UMOWA SZKOLENIOWA nr. dla projektu Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia kadra zarządzająca zwana daje Umową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA nr. dla projektu Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia kadra zarządzająca zwana daje Umową"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA nr dla projektu Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia kadra zarządzająca zwana daje Umową zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Europejskim Centrum Przedsiębiorczości sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , kapitał zakładowy zł opłacony w całości, reprezentowanym przez Piotra Stefaniaka Prezesa Zarządu. zwaną dalej Projektodawcą a, z siedzibą w, przy ul., wpisanym/ą do. (nazwa rejestru), pod nr.. (odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS stanowi Załącznik nr 1), NIP:.., telefon:, . reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą dalej Beneficjentem Pomocy. Projektodawca i Beneficjent pomocy zwani są także w dalszej treści niniejszej umowy osobno Stroną albo łącznie Stronami. Zważywszy, że: Organizator podpisał z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL /12, na podstawie której organizuje szkolenia dla przedsiębiorców lub ich pracowników skupionych wokół Branżowego Programu Promocji Turystyki Medycznej i Polskiego Klastra Medycznego realizowane w ramach projektu pod nazwą Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 1. DEFINICJE Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają: 1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia (zwana Instytucją Wdrażającą ) oznacza Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 2. Pomoc oznacza pomoc publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia 1

2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 3. Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 4. Szkolenie oznacza kurs prowadzony w formie dwóch lub trzech dni, z których każdy odbywa się dla Uczestników Szkolenia, 5. Uczestnicy Szkolenia oznaczają Beneficjenta Pomocy lub jego pracowników, którzy wezmą udział w Szkoleniu, 6. Umowa o Dofinansowanie oznacza umowę, która została zawarta pomiędzy Projektodawcą a Instytucją Wdrażającą w związku z przyjęciem Wniosku do realizacji, 7. Projekt oznacza projekt Szkolenia dla Uczestników Szkolenia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet 2: Rozwój zasobów ludzkich potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, zatytułowany Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia. 8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki lub PO KL oznacza program przyjęty rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 (Dz.U. Nr 111, poz. 710), 9. Załącznik oznacza każdy dokument tak zatytułowany i włączony do Umowy, stanowiący jej integralną część. 2. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest udział Beneficjenta Pomocy w lub jego pracowników w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Szkoleniach dla kadry HR w łącznym wymiarze 88 godzin szkoleniowych podzielonych w następując bloki tematyczne: a. Sztuka negocjacji i mediacji w wymiarze 16 godz. b. Zarządzanie projektami w wymiarze 16 godz. c. Coaching i mentoring- w wymiarze 16 godz. d. Zarządzanie Zespołem- w wymiarze 16 godz. e. Szkolenia i rozwój pracowników- w wymiarze 16 godz. f. Motywowanie i wynagradzanie pracowników8 godz. 3. Zobowiązania Stron 1. Projektodawca w wykonaniu Umowy zobowiązuje się: a. przeprowadzić Szkolenie/a zgodnie z Harmonogramem Szkoleń, niniejszą Umową, Umową o Dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, b. zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe dla Uczestników Szkolenia, c. sporządzić i wydać Uczestnikom Szkolenia zaświadczenie o uczestnictwie Szkolenia/ń lub świadectwo o ukończeniu w Szkoleniu, pod warunkiem uczestnictwa każdego z Uczestników w co najmniej 2

3 80% czasu trwania Szkolenia, zgodnie z 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, d. zapewnić sale wykładowe z wyposażeniem oraz wyżywienie e. zapewnić nocleg w zależności od wariantu uczestnictwa deklarowanego przez Beneficjenta Pomocy f. w określonych przypadkach oraz na skutek ustalenia z uczestnikiem w drodze pisemnej lub elektronicznej przed datą pierwszego szkolenia, dokonać refundacji kosztów przejazdu komunikacją publiczną na Szkolenie, g. Projektodawca ma prawo do korzystania z podwykonawców w zakresie zgodnym z Umową o dofinansowanie. 2. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się współdziałać z Projektodawcą w zakresie potrzebnym dla przeprowadzenia Szkolenia oraz dla uzyskania Pomocy, a w szczególności.: a. zapewnić udział zgłoszonych Uczestników Szkoleń w szkoleniach, za który uznaje się sytuację w której Beneficjent Pomocy jest obecny w więcej niż w 80% czasu trwania szkolenia b. wziąć udział w badaniach efektywności lub ewaluacyjnych (ankieta oceny szkolenia, test wiedzy, wywiady) c. wpłacić gotówkowy wkład prywatny, o którym mowa w 5 Umowy przelewem na konto Projektodawcy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, d. dostarczyć Projektodawcy wypełnione i podpisane, sporządzone zgodnie ze wzorem załączniki tj.: i. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy i zgodzie na wzięcie udziału w badaniach ankietowych dotyczących realizacji i efektywności przeprowadzonych szkoleń-zawarty w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy ii. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania danych zawarty w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy iii. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną zawarty w Załączniku Nr 4 do niniejszej Umowy, iv. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej- zawarty w Załączniku Nr 5 do niniejszej Umowy, v. Deklaracja uczestnictwa w Polskim Klastrze Medycznym w zakresie szkoleń dla branży medycznej zawarty w Załączniku Nr 6 do niniejszej Umowy. 3. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. lub później, jeśli ten termin zostanie wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą oficjalnym pismem otrzymanym przed 31 grudnia 2020, do poddania się kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Wdrażającą lub wyznaczonego pełnomocnika oraz inne uprawnione podmioty, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa w zakresie prawidłowości realizacji Projektu poprzez udostępnienie kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty 3

4 finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją Projektu. 4. Sposób realizacji Usług 1. Strony zgodnie oświadczają, że szkolenie będzie prowadzone w terminach wskazanych w Harmonogramie Szkoleń. Projektodawca będzie uprawniony do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia szkolenia nie później jednak niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 2. W przypadku gdy na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia liczba uczestników będzie mniejsza niż minimalna wymagana liczba osób Projektodawca ma prawo odwołać szkolenie albo ustalić nowy termin dla uzyskania minimalnej wymaganej liczby osób. Projektodawca ma również prawo odwołać szkolenie z przyczyn od niego niezależnych (choroba trenera, decyzja Instytucji Wdrażającej, siła wyższa itp.), o czym niezwłocznie poinformuje Beneficjenta Pomocy. 3. Każde szkolenie zostanie poprzedzone badaniem poziomu wiedzy uczestników w formie wypełnienia pre-testu wiedzy, który zostanie powtórzone na koniec szkolenia w firmie post-testu wiedzy. Dodatkowo po każdym szkoleniu uczestnicy wypełniać będą formularz oceny szkolenia. 5. Koszt Szkolenia. Wkład prywatny udział Beneficjenta Pomocy. 1. Całkowity koszt sześciu Szkoleń na jednego Uczestnika Szkolenia wynosi ,58 PLN (słownie: dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych). 2. Wysokość wkładu prywatnego za udział w sześciu Szkoleniach, o których mowa w 2 na jednego Uczestnika Szkolenia wynosi: a. w przypadku mikro lub małych przedsiębiorstw: 2 094,32 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote), b. w przypadku średnich przedsiębiorstw: 3 141,47 PLN (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych) 3. Wkład prywatny Beneficjenta Pomocy wnoszony będzie przez Beneficjenta Pomocy w formie przelewu na wyodrębnione w tym celu konto Bank Polska z , zgłoszone do PARP i zapisane w Umowie o dofinansowanie. 4. Projektodawca wystawi Beneficjentowi Pomocy fakturę najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wkładu prywatnego na konto wskazane w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 5. Wysokości pomocy publicznej dla Beneficjenta Pomocy wynosi: a. w przypadku mikro lub małych przedsiębiorstw: 8 377,26 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) b. w przypadku dla średnich przedsiębiorstw: 7 330,11 PLN (słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych). 6. W przypadku, gdy na skutek okoliczności leżących po stronie Instytucji Wdrażającej, wstrzymane zostaną wypłaty na pokrycie kosztów szkoleń, Projektodawca ma prawo do zawieszenia prowadzonych szkoleń, o czym niezwłocznie poinformuje Beneficjenta Pomocy. Po ponownym uruchomieniu 4

5 przez Instytucję Wdrażającą, środków finansowych, Strony wspólnie ustalą terminy realizacji poszczególnych działań objętych Projektem. 7. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej umowy nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej (na podstawie z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 6. Autorskie prawa majątkowe Wszelkie treści zawarte w materiałach udostępnionych Beneficjentowi Pomocy przez Projektodawcę w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności program szkoleń oraz materiały szkoleniowe stanowią przedmiot przysługujących Projektodawcy autorskich praw majątkowych. 7. Oświadczenia Stron 1. Beneficjent Pomocy oświadcza, że: a. jest przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b. jest mikro/małym/średnim/dużym 1 przedsiębiorstwem w rozumieniu Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku. c. w Szkoleniach będą brał/brali udział Uczestnicy/Uczestnik Szkoleń będący przedstawicielami kadry HR przedsiębiorcy 2. Beneficjent Pomocy oświadcza, że nie jest : a. przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, b. podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 2 ust. a, c. podmiotem, który 2 : i. posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub ii. pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, lub iii. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP lub iv. został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. 1 Niepotrzebne skreślić 2 Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z art. 6b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 5

6 d. przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli: i. wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub ii. przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; e. podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem; f. mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, lub g. przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2) Beneficjent Pomocy oświadcza, że nie istnieją po jego stronie żadne przeszkody faktyczne lub prawne w udzieleniu mu pomocy publicznej w rozumieniu Rozporządzenia. 4. W przypadku oświadczenia nieprawdy w punktach 1 3 niniejszego paragrafu, Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do pokrycia 100% ceny Szkolenia podanej 5 pkt 1 w stosunku do każdego zgłoszonego Uczestnika lub zwrotu niesłusznie przyznanej pomocy publicznej. 5. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być dokonywane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres siedziby Każdej ze Stron. 6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń. 8. Dane osobowe 1. Beneficjent Pomocy powierza Projektodawcy w celu wykonania Umowy, tj. w celu przeprowadzenia realizacji Projektu i szkolenia, w tym wykonania przez Projektodawcę obowiązków określonych w 3 ust. 2 g przetwarzanie danych osobowych Uczestników Szkoleń, zwanych dalej Danymi Osobowymi. 7. Beneficjent Pomocy upoważnia Projektodawcę do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, wyłącznie w celu realizacji Projektu. Projektodawca zobowiązuje się nie przetwarzać Danych Osobowych w innym celu i zakresie niż określony w Umowie Zgodnie z par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 111, poz. 710 z późn. zm.) 6

7 Obecność na szkoleniach i obciążanie dodatkowymi kosztami w przypadku nieobecności 1. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do obecności na zajęciach i codziennego podpisywania listy obecności. 2. W przypadku nieobecności Uczestnika Szkolenia na więcej niż 20% zajęć, Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do pokrycia 100% ceny Szkolenia podanej w 5 pkt 1 Umowy w stosunku do każdego nieobecnego Uczestnika 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do pokrycia 100% ceny Szkolenia podanej 5 pkt 1 Umowy w stosunku do każdego nieobecnego Uczestnika. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu i skutecznym powiadomieniu o tym Projektodawcy w formie pisemnej w terminie najpóźniej na 11 dni przed 1- szym dniem szkolenia Projektodawca nie obciąży Beneficjenta Pomocy z tego tytułu żadnymi kosztami. 10. Rozwiązanie Umowy 1. Projektodawca może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: a. został złożony wobec Beneficjenta Pomocy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent Pomocy pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, b. Beneficjent Pomocy pozostaje w zwłoce z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie. 2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym powyżej Strony rozliczą się z wykonanych prac do dnia rozwiązania Umowy, co nie wyłącza odpowiedzialności Beneficjenta Pomocy na podstawie 9 Umowy. 11. Postanowienia Końcowe 1. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała postanowieniom Umowy o Dofinansowanie. 2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu, nie dłużej niż do 31 maja 2015 roku. 3. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu przez Strony. 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Załączniki do Umowy oraz wymienione w nich dokumenty stanowią jej integralną część. 6. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Beneficjent Pomocy Projektodawca. 7

8 Podpis i pieczęć osób upoważnionej Podpis i pieczęć osób upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy do reprezentowania Przedsiębiorcy Lista załączników: Załącznik Nr 1-Kopia dokumentu rejestrowego, potwierdzającego status przedsiębiorcy Załącznik Nr 2 -Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania; Załącznik Nr 3 - Oświadczenia uczestnika/ów szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 4- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312). Załącznik Nr 5- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej Załącznik Nr 6- Deklaracja uczestnictwa w Polskim Klastrze Medycznym w zakresie szkoleń dla branży medycznej 8

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR..

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. w ramach Projektu Zielony wyróżnia! - Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP, zwanego dalej Projektem, zawarta

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji, przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZYSTY BIZNES ROZWÓJ MMŚP DZIĘKI WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH Regulamin projektu wersja 1 z dnia 01 lutego 2014 r. str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 3 3. Czasowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia... roku w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia... roku w Szczecinie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia.... roku w Szczecinie pomiędzy: IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. Eko - aktywni,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE

UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: SuperMemo World sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości od dnia 21.07.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo

Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: DMP ECO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-727 przy ul. Wernyhory

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:

2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: Umowa nr.../2014/lubsus na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu Lubelska Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych zawarta w Lublinie w dniu 2014 r. pomiędzy: Altkom

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu.

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bartniczej 5, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 do projektu Zielona firma realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU VOUCHER NA INNOWACJE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU VOUCHER NA INNOWACJE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU VOUCHER NA INNOWACJE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ realizowanego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta dnia

Bardziej szczegółowo