SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA"

Transkrypt

1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58

2 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30. WRZEŚNIA 2012 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA tys. PLN tys. EUR III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do IV kwartały 2011 od do III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do IV kwartały 2011 od do Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Aktywa/Pasywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,55-0,12 0,28 0,13-0,03 0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,27 12,62 12,71 3,22 3,14 2,88 2 / 58

3 tys. PLN tys. EUR III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do IV kwartały 2011 od do III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do IV kwartały 2011 od do Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Aktywa/Pasywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,91 0,22 0,28 0,22 0,05 0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,27 12,62 12,71 3,22 2,87 2,88 3 / 58

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w tys. PLN Aktywa Stan na (koniec III kwartału 2012) Stan (koniec II kwartału 2012) Stan na (koniec III kwartału 2011) Stan na (koniec poprzedniego roku 2011) AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Inwestycje długoterminowe w pozostałych jednostkach NaleŜności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia okresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe naleŝności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy-udziały Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu-kontrakty forward Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe-poŝyczki Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy - - Pozostałe aktywa krótkoterminowe factoring Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM / 58

5 w tys. PLN Pasywa Stan na (koniec III kwartału 2012) Stan na (koniec II kwartału 2012) Stan na (koniec III kwartału 2011) Stan na (koniec poprzedniego roku 2011) KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy Kapitał zapasowy z podziału zysku z lat ubiegłych Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji własnych powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Akcje/udziały własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznacz. do sprzedaŝy Zyski zatrzymane Zysk z lat ubiegłych Niepodzielony wynik Finansowy Udziały niesprawujące kontroli ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty i poŝyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe / 58

6 Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i poŝyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe- factoring Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŝy PASYWA RAZEM Wartość księgowa (w tys. zł) Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,27 12,79 12,62 12,71 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,27 12,79 12,62 12,71 6 / 58

7 POZYCJE POZABILANSOWE w tys. PLN Stan na (koniec III kwartału 2012) Stan na (koniec II kwartału 2012) Stan na (koniec III kwartału 2011) Stan na (koniec poprzedniego roku 2011) NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń zakupu udziałów w spółkach zaleŝnych Inne (z tytułu) programu motywacyjnego Pozycje pozabilansowe, razem GK Decora na dzień r. posiadała naleŝności warunkowe z tytułu roszczeń publiczno-prawnych, związane z nabyciem spółek zaleŝnych przysługujące za okresy w których Decora S.A. nie była właścicielem udziałów w tych spółkach. Na r. nie moŝna oszacować wartości tych naleŝności. 7 / 58

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w tys. PLN Wariant kalkulacyjny III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy wyrobów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy towarów Przychody ze sprzedaŝy materiałów Koszt własny sprzedaŝy (koszt sprzedanych wyrobów, usług, towarów i materiałów) Koszt sprzedanych wyrobów Koszt sprzedanych usług Koszt sprzedanych towarów Koszt sprzedanych materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody (koszty) finansowe Pozostałe zyski (straty) z inwestycji Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zyski/Straty przypadające udziałom niesprawującym kontroli Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto / 58

9 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY GRUPU KAPITAŁOWEJ DECORA III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do ZYSK (STRATA) NETTO SKORYGOWANY O UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI Przeszacowanie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaŝy Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych Zabezpieczenia przepływów pienięŝnych RóŜnice z przeliczenia działalności zagranicznej Udział w pozostałych dochodach jednostek stowarzyszonych Skutki ujęcia programu motywacyjnego Dochód z nabycia/zbycia udziałów niesprawujących kontroli Skutki zmian polityki rachunkowości Błędy z lat poprzednich POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Podatek dochodowy od pozostałych dochodów ogółem POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM PO OPODATKOWANIU DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w tym przypadające udziałom niesprawującym kontroli / 58

10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w tys. PLN Metoda pośrednia III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty: Amortyzacja wartości niematerialnych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy Amortyzacja środków trwałych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata na sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata na sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy (Zysk) strata na sprzedaŝy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (Zyski) straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej (Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych - - wg wartości godziwej - - Koszty odsetek Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych Odpis ujemnej wartości firmy Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Zapłacony podatek dochodowy Zwrócony podatek dochodowy Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej / 58

11 Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaŝy wartości niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości inwestycyjnych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wydatki na nabycie jednostek zaleŝnych(zmniejszone o przejęte środki pienięŝne) Wpływy ze sprzedaŝy jednostek zaleŝnych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych PoŜyczki udzielone Otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Inne wpływy inwestycyjne Inne wydatki inwestycyjne Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej / 58

12 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Nabycie akcji własnych Wpływy z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek Inne wpływy finansowe Spłaty kredytów i poŝyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wydatki na odsetki Dywidendy wypłacone Inne wydatki finansowe Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ekwiwalentów środków pienięŝnych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / 58

13 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w tys. PLN Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Wyszczególnienie Kapitał Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny RóŜnice kursowe z przeliczenia jące podstawowy Niepodzielony wynik finansowy Razem Udziały nie- sprawu- kontroli Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŝy: zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŝy Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŝnych: zyski (straty) odnoszone na kapitał własny RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zwiększenie kapitału z podziału zysku z lat ubiegłych Zwiększenie związane z wyceną wartości firmy Korekty konsolidacyjne Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od do roku Suma zysków i strat ujętych w okresie od do roku Dywidendy Wpływ z emisji akcji Saldo na dzień roku Kapitał własny razem 13 / 58

14 w tys. PLN Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały Wyszczególnienie Niepodzielony wysprawu- własny nie- Kapitał Kapitał Kapitał z RóŜnice Pozostałe podstawowcji wyceny przeliczenia aktualiza- kursowe z Razem kapitały nik finansowy kontroli jące razem Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01do roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŝy: zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŝy Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŝnych: zyski (straty) odnoszone na kapitał własny RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zwiększenie kapitału z podziału zysku z lat ubiegłych Zwiększenie związane z wyceną wartości firmy Korekty konsolidacyjne Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od do roku Suma zysków i strat ujętych w okresie od do roku Dywidendy Wpływ z emisji akcji Saldo na dzień roku / 58

15 Wyszczególnienie Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał Kapitał zapasowy Kapitał z jące podstawowy aktualizacji wyceny RóŜnice kursowe z przeliczenia Niepodzielony Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŝy: - zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŝy Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŝnych: - zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zmniejszenia z tytułu umorzenia akcji Zwiększenie kapitału z podziału zysku z lat ubiegłych Zwiększenie kapitału z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalna wartość Zmniejszenie kapitału z tyt. likwidacji programu motywacyjnego Podatek związany z poz. Prezent. W kapitale lub z przenieś. z kapi- wynik finansowy Razem Udziały nie sprawu- kontroli Kapitał własny razem / 58

16 tału Zwiększenie związane z wyceną wartości firmy Wpływy z emisji akcji Korekty konsolidacyjne Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od do roku Suma zysków i strat ujętych w okresie od do roku Dywidendy Wyemitowany kapitał podstawowy Koszty emisji kapitału podstawowego NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy Korekty konsolidacyjne Saldo na dzień roku / 58

17 w tys. PLN Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały Wyszczególnienie Niepodzielony wysprawu- własny nie- Kapitał Kapitał Kapitał z RóŜnice Pozostałe podstawowy wyceny przeliczenia aktualizacji kursowe z Razem kapitały nik finansowy kontroli jące razem Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŝy: zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŝy Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŝnych: zyski (straty) odnoszone na kapitał własny RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zwiększenie kapitału z podziału zysku z lat ubiegłych Zwiększenie związane z wyceną wartości firmy Korekty konsolidacyjne Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od do roku Suma zysków i strat ujętych w okresie od do roku Dywidendy Wpływ z emisji akcji Saldo na dzień roku / 58

18 w tys. PLN Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały Wyszczególnienie Niepodzielony wysprawu- własny nie- Kapitał Kapitał Kapitał z RóŜnice Pozostałe podstawowcji wyceny przeliczenia aktualiza- kursowe z Razem kapitały nik finansowy kontroli jące razem Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01do roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŝy: zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŝy Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŝnych: zyski (straty) odnoszone na kapitał własny RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zwiększenie kapitału z podziału zysku z lat ubiegłych Zwiększenie związane z wyceną wartości firmy Korekty konsolidacyjne Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od do roku Suma zysków i strat ujętych w okresie od do roku Dywidendy Wpływ z emisji akcji Saldo na dzień roku / 58

19 Segmenty działalności branŝowe i geograficzne 1.1. Segmenty operacyjne Segment operacyjny jest dającym się wyodrębnić obszarem jednostki gospodarczej, w ramach którego następuje dystrybucja produktów, towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzyku i charakteryzuje się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych róŝnym od tych, które są właściwe dla innych segmentów operacyjnych. Biorąc powyŝsze pod uwagę naleŝy stwierdzić, Ŝe Grupa Kapitałowa Decora prowadzi jednorodną działalność na rynku wykończenia i dekoracji wnętrz i działa tylko w ramach jednego segmentu operacyjnego. 1.2 Główni klienci Głównymi klientami Grupy Kapitałowej Decora są sieci marketów budowlanych w Polsce i zagranicą, dystrybutorzy oraz sklepy specjalistyczne. Obroty z Ŝadnym z odbiorców czy teŝ dostawców nie przekroczyły sumy 10% obrotu ogółem Segmenty geograficzne PoniŜsze tabele przedstawiają segmentację geograficzną opierającą się o kryterium lokalizacji aktywów oraz uzupełniającą segmentację (tylko przychodów) opartą o kryterium lokalizacji klientów. Jest to podział, wykorzystywany przez Zarząd Grupy Kapitałowej w prowadzeniu działalności. Aktywa Grupy Kapitałowej zlokalizowane są przede wszystkim w Polsce i w mniejszej części w krajach, w których działają spółki naleŝące do Grupy. Europę podzielono na trzy części względem Polski, zgodnie ze stronami świata i podobnymi warunkami gospodarczymi istniejącymi w tych częściach Europy. Osobnym segmentem jest Polska, w której jest siedziba spółki jednostki dominującej osiągająca większą część swoich przychodów. W oparciu o kryterium lokalizacji klientów Europę podzielono na trzy części, oprócz Polski, która podobnie jak wyŝej stanowi osobny segment 19 / 58

20 Segmentacja geograficzna opierająca się o kryterium lokalizacji aktywów na r. za III kwartały w tys. PLN Pozycja sprawozdania finansowego Polska Zachodnia Europa Środkowa i Południowa Wschodnia Pozycje nieprzypisane Wyłączenia Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ogółem SprzedaŜ między segmentami SprzedaŜ w ramach segmentu SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Zysk (strata) brutto segmentu Koszty sprzedaŝy Koszty zarządu Zysk (strata) ze sprzedaŝy segmentu Przychody (koszty) operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Sprawozdanie z sytuacji finansowej Wartość firmy Aktywa trwałe pozostałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitały Rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Nakłady inwestycyjne na środki trwałe Amortyzacja RAZEM 20 / 58

21 Segmentacja geograficzna opierająca się o kryterium lokalizacji klientów na r. w tys. PLN Polska Zachodnia Europa Środkowa i Południowa Wschodnia RAZEM SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Segmentacja geograficzna opierająca się o kryterium lokalizacji aktywów na r. za III kwartały 2011 w tys. PLN Pozycja sprawozdania finansowego Polska Zachodnia Europa Środkowa i Południowa Wschodnia Pozycje nieprzypisane Wyłączenia Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ogółem SprzedaŜ między segmentami SprzedaŜ w ramach segmentu SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Zysk (strata) brutto segmentu Koszty sprzedaŝy Koszty zarządu Przychody (koszty) operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Udział w zysku niesprawujących kontroli Zysk (strata) netto RAZEM 21 / 58

22 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wartość firmy Aktywa trwałe pozostałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitały Rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Nakłady inwestycyjne na środki trwałe Amortyzacja Segmentacja geograficzna opierająca się o kryterium lokalizacji klientów na r. w tys. PLN r. Polska Zachodnia Europa Środkowa i Południowa Wschodnia RAZEM SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz / 58

23 Segmentacja geograficzna opierająca się o kryterium lokalizacji aktywów na r. Europa Środkowa i Południowa Pozycja sprawozdania finansowego Polska Zachodnia Wschodnia RAZEM Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ogółem SprzedaŜ między segmentami SprzedaŜ w ramach segmentu SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Zysk (strata) brutto segmentu Koszty sprzedaŝy Koszty zarządu Przychody (koszty) operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Udział w zysku akcjonariuszy niesprawujących kontroli Zysk (strata) netto Sprawozdanie z sytuacji finansowej Wartość firmy Aktywa trwałe pozostałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitały Rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Nakłady inwestycyjne na środki trwałe Amortyzacja Pozycje nieprzypisane Wyłączenia 23 / 58

24 Segmentacja geograficzna opierająca się o kryterium lokalizacji klientów 2011 r. w tys. PLN Europa RAZEM 2011 Polska Środkowa i Zachodnia Wschodnia Południowa SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz / 58

25 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DECORA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30. WRZEŚNIA 2012 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE DECORA S.A. tys. PLN tys. EUR III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do IV kwartały 2011 od do III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do IV kwartały 2011 od do Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Aktywa/Pasywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,50 0,70 0,62 0,12 0,17 0,14 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,65 11,59 11,5 2,83 2,63 2,6 25 / 58

26 tys. PLN tys. EUR III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do IV kwartały 2011 od do III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do IV kwartały 2011 od do Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Aktywa/Pasywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,35 0,7 0,62 0,08 0,17 0,14 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,55 11,59 11,5 2,83 2,63 2,6 26 / 58

27 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ DECORA S.A. w tys. PLN AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe-poŝyczki NaleŜności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego AKTYWA OBROTOWE Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe naleŝności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy-udziały Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu-kontrakty forward Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe-poŝyczki Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe- factoring Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy Pozostałe aktywa krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Stan na Stan na Stan na Stan na (koniec III kwartału 2012) (koniec II kwartału 2012) (koniec III kwartału 2011) (koniec poprzedniego roku 2011) / 58

28 W tys. PLN Pasywa KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy Kapitał zapasowy z podziału zysku z lat ubiegłych Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji własnych powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje/udziały własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Zyski zatrzymane Zysk z lat ubiegłych Niepodzielony wynik Finansowy ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty i poŝyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Stan na Stan na Stan na Stan na (koniec III kwartału 2012) (koniec II kwartału 2012) (koniec III kwartału 2011) (koniec poprzedniego roku 2011) / 58

29 Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i poŝyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe- factoring Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe PASYWA RAZEM Wartość księgowa (w tys. zł) Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,55 11,05 11,59 11,50 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,55 11,05 11,59 11,50 29 / 58

30 POZYCJE POZABILANSOWE w tys. PLN Stan na (koniec III kwartału 2012) Stan na ( koniec II kwartału 2012) Stan na (koniec III kwartału 2011) Stan na (koniec poprzedniego roku 2011) NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń zakupu udziałów w spółkach zaleŝnych Inne (z tytułu) programu motywacyjnego Pozycje pozabilansowe, razem Decora S.A. na dzień r. posiadała naleŝności warunkowe z tytułu roszczeń publiczno-prawnych, związane z nabyciem spółek zaleŝnych przysługujące za okresy w których Decora S.A. nie była właścicielem udziałów w tych spółkach. Na r nie moŝna oszacować wartości tych naleŝności. 30 / 58

31 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW DECORA S.A. w tys. PLN Wariant kalkulacyjny III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do III kwartały 2012 od do III kwartały 2011 od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy wyrobów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy towarów Przychody ze sprzedaŝy materiałów Koszt własny sprzedaŝy (koszt sprzedanych wyrobów, usług, towarów i materiałów) Koszt sprzedanych wyrobów Koszt sprzedanych usług Koszt sprzedanych towarów Koszt sprzedanych materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody (koszty) finansowe Pozostałe zyski (straty) z inwestycji Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto / 58

32 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY DECORA S.A. w tys. PLN III kwartał 2012 III kwartał 2011 III kwartały 2012 III kwartały 2011 od do od od od do do do ZYSK (STRATA) NETTO Przeszacowanie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaŝy Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych Zabezpieczenia przepływów pienięŝnych RóŜnice z przeliczenia działalności zagranicznej Udział w pozostałych dochodach jednostek stowarzyszonych Skutki ujęcia programu motywacyjnego Skutki zmian polityki rachunkowości Błędy z lat poprzednich POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Podatek dochodowy od pozostałych dochodów ogółem POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM PO OPODATKOWANIU DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM / 58

33 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH DECORA S.A. (w tys. PLN) Metoda pośrednia III kwartał 2012 od do III kwartał 2011 od do III kwartały 2011 od do III kwartały 2011 od do Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty: Amortyzacja wartości niematerialnych Amortyzacja środków trwałych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata na sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata na sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy (Zysk) strata na sprzedaŝy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (Zyski) straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej (Zyski) straty z tytułu zm. wartości godziwej aktywów fin. wykaz. wg wart. godziwej Koszty odsetek Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Zapłacony podatek dochodowy Zwrócony podatek dochodowy Środki pienięŝne z działal. operac. przed uwzgl. zmian w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej / 58

34 Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej - Wydatki na nabycie wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaŝy wartości niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości inwestycyjnych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wydatki na nabycie jednostek zaleŝnych Wpływy ze sprzedaŝy jednostek zaleŝnych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych PoŜyczki udzielone Otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Inne wpływy inwestycyjne Inne wydatki inwestycyjne Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej / 58

35 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Nabycie akcji własnych Wpływy z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek Inne wpływy finansowe Spłaty kredytów i poŝyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wydatki na odsetki Dywidendy wypłacone Inne wydatki finansowe Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu śr. pien. i ekwiwalentów śr pien. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / 58

36 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM DECORA S.A. w tys. PLN Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Niepodzielony wynik finansowy Razem Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od 1.07 do Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŝy: zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŝy Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŝnych: zyski (straty) odnoszone na kapitał własny zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu zyski (straty) uwzgl. w wycenie wart. bil. poz. zabezpieczanych RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału z podziału zysku z lat ubiegłych Zwiększenie kapitału z tyt. wyceny programu motywacyjnego Podatek zw. z poz. prezent. w kapitale lub przeniesionymi z kapitału Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od do roku Suma zysków i strat ujętych w okresie od 1.07 do Dywidendy Wpływ środków z emisji akcji Wyemitowane opcje zamienne na akcje Saldo na dzień roku / 58

37 w tys. PLN Wyszczególnienie Udziały Kapitał z Niepodzielony Kapitał Kapitał podstawowy zapasowy lat ubiegłych Kapitał Zysk (strata) z akcje własne wyceny sowy razem aktualizacji wynik finan- własny Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŝy: zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŝy Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŝnych: zyski (straty) odnoszone na kapitał własny zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu Zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji Zmniejszenie kapitału z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych Podział zgodnie z decyzją akcjonariuszy Podatek związany z poz. prezent. w kapitale lub przenieś. z kapitału Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od do r Suma zysków i strat ujętych w okresie od do r Dywidendy Wyemitowany kapitał podstawowy Koszty emisji kapitału podstawowego Saldo na dzień roku / 58

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans za okres obrotowy od 01 paŝdziernika 2008r do 31 grudnia 2008r Skonsolidowany bilans AKTYWA Stan na dzień 31.12.2008r 31.12.2007r Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 74 097 80 045 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za IV. kwartał 2006 r. 1 / 47 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za I. kwartał 2013 r. 1 / 55 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo