Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN"

Transkrypt

1 Nr, grudzieñ 2003 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Pañstwa rêce kolejne wydanie biuletynu firmowego. Tradycyjnie prezentujemy w nim najnowsze produkty w naszej ofercie, a tak e opisy wybranych wdro eñ opartych na naszych rozwi¹zaniach. Obchodzony w ubieg³ym roku jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci MICROSENS sk³ania nas do spojrzenia wstecz i wa nych podsumowañ. W niniejszym biuletynie znajdziecie Pañstwo przegl¹d najwa niejszych osi¹gniêæ firmy. Podstaw¹ naszych dotychczasowych sukcesów by³ posiadany know-how i kompetencje personelu. MICROSENS od pocz¹tku istnienia oferowa³ swoim klientom innowacyjne technologie œwiat³owodowe kszta³tuj¹c trendy w wielu obszarach rynku optycznej transmisji danych. Konsekwencj¹ rozwoju firmy i ekspansji na rynkach œwiatowych jest stworzenie programu partnerskiego maj¹cego na celu zacieœnienie wspó³pracy z partnerami, a jednoczeœnie zapewnienie u ytkownikom naszych rozwi¹zañ jak najlepszego wsparcia. Podstawowe informacje na temat programu znajduj¹ siê w dalszej czêœci biuletynu. yczê Pañstwu przyjemnej lektury. Thomas Kwaterski Marketing & Sales Director Spis treœci Aktualnoœci... 1 Dziesiêciolecie firmy MICROSENS... 2 Zarz¹dzalny prze³¹cznik Snap-In... 4 Device Manager Enterprise Networks... 6 Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN... 7 Modularny system xwdm... 8 Modularna platforma dostêpowa...10 Wybrane wdro enia...12 Program partnerski...13 Prze³¹czniki przemys³owe nadzoruj¹ elektrownie wiatrowe...14 Targi i wydarzenia...16 Dziesiêciolecie firmy MICROSENS Czas mija szybko, gdy patrzy siê zawsze w przysz³oœæ. Ju od 10 lat aktywnie uczestniczymy w rynku technologii sieciowych i oferujemy klientom zaawansowane rozwi¹zania za niewygórowan¹ cenê. Projektuj¹c i produkuj¹c optyczne rozwi¹zania informatyczne, telekomunikacyjne i sieciowe, MICROSENS zapewnia swoim klientom szybki i bezpieczny transfer danych w œrodowisku œwiat³owodowym. Spójrzmy na 10 lat dzia³alnoœci firmy MICROSENS - strona 2. Instalacyjny prze³¹cznik Snap-In z funkcjami SNMP, VLAN i QoS MICROSENS modyfikuje flagowy produkt ze swojej serii Fiber To The Office o zintegrowane funkcje zarz¹dzania. Instalacja zatrzaskowa (Snap-In) - bez u ycia narzêdzi zdecydowanie u³atwia monta tego najbardziej zminiaturyzowanego produktu FTTO dostêpnego na rynku. Prze³¹cznik ten ju dzisiaj spe³nia wymagania sieci przysz³oœci. Zasilanie kamer IP przez sieæ LAN Wdro enie funkcji zasilania przez sieæ LAN otwiera przed u ytkownikiem wiele mo liwoœci aplikacyjnych. We wspó³pracy z firm¹ Axis MICROSENS przedstawia œwiat³owodowe po³¹czenie kamer wykorzystuj¹cych protokó³ IP przez prze³¹czniki PoLAN (Power-over-LAN). Wiêcej informacji na stronie 7. Modularny system CWDM/DWDM Oferta optycznych multiplekserów rozszerzona zosta³a o nowe rozwi¹zanie modularne. Pracownicy podarowali kierownictwu drzewo genealogiczne gratuluj¹c pionierskiego nastawienia za³o ycielom (od lewej) - Thomas Kwaterski,dr Hocine Bezzaoui i Hannes Bauer. Wiêcej informacji na stronie 4. System charakteryzuje siê elastyczn¹ konfiguracj¹ i oferuje u³atwienia w przysz³ej rozbudowie i konserwacji. Technologia CWDM jest ekonomicznym rozwi¹zaniem redukuj¹cym do minimum pocz¹tkowe koszty inwestycyjne. Wiêcej informacji na stronie 8.

2 10 lat MICROSENS Patrzymy wstecz na dekadê sukcesów, od powstania firmy po wejœcie do czo³ówki producentów œwiat³owodowych systemów przesy³ania danych. Gdyby nie zaufanie klientów i partnerów, ma³a firma sieciowa nigdy nie sta³aby siê przedsiêbiorstwem hi-tech rangi œwiatowej. Nasza centrala w Hamm w Westfalii i cztery oddzia³y na trzech kontynentach obs³uguj¹ obecnie ponad usatysfakcjonowanych u ytkowników. O naszym powodzeniu zadecydowa³a przede wszystkim ponadprzeciêtna motywacja i zaanga owanie pracowników. Zaczynaliœmy od prostych konwerterów mediów. Teraz mamy w ofercie najbardziej zaawansowane optyczne systemy transmisyjne. Zastosowania naszych rozwi¹zañ rozci¹gaj¹ siê od wewnêtrznego okablowania œwiat³owodowego, przez sieci dostêpowe, po multipleksery dla sieci miejskich Ma³o kto wie, e rozwój firmy rozpocz¹³ siê od systemu mierz¹cego warunki œrodowiskowe, w którym sensory by³y po³¹czone w sieæ œwiat³owodami z tworzywa sztucznego, st¹d nazwa MICROSENS In ynierowie dr Hocine Bezzaoui, Hannes Bauer i Thomas Kwaterski, absolwenci Uniwersytetu w Dortmundzie, rozpoczynaj¹ samodzieln¹ dzia³alnoœæ Pierwsza seria transceiverów 10Base-FL. Nie nadawa³y siê do masowej produkcji ze wzglêdu na wysokie koszty komponentów. 199 Pierwszy koncentrator instalacyjny do zabudowy w kanale kablowym. Narodziny koncepcji Fiber To The Office. W u yciu jest obecnie ju ponad 0 tysiêcy urz¹dzeñ Pierwszy du y projekt - œwiat³owodowy system sterowania PPS na bazie konwerterów RS-232. Powstanie prekursora modularnego systemu konwersji mediów Powstaje nowa kategoria produktów - rozwi¹zania œwiat³owodowe dla przemys³u. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê prze³¹cznik z opatentowanym mechanizmem Ethernet Ring Recovery Najnowsza generacja produktów obejmuje m.in. multipleksery o przepustowoœci do 40 Gb/s Ustalony zostaje asortyment - konwertery œwiat³owodowe do interfejsów 10 Mb/s Ethernet, wideo i szeregowych. S¹ one jednak wci¹ produkowane rêcznie.

3 10 lat MICROSENS 1993 Faza organizacyjna w Centrum Technologii w Hamm. 199 Rusza w³asna linia produkcyjna Przeprowadzka do nowo zbudowanego centrum technologii. MICROSENS rozwija siê tak szybko, e wkrótce zajmuje trzy piêtra Powstaje przedstawicielstwo w Singapurze Powstaje przedstawicielstwo w Polsce Mimo rozbudowy linii produkcyjnej firma nie jest w stanie zaspokoiæ zapotrzebowania klientów na konwertery mediów Powstaje przedstawicielstwo we Francji Krok do niezale noœci - zakup w³asnego gmachu na Küferstraße o powierzchni wystarczaj¹cej do dalszego rozwoju firmy Powstaje MICROSENS Inc. Toronto, Kanada Dalsza rozbudowa potencja³u dziêki uruchomieniu nowej linii produkcyjnej SMD z systemem do czystego lutowania w fazie gazowej Przyznanie nagrody Srebrny Merkury przez Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Dortmundzie za dynamiczny rozwój firmy. Targi Bezpoœredni kontakt z klientem. Od pocz¹tku swojego istnienia MICROSENS jest reprezentowany na najwa niejszych targach œwiatowych: w Hanowerze, Pary u, Singapurze, Atlancie, Birmingham, Poznaniu, Kolonii, Brnie. 3

4 4 Enterprise Miniaturowy prze³¹cznik instalacyjny z funkcjami SNMP, VLAN i QoS Komponenty instalacyjne firmy MICROSENS umo liwiaj¹ inteligentne po- ³¹czenie okablowania œwiat³owodowego i miedzianego, stanowi¹c pewn¹ inwestycjê na przysz³oœæ. Dziêki konwersji po³¹czeñ œwiat³owodowych wychodz¹cych z centralnego dystrybutora na z³¹cza miedziane nie trzeba ju wyposa aæ w z³¹cza œwiat³owodowe wszystkich urz¹dzeñ koñcowych, takich jak komputery stacjonarne i przenoœne, drukarki i telefony IP. S¹ one po³¹czone bezpoœrednio z prze³¹cznikiem instalacyjnym standardowym kablem skrêtkowym. Snap-In (Zatrzask) Urz¹dzenie standardu 4x4 nie tylko zajmuje bardzo ma³o miejsca, ale dziêki monta owi zatrzaskowemu - bez u ycia narzêdzi, jest te niezwykle ³atwe w instalacji. Produkt ten zapewnia ponadto zgodnoœæ z typowymi, stosowanymi na ca³ym œwiecie systemami instalacyjnymi. Monta podpod³ogowy Nowy prze³¹cznik zdecydowanie u³atwia czynnoœci instalacyjne w obszarze podpod³ogowym. Nawet monta w podwójnej puszce, która jest najmniejsz¹ podpod³ogow¹ jednostk¹ instalacyjn¹ (w³¹cznie z pod³¹czeniem œwia- t³owo- du) nie sprawia adnego problemu. W potrójnej puszce obok nowego prze³¹cznika znajduj¹ siê równie inne elementy po³¹czeniowe, np. z³acze œwiat³owodowe. W ten sposób rozwi¹zanie zawarte w jednej puszce podpod³ogowej mo e obs³ugiwaæ aplikacje FTTO i FTTD. Monta naœcienny Tak e monta naœcienny nie jest skomplikowany. Producenci okablowania i osprzêtu oferuj¹ ju odpowiednie mo liwoœci instalacji przez zastosowanie akcesoriów ze standardowego asortymentu. Networks Zabudowa w kanale Ze wzglêdu na fakt, e jeszcze nie wszyscy producenci obs³uguj¹ system instalacyjny standardu 4x4 mm do zabudowy w kana³ach kablowych, MICROSENS oferuje w³asny, opracowany do tego celu adapter uniwersalny. Adapter montuje siê tylko raz w kanale kablowym za pomoc¹ standardowych wkrêtów do puszki E2. Monta i demonta prze³¹cznika odbywa siê bez u ycia narzêdzi, z wykorzystaniem przewidzianej do tego celu blokady standardu 4x4. Zarz¹dzanie Rozszerzona wersja prze³¹cznika z wbudowanym agentem zarz¹dzania (SNMP/web-based) oferuje wszystkie funkcje VLAN zgodne ze standardem IEEE 802.1Q oraz priorytetyzacjê danych (QoS) dla aplikacji VoIP. Ka dy zarz¹dzany prze³¹cznik dysponuje w³asnym adresem IP, który jest przypisywany rêcznie lub automatycznie przez DHCP. Ponadto dziêki zarz¹dzaniu mo liwe jest konfigurowanie prze³¹cznika. Obok ustawienia sprzêtowego poszczególnych portów mo na zdefiniowaæ priorytetyzacjê danych oraz parametry sieci VLAN. Do zarz¹dzania i konfigurowania s³u y wydajny pakiet oprogramowania - Device Manager. Prze³¹cznik instalacyjny zamontowany w puszce naœciennej. Wiêcej informacji: produkty/inst_switch4x4.htm Cechy prze³¹cznika n Najmniejszy dostêpny na rynku prze³¹cznik instalacyjny do zabudowy w kanale kablowym i w puszce podpod³ogowej n Szybka, beznarzêdziowa instalacja przez monta zatrzaskowy (Snap-In) n Wbudowany agent zarz¹dzania SNMP/web-based n Rêczne/automatyczne konfigurowanie wszystkich z³¹czy n Udostêpnienie wszystkich funkcji VLAN n Priorytetyzacja danych (QoS) dla aplikacji VoIP

5 Enterprise Networks Uniwersalne zarz¹dzanie dla wszystkich serii urz¹dzeñ Oprogramowanie Device Manager s³u ¹ce do konfiguracji i zarz¹dzania urz¹dzeniami MICROSENS dostêpne jest ju w wersji 3.0. Umo liwia ono wygodne konfigurowanie urz¹dzeñ i u³atwia kontrolowanie ca³ej sieci. Oprogramowanie jest dedykowane dla urz¹dzeñ wszystkich serii. Oprócz prze³¹czników instalacyjnych, obs³ugiwane s¹ tak e urz¹dzenia wolnostoj¹ce oraz prze³¹czniki przemys³owe. W sieci mo na przy tym ³¹czyæ urz¹dzenia z ró nych serii. Nowy interfejs u ytkownika Po uruchomieniu programu Device Manager 3.0 pojawia siê nowy uk³ad interfejsu u ytkownika. Jest on podzielony na trzy obszary, przedstawiaj¹ce zarówno szczegó³owe informacje o bie ¹cym urz¹dzeniu, jak i przegl¹d ca³ej sieci. Najwa niejsz¹ nowoœci¹ jest wizualizacja sieci w formie drzewa, które przedstawia strukturê grup i ich aktualny status. Urz¹dzenie wybrane w drzewie jest prezentowane graficznie w drugim oknie, przy czym wyœwietlany jest równie status kontrolek LED i portów urz¹dzenia. Równolegle w trzecim oknie pojawia siê szczegó³owy status wszystkich informacji dostarczonych przez urz¹dzenie. Automatyzacja G³ównym zadaniem oprogramowania Device Manager jest u³atwianie pracy administratorowi sieci. Oprogramowanie zapewnia zatem ró ne funkcje, za pomoc¹ których mo na zautomatyzowaæ i uproœciæ rutynowe czynnoœci. Rozpoznanie sieci Jedno naciœniêcie przycisku wystarczy, aby uruchomiæ automatyczne rozpoznanie wszystkich urz¹dzeñ MICROSENS w sieci i zebraæ informacje o nich. Uzyskana w ten sposób lista urz¹dzeñ mo e byæ nastêpnie edytowana za pomoc¹ dowolnego standardowego arkusza kalkulacyjnego, np. Excel. Istotn¹ now¹ funkcj¹ jest logiczna systematyzacja sieci poprzez utworzenie grup urz¹dzeñ. Urz¹dzenia mog¹ byæ pogrupowane np. wed³ug kryterium lokalizacji (kampus, budynek, piêtro) lub funkcji (oddzia³y). Status urz¹dzenia Gdy konfiguracja sieci jest ju ustalona, mo liwe jest uzyskanie i wyœwietlenie bie ¹cego statusu wszystkich urz¹dzeñ w sieci. Stan sieci jest prezentowany graficznie poprzez symbole w strukturze drzewa, co u³atwia szybk¹ identyfikacjê ewentualnych problemów. Konfiguracja urz¹dzeñ Za pomoc¹ graficznego interfejsu mo na konfigurowaæ wszystkie urz¹dzenia - od prostego ustawiania portów, po skomplikowan¹ definicjê sieci VLAN. Zdefiniowana konfiguracja mo e zostaæ zapisana w jednym pliku i przypisana bie ¹cemu urz¹dzeniu lub wszystkim urz¹dzeniom danej grupy w sieci. Integracja z innymi platformami Kolejnym udoskonaleniem programu Device Manager 3.0 jest mo liwoœæ powi¹zania oprogramowania z innymi platformami zarz¹dzania, jako narzêdzia do wizualizacji. Adres IP urz¹dzenia, które ma byæ zarz¹dzane, mo na przekazaæ bezpoœrednio w trybie wiersza poleceñ. W ten sposób Device Manager 3.0 mo e zostaæ uruchomiony jako aplikacja bezpoœrednio z platformy zarz¹dzania, pozwalaj¹c wyœwietliæ szczegó³y wybranego urz¹dzenia. Cechy Device Manager n Zarz¹dzanie wszystkimi produktami MICROSENS (urz¹dzenia instalacyjne, wolnostoj¹ce i przemys³owe) n Nowy interfejs u ytkownika z map¹ sieci n Zarz¹dzanie grupami n Automatyczne rozpoznawanie urz¹dzeñ n Mo liwoœæ eksportu konfiguracji (ustawienia portów, QoS i VLAN) n Integracja z innymi platformami zarz¹dzania

6 Enterprise 12 i 24-portowy konwerter nowej generacji z gniazdem TELCO Networks Karta sieciowa PCI/ 100Base-FX z portem 10/100Base-TX 7-portowy miniaturowy prze³¹cznik z funkcjami SNMP, VLAN i PoLAN 19-calowe wieloportowe konwertery Ethernet/Fast Ethernet zosta³y rozbudowane o szereg nowych funkcji. Obok wysokiej gêstoœci portów - 12 lub 24 porty w jednej jednostce wysokoœci 1U - posiadaj¹ one takie funkcje dodatkowe, jak zarz¹dzanie przez SNMP/web-based, automatyczne krosowanie portów oraz z³¹cze redundantnego zasilania. Kompaktowa budowa konwertera umo liwia uzyskanie wysokiej gêstoœci portów w szafie dystrybucyjnej. Po³¹czenie z prze³¹cznikiem centralnym jest realizowane przez kabel wi¹zkowy TELCO. Kabel ten ³¹czy 12 portów skrêtkowych przez jedno z³¹cze, co zapewnia szybkoœæ i prostotê monta u. Konwertery s¹ wyposa one w typowe z³¹cza œwiat³owodowe ST lub SC. Dostêpne s¹ wersje wielomodowe, jak równie jednomodowe urz¹dzeñ, które umo liwiaj¹ transmisjê danych na odleg³oœæ nawet do 12 km. Wiêcej informacji: produkty/ k12fxtx.htm albo mk24pfxtx.htm Karta sieciowa MICROSENS umo liwia bezpoœrednie œwiat³owodowe pod³¹czenie urz¹dzenia koñcowego do struktur sieci (Fiber To The Desk). Karta wyposa- ona w wydajny kontroler o wysokim stopniu integracji oferuje komunikacjê w trybie full duplex oraz obs³ugê 32-bitowego dostêpu do pamiêci (architektura Bus-Master DMA). Oprócz z³¹cza œwiat³owodowego, karta dysponuje tak e dodatkowym portem dla okablowania miedzianego, który automatycznie dopasowuje siê do szybkoœci transmisji (autonegocjacja). Karta obs³uguje standard Plug and Play i jest konfigurowana automatycznie podczas procedury rozruchowej. Dostêpnych jest do niej wiele sterowników, obs³uguj¹cych wszystkie popularne sieciowe systemy operacyjne. Karta obs³uguje zarz¹dzanie zasilaniem Wake-On-LAN. Do stacji roboczych bez napêdów dostêpny jest opcjonalny rozruchowy uk³ad EPROM. Wiêcej informacji: produkty/ac100fx100tx.htm 7-portowy miniaturowy prze³¹cznik MICROSENS umo liwia po³¹czenie 6 urz¹dzeñ koñcowych za pomoc¹ skrêtki. Dodatkowy port optyczny przewidziany jest jako uplink (100Base-FX) do po³¹czenia z centralnym wêz³em dystrybucyjnym. Zastosowanie funkcji Power-over-LAN zgodnej z nowym standardem IEEE 802.3af umo liwia zasilanie przy³¹czonych do prze³¹cznika urz¹dzeñ poprzez kabel skrêtkowy. Zarz¹dzanie miniaturowymi prze³¹cznikami pod³¹czonymi do sieci odbywa siê centralnie. Oprogramowanie Device Manager u³atwia konfigurowanie oraz kontrolowanie zarówno pojedynczych urz¹dzeñ, jak i ca³ej sieci. Obok pe³nej obs³ugi VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q, prze³¹cznik obs³uguje tak e priorytetyzacjê danych (QoS) w aplikacjach VoIP. Wiêcej informacji: produkty/swtxfx6p100.htm Cechy konwertera n Kompaktowa 19" budowa - 12 lub 24 porty w jednej jednostce wysokoœci 1U n Du a gêstoœæ portów n Kabel wi¹zkowy TELCO przyspieszaj¹cy i u³atwiaj¹cy instalacjê n Gniazdo opcjonalnego agenta zarz¹dzania (SNMP/web-based) n Opcjonalne redundantne zasilanie przez jednostkê RPSU Cechy karty n Wydajny kontroler Fast Ethernet o wysokim stopniu integracji n Port 100Base-FX + 10/100Base-TX n Obs³uga PCI Plug and Play, full duplex n Sterowniki do wszystkich znanych sieciowych systemów operacyjnych n Opcjonalny rozruchowy uk³ad EPROM do stacji roboczych bez napêdów n Zarz¹dzanie zasilaniem Wake-On- LAN Cechy prze³¹cznika n Kompaktowa budowa, 7 portów, 6x10/100Base-TX, 1x100Base-FX n Funkcja Power-over-LAN zgodna ze standardem IEEE 802.3af n Funkcje zarz¹dzania s³u ¹ce do konfiguracji i kontroli, opcjonalnie SNMP n Priorytetyzacja danych (Class of Service), priorytetyzacja portów i pakietów IEEE 802.1Q (znacznik VLAN), pole IP TOS (DiffServ.) 6

7 Enterprise Pod³¹czanie kamer IP do prze³¹czników Power-over-LAN Networks Udana wspó³praca owocuje nowymi interesuj¹cymi rozwi¹zaniami Firmy MICROSENS i AXIS nawi¹za³y strategiczn¹ wspó³pracê w zakresie technologii Power-over-LAN. Umowa partnerska zosta³a podpisana na pocz¹tku wrzeœnia tego roku. Aplikacje Wspólnie opracowane rozwi¹zanie pozwala na inteligentne po³¹czenie kamer IP AXIS z prze³¹cznikami Powerover-LAN firmy MICROSENS. Kamera jest Kamera IP z prze³¹cznikiem wolnostoj¹cym firmy MICROSENS wówczas zasilana z prze³¹cznika poprzez kabel sieciowy. Dziêki œwiat³owodowemu portowi uplink prze³¹cznika po³¹czenie mo e byæ realizowane na du ¹ odleg³oœæ. Zakres zastosowania tej kombinacji produktów jest bardzo szeroki: od nadzoru przemys³owych procesów produkcyjnych, przez wideokonferencje do dozorowania ca³ych lokalizacji. Prze³¹czniki Power-over- LAN Nowy prze³¹cznik instalacyjny firmy MICROSENS zawiera specjalny modu³ obs³uguj¹cy funkcjê Power-over-LAN (nowy standard IEEE 802.3af). Oprócz zasilania operacyjnego Power-over-LAN 48 V DC, modu³ ten posiada tak e dwa z³¹cza 10/ 100Base-TX. Dziêki temu kabel skrêtkowy mo e s³u yæ nie tylko do przesy³ania danych, ale tak e do zasilania pod³¹czonych urz¹dzeñ, takich jak telefon IP, punkty dostêpowe i kamery internetowe. Nie ma koniecznoœci stosowania osobnego zasilacza, co stwarza warunki do realizacji jednolitego projektu zasilania awaryjnego infrastruktury komunikacyjnej IP (VoIP). Zasilanie awaryjne przez standardowe systemy UPS, którymi zabezpiecza siê tak e serwery i komputery gwarantuje podwy szon¹ ochronê. Dotychczas dostêpny w ofercie 4-portowy prze³¹cznik instalacyjny Fast Ethernet zosta³ rozbudowany do prze³¹cznika 6-portowego z wbudowan¹ funkcj¹ Power-over-LAN. Oprócz prze³¹czników instalacyjnych do zabudowy w kanale kablowym, dostêpne s¹ tak e urz¹dzenia wolnostoj¹ce z zewnêtrznym zasilaczem. AXIS AG Axis jest liderem na rynku sieciowych urz¹dzeñ peryferyjnych w zakresie serwerów wydruków oraz rozwi¹zañ wideo. Produkty firmy Axis s¹ u ywane do ochrony i zdalnego dozorowania (kamery sieciowe i serwer video), jak równie do zarz¹dzania dokumentami (serwer wydruków). Firma Axis powsta³a w 1984 r. i jest notowana na gie³dzie w Sztokholmie. Przedsiêbiorstwo ma zasiêg ogólnoœwiatowy i posiada filie w 14 krajach. Przed siedzib¹ MICROSENS w Hamm: pan Isenbeck (Key Account Manager, MICROSENS) i pan Weckeck (Key Account Manager, AXIS Communications). Wiecej informacji: produkty/inst_switchbj_m.htm 7

8 Metro Networks Nowy modularny system CWDM/DWDM 8 Cechy modularnego systemu CWDM/ DWDM sprawiaj¹, i obszar jego zastosowañ rozci¹ga siê od operatorów telekomunikacyjnych, przez sieci metropolitalne, do u ytkowników zaawansowanych sieci szkieletowych. Podstawowym elementem konstrukcyjnym systemu jest obudowa telekomunikacyjna do monta u w 19-calowej szafie przemys³owej o wysokoœci 3U, która zawiera 28 slotów na modu³y funkcjonalne. Modularna budowa zapewnia najwy sz¹ mo liw¹ elastycznoœæ pod wzglêdem konfiguracji, rozbudowy oraz serwisu. Modu³y funkcjonalne Szeroka oferta modu³ów funkcjonalnych obejmuje m.in. transparentne konwertery, regenerator Wide Range Retimer umo - liwiaj¹cy pe³n¹ regeneracjê sygna³u 3R, optyczny multiplekser i demultiplekser, modu³ protekcji linii oraz multiplekser Add&Drop. Redundantne zasilacze gwarantuj¹ niezawodne zasilanie wszystkich modu³ów. System jest w pe³ni zgodny z modularn¹ platform¹ dostêpow¹ MICROSENS. U ytkownik ma do dyspozycji wiele modu³ów umo liwiaj¹cych elastyczn¹ konwersjê mediów w ró nych protoko³ach. Transparencja Przesy³anie danych u ytkowych odbywa siê w sposób przezroczysty i nie jest powi¹zane z adnym konkretnym protoko³em. Obs³ugiwane s¹ wszystkie typowe protoko³y, takie jak Fast Ethernet, ATM OC-3/OC-12/OC-48, Gigabit Ethernet, ESCON, FICON, Fibre Channel. Dziêki optymalizacji struktury dostêpny jest 24 db bud et optyczny (zasiêg ok. 80 km). Topologie Modularna konstrukcja pozwala na konfigurowanie systemu pod k¹tem ró nych aplikacji. Obok prostych zastosowañ punkt-punkt, system mo e byæ tak e u ywany do budowy skomplikowanych struktur liniowych typu Add&Drop oraz pierœcieniowych. Wiêcej informacji o xwdm: index_pl.htm Wiêcej informacji o produktach: produkty/8xwdmmodular.htm Cechy sytemu xwdm: n Wydajna technologia CWDM zgodna z ITU G n Prosta instalacja i konserwacja dzieki modularnej konstrukcji systemu n Niskie koszty inwestycyjne (instalacja tylko pozadanej ilosci kanalów) n Transparencja protokolów dla zastosowan do 2, Gbit/s n Zoptymalizowana struktura, transmisja danych do 80 km n Wspierane topologie: punkt-punkt, Add&Drop, Ring n Opcjonalnie: protekcja linii, kanalu i systemu

9 8-kana³owy pasywny multiplekser/demultiplekser CWDM Nowe pasywne multipleksery MICROSENS umo liwiaj¹ zwielokrotnienie przepustowoœci po³¹czeñ œwiat³owodowych w obszarze miejskim. Kombinacja kilku kana³ów optycznych ró ni¹cych siê d³ugoœci¹ fali umo liwia bezproblemow¹ realizacjê wielu us³ug jednoczeœnie przez jeden œwiat³owód. Uniwersalnoœæ Modu³ multipleksera-demultipleksera nale y do szerokiej palety modu³ów funkcjonalnych do monta u w systemach modularnych MICROSENS. Multipleksera mo na u ywaæ ³¹cznie z innymi modu³ami funkcjonalnymi z rodziny Enterpise Access. Zastosowania Zastosowanie WDM jako techniki przesy³ania danych umo liwia operatorom sieci budowê infrastruktury, któr¹ mo na rozbudowywaæ stosownie do potrzeb. Mo liwe jest zwiêkszanie pojemnoœci we wszystkich obszarach sieci. Jest to zaleta, której nie oferuje adna inna technologia. Operatorzy sieci kablowych mog¹ np. œwiadczyæ dodatkowe us³ugi za pomoc¹ posiadanej infrastruktury telewizji kablowej. Po³¹czenie dwukierunkowego przesy³ania danych z przesy³aniem obrazu telewizyjnego w jednym kierunku nie sprawia adnej trudnoœci. Pasywna multipleksacja Metro Ekonomiczna transmisja 4 kana³ów na pojedynczym w³óknie optycznym Networks Przed transmisj¹ poszczególne kolory z pasma œwietlnego (d³ugoœci fali) s¹ skupiane w jednym w³óknie za pomoc¹ filtru o okreœlonej d³ugoœci fali (multipleksacja). Na drugim koñcu ³¹cza - u odbiorcy, s¹ one ponownie rozdzielane (demultipleksacja). ¹cze jest zatem zestawiane z multipleksera i demultipleksera. Aby przesy³aæ dane w obu kierunkach, w obydwu punktach (u nadawcy i odbiorcy) nale y zainstalowaæ zarówno multiplekser, jak i demultiplekser. Poniewa chodzi w tym momencie o multipleksacjê czysto pasywn¹, poszczególne sygna³y optyczne musz¹ mieæ od razu odpowiednie d³ugoœci fali. MICROSENS oferuje dodatkowe modu- ³y transceivera (GBIC lub SFP), jak równie optyczne konwertery dostosowane do d³ugoœci fal CWDM. Rozwi¹zania zosta³y zaprojektowane pod k¹tem ³atwej instalacji i prostego wdro enia. Wiêcej informacji: produkty/rck_cwdm_mux.htm Odpowiedni dobór elementów umo liwia optymalizacjê przesy³ania czterech kana³ów CWDM przez jeden œwiat³owód. Optymalizacja opiera siê na za³o eniu, e wykorzystuj¹ce technikê filtrowania pasywne multipleksery i demultipleksery nie ró ni¹ siê budow¹. Oznacza to, e ka dy multiplekser mo e zostaæ u yty jako demultiplekser (i odwrotnie). Dotyczy to nie tylko ca³ych elementów, ale tak e ka dego pojedynczego kana³u. W ten sposób 8-kana³owy multiplekser mo e s³u yæ jednoczeœnie za 4-kana- ³owy multiplekser i 4-kana³owy demultiplekser. W pod³¹czonym do niego œwiat³owodzie s¹ zatem wykorzystywane 4 kana³y CWDM do przesy³ania danych w jednym kierunku i 4 kana³y w drugim kierunku. W takim przypadku po ka dej stronie œwiat³owodu musi byæ pasywny multiplekser, do którego przy³¹cza siê wszystkie 4 kana³y zarówno w kierunku wychodz¹cym, jak i przychodz¹cym. Jest to mo liwe, poniewa tylko nadajniki transceiverów optycznych s¹ zaprojektowane dla okreœlonej d³ugoœci fali, natomiast odbiorniki obs³uguj¹ ca³¹ szerokoœæ pasma i mog¹ odbieraæ w zasadzie dowolny kana³ CWDM. Dziêki temu mo na zestawiæ kana³ CWDM o ró nych d³ugoœciach fali CWDM na obu koñcach. I tak np. transceiver A wysy³a w paœmie 1470 nm, ale odbiera w paœmie 1490 nm, podczas gdy znajduj¹cy siê na drugim koñcu transceiver B wysy³a odpowiednio w paœmie 1490 nm i odbiera dane od swojego odpowiednika w paœmie 1470 nm. Dobieraj¹c odpowiedni transceiver i okablowanie do multipleksera mo na zatem zoptymalizowaæ inwestycjê, zestawiaj¹c dwukierunkowe po³¹czenie na pojedynczym w³óknie. Rozwi¹zanie to ma tê zaletê, e dostêpna moc optyczna jest wykorzystywana w maksymalnym stopniu, poniewa na trasie przesy³ania nie ma adnych dodatkowych komponentów. 9

10 Enterprise Platforma dostêpowa Access Modularna platforma dostêpowa MICROSENS to otwarty system z du ¹ liczb¹ modu³ów funkcjonalnych przeznaczonych do zastosowania zarówno w sieciach LAN i WAN, jak i do konwersji interfejsów telekomunikacyjnych i przemys³owych. System zosta³ tak zaprojektowany, aby integracja nowych technologii z dotychczasow¹ infrastruktur¹ sieciow¹ przebiega³a szybko i bez komplikacji. Gwarantuje to maksymaln¹ elastycznoœæ i ochronê inwestycji na przysz³oœæ. Modu³y funkcjonalne w zale noœci od typu umo - liwiaj¹ konwersjê mediów, dopasowanie szybkoœci, dostosowanie zasiêgu transmisji i d³ugoœci fali. Wiêcej informacji: Nowa obudowa 28-slotowa 10 W przypadku centrów dystrybucyjnych, które wymagaj¹ konwersji du ej liczby interfejsów, najbardziej rozbudowanym rozwi¹zaniem by³a dotychczas obudowa 14 slotowa o wysokoœci 3U. Obs³uga wiêkszej liczby portów wymaga³a zabudowania dodatkowych jednostek wysokoœci. Nowe zastosowania, np. modu³owy system CWDM, wymagaj¹ coraz wiêkszej gêstoœci portów na minimalnej powierzchni. Wymagania te spe³nia nowy produkt MICROSENS - nowa obudowa o wysokoœci 3U, w której liczbê portów podwojono - z 14 do 28. Modu³y mo na montowaæ w obudowie zarówno z przodu, jak i z ty³u. Obie strony licz¹ce po 14 slotów s¹ po³¹czone wspóln¹ magistral¹, wiêc z punktu widzenia zasilania i zarz¹dzania stanowi¹ jedn¹ obudowê z 28 slotami, co oznacza, e mog¹ byæ zasilane z centralnego zasilacza i kontrolowane przez centralnego agenta SNMP. Zasilanie Wszystkie modu³y w obudowie s¹ zasilane przez modu³ zasilacza platformy dostêpowej. Ka dy zasilacz zajmuje dwa sloty. Jeœli wymagane jest lepsze zabezpieczenie na wypadek awarii, mo na zainstalowaæ dodatkowo kolejne redundantne zasilacze. Zarz¹dzanie Do konfiguracji wszystkich modu³ów zainstalowanych w obudowie i zarz¹dzania nimi wystarczy centralny agent zarz¹dzania, który obs³uguje wszystkie modu- ³y. Zarz¹dzanie mo e siê odbywaæ przez SNMP, Telnet i WWW. Modu³ wentylatora Obudowa jest wyposa ona w dwa modu³y wentylatora gwarantuj¹ce prawid³owe dzia³anie systemu. Ka dy modu³ wentylatora zajmuje 3 sloty i mo e byæ kontrolowany przez centralny modu³ zarz¹dzania, co umo liwia identyfikacjê ewentualnej usterki wentylatora. Cechy obudowy n Maksymalna elastycznoœæ n Najwy sza gêstoœæ modu³ów przez dwustronn¹ instalacjê n Maksymalnie 28 slotów n Zasilanie z opcj¹ redundancji n Wymiana modu³ów hot-swap n Pe³na zgodnoœæ ze wszystkimi modu³ami funkcjonalnymi platformy dostêpowej

11 Bridge Gigabit Ethernet Success Story Nowy bridge Gigabit Ethernet oferuje u ytkownikom dopasowanie szybkoœci transmisji sieci miedzianych Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet (10/100/ 1000Base-T), a tak e równoczesn¹ konwersjê na medium œwiat³owodowe. Zastosowania Bridge jest ciekawym rozwi¹zaniem zw³aszcza dla sieci dostêpowych. Umo liwia on budowê jednolitej œwiat³owodowej struktury szkieletowej opartej na sieci Gigabit Ethernet. W zale noœci od potrzeb u ytkownikowi mo na przydzielaæ ró ne pasmo transmisji. Dla operatorów szczególnie interesuj¹ca jest mo liwoœæ zdalnego prze³¹czania szybkoœci za pomoc¹ funkcji zarz¹dzania. Transceivery Port œwiat³owodowy skonstruowany jest w formie gniazda GBIC lub SFP. Odpowiedni dobór transceiverów optycznych umo liwia zestawianie ze sob¹ z³¹cza miedzianego i œwiat³owodowego wielo- lub jednomodowego. U ytkownik ma szeroki wybór modu- ³ów GBIC. Mo liwa jest realizacja transmisji danych œwiat³owodem jednomodowym na odleg³oœæ do 100 km bez regeneracji sygna³u optycznego. Wymaga to jednak odpowiedniej konstrukcji transceivera. Regeneracja sygna³u Bridge pracuje w trybie zapamiêtaj i przeœlij (Store-and-Forward) i oferuje separacjê segmentów, jak równie pe³n¹ regeneracjê sygna³u (3R). Istnieje tak e mo liwoœæ kaskadowego po³¹czenia poszczególnych segmentów œwiat³owodowych Gigabit Ethernet. Stan poszczególnych po³¹czeñ jest przekazywany przez wbudowan¹ funkcjê Link Through. Dziêki temu w razie utraty po³¹czenia z prze³¹cznikiem mo na b³yskawicznie przestawiæ siê na po³¹czenia redundantne. Platforma dostêpowa Modu³ bridge a MICROSENS mo na wymieniaæ bez ponownego uruchamiania systemu (hot swap), co pozwala na szybk¹ zmianê konfiguracji ca³ego systemu. Urz¹dzenie mo na zamontowaæ w obudowie wolnostoj¹cej i wykorzystywaæ nie tylko jako czêœæ centralnej platformy dostêpowej, ale tak e jako urz¹dzenie autonomiczne. W wersji zarz¹dzalnej mo liwa jest integracja urz¹dzeñ z istniej¹cymi œrodowiskami SNMP/ www. Wiêcej informacji: produkty/rck1000tlx.htm Erdgas Münster korzysta z technologii 3R MICROSENS Siedziba ERDGAS MÜNSTER. Przedsiêbiorstwo ERDGAS MÜNSTER zosta³o za³o one w 199 r. i jest najstarsz¹ firm¹ gazownicz¹, która sprzedaje wy³¹cznie niemiecki gaz ziemny. Dzia³a na obszarze rozci¹gaj¹cym siê od granicy holenderskiej na zachodzie do Saksonii- Anhalt na wschodzie. Sieæ wysokociœnieniowa o d³ugoœci ponad 2000 km ³¹czy pola gazowe niemieckich producentów z klientami ERDGAS MÜNSTER. Wzd³u gazoci¹gu s¹ u³o one linie œwiat³owodowe, przez które przesy³ane s¹ dane na potrzeby wewnêtrzne firmy. Stosowana dotychczas technika komunikacji zosta³a zast¹piona przez technologiê Gigabit Ethernet. Warunki fizyczne uniemo liwia³y bezpoœrednie po³¹czenie na wymagan¹ odleg³oœæ oko³o 10 km, dlatego zdecydowano siê na zastosowanie specjalnych konwerterów MICROSENS. Dopiero zastosowanie technologii 3R (Reamplification, Reshaping, Retiming) umo liwi³o realizacjê po³¹czenia punkt-punkt. ¹cze zosta³o podzielone na dwa odcinki scalone konwerterem œwiat³owód-œwiat³owód z pe³n¹ regeneracj¹ sygna³u. 11

12 Success Story Limoges stawia na rozwi¹zania gigabitowe MICROSENS W celu po³¹czenia ró nych jednostek badawczych z szybkim pierœcieniem optycznym RENATER, do budowy edukacyjno-badawczej sieci we francuskim Limoges (RELIER) wybrano produkty i rozwi¹zania MICROSENS. Zastosowania Wœród planowanych zastosowañ znajduj¹ siê m.in. wideokonferencje, nadawanie programów telewizyjnych i bezpoœredni dostêp do bibliotek elektronicznych. Zastosowania te maj¹ ogromne wymagania wzglêdem przepustowoœci, których spe³nienie jest mo liwe dziêki konsekwentnemu stosowaniu technologii Gigabit Ethernet w ³¹czach g³ównego pierœcienia. W ten sposób ka dy uczestnik mo e instalowaæ w³asne sieci wewnêtrzne (intranet, telefonia, wideo) na wydzielonych ³¹czach œwiat³owodowych. Sieæ ta charakteryzuje siê nie tylko najwy sz¹ szybkoœci¹, ale tak e mo liwoœci¹ migracji i odpornoœci¹ na awarie. Szybka obs³uga nowych technologii jest mo liwa dziêki zastosowaniu œwiat³owodów jednomodowych. Sieæ badawcza bêdzie jeszcze przez d³ugie lata w pe³ni zaspokaja³a potrzeby u ytkowników w sposób ekonomiczny. Topologia Przesy³anie poufnych danych badawczych wymaga wysokiego poziomu bezpieczeñstwa transmisji, jak równie zabezpieczenia dostêpu do sieci. Redundantna konfiguracja ³¹czy optycznych g³ównego pierœcienia umo liwia obs³ugê ka dej lokalizacji przez dwie ró ne drogi, co ogranicza do minimum ryzyko awarii. Dostêp jest zabezpieczony przez zintegrowane okablowanie œwiat³owodowe. Projekt zrealizowano w rekordowym czasie 19 miesiêcy we wspó³pracy z biurem planowania TechnoMan i wieloletnim partnerem MICROSENS, firm¹ Partner Spie Communications. Zosta³ on zakoñczony w marcu 2003 r. 12 Konwertery gigabitowe MICROSENS spe³niaj¹ najwy sze wymogi bezpieczeñstwa Po³¹czenia optyczne na platformach wiertniczych na Morzu Po³udniowo-chiñskim Oko³o 200 km na po³udnie od Hongkongu, poœrodku Morza Po³udniowochiñskiego, firma Santa Fe Energy Resources of China Ltd eksploatuje dwa pola naftowe Panyu 4-2 i -1. Dwie platformy wiertnicze znajduj¹ siê w odleg³oœci ok. 19 km od siebie i przepompowuj¹ wydobyt¹ ropê podmorskim ruroci¹giem do specjalnego tankowca. Podstawowym ³¹czem komunikacyjnym miêdzy dwoma polami wydobywczymi jest œwiat³owód wbudowany w podmorski kabel zasilaj¹cy. Instalacje morskie s¹ pod³¹czone do sieci LAN przez pierœcieniow¹ sieæ szkieletow¹ Gigabit Ethernet, dziêki czemu nie s¹ potrzebne dodatkowe rutery. Generalny wykonawca, firma Radio Holland Group, zleci³a przedsiêbiorstwu Telescience Singapore Pte Ltd. znalezienie niezawodnego, skalowalnego i ekonomicznego rozwi¹zania. Mark Lee, opiekun klienta w Telescience, wraz z zespo³em in ynierów przeprowadzili szczegó³ow¹ analizê kosztów, testy i badania techniczne. Badaliœmy wiele rozwi¹zañ, po czym zdecydowaliœmy siê na MICROSENS. Rozwi¹zania tej firmy umo liwiaj¹ optymalizacjê kosztów na jednego u ytkownika i port bez ograniczania dostêpnoœci i niezawodnoœci ca³ej sieci. Zainstalowane na koñcach jednomodowego œwiat³owodu konwertery Gigabit Ethernet MICROSENS s³u ¹ do tego, aby dane w pierœcieniu szkieletowym pokonywa³y odleg³oœæ do 80 km z szybkoœci¹ 1000 Mb/s i trafia³y bezpoœrednio do miedzianego portu prze³¹cznika. Poniewa miejsce eksploatacji jest w ci¹g³ym ruchu i podlega silnym wstrz¹som, konwertery zosta³y zainstalowane w obudowie 1U z redundantnym zasilaniem.

13 Program partnerski - klucz do sukcesu Corporate Info Cele: n Zdobywanie klientów i wzrost sprzeda y n Wiod¹ca myœl techniczna n Bezpoœrednia komunikacja z MICROSENS Nasi partnerzy s¹ kluczowym czynnkiem naszego sukcesu. Celem opracowanego w³aœnie programu partnerskiego MICROSENS jest coraz lepsza wspó³praca z kana³em partnerskim. Realizacja projektów coraz czêœciej nastawiona jest na kompleksowe rozwi¹zania i wymaga tym samym wysokiej jakoœci us³ug doradczych dla klientów. Warunkiem powodzenia na rozwijaj¹cych siê rynkach europejskich jest nie tylko atrakcyjna finansowo oferta, ale tak e szybkoœæ i elastycznoœæ dzia³ania. Szybka reakcja na potrzeby klientów musi iœæ w parze z kompetencj¹ w zakresie rozwi¹zañ oraz szczegó³ow¹ znajomoœci¹ produktów. Techniczny i marketingowy know-how jest wiêc podstaw¹ sukcesu. Program partnerski MICROSENS oferuje naszym partnerom te w³aœnie atuty. Piramida partnerów Poziomy partnerskie Cztery poziomy programu s¹ ukierunkowane na wymagania ró nych grup klientów i nasz¹ obecnoœæ na œwiatowych rynkach. W modelu sprzeda y poœredniej, jaki wykorzystuje MICROSENS, pierwszoplanow¹ rolê odgrywaj¹ kompetentni partnerzy. Value Added Distributor (VAD) VAD jest dystrybutorem pe³nej gamy produktów MICROSENS. Dzia³a na skalê miêdzynarodow¹ w strukturze dwuwarstwowej. Jego klientami s¹ integratorzy systemów i regionalni dealerzy. Utrzymuje magazyn najwa niejszych produktów. Advanced Solution Partner (ASP) Partner ASP jest ponadregionalnym integratorem systemów, który wyró nia siê ofert¹ us³ug serwisowych. Posiada odpowiednie kompetencje dla realizacji rozwi¹zañ strategicznych klientów. Solution Partner (SP) Partner SP jest integratorem systemów dzia³aj¹cym w skali regionalnej lub zaopatruj¹cym bezpoœrednio klientów w produkty okreœlonych kategorii. Certified Reseller (CR) Jeœli dealer otrzyma certyfikat od firmy MICROSENS lub dystrybutora VAD, uzyska korzyœci, które szybko prze³o ¹ siê na wymierny sukces rynkowy. Korzyœci dla partnera: n Rabaty przy zakupie n Wspólne dzia³ania marketingowe n Regularne szkolenia n Preferencyjna oferta us³ug n Wzrost zysków n Efektywna obs³uga klientów 13

14 Industrial Solutions Prze³¹czniki przemys³owe MICROSENS z funkcj¹ pierœcienia nadzoruj¹ elektrownie wiatrowe Operatorzy elektrowni wiatrowych musz¹ zagwarantowaæ dostawy energii na sta³ym poziomie, niezale nie od warunków pogodowych i si³y wiatru - zarówno w instalacjach l¹dowych, jak i morskich. Elektrownia wiatrowa musi byæ sterowana, regulowana i nadzorowana jak ka da inna nowoczesna elektrownia. Do tego celu niezbêdne jest elastyczne po³¹czenie sieciowe wszystkich turbin wiatrowych w danym zak³adzie. Na du ¹ odleg³oœæ musz¹ siê komunikowaæ zw³aszcza budowane ostatnio instalacje morskie. Wymagania Wymagania dotycz¹ce niezawodnoœci przesy³ania danych s¹ wysokie. Turbiny wiatrowe musz¹ regularnie dostarczaæ do centralnego oœrodka sterowania setki precyzyjnych rekordów z danymi. Eksploatacja by³aby niemo liwa bez znajomoœci tak wa nych informacji, jak m.in.: l warunki wiatrowe, l ustawienie skrzyde³ turbiny, l dane dotycz¹ce temperatury i ciœnienia, l parametry dostarczanej mocy, l komunikaty o alarmach. Œwiat³owodowe prze³¹czniki przemys³owe Ethernet firmy MICROSENS spe³niaj¹ te wymagania i gwarantuj¹ bezproblemowe przesy³anie danych. Ethernetowy pierœcieñ œwiat³owodowy Opracowany przez MICROSENS specjalny mechanizm umo liwia u ytkownikowi skonstruowanie odpornego na W³aœciwoœci awarie pierœcienia ethernetowego. W razie awarii jednego elementu lub po³¹czenia pozostali uczestnicy s¹ wci¹ dostêpni przez sieæ Ethernet, dziêki inteligentnej topologii pierœcienia (szybka redundancja). Prze³¹czniki musz¹ zostaæ odpowiednio skonfigurowane do dzia³ania w strukturach pierœcieniowych. Prze³¹czniki przemys³owe MI- CROSENS oferuj¹ dwa z³¹cza œwiat³owodowe 100Base-FX umo liwiaj¹ce ³añcuchow¹ konfiguracjê urz¹dzeñ oraz cztery z³¹cza 10/100Base-TX, do których mo na pod³¹czyæ urz¹dzenia ethernetowe, takie jak sterowniki maszyn, ³¹cza do innych sieci, konsole i pozosta³ych u ytkowników sieci. Zalety n Modu³y œwiat³owodowe do komunikacji na odleg³oœæ do 120 km n Bezpieczne zarz¹dzanie systemem przez funkcje VLAN n Nadzór i konfiguracja przez standardowy interfejs zarz¹dzania (SNMP) n Zabezpieczenie przez protokó³ odtwarzania pierœcienia MICROSENS (Ring Recovery Protocol) n Wydajne oprogramowanie Wiêcej informacji produkty/ind_switch4tx2fxring.htm Protokó³ odtwarzania pierœcienia gwarantuje najwy - sze bezpieczeñstwo n Opatentowana metoda budowy odpornych na awarie pierœcieni Ethernet n Najwy szy poziom niezawodnoœci systemu n Czas rekonfiguracji poni ej 100 ms n Rekonfiguracja pierœcienia nie powoduje pogorszenia wydajnoœci sieci n Niezawodny model Master/Slave Przemys³owe sieci Ethernet Jak wynika z ostatnich badañ przeprowadzonych przez ARC Advisory Group, œwiatowy rynek przemys³owych urz¹dzeñ ethernetowych bêdzie przez najbli sze piêæ lat rozwija³ siê w tempie ponad 84% rocznie. Zdaniem ARC, w 2002 r. by³o ju zainstalowanych ponad wêz³ów. Prognoza na 2007 r. wskazuje, e liczba wêz³ów powinna wzrosn¹æ do ponad 6,06 mln. Przemys³owe sieci Ethernet zyskuj¹ coraz wiêksze znaczenie jako technologia automatyzacji przemys³u. Zdobywaj¹ one popularnoœæ tym szybciej, e ciesz¹ siê du ym uznaniem wœród u ytkowników, a liczba ich producentów stale siê powiêksza. MICROSENS wczeœnie przewidzia³ tak¹ tendencjê i oferuje dziœ szerok¹ gamê rozwi¹zañ przemys³owych. 14

15 Industrial Solutions Sieæ elektrowni wiatrowej z redundantnym pierœcieniem Konfiguracja sk³ada siê z dwóch systemów: centralnego sterowania i turbin wiatrowych, które s¹ po³¹czone ze sob¹ w sieæ w kszta³cie pierœcienia. System centralnego sterowania z elementami redundantnymi 19-calowy system centralnego sterowania sk³ada siê z dwóch prze³¹czników Fast Ethernet oraz p³yty interfejsu magistrali 8,8 Gb/s. Zosta³ przy tym zaprojektowany ca³kowicie redundantnie, aby zarówno przy³¹czone do niego urz¹dzenia (kamery dozoru i centralny serwer danych), jak i centralne interfejsy pierœcieni, by³y stale dostêpne, tak e w przypadku awarii. Zdecentralizowane pierœcienie s¹ zakoñczone specjalnym, redundantnym modu³em prze³¹cznika, a przez niego po³¹czone z prze³¹cznikiem g³ównym i rezerwowym. Ka da turbina wiatrowa jest po³¹czona z pierœcieniem œwiat³owodowym przez prze³¹cznik przemys³owy MI- CROSENS typu MS6002M. Zalet¹ tej konfiguracji pierœcieniowej jest redundancja po³¹czeñ, dziêki czemu turbiny pozostaj¹ dostêpne mimo przerwania œwiat³owodu. 1

16 Event Info Targi i wydarzenia INVEX Brno Czeskie targi informatyczno-telekomunikacyjne Invex nale ¹ do najwa niejszych wydarzeñ na wschodnioeuropejskim rynku informatycznym. Wraz z partnerem, firm¹ Atlantis Datacom, przedstawiliœmy na nich nasze aktualne rozwi¹zania systemowe. Najwiêkszym wydarzeniem by³ pokaz instalacji FTTO w oddziale Olympus AG w Pradze. OPTO Pary Targi OPTO 2003 odby³y siê w Pary u w dniach paÿdziernika. Spotkanie to by³o poœwiêcone przedstawieniu najnowszych rozwi¹zañ optycznych dla sieci metro. Firma MICRO- SENS zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ wyk³adem szefa naszego lokalnego oddzia³u, Geraud D. d Aumont oraz udzia³em w projekcie Opto City, czyli pokazie na ywo technologii WDM na platformie sieci miejskiej. Warsztaty œwiat³owodowe Wraz z naszym dystrybutorem VAD, firm¹ Anixter, zorganizowaliœmy na prze³omie paÿdziernika i listopada tego roku szereg spotkañ poœwiêconych tendencjom w obszarze stosowania œwiat³owodów w sieciach LAN. Exponet Kolonia Wiêksza efektywnoœæ, ni sze koszty - takie has³o przyœwieca obecnie decyzjom w kwestii inwestycji informatycznych i ono te stanowi³o motto targów Exponet W tym roku oko³o 800 wystawców zaprezentowa³o swoje oferty ponad specjalistom odwiedzaj¹cych targi. Na tych specjalistycznych targach i kongresie poœwiêconych technice sieciowej nie mog³o zabrakn¹æ firmy MICROSENS. Ju po raz kolejny przedstawiliœmy w Kolonii nasze najnowsze rozwi¹zania optyczne. Networld+Interop Pary NetWorld+Interop jest g³ównym miejscem spotkañ producentów regionu Europy Zachodniej z klientami, a tak- e aren¹ dla prezentacji nowoczesnych rozwi¹zañ sieciowych. Na paryskiej imprezie MICROSENS co roku przedstawia miêdzynarodowej publicznoœci interesuj¹ce nowoœci w swojej ofercie. Intertelecom ódÿ Targi Intertelecom s¹ jedn¹ z najwa - niejszych wystaw telekomunikacyjnych w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Firma MICROSENS zaprezentuje m. in.: nowy modularny system CWDM/DWDM oraz gigabit bridge 10/100/1000Base-T/ Fiber dla optycznych sieci dostêpowych. CeBIT Hannover Podczas najwiêkszych targów informatycznych i telekomunikacyjnych Ce- BIT 2004 w Hannoverze, MICROSENS przedstawi najnowsze rozwi¹zania w obszarze œwiat³owodowych technologii sieciowych dla sieci lokalnych, przemys³owych oraz operatorów telekomunikacyjnych. Bie ¹ce informacje o targach i innych imprezach pod adresem: event_nav.php nych klientów czeka³o tam mnóstwo atrakcji, m.in. loty na lotni, paralotni, motolotni oraz balonem. 16 W Gladbeck, Stuttgarcie i Monachium odby³o siê w sumie szeœæ spotkañ, w których aktywnie uczestniczyli dealerzy i planiœci. Wyk³ady o standardach przesy³ania danych, technice pomiarowej i aktywnych elementach sieci wyg³osili uznani eksperci w dziedzinie technologii optycznej. Szkolenie dla partnerów Sierpniowe szkolenie dla partnerów by³o pierwszym krokiem do udzia³u w nowym programie partnerskim firmy MICROSENS. Uczestnicy pierwszego szkolenia MICROSENS Partner Training w sierpniu 2003 przed siedzib¹ firmy. Na pierwsze szkolenie do Hamm przybyli g³ówni partnerzy firmy z USA, Holandii, Belgii, Czech, Polski i Bu³garii. Zaprezentowane na nim najnowsze produkty do zastosowañ w przemyœle i sieciach metropolitalnych cieszy³y siê du ym zainteresowaniem uczestników. Nasz partner œwiêtuje 2-lecie Firma SKG, nasz wieloletni partner handlowy z Austrii, obchodzi³ w tym roku 2-lecie swojego istnienia. Impreza urodzinowa odby³a siê na prywatnym lotnisku pod Wiedniem. Na wier- MICROSENS gratuluje kierownictwu firmy SKG: od lewej pan Richter (dyrektor wykonawczy firmy MICROSENS), panowie Sebastian i Gaida (szefowie SKG), pan Kwaterski (dyrektor firmy MICROSENS ds. sprzeda y i marketingu). Wydawca Opieka merytoryczna: Dr. Hocine Bezzaoui, President Thomas Kwaterski, Marketing Director (c) MICROSENS GmbH & Co. KG Küferstr. 16, 9067 Hamm Tel.: +49 (0) 2381/942-0, Fax +49 (0) 2381/ Eastern Europe Representative Office ul. Œlê na 187/s-2, Wroc³aw, Poland Tel.: , Fax:

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja korporacyjnych struktur sieciowych, czyli światłowodem do biura...

Optymalizacja korporacyjnych struktur sieciowych, czyli światłowodem do biura... Optymalizacja korporacyjnych struktur sieciowych, czyli światłowodem do biura... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką transmisję danych nowoczesne modele

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy przełącznik Gigabit/Fast Ethernet dla topologii pierścieniowej

Przemysłowy przełącznik Gigabit/Fast Ethernet dla topologii pierścieniowej MICROSENS Przemysłowy przełącznik Gigabit/Fast Ethernet dla topologii pierścieniowej Ogólne informacje Przełącznik przemysłowy MICROSENS wyposaŝony został w mechanizm umoŝliwiający niemal natychmiastową

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl Diody danych grzegorz.cempla@solidex.com.pl Na początek... Proponuję zapomnieć na chwilę, że transmisja danych implikuje potwierdzenia pakietów. Proponuję nie odnosić tematu prezentacji do ogólnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Urządzenia aktywne. Bridge i konwertery mediów. Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe

Urządzenia aktywne. Bridge i konwertery mediów. Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe STR. 190 Urządzenia aktywne 11 Urządzenia aktywne Bridge i konwertery mediów Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe Komponenty sieci ftto Platforma dostępowa Wkładki sfp i sfp+

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3 SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100 Charakterystyka SCALANCE X-100 1 Sygnalizacja diod 2 Instalacja SCALANCE X-100 3 Instrukcja obs ugi Konwertery 1. Charakterystyka SCALANCE X-100. Charakterystyka Typ

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

1. 19 światłowodowa karta RS232 i moduł RS411 - koniec produkcji

1. 19 światłowodowa karta RS232 i moduł RS411 - koniec produkcji Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automation and Network Solutions.

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu POS

Wprowadzenie do systemu POS Wprowadzenie do systemu POS Wrocław, 10 marzec 2016 r. Slajd 1 Plan prezentacji 1. Główne założenia prezentacji 2. Nagrody wyróżnienia UNIQA TU. 3. Logowania. 4. Strona POS nawigacja, podstawowe funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions www.microsens.com 6 news Nr 6, kwiecieñ 2005 Drodzy Czytelnicy, CeBIT 2005 Hanower MICROSENS Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej MICROSENS w roku 2004 zanotowa³ jeden z najlepszych wyników w historii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de.

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de. Serwis Instrukcja obsługi avm.de/en/manuals Wsparcie avm.de/en/support Utylizacja Zgodnie z dyrektywami europejskimi adaptera FRITZ!Powerline 540E i kabli nie należy utylizować jako odpady domowe. Należy

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo