Przegl¹danie informacji o systemie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegl¹danie informacji o systemie"

Transkrypt

1 Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi informacji o systemie 1048 Przegl¹danie informacji o systemie Czêœæ IX: Dodatki Dodatek D: Przegl¹danie informacji o systemie Byæ mo e w celu rozwi¹zania problemu, a mo e z ciekawoœci, okazjonalnie bêdziesz potrzebowa³ dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o twoim komputerze: jaki rodzaj sprzêtu posiadasz, jakie oprogramowanie jest zainstalowane itd. Dodatek ten zawiera przegl¹d narzêdzi zawartych w systemie Microsoft Windows XP, s³u ¹cych do wyœwietlania informacji o twoim komputerze. Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze Jeœli chcesz uzyskaæ odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz¹ce twojego systemu operacyjnego i komputera, nie znajdziesz lepszego miejsca ni karta Ogólne w oknie dialogowym W³aœciwoœci systemu, pokazana na rysunku D-1 na nastêpnej stronie. Niewa ne, gdzie siê w tej chwili znajdujesz w systemie Windows oraz jaka jest preferowana przez ciebie metoda podawania informacji, W³aœciwoœci systemu s¹ o kilka klikniêæ lub wciœniêæ klawiszy od ciebie. Mo esz otworzyæ W³aœciwoœci systemu, u ywaj¹c dowolnej z nastêpuj¹cych metod: Wciœnij klawisz z logo Windows i klawisz [Break]. Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz W³aœciwoœci. (Dzia³a to w dowolnym miejscu, w którym pojawia siê Mój komputer, w³¹czaj¹c w to menu Start, Pulpit, pasek zadañ Eksploratora Windows oraz okno Eksploratora Windows).

2 1046 Czêœæ IX: Dodatki W Panelu sterowania otwórz System (w kategorii Wydajnoœæ i konserwacja). W oknie dialogowym Uruchom albo w oknie Wiersza polecenia wpisz sysdm.cpl. Z okna dialogowego W³aœciwoœci systemu jest ju tylko jeden krok do Mened era urz¹dzeñ, pokazanego na rysunku D-2. Mened er urz¹dzeñ pokazuje szczegó³owe informacje dotycz¹ce zainstalowanego sprzêtu, w³¹czaj¹c w to informacje o sterownikach. Je eli masz ju otwarte W³aœciwoœci systemu, kliknij kartê Sprzêt, a nastêpnie przycisk Mened er urz¹dzeñ. Mo esz bezpoœrednio otworzyæ Mened era urz¹dzeñ, bez przechodzenia przez W³aœciwoœci systemu, wpisuj¹c w oknie dialogowym Uruchom albo w oknie Wiersza polecenia devmgmt.msc. System operacyjny, numer wersji i poziom uaktualnienia Typ i zegar procesora Zainstalowana pamiêæ Rysunek D-1. W³aœciwoœci systemu dostarczaj¹ podstawowych informacji. Rysunek D-2. Mened er urz¹dzeñ jest przystawk¹ programu MMC, która zawiera listê zainstalowanych urz¹dzeñ. Mened er urz¹dzeñ pokazuje urz¹dzenia. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce sposobu korzystania z tych informacji znajdziesz w rozdziale 6 Konfigurowanie urz¹dzeñ i rozwi¹zywanie problemów z nimi.

3 Dodatek D: Przegl¹danie informacji o systemie 1047 WSKAZÓWKA U yj konsoli Zarz¹dzanie komputerem Przystawka Mened er urz¹dzeñ zawarta jest w konsoli Zarz¹dzanie komputerem, wraz z kilkoma innymi u ytecznymi przystawkami. Mo esz otworzyæ konsolê Zarz¹dzanie komputerem u ywaj¹c dowolnego z nastêpuj¹cych sposobów: Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer, a nastêpnie Zarz¹dzaj. W Narzêdziach administracyjnych (je eli nie ma ich w menu Start, przejdÿ do kategorii Wydajnoœæ i konserwacja w Panelu sterowania) otwórz Zarz¹dzanie komputerem. W wierszu polecenia wpisz compmgmt.msc. Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej Najbardziej atrakcyjna forma wyœwietlania informacji o systemie znajduje siê w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. Oprócz prezentowania ró nych informacji w przyci¹gaj¹cej wzrok formie, strony Centrum pomocy i obs³ugi technicznej zawieraj¹ ³¹cza do informacji o rozwi¹zywaniu problemów, uaktualnieñ i pomocy tekstowej. Rysunek D-3 pokazuje przyk³ad. Rysunek D-3. Centrum pomocy i obs³ugi technicznej oferuje du y zasób informacji o systemie gdy ju znajdziesz odpowiednie ³¹cza. Chocia wizualna strona prezentacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej jest atrakcyjna, odnalezienie potrzebnych ci informacji wymaga wybierania odpowiednich ³¹czy. Rozpocznij swoj¹ podró na stronie domowej Centrum pomocy i obs³ugi technicznej. Po prawej stronie, pod napisem Wybierz zadanie, kliknij U yj narzêdzi, aby wyœwietliæ informacje o komputerze i przeanalizowaæ problemy. Nastêpnie na

4 1048 Czêœæ IX: Dodatki liœcie Narzêdzi, która pojawi siê w lewym penelu, kliknij Mój komputer, Informacje. W prawym panelu pojawi siê lista ³¹czy ka de z nich prowadzi do innego raportu o twoim systemie. Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi informacji o systemie Je eli chcesz zwiêz³ego streszczenia dotycz¹cego twojej konfiguracji bez wizualnych dodatków, Windows oferuje dwa narzêdzia o podobnych nazwach, Systeminfo oraz Informacje o systemie. Systeminfo Systeminfo.exe jest narzêdziem wiersza polecenia, które wyœwietla informacje dotycz¹ce twojej wersji systemu Windows, BIOS-u, procesora, pamiêci i kilku innych ezoterycznych elementów. Rysunek D-4 pokazuje przyk³adowy wynik. Rysunek D-4. Narzêdzie Systeminfo.exe dostarcza ³atwego sposobu gromadzenia informacji o wszystkich komputerach w twojej sieci w pojedynczej bazie danych. Aby uruchomiæ Systeminfo, w wierszu polecenia wpisz systeminfo. Oprócz formy listy pokazanej na rysunku, Systeminfo oferuje dwa formaty, które s¹ u yteczne, je eli chcesz pracowaæ z informacjami w innym programie: Tabela (sta³a szerokoœæ kolumn) oraz CSV (wartoœci rozdzielone przecinkami). Aby u yæ jednego z tych formatów, do³¹cz prze³¹cznik /Fo. Bêdziesz musia³ równie przekierowaæ wyjœcie do pliku. Na przyk³ad aby otrzymaæ oddzielone przecinkami informacje w pliku o nazwie Info.csv, wpisz nastêpuj¹ce polecenie: systeminfo /fo csv > info.csv Czas pracy systemu pokazuje, ile czasu up³ynê³o od momentu, kiedy po raz ostatni ponownie uruchomi³eœ komputer Prze³¹cznik /S pozwala uzyskaæ informacjê o innym komputerze w twojej sieci. (Je eli twoja nazwa u ytkownika i has³o nie odpowiadaj¹ tym nale ¹cym do konta na innym komputerze, musisz równie u yæ prze³¹czników /U oraz /P, aby podaæ nazwê u ytkownika i has³o uwierzytelnionego konta). Je eli gromadzisz informacje o wszystkich komputerach w twojej sieci, mo esz importowaæ plik, który utworzysz, do programu arkusza kalkulacyjnego albo bazy danych, aby te infor-

5 Dodatek D: Przegl¹danie informacji o systemie 1049 macje przeœledziæ i przeanalizowaæ. Nastêpuj¹ce polecenie do³¹cza informacje o komputerze Badlands do oryginalnego pliku, który utworzy³eœ: systeminfo /s badlands /fo csv >> info.csv UWAGA Program Systeminfo nie jest dostêpny w systemie Windows XP Home Edition. Informacje o systemie Narzêdzie Informacje o systemie dla którego czêsto u ywana jest nazwa pochodz¹ca od pliku wykonywalnego, Msinfo32.exe jest technicznym rajem. Dostarcza ono ró nego rodzaju informacji o sprzêcie i oprogramowaniu w twoim systemie w oknie pozbawionym dodatków. S³u y ono równie jako menu dla innych narzêdzi diagnostycznych. Kolejne czêœci omawiaj¹ Informacje o systemie bardziej szczegó³owo. Odnajdywanie i rozszyfrowywanie informacji w Informacjach o systemie Informacje o systemie wyœwietlaj¹ du ¹ iloœæ informacji konfiguracyjnych w przejrzysty sposób, jak pokazano na rysunku D-5. Przy u yciu Informacji o systemie mo esz wyszukiwaæ specyficzne informacje, zapisywaæ informacje, przegl¹daæ informacje dotycz¹ce innych komputerów, a nawet zobaczyæ listê zmian w twoim systemie. Rysunek D-5. Informacje o systemie s³u ¹ tylko do przegl¹dania informacji konfiguracyjnych; nie mo esz u ywaæ tego narzêdzia do wybierania ustawieñ. Aby uruchomiæ narzêdzie Informacje o systemie, u yj dowolnej z nastêpuj¹cych metod: W oknie dialogowym Uruchom wpisz msinfo32. W oknie Wiersza polecenia wpisz start msinfo32. Kliknij przycisk Start, wybierz Wszystkie programy, Akcesoria, Narzêdzia systemowe, Informacje o systemie. Na pierwszej stronie Centrum pomocy i obs³ugi technicznej kliknij U yj narzêdzi, aby wyœwietliæ informacje o komputerze i przeanalizowaæ problemy, Zaawanso-

6 1050 Czêœæ IX: Dodatki wane informacje o systemie, Wyœwietl szczegó³owe informacje o systemie (Msinfo32.exe). W menu Pomoc wielu aplikacji, ³¹cznie z pakietem Microsoft Office, mo esz wyœwietliæ informacje o programie, a w oknie dialogowym, które siê pojawi, klikn¹æ przycisk Informacje o systemie. Sposób nawigacji w programie Informacje o systemie jest podobny do tego z Eksploratora Windows albo konsoli MMC: w lewym okienku klikasz kategoriê, aby zobaczyæ jej zawartoœæ w prawym okienku. Tabela D-1 zawiera streszczenie dostêpnych informacji. W Informacjach o systemie inne programy mog¹ dostarczaæ informacji o sobie w formacie, który mo e byæ wyœwietlany w Informacjach o systemie; mo esz tu zobaczyæ dodatkowe kategorie oraz dodatkowe informacje o twoim systemie. Tabela D-1. Informacje dostêpne w programie Msinfo32 Kategoria Podsumowanie systemu Zasoby sprzêtowe Sk³adniki Œrodowisko oprogramowania Ustawienia internetowe Aplikacje Opis Informacje podobne do dostarczanych przez Systeminfo.exe: wersja systemu Windows, nazwa komputera, producent komputera, model, procesor, wersja i data BIOS-u, informacje o pamiêci Informacje o udostêpnionych zasobach systemowych, takich jak porty We/Wy oraz przerwania IRQ; konfliktach sprzêtowych; u ywanych kana³ach DMA; urz¹dzeniach z zasobami rêcznie okreœlonymi, a nie przydzielonymi przez system; u ywanych portach We/Wy; u ywanych przerwaniach IRQ oraz adresach pamiêci u ywanych przez urz¹dzenia Informacje o ka dym zainstalowanym urz¹dzeniu sprzêtowym, ³¹cznie z u ywanymi zasobami, opisem urz¹dzenia, sterownikami oraz aktualnym stanem Informacje o sterownikach, zmiennych œrodowiskowych, otwartych zadaniach drukowania, po³¹czeniach sieciowych, uruchomionych zadaniach, za³adowanych modu³ach DLL, grupach programów w menu Start, programach uruchamianych podczas uruchamiania komputera, powi¹zaniach plików z obiektami OLE oraz b³êdach aplikacji Informacje o plikach u ywanych przez program Microsoft Internet Explorer, twoich po³¹czeniach internetowych, tymczasowych plikach internetowych, certyfikatach oraz ustawieniach zabezpieczeñ programu Internet Explorer Informacje specyficzne dla aplikacji, które mog¹ byæ dodane do Informacji o systemie przez zainstalowane programy. Na przyk³ad pakiet Office wymienia szczegó³owe informacje o wszystkim, poczynaj¹c od wersji plików, do zainstalowanych czcionek i domyœlnych ustawieñ uk³adu strony Aby odnaleÿæ okreœlone informacje, u yj funkcji ZnajdŸ programu Informacje o systemie. (Je eli pasek ZnajdŸ nie pojawi³ siê na dole okna Informacji o systemie, wybierz Edycja, ZnajdŸ ukryte). Funkcja znajdÿ jest podstawowa, ale efektywna. Oto kilka rzeczy, które powinieneœ wiedzieæ: Niezale nie od tego, co wpiszesz w polu ZnajdŸ, aby rozpocz¹æ nowe wyszukiwanie, przeszukiwanie rozpoczyna siê od góry zakresu poszukiwania (ca³ej przestrzeni nazw, chyba e zaznaczysz pole Przeszukaj tylko wybran¹ kategoriê), a nie od aktualnie zaznaczonego elementu.

7 Dodatek D: Przegl¹danie informacji o systemie 1051 Zaznaczenie pola Przeszukaj tylko nazwy kategorii powoduje, e funkcja ZnajdŸ patrzy tylko na lewe okienko. Je eli pole to nie jest zaznaczone, przeszukiwany jest ca³y tekst w obu okienkach. Eksportowanie informacji o systemie Mo esz zachowaæ swoje informacje konfiguracyjne co zawsze przydaje siê przy rekonstrukcji systemu na kilka sposobów: Mo esz zapisaæ informacje jako plik.nfo. Mo esz póÿniej otworzyæ ten plik (na tym samym komputerze albo na innym komputerze z programem Informacje o systemie), aby obejrzeæ zapisane informacje. Aby zapisaæ informacje w tym formacie, wybierz Plik, Zapisz. Zapisywanie w ten sposób zawsze obejmuje ca³y zbiór informacji. Mo esz zapisaæ wszystkie informacje albo tylko czêœæ jako plik z niesformatowanym tekstem. Aby zapisaæ informacje jako plik tekstowy, zaznacz interesuj¹c¹ ciê kategoriê i wybierz Plik, Eksportuj. Je eli chcesz zapisaæ wszystkie informacje jako plik tekstowy, zaznacz Podsumowanie systemu, zanim zapiszesz plik. Mo esz wydrukowaæ wszystkie informacje lub ich czêœæ. Zaznacz interesuj¹c¹ ciê kategoriê i wybierz Plik, Drukuj; upewnij siê, e w sekcji Zakres stron wybrane jest pole Zaznaczenie i upewnij siê, e masz mnóstwo papieru pod rêk¹. W zale noœci od konfiguracji twojego systemu, liczby zainstalowanych aplikacji itd, twój raport mo e osi¹gn¹æ 100 stron. Niezale nie od tego, w jaki sposób zapisujesz informacje, program Informacje o systemie odœwie a (uaktualnia) informacje zaraz przed wykonaniem polecenia. WSKAZÓWKA Zapisuj okresowo informacje o systemie Zapisywanie informacji o konfiguracji systemu, kiedy twój komputer dzia³a poprawnie, dostarcza u ytecznego narzêdzia, którego mo esz u yæ, gdy masz problemy. Porównanie bie ¹cej konfiguracji komputera ze znan¹, stanowi¹c¹ dobry punkt odniesienia konfiguracj¹, mo e ci pomóc zauwa yæ obszary potencjalnie zagro one mo liwoœci¹ wyst¹pienia problemów. Mo esz otworzyæ kilka instancji Informacji o systemie, tak aby mieæ bie ¹c¹ konfiguracjê wyœwietlon¹ w jednym oknie oraz konfiguracjê odniesienia w drugim. Przegl¹danie historii informacji o systemie Program Informacje o systemie utrzymuje miesiêczn¹ historiê kluczowych elementów twojej konfiguracji. Uaktualnia swoje rekordy historii, robi¹c codzienne zdjêcia, oraz zapisuje wszystkie ró nice w stosunku do ostatniego zdjêcia za ka dym razem, kiedy uruchomisz Informacje o systemie. Uzbrojony w te informacje, mo esz cofn¹æ siê i zobaczyæ, jakie zmiany pojawi³y siê w konfiguracji zaraz przed wyst¹pieniem problemu; mo e to pomóc w zidentyfikowaniu problemu. Mo esz przegl¹daæ zmiany w konfiguracji, wybieraj¹c w menu Widok, Historia systemu. Zaznacz datê w polu Poka zmiany od i wybierz kategoriê. (W tym widoku pojawiaj¹ siê tylko kategorie najwy szego poziomu). Jak pokazano na rysunku D-6, informacje s¹ wyœwietlane gêsto, ale mo esz u yæ kilku technik, aby skupiæ siê na tych informacjach, które ciê interesuj¹:

8 1052 Czêœæ IX: Dodatki Kliknij kolumnê nag³ówka, aby posortowaæ rekordy wed³ug tego pola. U yj funkcji znajdÿ. Rysunek D-6. Mo esz tu zobaczyæ, e kilka folderów zosta³o usuniêtych z menu Start. U ywanie Informacji o systemie do otwierania innych narzêdzi diagnostycznych Menu Narzêdzia w programie Informacje o systemie posiada polecenia, które otwieraj¹ inne narzêdzia s³u ¹ce do wyœwietlania informacji o systemie, mog¹ce pomóc w diagnozowaniu problemów. Nale ¹ do nich: Diagnostyka sieci. Diagnostyka sieci wyœwietla szczegó³owe informacje dotycz¹ce twoich po³¹czeñ sieciowych. Ponadto, oprócz wyœwietlania informacji konfiguracyjnych, przeprowadza kilka testów ³¹cznoœci w sieci (takich jak Ping dla innych komputerów w twojej sieci i twojego serwera DNS). Narzêdzie diagnostyczne DirectX. Narzêdzie diagnostyczne DirectX wyœwietla informacje o sk³adnikach DirectX, które u ywaj¹ akceleracji sprzêtowej do poprawienia wydajnoœci video i audio. Ponadto Narzêdzie diagnostyczne DirectX przeprowadza kilka testów kompatybilnoœci. Narzêdzie to mo esz uruchomiæ bezpoœrednio, wpisuj¹c w wierszu polecenia dxdiag.

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo