Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN"

Transkrypt

1 Nr, grudzieñ 2003 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Pañstwa rêce kolejne wydanie biuletynu firmowego. Tradycyjnie prezentujemy w nim najnowsze produkty w naszej ofercie, a tak e opisy wybranych wdro eñ opartych na naszych rozwi¹zaniach. Obchodzony w ubieg³ym roku jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci MICROSENS sk³ania nas do spojrzenia wstecz i wa nych podsumowañ. W niniejszym biuletynie znajdziecie Pañstwo przegl¹d najwa niejszych osi¹gniêæ firmy. Podstaw¹ naszych dotychczasowych sukcesów by³ posiadany know-how i kompetencje personelu. MICROSENS od pocz¹tku istnienia oferowa³ swoim klientom innowacyjne technologie œwiat³owodowe kszta³tuj¹c trendy w wielu obszarach rynku optycznej transmisji danych. Konsekwencj¹ rozwoju firmy i ekspansji na rynkach œwiatowych jest stworzenie programu partnerskiego maj¹cego na celu zacieœnienie wspó³pracy z partnerami, a jednoczeœnie zapewnienie u ytkownikom naszych rozwi¹zañ jak najlepszego wsparcia. Podstawowe informacje na temat programu znajduj¹ siê w dalszej czêœci biuletynu. yczê Pañstwu przyjemnej lektury. Thomas Kwaterski Marketing & Sales Director Spis treœci Aktualnoœci... 1 Dziesiêciolecie firmy MICROSENS... 2 Zarz¹dzalny prze³¹cznik Snap-In... 4 Device Manager Enterprise Networks... 6 Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN... 7 Modularny system xwdm... 8 Modularna platforma dostêpowa...10 Wybrane wdro enia...12 Program partnerski...13 Prze³¹czniki przemys³owe nadzoruj¹ elektrownie wiatrowe...14 Targi i wydarzenia...16 Dziesiêciolecie firmy MICROSENS Czas mija szybko, gdy patrzy siê zawsze w przysz³oœæ. Ju od 10 lat aktywnie uczestniczymy w rynku technologii sieciowych i oferujemy klientom zaawansowane rozwi¹zania za niewygórowan¹ cenê. Projektuj¹c i produkuj¹c optyczne rozwi¹zania informatyczne, telekomunikacyjne i sieciowe, MICROSENS zapewnia swoim klientom szybki i bezpieczny transfer danych w œrodowisku œwiat³owodowym. Spójrzmy na 10 lat dzia³alnoœci firmy MICROSENS - strona 2. Instalacyjny prze³¹cznik Snap-In z funkcjami SNMP, VLAN i QoS MICROSENS modyfikuje flagowy produkt ze swojej serii Fiber To The Office o zintegrowane funkcje zarz¹dzania. Instalacja zatrzaskowa (Snap-In) - bez u ycia narzêdzi zdecydowanie u³atwia monta tego najbardziej zminiaturyzowanego produktu FTTO dostêpnego na rynku. Prze³¹cznik ten ju dzisiaj spe³nia wymagania sieci przysz³oœci. Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN Wdro enie funkcji zasilania przez sieæ LAN otwiera przed u ytkownikiem wiele mo liwoœci aplikacyjnych. We wspó³pracy z firm¹ Axis MICROSENS przedstawia œwiat³owodowe po³¹czenie kamer wykorzystuj¹cych protokó³ IP przez prze³¹czniki PoLAN (Power-over-LAN). Wiêcej informacji na stronie 7. Modularny system CWDM/DWDM Oferta optycznych multiplekserów rozszerzona zosta³a o nowe rozwi¹zanie modularne. Pracownicy podarowali kierownictwu drzewo genealogiczne gratuluj¹c pionierskiego nastawienia za³o ycielom (od lewej) - Thomas Kwaterski,dr Hocine Bezzaoui i Hannes Bauer. Wiêcej informacji na stronie 4. System charakteryzuje siê elastyczn¹ konfiguracj¹ i oferuje u³atwienia w przysz³ej rozbudowie i konserwacji. Technologia CWDM jest ekonomicznym rozwi¹zaniem redukuj¹cym do minimum pocz¹tkowe koszty inwestycyjne. Wiêcej informacji na stronie 8.

2 10 lat MICROSENS Patrzymy wstecz na dekadê sukcesów, od powstania firmy po wejœcie do czo³ówki producentów œwiat³owodowych systemów przesy³ania danych. Gdyby nie zaufanie klientów i partnerów, ma³a firma sieciowa nigdy nie sta³aby siê przedsiêbiorstwem hi-tech rangi œwiatowej. Nasza centrala w Hamm w Westfalii i cztery oddzia³y na trzech kontynentach obs³uguj¹ obecnie ponad usatysfakcjonowanych u ytkowników. O naszym powodzeniu zadecydowa³a przede wszystkim ponadprzeciêtna motywacja i zaanga owanie pracowników. Zaczynaliœmy od prostych konwerterów mediów. Teraz mamy w ofercie najbardziej zaawansowane optyczne systemy transmisyjne. Zastosowania naszych rozwi¹zañ rozci¹gaj¹ siê od wewnêtrznego okablowania œwiat³owodowego, przez sieci dostêpowe, po multipleksery dla sieci miejskich Ma³o kto wie, e rozwój firmy rozpocz¹³ siê od systemu mierz¹cego warunki œrodowiskowe, w którym sensory by³y po³¹czone w sieæ œwiat³owodami z tworzywa sztucznego, st¹d nazwa MICROSENS In ynierowie dr Hocine Bezzaoui, Hannes Bauer i Thomas Kwaterski, absolwenci Uniwersytetu w Dortmundzie, rozpoczynaj¹ samodzieln¹ dzia³alnoœæ Pierwsza seria transceiverów 10Base-FL. Nie nadawa³y siê do masowej produkcji ze wzglêdu na wysokie koszty komponentów. 199 Pierwszy koncentrator instalacyjny do zabudowy w kanale kablowym. Narodziny koncepcji Fiber To The Office. W u yciu jest obecnie ju ponad 0 tysiêcy urz¹dzeñ Pierwszy du y projekt - œwiat³owodowy system sterowania PPS na bazie konwerterów RS-232. Powstanie prekursora modularnego systemu konwersji mediów Powstaje nowa kategoria produktów - rozwi¹zania œwiat³owodowe dla przemys³u. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê prze³¹cznik z opatentowanym mechanizmem Ethernet Ring Recovery Najnowsza generacja produktów obejmuje m.in. multipleksery o przepustowoœci do 40 Gb/s Ustalony zostaje asortyment - konwertery œwiat³owodowe do interfejsów 10 Mb/s Ethernet, wideo i szeregowych. S¹ one jednak wci¹ produkowane rêcznie.

3 10 lat MICROSENS 1993 Faza organizacyjna w Centrum Technologii w Hamm. 199 Rusza w³asna linia produkcyjna Przeprowadzka do nowo zbudowanego centrum technologii. MICROSENS rozwija siê tak szybko, e wkrótce zajmuje trzy piêtra Powstaje przedstawicielstwo w Singapurze Powstaje przedstawicielstwo w Polsce Mimo rozbudowy linii produkcyjnej firma nie jest w stanie zaspokoiæ zapotrzebowania klientów na konwertery mediów Powstaje przedstawicielstwo we Francji Krok do niezale noœci - zakup w³asnego gmachu na Küferstraße o powierzchni wystarczaj¹cej do dalszego rozwoju firmy Powstaje MICROSENS Inc. Toronto, Kanada Dalsza rozbudowa potencja³u dziêki uruchomieniu nowej linii produkcyjnej SMD z systemem do czystego lutowania w fazie gazowej Przyznanie nagrody Srebrny Merkury przez Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Dortmundzie za dynamiczny rozwój firmy. Targi Bezpoœredni kontakt z klientem. Od pocz¹tku swojego istnienia MICROSENS jest reprezentowany na najwa niejszych targach œwiatowych: w Hanowerze, Pary u, Singapurze, Atlancie, Birmingham, Poznaniu, Kolonii, Brnie. 3

4 4 Enterprise Miniaturowy prze³¹cznik instalacyjny z funkcjami SNMP, VLAN i QoS Komponenty instalacyjne firmy MICROSENS umo liwiaj¹ inteligentne po- ³¹czenie okablowania œwiat³owodowego i miedzianego, stanowi¹c pewn¹ inwestycjê na przysz³oœæ. Dziêki konwersji po³¹czeñ œwiat³owodowych wychodz¹cych z centralnego dystrybutora na z³¹cza miedziane nie trzeba ju wyposa aæ w z³¹cza œwiat³owodowe wszystkich urz¹dzeñ koñcowych, takich jak komputery stacjonarne i przenoœne, drukarki i telefony IP. S¹ one po³¹czone bezpoœrednio z prze³¹cznikiem instalacyjnym standardowym kablem skrêtkowym. Snap-In (Zatrzask) Urz¹dzenie standardu 4x4 nie tylko zajmuje bardzo ma³o miejsca, ale dziêki monta owi zatrzaskowemu - bez u ycia narzêdzi, jest te niezwykle ³atwe w instalacji. Produkt ten zapewnia ponadto zgodnoœæ z typowymi, stosowanymi na ca³ym œwiecie systemami instalacyjnymi. Monta podpod³ogowy Nowy prze³¹cznik zdecydowanie u³atwia czynnoœci instalacyjne w obszarze podpod³ogowym. Nawet monta w podwójnej puszce, która jest najmniejsz¹ podpod³ogow¹ jednostk¹ instalacyjn¹ (w³¹cznie z pod³¹czeniem œwia- t³owo- du) nie sprawia adnego problemu. W potrójnej puszce obok nowego prze³¹cznika znajduj¹ siê równie inne elementy po³¹czeniowe, np. z³acze œwiat³owodowe. W ten sposób rozwi¹zanie zawarte w jednej puszce podpod³ogowej mo e obs³ugiwaæ aplikacje FTTO i FTTD. Monta naœcienny Tak e monta naœcienny nie jest skomplikowany. Producenci okablowania i osprzêtu oferuj¹ ju odpowiednie mo liwoœci instalacji przez zastosowanie akcesoriów ze standardowego asortymentu. Networks Zabudowa w kanale Ze wzglêdu na fakt, e jeszcze nie wszyscy producenci obs³uguj¹ system instalacyjny standardu 4x4 mm do zabudowy w kana³ach kablowych, MICROSENS oferuje w³asny, opracowany do tego celu adapter uniwersalny. Adapter montuje siê tylko raz w kanale kablowym za pomoc¹ standardowych wkrêtów do puszki E2. Monta i demonta prze³¹cznika odbywa siê bez u ycia narzêdzi, z wykorzystaniem przewidzianej do tego celu blokady standardu 4x4. Zarz¹dzanie Rozszerzona wersja prze³¹cznika z wbudowanym agentem zarz¹dzania (SNMP/web-based) oferuje wszystkie funkcje VLAN zgodne ze standardem IEEE 802.1Q oraz priorytetyzacjê danych (QoS) dla aplikacji VoIP. Ka dy zarz¹dzany prze³¹cznik dysponuje w³asnym adresem IP, który jest przypisywany rêcznie lub automatycznie przez DHCP. Ponadto dziêki zarz¹dzaniu mo liwe jest konfigurowanie prze³¹cznika. Obok ustawienia sprzêtowego poszczególnych portów mo na zdefiniowaæ priorytetyzacjê danych oraz parametry sieci VLAN. Do zarz¹dzania i konfigurowania s³u y wydajny pakiet oprogramowania - Device Manager. Prze³¹cznik instalacyjny zamontowany w puszce naœciennej. Wiêcej informacji: produkty/inst_switch4x4.htm Cechy prze³¹cznika n Najmniejszy dostêpny na rynku prze³¹cznik instalacyjny do zabudowy w kanale kablowym i w puszce podpod³ogowej n Szybka, beznarzêdziowa instalacja przez monta zatrzaskowy (Snap-In) n Wbudowany agent zarz¹dzania SNMP/web-based n Rêczne/automatyczne konfigurowanie wszystkich z³¹czy n Udostêpnienie wszystkich funkcji VLAN n Priorytetyzacja danych (QoS) dla aplikacji VoIP

5 Enterprise Networks Uniwersalne zarz¹dzanie dla wszystkich serii urz¹dzeñ Oprogramowanie Device Manager s³u ¹ce do konfiguracji i zarz¹dzania urz¹dzeniami MICROSENS dostêpne jest ju w wersji 3.0. Umo liwia ono wygodne konfigurowanie urz¹dzeñ i u³atwia kontrolowanie ca³ej sieci. Oprogramowanie jest dedykowane dla urz¹dzeñ wszystkich serii. Oprócz prze³¹czników instalacyjnych, obs³ugiwane s¹ tak e urz¹dzenia wolnostoj¹ce oraz prze³¹czniki przemys³owe. W sieci mo na przy tym ³¹czyæ urz¹dzenia z ró nych serii. Nowy interfejs u ytkownika Po uruchomieniu programu Device Manager 3.0 pojawia siê nowy uk³ad interfejsu u ytkownika. Jest on podzielony na trzy obszary, przedstawiaj¹ce zarówno szczegó³owe informacje o bie ¹cym urz¹dzeniu, jak i przegl¹d ca³ej sieci. Najwa niejsz¹ nowoœci¹ jest wizualizacja sieci w formie drzewa, które przedstawia strukturê grup i ich aktualny status. Urz¹dzenie wybrane w drzewie jest prezentowane graficznie w drugim oknie, przy czym wyœwietlany jest równie status kontrolek LED i portów urz¹dzenia. Równolegle w trzecim oknie pojawia siê szczegó³owy status wszystkich informacji dostarczonych przez urz¹dzenie. Automatyzacja G³ównym zadaniem oprogramowania Device Manager jest u³atwianie pracy administratorowi sieci. Oprogramowanie zapewnia zatem ró ne funkcje, za pomoc¹ których mo na zautomatyzowaæ i uproœciæ rutynowe czynnoœci. Rozpoznanie sieci Jedno naciœniêcie przycisku wystarczy, aby uruchomiæ automatyczne rozpoznanie wszystkich urz¹dzeñ MICROSENS w sieci i zebraæ informacje o nich. Uzyskana w ten sposób lista urz¹dzeñ mo e byæ nastêpnie edytowana za pomoc¹ dowolnego standardowego arkusza kalkulacyjnego, np. Excel. Istotn¹ now¹ funkcj¹ jest logiczna systematyzacja sieci poprzez utworzenie grup urz¹dzeñ. Urz¹dzenia mog¹ byæ pogrupowane np. wed³ug kryterium lokalizacji (kampus, budynek, piêtro) lub funkcji (oddzia³y). Status urz¹dzenia Gdy konfiguracja sieci jest ju ustalona, mo liwe jest uzyskanie i wyœwietlenie bie ¹cego statusu wszystkich urz¹dzeñ w sieci. Stan sieci jest prezentowany graficznie poprzez symbole w strukturze drzewa, co u³atwia szybk¹ identyfikacjê ewentualnych problemów. Konfiguracja urz¹dzeñ Za pomoc¹ graficznego interfejsu mo na konfigurowaæ wszystkie urz¹dzenia - od prostego ustawiania portów, po skomplikowan¹ definicjê sieci VLAN. Zdefiniowana konfiguracja mo e zostaæ zapisana w jednym pliku i przypisana bie ¹cemu urz¹dzeniu lub wszystkim urz¹dzeniom danej grupy w sieci. Integracja z innymi platformami Kolejnym udoskonaleniem programu Device Manager 3.0 jest mo liwoœæ powi¹zania oprogramowania z innymi platformami zarz¹dzania, jako narzêdzia do wizualizacji. Adres IP urz¹dzenia, które ma byæ zarz¹dzane, mo na przekazaæ bezpoœrednio w trybie wiersza poleceñ. W ten sposób Device Manager 3.0 mo e zostaæ uruchomiony jako aplikacja bezpoœrednio z platformy zarz¹dzania, pozwalaj¹c wyœwietliæ szczegó³y wybranego urz¹dzenia. Cechy Device Manager n Zarz¹dzanie wszystkimi produktami MICROSENS (urz¹dzenia instalacyjne, wolnostoj¹ce i przemys³owe) n Nowy interfejs u ytkownika z map¹ sieci n Zarz¹dzanie grupami n Automatyczne rozpoznawanie urz¹dzeñ n Mo liwoœæ eksportu konfiguracji (ustawienia portów, QoS i VLAN) n Integracja z innymi platformami zarz¹dzania

6 Enterprise 12 i 24-portowy konwerter nowej generacji z gniazdem TELCO Networks Karta sieciowa PCI/ 100Base-FX z portem 10/100Base-TX 7-portowy miniaturowy prze³¹cznik z funkcjami SNMP, VLAN i PoLAN 19-calowe wieloportowe konwertery Ethernet/Fast Ethernet zosta³y rozbudowane o szereg nowych funkcji. Obok wysokiej gêstoœci portów - 12 lub 24 porty w jednej jednostce wysokoœci 1U - posiadaj¹ one takie funkcje dodatkowe, jak zarz¹dzanie przez SNMP/web-based, automatyczne krosowanie portów oraz z³¹cze redundantnego zasilania. Kompaktowa budowa konwertera umo liwia uzyskanie wysokiej gêstoœci portów w szafie dystrybucyjnej. Po³¹czenie z prze³¹cznikiem centralnym jest realizowane przez kabel wi¹zkowy TELCO. Kabel ten ³¹czy 12 portów skrêtkowych przez jedno z³¹cze, co zapewnia szybkoœæ i prostotê monta u. Konwertery s¹ wyposa one w typowe z³¹cza œwiat³owodowe ST lub SC. Dostêpne s¹ wersje wielomodowe, jak równie jednomodowe urz¹dzeñ, które umo liwiaj¹ transmisjê danych na odleg³oœæ nawet do 12 km. Wiêcej informacji: produkty/ k12fxtx.htm albo mk24pfxtx.htm Karta sieciowa MICROSENS umo liwia bezpoœrednie œwiat³owodowe pod³¹czenie urz¹dzenia koñcowego do struktur sieci (Fiber To The Desk). Karta wyposa- ona w wydajny kontroler o wysokim stopniu integracji oferuje komunikacjê w trybie full duplex oraz obs³ugê 32-bitowego dostêpu do pamiêci (architektura Bus-Master DMA). Oprócz z³¹cza œwiat³owodowego, karta dysponuje tak e dodatkowym portem dla okablowania miedzianego, który automatycznie dopasowuje siê do szybkoœci transmisji (autonegocjacja). Karta obs³uguje standard Plug and Play i jest konfigurowana automatycznie podczas procedury rozruchowej. Dostêpnych jest do niej wiele sterowników, obs³uguj¹cych wszystkie popularne sieciowe systemy operacyjne. Karta obs³uguje zarz¹dzanie zasilaniem Wake-On-LAN. Do stacji roboczych bez napêdów dostêpny jest opcjonalny rozruchowy uk³ad EPROM. Wiêcej informacji: produkty/ac100fx100tx.htm 7-portowy miniaturowy prze³¹cznik MICROSENS umo liwia po³¹czenie 6 urz¹dzeñ koñcowych za pomoc¹ skrêtki. Dodatkowy port optyczny przewidziany jest jako uplink (100Base-FX) do po³¹czenia z centralnym wêz³em dystrybucyjnym. Zastosowanie funkcji Power-over-LAN zgodnej z nowym standardem IEEE 802.3af umo liwia zasilanie przy³¹czonych do prze³¹cznika urz¹dzeñ poprzez kabel skrêtkowy. Zarz¹dzanie miniaturowymi prze³¹cznikami pod³¹czonymi do sieci odbywa siê centralnie. Oprogramowanie Device Manager u³atwia konfigurowanie oraz kontrolowanie zarówno pojedynczych urz¹dzeñ, jak i ca³ej sieci. Obok pe³nej obs³ugi VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q, prze³¹cznik obs³uguje tak e priorytetyzacjê danych (QoS) w aplikacjach VoIP. Wiêcej informacji: produkty/swtxfx6p100.htm Cechy konwertera n Kompaktowa 19" budowa - 12 lub 24 porty w jednej jednostce wysokoœci 1U n Du a gêstoœæ portów n Kabel wi¹zkowy TELCO przyspieszaj¹cy i u³atwiaj¹cy instalacjê n Gniazdo opcjonalnego agenta zarz¹dzania (SNMP/web-based) n Opcjonalne redundantne zasilanie przez jednostkê RPSU Cechy karty n Wydajny kontroler Fast Ethernet o wysokim stopniu integracji n Port 100Base-FX + 10/100Base-TX n Obs³uga PCI Plug and Play, full duplex n Sterowniki do wszystkich znanych sieciowych systemów operacyjnych n Opcjonalny rozruchowy uk³ad EPROM do stacji roboczych bez napêdów n Zarz¹dzanie zasilaniem Wake-On- LAN Cechy prze³¹cznika n Kompaktowa budowa, 7 portów, 6x10/100Base-TX, 1x100Base-FX n Funkcja Power-over-LAN zgodna ze standardem IEEE 802.3af n Funkcje zarz¹dzania s³u ¹ce do konfiguracji i kontroli, opcjonalnie SNMP n Priorytetyzacja danych (Class of Service), priorytetyzacja portów i pakietów IEEE 802.1Q (znacznik VLAN), pole IP TOS (DiffServ.) 6

7 Enterprise Pod³¹czanie kamer IP do prze³¹czników Power-over-LAN Networks Udana wspó³praca owocuje nowymi interesuj¹cymi rozwi¹zaniami Firmy MICROSENS i AXIS nawi¹za³y strategiczn¹ wspó³pracê w zakresie technologii Power-over-LAN. Umowa partnerska zosta³a podpisana na pocz¹tku wrzeœnia tego roku. Aplikacje Wspólnie opracowane rozwi¹zanie pozwala na inteligentne po³¹czenie kamer IP AXIS z prze³¹cznikami Powerover-LAN firmy MICROSENS. Kamera jest Kamera IP z prze³¹cznikiem wolnostoj¹cym firmy MICROSENS wówczas zasilana z prze³¹cznika poprzez kabel sieciowy. Dziêki œwiat³owodowemu portowi uplink prze³¹cznika po³¹czenie mo e byæ realizowane na du ¹ odleg³oœæ. Zakres zastosowania tej kombinacji produktów jest bardzo szeroki: od nadzoru przemys³owych procesów produkcyjnych, przez wideokonferencje do dozorowania ca³ych lokalizacji. Prze³¹czniki Power-over- LAN Nowy prze³¹cznik instalacyjny firmy MICROSENS zawiera specjalny modu³ obs³uguj¹cy funkcjê Power-over-LAN (nowy standard IEEE 802.3af). Oprócz zasilania operacyjnego Power-over-LAN 48 V DC, modu³ ten posiada tak e dwa z³¹cza 10/ 100Base-TX. Dziêki temu kabel skrêtkowy mo e s³u yæ nie tylko do przesy³ania danych, ale tak e do zasilania pod³¹czonych urz¹dzeñ, takich jak telefon IP, punkty dostêpowe i kamery internetowe. Nie ma koniecznoœci stosowania osobnego zasilacza, co stwarza warunki do realizacji jednolitego projektu zasilania awaryjnego infrastruktury komunikacyjnej IP (VoIP). Zasilanie awaryjne przez standardowe systemy UPS, którymi zabezpiecza siê tak e serwery i komputery gwarantuje podwy szon¹ ochronê. Dotychczas dostêpny w ofercie 4-portowy prze³¹cznik instalacyjny Fast Ethernet zosta³ rozbudowany do prze³¹cznika 6-portowego z wbudowan¹ funkcj¹ Power-over-LAN. Oprócz prze³¹czników instalacyjnych do zabudowy w kanale kablowym, dostêpne s¹ tak e urz¹dzenia wolnostoj¹ce z zewnêtrznym zasilaczem. AXIS AG Axis jest liderem na rynku sieciowych urz¹dzeñ peryferyjnych w zakresie serwerów wydruków oraz rozwi¹zañ wideo. Produkty firmy Axis s¹ u ywane do ochrony i zdalnego dozorowania (kamery sieciowe i serwer video), jak równie do zarz¹dzania dokumentami (serwer wydruków). Firma Axis powsta³a w 1984 r. i jest notowana na gie³dzie w Sztokholmie. Przedsiêbiorstwo ma zasiêg ogólnoœwiatowy i posiada filie w 14 krajach. Przed siedzib¹ MICROSENS w Hamm: pan Isenbeck (Key Account Manager, MICROSENS) i pan Weckeck (Key Account Manager, AXIS Communications). Wiecej informacji: produkty/inst_switchbj_m.htm 7

8 Metro Networks Nowy modularny system CWDM/DWDM 8 Cechy modularnego systemu CWDM/ DWDM sprawiaj¹, i obszar jego zastosowañ rozci¹ga siê od operatorów telekomunikacyjnych, przez sieci metropolitalne, do u ytkowników zaawansowanych sieci szkieletowych. Podstawowym elementem konstrukcyjnym systemu jest obudowa telekomunikacyjna do monta u w 19-calowej szafie przemys³owej o wysokoœci 3U, która zawiera 28 slotów na modu³y funkcjonalne. Modularna budowa zapewnia najwy sz¹ mo liw¹ elastycznoœæ pod wzglêdem konfiguracji, rozbudowy oraz serwisu. Modu³y funkcjonalne Szeroka oferta modu³ów funkcjonalnych obejmuje m.in. transparentne konwertery, regenerator Wide Range Retimer umo - liwiaj¹cy pe³n¹ regeneracjê sygna³u 3R, optyczny multiplekser i demultiplekser, modu³ protekcji linii oraz multiplekser Add&Drop. Redundantne zasilacze gwarantuj¹ niezawodne zasilanie wszystkich modu³ów. System jest w pe³ni zgodny z modularn¹ platform¹ dostêpow¹ MICROSENS. U ytkownik ma do dyspozycji wiele modu³ów umo liwiaj¹cych elastyczn¹ konwersjê mediów w ró nych protoko³ach. Transparencja Przesy³anie danych u ytkowych odbywa siê w sposób przezroczysty i nie jest powi¹zane z adnym konkretnym protoko³em. Obs³ugiwane s¹ wszystkie typowe protoko³y, takie jak Fast Ethernet, ATM OC-3/OC-12/OC-48, Gigabit Ethernet, ESCON, FICON, Fibre Channel. Dziêki optymalizacji struktury dostêpny jest 24 db bud et optyczny (zasiêg ok. 80 km). Topologie Modularna konstrukcja pozwala na konfigurowanie systemu pod k¹tem ró nych aplikacji. Obok prostych zastosowañ punkt-punkt, system mo e byæ tak e u ywany do budowy skomplikowanych struktur liniowych typu Add&Drop oraz pierœcieniowych. Wiêcej informacji o xwdm: index_pl.htm Wiêcej informacji o produktach: produkty/8xwdmmodular.htm Cechy sytemu xwdm: n Wydajna technologia CWDM zgodna z ITU G n Prosta instalacja i konserwacja dzieki modularnej konstrukcji systemu n Niskie koszty inwestycyjne (instalacja tylko pozadanej ilosci kanalów) n Transparencja protokolów dla zastosowan do 2, Gbit/s n Zoptymalizowana struktura, transmisja danych do 80 km n Wspierane topologie: punkt-punkt, Add&Drop, Ring n Opcjonalnie: protekcja linii, kanalu i systemu

9 8-kana³owy pasywny multiplekser/demultiplekser CWDM Nowe pasywne multipleksery MICROSENS umo liwiaj¹ zwielokrotnienie przepustowoœci po³¹czeñ œwiat³owodowych w obszarze miejskim. Kombinacja kilku kana³ów optycznych ró ni¹cych siê d³ugoœci¹ fali umo liwia bezproblemow¹ realizacjê wielu us³ug jednoczeœnie przez jeden œwiat³owód. Uniwersalnoœæ Modu³ multipleksera-demultipleksera nale y do szerokiej palety modu³ów funkcjonalnych do monta u w systemach modularnych MICROSENS. Multipleksera mo na u ywaæ ³¹cznie z innymi modu³ami funkcjonalnymi z rodziny Enterpise Access. Zastosowania Zastosowanie WDM jako techniki przesy³ania danych umo liwia operatorom sieci budowê infrastruktury, któr¹ mo na rozbudowywaæ stosownie do potrzeb. Mo liwe jest zwiêkszanie pojemnoœci we wszystkich obszarach sieci. Jest to zaleta, której nie oferuje adna inna technologia. Operatorzy sieci kablowych mog¹ np. œwiadczyæ dodatkowe us³ugi za pomoc¹ posiadanej infrastruktury telewizji kablowej. Po³¹czenie dwukierunkowego przesy³ania danych z przesy³aniem obrazu telewizyjnego w jednym kierunku nie sprawia adnej trudnoœci. Pasywna multipleksacja Metro Ekonomiczna transmisja 4 kana³ów na pojedynczym w³óknie optycznym Networks Przed transmisj¹ poszczególne kolory z pasma œwietlnego (d³ugoœci fali) s¹ skupiane w jednym w³óknie za pomoc¹ filtru o okreœlonej d³ugoœci fali (multipleksacja). Na drugim koñcu ³¹cza - u odbiorcy, s¹ one ponownie rozdzielane (demultipleksacja). ¹cze jest zatem zestawiane z multipleksera i demultipleksera. Aby przesy³aæ dane w obu kierunkach, w obydwu punktach (u nadawcy i odbiorcy) nale y zainstalowaæ zarówno multiplekser, jak i demultiplekser. Poniewa chodzi w tym momencie o multipleksacjê czysto pasywn¹, poszczególne sygna³y optyczne musz¹ mieæ od razu odpowiednie d³ugoœci fali. MICROSENS oferuje dodatkowe modu- ³y transceivera (GBIC lub SFP), jak równie optyczne konwertery dostosowane do d³ugoœci fal CWDM. Rozwi¹zania zosta³y zaprojektowane pod k¹tem ³atwej instalacji i prostego wdro enia. Wiêcej informacji: produkty/rck_cwdm_mux.htm Odpowiedni dobór elementów umo liwia optymalizacjê przesy³ania czterech kana³ów CWDM przez jeden œwiat³owód. Optymalizacja opiera siê na za³o eniu, e wykorzystuj¹ce technikê filtrowania pasywne multipleksery i demultipleksery nie ró ni¹ siê budow¹. Oznacza to, e ka dy multiplekser mo e zostaæ u yty jako demultiplekser (i odwrotnie). Dotyczy to nie tylko ca³ych elementów, ale tak e ka dego pojedynczego kana³u. W ten sposób 8-kana³owy multiplekser mo e s³u yæ jednoczeœnie za 4-kana- ³owy multiplekser i 4-kana³owy demultiplekser. W pod³¹czonym do niego œwiat³owodzie s¹ zatem wykorzystywane 4 kana³y CWDM do przesy³ania danych w jednym kierunku i 4 kana³y w drugim kierunku. W takim przypadku po ka dej stronie œwiat³owodu musi byæ pasywny multiplekser, do którego przy³¹cza siê wszystkie 4 kana³y zarówno w kierunku wychodz¹cym, jak i przychodz¹cym. Jest to mo liwe, poniewa tylko nadajniki transceiverów optycznych s¹ zaprojektowane dla okreœlonej d³ugoœci fali, natomiast odbiorniki obs³uguj¹ ca³¹ szerokoœæ pasma i mog¹ odbieraæ w zasadzie dowolny kana³ CWDM. Dziêki temu mo na zestawiæ kana³ CWDM o ró nych d³ugoœciach fali CWDM na obu koñcach. I tak np. transceiver A wysy³a w paœmie 1470 nm, ale odbiera w paœmie 1490 nm, podczas gdy znajduj¹cy siê na drugim koñcu transceiver B wysy³a odpowiednio w paœmie 1490 nm i odbiera dane od swojego odpowiednika w paœmie 1470 nm. Dobieraj¹c odpowiedni transceiver i okablowanie do multipleksera mo na zatem zoptymalizowaæ inwestycjê, zestawiaj¹c dwukierunkowe po³¹czenie na pojedynczym w³óknie. Rozwi¹zanie to ma tê zaletê, e dostêpna moc optyczna jest wykorzystywana w maksymalnym stopniu, poniewa na trasie przesy³ania nie ma adnych dodatkowych komponentów. 9

10 Enterprise Platforma dostêpowa Access Modularna platforma dostêpowa MICROSENS to otwarty system z du ¹ liczb¹ modu³ów funkcjonalnych przeznaczonych do zastosowania zarówno w sieciach LAN i WAN, jak i do konwersji interfejsów telekomunikacyjnych i przemys³owych. System zosta³ tak zaprojektowany, aby integracja nowych technologii z dotychczasow¹ infrastruktur¹ sieciow¹ przebiega³a szybko i bez komplikacji. Gwarantuje to maksymaln¹ elastycznoœæ i ochronê inwestycji na przysz³oœæ. Modu³y funkcjonalne w zale noœci od typu umo - liwiaj¹ konwersjê mediów, dopasowanie szybkoœci, dostosowanie zasiêgu transmisji i d³ugoœci fali. Wiêcej informacji: Nowa obudowa 28-slotowa 10 W przypadku centrów dystrybucyjnych, które wymagaj¹ konwersji du ej liczby interfejsów, najbardziej rozbudowanym rozwi¹zaniem by³a dotychczas obudowa 14 slotowa o wysokoœci 3U. Obs³uga wiêkszej liczby portów wymaga³a zabudowania dodatkowych jednostek wysokoœci. Nowe zastosowania, np. modu³owy system CWDM, wymagaj¹ coraz wiêkszej gêstoœci portów na minimalnej powierzchni. Wymagania te spe³nia nowy produkt MICROSENS - nowa obudowa o wysokoœci 3U, w której liczbê portów podwojono - z 14 do 28. Modu³y mo na montowaæ w obudowie zarówno z przodu, jak i z ty³u. Obie strony licz¹ce po 14 slotów s¹ po³¹czone wspóln¹ magistral¹, wiêc z punktu widzenia zasilania i zarz¹dzania stanowi¹ jedn¹ obudowê z 28 slotami, co oznacza, e mog¹ byæ zasilane z centralnego zasilacza i kontrolowane przez centralnego agenta SNMP. Zasilanie Wszystkie modu³y w obudowie s¹ zasilane przez modu³ zasilacza platformy dostêpowej. Ka dy zasilacz zajmuje dwa sloty. Jeœli wymagane jest lepsze zabezpieczenie na wypadek awarii, mo na zainstalowaæ dodatkowo kolejne redundantne zasilacze. Zarz¹dzanie Do konfiguracji wszystkich modu³ów zainstalowanych w obudowie i zarz¹dzania nimi wystarczy centralny agent zarz¹dzania, który obs³uguje wszystkie modu- ³y. Zarz¹dzanie mo e siê odbywaæ przez SNMP, Telnet i WWW. Modu³ wentylatora Obudowa jest wyposa ona w dwa modu³y wentylatora gwarantuj¹ce prawid³owe dzia³anie systemu. Ka dy modu³ wentylatora zajmuje 3 sloty i mo e byæ kontrolowany przez centralny modu³ zarz¹dzania, co umo liwia identyfikacjê ewentualnej usterki wentylatora. Cechy obudowy n Maksymalna elastycznoœæ n Najwy sza gêstoœæ modu³ów przez dwustronn¹ instalacjê n Maksymalnie 28 slotów n Zasilanie z opcj¹ redundancji n Wymiana modu³ów hot-swap n Pe³na zgodnoœæ ze wszystkimi modu³ami funkcjonalnymi platformy dostêpowej

11 Bridge Gigabit Ethernet Success Story Nowy bridge Gigabit Ethernet oferuje u ytkownikom dopasowanie szybkoœci transmisji sieci miedzianych Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet (10/100/ 1000Base-T), a tak e równoczesn¹ konwersjê na medium œwiat³owodowe. Zastosowania Bridge jest ciekawym rozwi¹zaniem zw³aszcza dla sieci dostêpowych. Umo liwia on budowê jednolitej œwiat³owodowej struktury szkieletowej opartej na sieci Gigabit Ethernet. W zale noœci od potrzeb u ytkownikowi mo na przydzielaæ ró ne pasmo transmisji. Dla operatorów szczególnie interesuj¹ca jest mo liwoœæ zdalnego prze³¹czania szybkoœci za pomoc¹ funkcji zarz¹dzania. Transceivery Port œwiat³owodowy skonstruowany jest w formie gniazda GBIC lub SFP. Odpowiedni dobór transceiverów optycznych umo liwia zestawianie ze sob¹ z³¹cza miedzianego i œwiat³owodowego wielo- lub jednomodowego. U ytkownik ma szeroki wybór modu- ³ów GBIC. Mo liwa jest realizacja transmisji danych œwiat³owodem jednomodowym na odleg³oœæ do 100 km bez regeneracji sygna³u optycznego. Wymaga to jednak odpowiedniej konstrukcji transceivera. Regeneracja sygna³u Bridge pracuje w trybie zapamiêtaj i przeœlij (Store-and-Forward) i oferuje separacjê segmentów, jak równie pe³n¹ regeneracjê sygna³u (3R). Istnieje tak e mo liwoœæ kaskadowego po³¹czenia poszczególnych segmentów œwiat³owodowych Gigabit Ethernet. Stan poszczególnych po³¹czeñ jest przekazywany przez wbudowan¹ funkcjê Link Through. Dziêki temu w razie utraty po³¹czenia z prze³¹cznikiem mo na b³yskawicznie przestawiæ siê na po³¹czenia redundantne. Platforma dostêpowa Modu³ bridge a MICROSENS mo na wymieniaæ bez ponownego uruchamiania systemu (hot swap), co pozwala na szybk¹ zmianê konfiguracji ca³ego systemu. Urz¹dzenie mo na zamontowaæ w obudowie wolnostoj¹cej i wykorzystywaæ nie tylko jako czêœæ centralnej platformy dostêpowej, ale tak e jako urz¹dzenie autonomiczne. W wersji zarz¹dzalnej mo liwa jest integracja urz¹dzeñ z istniej¹cymi œrodowiskami SNMP/ www. Wiêcej informacji: produkty/rck1000tlx.htm Erdgas Münster korzysta z technologii 3R MICROSENS Siedziba ERDGAS MÜNSTER. Przedsiêbiorstwo ERDGAS MÜNSTER zosta³o za³o one w 199 r. i jest najstarsz¹ firm¹ gazownicz¹, która sprzedaje wy³¹cznie niemiecki gaz ziemny. Dzia³a na obszarze rozci¹gaj¹cym siê od granicy holenderskiej na zachodzie do Saksonii- Anhalt na wschodzie. Sieæ wysokociœnieniowa o d³ugoœci ponad 2000 km ³¹czy pola gazowe niemieckich producentów z klientami ERDGAS MÜNSTER. Wzd³u gazoci¹gu s¹ u³o one linie œwiat³owodowe, przez które przesy³ane s¹ dane na potrzeby wewnêtrzne firmy. Stosowana dotychczas technika komunikacji zosta³a zast¹piona przez technologiê Gigabit Ethernet. Warunki fizyczne uniemo liwia³y bezpoœrednie po³¹czenie na wymagan¹ odleg³oœæ oko³o 10 km, dlatego zdecydowano siê na zastosowanie specjalnych konwerterów MICROSENS. Dopiero zastosowanie technologii 3R (Reamplification, Reshaping, Retiming) umo liwi³o realizacjê po³¹czenia punkt-punkt. ¹cze zosta³o podzielone na dwa odcinki scalone konwerterem œwiat³owód-œwiat³owód z pe³n¹ regeneracj¹ sygna³u. 11

12 Success Story Limoges stawia na rozwi¹zania gigabitowe MICROSENS W celu po³¹czenia ró nych jednostek badawczych z szybkim pierœcieniem optycznym RENATER, do budowy edukacyjno-badawczej sieci we francuskim Limoges (RELIER) wybrano produkty i rozwi¹zania MICROSENS. Zastosowania Wœród planowanych zastosowañ znajduj¹ siê m.in. wideokonferencje, nadawanie programów telewizyjnych i bezpoœredni dostêp do bibliotek elektronicznych. Zastosowania te maj¹ ogromne wymagania wzglêdem przepustowoœci, których spe³nienie jest mo liwe dziêki konsekwentnemu stosowaniu technologii Gigabit Ethernet w ³¹czach g³ównego pierœcienia. W ten sposób ka dy uczestnik mo e instalowaæ w³asne sieci wewnêtrzne (intranet, telefonia, wideo) na wydzielonych ³¹czach œwiat³owodowych. Sieæ ta charakteryzuje siê nie tylko najwy sz¹ szybkoœci¹, ale tak e mo liwoœci¹ migracji i odpornoœci¹ na awarie. Szybka obs³uga nowych technologii jest mo liwa dziêki zastosowaniu œwiat³owodów jednomodowych. Sieæ badawcza bêdzie jeszcze przez d³ugie lata w pe³ni zaspokaja³a potrzeby u ytkowników w sposób ekonomiczny. Topologia Przesy³anie poufnych danych badawczych wymaga wysokiego poziomu bezpieczeñstwa transmisji, jak równie zabezpieczenia dostêpu do sieci. Redundantna konfiguracja ³¹czy optycznych g³ównego pierœcienia umo liwia obs³ugê ka dej lokalizacji przez dwie ró ne drogi, co ogranicza do minimum ryzyko awarii. Dostêp jest zabezpieczony przez zintegrowane okablowanie œwiat³owodowe. Projekt zrealizowano w rekordowym czasie 19 miesiêcy we wspó³pracy z biurem planowania TechnoMan i wieloletnim partnerem MICROSENS, firm¹ Partner Spie Communications. Zosta³ on zakoñczony w marcu 2003 r. 12 Konwertery gigabitowe MICROSENS spe³niaj¹ najwy sze wymogi bezpieczeñstwa Po³¹czenia optyczne na platformach wiertniczych na Morzu Po³udniowo-chiñskim Oko³o 200 km na po³udnie od Hongkongu, poœrodku Morza Po³udniowochiñskiego, firma Santa Fe Energy Resources of China Ltd eksploatuje dwa pola naftowe Panyu 4-2 i -1. Dwie platformy wiertnicze znajduj¹ siê w odleg³oœci ok. 19 km od siebie i przepompowuj¹ wydobyt¹ ropê podmorskim ruroci¹giem do specjalnego tankowca. Podstawowym ³¹czem komunikacyjnym miêdzy dwoma polami wydobywczymi jest œwiat³owód wbudowany w podmorski kabel zasilaj¹cy. Instalacje morskie s¹ pod³¹czone do sieci LAN przez pierœcieniow¹ sieæ szkieletow¹ Gigabit Ethernet, dziêki czemu nie s¹ potrzebne dodatkowe rutery. Generalny wykonawca, firma Radio Holland Group, zleci³a przedsiêbiorstwu Telescience Singapore Pte Ltd. znalezienie niezawodnego, skalowalnego i ekonomicznego rozwi¹zania. Mark Lee, opiekun klienta w Telescience, wraz z zespo³em in ynierów przeprowadzili szczegó³ow¹ analizê kosztów, testy i badania techniczne. Badaliœmy wiele rozwi¹zañ, po czym zdecydowaliœmy siê na MICROSENS. Rozwi¹zania tej firmy umo liwiaj¹ optymalizacjê kosztów na jednego u ytkownika i port bez ograniczania dostêpnoœci i niezawodnoœci ca³ej sieci. Zainstalowane na koñcach jednomodowego œwiat³owodu konwertery Gigabit Ethernet MICROSENS s³u ¹ do tego, aby dane w pierœcieniu szkieletowym pokonywa³y odleg³oœæ do 80 km z szybkoœci¹ 1000 Mb/s i trafia³y bezpoœrednio do miedzianego portu prze³¹cznika. Poniewa miejsce eksploatacji jest w ci¹g³ym ruchu i podlega silnym wstrz¹som, konwertery zosta³y zainstalowane w obudowie 1U z redundantnym zasilaniem.

13 Program partnerski - klucz do sukcesu Corporate Info Cele: n Zdobywanie klientów i wzrost sprzeda y n Wiod¹ca myœl techniczna n Bezpoœrednia komunikacja z MICROSENS Nasi partnerzy s¹ kluczowym czynnkiem naszego sukcesu. Celem opracowanego w³aœnie programu partnerskiego MICROSENS jest coraz lepsza wspó³praca z kana³em partnerskim. Realizacja projektów coraz czêœciej nastawiona jest na kompleksowe rozwi¹zania i wymaga tym samym wysokiej jakoœci us³ug doradczych dla klientów. Warunkiem powodzenia na rozwijaj¹cych siê rynkach europejskich jest nie tylko atrakcyjna finansowo oferta, ale tak e szybkoœæ i elastycznoœæ dzia³ania. Szybka reakcja na potrzeby klientów musi iœæ w parze z kompetencj¹ w zakresie rozwi¹zañ oraz szczegó³ow¹ znajomoœci¹ produktów. Techniczny i marketingowy know-how jest wiêc podstaw¹ sukcesu. Program partnerski MICROSENS oferuje naszym partnerom te w³aœnie atuty. Piramida partnerów Poziomy partnerskie Cztery poziomy programu s¹ ukierunkowane na wymagania ró nych grup klientów i nasz¹ obecnoœæ na œwiatowych rynkach. W modelu sprzeda y poœredniej, jaki wykorzystuje MICROSENS, pierwszoplanow¹ rolê odgrywaj¹ kompetentni partnerzy. Value Added Distributor (VAD) VAD jest dystrybutorem pe³nej gamy produktów MICROSENS. Dzia³a na skalê miêdzynarodow¹ w strukturze dwuwarstwowej. Jego klientami s¹ integratorzy systemów i regionalni dealerzy. Utrzymuje magazyn najwa niejszych produktów. Advanced Solution Partner (ASP) Partner ASP jest ponadregionalnym integratorem systemów, który wyró nia siê ofert¹ us³ug serwisowych. Posiada odpowiednie kompetencje dla realizacji rozwi¹zañ strategicznych klientów. Solution Partner (SP) Partner SP jest integratorem systemów dzia³aj¹cym w skali regionalnej lub zaopatruj¹cym bezpoœrednio klientów w produkty okreœlonych kategorii. Certified Reseller (CR) Jeœli dealer otrzyma certyfikat od firmy MICROSENS lub dystrybutora VAD, uzyska korzyœci, które szybko prze³o ¹ siê na wymierny sukces rynkowy. Korzyœci dla partnera: n Rabaty przy zakupie n Wspólne dzia³ania marketingowe n Regularne szkolenia n Preferencyjna oferta us³ug n Wzrost zysków n Efektywna obs³uga klientów 13

14 Industrial Solutions Prze³¹czniki przemys³owe MICROSENS z funkcj¹ pierœcienia nadzoruj¹ elektrownie wiatrowe Operatorzy elektrowni wiatrowych musz¹ zagwarantowaæ dostawy energii na sta³ym poziomie, niezale nie od warunków pogodowych i si³y wiatru - zarówno w instalacjach l¹dowych, jak i morskich. Elektrownia wiatrowa musi byæ sterowana, regulowana i nadzorowana jak ka da inna nowoczesna elektrownia. Do tego celu niezbêdne jest elastyczne po³¹czenie sieciowe wszystkich turbin wiatrowych w danym zak³adzie. Na du ¹ odleg³oœæ musz¹ siê komunikowaæ zw³aszcza budowane ostatnio instalacje morskie. Wymagania Wymagania dotycz¹ce niezawodnoœci przesy³ania danych s¹ wysokie. Turbiny wiatrowe musz¹ regularnie dostarczaæ do centralnego oœrodka sterowania setki precyzyjnych rekordów z danymi. Eksploatacja by³aby niemo liwa bez znajomoœci tak wa nych informacji, jak m.in.: l warunki wiatrowe, l ustawienie skrzyde³ turbiny, l dane dotycz¹ce temperatury i ciœnienia, l parametry dostarczanej mocy, l komunikaty o alarmach. Œwiat³owodowe prze³¹czniki przemys³owe Ethernet firmy MICROSENS spe³niaj¹ te wymagania i gwarantuj¹ bezproblemowe przesy³anie danych. Ethernetowy pierœcieñ œwiat³owodowy Opracowany przez MICROSENS specjalny mechanizm umo liwia u ytkownikowi skonstruowanie odpornego na W³aœciwoœci awarie pierœcienia ethernetowego. W razie awarii jednego elementu lub po³¹czenia pozostali uczestnicy s¹ wci¹ dostêpni przez sieæ Ethernet, dziêki inteligentnej topologii pierœcienia (szybka redundancja). Prze³¹czniki musz¹ zostaæ odpowiednio skonfigurowane do dzia³ania w strukturach pierœcieniowych. Prze³¹czniki przemys³owe MI- CROSENS oferuj¹ dwa z³¹cza œwiat³owodowe 100Base-FX umo liwiaj¹ce ³añcuchow¹ konfiguracjê urz¹dzeñ oraz cztery z³¹cza 10/100Base-TX, do których mo na pod³¹czyæ urz¹dzenia ethernetowe, takie jak sterowniki maszyn, ³¹cza do innych sieci, konsole i pozosta³ych u ytkowników sieci. Zalety n Modu³y œwiat³owodowe do komunikacji na odleg³oœæ do 120 km n Bezpieczne zarz¹dzanie systemem przez funkcje VLAN n Nadzór i konfiguracja przez standardowy interfejs zarz¹dzania (SNMP) n Zabezpieczenie przez protokó³ odtwarzania pierœcienia MICROSENS (Ring Recovery Protocol) n Wydajne oprogramowanie Wiêcej informacji produkty/ind_switch4tx2fxring.htm Protokó³ odtwarzania pierœcienia gwarantuje najwy - sze bezpieczeñstwo n Opatentowana metoda budowy odpornych na awarie pierœcieni Ethernet n Najwy szy poziom niezawodnoœci systemu n Czas rekonfiguracji poni ej 100 ms n Rekonfiguracja pierœcienia nie powoduje pogorszenia wydajnoœci sieci n Niezawodny model Master/Slave Przemys³owe sieci Ethernet Jak wynika z ostatnich badañ przeprowadzonych przez ARC Advisory Group, œwiatowy rynek przemys³owych urz¹dzeñ ethernetowych bêdzie przez najbli sze piêæ lat rozwija³ siê w tempie ponad 84% rocznie. Zdaniem ARC, w 2002 r. by³o ju zainstalowanych ponad wêz³ów. Prognoza na 2007 r. wskazuje, e liczba wêz³ów powinna wzrosn¹æ do ponad 6,06 mln. Przemys³owe sieci Ethernet zyskuj¹ coraz wiêksze znaczenie jako technologia automatyzacji przemys³u. Zdobywaj¹ one popularnoœæ tym szybciej, e ciesz¹ siê du ym uznaniem wœród u ytkowników, a liczba ich producentów stale siê powiêksza. MICROSENS wczeœnie przewidzia³ tak¹ tendencjê i oferuje dziœ szerok¹ gamê rozwi¹zañ przemys³owych. 14

15 Industrial Solutions Sieæ elektrowni wiatrowej z redundantnym pierœcieniem Konfiguracja sk³ada siê z dwóch systemów: centralnego sterowania i turbin wiatrowych, które s¹ po³¹czone ze sob¹ w sieæ w kszta³cie pierœcienia. System centralnego sterowania z elementami redundantnymi 19-calowy system centralnego sterowania sk³ada siê z dwóch prze³¹czników Fast Ethernet oraz p³yty interfejsu magistrali 8,8 Gb/s. Zosta³ przy tym zaprojektowany ca³kowicie redundantnie, aby zarówno przy³¹czone do niego urz¹dzenia (kamery dozoru i centralny serwer danych), jak i centralne interfejsy pierœcieni, by³y stale dostêpne, tak e w przypadku awarii. Zdecentralizowane pierœcienie s¹ zakoñczone specjalnym, redundantnym modu³em prze³¹cznika, a przez niego po³¹czone z prze³¹cznikiem g³ównym i rezerwowym. Ka da turbina wiatrowa jest po³¹czona z pierœcieniem œwiat³owodowym przez prze³¹cznik przemys³owy MI- CROSENS typu MS6002M. Zalet¹ tej konfiguracji pierœcieniowej jest redundancja po³¹czeñ, dziêki czemu turbiny pozostaj¹ dostêpne mimo przerwania œwiat³owodu. 1

16 Event Info Targi i wydarzenia INVEX Brno Czeskie targi informatyczno-telekomunikacyjne Invex nale ¹ do najwa niejszych wydarzeñ na wschodnioeuropejskim rynku informatycznym. Wraz z partnerem, firm¹ Atlantis Datacom, przedstawiliœmy na nich nasze aktualne rozwi¹zania systemowe. Najwiêkszym wydarzeniem by³ pokaz instalacji FTTO w oddziale Olympus AG w Pradze. OPTO Pary Targi OPTO 2003 odby³y siê w Pary u w dniach paÿdziernika. Spotkanie to by³o poœwiêcone przedstawieniu najnowszych rozwi¹zañ optycznych dla sieci metro. Firma MICRO- SENS zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ wyk³adem szefa naszego lokalnego oddzia³u, Geraud D. d Aumont oraz udzia³em w projekcie Opto City, czyli pokazie na ywo technologii WDM na platformie sieci miejskiej. Warsztaty œwiat³owodowe Wraz z naszym dystrybutorem VAD, firm¹ Anixter, zorganizowaliœmy na prze³omie paÿdziernika i listopada tego roku szereg spotkañ poœwiêconych tendencjom w obszarze stosowania œwiat³owodów w sieciach LAN. Exponet Kolonia Wiêksza efektywnoœæ, ni sze koszty - takie has³o przyœwieca obecnie decyzjom w kwestii inwestycji informatycznych i ono te stanowi³o motto targów Exponet W tym roku oko³o 800 wystawców zaprezentowa³o swoje oferty ponad specjalistom odwiedzaj¹cych targi. Na tych specjalistycznych targach i kongresie poœwiêconych technice sieciowej nie mog³o zabrakn¹æ firmy MICROSENS. Ju po raz kolejny przedstawiliœmy w Kolonii nasze najnowsze rozwi¹zania optyczne. Networld+Interop Pary NetWorld+Interop jest g³ównym miejscem spotkañ producentów regionu Europy Zachodniej z klientami, a tak- e aren¹ dla prezentacji nowoczesnych rozwi¹zañ sieciowych. Na paryskiej imprezie MICROSENS co roku przedstawia miêdzynarodowej publicznoœci interesuj¹ce nowoœci w swojej ofercie. Intertelecom ódÿ Targi Intertelecom s¹ jedn¹ z najwa - niejszych wystaw telekomunikacyjnych w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Firma MICROSENS zaprezentuje m. in.: nowy modularny system CWDM/DWDM oraz gigabit bridge 10/100/1000Base-T/ Fiber dla optycznych sieci dostêpowych. CeBIT Hannover Podczas najwiêkszych targów informatycznych i telekomunikacyjnych Ce- BIT 2004 w Hannoverze, MICROSENS przedstawi najnowsze rozwi¹zania w obszarze œwiat³owodowych technologii sieciowych dla sieci lokalnych, przemys³owych oraz operatorów telekomunikacyjnych. Bie ¹ce informacje o targach i innych imprezach pod adresem: event_nav.php nych klientów czeka³o tam mnóstwo atrakcji, m.in. loty na lotni, paralotni, motolotni oraz balonem. 16 W Gladbeck, Stuttgarcie i Monachium odby³o siê w sumie szeœæ spotkañ, w których aktywnie uczestniczyli dealerzy i planiœci. Wyk³ady o standardach przesy³ania danych, technice pomiarowej i aktywnych elementach sieci wyg³osili uznani eksperci w dziedzinie technologii optycznej. Szkolenie dla partnerów Sierpniowe szkolenie dla partnerów by³o pierwszym krokiem do udzia³u w nowym programie partnerskim firmy MICROSENS. Uczestnicy pierwszego szkolenia MICROSENS Partner Training w sierpniu 2003 przed siedzib¹ firmy. Na pierwsze szkolenie do Hamm przybyli g³ówni partnerzy firmy z USA, Holandii, Belgii, Czech, Polski i Bu³garii. Zaprezentowane na nim najnowsze produkty do zastosowañ w przemyœle i sieciach metropolitalnych cieszy³y siê du ym zainteresowaniem uczestników. Nasz partner œwiêtuje 2-lecie Firma SKG, nasz wieloletni partner handlowy z Austrii, obchodzi³ w tym roku 2-lecie swojego istnienia. Impreza urodzinowa odby³a siê na prywatnym lotnisku pod Wiedniem. Na wier- MICROSENS gratuluje kierownictwu firmy SKG: od lewej pan Richter (dyrektor wykonawczy firmy MICROSENS), panowie Sebastian i Gaida (szefowie SKG), pan Kwaterski (dyrektor firmy MICROSENS ds. sprzeda y i marketingu). Wydawca Opieka merytoryczna: Dr. Hocine Bezzaoui, President Thomas Kwaterski, Marketing Director (c) MICROSENS GmbH & Co. KG Küferstr. 16, 9067 Hamm Tel.: +49 (0) 2381/942-0, Fax +49 (0) 2381/ Eastern Europe Representative Office ul. Œlê na 187/s-2, Wroc³aw, Poland Tel.: , Fax:

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions www.microsens.com 6 news Nr 6, kwiecieñ 2005 Drodzy Czytelnicy, CeBIT 2005 Hanower MICROSENS Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej MICROSENS w roku 2004 zanotowa³ jeden z najlepszych wyników w historii

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI. Modu³owa serwerownia na bazie szafy SZB SE 19. Kontrola dpstêpu do szaf i pomieszczeñ teleinformatycznych

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI. Modu³owa serwerownia na bazie szafy SZB SE 19. Kontrola dpstêpu do szaf i pomieszczeñ teleinformatycznych PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-25-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel. (52)

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE I US UGI. Joel Ohnemus Temperatura i ha³as pod kontrol¹

TECHNOLOGIE I US UGI. Joel Ohnemus Temperatura i ha³as pod kontrol¹ TECHNOLOGIE I US UGI SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-24-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel. (52) 325

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne Grupy ZPAS wykonania z ochron¹ EMC. Szafka kablowa SZDs-355 Grupy ZPAS. Obudowy Grupy ZPAS dedykowane dla energetyki

Obudowy energetyczne Grupy ZPAS wykonania z ochron¹ EMC. Szafka kablowa SZDs-355 Grupy ZPAS. Obudowy Grupy ZPAS dedykowane dla energetyki 2 Komunikacja elektroniczna dla energetyki SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Ryszard Ciechanowski Obudowy energetyczne Grupy ZPAS wykonania z ochron¹ EMC 3 ISBN 83-60516-19-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 Choæ alternatywni operatorzy ci¹gle jeszcze posiadaj¹ tylko kilkuprocentowe udzia³y w telekomunikacyjnym torcie, ich dzia³alnoœæ jest coraz bardziej widoczna. Wed³ug ró nych

Bardziej szczegółowo

Nowy przełącznik instalacyjny GbE do montażu w kanałach kablowych lub instalacjach podpodłogowych dedykowany jest dla wymagających klientów

Nowy przełącznik instalacyjny GbE do montażu w kanałach kablowych lub instalacjach podpodłogowych dedykowany jest dla wymagających klientów Nr 8, czerwiec 2008 Drodzy Czytelnicy, Czy również macie wrażenie, że świat kręci się coraz szybciej? To, czy nadążamy za jego tempem, można sprawdzić choćby przy kasie podczas cotygodniowych zakupów.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

15 LAT INTERNETU W POLSCE

15 LAT INTERNETU W POLSCE BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-03-0 15 LAT INTERNETU W POLSCE ROZWÓJ INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO sponsor: Historia Dostêp do internetu Witryny internetowe Internet w firmach

Bardziej szczegółowo

ISDN + GSM + IP = QuesCom 6 9. Multipakiet tp telewizja, internet i telefon 12 14. Triple Play Multipakiet tp przyci¹gnie Klientów 15

ISDN + GSM + IP = QuesCom 6 9. Multipakiet tp telewizja, internet i telefon 12 14. Triple Play Multipakiet tp przyci¹gnie Klientów 15 2 Potrójna us³uga Triple Play SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-60516-08-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. COMFORTEL 3 Wiele us³ug jeden SORT 4 5 ISDN + GSM + IP = QuesCom 6 9 SORT CASE

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 WYWIADY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 WYWIADY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (94), rok dziesi¹ty kwiecieñ/czerwiec 2007 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Modu³owe routery wielous³ugowe Cisco z serii 2600

Modu³owe routery wielous³ugowe Cisco z serii 2600 PRZEGLAD PRODUKTÓW, Modu³owe routery wielous³ugowe z serii 600 Rodzina routerów z serii 600 to jeden z podstawowych elementów oferty firmy w zakresie produktów integruj¹cych transmisjê danych, g³osu i

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3. Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp

Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3. Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3 BIBLIOTEKA SPIS TREŒCI INFOTELA ISBN 83-921962-8-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wstêp Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Routery Cisco z serii 1700

Routery Cisco z serii 1700 PRZEGLAD PRODUKTÓW, Routery Cisco z serii 1700 Tendencje rynkowe Firmy poszukuj¹ przysz³oœciowych rozwi¹zañ w zakresie migracji do sieci wielous³ugowych. ¹cznoœæ poprzez sieci LAN, WAN i Internet staje

Bardziej szczegółowo