Dziennik korespondencyjny Rejestracja dokumentów kandydatów na studia w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik korespondencyjny Rejestracja dokumentów kandydatów na studia w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Transkrypt

1 Data publikacji : Ewidencje i rejestry w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji WSPol WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Dziennik raportów Książka korespondencji faksowej Książka doręczeń przesyłek Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Rejestr akt brakowanych kategorii BC Rejestr rozkazów wyjazdu DZIEKANAT WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Rejestracja dokumentów kandydatów na studia w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rejestr odwołań do decyzji wydanych przez WKR Rejestr zaświadczeń studia stacjonarne Rejestr zaświadczeń studia niestacjonarne Rejestr zaświadczeń studia podyplomowe Książka nadzoru Książka odpraw Rejestr wniosków i decyzji dot. stypendiów i pomocy materialnej Rejestr wniosków i podań studia stacjonarne Rejestr wniosków i podań studia niestacjonarne Rejestr wniosków i podań studia podyplomowe

2 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Dziennik raportów Książka korespondencji faksowej Książka doręczeń przesyłek Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Rejestr akt brakowanych kategorii BC Rejestr rozkazów wyjazdu DZIEKANAT WYDZIAŁU ADMINISTRACJI Dziekanatu Wydziału Administracji Dziekanatu Wydziału Administracji Dziekanatu Wydziału Administracji Rejestr wniosków i podań studentów Wydziału Administracji na kierunku Kryminologia Rejestr wniosków i podań studentów Wydziału Administracji na kierunku Administracja Rejestr zaświadczeń Ponadto w każdej jednostce organizacyjnej WBW i WA znajduje się: Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy INSTYTUT KOORDYNACJI BADAŃ i FUNDUSZY POMOCOWYCH Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

3 Książka doręczeń i przesyłek miejscowych Rejestr kart oceny zadań badawczych w ramach działalności statutowej WSPol Rejestry zadań badawczych WSPol realizowanych w ramach dotacji na finansowanie działalności statutowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rejestr akt brakowanych Ewidencja urlopów pracowników REKTORAT Dzienniki korespondencyjne Dzienniki faksów Dziennik podawczy Książki doręczeń przesyłek miejscowych i zamiejscowych Książki odpraw służbowych Książki nadzoru służbowego Książki ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby / pracy Ewidencja obecności Dziennik raportów Ewidencje aktów prawnych Komendanta-Rektora WSPol Rejestr dzienników i książek prowadzonych w Rektoracie Ewidencja Uchwał Senatu WSPol Ewidencja pomocnicza pieczęci i stempli Rejestr uczelnianych organizacji studenckich Rejestr decyzji Komendanta-Rektora w sprawach studenckich Ewidencja zawieranych umów o dzieło i umów zlecenia oraz rachunków do nich Rejestr przyjęć interesantów Komendanta-Rektora WSPol w ramach skarg i wniosków Rejestr kontroli prowadzonych w WSPol Rejestr skarg i wniosków Ewidencja materiałów promocyjnych WSPol Ewidencja wydawanych krajowych delegacji służbowych

4 Rejestry prac dyplomowych Rejestr akt brakowanych kat. BC Rejestry spisów zdawczo-odbiorczych kat. A i B Księga ewidencji korzystających z akt Rejestr akt wydawnictwa WSPol DZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Dziennik podawczy korespondencja wewnętrzna skierowana do pracowników WOIN Dziennik stanowiska komputerowego Dziennik ewidencji kart zbliżeniowych (raporty, podania, wnioski) Ewidencja obecności policjantów i pracowników WOIN Ewidencja wyjść w godzinach pracy Rejestr akt brakowanych kategorii BC Rejestr teczek dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych (sekretariat) Rejestr teczek dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych (dyżurni) Rejestr wydanych przepustek biura przepustek nr 1 i 2 Raport stanu osobowego WSPol w Szczytnie Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli Książka ewidencji kluczy dyżurnego WSPol Książka wydarzeń oficera dyżurnego Książka wydarzeń biura przepustek nr 1,2 i 3 Książka wydawania broni oficera dyżurnego Książka radiotelefonów i latarek służby BIBLIOTEKA Księgi inwentarzowe:

5 broszur; skryptów; przepisów resortowych; ubytków (zastrzeżone) Dział Zbiorów Niejawnych broszur; skryptów; książek; podręczników; czasopism; archiwum; zbiorów audiowizualnych; map; prac dyplomowych Rejestry: dzienników (rejestr ewidencji prowadzonych w Bibliotece) przybytków: czasopism; wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (zakupy); wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (wpływy z innych źródeł); prac dyplomowych ubytków: broszur; skryptów; książek; podręczników; czasopism; archiwum; zbiorów audiowizualnych i map skontrów wypożyczeń międzybibliotecznych akt brakowanych kategorii BC wystawionych protokołów szkód książek wydania dokumentacji niejawnej Dzienniki: statystyczne odwiedzin i wypożyczeń ewidencji wyjść korespondencyjny Zeszyty: przekazań czasopism do poszczególnych komórek i jednostek WSPol przekazań rachunków do Wydziału Finansów WSPol Książki: nadzoru służbowego odpraw i narad służbowych doręczeń przesyłek miejscowych Księga finansowa Księga ewidencji umów Karty użytkowania Pracowni Internetowej DZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Rejestr korespondencji faksowej Centralny Rejestr Doboru Kandydatów Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby / pracy Rejestr wydawanych świadectw, dyplomów i duplikatów

6 Elektroniczna ewidencja prowadzonych szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego Rejestr umów o dzieło Rejestr rachunków do umów zlecenia o dzieło Ewidencja wykładowców stowarzyszonych DZIAŁ KADR System KADRA elektroniczna wersja zatrudnionych dane osobowe i służbowe dotyczące policjantów zatrudnionych w Wyższej Szkole Policji System Symfonia Kadry i Płace elektroniczna wersja zatrudnionych pracowników cywilnych WSPol Program Płatnik elektroniczna wersja ubezpieczonych Ewidencja etatowa Wyższej Szkoły Policji Książka etatowa pomocnicza (w wersji elektronicznej) policjantów i pracowników zatrudnionych w WSPol Dziennik podawczy korespondencja wpływająca i wypływająca do i z Sekcji Rejestr dzienników prowadzonych w Sekcji Rejestr wydanych legitymacji nauczycielom akademickim Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczonych dla pracowników Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodziny pracownika Książka ewidencji pieczęci i referentek Rejestr policjantów przeniesionych do innych jednostek Policji Rejestr policjantów przyjętych do WSPol z innych jednostek Policji Rejestr policjantów zwolnionych ze służby w Policji Rejestr policjantów awansowanych na wyższe stanowiska służbowe Rejestr zawieranych umów z policjantami i pracownikami w sprawie podnoszenia wykształcenia ogólnego Rejestr zwolnień lekarskich pracowników cywilnych Rejestr wydanych zaświadczeń zatrudnionym w WSPol Rejestr faksów wpływających i wypływających do i z Sekcji Ewidencja rozkazów personalnych Komendanta-Rektora Ewidencja rozkazów Komendanta-Rektora o wyróżnieniu policjantów Ewidencja rozkazów personalnych Komendanta Głównego Policji

7 Ewidencja rozkazów Komendanta Głównego Policji o wyróżnieniu policjantów WSPol Ewidencja prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i czynności wyjaśniających Ewidencja zezwoleń udzielonych przez Komendanta-Rektora policjantom na zajęcie zarobkowe poza służbą Ewidencja wyjść w godzinach pracy Ewidencja pomocnicza zaświadczeń lekarskich wydanych policjantom i pracownikom WSPol (badania okresowe) Ewidencja protokołów brakowania akt BC Ewidencja urlopów policjantów i pracowników WSPol Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby KWESTURA Dziennik główny (dzienniki i książki prowadzone w WF) Dzienniki korespondencyjne PIT Rejestr zaliczek na delegacje krajowe Rejestr umów Rejestr zaświadczeń ZUS Rp-7 Rejestr zaświadczeń Książka druków ścisłego zarachowania Rejestr protokołów przyjęcia i ocechowania druków Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych Rejestr oświadczeń dotyczących stosowania kosztów autorskich Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja niskocennych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Rejestr likwidacji środków trwałych Rejestr likwidacji niskocennych środków trwałych

8 Rejestr zmiany miejsca użytkowania środków trwałych Rejestr zmiany miejsca użytkowania niskocennych środków trwałych Rejestr VAT Rejestr protokołów komisji inwentaryzacyjnej Rejestr zewnętrznych umów zlecenia i o dzieło Rejestr not odsetkowych Rejestr poleceń księgowania Rejestr list płac Rejestr sprzedaży VAT Rejestr raportów w sprawie zapomóg funkcjonariuszy z budżetu WSPol DZIAŁ ZAOPATRZENIA i TRANSPORTU Dziennik raportów i pism wewnętrznych Dziennik faktur Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby Rejestr upoważnień Rejestr zamówień Rejestr wniosków zakupów poza ustawą Rejestr umów Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Ewidencja środków trwałych Rejestr protokołów szkody Rejestr dokumentów materiałowych Ewidencja główna sprzętu, wyposażenia i materiałów WSPol Rejestr wydatków (faktur) Ewidencja nabycia towarów i usług VAT Rejestr dowodów materiałowych ewidencja dokumentów będących na stanie specjalistów Sekcji Administracyjno-Gospodarczej WZiT Książka nadzoru Książka służby w godzinach popołudniowych specjalisty Sekcji Administracyjno-Gospodarczej WZiT

9 Książka rozkazów dziennych Ewidencja czasu służby słuchaczy Rejestr raportów Rejestr udzielonych przepustek Książka wychodzących poza teren Książka odpraw służbowych Karta chorego Rejestr wydanych notatników służbowych i zaświadczeń Ewidencja wyjść do lekarza Książka dyspozytora Książka druków ścisłego zarachowania Książka budżetowa SEKCJA INWESTYCJI i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dziennik raportów Dziennik faktur Protokoły przekazania pieczęci i stempli Protokoły zniszczenia pieczęci i stempli Protokoły z przeprowadzonej inwentaryzacji pieczęci i stempli Książka ewidencji pieczęci i stempli Ewidencja referentek Ewidencja środków trwałych Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy Rejestr wniosków w sprawie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Rejestr urządzeń podlegających badaniom Dozoru Technicznego (UDT) Sekretariat Kanclerza:

10 Rejestr wniosków w sprawie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych Rejestr wniosków w sprawie pomocy z funduszu socjalnego emerytów policyjnych naczelników/kierowników służb logistycznych Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencji Dziennik raportów DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI i OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Dzienniki korespondencji faksowej Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby / pracy Rejestr środków trwałych Rejestr zamówień Rejestr wniosków zakupów poza ustawą Rejestr umów Ewidencja sprzętu i wyposażenia Elektroniczna ewidencja zgłoszeń o uszkodzeniach sprzętu teleinformatycznego DZIAŁ WYDAWNICTW i POLIGRAFII Rejestr teczek dzienników i książek ewidencyjnych Rejestr akt brakowania kat. BC Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby/pracy

11 Rejestr umów wydawniczych Rejestr kart ewidencyjnych publikacji Rejestr umów o współpracy handlowej Rejestr wydawanych publikacji Rejestr umów na zlecenie Księga budżetowa Rejestr rachunków Rejestr rachunków (usługi) Ewidencja rozdzielnika odbiorców publikacji Rejestr kart materiałowych Rejestr kart materiałowych WSPol materiałów na drukarnię Książka zamówień Rejestr wykonywanych usług introligatorskich i ksero SEKCJA ŻYWNOŚCIOWA Książka kontroli Książka ewidencji i rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby Rejestr akt brakowanych kat. BC ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rejestr udzielonych zamówień publicznych Rejestr zakupów do euro (netto) Rejestr umów Rejestr decyzji o powołaniu komisji przetargowej

12 Rejestr wydawanych dokumentów przetargowych Książka doręczeń przesyłek Ewidencja rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy Książka kontroli ZESPÓŁ DS. BHP, P-POŻ. i MEDYCYNY PRACY Rejestr prowadzonych szkoleń wstępnych - ogólnych z zakresu bhp i ppoż. Rejestr wydanych zaświadczeń szkoleń okresowych z zakresu bhp i ppoż. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach służby/pracy Rejestr czynników rakotwórczych występujących na stanowiskach służby/pracy Rejestr policjantów i pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych w środowisku służby/pracy Rejestr skierowań na badania profilaktyczne Rejestr skierowań na badania sanitarno-epidemiologiczne Rejestr skierowań na badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych Rejestr zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym Rejestr wydatków związanych z ochroną zdrowia policjantów/ pracowników (koszty badań profilaktycznych i sanitarnych) Rejestr wydatków dot. jednorazowego odszkodowania w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu Rejestr wypadków funkcjonariuszy Rejestr wypadków pracowników WSPol Rejestr wypadków studentów WSPol Rejestr chorób zawodowych Rejestr decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania Ewidencja upoważnień do kontroli wewnętrznych w zakresie bhp i ppoż. Ewidencja rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKICH

13 Książka ewidencji i rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby Rejestr preliminarzy Rejestr sprzedaży (faktury oraz kasa fiskalna) Zeszyt usterek Zeszyt ewidencji rzeczy zaginionych Ewidencja zapotrzebowań na zakwaterowanie i wyżywienie JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU ZESPÓŁ DS. KONTROLI Rejestr upoważnień do kontroli Rejestr protokołów kontroli Rejestr Sprawozdań Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej Rejestr Protokołów Komisji Inwentaryzacyjnej Rejestr Umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej/majątkowej Data publikacji : Data modyfikacji : Rejestr zmian Autor : Arleta Stefanowicz Opublikowane przez : Arleta Stefanowicz Rektorat Statystyka strony: wizyt Wstecz Drukuj Generuj PDF Powiadom znajomego

Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 27.09.2011 Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 1. Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT KDEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2014 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia kolegialne organy uchwałodawcze władze Uczelni 01 Organizacja Uczelni 02 Zbiory

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 stycznia 2013 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ Rzeczowy Wykaz kt Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1.1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik nr 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi I II III IV W komórce W innych macierzystej komórkach 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 ORGANY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna 1 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia Kolegialne 01 Organizacja 02 Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna 03 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT PODHLŃSKIEJ PŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ W NOWYM TRGU Poszerzony o nowe klasy na podstawie Zarządzenia nr 31/2009 Rektora PPWSZ z dnia 30 października 2009. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rzeczowy wykaz akt NFZ 07.06. - m 4

Wstęp. Rzeczowy wykaz akt NFZ 07.06. - m 4 RZECZOWY WYKAZ AKT Wstęp 1. Rzeczowy wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową i niezależną od struktury organizacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej Funduszem, klasyfikację akt oraz zawiera kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr...... z dnia... Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon... miejsce, rok OBJAŚNIENIA 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt (zwany dalej wykazem akt ) stanowi jednolitą,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Załącznik do zarządzenia jednolity rzeczowy wykaz akt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kępnie JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Wykaz klas I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zarządzenie Rektora nr 38/2012 z 1.12.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Rozdział 1 Postanowienia i przepisy ogólne 1 1. Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo