Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu."

Transkrypt

1 Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 1. Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w skład której wchodzą w szczególności: Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych, Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wchodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wychodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wchodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wychodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wchodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wychodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wchodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wychodzące), Dziennik korespondencji - rozkazy, zarządzenia, decyzje, Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów, Wykaz przesyłek nadanych, Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Karta zapoznania się z dokumentem, Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych, Wykaz oznaczeń dokumentów według książki ewidencji dokumentów, Wykaz depozytów, Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych, Spis akt przekazanych, Książka ewidencji dokumentów, Książka ewidencji wydawnictw, Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych, Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych, Rejestr wydanych przedmiotów. 2. Dokumentacja w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu informacji jawnych w Straży Granicznej w skład której wchodzą w szczególności: Książka rejestrów teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych, Skorowidz rejestrów, Dziennik ewidencji nośników informacji, Rejestr wydanych dokumentów, Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Książka ewidencji pieczęci i stempli, Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wchodzące), Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wychodzące), Wykaz przesyłek nadanych, Dziennik korespondencji - faksy wchodzące, Dziennik korespondencji - faksy wychodzące, Rejestr aktów normatywnych Komendanta OSS SG, Dziennik ewidencji zarządzeń, decyzji, porozumień i regulaminów KGSG, decyzji Dyrektora BP KGSG, zarządzeń, decyzji, rozporządzeń i porozumień MSWiA, Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. 3. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SG, których administratorem jest Komendant Główny SG. 4. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SG, których administratorem jest Komendant OSS SG. 5. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe. 6. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w OSS SG. 7. Książka ewidencji sprzętu trwałego. 8. Książka ewidencji sprzętu wydanego do użytku. 9. Postępowania sprawdzające w skład których wchodzą w szczególności: Teczki akt postępowań sprawdzających, Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa, Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,

2 Rejestr upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, Rejestr teczek oświadczeń majątkowych, Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Rejestr zapytań, Rejestr decyzji o cofnięciu postępowań sprawdzających, Rejestr postanowień o zawieszeniu / podjęciu postępowań sprawdzających, Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających, Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających. 10. Dokumentacja prowadzona przez PZOZ, w skład którego wchodzą w szczególności: Zeszyt pokwitowań odbioru orzeczeń Rejonowej Komisji Lekarskiej, Księga orzeczeń inwalidzkich RKL z jawnym skorowidzem, Księga orzeczeń kandydackich RKL z jawnym skorowidzem, Księga orzeczeń uszczerbkowych RKL z jawnym skorowidzem, Rejestr innych świadczeń psychologicznych, Rejestr osób opiniowanych, Dziennik przekazanych wyników badań psychologicznych, Rejestr wydanych zaświadczeń lekarskich dla kierowców, Rejestr wydanych zaświadczeń dla funkcjonariuszy OSS SG, Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników cywilnych OSS SG, Skorowidz kart materiałowych, Karty materiałowo wartościowe, Rejestr dowodów obrotów materiałowych, Rejestr metryk przedmiotów, Rejestr wydatków budżetowych, Rejestr zawartych umów i zamówień publicznych, Rejestr osób objętych refundacją zakupu okularów, 11. Rejestr skarg i wniosków OSS SG. 12. Rejestr upoważnień do kontroli. 13. Książka kontroli OSS SG. 14. Książka ewidencji legitymacji służbowych. 15. Książka ewidencji przyjętych legitymacji służbowych. 16. Książka ewidencji znaków. 17. Rejestr akt osobowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. 18. Rejestr poleceń Komendanta OSS SG. 19. Rejestr upoważnień Wydziału Kadr. 20. Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- Instruktaż stanowiskowy (Kierownictwo, zespół stanowisk samodzielnych). 21. Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- Instruktaż stanowiskowy ( Wydział Kadr ). 22. Ewidencja cząstkowa wydanych skierowań na badania lekarskie. 23. Rejestr rozkazów o wyróżnieniu. 24. Tabela ruchu stanu osobowego pracowników cywilnych. 25. Tabela ruchu stanu osobowego funkcjonariuszy. 26. Rejestr Akt Osobowych pracowników Straży Granicznej. 27. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie. 28. Rejestr wydanych zaświadczeń. 29. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników cywilnych. 30. Absencja, urlopy rejestr zwolnień lekarskich pracowników cywilnych. 31. Rejestr wypadków przy pracy - pracownicy cywilni. 32. Rejestr wypadków przy pracy - funkcjonariusze. 33. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. 34. Rejestr prac narażających pracowników na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz wykaz narażonych pracowników. Ewidencja pożarów. Rejestr praktycznych ćwiczeń sprawdzających organizacje i warunki ewakuacji. Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego. Wykaz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. 1. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych funkcjonariuszy i pracowników. 2. Rejestr udzielonych pożyczek mieszkaniowych z FŚS OSS SG.

3 3. Rejestr udzielonych zaliczek i rozliczeń zagranicznych podróży służbowych. 4. Rejestr udzielonych zaliczek i rozliczeń krajowych podróży służbowych. 5. Rejestr niepodjętych należności. 6. Książka zdeponowanych przedmiotów. 7. Dowody dot. przekazywania środków płatniczych i innych wartości. 8. Dowody księgowe własne i obce rejestr otrzymanych rachunków. 9. Rejestr zamówień publicznych. 10. Rejestr wpływających ofert. 11. Rejestr umów Sekcja Zamówień Publicznych. 12. Rejestr zawartych umów OSS SG. 13. Rejestr przeprowadzonych przez Sekcję Zamówień Publicznych rozpoznań rynku w celu udzielenia zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 14. Dowody księgowe własne i obce Rejestr należności. 15. Dowody księgowe własne i obce Rejestr odsetek, rejestr wystawionych wezwań do zapłaty. 16. Rejestr wewnętrznych dowodów księgowych. Noty księgowe. 17. Rejestr sprzedaży VAT. 18. Rejestr zakupów VAT. 19. Ewidencja i dokumentacja dot. VAT. Rejestr sprzedaży VAT. 20. Ewidencja i dokumentacja dot. VAT. Rejestr zakupów VAT. 21. Zbiór kartotek zasiłkowych dot. pobytu na zwolnieniach lekarskich. 22. Program komputerowy PŁATNIK. 23. Program komputerowy FT ZUS. 24. Program komputerowy FT PŁACE. 25. Rejestr Przejazd funkcjonariuszy OSS SG na koszt MSWiA. 26. Rejestr Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy OSS SG. 27. Rejestr należności dot. szkód. Roszczenia SG za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne i prawne. 28. Rejestr szkód. Roszczenia SG za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne i prawne. 29. Rejestr wewnętrzny dowodów księgowych. Polecenia księgowania przelewy. 30. Rejestr wewnętrzny dowodów księgowych. Polecenie księgowania. 31. Rejestr PKZP. Książka kont szczegółowych PKZP pracownicy cywilni. Tom I. 32. Rejestr PKZP. Książka kont szczegółowych PKZP emeryci Tom II. 33. Rejestr PKZP. Książka kont szczegółowych PKZP funkcjonariusze Tom II. 34. Program komputerowy FT - FK System finansowo-księgowy. 35. Program komputerowy FT Środki trwałe. 36. Książka ewidencji wydanych zaświadczeń po ukończeniu szkolenia. 37. Księga inwentarzowa księgozbioru. 38. Książka ewidencji wydawnictw dokumentacji technicznej - Mapy. 39. Książka ewidencji wydawnictw dokumentacji technicznej - Paszporty. 40. Księga inwentarzowa księgozbioru OSS SG - Broszury. 41. Księga inwentarzowa księgozbioru OSS SG Płyty CD, Kasety HVS. 42. Ewidencja zbiorów bibliotecznych - ewidencja pomocnicza księgozbioru biblioteki Mapy OSS SG. 43. Rejestr wpływów Biblioteki OSS SG. 44. Ewidencja zbiorów bibliotecznych. Ewidencja pomocnicza księgozbioru biblioteki OSS SG. 45. Dziennik biblioteki OSS SG. 46. Rejestr czytelników korzystających z czytelni. 47. Skorowidz rejestrów wydanych dokumentów. 48. Wykaz dopłat do wypoczynku pracowników cywilnych OSS SG w Lubaniu. 49. Rejestr świadczeń socjalnych z funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych OSS SG w Lubaniu. 50. Rejestr kart materiałowych. 51. Karta materiałowa ilościowo - wartościowa. 52. Rejestr dowodów obrotów materiałowych. 53. Książka ewidencji sprzętu. 54. Rejestr umów. 55. Rejestr postępowań. 56. Rejestr ofert. 57. Rejestr paszportów kabli, kanalizacji kablowej, rozdzielnicy, szafki. 58. Książka ewidencji sieci kablowej. 59. Rejestr zleceń pracy. 60. Rejestr książeczek narzędziowych.

4 61. Książka ewidencji systemów i programów. 62. Dokumentacja prowadzona przez WTiZ, w skład którego wchodzą w szczególności: Rejestr zawartych umów i zleceń, Rejestr dowodów księgowych, Rejestr szkód, Rejestr obrotów dowodów materiałowych, Książka ewidencji środków trwałych, Książka ewidencji opału, Rejestr protokołów, Rejestr zawartych umów i zamówień, Karty materiałowe, System Gospodarki Materiałowej Ft_GM, Dziennik wydatków i limitów budżetowych, Dziennik ewidencji wydanych decyzji w sprawie świadczeń mieszkaniowych, Rejestr oświadczeń mieszkaniowych dotyczących równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, Rejestr teczek lokali mieszkalnych, Rejestr lokali mieszkalnych, Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, Książka ewidencji sprzętu i materiałów trwałych, Książka sprzętu kulturalno oświatowego, Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, Książka ewidencji sprzętu przedmiotów mundurowych, Książka ewidencji sprzętu żywnościowego, Książka osób podlegających zameldowaniu Lubań, Dowody księgowe własne i obce, Książka meldunkowa internat OSS SG, Zakwaterowanie w internacie książka meldunków, Książka usterek i napraw, Rejestr wydanych książek pracy konserwatora oraz wystawionych protokołów wytwórczości. Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu, Książka prac spawalniczych ( niebezpiecznych pożarowo). Skorowidz numerów ewidencyjnych sprzętu inżynieryjno-technicznego, Skorowidz narzędziowni, Album ewidencji nieruchomości OSS SG, Album ewidencji nieruchomości zbytych OSS SG, Ewidencja pomocnicza - Książka ewidencji środków trwałych sekcji, Książka pomocnicza - Ewidencji nieruchomości OSS SG, Rejestr należności dowody księgowe własne i obce, Rejestr zakupu VAT, Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr metryk przedmiotów, Książka ewidencji materiałów zużytych do oprawiania /laminowania/ powielania, Książka ewidencji materiałów jednorazowego użytku, Książka ewidencji części zamiennych kbkakms, Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia, Książka ewidencji części zamiennych Cz-75, P-83, P-64, Glock, Książka ewidencji narzędzi, Książka ewidencji części zamiennych PK/PKM, Książka ewidencji części zamiennych P-99, PM-98, Książka konserwacji sprzętu, Książka ewidencji sprzętu materiałów, paliwa, Książka ewidencji materiałów; oleje, smary, płyny specjalne, Książka ewidencji produktów naftowych i sprzętu MPS, Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego w magazynie i stacji paliw, Książka ewidencji sprzętu MPS w użytkowaniu, Książka ewidencji wyposażenia magazynu, Książka ewidencji mienia depozytowego, Książka dowodów materiałowych magazynu samochodowego,

5 Książka ewidencji MPS, produkty naftowe i zbiorniki, pomiary w zbiornikach, Dziennik dowodów materiałowych magazynu samochodowego, Książka główna ewidencji MPS, Książka ewidencji paliwa na sprzęcie technicznym w użytkowaniu w KG analityka, Książka ewidencji paliwa w sprzęcie technicznym, Realizacja zakupów MPS, Rejestr protokołów MPS, Rejestr dowodów, obrotów materiałowych, Książka ewidencji sprzętu MPS, Książka ewidencji sprzętu samochody patrolowo - szosowe, Książka ewidencji sprzętu samochody ciężarowo - osobowe, Książka ewidencji sprzętu samochody patrolowo - terenowe, Książka ewidencji sprzętu motocykle, skutery śnieżne, pojazdy typu ATV, Książka ewidencji sprzętu urządzenia i narzędzia, Rejestr wykonywanych obsług i napraw technicznych pojazdów, Książka ewidencji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu PSO, VAT ewidencja sprzedaży, Książka konserwacji sprzętu, Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy, Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku, Książka ewidencji sprzętu - materiałów w jednostce użytkującej, Rejestr wydanych książek kontroli pracy pojazdu, Sumariusz efektywności zużycia MPS, samochody, motocykle, skutery, ATV, przyczepy, agregaty, maszyny robocze, Książka magazyn sprzęt sportowy, Rejestr kart materiałowych, Książka magazyn sprzęt kulturalno - oświatowy, Książka magazyn dydaktyka, Rejestr zawartych zamówień, Książka magazyn sprzęt szkoleniowy, Książka druków ścisłego zarachowania, Książka magazyn druki, Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów przychodo - rozchodowych, Książka magazynowa druki biblioteczne, Zeszyt kontroli magazynu, Eksploatacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń łączności - książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy, Stan sprzętu urządzeń książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku, Wyposażenie książka ewidencji sprzętu materiałów w jednostce użytkującej, Rejestr postępowań wyjaśniających w sprawie szkód, Rejestr protokołów sekcji technicznej WTiZ OSS SG w Lubaniu, Rejestr zleconych usług, Rejestr szkód, roszczeń za wyrządzone szkody, Książka ewidencji wypadków drogowych, Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy, Eksploatacja pojazdów mechanicznych książka ewidencji wyjazdów pojazdów OSS SG w Lubaniu, Rejestr wydanych zaświadczeń do kierowania pojazdami, Książka ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych OSS SG w Lubaniu, Książka ewidencji numerów wewnętrznych pojazdów mechanicznych OSS SG w Lubaniu, Książka ewidencji numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych OSS SG w Lubaniu, Gospodarka mundurowa i żywnościowa: Rejestr otrzymanych faktur dowody księgowe własne i obce, Rejestr sprzedaży ewidencja i dokumentacja dotycząca VAT, Rejestr dokumentacja rozchodowo przychodowa, Rejestr faktur, Rejestr kart mundurowych funkcjonariuszy SG w służbie stałej i przygotowawczej, Rejestr kart wyposażenia osobistego pracowników cywilnych, Rejestr dowodów materiałowych, Rejestr zawartych umów, zamówień (dostaw), Rejestr szkód.

6 Rejestr zmian Autor : Adam Gradecki Opublikowane przez : Adam Gradecki Wydział Ochrony Informacji Niejawnych Statystyka strony: 3359 wizyt Wstecz Drukuj Generuj PDF Powiadom znajomego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo