Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Prgramwanie perspektywy finanswej na lata lipca 2013 r.* (P pierwszych zmianach redakcyjnych wprwadznych w dniu 19 lipca br.) Prgramwanie perspektywy finanswej Umwa Partnerstwa (wstępny prjekt) Ministerstw Rzwju Reginalneg

2 SPIS TREŚCI Wstęp...4 S E K C J A S E K C J A 1. A Analiza ptrzeb rzwjwych i ptencjałów mżliwych d wykrzystania raz występujących zróżnicwań (1) Główne ptrzeby rzwjwe kraju, zróżnicwania terytrialne, kluczwe bariery w kntekście strategii Eurpa (2) Analiza specyficznych ptencjałów i prblemów terytrialnych (3). Perspektywa 2020 rku cele rzwjwe kraju (4). Uzasadnienie transferu śrdków pmiędzy kategriami reginów (5) Wniski z dtychczaswych dświadczeń Kluczwe wyniki ewaluacji ex-ante Wybór celów tematycznych i pdsumwanie najważniejszych rezultatów interwencji (1) Cele Umwy Partnerstwa bszary kncentracji EFSI (2) Strategia wykrzystania śrdków eurpejskich dla realizacji celów rzwjwych kraju (3) Oczekiwane rezultaty interwencji funduszy raz pdstawwe wskaźniki rezultatu strategiczneg Zarys finanswania (1) Całkwita alkacja dla Plski w ramach Plityki Spójnści (2) Rezerwa prgramwa (3) Pdział alkacji wg celów tematycznych raz w układzie funduszy (4) Zasada dtycząca kncentracji tematycznej śrdków (5) Pzim wydatków planwanych na cele klimatyczne (6) Pdział śrdków z funduszy strukturalnych pmiędzy pzim krajwy i reginalny (7) Pzim współfinanswania...90 S E K C J A 1. B Spsób realizacji zasad hryzntalnych Zasada partnerstwa Prmwanie równuprawnienia kbiet i mężczyzn Zrównważny rzwój Inne zasady hryzntalne Prgramy peracyjne...97 S E K C J A Warunki efektywneg wdrażania Umwy Partnerstwa System krdynacji (1) Pdmity krdynacji i zakres kmpetencji (2) Identyfikacja bszarów kmplementarnści raz rzwiązania na rzecz krdynacji (3) Krdynacja z instrumentami krajwymi kntrakt terytrialny Realizacja zasady ddatkwści Ocena stpnia wypełnienia warunków ex-ante Spsób zapewnienia spójnści funkcjnwania ram wyknania Ocena zdlnści instytucjnalnej systemu realizacji Umwy Partnerstwa gólna cena zdlnści instytucjnalnej Planwane uprszczenia dla beneficjentów (1) Plan działań dla beneficjentów funduszy Plityki Spójnści (2) Plan działań dla beneficjentów Prgramu Rzwój Obszarów Wiejskich (3) Plan działań dla beneficjentów Prgramu Operacyjneg Rybactw i Mrze S E K C J A Terytrialny wymiar prwadznej interwencji Instrumenty rzwju terytrialneg Rzwój lkalny kierwany przez spłecznść (CLLD) Zintegrwane Inwestycje Terytrialne Spsób ujęcia wymiaru miejskieg Współpraca terytrialna raz strategie makrreginalne Obszary ze szczególnym nasileniem prblemu ubóstwa Obszary z nasileniem prblemów demgraficznych S E K C J A Zarys centralneg systemu kmunikacji elektrnicznej z beneficjentami S E K C J A

3 5. Zarys systemu wdrażania System instytucjnalny służący realizacji umwy partnerstwa ma: Zarządzanie finanswe Sprawzdawczść i mnitrwanie Ewaluacja Infrmacja i prmcja

4 Wstęp Umwa Partnerstwa jest dkumentem kreślającym kierunki interwencji trzech plityk unijnych w Plsce Plityki Spójnści, Wspólnej Plityki Rlnej Wspólnej Plityki Rybłówstwa. Dkument pwstał na bazie Załżeń Umwy Partnerstwa przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 rku. Przygtwując Umwę Partnerstwa bran pd uwagę zapisy unijnych i krajwych dkumentów strategicznych, dtychczaswe dświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy raz W dkumencie uwzględnin pinie partnerów spłecznych i gspdarczych raz przygtwane na ptrzeby prcesu prgramwania analizy. Dużą wagę przypisan też d efektów prac różneg rdzaju grup rbczych, sptkań bilateralnych raz prwadznej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów spłecznych i gspdarczych w ramach Krajweg Frum Terytrialneg raz debat eksperckich. Na kształt dkumentu miał również wpływ prces ewaluacji ex-ante. Pprzez zastswanie mdelu partycypacyjneg mżliwe był wspólne wypracwywanie rzwiązań przez pdmity zaangażwane w prces przygtwania dkumentów na ptrzeby perspektywy finanswej Umwa Partnerstwa przedstawia cele i prirytety interwencji wraz z pdstawwymi wskaźnikami, ukierunkwanie terytrialne planwanej interwencji, pis stpnia uzupełniania się interwencji finanswanych z Plityki Spójnści, Wspólnej Plityki Rlnej raz Wspólnej Plityki Rybłówstwa, układ prgramów peracyjnych, zarys finanswania raz systemu wdrażania. Wskazane cele rzwjwe d 2020 rku, wskaźniki mnitrujące ich realizację raz zakres prpnwanych interwencji stanwią punkt dniesienia d kreślania szczegółwej zawartści pszczególnych prgramów peracyjnych. Główne cele rzwjwe kraju d 2020 rku zstały sfrmułwane w średnikreswej Strategii Rzwju Kraju 2020: aktywne spłeczeństw, knkurencyjna gspdarka, sprawne państw (SRK 2020), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r. W latach śrdki Unii Eurpejskiej (UE) będą przeznaczane na te cele związane z rzwjem kraju, które wpisują się w cele strategii Eurpa 2020 i realizująceg ją Krajweg Prgramu Refrm (KPR) raz gwarantują największe efekty mnżnikwe w sferze spłecznej, gspdarczej, instytucjnalnej, jak również w wymiarze terytrialnym. Stąd jak główne cele interwencji pięciu funduszy WRS (Fundusz Spójnści - FS, Eurpejski Fundusz Rzwju Reginalneg - EFRR, Eurpejski Fundusz Spłeczny - EFS, Eurpejski Fundusz Rlnictwa i Rzwju Obszarów Wiejskich - EFRROW, Eurpejski Fundusz Mrski i Rybacki - EFMR) w latach wskazan: zwiększenie knkurencyjnści gspdarki, pprawę spójnści spłecznej i gspdarczej raz pdnszenie sprawnści i efektywnści państwa. W nwym kresie prgramwania większy nacisk płżny zstanie na wykrzystanie ptencjałów terytrialnych pprzez zintegrwane interwencje ukierunkwane na pszczególne bszary. Chdzi tu jak najlepsze wykrzystanie zasbów (w tym także zasbów ludzkich) raz specjalizacji terytriów w reginach różnym pzimie rzwju. Większa decentralizacja wdrażania funduszy eurpejskich znacza nie tylk skierwanie na pzim reginalny znacznej części śrdków pchdzących z tych funduszy, ale również większą dpwiedzialnść reginów za wypełnienie zbwiązań wbec Kmisji Eurpejskiej (KE). Instrumentem zapewniającym kmplementarnść interwencji realizwanych przez rząd i samrząd terytrialny będzie kntrakt terytrialny. Wraz z statecznymi przesądzeniami dtyczącymi Wielletnich Ram Finanswych UE raz prpnwanych rzwiązań w zakresie 5 funduszy bjętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi na lata , przygtwywane dkumenty strategiczne na ten kres, tj. Umwa Partnerstwa raz prgramy peracyjne, będą uzupełniane i aktualizwane. 4

5 SEKCJA 1. SEKCJA 1.A 1. Analiza ptrzeb rzwjwych i ptencjałów mżliwych d wykrzystania raz występujących zróżnicwań terytrialnych 1.1.(1) Główne ptrzeby rzwjwe kraju, zróżnicwania terytrialne, kluczwe bariery w kntekście strategii Eurpa 2020 Szybki wzrst gspdarczy w czasie dwóch statnich dekad spwdwał w Plsce isttne zmiany cywilizacyjne, spłeczne i gspdarcze. Człnkstw w UE przyspieszył wzrst gspdarczy, ugruntwał przemiany rynkwe raz pprawił działania sfery instytucjnaln-regulacyjnej. Szybki rzwój kraju nie dprwadził jednak d nadrbienia wszystkich zapóźnień gspdarczych, a prcesy glbalizacyjne i rzwjwe zachdzące w świecie ujawniły nwe wyzwania, przed którymi sti Plska. Przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 5 luteg 2013 r. Długkreswej Strategii Rzwju Kraju. Plska Trzecia Fala Nwczesnści 1 (DSRK) raz średnikreswej Strategii Rzwju Kraju 2020 (SRK 2020) w dniu 25 września 2012 r. 2 wskazuje na sadzenie prcesów zarządzania rzwjem w kategriach realnie strategicznych, realnie innwacyjnych, związanych z frmułwaniem wizji, celów raz narzędzi niezbędnych dla ich siągnięcia. W latach średnirczne temp wzrstu PKB wynsił 3,9% (wbec 0,4% średni w UE), c przyspieszył knwergencję z krajami UE w zakresie pzimu PKB na mieszkańca w 2011 r. wynsił n 64% średniej unijnej (pprawa 12 pp w stsunku d 2006 r.). Utrzymanie wyskieg tempa knwergencji wymaga jednak zarówn utrzymania wyskieg tempa wzrstu gspdarczeg, w warunkach bserwwaneg w statnich latach jeg spwlnienia 3, jak i przeciwdziałania zagrżeniu wystąpienia w Plsce tzw. pułapki średnieg dchdu. W bliczu niepewnści c d przyszłych uwarunkwań zewnętrznych takich jak m. in.: przyszłść strefy eur, zmiana układu sił ge-eknmicznych w świecie, nasilająca się rywalizacją dstęp d zasbów naturalnych raz kniecznść większeg uwzględniania ddziaływania decyzji eknmicznych na śrdwisk, a także z uwagi na kniecznść pdjęcia refrm strukturalnych wewnątrz kraju, m.in. refrma sektra finansów publicznych w kierunku zwiększnej kncentracji na działaniach prrzwjwych, dalsze graniczenie dystansu rzwjweg pmiędzy Plską, a wysk rzwiniętymi państwami UE wymaga prwadzenia plityki rzwju stymulującej wzrst gspdarczy party na pprawie innwacyjnści i knkurencyjnści gspdarki kraju i reginów. Uruchmienie nweg mdelu wzrstu gspdarczeg wymaga rzwju kluczwej infrastruktury sieciwej (transprt, sieci szerkpasmwe, system energetyczny), pprawy innych niż skądinąd malejąca - knkurencyjnść cenwa siły rbczej czynników knkurencyjnści gspdarki, pdniesienia wydajnści raz zapewniania efektywneg gspdarwania zasbami. Wyzwaniem dla Plski jest stwrzenie warunków funkcjnwania stabilnej i dynamicznie rzwijającej się gspdarki wykrzystującej nwczesne technlgie, wyskiej jakści prace badawcz-rzwjwe i innwacje raz dsknalący się kapitał intelektualny. Nie zstała zakńczna restrukturyzacja sektra badawcz-rzwjweg, a relacja wydatków na B+R d PKB znajduje się pmim wzrstu bserwwaneg nieprzerwanie d 2007 r. na bardz niskim pzimie (0,77% w 2011 r., wbec 2,03% średni w UE). Należy w tym kntekście pdkreślić, że Plska przyjęła jak cel krajwy Strategii Eurpa 2020 (EU 2020) wyskść wydatków na B+R na pzimie 1,7% PKB (wbec 3% średni dla całej Unii Eurpejskiej). Szczególnie niekrzystny dla gspdarki jest niski pzim inwestycji badawcz-rzwjwych sektra przedsiębirstw (w 2011 r.- 0,23% PKB, wbec średniej unijnej wynszącej 1,26%). Niskie nakłady 1 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 luteg 2013 r. w sprawie przyjęcia Długkreswej Strategii Rzwju Kraju. Plska Trzecia Fala Nwczesnści (M.P. pz. 121). 2 Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Długkreswej Strategii Rzwju Kraju 2020 (M.P. pz. 882). 3 W 2011 r. PKB wzrósł 4,3%, w 2012 r. 1,9 %, a w ustawie budżetwej na 2013 r. prgnzwany jest wzrst na pzimie 2,2%. Należy również pdkreślić, że OECD w pracwaniu Lking t 2060: Lng-term Glbal Grwth Prspects prgnzuje, że w kresie średnirczne temp wzrstu gspdarczeg w Plsce (2,6%) będzie znacznie niższe niż w latach (4,3%), c wskazuje na kniecznść jak najszybszeg pdjęcia działań prwadzących d zwiększenia ptencjalneg tempa przyszłeg wzrstu. 5

6 inwestycyjne na działalnść badawcz-rzwjwą przekładają się na niezadwalające efekty w bszarze nauki i technlgii, a w knsekwencji na niską innwacyjnść gspdarki. Niewielki dsetek MŚP wprwadza wewnątrzzakładwe innwacje lub współpracuje z innymi przedsiębirstwami, a także rzwija współpracę transgraniczną i międzynardwą. W rezultacie nie w pełni są wykrzystywane mżliwści twrzenia wyskiej jakści, trwałych miejsc pracy. Plska zmaga się z prblemami dtyczącymi słabych pwiązań pmiędzy śrdwiskiem naukwym i przemysłem raz pważneg niedinwestwania badań i innwacji w sektrze prywatnym. Istniejące zachęty są niewystarczające, aby zapewnić skuteczne wsparcie pprzez finanswanie ze śrdków publicznych, w tym większą współpracę publiczn-prywatną. Należy dążyć d większej kncentracji działań badawcz-rzwjwych finanswanych ze śrdków publicznych, zwiększenia ich efektywnści raz pprawy efektywnści funkcjnwania systemu innwacji. Isttne jest również dążenie d zwiększenia krdynacji plityk w dziedzinach nauki i innwacji, jak również graniczenie liczby prirytetów plityki naukw-badawczej w działaniach dtyczących dziedzin innwacji i przemysłu. W sferze wydatków badawcz-rzwjwych występuje wyraźne zróżnicwanie reginalne, a pnad płwa tych wydatków jest pnszna w dwóch wjewództwach (mazwieckim z 40% udziałem w wydatkach pniesinych w 2011 r. w skali całeg kraju raz małplskim udziale wynszącym 10,4%). Na klejnych miejscach plasują się wjewództwa: śląskie, wielkplskie i dlnśląskie z udziałem d 8,8% d 6,2%. Na drugim biegunie znajdują się wjewództwa lubuskie i plskie (z udziałem rzędu 0,5-0,7%). Analiza udziału przedsiębirstw w wydatkach na B+R wykazuje, że w 2011 r. najwyższy (blisk 60%) był n w wjewództwach plskim i pdkarpackim, a najniższy w pdlaskim i warmińsk-mazurskim. Pd względem nakładów na B+R w relacji d PKB capita w 2010 r. dminwał wjewództw mazwieckie (1,35% reginalneg PKB), a wyższe d średniej krajwej były ne również w wjewództwach: małplskim i pdkarpackim, pdczas gdy zdecydwanie najniższą relację bserwwan w wjewództwach: plskim i lubuskim (0,13-0,14% reginalneg PKB). Na kniecznść intensyfikacji wysiłków w tym bszarze wskazuje m.in. bniżenie pzycji kraju w unijnym Rankingu Innwacyjnści (Innvative Unin Screbard IUS). O ile w 2011 r. Plska zstała sklasyfikwana na 23 miejscu (jak statnia wśród tzw. umiarkwanych innwatrów ), t w rankingu publikwanym w 2013 r. spadła na miejsce Dystans dzielący Plskę d eurpejskich liderów innwacji raz d średnieg pzimu innwacyjnści w UE jest nadal znaczny zarówn w dniesieniu d kształtwania się syntetyczneg wskaźnika innwacyjnści 5, jak i większści jeg składwych - bszarami budzącymi szczególny niepkój są: niski pzim wskaźników związanych z działalnścią kreatywną (zgłaszanie patentów, rejestracja znaków twarwych lub mdeli bizneswych i rganizacyjnych), niska jakść i pzim umiędzynardwienia sektra badań (publikacje międzynardwym standardzie, dktranci spza UE) raz niska jakść tczenia biznesu. W bliczu pwyższych uwarunkwań, pważnym wyzwaniem jest uruchmienie w najbliższym czasie ptencjału innwacyjneg plskieg spłeczeństwa i gspdarki w celu zbudwania nwych wykrzystujących zaawanswane technlgie - przewag knkurencyjnych plskiej gspdarki. W tym celu isttne będą zwłaszcza: stymulacja współpracy między biznesem a światem nauki, wzrst nakładów na B+R, zwiększenie udziału sektra prywatneg w finanswaniu nauki, rzwój flexicurity na rynku pracy raz nwczesne inwestycje (w tym energetyczne i w bszarze technlgii infrmacyjnych) przyspieszające mdernizację gspdarki, a także wsparcie rzwju technlgii przyjaznych śrdwisku, jak również technlgii śrdwiskwych. Osiągnięcie sukcesu w budwie innwacyjnej gspdarki wymaga zwiększenia - zarówn w śrdwisku przedsiębirstw, świata nauki jak i p strnie władz publicznych - świadmści znaczenia pstaw prinnwacyjnych. Isttne jest także zwiększanie rli kapitału ludzkieg budwa zdlnści zasbów pracy d pdejmwania działalnści innwacyjnej. Należy również dążyć d stwrzenia efektywneg systemu zachęt dla inwestrów twrzących nwe biekty prdukcyjne i miejsca 4 W rankingu Innvative Unin Screbard pszczególne państwa są zaliczane d jednej z czterech grup: liderów innwacji (innvatin leaders), naśladwców innwacji (innvatin fllwers), umiarkwanych innwatrów (mderate innvatrs) raz niewielkich innwatrów (mdest innvatrs). 5 W pracwywanym przez Bank Światwy rankingu partym na wskaźniku gspdarki wiedzy (Knwledge Ecnmy Index -KEI) - który uwzględnia zarówn warunki d twrzenia i wymiany wiedzy, jak i czynniki instytucjnalne sprzyjające jej wykrzystaniu w gspdarce Plska zstała sklasyfikwana w 2012 r. na 38 miejscu na 145 analizwanych państw. Jedncześnie w ramach analgiczneg wskaźnika wiedzy (Knwledge Index - KI) - mierząceg gólny ptencjał rzwju wiedzy w danym kraju Plska zajmwała 39 pzycję. Należy pdkreślić, że w bu ww. rankingach Plska znajdwała się na miejscach niższych niż np.: Republika Czeska (dpwiedni miejsce 26 i 26), (Węgry-miejsca 27 i 28) raz Słwacja (pzycja 33 i 36). 6

7 pracy w sektrach sprzyjających mdernizacji gspdarki raz dknać reindustrializacji rzumianej jak budwa przemysłu zdlneg stawić człw wyzwanim nwczesnści. Ocena innwacyjnści plskich reginów wg raprtu Reginal Innvatin Screbard 2012, wskazuje, że 15 wjewództw należał d niewielkich innwatrów, a jedynie wjewództw mazwieckie zstał sklasyfikwane w grupie umiarkwanych innwatrów. Za jedn z głównych wyzwań rzwjwych - zarówn w średnim jak i długim kresie uznać należy mdernizację strukturalną przedsiębirstw, która nie tylk umżliwi wzrst ich knkurencyjnści na rynku wewnętrznym raz na rynkach zagranicznych, ale również pzwli na pełniejsze wykrzystanie ptencjału eknmiczneg kraju i reginów, przy równczesnym rzwju reginalnych specjalizacji - pprzez parcie knkurencyjnści na innwacjach. Stwrzyłby t szansę wejścia Plski na rynki eksprtwe wysk zaawanswanych technlgicznie prduktów. Kluczwe dla mdernizacji plskieg przemysłu mże kazać się wspieranie przez państw realkacji zasbów z dziedzin nierzwjwych d rzwjwych, przy jednczesnej restrukturyzacji tych dziedzin tradycyjnych, w przypadku których istnieją uzasadnine efektywnścią eknmiczną - szanse ich żywienia. Wspieranie mdernizacji będzie skutkwał również zmniejszeniem presji na śrdwisk, tak by wzrst gspdarczy nie dbywał się ksztem nadmierneg zużycia zasbów i energii. Uwzględniając wyraźny niedstatek kapitału inwestycyjneg, w tym wyskieg ryzyka (venture capital) w Plsce niezbędne wydaje się jeg wzmcnienie w parciu śrdki publiczne, c zwiększy szanse przyspieszenia rzwju innwacyjnej przedsiębirczści, która stanwi z klei pdstawę rzwju przemysłów wyskiej techniki. Z uwagi na ptrzebę przyspieszenia rzwju tych przemysłów należy dążyć d dynamiczneg uruchmiania knsrcjów (z udziałem kapitału państwweg, biznesu prywatneg i kapitału zagraniczneg, instytucji naukwych i zaplecza B+R) wspierających branże i specjalizacje bjęte preferencjami plityki strukturalnej państwa. Jedncześnie, z uwagi na ptencjał innwacyjny dużych przedsiębirstw isttne jest wspieranie ich dstswań d prcesów glbalizacji. Wsparcie dużych przedsiębirstw będzie mieć miejsce wówczas, gdy umżliwi generwanie innwacyjnych rzwiązań mgących stanwić pdstawę specjalizacji kraju na rynkach międzynardwych, a z drugiej strny spwduje integrację w ramach swych pwiązań kperacyjnych pdmitów z sektra MŚP. Sfera B+R jest ściśle pwiązana ze wsparciem inwestycji z zakresu adaptacji d zmian klimatu, a także chrny śrdwiska w kntekście wsparcia ekinnwacji, takich jak inteligentne sieci kanalizacji deszczwej, zarządzanie awariami z zakresu infrastruktury kanalizacji deszczwej i sieci wdnkanalizacyjnych. Wykrzystanie działań ze sfery B+R raz technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych (TIK) pwinn również przyczyniać się d twrzenia bazy danych stanie wód, jak również d dpwiednieg zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatu, w tym ryzykiem pwdziwym. Należy również zintensyfikwać działania na rzecz pdnszenia zdlnści innwacyjnej gspdarstw rlnych raz MŚP w sektrach rlnictwa, przetwórstwa rln spżywczeg i rybłówstwa. Sektry rlnictwa i rybłówstwa zmagają się z wyzwaniami strukturalnymi (w tym ukryte bezrbcie, niska wydajnść pracy) raz niewystarczającym ukierunkwaniem rynkwym. Pnadt niska efektywnść administracji publicznej, graniczna dstępnść usług elektrnicznych, nieprzewidywalnść przepisów prawnych raz przewlekłe pstępwania sądwe nie są krzystne dla biznesu i pwdują bariery w prwadzeniu działalnści gspdarczej. P strnie ppytwej gspdarki należy stymulwać rientację preksprtwą. Natmiast p strnie pdażwej należy dążyć d szerszeg włączenia kapitału zagraniczneg w rzwój kraju i reginów. Służyć temu pwinn knsekwentne wprwadzanie w życie systemu zachęt (stanwiących isttny element strategii kraju przyjmująceg ) dla kapitału zagraniczneg w zamian za kreślne krzyści. Isttne jest prmwanie inwestycji zagranicznych pdejmwanych w bszarach preferencji plityki strukturalnej państwa (przede wszystkim przemysły wyskiej techniki, w tym infrmacyjny). Strategicznym wyzwaniem jest również właściwe kreślenie miejsca Plski w handlu międzynardwym. Dminacja krajów UE w brtach handlwych mże utrudniać - w związku z prgnzwanym relatywnie niskim tempem wzrstu tych gspdarek w nadchdzących latach - zdynamizwanie plskieg handlu zagraniczneg. Należy dążyć d dywersyfikacji kierunków gegraficznych brtów handlwych raz zwiększenia udziału w nich dóbr i usług wyższej wartści ddanej raz wyższym pzimie nasycenia nwczesnymi technlgiami. Rzwój wymiany handlwej w dtychczas niedcenianych kierunkach (m.in. 7

8 na kierunkach pzaeurpejskich) stwarza mżliwść siągnięcia większeg bezpieczeństwa eknmiczneg Plski. Isttne będzie również wykrzystanie szansy jaką jest kniecznść rzwju przemysłu eklgiczneg (mająceg według prgnz charakteryzwać się w najbliższych dekadach wyską dynamiką wzrstu) pprzez pracwanie i wdrżenie prgramów prdukcji urządzeń i materiałów dla chrny śrdwiska (szczególne służących chrnie klimatu) raz czystych technlgii przemysłwych (technlgie zastępujące tradycyjne spalanie węgla) i innych technlgii eklgicznych, czemu mże sprzyjać współpraca z przemysłem zagranicznym w wymieninych bszarach. Pwyższe wyzwanie wpisuje się w kniecznść stawienia czła wyzwanim klimatycznym raz zapewnienia racjnalneg gspdarwania zasbami (zrównważneg wykrzystania surwców) w celu uniknięcia zagrżenia negatywnym ddziaływaniem prblemów energetycznych raz związanych z chrną śrdwiska na rzwój gspdarki. Pmim relatywnie wyskieg stpnia samwystarczalnści energetycznej gspdarki plskiej, charakteryzuje się na nadal zbyt wyską energchłnnścią. W systemie energetycznym niezbędna jest mdernizacja przestarzałej infrastruktury energetycznej i zapbieganie wykluczeniu energetycznemu. Należy wykrzystać również gspdarczy i techniczny ptencjał wprwadzenia graniczeń zużycia energii, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych i budynkach użytku publiczneg, w przedsiębirstwach, w lkalnej gspdarce energetycznej, w świetleniu ulic raz w prdukcji energii elektrycznej. Knieczne jest wykrzystanie ptencjału w zakresie dnawialnych źródeł energii (OZE) raz siągnięcie prawnie wiążących celów w zakresie OZE na 2020 r. Rzwój dnawialnych źródeł energii pwinien być wspierany na pzimie lkalnym pprzez inwestycje zgdne z lkalnym ptencjałem energetycznym. W kntekście celów plityki klimatycznej UE bardz isttnymi wyzwaniami w perspektywie zarówn średni jak i długkreswej będą: zmiana struktury zużycia energii, mdernizacja systemu infrastruktury energetycznej, inwestycje zmierzające d dywersyfikacji źródeł energii, pprzez rzwój prgramu energetyki jądrwej (zgdnie z dkumentem Plityka Energetyczna Plski d 2030) a także zwiększenie twartści plskiej energetyki w zakresie wymiany energetycznej i handlu energią w brębie UE raz wykrzystanie ptencjału gazu łupkweg w Plsce. Opisanym działanim twarzyszyć będzie uwzględnianie adaptacji d zmian klimatu. W wytwarzaniu energii elektrycznej największy udział psiadają wjewództwa śląskie i łódzkie (p 20,2%), a najniższy warmińsk-mazurskie (0,4%) i pdlaskie (0,5%), natmiast największym udziałem OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej charakteryzują się wjewództwa: warmińsk-mazurskie (70,5%) raz kujawsk-pmrskie (60,5%), a najniższym lubelskie (0,9%) i łódzkie (1,8%). Analiza reginalnych zróżnicwań w zakresie chrny śrdwiska wskazuje, że w przypadku zanieczyszczeń pwietrza gółem z zakładów szczególnie uciążliwych najbardziej niekrzystna sytuacja występuje w wjewództwach śląskim i łódzkim (z udziałem w całści teg typu emisji w kraju wynszącym w 2012 r. p 18,9%), pdczas gdy najniższym udziałem w gólnej puli zanieczyszczeń generwanych przez teg rdzaju zakłady charakteryzwały się wjewództwa: warmińsk-mazurskie, pdlaskie i lubuskie (0,7-0,9%). Realizacja tzw. celów klimatycznych wskazanych w strategii EU 2020 znacza dla Plski zmniejszenie zużycia energii pierwtnej d pzimu k. 96 Mte w 2020 r. (w 2010 r. wynsił n blisk 97 Mte), zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii z 10,8% w 2011 r. d 15% w 2020 r. raz redukcję emisji CO2, która w 2010 r. wynsiła 88% pzimu rku bazweg 1990 (wbec wskaźnika 85% średni w UE). W kntekście wsparcia siągania spójnści terytrialnej, szczególnie w kntekście różnic w tej sferze pmiędzy bszarami miejskimi i wiejskimi, knieczna będzie kntynuacja działań związanych z czyszczaniem ścieków kmunalnych, zarządzaniem dpadami kmunalnymi (zgdnie z hierarchią pstępwania z dpadami i wprwadzną refrmą w tym bszarze) raz graniczeniem emisji zanieczyszczeń d atmsfery. W ujęciu reginalnym największy dsetek dpadów zebranych selektywnie w stsunku d gółu dpadów dntwan w 2011 r. w wjewództwach: małplskim (15,2%) raz pdkarpackim, wielkplskim i mazwieckim (d 11,7% d 11,1%), a najniższy w wjewództwie pdlaskim (6%), natmiast największym udziałem w ilści dpadów selektywnie zebranych w skali kraju charakteryzwały się wjewództwa: mazwieckie (16,4%), śląskie (14,1%) raz małplskie (11,6%), a najmniejszym wjewództwa: pdlaskie (1,5%) raz świętkrzyskie (1,6%). Analiza reginalneg rzkładu dsetka ludnści krzystającej z czyszczalni ścieków wykazuje, że w 2011 r. najwyższy był n w wjewództwach pmrskim (80,8%) raz zachdnipmrskim (80,3%), a najniższy 8

9 w wjewództwach: świętkrzyskim (51,1%), mazwieckim (52,6%) i lubuskim (53,3%). W przypadku miast największym dsetkiem ludnści krzystającej z czyszczalni ścieków charakteryzwały się wjewództwa warmińsk-mazurskie (97,1%), plskie (96,1%) i pmrskie (96%), natmiast najniższym mazwieckie (69,2%); pdczas gdy w przypadku bszarów wiejskich największy dstęp ludnści pnad 50%- d czyszczalni ścieków dntwan w zachdnipmrskim i pmrskim, a najniższy w łódzkim, pdlaskim i lubelskim (d 17,2% d 18,0%). Wyzwaniem w zakresie zwiększenia dprnści na zmiany klimatyczne jest przezwyciężenie prblemów związanych z deficytem zasbów wdnych, niewystarczającymi rzwiązaniami przeciwpwdziwymi raz zapbieganie ryzyku wystąpienia pwdzi, susz, pżarów lasów raz niekrzystnym zjawiskm klimatycznym w miastach. Pważnym wyzwaniem jest również skuteczna chrna zasbów naturalnych (pwietrza, wdy i gleby), biróżnrdnści raz zrównważne wykrzystywanie zasbów mrskich. W tym kntekście ważne jest uzyskanie dbreg stanu śrdwiska mrskieg, c wymaga pdjęcia szerk zakrjnych i efektywnych działań, mających na celu graniczenie presji i negatywnych ddziaływań na śrdwisk Mrza Bałtyckieg. Ddatkw, ważnym wyzwaniem jest edukacja spłeczeństwa zarówn w zakresie chrny śrdwiska, w tym w zakresie gspdarki wdnej i gspdarki dpadami, jak również w kntekście dstswania d zmian klimatu. Dążąc d nadrbienia zaległści kraju i reginów w dchdzeniu d gspdarki wykrzystującej nwczesne technlgie, należy za bszar prirytetwy uznać rzwój sektra infrmatyczntelekmunikacyjneg (i pkrewnych mu dziedzin przemysłu), w parciu przyciąganie kapitału zagraniczneg i nwych technlgii, przy równczesnym wzmacnianiu bdźców na rzecz zwiększenia skali pwstającej w Plsce prdukcji finalnej największym wkładzie prinnwacyjnym. Isttnym wyzwaniem jest kniecznść graniczenia zarówn przewidywaneg w prgnzach demgraficznych systematyczneg spadku ludnści Plski (mająceg nasilić się p 2015 r.) jak i spadku udziału ludnści w wieku prdukcyjnym (wg prgnz GUS w latach mże na zmniejszyć się pnad 3 mln sób) w warunkach pstępująceg zróżnicwania terytrialneg prcesów demgraficznych. Przeciwdziałać temu zagrżeniu pwinny: plityka prnatalistyczna, wykrzystanie rezerw rynku pracy, dpwiednie rzwiązania w zakresie pieki nad dziećmi d lat 3, pieki przedszklnej raz nad drsłymi sbami zależnymi, zmiany w systemie szklnictwa i pieki zdrwtnej raz efektywna plityka migracyjna. Klejnym wyzwaniem jest zwiększenie zarówn aktywnści zawdwej jak i adaptacyjnści zasbów pracy. Pważną barierą rzwjwą jest jeden z najniższych w UE wskaźnik zatrudnienia (w 2012 r. wynszący 64,7,% ludnści w wieku lata wbec 68,5% średni w UE) raz niedstswanie edukacji d ptrzeb mał elastyczneg rynku pracy. Wymaga t prwadzenia aktywnej plityki stymulującej wzrst pzimu zatrudnienia raz prmującej wzrst uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie skierwanej nie tylk d pracwników raz sób drsłych, ale także d przedsiębirców sektra MŚP. Isttne jest również efektywne wykrzystanie rezerw rynku pracy (w pstaci młdzieży kńczącej edukację, kbiet raz sób w wieku 50+ raz sób związanych z rlnictwem; w tym statnim przypadku rerientacja zawdwa służyłaby także wsparciu zmian strukturalnych w tym sektrze). Plityki rządwe pwinny przyczyniać się w spsób systemwy d kształtwania warunków dla rzwju rynku pracy, pdczas gdy d pracdawców należy czekiwać prwadzenia plityki rzwju firmy (w tym rzwju czynnika pracy) dzwierciedlającej trendy makreknmiczne. Długterminwa pprawa sytuacji na rynku pracy wymaga usuwania barier w systemie kształcenia, a tym samym przeciwdziałania niedpaswaniu ferty edukacyjnej d wymagań pracdawców. Aktywna plityka stymulująca wzrst zatrudnienia t także działania w bszarze usług zdrwtnych, m.in. w zakresie zapewnienia dstępnści d wyskiej jakści usług pieki zdrwtnej. Celem krajwym przyjętym przez Plskę w ramach realizacji Strategii Eurpa 2020 w bszarze rynku pracy jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia sób w wieku lata d c najmniej 71% w 2020 r. (dla UE przyjęt wskaźnik zatrudnienia na pzimie 75%). W dniesieniu d sfery kształcenia cele krajwe Strategii Eurpa 2020 kreśln jak zmniejszenie d 4,5% dsetka sób zbyt wcześnie kńczących naukę (który w 2011 r. wyniósł 5,6%) raz zwiększenie d 45% dsetka sób w wieku lata psiadających wyższe wykształcenie (w 2011 r. wynsił n 39,1%). Na pdkreślenie zasługuje fakt, że w 2012 dsetek sób 9

10 przedwcześnie kńczących naukę wynsił 12,8%, i więc był znacznie wyższy niż w Plsce, a cel Strategii Eurpa 2020 dla UE kreśln na pzimie 10%, a więc zdecydwanie mniej rygrystycznym niż w przypadku Plski. Również dsetek sób psiadających wyższe wykształcenie wynsił średni w UE 35,8% i był niższy niż w Plsce. W 2012 r. najwyższy pzim wskaźnika zatrudnienia dntwan w wjewództwach: mazwieckim (71,1%) i pdlaskim (67,2%), a najniższy w warmińsk-mazurskim (58,5%) raz zachdnipmrskim (60,4%). W ujęciu reginalnym najwyższą stpę bezrbcia rejestrwaneg w 2012 r. dntwan w wjewództwie warmińsk-mazurskim (21,2%), zachdnipmrskim (18,1%) raz kujawsk-pmrskim (17,9%), a najniższą w wielkplskim (9,9%) i mazwieckim (10,8%). Knieczna jest również dalsza restrukturyzacja tradycyjnych sektrów gspdarki. Kniecznym jest nie tylk zapewnienie warunków dla rzwju umiejętnści i kmpetencji kadr, ale także warunków zatrudnienia pzwalających na gdzenie bwiązków zawdwych i rdzinnych, jak również dpwiednie dstswanie śrdwiska pracy d zachwania wyskiej efektywnści pracy sób starszych (przy równczesnym twrzeniu dpwiednich warunków dla sprawneg funkcjnwania tych sób w całej gspdarce i spłeczeństwie - związanych z dstswaniem usług, prduktów i twarów cdzienneg użytku d ich ptrzeb i czekiwań). Isttne wyzwanie stanwi pprawa spójnści spłecznej. Pmim wzrstu gspdarczeg wyski pzstaje zwłaszcza na bszarach wiejskich, ale także w craz większym stpniu na bszarach miejskich - dsetek ludnści zagrżnej ubóstwem (w 2011 r. wskaźnik zagrżenia ubóstwem p transferach spłecznych wynsił 17,7% 6 - wbec 16,9% średni w UE), a jak cel krajwy Strategii EU 2020 przyjęt zmniejszenie 1,5 mln liczby sób zagrżnych ubóstwem i/lub żyjących w gspdarstwach dmwych bez sób pracujących lub niskiej intensywnści pracy. Wskaźniki zagrżenia ubóstwem lub wykluczeniem spłecznym w pszczególnych grupach wiekwych - nie wykluczając dzieci i sób starszych - isttnie przewyższały średnią unijną. Szybkie graniczenie ubóstwa będzie wyzwaniem również w kntekście segmentacji rynku pracy, ubóstwa pracujących raz dysprprcji terytrialnych (najmniej krzystna sytuacja pd tym względem ma miejsce we wschdnich i półncnych wjewództwach kraju). Rzwój sprzyjający włączeniu spłecznemu wymaga wspierania wyskieg pzimu zatrudnienia, m.in. pprzez pprawę stanu zdrwia spłeczeństwa, stymulwanie przedsiębirczści raz zapewnienia spójnści spłecznej, gspdarczej i terytrialnej. Klejne wyzwanie wiąże się z kniecznścią dalszeg mierzenia się z prblemami zróżnicwań przestrzennych raz przeciwdziałania peryferyjnści kreślnej według tradycyjnych si zróżnicwania pzimu życia (między miastami a bszarami wiejskimi raz między wschdem a zachdem kraju). Peryferyjnść nie ma wymiaru gegraficzneg lecz wynika najczęściej z barier w zakresie dstępnści infrastrukturalnej, w tym głównie transprtwej niedstateczny rzwój: sieci dróg i ich niska jakść, brak wyskiej jakści płączeń klejwych raz brak synergii trzech rdzajów transprtu - w tym niedstateczna integracja płączeń klejwych z siecią dróg krajwych i lkalnych; teleinfrmatycznej brak wyskiej jakści sieci; energetycznej przestarzałe sieci energetyczne. Efektem niewystarczająceg rzwju infrastruktury transprtwej są utrudnienia w rzwju terytrialnym, zarówn w dniesieniu d miast i ich bszarów funkcjnalnych, jak i bszarów słabej dstępnści d usług, a c za tym idzie graniczenie skali efektu mnżnikweg w gspdarce. W tym kntekście bardz ważnym wyzwaniem w perspektywie d rku 2020 jest zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej (międzyreginalnej i lkalnej) dstępnści terytrialnej raz włączenie Plski, jej najważniejszych śrdków gspdarczych raz pszczególnych reginów d eurpejskieg zintegrwaneg systemu transprtweg, umżliwiająceg sprawne przewzy twarów i ludnści. W perspektywie d sieci autstrad w Plsce ma dłączyć spójna sieć dróg ekspreswych, c spwduje wystąpienie efektu synergii, tj. natychmiastwej pprawy w zakresie spójnści międzyreginalnej, jak również zintegrwanie z systemem eurpejskim. 6 W przypadku sób w wieku 65+ wskaźnik zagrżenia ubóstwem p transferach w Plsce jest niższy niż średnia UE 10

11 W zakresie infrastruktury infrmacyjnej i kmunikacyjnej (TIK) 7 wyzwaniem jest natmiast przyspieszenie rzwju infrastruktury szerkpasmweg internetu raz zapewnienie dynamiczneg rzwju usług kmunikacyjnych i rzwiązań związanych z cyfryzacją kraju - zwłaszcza dalszeg rzwju elektrnicznej gspdarki: e-zdrwia, cyfrwych usług publicznych, zasbów infrmacyjnych państwa i telepracy. Efektem niewystarczająceg rzwju infrastruktury energetycznej są z klei przerwy w dstawach energii, której parametry wskazują niekiedy znaczne dchylenia d czekiwanych wartści. Nasilenie tych zjawisk mżna kreślić za pmcą wskaźników ciągłści energii elektrycznej. Na bszarach nisk zurbanizwanych wskaźniki te są wielkrtnie niższe niż na bszarach miejskich, c stanwi również przejaw peryferyjnści. W kntekście przeciwdziałania pgłębianiu się zróżnicwań przestrzennych knieczne jest zmniejszenie dysprprcji pmiędzy bszarami wiejskimi a bszarami miejskimi m.in. w zakresie dstępu d infrastruktury technicznej (w tym m.in. transprtwej i energetycznej) i spłecznej raz d usług publicznych, a także pdjęcie działań na rzecz stymulwania wzrstu dchdów gspdarstw dmwych wiejskich i miejskich raz zwiększenie ich dstępu d instrumentów rynku pracy. Rzwój bszarów wiejskich wymaga m.in.: pdniesienia ich pzimu cywilizacyjneg, wzmcnienia ptencjału rzwjweg śrdków lkalnych, pełneg wykrzystania sieci teleinfrmatycznych, pprawy jakści placówek edukacji, rewitalizacji miast i miasteczek raz rzwju wszystkich frm innwacyjnści (w tym m.in. pprawy jakści kapitału ludzkieg i spłeczneg pczynając d wczesnej edukacji przedszklnej, pprzez rzwój działalnści badawcz-wdrżeniwej, transferu wiedzy i na wdrżeniu rzwiązań innwacyjnych kńcząc). Sprstanie pwyższym wyzwanim będzie mieć kluczwe znaczenie dla pprawy mbilnści (zarówn zawdwej jak i terytrialnej) mieszkańców tych bszarów raz dywersyfikacji ich źródeł zatrudnienia z myślą zmniejszeniu zróżnicwań dchdwych pmiędzy gspdarstwami dmwymi na wsi i w mieście. Równcześnie należy knsekwentnie realizwać działania na rzecz rzwju miast, wykrzystujące ptencjał głównych śrdków miejskich i ich bszarów funkcjnalnych d krewania wzrstu i zatrudnienia raz zdynamizwania rzwju kraju. Isttne będzie wykrzystanie ptencjału miast w prcesach rzwju reginalneg na bszarach prblemwych znaczeniu krajwym, przeciwdziałanie degradacji spłeczngspdarczej i przestrzennej bszarów zurbanizwanych, pprawa ładu przestrzenneg na bszarach miejskich i pwstrzymanie żywiłwej suburbanizacji, pprawa jakści zarządzania i współpracy na bszarach miejskich, w tym na bszarach funkcjnalnych miast. Pnadt, należy dnieść się d występujących na bszarach miejskich wyzwań charakterze hryzntalnym w takich sferach jak plityka transprtwa (w tym transprt publiczny) raz zapewnić stały mnitring zjawisk spłeczn-przestrzennych na bszarach zurbanizwanych. Isttnym wyzwaniem jest maksymalizacja krzyści dla bywateli i gspdarki z tytułu zrównważneg wykrzystania nadmrskieg płżenia kraju raz zasbów naturalnych Mrza Bałtyckieg. W tym celu knieczne jest pdjęcie szeregu działań wpisujących się w twrzenie nwczesnej gspdarki mrskiej, mgącej stawić czła knkurencji zewnętrznej raz przyczynić się d stymulwania wzrstu gspdarczeg raz twrzenia miejsc pracy. Pnieważ efektywne funkcjnwanie gspdarki mrskiej wymaga sprawneg systemu transprtweg, łącząceg prty i aglmeracje nadmrskie z reginem, zapleczem krajwym raz rynkiem eurpejskim, należy dążyć d rzwju prtów mrskich w celu przekształcenia ich w intermdalne węzły transprtwe sieci TEN-T raz pprawy ich knkurencyjnści. W kntekście gspdarczeg wykrzystania zasbów mrskich jak i zwiększenia innwacji w przemyśle mrskim isttne jest ich wykrzystanie d wspierania zrównważneg rzwju eksystemu mrskieg raz chrny spłecznści nadmrskich. Ważne jest twrzenie platfrm współdziałania przedsiębirstw sektra mrskieg i instytucji naukwych raz zacieśnianie współpracy z państwami sąsiednimi w rejnie Mrza Bałtyckieg na rzecz innwacyjnych rzwiązań w bszarze gspdarki mrskiej. Niezbędny jest stały dpływ wykwalifikwanych kadr, a tym samym stały rzwój edukacji mrskiej. W kntekście kniecznści pprawy stanu śrdwiska mrskieg, niezbędne jest pdjęcie zakrjnych na szerką skalę działań prwadzących d graniczenia negatywnych ddziaływań na t śrdwisk. Należy również dążyć d zapewnienia racjnalnej gspdarki żywymi zasbami wód i pprawy efektywnści akwakultury i sektra rybackieg, a w rezultacie d pprawy jakści życia na bszarach zależnych d rybactwa. W zakresie wykrzystania bszarów mrskich dla 7 Pmim rzwju Technlgii Infrmacyjnych i Kmunikacyjnych wyzwaniem jest również nadal niskie nasycenie usługami szerkpasmweg dstępu d Internetu, które kształtuje się jest znacznie pniżej średniej UE, a ferwana prędkść internetu jest w szczególnści na bszarach wiejskich - niska. 11

12 prdukcji energii i dstaw surwców energetycznych, isttnym wyzwaniem jest również budwa nwej i rzbudwa istniejącej infrastruktury mrskiej, przesyłwej i magazynującej, służącej d ptymalneg wykrzystania zasbów energetycznych państwa. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dstaw surwców energetycznych przyczyni się d spełnienia wymaganych prawem UE wskaźników prdukcji energii ze źródeł dnawialnych. Pwyższym działanim sprzyjać będzie rzwój mrskieg planwania przestrzenneg raz zintegrwane zarządzanie bszarami przybrzeżnymi mające na celu zapewnienie sprawneg funkcjnwania plskiej administracji mrskiej ferującej wyskiej jakści prfesjnalne usługi dla branży mrskiej. W najbliższych latach należy zintensyfikwać przygtwania gspdarki d przystąpienia d strefy eur, przy czym siągnięcie gtwści d człnkstwa jest niezależnie d hryzntu czasweg samej akcesji d Unii Gspdarczej i Walutwej - krzystne dla gspdarki kraju raz wzmcnienia jeg pzycji międzynardwej. Kluczwe jest w tym kntekście siągnięcie trwałej knkurencyjnści raz stwrzenie instrumentów, które pzwlą gspdarce skutecznie reagwać na sytuacje kryzyswe. Wśród kniecznych zadań należy wymienić m.in. zwiększenie pdaży pracy, zmianę struktury wydatków z bieżących na inwestycyjne, dstswanie systemu edukacji d wymagań nwczesnej gspdarki raz zapewnienie spłeczneg pparcia dla prcesu przyjmwania wspólnej waluty. W ramach działań zmierzających d bniżenia relacji deficytu sektra finansów publicznych raz długu publiczneg d PKB należy uwzględnić ewentualne niebezpieczeństw słabienia kniunktury gspdarczej zbyt głębkim graniczeniem wydatków - które będzie mieć głębkie, niekrzystne reperkusje dla sfery realnej gspdarki prwadząc d spadku inwestycji sektra prywatneg, knsumpcji indywidualnej i zbirwej raz znaczneg wzrstu bezrbcia. Pnieważ fundamentem efektywnści we współczesnym zarządzaniu jest sprawne państw 8, należy dążyć d usprawnienia struktur rganizacyjnych, uprszczenia nadmiernie rzbudwanych prcedur raz twrzenia spójneg i przejrzysteg ustawdawstwa (m.in. pprzez efektywne wykrzystanie rzwiązań w zakresie ceny skutków regulacji). Knieczne jest pdnszenie raz właściwe ukierunkwanie aktywnści instytucji publicznych - prwadzące d zwiększenia ich rientacji na ptrzeby spłeczne raz na efekty pdejmwanych działań. Kluczwe jest zapewnienie zadwalającej dstępnści i jakść usług publicznych raz pprawa spłeczneg wizerunku instytucji publicznych. Należy również pdejmwać działania zmierzające d usprawnienia funkcjnwania wymiaru sprawiedliwści raz służb dpwiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i prządku publiczneg, a także dążyć d prwadzenia nwczesnej kmunikacji zarówn z bywatelami jak i wewnątrz administracji - z myślą pdnszeniu pzimu zaufania bywateli d państwa raz wzajemneg zaufania bywateli. Szczególnie isttne znaczenie w dbrze instrumentów dpwiadających wskazanym wyzwanim rzwjwym kraju mają silne zróżnicwania reginalne. W kresie w plskich reginach miały miejsce intensywne prcesy rzwjwe, stymulwane w dużej mierze mżliwściami ferwanymi przez plityki unijne, wciąż jednak duże zróżnicwanie reginalne pzstaje w Plsce isttnym prblemem. Przeważająca część aktywnści eknmicznej kraju jest skncentrwana w głównych aglmeracjach, w szczególnści w reginie stłecznym w wjewództwie mazwieckim w 2010 r. 9 PKB per capita siągnął pzim 102% średniej UE-27. Cztery wjewództwa największym ptencjale gspdarczym: mazwieckie, śląskie, wielkplskie i dlnśląskie wytwarzały w 2010 r. pnad płwę (53,1%) krajweg PKB. Z klei pięć reginów tzw. Plski wschdniej (pdlaskie, warmińsk-mazurskie, lubelskie, pdkarpackie i świętkrzyskie) znajduje się wśród 20 najbiedniejszych reginów UE, z PKB per capita pmiędzy 42 a 47 % średniej UE-27 Wart pdkreślić znaczenie Plityki Spójnści w przyspieszaniu knwergencji plskich reginów d UE, jak również w spwalnianiu tempa wewnętrznej plaryzacji kraju. Na tle innych krajów UE pzim zróżnicwań w statnich latach systematycznie się zmniejszał, pdczas gdy w Plsce nieznacznie rósł. Współczynnik mierzący pzim zróżnicwań PKB per capita między wjewództwami (NUTS-2) kształtuje się zacznie pniżej średniej dla UE-27 (20,7 w Plsce wbec 27,2 w UE- 27 w 2009 r.). Odmienna sytuacja ma miejsce na pzimie pdreginów (NUTS-3) tu współczynnik dyspersji przekraczał średnią unijną (34,4 wbec 26,5 w UE-27 w 2009 r.). 8 Knstruwany przez Bank Światwy wskaźnik efektywnści rządzenia, wykazywał w Plsce w statnich latach systematyczny wzrst (d 0,4 w 2006 r. d 0,7 w latach ), jednak jeg pzim był w 2011 r. nadal znacznie niższy niż średnia dla krajów OECD (1,32) raz UE-27 (1,16). 9 Dane dtyczące PKB per capita w reginach w 2009 r. są najnwszymi, dstępnymi danymi statystycznymi (według GUS). 12

13 Duże zróżnicwanie wykazują w ujęciu reginalnym wskaźniki dtyczące aktywnści eknmicznej ludnści i rynku pracy. W 2012 r. wskaźnik zatrudnienia ludnści w przedziale wieku lata wynsił d 58,5% w wjewództwie warmińsk-mazurskim d 71,1% w wjewództwie mazwieckim (gdzie był nieznacznie wyższy d celu krajweg przyjęteg w Strategii Eurpa 2020). Na pdkreślenie zasługuje fakt, że zróżnicwanie reginalne wg pzimu wartści analizwaneg wskaźnika znacząc dbiegał d zróżnicwania mierzneg wartścią PKB per capita (w PPS) przykładw drugi c d wielkści pzim wskaźnika zatrudnienia (67,2%) dntwan w 2012 r. w wjewództwie pdlaskim, a czwarty w wjewództwie lubelskim (65,8%). Duże zróżnicwanie reginalne występuje również w przypadku stpy bezrbcia rejestrwaneg, która w 2012 r. wynsiła d 9,9% w wjewództwie wielkplskim d 21,2% w wjewództwie warmińsk-mazurskim, przy czym jej rzkład reginalny w większym - niż w przypadku wskaźnika zatrudnienia stpniu był zbliżny d rzkładu w zakresie PKB per capita. Instytut Badań nad Gspdarką Rynkwą (IBnGR) przygtwuje cykliczne analizy stanwiące próbę syntetycznej ceny atrakcyjnści inwestycyjnej plskich wjewództw. W edycji raprtu IBnGR za 2012 r. najwyższe miejsca w rankingu uzyskały wjewództwa: śląskie (1), mazwieckie (2), dlnśląskie (3) i wielkplskie (4), natmiast najniżej cenin pdbnie jak w pprzednich latach - atrakcyjnść inwestycyjną wjewództw Plskich Wschdniej: pdlaskieg (16), świętkrzyskieg (15), warmińskmazurskieg (14), lubelskieg (13) raz pdkarpackieg (12). Należy przy tym pdkreślić, że wjewództwa te zajmwały bardz niskie miejsca niemal we wszystkich badanych przez IBnGR kategriach (dstępnść transprtwa, zasby i kszty pracy, rynek zbytu, infrastruktura gspdarcze, infrastruktura spłeczna, aktywnść wjewództwa wbec inwestrów), zajmując człwe pzycje jedynie w kategrii bezpieczeństw pwszechne. 1.1.(2) Analiza specyficznych ptencjałów i prblemów terytrialnych Efektywnść prgramwania i realizacji spłeczn-gspdarczych działań rzwjwych jest uwarunkwana analizą barier i ptencjałów raz właściweg dstswania interwencji d specyfiki pszczególnych bszarów. Wymiar terytrialny jest więc traktwany jak jedna z głównych zasad prgramwania na lata Pdejście terytrialne zakłada dejście d pstrzegania bszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych ptencjałów, barier i wzajemnych zależnści. Relacje te mgą zachdzić zarówn na płaszczyźnie instytucjnalnej, prgramwej, jak i na pzimie knkretnych interwencji: infrastrukturalnych, spłecznych, edukacyjnych, zwiększających wzajemne pzytywne ddziaływanie pmiędzy bszarami. Pdejście terytrialne nie zastępuje pdejścia hryzntalneg. Duża część działań współfinanswanych w ramach EFSI będzie nadal uruchmiana jak działania hryzntalne - będzie więc w zależnści d pszczególnych celów tematycznych i zasad pszczególnych funduszy dtyczyła pwierzchni całeg kraju, pszczególnych reginów bądź traktwanych w spsób kmplekswy bszarów wiejskich. Obk działań hryzntalnych część działań będzie jednak przeznaczna na pdejmwanie ddatkwych działań specjalnych charakterze zintegrwanym w kilku zidentyfikwanych bszarach gegraficznych. Dla wspmagania siągania celów Umwy Partnerstwa kreślnych tematycznie, kncentracja działań śrdków EFSI w wymiarze przestrzennym będzie następwała w pięciu wydrębninych bszarach strategicznej interwencji państwa (OSI) 10. Obszary te zstały kreślne na pdstawie KSRR 2020, niewykluczna jest jednak - w zależnści d decyzji IZ - realizacja specjalnych działań zintegrwanych w innych bszarach gegraficznych dla wykrzystania specyficznych ptencjałów i /lub rzwiązywania knkretnych prblemów umiejscwinych terytrialnie na pzimie reginów, w brębie bszarów miejskich, wiejskich, czy też na ich styku (patrz punkt F). Niezależnie d specjalnie wydrębninych OSI, ważnym bszarem wsparcia w ramach EFSI będą bszary wiejskie i zależne d rybactwa, na których działania będą prwadzne z uwzględnieniem zapisów Strategii zrównważneg rzwju wsi, rlnictwa i rybactwa (SZRWRiR). W przypadku prgramu dtycząceg rzwju bszarów wiejskich, finanswaneg z EFRROW, wsparcie będzie dtyczył wszystkich typów bszarów wiejskich, z uwzględnieniem ich zróżnicwania przestrzenneg i funkcji, zgdnie z załżeniami SZRWRiR. Część z instrumentów będzie miała charakter hryzntalny, związany z rzwjem sektra rlneg, a w przypadku innych działań, wymiar przestrzenny będzie wyznaczny w parciu inne kryteria i funkcje (np. Natura 2000, bszary cenne przyrdnicz, bszary niekrzystnych warunkach - ONW). Natmiast w kntekście pprawy spójnści spłecznej, 10 Zgdnie z KSRR , przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. 13

14 isttne znaczenie będzie miał zaplanwanie, bk działań charakterze hryzntalnym, specjalnie dedykwanych działań dla bszarów (głównie wiejskich) słabej dstępnści i jakści usług publicznych. Jednym z instrumentów służących realizacji zintegrwaneg pdejścia terytrialneg i zwiększających skutecznść pdejmwanych działań rzwjwych są przedsięwzięcia wymiarze pnadreginalnym. Punktem dniesienia dla wskazywania przedsięwzięć wykraczających swim zasięgiem lub ddziaływaniem pza granice administracyjne jedneg reginu są strategie lub przumienia pnadreginalne. Ich peracjnalizacja pwinna następwać na etapie wybru prjektów w pszczególnych prgramach peracyjnych, w szczególnści prgramach reginalnych. Birąc pd uwagę pwyższe, każdy prgram peracyjny 11 będzie zawierał infrmację na temat realizacji zintegrwaneg pdejścia terytrialneg, w tym wsparcia OSI państwa. W szczególnści dtyczy t: wskazania działań, które służą realizacji celów dtyczących OSI państwa, wraz z kreśleniem szacunkwej alkacji przeznacznej na te działania lub mechanizmów preferujących wsparcie OSI (np. preferencyjny pdział śrdków w przypadku stswania algrytmów, kryteria wybru peracji, mechanizmy kmplementarnści); kreślenia w jaki spsób terytrialnie zintegrwana interwencja przyczyniać się będzie d siągania celów daneg prgramu peracyjneg, a c za tym idzie dpwiednich wskaźników prduktu i rezultatu; przedstawienia infrmacji w jaki spsób prgram peracyjny dnsi się d rzwju bszarów wiejskich i miejskich. A. Plska Wschdnia Na bszarach Plski Wschdniej rzumianej jak bszar bejmujący wjewództwa: lubelskie, pdkarpackie, pdlaskie, świętkrzyskie i warmińsk-mazurskie występuje kncentracja negatywnych zjawisk spłeczngspdarczych takich jak: bezrbcie (zwłaszcza duże ukryte bezrbcie w rlnictwie), niska prduktywnść raz niska dstępnść terytrialna (układ kmunikacyjny i drgi), które przyczyniają się d słabej pzycji rzwjwej i knkurencyjnej teg bszaru. Mim wsparcia w ramach prgramów peracyjnych realizwanych w kresie , w tym także ddatkweg w pstaci PO Rzwój Plski Wschdniej , bszar ten bryka się z barierami rzwjwymi, które utrudniają wzrst gspdarczy raz wykrzystanie występujących tam wewnętrznych zasbów, które pwinny służyć budwie trwałych przewag knkurencyjnych. Negatywny wpływ na knkurencyjnść i perspektywy rzwjwe teg bszaru ma tradycyjna struktura gspdarki raz duży udział zatrudnienia w rlnictwie (prócz wjewództwa warmińsk-mazurskieg), rzdrbninej strukturze własnści i niskiej twarwści. Brak alternatywnych źródeł dchdów sprzyja deppulacji niektórych bszarów wiejskich raz miejskich, głównie z pwdu dpływu młdych ludzi (w szczególnści kbiet - w przypadku migracji wewnętrznych raz młdych sób z wyższym wykształceniem) w wieku prdukcyjnym za granicę lub d głównych śrdków miejskich Plski (Trójmiast, Warszawa, Kraków). D innych ważniejszych barier rzwju należy niski pzim urbanizacji raz względna (na tle kraju i UE) słabść gspdarcza śrdków miejskich, c ma wpływ na ich atrakcyjnść jak miejsca d zamieszkania i prwadzenia działalnści gspdarczej. Ze względu na niedrzwój funkcji i brak dpwiedniej jakści pwiązań transprtwych bszar ten jest w małym stpniu zintegrwany przestrzennie z Plską centralną, jej miastami wjewódzkimi raz śrdkami śrdkwej i zachdniej Eurpy. Ptencjałem, który niewykrzystany, stanwi de fact barierę rzwju pzstaje także płżenie na zewnętrznej granicy UE z Białrusią, Ukrainą i Rsją. Wizja rzwjwa sfrmułwana w zaktualizwanej Strategii rzwju spłeczn-gspdarczeg Plski Wschdniej d rku 2020 kncentruje się na trzech szansach rzwjwych, których właściwe wykrzystanie mże w największym stpniu przyczynić się pprawy pzycji rzwjwej i knkurencyjnej Plski Wschdniej: 1) pdnszenie pzimu innwacyjnści gspdarki Plski Wschdniej, bazujące na ugruntwanych widących pnadreginalnych specjalizacjach gspdarczych, przy jednczesnym wzmacnianiu ptencjału sektra nauki i badań d mżliwych d zastswania rzwiązań charakterze innwacyjnym raz ptencjału sektra przedsiębirstw d ich absrpcji i kmercyjneg wykrzystania; 11 Z wyłączeniem prgramu peracyjneg dt. pmcy technicznej 14

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Agenda Cyfrowa 2020 możliwości realizacji celów Agendy w zakresie inwestycji szerokopasmowych w Polsce.

Agenda Cyfrowa 2020 możliwości realizacji celów Agendy w zakresie inwestycji szerokopasmowych w Polsce. Agenda Cyfrwa 2020 mżliwści realizacji celów Agendy w zakresie inwestycji szerkpasmwych w Plsce. Materiał rbczy, przygtwany przez Telekmunikację Plską SA Na Knferencję PIIT Czy Internet mbilny będzie substytutem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne: Środa z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych

Spotkanie informacyjne: Środa z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych CENTRALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH Sptkanie infrmacyjne: Śrda z Funduszami Eurpejskimi dla rganizacji pzarządwych 03 grudnia 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie Załżenia d nwelizacji ustawy Praw szklnictwie wyższym raz ustawy stpniach naukwych i tytule naukwym raz stpniach i tytule w zakresie sztuki. Załżenia d nwelizacji ustawy Praw szklnictwie wyższym raz ustawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2016

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2016 Wjewódzki prgram wyrównywania szans sób niepełnsprawnych raz przeciwdziałania ich wykluczeniu spłecznemu na lata 2011-2016 Katwice 2011 Spis treści Wstęp...str. 3-8 Diagnza skali zjawiska niepełnsprawnści

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Dr Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Dr Mirsław Grewiński Wyższa Szkła Pedaggiczna TWP w Warszawie Plskie Twarzystw Plityki Spłecznej Tekst ukazał się w: Współczesne wyzwania i metdy pracy scjalnej (red. Wiletta Szymczak), KUL Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2020

Program Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2020 2015 Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015- Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2 Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015- stanwi załącznik nr 2 d Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszaru Funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Pz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 13 listpada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkwicka 11, 57-100 Strzelin tel. (071) 39 21 971, fax. (071) 39 21 303 e-mail: umig@strzelin.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OŻAROWICE NA LATA 2009-2016 AKTUALIZACJA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OŻAROWICE NA LATA 2009-2016 AKTUALIZACJA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OŻAROWICE NA LATA 2009-2016 AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY OŻAROWICE ul. Dwrcwa 15 42-625 tel. 032 285 72 22; faks 032 284 50 24 e-mail: sekretariat@ug.zarwice.pl,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Strategia kmunikacji Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. Wersja 1.0 2 Spis treści Wstęp. 4 1. Określenie sytuacji wyjściwej.. 4 1.1. Diagnza....... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUBOMIA NA LATA 2009-2016 AKTUALIZACJA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUBOMIA NA LATA 2009-2016 AKTUALIZACJA PROGRAM Załącznik d Uchwały Nr LI/326/2010 Rady Gminy Lubmia z dnia 30 czerwca 2010 OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUBOMIA NA LATA 2009-2016 AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy w Lubmi, ul. Szklna 1,

Bardziej szczegółowo

Strategia Siechnice miasto z klasą

Strategia Siechnice miasto z klasą Grzegrz Rman Strategia Siechnice miast z klasą Charakter Strategii Strategia dla mieszkaców Wychdzimy z załżenia, że plityka władz gminnych pwinna pełnid rlę służebną wbec miejscwej spłecznści, zmierzając

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

ZałoŜenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie ZałŜenia d nwelizacji ustawy Praw szklnictwie wyŝszym raz ustawy stpniach naukwych i tytule naukwym raz stpniach i tytule w zakresie sztuki. ZałŜenia d nwelizacji ustawy Praw szklnictwie wyŝszym raz ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 roku

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 roku Strategiczna cena ddziaływania na śrdwisk Strategii Rzwju Turystyki Wjewództwa Zachdnipmrskieg d 2015 rku Prjekt Wersji Ostatecznej Raprtu Kńcweg Zamawiający: Wjewództw Zachdnipmrskie Urząd Marszałkwski

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY SZCZUTOWO NA LATA 2011-2014

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY SZCZUTOWO NA LATA 2011-2014 1 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY SZCZUTOWO NA LATA 2011-2014 SZCZUTOWO 2011 2 SPIS TREŚCI 1.Wstę p... 2 2.Pdstawa prawna pracwania gminneg prgramu pieki nad zabytkami... 2 3.Uwarunkwania prawne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI TRANSGRANICZNEJ MIASTA BARTOSZYCE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI TRANSGRANICZNEJ MIASTA BARTOSZYCE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI TRANSGRANICZNEJ MIASTA BARTOSZYCE na lata 2009 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. METODOLOGIA 5 3. DEFINICJE 8 4. ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 9 5. DIAGNOZA 15 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRUMIEŃ

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRUMIEŃ . Załącznik d Uchwały Nr XXXII/245/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30.01.2009r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRUMIEŃ AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU ul. Rynek 4,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Dębicy

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Dębicy Lkalny Prgram Rewitalizacji Obszarów Miejskich Dębicy Dębica, luty 2011 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. Charakterystyka becnej sytuacji na terenie Miasta Dębica. Obszary prblemwe 7 1. Zagspdarwanie przestrzenne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POLANICA-ZDRÓJ NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 AKTUALIZACJA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POLANICA-ZDRÓJ NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 AKTUALIZACJA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POLANICA-ZDRÓJ NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: Załącznik d Uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Miejskiej w Planicy-Zdrju z dnia

Bardziej szczegółowo