4.1 Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne Strategia rozwoju...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.1 Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa... 12 4.1.1 Czynniki wewnętrzne... 12 4.1.2 Czynniki zewnętrzne... 12 4.2 Strategia rozwoju..."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Grupy Kapitałowej TORFARM ZA I PÓŁROCZE 2008

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRYPY KAPITAŁOWEJ TORFARM Przedmiot podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TORFARM Struktura sprzedaŝy Zaopatrzenie NAJWAśNIEJSZE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY TORFARM W I PÓŁROCZU OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH Rachunek zysków i strat Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności Struktura aktywów i pasywów Rotacja kapitału obrotowego Przepływy pienięŝne Ocena zarządzania środkami pienięŝnymi Główne Inwestycje Ocena moŝliwości zrealizowania planowanych inwestycji PERSPEKTYWY ROZWOJU Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne Strategia rozwoju POZOSTAŁE INFORMACJE Informacja o zawartych umowach znaczących Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Umowy kredytowe, poŝyczki, poręczenia i gwarancje Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Akcje i udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Umowy w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Informacja o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

3 1. Opis podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TORFARM. 1.1 Przedmiot podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TORFARM. Przedmiotem podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TORFARM jest hurtowa sprzedaŝ środków farmaceutycznych i medycznych na terenie całego kraju poprzez sieć magazynów i biur handlowych. Oferta handlowa obejmuje około środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Grupa Kapitałowa TORFARM w działalności operacyjnej wykorzystuje centralę firmy TORFARM S.A. w Toruniu, siedziby i oddziały spółek zaleŝnych, biura handlowe oraz magazyny. Taka organizacja pozwala na zapewnienie standardu serwisowego w postaci dwukrotnej bezpośredniej dostawy w ciągu dnia leków do aptek na obszarze ponad 90% terytorium kraju. Głównym zadaniem reprezentantów handlowych jest bezpośrednia obsługa klientów Grupy Kapitałowej TORFARM - aptek, szpitali i hurtowni, w ramach której budowane są długofalowe relacje handlowe. Podstawowe zadanie telemarketingu to telefoniczna i elektroniczna obsługa klientów, w tym m.in. przyjmowanie zamówień. Ze względu na charakter działalności Grupy większość przychodów ze sprzedaŝy stanowi sprzedaŝ towarów i materiałów. Oferta asortymentowa Grupy Kapitałowej TORFARM obejmuje, m.in.: - pełny asortyment środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, - wyposaŝenie aptek (sprzęt medyczny, meble, odzieŝ), - usługi doradcze i szkolenia w zakresie nowoczesnego zarządzania apteką, - usługi zarządzania powierzchnią reklamową aptek. Grupa jest organizatorem następujących programów wsparcia dla aptek: - Świat Zdrowia program lojalnościowy nakierowany na budowanie pozytywnych relacji między apteką i pacjentem, - Nowoczesna Apteka - pomaga w dostosowaniu wyposaŝenia aptek do wymogów farmaceutycznych. Podstawą strategii Grupy jest niekonkurowanie z własnymi klientami GK TORFARM nie posiada i nie zakłada własnych sieci aptecznych, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w skłonności dominującego segmentu aptek niezaleŝnych do zaopatrywania się w Grupie. 3

4 1.2 Struktura sprzedaŝy W I półroczu 2008 podobnie jak w latach poprzednich działalność Grupy Kapitałowej TORFARM koncentrowała się na rynku aptecznym. Udział sprzedaŝy Grupy na rynek apteczny wyniósł ponad 95%. W mniejszym zakresie Grupa obsługuje szpitale, zakłady opieki zdrowotnej oraz sklepy medyczne i drogeryjne. Grupa Kapitałowa TORFARM w ramach kompletnej oferty usługowej dla aptek zapewnia takŝe wyposaŝenie w sprzęt medyczny, meble, a takŝe usługi doradcze w zakresie nowoczesnego zarządzania apteką oraz szkolenia. Grupa Kapitałowa TORFARM prowadzi sprzedaŝ produktów leczniczych i wyrobów medycznych na terenie całego kraju. Grupa nie jest uzaleŝniona od Ŝadnego z odbiorców - sprzedaŝ do 10 największych odbiorców aptecznych stanowiła poniŝej 5% przychodów ze sprzedaŝy. SprzedaŜ na rynkach zagranicznych jest nieistotna dla działalności Grupy Kapitałowej TORFARM. 1.3 Zaopatrzenie Grupa Kapitałowa TORFARM zaopatruje się u ponad 500 dostawców, co gwarantuje niezaleŝność dostaw od poszczególnych kontrahentów oraz szeroki zakres asortymentowy oferty handlowej. Wśród współpracujących podmiotów znajdują się: producenci krajowi, przedstawicielstwa producentów zagranicznych, dystrybutorzy farmaceutyczni, producenci zagraniczni. Wobec Ŝadnego z dostawców nie występuje uzaleŝnienie - udział 10 największych dostawców w zakupach ogółem wyniósł w I półroczu 2008 r. poniŝej 40 % wartości kosztów sprzedaŝy. 4

5 2. NajwaŜniejsze zdarzenia i czynniki mające wpływ na działalność Grupy TORFARM w I półroczu Program Świat Zdrowia Świat Zdrowia to program wsparcia marketingowego dla niezaleŝnych aptek. Program pozwala Aptece zwiększyć sprzedaŝ poprzez budowanie lojalności pacjenta wobec Apteki. W I półroczu 2008r. Świat Zdrowia pozyskał do współpracy 78 nowych aptek. Na koniec czerwca 2008 r. w programie Świat Zdrowia uczestniczyły 1474 apteki. Udział obrotów aptek Świat Zdrowia w Grupie TORFARM stanowi obecnie ponad 30% obrotu całej Grupy Kapitałowej Torfarm. W I półroczu 2008 r. Świat Zdrowia rozpoczął ogólnopolską kampanię reklamową, która ma na celu: budowanie świadomości marki aptek Świat Zdrowia, wyróŝnienie aptek na tle konkurencji, promocję nowego tytułu prasowego dystrybuowanego na terenie aptek oraz zachęcenie pacjentów do odwiedzenia aptek i odebrania czasopisma. Kampania skierowana jest głównie do kobiet, obejmowała outdoor, nośniki mobilne, Internet i ogólnopolską prasę kobiecą. Zgoda UOKiK na przejęcia Hurtowni Leków Panaceum Sp. z o.o. W dniu roku TORFARM S.A. otrzymał decyzję w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad Hurtownią Leków Panaceum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Decyzją nr DKK-14/08 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie ww. koncentracji. PowyŜsza decyzja spełnia warunek zawarty w umowie nabycia udziałów przez Emitenta od dotychczasowych akcjonariuszy HL Panaceum szczegóły dotyczące tej transakcji zawarte są w raporcie bieŝącym nr 43/2007 z dnia 21 września 2007 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 13 czerwca 2008 r. odbyło się ZWZ TORFARM S.A., które podjęło następujące uchwały: - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., - podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2007r., ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, - zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORFARM za 2007r., 5

6 - udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r., - wybór Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, - zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, - zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, - zmiana treści Statutu Spółki, - przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. Pełna treść uchwał opublikowana została raportem bieŝącym nr 11/

7 3. Omówienie wyników finansowych. 3.1 Rachunek zysków i strat Tabela nr 1. Przychody ze sprzedaŝy w mln zł I pół I pół zmiana % Grupa TORFARM 2012,8 1674,1 20,2% TORFARM S.A. 1758,2 1186,9 48,1% Grupa TORFARM zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaŝy na poziomie 20,2% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 10,2% r/r. W I półroczu 2008 po raz pierwszy konsolidowane były wyniki spółek: Optima Radix (od III kw. 2007r.), Itero Katowice (od r.) oraz Panaceum (od r.). Wzrost sprzedaŝy TORFARM S.A. o 48,1 % wynika z przejmowania przez spółkę roli dostawcy dla całej Grupy TORFARM i wzrostu sprzedaŝy do spółek zaleŝnych. Grupa TORFARM koncentruje się na rynku aptecznym sprzedaŝ leków do aptek wynosi ponad 95% ogólnej sprzedaŝy. Pozostałą grupę stanowią szpitale oraz inne hurtownie farmaceutyczne, a takŝe przychody ze sprzedaŝy usług. Udział Grupy TORFARM w rynku hurtu aptecznego wyniósł na koniec I półrocza 2008r. 21,1 %, z czego udział TORFARM S.A. na tym rynku utrzymał się na poziomie 11,5 %. Tabela nr 2. SprzedaŜ poszczególnych spółek GRUPY TORFARM w I półroczu 2008r. Torfarm Silfarm Galenica Panax Vita Plus Tadanco Multi Panaceum Pretium Farm Optima Radix Itero Katowice Prego Pozostałe Korekty Razem 1758,2 136,8 185,8 59, ,2 98, ,6 95,1 34,5-754,5 2012,80 Tabela nr 3. Podstawowe dane finansowe po I półroczu 2008r. I pół I pół Zmiana % Zysk brutto na sprzedaŝy 145,8 91,4 60% Rentowność brutto 7,2% 5,5% Koszty sprzedaŝy 37,4 22,0 70% Koszty zarządu 87,4 60,1 46% Pozostałe przychody operacyjne 2,4 5,2-54% Pozostałe koszty operacyjne 5,0 2,8 78% Zysk na działalności operacyjnej 18,4 11,6 58% Rentowność działalności operacyjnej 0,9% 0,7% Przychody finansowe 3,7 2,3 61% Koszty finansowe 8,3 3,8 161% Zysk brutto 13,3 10,1 32% Zysk netto 9,6 8,1 19% Rentowność netto 0,48% 0,48% Rentowność kapitałów własnych 5,68% 6,63% 7

8 W I półroczu 2008r. Grupa TORFARM zanotowała wyraźny wzrost rentowności brutto do poziomu 7,2%. Wzrost marŝy brutto jest efektem wzrostu skali zakupów (w tym jednorazowych zakupów promocyjnych), rozwoju programu Świat Zdrowia, poprawy procesów zarządzania rentownością klientów oraz wzrostu sprzedaŝy dodatkowych usług dla producentów leków. Koszty sprzedaŝy i zarządu wzrosły odpowiednio o 70% i 46% w wyniku konsolidacji nowych podmiotów, a takŝe rozbudowy struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój programów marketingowych, w szczególności programu Świat Zdrowia. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 18,4 mln zł (wzrost o 58 % r/r), co spowodowało poprawę rentowności operacyjnej do poziomu 0,9% z 0,7 % w I pół. 2007r. Koszty finansowe wzrosły do poziomu 8,3 mln zł (wzrost o 161% r/r). Tak duŝy przyrost to efekt wzrostu zadłuŝenia odsetkowego w wyniku procesu akwizycyjnego, utrzymywania wysokiego stanu magazynowego oraz wzrostu stóp procentowych. Zysk netto wyniósł 9,6 mln zł (wzrost o 19% r/r.) Rentowność netto utrzymała się na poziomie 0,48%. Zasady wyliczania wskaźników: rentowność brutto = zysk brutto na sprzedaŝy / przychody ze sprzedaŝy okresu, rentowność działalności operacyjnej = zysk z działalności operacyjnej okresu/przychody ze sprzedaŝy okresu, rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaŝy okresu, rentowność kapitałów własnych = zysk netto/ średni stan kapitału własnego. 3.2 Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności W I półroczu 2008r. nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na wynik finansowy. 3.3 Struktura aktywów i pasywów Tabela nr 4. Struktura bilansu na koniec czerwca 2008 r. oraz na koniec 2007r. w mln zł Aktywa trwałe 235,0 20% 230,8 20% Aktywa obrotowe 968,1 80% 911,4 80% Razem aktywa 1 203, ,3 Kapitał własny 170,7 14% 166,6 15% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 032,4 86% 975,7 85% Razem pasywa 1 203, ,3 8

9 W I półroczu 2008r. nie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze bilansu przy niewielkim wzroście sumy bilansowej udział aktywów trwałych w aktywach ogółem utrzymał się na poziomie 20% i był wyŝszy od udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów. Grupa TORFARM planuje zwiększenie udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów trwałych poprzez m.in. sprzedaŝ części majątku trwałego. Tabela nr 5. Wskaźniki zadłuŝenia Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia 0,86 0,85 Wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych 6,05 5,86 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,94 0,95 Wskaźnik zadłuŝenia krótkoterminowego 0,82 0,81 Wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego 0,04 0,05 W I półroczu 2008r. nastąpił niewielki wzrost zadłuŝenia odsetkowego Grupy TORFARM głównie w efekcie wzrostu stanu zapasów. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi spadł do poziomu 94%. Spółka dąŝy do poprawy tego wskaźnika poprzez zmianę struktury zadłuŝenia bankowego oraz zmniejszenie majątku trwałego. Zasady wyliczania wskaźników: wskaźnik ogólnego zadłuŝenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / pasywa ogółem, wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) / kapitały własne, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe, wskaźnik zadłuŝenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem, wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem. 9

10 3.4 Rotacja kapitału obrotowego Tabela nr 6. Rotacja kapitału obrotowego. I pół. 2008r. I pół. 2007r. Cykl rotacji zapasów 47,9 30,2 Cykl rotacji naleŝności 30,4 25,6 Cykl rotacji zobowiązań 68,4 46,2 Cykl operacyjny (1+2) 78,3 55,8 Cykl konwersji gotówki (4-3) 9,9 9,6 W I półroczu 2008 r. nastąpiło wydłuŝenie cyklu operacyjnego z 55,8 do 78,3 dni z powodu zrealizowania duŝych zamówień zakupowych u producentów w ostatnich tygodniach czerwca 2008r. Spowodowało to znaczny wzrost stanu zapasów oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Cykl rotacji naleŝności uległ wydłuŝeniu głównie z powodu konsolidacji spółek zaleŝnych, posiadających dłuŝsze terminy płatności u klientów. Zasady wyliczania wskaźników: cykl rotacji zapasów = (średni stan zapasów/przychody ze sprzedaŝy )*liczba dni w okresie, cykl rotacji naleŝności = (średni stan naleŝności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaŝy)*liczba dni w okresie, cykl rotacji zobowiązań = (średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaŝy)*liczba dni w okresie. 3.5 Przepływy pienięŝne Płynność finansowa Tabela nr 7. Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieŝącej 0,98 1 Wskaźnik płynności szybkiej 0,4 0,4 Wskaźniki płynności w I półroczu 2008r. utrzymywały się na stabilnym poziomie wskaźnik płynności bieŝącej spadł nieznaczne do 0,98 na koniec czerwca 2008r. Zasady wyliczania wskaźników: wskaźnik płynności bieŝącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe. 10

11 3.6 Ocena zarządzania środkami pienięŝnymi W I półroczu 2008r. w Grupie TORFARM nie występowały zagroŝenia związane ze zdolnością obsługi zobowiązań. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły tys. zł i zostały przeznaczone na działalność inwestycyjną (8.063 tys. zł) oraz działalność finansową (5.103 tys. zł). Stan środków pienięŝnych wzrósł o tys. zł do poziomu tys. zł. 3.7 Główne Inwestycje Grupa Kapitałowa TORFARM zrealizowała program inwestycyjny w postaci nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych na łączną kwotę (8.457) tys. zł. Wydatki te związane były z rozwojem systemów IT oraz automatyzacją i modernizacją systemów magazynowych. Wydatki na nabycie jednostek zaleŝnych wyniosły (1.157) tys. zł. Udzielone poŝyczki wyniosły tys. zł i przewyŝszyły o tys. zł kwotę spłaconych poŝyczek. 3.8 Ocena moŝliwości zrealizowania planowanych inwestycji W 2008r. Grupa TORFARM planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie ok mln zł, z czego: - nakłady na rozwój systemów IT: 3-5 mln zł, - inwestycje w rozwój infrastruktury logistycznej (rozbudowa i automatyzacja magazynów): mln zł. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych. 11

12 4. Perspektywy rozwoju. 4.1 Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Czynniki wewnętrzne Umiejętność dalszego pozyskiwania udziałów rynkowych, w szczególności dalszego wzrostu organicznego. Strategia Grupy nie przewiduje posiadania własnej sieci detalicznej (bezpośrednio i pośrednio) w celu niekonkurowania ze swoimi klientami i pozyskania ich lojalności. Czynnik ten w ocenie spółki ma istotny pozytywny wpływ na moŝliwości dalszego zwiększania udziału rynkowego. Efektywność procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej TORFARM, niezbędnego do obniŝenia poziomu kosztów stałych. Ze względu na fakt, iŝ działalność Spółki charakteryzuje się niską rentownością netto, ścisła kontrola kosztów oraz skuteczne zarządzanie rentownością klientów ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników ekonomicznych Spółki. Zdolność do integracji nowych firm w powstałej grupie kapitałowej. Rozwój programu Świat Zdrowia. Przyszłe sukcesy Grupy związane są z jakością i lojalnością kadry zarządzającej. Ich praca na rzecz Grupy w kierunku osiągania jak najlepszych wyników w długiej perspektywie, moŝe mieć istotne znaczenie dla pozycji Grupy na konkurencyjnym rynku. W związku z powyŝszym w Spółce dominującej został wdroŝony program motywacyjny oparty na kryteriach przydziału związanych z wynikami finansowymi Spółki oraz wzrostem kursu giełdowego akcji Czynniki zewnętrzne Wzrost rynku farmaceutycznego w Polsce, przekładający się bezpośrednio na wzrost sprzedaŝy Grupy TORFARM. Wzrost rynku produktów farmaceutycznych w wyniku obserwowanego zjawiska starzenia się społeczeństwa (czynnik demograficzny) oraz wzrostu świadomości (czynnik społeczny), skutkujących wzrostem popytu na środki farmaceutyczne i sprzęt medyczny. Zmiany prawne w zakresie marŝ urzędowych, w tym norm i regulacji stosowanych na terytorium Unii Europejskiej. Poziom stóp procentowych. Wysokie zadłuŝenie będące efektem budowy grupy kapitałowej eksponuje emitenta na ryzyko stóp procentowych. Presja na wzrost wynagrodzeń. Ceny paliw, których wzrost negatywnie wpływa na koszty logistyki. Ceny paliw mają bezpośredni wpływ na poziom kosztów operacyjnych ponoszonych przez Spółkę. 12

13 4.2 Strategia rozwoju Grupa Kapitałowa TORFARM osiągnęła w 2007 roku pozycję wiodącego dystrybutora na rynku hurtu aptecznego. Grupa zwiększyła swój udziału w rynku aptecznym do poziomu ok. 21,6% na koniec I połowy 2008 roku. Taki udział w rynku moŝliwy był do osiągnięcia głównie dzięki przejęciom podmiotów z branŝy, ale takŝe na skutek wzrostu organicznego. Osiągnięcie tej pozycji było niezbędnym krokiem do wzrostu wartości spółki dłuŝszym okresie. Strategia TORFARM S.A. przewiduje koncentrację na: - integracji operacyjnej Grupy Kapitałowej TORFARM, - poprawie efektywności działania, - wykorzystanie wszystkich efektów skali, w szczególności związanymi z ujednoliceniem zakupów w Grupie TORFARM, - dalszej poprawie jakości obsługi, ciągłości zaopatrzenia, a takŝe ciągłe zwiększanie asortymentu, przy zachowaniu atrakcyjnych cen i warunków handlowych. TORFARM S.A. optymistycznie postrzega perspektywy rozwoju rynku hurtu aptecznego. Według prognoz TORFARM S.A. wzrost rynku farmaceutycznego powinien przekraczać średniorocznie 5% w najbliŝszych 7 latach. TORFARM zamierza powiększać swój udział w rynku poprzez m.in.: - najwyŝszy standard obsługi klientów, - niekonkurowanie z własnymi klientami nieposiadanie własnych aptek i wspomaganie aptek niezaleŝnych, - posiadanie statusu preferowanego odbiorcy dla głównych producentów, - oferowanie korzystnych warunków handlowych, - rozwój programu Świat Zdrowia. Kluczowym obszarem działalności TORFARM S.A. w latach będzie integracja Grupy Kapitałowej TORFARM nastawiona na zwiększenie efektywności działania i poprawę wskaźników rentowności. 13

