Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję."

Transkrypt

1 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» BIURO FINANSÓW Dziennik podawczy - korespondencja wpływająca i wychodząca do i z biura dla wydziałów - korespondencja wpływająca do biura adresowana na Dyrektora Biura Rejestr skarg i wniosków Rejestr przepisów dyrektora biura Rejestr wpływających przepisów ( MSWiA, KGP) Rejestr protokołów - protokóły niszczenia pieczęci Rejestr teczek dokumentów jawnych - rejestrowanie wszystkich pomocniczych dzienników Dzienniki korespondencyjne prowadzone w sekretariatach korespondencja BIURO KADR I SZKOLENIA Wydział Organizacji Policji Ewidencja etatowa i stanowisk pozaetatowych komend wojewódzkich i komend szczebla powiatowego Policji, szkół policyjnych oraz Komendy Głównej Policji Ewidencje jednostek Policji - w układzie liczbowym etatów (w postaci papierowej i elektronicznej), w podziale na korpusy, w podziale na stanowiska policyjne, korpusu służby cywilnej i pracownicze pozaetatowe Ewidencja komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji - w podziale na stanowiska policyjne, korpusu służby cywilnej i pozaetatowe Ewidencja rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Głównego Policji Ewidencja zarządzeń organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Głównego Policji Wydział Spraw Osobowych System KADRA - elektroniczna ewidencja zatrudnionych dane osobowe i służbowe dotyczące policjantów i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. Ewidencja legitymacji zniżkowych PKP, pieczęci i stempli Rejestr pomocniczy z wydawanych legitymacji ogólnopaństwowych Rejestr pomocniczy z wydawanych książeczek zdrowia policjantów Rejestr pomocniczy książeczek zdrowia członka rodziny policjanta Rejestr książeczek zdrowia pracowników Rejestr wniosków o wydanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Rejestr wniosków o wydanie legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodziny pracownika

2 Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Centralny Rejestr Doboru Kandydatów -(program informatyczny wykorzystywany na potrzeby procedury doboru do służby w Policji), w którym rejestrowane są osoby składające podania o przyjęcie do służby w Policji oraz kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego, przez które przechodzą kandydaci BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Ewidencja - archiwum Gazety Policyjnej oraz Gazety Policja 997 BIURO KONTROLI Wydział Skarg i Wniosków Rejestr skarg w formie elektronicznej Książka przyjęć interesantów Wydział Audvtu i Analiz Dziennik Korespondencyjny w formie elektronicznej Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej oraz Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej Rejestr spraw prowadzonych w Wydziale Kontroli Biura ds. ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Wydział Ochrony Pracy Rejestr decyzji Komendanta Głównego Policji w/s powoływania komisji powypadkowych w biurach KGP Rejestr wypadków - w projekcie Rejestr wypadków pracowników Policji Ewidencja sprzętu kwatermistrzowskiego w użytkowaniu w Biurze Rejestr pieczęci BIURO LOGISTYKI POLICJI Ewidencja decyzji w I i II instancji oraz postanowień Komendanta Głównego Policji - problematyka mieszkaniowa, a w tym świadczenia finansowe związane z prawem do lokalu Ewidencja decyzji Komendanta Głównego Policji wydawanych w stosunku do komendantów wojewódzkich Policji - problematyka mieszkaniowa, a w tym świadczenia finansowe związane z prawem do lokalu Rejestr skarg i wniosków - problematyka mieszkaniowa, świadczenia finansowe (równoważniki pieniężne i pomoc finansowa), gospodarka lokalami pozostającymi w dyspozycji jednostek terenowych Policji, problematyka socjalna oraz zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami pozostającymi we władaniu jednostek Policji Ewidencja nieruchomości będących w posiadaniu jednostek Policji prowadzona przy wykorzystaniu systemu informatycznego Arenda - adresy, parametry kubaturowo powierzchniowe nieruchomości, stan prawny i przeznaczenie Ewidencja programów inwestycji jednostek terenowych Policji, które wpłynęły do BLP KGP, celem uzyskania akceptacji - adresy nieruchomości, jednostki, nazwy zadania, powierzchnie i kubatury Ewidencja ilościowo wartościowa sprzętu i materiałów dane dotyczące gospodarki transportowej,

3 uzbrojenia, techniki policyjnej, kwatermistrzowskiej, formularzy i druków Ewidencja literatury fachowej - ilościowo jakościowy rejestr zakupionych pozycji książkowych na potrzeby poszczególnych wydziałów BLP KGP Ewidencja dokumentów księgowych (faktur, rachunków) - podręczny rejestr faktur i rachunków z podziałem na komórki organizacyjne KGP w zakresie usług szkoleniowych, zakupu materiałów szkoleniowych oraz realizacji umów zlecenie, umów o dzieło Rejestr sprzętu komputerowego w użytkowaniu - ilościowy wykaz sprzętu wydanego użytkownikom Oddziałowa (wydziałowa) księga uwag społecznego inspektora pracy Ewidencja protokołów brakowania akt BC Ewidencja pomocnicza w bazie BazaLog - sprzęt kwatermistrzowski, techniki biurowej i techniki policyjnej Ewidencja sprzętu kwaterunkowego będącego w użytkowaniu Komendy Głównej Policji informacje na temat znajdującego się sprzętu kwaterunkowego w danej jednostce, wraz z numerami inwentarzowymi Ewidencja środków trwałych - ewidencja wg. grup rodzajowych, prowadzenie kart szczegółowych środka trwałego z tabelą umorzeniową Ewidencja wyposażenia indywidualnego policjantów i pracowników cywilnych - informacje dotyczące posiadania przez policjantów i pracowników cywilnych elementów umundurowania specjalnego i odzieży ochronno-roboczej Ewidencja sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek oraz pozostałych środków trwałych tzw. użytek zbiorowy - ewidencja obejmuje przedmioty wydane w ramach potrzeb jednostki bez ujmowania jej na kartach indywidualnych Ewidencja wyposażenia oficerów łącznikowych policji w sprzęt kwaterunkowy, biurowy i łączności - ewidencja dot. wyposażenia placówek zajmowanych przez policjantów oddelegowanych do pełnienia służby na stanowisku oficera łącznikowego Rejestr faktur - ewidencja zarejestrowanych faktur Rejestr umów, zamówień i zleceń - ewidencja zarejestrowanych umów zamówień i zleceń Ewidencja techniki policyjnej i biurowej - ewidencja sprzętu techniki policyjnej i biurowej użytkowanej przez komórki organizacyjne KGP Ewidencja magazynowa - ewidencja sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynach: kwatermistrzowskim, techniki policyjnej i biurowej, druków oraz uzbrojenia Ewidencja sprzętu uzbrojenia - ewidencja całego sprzętu znajdującego się w jednostce Ewidencja wzorców broni palnej - ewidencja wzorców broni z CLK Ewidencja wzorców amunicji - ewidencja wzorców amunicji Ewidencja amunicji wg. partii - ewidencja zapisu i ilości amunicji Ewidencja brakującego sprzętu uzbrojenia - ewidencja brakującego sprzętu uzbrojenia Ewidencja magazynowa sprzętu warsztatowego - ewidencja całego sprzętu znajdującego się w magazynie Ewidencja główna - ewidencja przychodów i rozchodów Ewidencja magazynów uzbrojenia - ewidencja sprzętu i materiałów znajdujących się w jednostkach użytkujących Rejestr pojazdów Książka ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych Książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego Książki ewidencji - obrotów mpis, obrotów sprzętu do mpis, ewidencji zużycia mpis, magazynowa

4 materiałów pędnych i smarów, pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach, sprzętu w użytkowaniu, materiałów malarskich, materiałów budowlanych i elektrycznych, chemii samochodowej materiału w jednostce użytkującej, rozchodu artykułów chemicznych do konserwacji pojazdów mechanicznych, zużycia płynów do napraw klimatyzacji Rejestr kart materiałowych Komputerowy system ewidencji magazynowej składników majątkowych Kartoteka depozytu opon samochodowych Ewidencja magazynowa zespołów w naprawie Kartoteka narzędzi Ewidencja magazynowa składników majątku Manko - materiały i urządzenia do remontów i konserwacji w obiektach KGP Rejestr protokołów przeklasyfikowania i wybrakowania materiały i urządzenia do remontów i konserwacji Rejestr zleceń - roboty i usługi zlecane do wykonania podmiotom gospodarczym na rzecz KGP Rejestr umów - umowy cywilnoprawne na wykonanie usług na rzecz KGP Rejestr zleceń robót remontowo budowlanych - roboty wykonane przez warsztat BLP Rejestr zleceń tapicerskich - roboty wykonane przez warsztat tapicerski BLP Kartoteka materiałów tapicerskich - ewidencja stanu magazynowego materiałów Kartoteka sprzętu p. poż. - ewidencja stanu magazynowego materiałów p.poż. Ewidencja pozostałych środków trwałych - urządzenia i narzędzia warsztatowe Gospodarka mieszkaniowa Rejestr osób oczekujących na poprawę warunków mieszkaniowych Rejestr oczekujących na przydział lokalu Rejestr wydawanych decyzji o przydziale lokalu Rejestr wydanych decyzji o przydziale tymczasowych kwater Rejestr wydanych zgód na wykup lokalu Rejestr lokali przekazanych do dyspozycji gminy Rejestr wydanych zgód i odmów na zameldowanie Rejestr lokali odzyskanych Rejestr lokali przekazanych do innej jednostki Rejestr wydanych decyzji o opróżnieniu lokalu oraz przekazania lokalu dla pracownika cywilnego Rejestr odmów na wykup lokalu Rejestr wydanych zaświadczeń o potwierdzenie uprawnień Rejestr podań o przydział mieszkania dla pracowników cywilnych Rejestr osób oczekujących na tymczasową kwaterę Świadczenia mieszkaniowe Rejestr decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie przyznania, odmowy przyznawania, cofania i zwracania przez policjantów KGP równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego Rejestr decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie przyznania, odmowy przyznawania, cofania i zwracania przez emerytów (rencistów) KGP równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

5 Rejestr decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie przyznania, odmowy przyznawania, cofania i zwracania przez policjantów KGP równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego Rejestr decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie przyznania (odmowy przyznania) pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów, emerytów (rencistów) policyjnych KGP Rejestr wypłat równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego policjantom KGP Rejestr wypłat równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego policjantom KGP Rejestr wypłat równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego emerytom (rencistom) KGP Rejestr wypłat równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego emerytom (rencistom) KGP Rejestr wypłat pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów, emerytów (rencistów) policyjnych KGP Świadczenia socjalne Rejestr pracowników cywilnych, którzy otrzymali świadczenie finansowe z ZFŚS Rejestr wypłat zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za przysługujący przejazd PKP raz w roku dla funkcjonariusza Rejestr umów dotyczących pożyczek mieszkaniowych przyznawanych z ZFŚS pracownikom cywilnym Rejestr udzielonych pożyczek mieszkaniowych przyznawanych z ZFŚS pracownikom cywilnym według kolejności alfabetycznej System ewidencji magazynowej składników majątku Manko - ewidencja sprzętu i materiałów zakupywanych przez BLP KGP w ujęciu ilościowo wartościowym BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Ewidencja kontroli przeprowadzanych w BŁiI KGP Księga uwag społecznego inspektora pracy Ewidencja zgłoszeń o uszkodzeniach sprzętu łączności telefonicznej Ewidencja zgłoszeń o uszkodzeniach sprzętu informatycznego BIURO PRAWNE Rejestr Dzienników Urzędowych Komendy Głównej Policji Dziennik podawczy Książka doręczeń przesyłek miejscowych Program SEKRETARIAT BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO Wydział Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Rejestr cudzoziemców

6 Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogowym System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych SEWIK - w systemie rejestrowane są wszystkie zdarzenia drogowe zgłoszone Policji, które pociągnęły za sobą ofiary w ludziach (wypadki drogowe) bądź wyłącznie straty materialne (kolizje drogowe). Dane do systemu wprowadzane są z karty zdarzenia drogowego. Udostępniane mogą być wszystkie dane statystyczne zawarte w systemie BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Wydział Ogólny Rejestr skarg i wniosków - skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do biura, lub przekazane do załatwienia zgodnie z kompetencją przez inne komórki Komendy Głównej Policji Rejestr teczek dokumentów jawnych - teczki dokumentów jawnych oraz dzienniki korespondencyjne i ewidencyjne Rejestr upoważnień - upoważnienia Komendanta Głównego Policji dla Dyrektora i policjantów biura do podejmowania określonych decyzji lub prowadzenia określonych spraw Rejestr upoważnień i zezwoleń - zezwolenia i upoważnienia Dyrektora Biura dla policjantów prowadzących sprzęt transportowy Ewidencja sprzętu w użytkowaniu - sprzęt kwaterunkowy pozostający w użytkowaniu biura. Ewidencja materiałów - materiały przekazane do biura w użytkowanie BIURO WYWIADU KRYMINALNEGO System Statystyki Policyjnej TEMIDA - zawiera informacje o wszczętych i zakończonych postępowaniach przygotowawczych, o przestępstwach i czynach karalnych, o podejrzanych i nieletnich, oraz o przypadkach samobójstw i utonięć na terenie kraju CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE Centralna registratura daktyloskopijna - dane z kart daktyloskopijnych sporządzanych w celach rejestracyjnych z terenu całego kraju Krajowa baza danych DNA - oznaczone profile genetyczne osób podejrzanych, nieustalonych śladów zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsc przestępstw, nieustalonych zwłok Automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej AFIS - karty daktyloskopijne pobrane od osób podejrzanych, ślady linii papilarnych zabezpieczone na miejscach zdarzeń Ogólnoeuropejski system NAP EURODAC - ustalenie tożsamości osób ubiegających się o azyl oraz osób zatrzymywanych w związku z nielegalnym przekroczeniem zewnętrznych granic Wspólnoty Kartoteka dokumentów anonimowych - gromadzi dokumenty anonimowe zwierające treści pogróżkowe, okupowe, szantażu itp. Dokumenty te przechowywane są wg formuły opartej na podstawowych cechach pisma ręcznego, co umożliwia ustalenie tożsamości autorów tychże dokumentów anonimowych bądź kojarzenie różnych spraw Komputerowa baza dokumentów samochodowych - graficzna baza umożliwia szybką weryfikację autentyczności dokumentów Zbiór wzorów najlepiej zabezpieczonych walut świata - zawiera informacje o banknotach pod kątem technik ich wytwarzania i autentyczności Zbiór wzorców broni i amunicji - zawiera egzemplarze broni palnej nadsyłane do CLK KGP z orzeczeniem sądów o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa

7 Wykaz specyfikacji technicznych pozbawiania broni palnej cech użytkowych wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. W sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Wydział Prezydialny Ewidencja decyzji Dyrektora Ewidencja sztandarów Dziennik podawczy Wydział Rozwoju Międzynarodowej Współpracy Policji Wydział Analiz i Planowania Sekcja ds. Informacji Publicznej Ewidencja decyzji Komendanta Głównego Policji wydanych na podstawie upoważnienia w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej Ewidencja postanowień Komendanta Głównego Policji wydanych na podstawie upoważnienia w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej Dziennik podawczy GŁÓWNY SZTAB POLICJI Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych Metryczka Data publikacji : Data modyfikacji : Rejestr zmianstarsze wersje dokumentu Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bartosz Furgała Osoba udostępniająca informację: Piotr Matysiak Osoba modyfikująca informację:

Ewidencja wydanych upoważnień na prowadzenie samochodów służbowych

Ewidencja wydanych upoważnień na prowadzenie samochodów służbowych Data publikacji : 26.02.2008 1. Laboratorium Kryminalistyczne Ewidencja wydanych upoważnień na prowadzenie samochodów służbowych Zamówienia na samochody służbowe Rejestr delegacji Książka wyjazdów Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1 1 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 11 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1 1 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 11 stycznia 2010 r. Komendy Głównej Policji Nr 1 1 Poz. 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 11 stycznia 2010 r., Nr 1,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne R E G U L AMIN K O M E N DY P O W I A T O W E J P O L I C J I W P ARCZEWIE z d n i a 1 1 s ierpn i a 2008 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-45- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 nr 2 z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dziennik korespondencyjny Rejestracja dokumentów kandydatów na studia w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik korespondencyjny Rejestracja dokumentów kandydatów na studia w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Data publikacji : 02.01.2015 Ewidencje i rejestry w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji WSPol WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Dziennik raportów Książka korespondencji faksowej Książka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W ŁODZI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W ŁODZI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W ŁODZI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego określa szczegółową

Bardziej szczegółowo

Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 27.09.2011 Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 1. Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Decyzji Nr 4 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Żarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH z dnia 10 grudnia 2014 r. R o z d z i a ł 1 Przepisy ogólne

R E G U L A M I N KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH z dnia 10 grudnia 2014 r. R o z d z i a ł 1 Przepisy ogólne Komenda Miejska Policji w Siedlcach l.dz. P-V-75/14 R E G U L A M I N KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH z dnia 10 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny NADLEŚNICTWA OPOLE

Regulamin organizacyjny NADLEŚNICTWA OPOLE Regulamin organizacyjny NADLEŚNICTWA OPOLE 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia nr 5 z dnia 15 marca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY NADLEŚNICTWA OPOLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach. organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach. organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Data publikacji : 08.04.2013 Przyjmowanie i załatwianie spraw Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Zał. Do Uchwały Nr 312/2012 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 21/2014/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE. z dnia 14 stycznia 2011r.

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE. z dnia 14 stycznia 2011r. Ldz. P- 011-14/2011 REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE z dnia 14 stycznia 2011r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA INSPEKTORATU

ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA INSPEKTORATU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca działalności kontrolnej w policji w 2010 roku.

Informacja dotycząca działalności kontrolnej w policji w 2010 roku. Informacja dotycząca działalności kontrolnej w policji w 2010 roku. W 2010 roku Biuro Kontroli KGP realizowało zadania wynikające z regulaminu Komendy Głównej Policji, określone w załączniku nr 17 Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J - 1 - Załącznik do Decyzji Nr 135/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E

Bardziej szczegółowo

System Logistyczny MSW

System Logistyczny MSW System Logistyczny MSW prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Warszawa 2012 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA Nr 27/2013 DYREKTORA PUP W RZESZOWIE z dnia 2 grudnia 2013r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O M E N D Y M I E J S K I E J P O L I C J I W K O S Z AL I N I E. R o z d z i a ł 1. P r z e p i s y o g ó l n e

R E G U L A M I N K O M E N D Y M I E J S K I E J P O L I C J I W K O S Z AL I N I E. R o z d z i a ł 1. P r z e p i s y o g ó l n e P I 011-561/2009 R E G U L A M I N K O M E N D Y M I E J S K I E J P O L I C J I W K O S Z AL I N I E z d n i a 6 m a j a 2 0 0 9 r o k u Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Załącznik do uchwały Nr 264/XXXV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013r. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji Na

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku

I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku Załącznik do pisma Ia - 724/10/AB Informacja dotyczącą działalności kontrolnej w Policji w 2009 roku I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku W 2009 r. Biuro Kontroli KGP realizowało

Bardziej szczegółowo

Wydział Ogólny realizuje zadania Komendy w zakresie zabezpieczenia logistycznego, organiza-cyjnego i technicznego, między innymi poprzez:

Wydział Ogólny realizuje zadania Komendy w zakresie zabezpieczenia logistycznego, organiza-cyjnego i technicznego, między innymi poprzez: 10.07.2009 02-617 Warszawa ul. Malczewskiego 3/5/7 tel.: 22-603-92-40; fax: 603-12-20 mokotow@policja.waw.pl Kierownictwo Wydziału Naczelnik podinsp. Iwona Zielińska Zastępca Naczelnika - asp. sztab. Marzena

Bardziej szczegółowo