Udostêpnianie plików i zabezpieczenia Proste udostêpnianie plików. Chocia opcja w³¹czaj¹ca Proste udostêpnianie plików pozostaje w oknie dialogowym Opcje folderów (a nawet jest domyœlnie zaznaczona), Proste udostêpnianie plików nie jest dostêpne w œrodowisku domeny. Bez Prostego udostêpniania plików, karta Zabezpieczenia pojawia siê w oknie dialogowym w³aœciwoœci dla wszystkich drukarek i wszystkich folderów i plików na dyskach NTFS. Je eli jesteœ zalogowany jako cz³onek lokalnej grupy Administratorzy albo U ytkownicy zaawansowani, karta Udostêpnianie, na której ustawiasz sieciowe uprawnienia dostêpu, pojawia siê w oknie dialogowym w³aœciwoœci dla wszystkich folderów. Najwa niejsze jest to, e gdy opcja Proste udostêpnianie plików jest wy³¹czona, u ytkownicy s¹ uwierzytelniani jako oni sami. Aby uzyskaæ dostêp do zasobów lokalnych, ich konto musi mieæ przyznane odpowiednie uprawnienia, bezpoœrednio albo poprzez cz³onkostwo w grupie. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Proste udostêpnianie plików i zaawansowany system uprawnieñ na stronie 417. W celu uzyskania informacji, jak opcje udostêpniania wp³ywaj¹ na udostêpnianie w sieci, patrz rozdzia³ 31 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami. Dokumenty udostêpnione. Na komputerach dzia³aj¹cych w grupie roboczej lokalny folder Dokumenty udostêpnione, %AllUsersProfile%\Dokumenty, zajmuje szczególne miejsce w folderze Mój komputer. Zw³aszcza wtedy, gdy opcja Proste udostêpnianie plików jest w³¹czona, jest to domyœlne i najwygodniejsze miejsce do przechowywania folderów i plików, które chcesz udostêpniæ innym u ytkownikom na twoim komputerze albo w twojej sieci. Jednak jeœli twój komputer jest przy³¹czony do domeny, prawdopodobnie zapomnisz o istnieniu folderu Dokumenty udostêpnione. Folder Mój komputer nie bêdzie zwiera³ grupy Pliki przechowywane na tym komputerze.

5 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows 923 Je eli twój komputer znajdowa³ siê w grupie roboczej i uruchomi³eœ Kreator konfiguracji sieci, zanim przy³¹czy³eœ siê do domeny, folder dalej bêdzie udostêpniony jako Dokumenty udostêpnione. Natomiast jeœli nie uruchamia³eœ Kreatora konfiguracji sieci, domyœlnie folder ten nie jest konfigurowany jako udzia³ sieciowy. W obu przypadkach, domyœlnie tylko lokalni u ytkownicy i grupy posiadaj¹ uprawnienia dostêpu do folderów i plików zawartych w Dokumentach udostêpnionych. Je eli chcesz przyznaæ uprawnienia u ytkownikowi domeny, powinieneœ dodaæ odpowiednie grupy domeny do listy kontrolnej ACL tego folderu. Szczegó³owe informacje na temat listy ACL znajdziesz w podrozdziale Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS, na stronie 425. Sieæ Kreator konfiguracji sieci. Kreator konfiguracji sieci, który zosta³ zaprojektowany, aby pomóc ci w konfigurowaniu sieci w domu lub ma³ej firmie, nie dzia³a na komputerach przy³¹czonych do domeny. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce tego kreatora znajdziesz w podrozdziale U ywanie Kreatora konfiguracji sieci na stronie 811. Zadania sieciowe. Kiedy otworzysz Moje miejsca sieciowe, odnoœniki, które pojawiaj¹ siê w sekcji Zadania sieciowe, bêd¹ ró ne w zale noœci od tego, czy twój komputer jest czêœci¹ grupy roboczej, domeny Windows NT, czy te domeny z us³ug¹ Active Directory, tak jak pokazano na rysunku W dodatku opcje przegl¹dania i przeszukiwania sieci równie siê ró ni¹. Aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów, patrz Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników na stronie 937. Grupa robocza Domena bez us³ugi Active Directory Domena z us³ug¹ Active Directory Rysunek Zwróæ uwagê, e Dokumenty udostêpnione pojawiaj¹ siê w sekcji Inne miejsca tylko w przypadku grupy roboczej. Mo esz przegl¹daæ komputery w domenie, klikaj¹c odnoœnik Ca³a sieæ. Zarz¹dzanie komputerem i u ytkownikami Konta u ytkowników. Kiedy otworzysz w Panelu sterowania aplet Konta u ytkowników, otrzymasz ró ne wersje, w zale noœci od tego, czy twój komputer jest przy³¹czony do domeny, czy nie. Te dwie wersje posiadaj¹ podobne

6 924 Czêœæ VII: Sieæ mo liwoœci; ró nica jest wiêksza w formie ni w treœci. Wersja grupy roboczej jest zgodna z nowym stylem systemu Windows XP, pe³na grafiki i odnoœników do okien dialogowych podobnych do kreatora. W celu uzyskania informacji dotycz¹cych Kont u ytkowników w wersji grupy roboczej, patrz Konta u ytkowników na stronie 83. Wersja w domenie u ywa tradycyjnego okna dialogowego, które jest prawie identyczne jak jego poprzednik z systemu Windows Wiêcej informacji o tej wersji znajdziesz w podrozdziale Zaawansowane opcje konfiguracyjne kont na stronie 100. Zasady grupy. Komputer w grupie roboczej albo w domenie bez us³ugi Active Directory mo e u ywaæ lokalnego obiektu zasad grupy aby wykonaæ znaczn¹ iloœæ ustawieñ i na³o yæ wiele ograniczeñ ale ustawienia te stosuj¹ siê do wszystkich u ytkowników tego komputera. W przypadku domeny z us³ug¹ Active Directory dostêpnych jest znacznie wiêcej ustawieñ Zasad grupy. Jednak wa niejsze jest to, e s¹ one centralnie zarz¹dzane i mog¹ byæ selektywnie stosowane do komputerów, u ytkowników, grup, domen i innych podzia³ów. Jest to olbrzymi temat, który dok³adnie opisano w zestawach Resource Kit dla rodzin systemów Windows 2000 Server oraz Windows.NET Serwer. Informacje o lokalnych Zasadach grupy, jak równie pewne mo liwoœci dostêpne w zasadach bazuj¹cych na domenach, mo esz uzyskaæ przegl¹daj¹c Kontrolowanie mo liwoœci u ytkowników za pomoc¹ Zasad grupy na stronie 958. Ró ne elementy interfejsu u ytkownika [Ctrl+Alt+Delete]. W œrodowisku domeny wciœniêcie klawiszy [Ctrl]+[Alt]+[Delete] wyœwietla okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows, pokazane na rysunku 33-4, oszczêdzaj¹c¹ czas drogê prowadz¹c¹ do opcji blokowania, wylogowywania, zamykania systemu i innych zadañ. W grupie roboczej skonfigurowanej do u ywania Ekranu powitalnego przy logowaniu wciœniêcie klawiszy [Ctrl+Alt+Delete] otwiera Mened era zadañ Windows. (W rzeczywistoœci zachowanie to ma zwi¹zek z Ekranem powitalnym, a nie samym cz³onkostwem w domenie). Rysunek Wielu u ytkowników systemów Windows NT oraz Windows 2000 jest przyzwyczajonych do naciskania klawiszy [Ctrl+Alt+Delete], a nastêpnie wciskania klawisza Enter w celu zablokowania stacji roboczej. Synchronizacja czasu. Wygl¹d karty Czas z Internetu w oknie dialogowym Data i godzina w Panelu sterowania zale y od cz³onkostwa w domenie. W œro-

7 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows 925 dowisku grupy roboczej (albo w domenie bazuj¹cej na systemie Windows NT) u ywasz tej karty do synchronizowania zegara twojego komputera z internetowym serwerem czasu. Funkcja ta jest niedostêpna na komputerach przy³¹czonych do domeny wykorzystuj¹cej system Windows 2000 Server albo Windows.NET Server. W rzeczywistoœci nie jest to jedynie zmiana interfejsu u ytkownika ani te funkcja, która zosta³a usuniêta z komputerów bazuj¹cych na domenie. Tak naprawdê jest ona powi¹zana z metod¹ uwierzytelniania u ywan¹ przez kontrolery domen. Systemy Windows 2000 Server i Windows.NET Server u ywaj¹ uwierzytelniania Kerberos V5. Jeden z elementów uwierzytelniania Kerberos V5 opiera siê na bliskiej synchronizacji czasu stacji roboczej i serwera. Je eli przesy³ane miêdzy nimi dane oznaczone s¹ czasem, który nie jest prawie identyczny, uwa ane s¹ one za nieprawid³owe. Z tego powodu komputer przy³¹czony do domeny wykorzystuj¹cej system Windows 2000 Server albo Windows.NET Server jako jej kontroler zawsze synchronizuje swój wewnêtrzny zegar z kontrolerem domeny, a nie zewnêtrznym Ÿród³em czasu. Kontroler domeny powinien byæ skonfigurowany do pobierania swojego czasu z dok³adnego Ÿród³a. Tak jak w przypadku logowania lokalnego i logowania grupy roboczej, system Windows NT Server u ywa protoko³u uwierzytelniania NTLM zamiast uwierzytelniania Kerberos V5. Klienty w domenie Windows NT mog¹ byæ skonfigurowane do uzyskiwania czasu z kontrolera domeny albo innego serwera czasu poprzez protokó³ NetBIOS (synchronizacja czasu wszystkich komputerów w domenie wci¹ jest dobrym pomys³em, ale nie jest konieczna) albo mog¹ byæ skonfigurowane do niezale nego ³¹czenia siê z internetowym serwerem czasu. Nowa funkcja! WSKAZÓWKA Ustawianie zegara twojego komputera Je eli twój komputer znajduje siê w domenie Windows NT, mo esz synchronizowaæ swój zegarek z kontrolerem domeny, wpisuj¹c poni sz¹ liniê w programie wsadowym, który bêdzie uruchamiany podczas ³adowania systemu (albo jako skrypt logowania, albo poprzez umieszczenie w grupie Autostart w menu Start): net time /domain /set /y Je eli twój komputer nie jest czêœci¹ domeny, mo esz synchronizowaæ swój zegar, u ywaj¹c W³aœciwoœci: Data i godzina. W Panelu sterowania otwórz okno Data i godzina (albo po prostu kliknij dwukrotnie zegar na Pasku zadañ). Kliknij kartê Czas z Internetu, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Aktualizuj teraz. (Je- eli wolisz narzêdzie wiersza polecenia, u yj W32tm /Resync. Polecenie Net Time nie dzia³a z protoko³em czasu internetowego SNTP). (Je eli twój komputer znajduje siê w domenie z us³ug¹ Active Directory, nie powinieneœ ustawiaæ zegara bezpoœrednio; pozwól systemowi Windows na automatyczn¹ synchronizacjê z kontrolerem domeny). Aby uzyskaæ dodatkowe informacje dotycz¹ce synchronizacji z internetowym serwerem czasu, kliknij odnoœnik synchronizacji czasu znajduj¹cy siê na karcie Czas z Internetu okna dialogowego W³aœciwoœci: Data i godzina. Menu Start. Drobna zmiana w Menu Start polega na tym, e na komputerze przy³¹czonym do domeny u góry menu obok pe³nej nazwy u ytkownika nie pojawia siê rysunek, a polecenie opuszczenia systemu pojawia siê jako Wy³¹cz komputer w przypadku komputera nale ¹cego do grupy roboczej, natomiast

8 926 Czêœæ VII: Sieæ w domenie jest to polecenie Zamknij system. Dlaczego? Po prostu po to, aby bardziej upodobniæ siê do interfejsu Windows 2000, z którym obeznana jest wiêkszoœæ u ytkowników domen. DLA EKSPERTÓW Mo esz u ywaæ funkcji, które s¹ dostêpne jedynie w grupie roboczej. (Szybkie prze³¹czanie u ytkowników jest funkcj¹, za któr¹ wiêkszoœæ u ytkowników domen têskni najbardziej). W zale noœci od tego, jak skonfigurowana jest twoja domena, których zale nych od domeny funkcji chcesz u ywaæ oraz od tego, czy chcesz udostêpniaæ zasoby swojego w³asnego komputera innym u ytkownikom domeny, mo esz zdecydowaæ, e lepiej post¹pisz nie przy³¹czaj¹c siê do domeny. Nadal mo esz mieæ dostêp do udostêpnionych plików i drukarek; oto, jak tego dokonaæ: 1. Je eli twój komputer jest ju przy³¹czony do domeny, przy³¹cz siê do grupy roboczej (co usunie twoje cz³onkostwo w domenie), jak zosta³o wyjaœnione w czêœci Opuszczanie domeny na stronie Zaloguj siê, u ywaj¹c swojego lokalnego konta. 3. Okreœl nazwê twojej grupy roboczej, tak aby by³a taka sama jak nazwa domeny. (Nie jest to konieczne, ale sprawia, e przegl¹danie sieci jest ³atwiejsze). 4. W Panelu sterowania otwórz aplet Konta u ytkowników, kliknij swoj¹ nazwê konta, a nastêpnie kliknij Zarz¹dzaj moimi has³ami sieciowymi w sekcji Zadania pokrewne. 5. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy u ytkowników i has³a kliknij przycisk Dodaj. 6. W oknie dialogowym W³aœciwoœci informacji o logowaniu wpisz w polu Serwer nazwa_domeny\* (gdzie nazwa_domeny jest nazw¹ twojej domeny). W polach Nazwa u ytkownika i Has³o podaj poœwiadczenia dla konta domeny, a nie twojego konta lokalnego. Podaj nazwê u ytkownika i has³o twojego konta domeny Dodawanie poœwiadczeñ w ten sposób (zamiast podawania nazwy u ytkownika i has³a za ka dym razem, kiedy chcesz przegl¹daæ zasoby na innym komputerze w domenie) daje ci natychmiastowy dostêp do wszystkich plików czy drukarek w domenie, do których twoje konto domeny posiada uprawnienia. Masz w ten sposób efektywnie po³¹czone twoje konto w domenie i twoje konto lokalne. Miej œwiadomoœæ, e twój skrypt logowania domeny nie bêdzie dzia³a³, podobnie jak kilka innych funkcji dostêpnych tylko w domenie (takich jak Zasady grupy). Administrator domeny mo e uniemo liwiæ ci logowanie siê w ten sposób. W dodatku niektóre uprawnienia (na przyk³ad mo liwoœæ u ywania serwera proxy domeny) mog¹ byæ ograniczone do cz³onków grupy U ytkownicy domeny lub innej grupy globalnej. Twoje konto lokalne nie mo e byæ umieszczone w grupie globalnej.

9 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows 927 Podawanie poœwiadczeñ domeny Kiedy wpisujesz nazwê u ytkownika, Windows musi wiedzieæ, do której bazy danych zabezpieczeñ ma zajrzeæ, aby odnaleÿæ nazwê. W niektórych oknach dialogowych (takich jak okno dialogowe Logowanie do systemu Windows) wpisujesz swoj¹ nazwê u ytkownika w jednym polu i wybierasz nazwê domeny albo komputera w drugim. Jednak inne okna dialogowe zawieraj¹ jedynie pole Nazwa u ytkownika. System Windows zak³ada, e podajesz nazwê konta zasobu, do którego próbujesz uzyskaæ dostêp, wiêc w wiêkszoœci przypadków nie musisz podawaæ nazwy komputera albo domeny. Jednak w niektórych przypadkach musisz podaæ nazwê komputera lub domeny, tak samo jak twoj¹ nazwê u ytkownika; obie informacje wprowadzasz w polu Nazwa u ytkownika. Je eli baza danych zabezpieczeñ znajduje siê na komputerze z systemem Windows NT, u yj formy nazwa_domeny\nazwa_u ytkownika (na przyk³ad dokumentacja\mareks albo, dla lokalnego konta na komputerze o nazwie Equinoxe, equinoxe\mareks). Je eli baza danych zabezpieczeñ znajduje siê na komputerze z systemem Windows 2000, Windows XP albo Windows.NET Server, mo esz u yæ tamtej formy albo te nowszej nazwa_u (na przyk³ad albo Przy³¹czanie do domeny Aby przy³¹czyæ siê do domeny, twój komputer musi mieæ skonfigurowane konto na kontrolerze domeny. Mo esz to zrobiæ przed, w trakcie albo po zainstalowaniu systemu Windows XP Professional na swoim komputerze: Zanim zainstalujesz system Windows XP, administrator mo e utworzyæ konto komputera na kontrolerze domeny. W systemie Windows 2000 Server albo Windows.NET Server u yj konsoli U ytkownicy i komputery us³ugi Active Directory, aby dodaæ konto komputera; w systemie Windows NT u yjesz funkcji Server Manager. Podczas instalacji program instalacyjny zapyta, czy chcesz przy³¹czyæ siê do domeny, czy do grupy roboczej. Je eli wybierzesz domenê, mo esz stworzyæ konto komputera (je eli nie utworzy³eœ ju jakiegoœ), pod warunkiem, e podasz nazwê i has³o konta administratora domeny, które posiada prawo do dodawania kont komputerów (zazwyczaj konto, które jest cz³onkiem grupy Administratorzy domeny). Informacje te mo esz podaæ niezale nie od tego, czy program instalacyjny uruchomisz w trybie interakcyjnym, czy te bezobs³ugowym. Po wykonaniu instalacji mo esz przy³¹czyæ siê do domeny na karcie Nazwa komputera w oknie dialogowym W³aœciwoœci systemu. Szczegó³y dotycz¹ce tej metody zosta³y podane dalej w tym rozdziale. Ponownie, je eli nie skonfigurowa³eœ jeszcze konta komputera na kontrolerze domeny, mo esz skonfigurowaæ je z tego miejsca pod warunkiem, e podasz nazwê i has³o konta administratora domeny.

10 928 Czêœæ VII: Sieæ Aby przy³¹czyæ siê do domeny po zainstalowaniu systemu Windows, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Zaloguj siê jako cz³onek lokalnej grupy Administratorzy. 2. W Panelu sterowania otwórz System (w kategorii Wydajnoœæ i konserwacja). Alternatywnie, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz W³aœciwoœci. 3. W oknie dialogowym W³aœciwoœci systemu kliknij kartê Nazwa komputera. WSKAZÓWKA Pomiñ Kreatora identyfikacji sieciowej Karta Nazwa komputera posiada dwa przyciski, które w zasadzie wykonuj¹ to samo zadanie. Klikaj¹c Identyfikator sieciowy, uruchomisz Kreatora identyfikacji sieciowej, który u ywaj¹c kilku stron, pomo e ci przy³¹czyæ siê do domeny. Przycisk Zmieñ zrobi to tylko w jednym oknie dialogowym, tak jak zosta³o to opisane w tej czêœci. Kreator identyfikacji sieciowej daje jedn¹ korzyœæ: pomaga ci dodaæ pojedyncze konto u ytkownika domeny do lokalnej grupy u ytkowników. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Dodawanie kont domeny do twojej lokalnej bazy danych kont, na stronie Kliknij przycisk Zmieñ, aby otworzyæ okno dialogowe Zmiany nazwy komputera, pokazane na nastêpnej stronie.

11 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows Zaznacz Domena, wpisz nazwê twojej domeny i kliknij OK. Pojawi siê kolejne okno dialogowe, Zmiany nazwy komputera. 6. Wpisz nazwê u ytkownika i has³o konta, które posiada uprawnienie, aby przy³¹czyæ twój komputer do domeny. Domyœlnie uprawnienia takie posiadaj¹ cz³onkowie globalnej grupy Administratorzy domeny. 7. Kiedy zostaniesz o to poproszony, uruchom ponownie komputer. WSKAZÓWKA U ywanie zasobów z innej domeny Twój komputer mo e byæ cz³onkiem tylko jednej domeny. Ale jeœli czêsto korzystasz z zasobów z innej domeny, mo esz dodaæ poœwiadczenia dla innych domen. Poœwiadczenia te pozwalaj¹ na dostêp do zasobów tych domen. W Panelu sterowania otwórz Konta u ytkowników. Kliknij kartê Zaawansowane, a nastêpnie kliknij przycisk Zarz¹dzaj has³ami. Kliknij Dodaj, a nastêpnie okreœl nazwê komputera innej domeny, który posiada udostêpnione zasoby (w formie nazwa_domeny\nazwa_komputera), wraz z twoj¹ nazw¹ u ytkownika i has³em dla innej domeny.

12 930 Czêœæ VII: Sieæ Czy twój komputer jest przy³¹czony do domeny? Dopóki nie zaznajomisz siê z pewnymi subtelnymi ró nicami w wygl¹dzie i dzia³aniu opisanymi wczeœniej w tym rozdziale, fakt cz³onkostwa twojego komputera w domenie mo e nie byæ od razu taki oczywisty. Najlepszym sposobem stwierdzenia tego na pierwszy rzut oka jest otworzenie W³aœciwoœci systemu i klikniêcie karty Nazwa komputera. Pod napisem Pe³na nazwa komputera pojawi siê albo Grupa robocza, albo Domena wraz z nazw¹ grupy roboczej lub domeny. W tym miejscu pojawia siê albo Domena, albo Grupa robocza W tym miejscu pojawia siê nazwa domeny albo grupy roboczej Mo esz zgromadziæ inne interesuj¹ce informacje dotycz¹ce stanu domeny, u ywaj¹c narzêdzia wiersza polecenia Whoami, które znajdziesz na p³ycie instalacyjnej Windows XP w pliku \Support\Tools\Support.cab. (Wszystkie narzêdzia mo esz zainstalowaæ, uruchamiaj¹c \Support\Tools\Setup.exe). Otwórz okno wiersza polecenia i wpisz whoami, aby poznaæ nazwê u ytkownika, który jest aktualnie zalogowany; nazwa u ytkownika poprzedzona jest nazw¹ domeny, je eli jesteœ zalogowany przy u yciu konta domeny, albo nazw¹ komputera, jeœli u ywasz konta lokalnego. Wpisz whoami /groups, aby zobaczyæ listê wszystkich lokalnych oraz globalnych grup, do których nale y twoje konto. Dodawanie kont domeny do twojej lokalnej bazy danych kont Kiedy przy³¹czysz siê do domeny, u ywaj¹c procedury opisanej wczeœniej w tym rozdziale, system Windows doda dwie globalne grupy zabezpieczeñ do twojej lokalnej bazy danych zabezpieczeñ. Grupa domeny Administratorzy domeny zostanie dodana do twojej lokalnej grupy Administratorzy.

13 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows 931 Grupa domeny U ytkownicy domeny zostanie dodana do lokalnej grupy U ytkownicy. Mo esz potwierdziæ obecnoœæ tych dodatkowych grup, otwieraj¹c przystawkê U ytkownicy i grupy lokalne (wpisz lusrmgr.msc w oknie wiersza polecenia) i sprawdzaj¹c w³aœciwoœci grup: Administratorzy oraz U ytkownicy, jak pokazano na rysunku Grupa Administratorzy domeny w domenie DOKUMENTACJA jest cz³onkiem lokalnej grupy Administratorzy Rysunek Dodanie kont domeny daje u ytkownikom domeny dostêp do zasobów lokalnych. Umieszczenie tych grup w twojej lokalnej bazie danych kont daje ich cz³onkom te same prawa na twoim komputerze, co lokalnym cz³onkom grupy. Na przyk³ad ka dy cz³onek grupy Administratorzy domeny mo e zalogowaæ siê na twoim komputerze lokalnie, posiada tak e wszystkie prawa i uprawnienia zgodne z lokalnymi kontami administracyjnymi. UWAGA Nie martw siê cz³onkostwo w grupie lokalnej nie zezwala automatycznie na dostêp do twoich plików poprzez po³¹czenie sieciowe. Tylko foldery, które wybra³eœ do udostêpnienia, s¹ dostêpne w sieci. Równie uprawnienia, jakie zastosowa³eœ do udostêpnionego folderu decyduj¹ o tym, kto mo e mieæ dostêp do folderu i co mo e zrobiæ z jego zawartoœci¹. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce udostêpniania w sieci znajdziesz w rozdziale 31 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami. Domyœlnie twoje konto domeny jest cz³onkiem grupy U ytkownicy domeny. Dlatego te, kiedy logujesz siê na komputerze, u ywaj¹c swojego konta domeny, bêdziesz mia³ wszystkie uprawnienia cz³onka lokalnej grupy U ytkownicy. (Innymi s³owy, nie bêdziesz mia³ bardzo wielu uprawnieñ; bêdziesz u ytkownikiem ograniczonym). Dlatego te mo esz dodaæ swoje konto domeny do grupy daj¹cej wiêksze mo liwoœci. Mo esz to zrobiæ na dwa sposoby: Na kontrolerze domeny dodaj swoje konto do globalnej grupy, posiadaj¹cej uprawnienia, których potrzebujesz. Na przyk³ad dodanie twojego konta do grupy Admi-

14 932 Czêœæ VII: Sieæ nistratorzy domeny daje ci natychmiastowe cz³onkostwo w lokalnej grupie Administratorzy nie tylko na twoim komputerze, ale na wszystkich komputerach w domenie. W zale noœci od rozmiaru twojej domeny oraz roli, jak¹ odgrywasz w organizacji, mo e to byæ oczywiœcie ca³kowicie niestosowne. Ale administrator domeny mo e zdecydowaæ o przydzieleniu twojego konta do innej grupy, która posiada uprawnienia plasuj¹ce siê gdzieœ pomiêdzy tymi, którymi dysponuj¹ U ytkownicy domeny, a tymi, które s¹ zarezerwowane dla Administratorów domeny. Na swoim komputerze mo esz dodaæ w³asne konto domeny (albo inn¹ grupê globaln¹, której jesteœ cz³onkiem) do swojej lokalnej bazy danych kont. Aby skorzystaæ z drugiej opcji dodawania konta domeny do swojej lokalnej bazy danych kont mo esz u yæ zarówno Kont u ytkowników, jak i U ytkowników i grup lokalnych. Konta u ytkowników s¹ lepszym narzêdziem przy dodawaniu indywidualnych kont u ytkowników; U ytkownicy i grupy lokalne pozwalaj¹ ³atwiej dodawaæ grupy. Aby dodaæ konto u ytkownika, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Panelu sterowania otwórz Konta u ytkowników. 2. Na karcie U ytkownicy kliknij przycisk Dodaj. 3. W oknie dialogowym Dodawanie nowego u ytkownika wpisz nazwê u ytkownika oraz domeny dla konta, które chcesz dodaæ (albo kliknij przycisk Przegl¹daj, Zaawansowane, ZnajdŸ teraz, aby dokonaæ wyboru z listy kont u ytkowników domeny), a nastêpnie kliknij Dalej. 4. W nastêpnym oknie dialogowym zaznacz grupê lokaln¹, której chcesz u yæ, aby dodaæ konto, a nastêpnie kliknij przycisk Zakoñcz.

15 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows 933 Aby dodaæ globalne konto u ytkownika albo grupê globaln¹ do twojej lokalnej bazy danych kont, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W oknie wiersza polecenia wpisz lusrmgr.msc, aby otworzyæ przystawkê U ytkownicy i grupy lokalne. 2. Otwórz folder Grupy, a nastêpnie kliknij dwukrotnie nazwê grupy, do której chcesz dodaæ u ytkownika lub grupê. 3. Kliknij przycisk Dodaj, a nastêpnie Zaawansowane. Pojawi siê okno dialogowe Wybieranie: U ytkownicy. 4. Upewnij siê, e nazwa domeny pojawi siê w polu Z tej lokalizacji. Je eli tak siê nie stanie, kliknij przycisk Lokalizacje i wybierz nazwê domeny. 5. Kliknij przycisk ZnajdŸ teraz, aby wyœwietliæ listê u ytkowników i grup.

16 934 Czêœæ VII: Sieæ 6. Zaznacz u ytkowników albo grupy, które chcesz dodaæ (klikaj¹c, przytrzymaj wciœniêty klawisz [Ctrl], aby zaznaczyæ kilka nazw), a nastêpnie kliknij OK. Dodatkowe informacje dotycz¹ce U ytkowników i grup lokalnych znajdziesz w podrozdziale U ywanie przystawki U ytkownicy i grupy lokalne na stronie 102. Opuszczanie domeny Procedura opuszczania domeny oraz wstêpowania do grupy roboczej jest podobna do procedury przy³¹czania siê do domeny, opisanej wczeœniej w tym rozdziale. Aby przy³¹czyæ siê do grupy roboczej, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Zaloguj siê jako cz³onek lokalnej grupy administratorów. 2. Otwórz W³aœciwoœci systemu i kliknij kartê Nazwa komputera, a nastêpnie przycisk Zmieñ. 3. Zaznacz pole Grupa robocza i wpisz nazwê grupy roboczej. Nazwa grupy roboczej mo e sk³adaæ siê maksymalnie z 15 znaków. Nie mo e ona byæ taka sama, jak nazwa któregokolwiek komputera w grupie roboczej, oraz nie mo e zawieraæ nastêpuj¹cych znaków: ; : " < > * + = \?, 4. Je eli opuszczasz domenê z us³ug¹ Active Directory, w oknie dialogowym, które siê pojawi, wpisz nazwê u ytkownika i has³o dla konta domeny posiadaj¹cego uprawnienia do usuniêcia komputera z domeny. Uzyskiwanie dostêpu do zasobów domeny z komputera dzia³aj¹cego w systemie Windows XP Home Edition Komputer dzia³aj¹cy w systemie Windows XP Home Edition nie mo e byæ przy³¹czony do domeny. Co wiêcej, u ywaj¹c wersji Home Edition, nie mo esz rêcznie dodawaæ wpisów do listy w oknie dialogowym Przechowywane nazwy u ytkowników i has³a. Jednak u ytkownicy systemu Windows XP Home Edition, którzy posiadaj¹ konto u ytkownika domeny, mog¹ korzystaæ z udostêpnionych folderów i drukarek w domenie. Je eli twój komputer z wersj¹ Home Edition jest pod³¹czony do domeny poprzez po³¹czenie sieci lokalnej lub po³¹czenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN), mo esz u yæ jednej z nastêpuj¹cych technik, aby uzyskaæ dostêp do zasobów domeny: W pasku Adres Eksploratora Windows wpisz œcie kê sieciow¹ do zasobu, którego chcesz u yæ, w formie \\nazwa_serwera\nazwa_udzia³u. Na przyk³ad aby otworzyæ udzia³ Dokument na serwerze o nazwie Everglades, wpisz \\everglades\dokument. Po krótkiej chwili okno dialogowe poprosi ciê o podanie nazwy u ytkownika i has³a. Podaj poœwiadczenia dla twojego konta domeny, ale nie lokalnego konta, którego u ywasz do zalogowania siê na swoim w³asnym komputerze. Nastêpnie w Eksploratorze Windows pojawi¹ siê foldery z tego udzia³u. Otwórz Moje miejsca sieciowe i kliknij Wyœwietl komputery grupy roboczej. Je eli nazwa twojej grupy roboczej jest taka sama, jak nazwa domeny, inne komputery stan¹ siê widoczne. (Je eli nazwa twojej grupy roboczej nie jest taka sama jak nazwa domeny, kliknij Microsoft Windows Network w sekcji Inne miejsca. Nastêpnie dwukrotnie kliknij nazwê domeny, aby zobaczyæ jej komputery). Kliknij dwu-

17 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows 935 krotnie ikonê komputera. Pojawi siê ¹danie podania nazwy u ytkownika i has³a. Podaj twoje poœwiadczenia dla domeny pojawi¹ siê udostêpnione zasoby tego komputera. Poœwiadczenia, które wpiszesz, u ywaj¹c tej metody, utrzymuj¹ siê podczas twojej sesji, ale s¹ odrzucane, kiedy siê wylogujesz. Dlatego te wpisywanie adresu albo przegl¹danie zasobów sieciowych sprawdza siê jedynie w przypadku doraÿnych po³¹czeñ. Natomiast jeœli regularnie ³¹czysz siê z tymi samymi zasobami, istnieje lepszy sposób, który pozwoli ci unikn¹æ (czasami d³ugiego) oczekiwania na okno dialogowe ¹dania has³a oraz potrzeby powtarzaj¹cego siê wpisywania twoich poœwiadczeñ sieciowych: skonfiguruj program wsadowy, który nawi¹ e twoje po³¹czenia sieciowe, i uruchamiaj go za ka dym razem, kiedy siê logujesz (albo kiedy ³¹czysz siê z sieci¹). Aby napisaæ program wsadowy, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Uruchom program Notatnik. 2. Dla ka dego zasobu sieciowego, z którym chcesz siê po³¹czyæ, wpisz w oddzielnej linii polecenie Net Use. U yj formy \\nazwa_serwera\nazwa_udzia³u has³o /user:nazwa_u ytkownika, gdzie nazwa_serwera jest nazw¹ komputera, nazwa_udzia³u jest nazw¹ udostêpnionego folderu, has³o jest has³em dla twojego konta domeny, a nazwa_u ytkownika jest nazw¹ u ytkownika dla twojego konta domeny. Na przyk³ad aby po³¹czyæ siê z udzia³em Dokument na komputerze nazwanym Equinoxe za poœrednictwem konta domeny Marek, powinieneœ wpisaæ: net use \\equinoxe\dokument R4HdtY /user:marek OSTRZE ENIE Twoje has³o sieciowe przechowywane jest w tym pliku jako zwyk³y tekst. Je eli nie chcesz go w ten sposób nara aæ, zast¹p je gwiazdkami (*). Wtedy Windows poprosi ciê o wpisanie has³a, kiedy uruchomisz program wsadowy. 3. Zapisz ten plik, nadaj¹c mu rozszerzenie.cmd albo.bat. Mo esz umieœciæ go na pulpicie albo w folderze Autostart. Logowanie siê do domeny Jeœli twój komputer przy³¹czony jest do domeny, zwykle bêdziesz siê logowaæ, u ywaj¹c swojego konta domeny. Dziêki temu wczytywane s¹ elementy twojego profilu przechowywane na serwerach sieciowych, stosowane s¹ bazuj¹ce na domenie obiekty Zasad grupy, a tak e zyskujesz mo liwoœæ u ywania dowolnych zasobów z ca³ej domeny, dla których posiadasz wymagane uprawnienia. Mo esz siê zalogowaæ w alternatywny sposób, u ywaj¹c konta lokalnego. Je eli masz komputer, który jest stale przy³¹czony do sieci, nie ma prawie adnego powodu, aby tak robiæ. Nawet najbardziej lokalne zadania administracyjne tak samo ³atwo przeprowadziæ niezale nie od tego, czy lokalnie, czy zdalnie z konta domeny, które jest cz³onkiem lokalnej grupy Administratorzy. Je eli posiadasz komputer przenoœny, mo esz chcieæ u ywaæ konta lokalnego, kiedy twój komputer nie jest przy³¹czony do sieci. Nie jest to jednak potrzebne, poniewa Windows u ywa lokalnej, przechowywanej wersji twojego profilu, je eli kontroler domeny jest niedostêpny. U ywanie oddzielnych kont dla logowania lokalnego i sieciowego mo e sprawiæ, e zarz¹dzanie

18 936 Czêœæ VII: Sieæ uprawnieniami twoich lokalnie przechowywanych dokumentów bêdzie bardziej skomplikowane. W tej sytuacji byæ mo e zrobisz lepiej, nie przy³¹czaj¹c siê do domeny i zamiast tego zawsze u ywaj¹c konta lokalnego. Aby siê zalogowaæ, poczekaj, a pojawi siê okno dialogowe System Windows Zapraszamy!, a nastêpnie wciœnij klawisze [Ctrl+Alt+Delete]. Spowoduje to wyœwietlenie okna dialogowego Logowanie do systemu Windows, pokazanego na rysunku Wpisz swoj¹ nazwê u ytkownika i has³o dla konta domeny i upewnij siê, e w polu Zaloguj do wybrana jest twoja domena. (Aby zalogowaæ siê, u ywaj¹c konta lokalnego, wpisz jego nazwê u ytkownika i has³o oraz wybierz nazwê komputera w polu Zaloguj do). Rysunek Je eli pole Zaloguj do nie pojawi³o siê, kliknij przycisk Opcje. Automatyczne logowanie siê Je eli twój komputer znajduje siê w bezpiecznym miejscu, gdzie tylko ty (i inni zaufani u ytkownicy) masz do niego fizyczny dostêp, mo esz skonfigurowaæ logowanie, tak abyœ nie musia³ wciskaæ klawiszy [Ctrl+Alt+Delete] i póÿniej wpisywaæ nazwy u ytkownika i has³a za ka dym razem, kiedy uruchamiasz komputer. Wykonuj¹c kilka zmian w rejestrze, mo esz skonfigurowaæ swój komputer, tak aby automatycznie siê logowa³. OSTRZE ENIE Przy logowaniu automatycznym ka dy, kto posiada fizyczny dostêp do twojego komputera, mo e go uruchomiæ i zalogowaæ siê, u ywaj¹c twoich poœwiadczeñ. Osoba taka zyskuje w ten sposób pe³ny dostêp do twoich plików (w³¹czaj¹c w to pliki zaszyfrowane), zasobów sieciowych, a nawet witryn sieciowych, dla których zachowa³eœ swoje has³o. Jest jeszcze jedno niebezpieczeñstwo zwi¹zane z tym schematem: twoje has³o jest przechowywane jako zwyk³y tekst w rejestrze. Uwierzytelnieni u ytkownicy w twojej sieci, którzy posiadaj¹ zdalny dostêp do twojego rejestru, mog¹ podejrzeæ twoje has³o. Maj¹c na uwadze te niebezpieczeñstwa, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci, aby skonfigurowaæ automatyczne logowanie, je eli jesteœ pewien, e nie stanowi ono dla ciebie ryzyka: 1. Zaloguj siê jako cz³onek grupy Administratorzy. 2. W wierszu polecenia wpisz regedit, aby otworzyæ Edytor rejestru. 3. Otwórz klucz HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.

19 Rozdzia³ 33: Praca z domenami Windows Zmieñ ustawienie wartoœci AutoAdminLogon na Otwórz wartoœæ DefaultDomainName i wpisz nazwê twojej domeny. 6. Otwórz wartoœæ DefaultUserName i wpisz nazwê u ytkownika dla konta, które chcesz, aby logowa³o siê automatycznie. 7. Je eli wartoœæ DefaultPassword nie istnieje, utwórz now¹ wartoœæ ci¹gu o takiej nazwie. 8. Otwórz wartoœæ DefaultPassword i wpisz has³o dla konta u ytkownika, które okreœli³eœ w kroku 6. Po wykonaniu tych kroków konto, które wskaza³eœ, bêdzie logowane automatycznie za ka dym razem, kiedy w³¹czysz komputer. Je eli zdecydujesz, e nie chcesz ju logowaæ siê automatycznie, mo esz skorzystaæ z ³atwej metody, która nie wymaga ponownego udawania siê do rejestru. Wykonaj poni sze czynnoœci: 1. W Panelu sterowania otwórz Konta u ytkowników. 2. Na karcie U ytkownicy zaznacz pole Aby u ywaæ tego komputera, u ytkownik musi wprowadziæ nazwê u ytkownika i has³o. Zaznaczenie tego pola wyboru wprowadza dwie zasadnicze zmiany w rejestrze: zmienia ustawienie wartoœci AutoAdminLogon z powrotem na 0 oraz usuwa wartoœæ DefaultPassword. (Pozosta³e zmiany, jakie wprowadzi³eœ w rejestrze, aby w³¹czyæ automatyczne logowanie, s¹ nieszkodliwe i mo esz je bezpiecznie pozostawiæ na miejscu). Dodatkowe informacje dotycz¹ce klasycznego logowania znajdziesz w podrozdziale Wybór sposobu logowania u ytkowników na stronie 88. Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników Ogólnie rzecz bior¹c, mo esz przegl¹daæ domenê w poszukiwaniu jej udostêpnionych zasobów w du ym stopniu tak samo, jak przegl¹da³eœ grupê robocz¹. Zacznij od otworzenia Moich miejsc sieciowych. W œrodowisku grupy roboczej odnoœnik Wyœwietl komputery grupy roboczej znajduj¹cy siê w sekcji Zadania sieciowe wyœwietla wszystkie komputery w grupie roboczej. W œrodowisku domeny znajduje siê odnoœnik bêd¹cy jego odpowiednikiem. Aby przegl¹daæ komputery w domenie, kliknij Ca³a sieæ (w sekcji Inne miejsca), a nastêpnie dwukrotnie kliknij Microsoft Windows Network. Wyœwietli to ikonê dla ka dej domeny i grupy roboczej w twojej sieci; dwukrotnie kliknij nazwê domeny, aby zobaczyæ nale ¹ce do niej komputery. Rysunek 33-7 ukazuje ma³¹ sieæ. (Trzy domeny w sieci o takiej wielkoœci s¹ czymœ niezwyk³ym, jednak zastosowaliœmy takie podejœcie, aby oddzieliæ systemy testowe od sieci, w której pracujemy). Je eli twój kontroler domeny u ywa us³ugi Active Directory, zawartej w systemach Windows 2000 Server i Windows.NET Server, istnieje lepszy sposób. Zamiast przegl¹daæ sieæ w poszukiwaniu obiektów sieciowych (takich jak aplikacje, pliki, drukarki czy u ytkownicy), mo esz przeszukaæ us³ugê Active Directory. Predefiniowane wyszukiwanie pomo e ci zlokalizowaæ u ytkowników, kontakty i grupy, komputery, drukarki, udostêpnione foldery, jednostki organizacyjne. Aby rozpocz¹æ wyszuki-

20 938 Czêœæ VII: Sieæ wanie, kliknij odnoœnik Wyszukaj w us³udze Active Directory w sekcji Zadania sieciowe w Moich miejscach sieciowych. Zaznacz typ obiektu, którego szukasz, a nastêpnie podaj swoje kryteria. Okno aplikacji wyszukiwania, pokazane na rysunku 33-8, jest dobrze zorganizowane i ³atwe w obs³udze. Rysunek Okienko Foldery Eksploratora Windows pokazuje hierarchiê sieci. Rysunek W wypadku du ej organizacji mo esz u yæ tej strony wyszukiwania w us³udze Active Directory do zlokalizowania drukarki, która posiada pewne funkcje, których potrzebujesz. Wpisz swoje kryteria i kliknij przycisk ZnajdŸ teraz. Wtedy okno powiêkszy siê, a rezultaty twojego wyszukiwania pojawi¹ siê na liœcie w dolnej czêœci okna.

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Rozdzia³ 31 Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Udostêpnianie folderu w sieci 853 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami 864 Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych

Bardziej szczegółowo

Pliki i foldery offline

Pliki i foldery offline Rozdzia³ 15 Konfigurowanie systemu do u ywania plików trybu offline 466 Praca w trybie offline 470 Pliki i foldery offline Opcje buforowania na serwerze 470 W jaki sposób Windows synchronizuje pliki 473

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie informacji Rozdzia³ 14 Szyfrowanie folderów i plików 447 Tworzenie agenta odzyskiwania danych 455 Tworzenie kopii zapasowych certyfikatów 458 Przywracanie zaszyfrowanych plików i folderów 462 W³¹czanie i wy³¹czanie

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu

Administracja systemu Czêœæ VIII Administracja systemu Rozdzia³ 34 Zarz¹dzanie profilami u ytkownika i zasadami....... 941 Rozdzia³ 35 Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ.......... 973 Rozdzia³ 36 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie plików i folderów

Zabezpieczanie plików i folderów Rozdzia³ 13 Sposób instalacji systemu narzuca dostêpne opcje zabezpieczeñ 416 Nowa funkcja! Zachowanie prywatnoœci w³asnych plików 422 Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych Dodatek C Bezpieczeñstwo Czêœæ VII: Dodatki Dodatek C: Bezpieczeñstwo Je eli tworzysz bazê danych na w³asne potrzeby, nie musisz w aden sposób ograniczaæ do niej dostêpu, co oznacza, e informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI Kupuj¹c oprogramowanie bezp³atnie wysy³amy projekt samodzielnego wykonania systemu multimedialnego: >> Dobór sprzêtu, umiejscowienie w koœciele,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1 Sieć domowa szybki start Nokia N93i-1 Sieæ domowa szybki start Wydanie 2, PL, 9200203 Wprowadzenie Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) mo na utworzyæ domow± sieæ kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) tunel, przez który płynie ruch w ramach

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) ZawartoϾ zestawu*

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) Zawartoœæ zestawu* A Division of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu* Router szerokopasmowy Wireless-G D-Rom instalacyjny Symantec Internet Security Instrukcja obs³ugi na D-Rom Instrukcja Szybki start Zasilacz sieciowy

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0001 Wersja: 21-11-2005 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Radio Prox USB. Program Master Instalacja oprogramowania. Pod³¹czenie Instalacja sterowników. Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika

Radio Prox USB. Program Master Instalacja oprogramowania. Pod³¹czenie Instalacja sterowników. Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika Program Master Instalacja oprogramowania Pod³¹czenie Instalacja sterowników Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika Obs³uga pilotów Dodawanie, usuwanie, edycja Baza danych Przenoszenie ustawieñ

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów...

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów... Czêœæ III Zarz¹dzanie plikami Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów........... 341 Rozdzia³ 12 Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie......... 375 Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów..............

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja / 10-06-2010 KRPANO / SZYFROWANIE PLIKÓW WYCIECZKI WIRTUALNEJ Z OGRANICZENIEM ODTWARZANIA ZAWARTOŒCI DO WSKAZANEJ DOMENY. str.

Instrukcja / 10-06-2010 KRPANO / SZYFROWANIE PLIKÓW WYCIECZKI WIRTUALNEJ Z OGRANICZENIEM ODTWARZANIA ZAWARTOŒCI DO WSKAZANEJ DOMENY. str. Instrukcja / 10-06-2010 KRPANO / SZYFROWANIE PLIKÓW WYCIECZKI WIRTUALNEJ Z OGRANICZENIEM ODTWARZANIA ZAWARTOŒCI DO WSKAZANEJ DOMENY www.annecypanoramique.com Pewne modyfikacje zwi¹zane z szyfrowaniem s¹

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie Windows XP

Dostosowywanie Windows XP Czêœæ II Dostosowywanie Windows XP Rozdzia³ 8 Dostosowywanie wygl¹du Windows XP............ 219 Rozdzia³ 9 Opcje zamykania systemu i zarz¹dzania energi¹........ 271 Rozdzia³ 10 Automatyzacja Windows XP............

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_05/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Przygotowanie dedykowanego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie w asnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Zadanie

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan. Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS

Grzegorz Cygan. Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS Grzegorz Cygan Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS Aplikacja System operacyjny System plików NTFS System plików FAT32 Dysk twardy Pen drive Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Sztuczki z rejestrem systemu Windows

Sztuczki z rejestrem systemu Windows Sztuczki z rejestrem systemu Windows Czym jest rejestr? Rejestr jest jedną z najważniejszych części systemu Windows. Jest to baza danych zawierająca informacje o zainstalowanych urządzeniach i programach,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME.

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME. Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME. Wstęp Zanim przystąpisz do konfigurowania połączenia się z siecią bezprzewodową eduroam upewnij

Bardziej szczegółowo