14 5. Pozostałe informacje 5.1 Informacja o zawartych umowach znaczących Znaczące umowy z dostawcami towarów Wymiana handlowa realizowana jest przez Grupę TORFARM w oparciu o kaŝdorazowo składane zamówienia. JeŜeli Grupa zawiera umowy handlowe mają one charakter ramowy i regulują przede wszystkim indywidualne dla kaŝdej umowy warunki współpracy. Z uwagi na indywidualny charakter kaŝdej umowy w większości przypadków umowy zawierają takŝe klauzulę poufności dotyczącą warunków współpracy. Grupa TORFARM uznaję umowę handlową za znaczącą według kryterium 10% przychodów ze sprzedaŝy. W I półroczu 2008R. Ŝaden z dostawców nie osiągnął 10% udziału w ogólnej wartości zakupów. Znaczące umowy kredytowe W dniu 5 maja 2008r. Spółka otrzymała podpisany z dniem 28 kwietnia 2008r. aneks do umowy kredytowej z dnia 30 marca 1999r. zawartej z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie. Na mocy aneksu udostępniony został kredyt w wysokości ,- PLN na okres do dnia 30 kwietnia 2009r. Warunki umowy nie odbiegają w znaczący sposób od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W dniu 19 czerwca 2008 r. Spółka otrzymała podpisany z dniem 30 maja 2008r. Aneks do Kredytu w Rachunku BieŜącym z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy aneksu kredyt został udostępniony na okres do dnia 30 września 2008r. Kwota kredytu została podwyŝszona do wysokości ,00 zł. Warunki umowy nie odbiegają w znaczący sposób od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa została uznana za znaczącą według kryterium kapitałów własnych. Nabycie udziałów Hafis sp. z o.o. W dniu 13 czerwca 2008r. pomiędzy TORFARM S.A. (Kupujący), a ITERO KATOWICE S.A. z siedzibą w Mikołowie (Sprzedający) zawarta została umowa sprzedaŝy udziałów spółki HAFIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie (podmiot zaleŝny ITERO KATOWICE S.A.). Przedmiotem umowy jest 1100 (słownie: jeden tysiąc sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł kaŝdy, w spółce HAFIS Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, o łącznej wartości nominalnej zł, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki. Cena sprzedaŝy udziałów wyniosła zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). TORFARM S.A. dokonał zakupu ze 14

15 środków własnych i traktuje nabyte aktywa finansowe jako długoterminową lokatę kapitału. TORFARM S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym ITERO KATOWICE S.A. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium aktywów finansowych o znaczącej wartości. 5.2 Opis transakcji z podmiotami powiązanymi W I półroczu 2008r. Grupa TORFARM nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyła wyraŝoną w złotych równowartość kwoty EUR. 5.3 Umowy kredytowe, poŝyczki, poręczenia i gwarancje Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wykorzystywanych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych instrumentów finansowych na dzień r. przedstawione zostały w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TORFARM za pierwsze półrocze 2008 roku w nocie objaśniającej nr Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących W skład Zarządu Spółki TORFARM S.A. na dzień roku wchodzili: Kazimierz Herba Prezes Zarządu Piotr Sucharski Członek Zarządu Dariusz Śmiejkowski Członek Zarządu Robert Piątek Członek Zarządu Jacek Kołaczek Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki TORFARM na dzień roku wchodzili: Wiesława Herba Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Wiśniewski Członek Rady nadzorczej Leszek Dziawgo - Członek Rady Nadzorczej Leokadia Danek Członek Rady Nadzorczej Maciej Pawełczyk Członek Rady Nadzorczej Dariusz Łyjak Członek Rady Nadzorczej Jerzy Kotkowski Członek Rady nadzorczej 15

16 5.5 Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w I półroczu 2008 r. przedstawiona została w nocie objaśniającej nr 23. Dodatkowo, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wprowadzeniu dla Członków Zarządu, kadry kierowniczej Spółki oraz Członków Zarządów określonych spółek z Grupy Kapitałowej TORFARM programu motywacyjnego. Programem motywacyjnym objęte zostały objęte lata obrotowe 2006, 2007 i Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedŝerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej. Przez kluczowych członków kadry menedŝerskiej Grupy Kapitałowej rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.: a) Członkowie Zarządu Spółki, b) Dyrektorzy Spółki, c) Członkowie Zarządów Spółek Powiązanych. Przy czym osoby wymienione w pkt. a i b uczestniczyć będą we wszystkich latach jego trwania, natomiast osoby, o których mowa w pkt. c w latach Akcje i udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Na dzień r. Członkowie Zarządu posiadali następujące akcje lub udziały w TORFARM S.A. oraz spółkach Grupy Kapitałowej TORFARM. Imię i Nazwisko Ilość posiadanych akcji Wartość nominalna w PLN Kazimierz Herba akcji TORFARM Piotr Sucharski akcji TORFARM Na dzień r. Członkowie Zarządu nie posiadali akcji lub udziałów w innych spółkach Grupy Kapitałowej TORFARM. 16

17 Na dzień r. według wiedzy TORFARM S.A. niŝej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej posiadali następujące ilości akcji TORFARM S.A. Imię i Nazwisko Ilość posiadanych akcji Wartość nominalna w PLN Maciej Pawełczyk Leokadia Danek Dariusz Łyjak Na dzień r. według wiedzy TORFARM S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali akcji lub udziałów w innych spółkach Grupy Kapitałowej TORFARM. 5.7 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Akcjonariusze posiadający 5% w ogólnej liczbie głosów na dzień r. Nazwa podmiotu posiadającego Liczba Udział w kapitale Liczba Udział głosów pow. 5% głosów na WZA posiadanych akcji zakładowym głosów na WZA Kazimierz Herba ,04 % ,04% 5.8 Umowy w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wprowadzeniu dla Członków Zarządu, kadry kierowniczej spółki oraz Członków Zarządów określonych spółek z Grupy Kapitałowej TORFARM programu motywacyjnego w latach obrotowych 2006, 2007 i Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedŝerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej. Zgodnie z załoŝeniami programu, TORFARM S.A. wyemituje Warranty w liczbie sztuk ( Warrantów serii A oraz Warrantów serii B), uprawniających, po spełnieniu 17

18 określonych warunków, do objęcia Akcji stanowiących 5% kapitału zakładowego TORFARM S.A.. Poza wyŝej opisanym programem motywacyjnym, Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 5.9 Informacja o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego W dniu 10 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie 27 pkt.2 ust.7 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki rok Wybranym podmiotem jest "M2 Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2008 zgodnie z umową wyniosą: - badanie sprawozdania finansowego TORFARM S.A. za rok zł, - badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORFARM za rok zł, - przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego TORFARM S.A. za I połowę 2008 roku zł. - przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORFARM za I połowę 2008 roku zł. Koszty badania 2007r. w oparciu o umowę z dnia 17 września 2007r. wyniosły: - badanie sprawozdania finansowego Torfarm S.A. za rok zł, - badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Torfarm S.A. za rok zł, - przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Torfarm S.A. za I połowę 2007 roku zł. - przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Torfarm S.A. za I połowę 2007 roku zł. 18

Grupa Kapitałowa Torfarm. Misja, wizja Wyniki za I kwartał 2007 roku Plany na przyszłość

Grupa Kapitałowa Torfarm. Misja, wizja Wyniki za I kwartał 2007 roku Plany na przyszłość Grupa Kapitałowa Torfarm Misja, wizja Wyniki za I kwartał 2007 roku Plany na przyszłość Warszawa, 16 maja 2007 Zakres prezentacji, prowadzący Zakres prezentacji 1. GK Torfarm S.A. misja, wizja 2. Pozycja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

2. NAJWAśNIEJSZE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ TORFARM W ROKU OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU 17

2. NAJWAśNIEJSZE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ TORFARM W ROKU OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU 17 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Grupy Kapitałowej TORFARM ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GK TORFARM S.A. 3 1.1 PRZEDMIOT PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GK TORFARM S.A. 3 1.2 STRUKTURA SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TORFARM...

1. OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TORFARM... SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Grupy Kapitałowej TORFARM ZA ROK 2008 SPIS TREŚCI 1. OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TORFARM... 4 1.1 Przedmiot podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TORFARM....

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok 68 1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień 1 stycznia 2011 roku kapitał zakładowy Towarzystwa Finansowego S.A. wynosił 44.687.754,00 PLN i dzielił się na 44.687.754

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009 Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 2 marca 2009 Agenda 1. Tendencje na rynku 2. Wyniki Grupy TORFARM za czwarty kwartał 2008 3. Inwestycje w 2009 roku Tendencje na rynku farmaceutycznym udziały w rynku

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 kwietnia 2017r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 kwietnia 2017r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 kwietnia 2017r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej NEUCA S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NEUCA S.A. za 2011 rok. Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEUCA S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Toruń, 16-03-2012 r. Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans za okres obrotowy od 01 paŝdziernika 2008r do 31 grudnia 2008r Skonsolidowany bilans AKTYWA Stan na dzień 31.12.2008r 31.12.2007r Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 74 097 80 045 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Niniejszy Aneks nr 7 do Prospektu Emisyjnego Biuro

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

13 listopada 2009 r. GRUPA TORFARM RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 R.

13 listopada 2009 r. GRUPA TORFARM RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 R. 13 listopada 2009 r. GRUPA TORFARM RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 R. SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE... 5 II. OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH W III KWARTALE 2009 R. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo