WAGI, DRUKARKI, ETYKIETY. Drukarka etykiet Zebra serii XiIIIPlus INSTRUKCJA UYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WWW.EXALT.PL WAGI, DRUKARKI, ETYKIETY. Drukarka etykiet Zebra serii XiIIIPlus INSTRUKCJA UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Drukarka etykiet Zebra serii XiIIIPlus INSTRUKCJA UYTKOWNIKA WAGI, DRUKARKI, ETYKIETY

2 Budowa drukarki... 3 Elementy drukarki... 3 Panel czo4owy... 3 Media... 5 Typy mediów adowanie mediów... 6 Kalka adowanie kalki... 9 Zdejmowanie kalki... 9 Etykieta konfiguracyjna Kalibracja drukarki Sposoby kalibracji Ustawienia czujnika mediów Konfiguracja drukarki Obs4uga trybu SETUP Sekwencje konfiguracji Konserwacja drukarki Czyszczenie Komunikacja Z4=cze szeregowe Z4=cze równoleg4e Z4=cze USB

3 Budowa drukarki Elementy drukarki Panel czo4owy Klawisz Funkcja Staruje i zatrzymuje proces wydruku Nacinij aby usun stan bdu z wywietlacza UWAGA: Pause mo%na aktywowa za pomoc komendy ZPLII (~PP, ^PP) Nakazuje drukarce wysunicie jednej czystej etykiety za ka%dym przyciniciem Równoznaczne z ustawieniem pozycji Label Home (~LH, ^LH) z ZPLII Kiedy drukarka jest w trybie Pause nacinicie klawisza CANCEL powoduje usunicie zadania do drukowania z bufora drukarki - zadanie w kolejce nacinij raz aby usun jedno zadanie - nacinij i przytrzymaj kilka sekund, aby usun wszystkie zadania drukowania, Gdy drukarka jest w trybie PAUSE przycisk ten skalibruje drukark pod ktem: - dugoci etykiety - typu etykiet (ciga / przerywana) - Trybu pracy (termo-transfer / termiczny) - Wartoci czujników Nacinicie tego przycisku przewija menu do poprzedniego parametru - nacinicie i przytrzymanie spowoduje szybkie przewijanie parametrów wstecz Przewija menu do nastpnego parametru (zapisuje wszelkie zmiany wprowadzone w procesie konfiguracji / kalibracji drukarki) - nacinicie i przytrzymanie spowoduje szybkie przewijanie parametrów do przodu Wejcie i opuszczenie trybu konfiguracyjnego Klawisze te zmieniaj wartoci poszczególnych parametrów. Ich u%ycie zale%ne jest od wywietlanego parametru, - zwikszaj, zmniejszaj wartoci - odpowiadaj na pytania (tak / nie) - zmieniaj status (on / off) - przewijaj pomidzy kilkoma wyborami - wprowadzaj haso - ustawiaj drukark w tryb odbioru firmware 3

4 Diody statusu Dioda Status Opis POWER Nie wieci Drukarka wyczona bd> brak zasilania?wieci Drukarka wczona Nie wieci OK. TAKE (tylko przy trybie peel-off) etykieta jest dostpna. Drukowanie jest wstrzymane do LABEL Mruga momentu zabrania etykiety Nie wieci OK. ERROR Wystpi bd, przeczytaj komunikat na wywietlaczu dla bardziej szczegóowej Mruga informacji Nie wieci OK., tama barwica (ribbon) zaadowana poprawnie (o ile tryb pracy termo transfer) CHECK Drukowanie zatrzymane, na wywietlaczu komunikat o bdzie RIBBON?wieci - w trybie termo transfer brak tamy barwicej - w trybie termicznym tama wewntrz drukarki PAPER Nie wieci OK., etykiety zaadowane poprawnie OUT?wieci Brak etykiet pod czujnikiem ; drukarka zatrzymana; wieci si równie% dioda PAUSE Nie wieci OK. Drukarka zatrzymaa proces wydruku, nacinity zosta przycisk PAUSE, komenda PAUSE?wieci pause zostaa wygenerowana przez program, wystpi bd drukarki. Przeczytaj komunikat na wywietlaczu Nie wieci Nie odebrane zostay %adne dane?wieci Dane s w buforze drukarki, drukarka zatrzymana lub drukuje, %adne dane aktualnie nie DATA dochodz do drukarki Mruga Komunikacja z systemem host dane odbierane lub nadawane. Mruga powoli gdy %adne dodatkowe dane nie mog ju% zosta odebrane (np. bufor peen) 4

5 Media Zalecane jest stosowanie wycznie sprawdzonych i zatwierdzonych przez BCS Polska materiaów eksploatacyjnych, zapewniajcych dobr jako wydruku oraz dug %ywotno sprztu, zwaszcza gowicy termo-transferowej. Eywotno gowicy termo-transferowej mo%e zosta zmniejszona przez stosowanie niewaciwych materiaów eksploatacyjnych, o nierównej strukturze powierzchni, poszarpanych. Typy mediów Media przerywane, nie-ci&g'e (WEB) Media niecige to media na których etykiety s przedzielone znacznikami. Poni%sze rysunki pokazuj najczciej stosowane znaczniki: Media przerywane, nie-ci&g'e (Black Mark) Jednym z wyjtkowych znaczników stosowanych w mediach nie-cigych jest czarny znak (tzw. Black Mark) nadrukowany w spodniej czci mediów. Poni%szy rysunek przedstawia przykad takich etykiet: Media ci&g'e Media cige to media bez podziau na etykiety. Sk'adanka 5

6 7adowanie mediów Elementy uk'adu drukuj&cego Prowadzenie mediów Rewind Plate 6

7 Procedura 'adowania Tear-Off 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Zaó% rolk etykiet (E) na waku (F). 3. Otwórz gowic (A) 4. OdsuK prowadnic mediów (M) 5. Przeprowad> media pod nacigiem (P) i doln rolk (L), pomidzy prowadnic, pod gowic i nad wakiem dociskowym (J) 6. Dopasuj ustawienie prowadnicy (M) i dokr blokad 7. Zamknij gowice (B) 8. Wykonaj kalibracj Procedura 'adowania Pell-Off 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Odkr rewind plate z czoa drukarki. 3. Zaaduj media jak dla trybu Tear-Off. WysuK wiksz parti mediów z przodu drukarki i usuk etykiety z wysunitej czci 4. UsuK hak blokujcy (G) z waka nawijaka (H) 5. NawiK podkad na waku i zablokuj hakiem 6. Zamknij gowice (B) 7

8 Procedura 'adowania Rewind 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Zainstaluj rewind plate. 3. Zaaduj media jak dla trybu Tear-Off. WysuK wiksz parti mediów z przodu drukarki 4. UsuK hak blokujcy (G) z waka nawijaka (H) 5. NawiK etykiety na waku i zablokuj hakiem 6. Zamknij gowice (B) Procedura 'adowania Cutter 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Zaaduj media jak dla trybu Tear-Off. Przeó% etykiety przez obcinacz 3. Zamknij gowice (B) 3adowanie mediów ze sk'adanki 8

9 Kalka Kalka stosowana jest w wydruku termotransferowym. Nie powinna ona by w%sza ni% materia zadrukowywany. Ograniczenie szerokoci tamy barwicej wycznie do wymaganego obszaru zadruku mo%e spowodowa szybkie uszkodzenie gowicy termotransferowej. Uwaga, kalki mog mie ró%ne wersje jeli chodzi o stron zadruku. 7adowanie kalki Procedura 'adowania kalki 1. Otwórz pokryw mediów. 2. Zaó% rolk na waku kalki (D). Przed zao%eniem upewnij si, %e rolki s w jednej linii 3. Naklej etykiet na kokcu kalki 4. Otwórz gowic i przeprowad> kalk wedug rysunku (przy drukarce 170 i 220 przeprowad> kalk pod nacigiem (R)) 5. ZawiK rolk na waku zwijajcym (C) (nie przyklejaj kalki do waka!!!). Upewnij si %e wypusty blokujce s zablokowane 6. Zamknij gowic Zdejmowanie kalki 1. Zerwij kalk w pobli%u waka zwijajcego (A) 2. Przekr blokad waka (B) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Spowoduje to poluzowanie wypustów blokujcych kalk (C) 3. ZsuK zu%yt kalk 9

10 Etykieta konfiguracyjna Aby wydrukowa etykiet konfiguracyjn: 1. Wycz drukark. 2. Nacinij klawisz Cancel. 3. Wcz drukark z wcinitym klawiszem Cancel. 4. Etykiet konfiguracyjn mo%na wydrukowa równie% z menu drukarki za pomoc polecenia List Setup (List Network dla etykiety konfiguracji sieciowej) 10

11 Kalibracja drukarki Sposoby kalibracji Przed uruchomieniem drukarki nale%y j skalibrowa. Rozró%niane s nastpujce sposoby kalibracji: Auto-kalibracja, krótka kalibracja wykonywana po wczeniu drukarki lub zamkniciu gowicy (w zale%noci od ustawiek parametrów: MEDIA POWER-UP i HEAD CLOSE). Kalibracja ta su%y wykryciu dugoci etykiety i okreleniu przerw pomidzy etykietami. D4uga kalibracja wykonywana po naciniciu klawisza PASUE a nastpnie CALIBRATION. Podczas tej kalibracji drukarka wykrywa dugo mediów, typ wydruku i typ mediów Kalibracja czujnika etykiet wykonywana podczas wybrania opcji SENSOR PROFILE Pe4na kalibracja czujników wywoywana za pomoc opcji MEDIA AND RIBBON CALIBRATE z menu drukarki. Ustawienia czujnika mediów Bardzo wa%nym punktem do poprawnej pracy drukarki jest odpowiednie poo%enie czujników etykiet. Niedopasowane czujniki powodowa bdzie bdne wykrywanie etykiet i przerw pomidzy nimi. Czujnik przerwy mi4dzy etykietami Czujnik ten zbudowany jest z dwóch elementów: >róda wiata (dolny czujnik etykiet) oraz elementu badajcego poziom nat%enia wiata (górna cz czujnika). Etykiety przesuwaj si pomidzy tymi dwoma czujnikami. Górny czujnik papieru musi by ustawiony: - dokadnie ponad otworem lub wyciciem w etykiecie lub - gdziekolwiek na szerokoci etykiety, gdy znacznikiem jest przerwa Przy pracy z etykietami cigymi czujnik powinien znajdowa si nad etykiet, aby wykry koniec mediów. Pozycjonowanie górnego czujnika etykiet 1. UsuK kalk barwic (jeli jest zainstalowana) 2. Zlokalizuj czujnik (znajduje si bezporednio pod wkrtem regulujcym patrz rysunek poni%ej) 3. Delikatnie poluzuj wkrt u%ywajc wkrtaka krzy%akowego 4. U%ywajc tego samego wkrtaka wo%onego we wkrt przesuk czujnik w prawidowe miejsce 5. Zabezpiecz czujnik przed dalszym przesuwaniem dokrcajc wkrt 11

12 Pozycjonowanie dolnego czujnika etykiet Dolny czujnik etykiet powinien znajdowa si w jednej linii z górnym czujnikiem etykiet. Czujnik czarnego paska Czujnik czarnego paska jest na stae zamontowany w drukarce i jest zaczany / wyczany programowo np. z menu drukarki. 12

13 Konfiguracja drukarki Po zainstalowaniu mediów w drukarce nale%y ja wczy. Drukarka po wykonaniu testu pocztkowego i wywietlaniu na wywietlaczu komunikatu PRINTER READY. Jest gotowa do pracy. Nale%y teraz skorzysta z SETUP u aby odpowiednio skonfigurowa drukark. Aby przywróci ustawienia fabryczne nale%y wczy drukark z przycinitymi klawiszami PAUSE i FEED. Obs4uga trybu SETUP Wej5cie do trybu konfiguracji SETUP Aby wej do trybu SETUP nacinij klawisz SETUP/EXIT. Poruszanie po menu nastpuje za pomoc klawiszy: NEXT/SAVE albo PREVIOUS. Zmiana parametrów odbywa si za pomoc czarnych owalnych klawiszy oznaczonych i. Gwiazdka (*) oznacza zmienione parametry w stosunku do aktualnych przed wejciem do trybu SETUP. Zmiana parametrów chronionych has'em UWAGA: Nie nale=y bez ca'kowitej pewno5ci zmienia> parametrów chronionych has'em. Mo=e to spowodowa> nieprawid'ow& prace drukarki. Aby wprowadzi haso nale%y posu%y si klawiszami i. Klawisz su%y do ustawienia pozycji kursora a klawisz do zwikszania cyfry hasa. Fabryczne haso to Zmian hasa mo%na wykona za pomoc instrukcji ^KP z ZPL lub ZebraNet WebView. Wychodzenie z trybu konfiguracji SETUP Wychodzenie z trybu SETUP odbywa si poprzez nacinicie klawisza SETUP/EXIT. Na ekranie powinien si pojawi komunikat SAVE CHANGES. Klawiszami i mo%emy dokona wyboru sposobu wyjcia z trybu konfiguracji. Dostpne opcje to: PERMANENT cakowite zapisanie zmian; zmiany s pamitane nawet po wyczeniu drukarki TEMPORARY chwilowe zapisanie zmian; po wyczeniu drukarki, przywracane s poprzednie ustawienia CANCEL anuluje dokonane zmiany za wyjtkiem parametrów DARKNESS i TEAR-OFF LOAD DEFAULTS zaadowanie parametrów fabrycznych (konieczna jest kalibracja drukarki) LOAD LAST SAVE zaadowanie poprzednio zapisanych ustawiek 13

14 Sekwencje konfiguracji FUNKCJA OPIS PRINTER READY Normalna praca drukarki. Parametry wydruku Regulacja zaczernienia wydruku. Domylny: +10 Zakres: Prawidowe zaczernienie zale%y od zastosowanych mediów i kalki oraz stanu gowicy. DARKNESS Nale%y pamita aby ustawia zaczernienie na warto najmniejsz zapewniajc wymagan jako wydruku. Wymagan warto zaczernienia mo%na ustali za pomoc testu z klawiszem FEED opisanego w dalszych rozdziaach Ustawienie prddkoeci wydruku PRINT SPEED Domylny: 2 cali/s Zakres: 2-12 cali/s PrDdkoEF przesuwu mediów SLEW SPEED Domylny: 6 cali/s Zakres: 2-12 cali/s PrDdkoEF powrotu mediów BACKFEED SPEED Domylny: 2 cali/s Zakres: 1-12 cali/s Regulacja punktu oderwania etykiety. TEAR OFF Domylny: 0 Zakres: Tryb wydruku. Domylny: Tear-Off PRINT MODE Dostpne opcje: Tear-Off (oddarcie), Pell-Off (automatyczne odklejanie), Cutter (obcinacz), Rewind (zwijanie wydrukowanych etykiet). Typ mediów. Domylny: Continuous MEDIA TYPE Dostpne opcje: Continuous (papier cigy), Non-Continuous (etykiety z przerwami) W przypadku mediów cigych nale%y poda dugo etykiety. Dla mediów niecigych, drukarka podczas kalibracja sama automatycznie wykrywa dugo etykiety. Ustawienie typu czujnika. SEDNSOR TYPE Domylny: Web Dostpne opcje: Web (przerwa), Mark (czarny znak) Metoda wydruku. Domylny: Thermal Transfer PRINT METHOD Dostpne opcje: Thermal Trnasfer (wydruk z kalk), Direct Thermal (wydruk na papierze termicznym) SzerokoEF wydruku. Klawisz su%y do zwikszania a klawisz do zmniejszania PRINT WIDTH wartoci. Aby zmieni jednostk nale%y nacisn klawisz do momentu a% jednostka bdzie aktywna a nastpnie klawiszem nale%y ustawi wymagan jednostk. Maksymalna d4ugoef wydruku. Warto tego parametru okrela maksymaln dugo MAXIMUM jaka jest brana pod uwag podczas procesu kalibracji. Warto ta powinna by bliska LENGHT jednak nie mniejsza ni% rzeczywista dugo etykiety. W4=czenie ostrze*eh o niskim poziomie mediów i kalki oraz zabrudzeniu g4owicy. Przy wczonej opcji drukarka wywietli komunikat jeli stan etykiet lub kalki spadnie do EARLY WARNING 15% lub gdy zabrudzi si gowica Domylny: Media Disbaled, Ribbon Disabled, Maintenance Disabled Dostpne opcje: Disabled, Enabled 14

15 Wydruk informacji o drukarce (po wybraniu funkcji nale*y nacisn=f ) LIST FONTS Wydruk fontów zainstalowanych w drukarce LIST BAR CODES Wydruk kodów kreskowych dostpnych w drukarce (s to kody które drukarka sama potrafi wygenerowa po wysaniu odpowiedniej komendy ZPL) LIST IMAGES Wydruk grafik zaadowanych do pamici drukarki. LIST FORMATS Wydruk formatów etykiet zaadowanych do pamici drukarki. LIST SETUP Wydruk parametrów drukarki LIST NETWORK Wydruk parametrów sieciowych (opcja z printeserwerm) LIST ALL Wydruk wszystkich powy%szych raportów Obs4uga dodatkowych modu4ów pamidci FORMAT CARD FORMAT FLASH MEM Inicjalizacja karty pamidci. Uwaga: Operacj t nale%y wykona tylko, jeli konieczne jest wykasowanie danych z zewntrznej karty pamici umieszczonej na opcjonalnym porcie PCMCIA. Aby omin t funkcje nacinij NEXT/SAVE, aby ja wykona postpuj zgodnie z nastpujcymi krokami: 1. nacinij, wprowad> haso i nacinij NEXT/SAVE 2. wywietli si komunikat: INITIALIZE CARD?, nacinij 3. wywietli si komunikat ARE YOU SURE?, nacinij by rozpocz inicjalizacj lub aby zakokczy i wyj z trybu inicjalizacji 4. Nacinij klawisz SETUP/EXIT i nastpnie NEXT/SAVE. Jeli drukarka bdzie dalej w stanie inicjalizacji wywietli si komunikat: CHECKING B: MEMORY i PRINTER IDLE. Po zakokczeniu procesu drukarka wyjdzie z menu konfiguracji a na wywietlaczy powinien si pojawi komunikat: PRINTER READY. Uwaga: W zale%noci od wielkoci karty, inicjalizacja mo%e zajc nawet do piciu minut. Inicjalizacja pamidci FLASH. Uwaga: Operacj t nale%y wykona tylko, jeli konieczne jest wykasowanie danych z pamici FLASH. Aby omin t funkcje nacinij NEXT/SAVE, aby ja wykona postpuj zgodnie z nastpujcymi krokami: 1. nacinij, wprowad> haso i nacinij NEXT/SAVE 2. wywietli si komunikat: INITIALIZE FLASH?, nacinij 3. wywietli si komunikat ARE YOU SURE?, nacinij by rozpocz inicjalizacj lub aby zakokczy i wyj z trybu inicjalizacji 4. Nacinij klawisz SETUP/EXIT i nastpnie NEXT/SAVE. Jeli drukarka bdzie dalej w stanie inicjalizacji wywietli si komunikat: CHECKING E: MEMORY i PRINTER IDLE. Po zakokczeniu procesu drukarka wyjdzie z menu konfiguracji a na wywietlaczy powinien si pojawi komunikat: PRINTER READY. Uwaga: W zale%noci od wielkoci pamici, inicjalizacja mo%e zajc do okoo minuty czasu. 15

16 Kalibracja czujnika mediów i kalki Uwaga: Przed rozpoczciem procedury upewnij si %e warto parametru MAXIMUM LENHGT jest co wiksza ni% rzeczywista dugo etykiety. Jeli ta warto jest mniejsza, drukarka po kalibracji ustawi parametr MEDIA TYPE na warto CONTINUOUS Drukarka mo%e si kalibrowa na dwa sposoby: 1. Auto-kalibracja po zaczeniu drukarki lub zamkniciu gowicy drukarka wysuwa kilka etykiet i odpowiednio ustawia czujniki kalki, obecnoci mediów i przerw pomidzy etykietami 2. Pe4na kalibracja czujników podczas tej kalibracji drukarka resetuje ustawienia czujników a nastpnie wykonuje auto-kalibracj w celu wykrycia poprawnych ustawiek czujników. Pena kalibracj mo%na wykona np. kiedy drukarka zgasza brak kalki a kalka jest poprawnie zainstalowana lub np. kiedy media niecige s wykrywane jako cige SENSOR PROFILE Wydruk profilu czujników pomaga zidentyfikowa problem z kalibracj drukarki. Jeli wydruk wskazuje na konieczno regulacji czujników, to nale%y wykona pena kalibracje czujników MEDIA AND RIBBON CALIBRATE LOAD BACKING REMOVE RIBBON CALIBRATING PLEASE WAIT ---- RELOAD ALL Pe4na kalibracja czujników. Uwaga: Procedura ta musi by wykonana w caoci wedug poni%szych wytycznych. Nacinij klawisz aby rozpocz kalibracj 1. Otwórz gowic 2. UsuK etykiety z podkadu, przeprowad> sam podkad poprzez mechanizm drukujcy 3. Zamknij gowic. 1. Otwórz gowic. 2. Wycignij kalk. 3. Zamknij gowic. Drukarka automatycznie ustawi poziomy odniesienia czujników kalki i mediów. 1. Otwórz gowic. 2. Zaaduj kalk i podkad z etykietami. 3. Zamknij gowic. MEDIA AND RIBBON CALIBRATE Drukarka wykonuje kolejny proces kalibracji i ustala wartoci czujników w stosunku do poziomów odniesienia. 16

17 Parametry komunikacji Tryb pracy portu równoleg4ego PARALLEL Domylny: bidirectional Dostpne opcje: bidirectional, unidirectional Tryb pracy portu szeregowego SERIAL COM Domylny: RS-232 Dostpne opcje: RS-232, RS-422/48 multidrop PrDdkoEF portu szeregowego BAUD Domylny: 9600 Dostpne opcje: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, Bity danych Domylny: 7 DATA BITS Dostpne opcje: 7, 8 Uwaga: Dla strony kodowej 850, ilo bitów danych powinna by ustawiona na 8 ParzystoEF PARITY Domylny: Even Dostpne opcje: Even, Odd, None Bity stopu STOP BITS Domylny: 1 Dostpne opcje: 1, 2 Kontrola przep4ywu HOST Domylny: XON/XOFF HANDSHAKE Dostpne opcje: XON/XOFF, DTR/DSR Protokó4 monitorowania b4ddów PROTOCOL Domylny: None Dostpne opcje: None, Zebra, ACK/NACK Identyfikator sieciowy Domylny: 000 NETWORK ID Dostpne opcje: Unikalny numer drukarki w sieci RS-422/RS-485 COMMUNICA- TIONS Prefix i separator CONTROL PREFIX FORMAT PREFIX DELIMITER CHAR Tryb ZPL ZPL MODE Tryb komunikacji Domylny: Normal mode Dostpne opcje: Normal mode, diagnostics W trybie diagnostics drukarka drukuje reprezentacj ASCII wysyanych do niej znaków. Drukarka drukuje równie% znaki kontrolne i kody bdów: FE bd ramki OE bd przekroczenia PE bd parzystoci NE - szum Prefix poleceh kontrolnych Domylny: 7E (tylda) Dostpne opcje: 00 FF Identyfikuje polecenia kontrolne. Prefix poleceh formatu Domylny: 5E (karetka) Dostpne opcje: 00 FF Identyfikuje polecenia formatu. Separator zmiennych Domylny: 2C (przecinek) Dostpne opcje: 00 FF Sparuje zmienne w poleceniach Tryb ZPL Domylny: ZPL II Dostpne opcje: ZPL ii, ZPL Okrela jezyk programowania drukarki. 17

18 Ustalenie dzia4ah po w4=czeniu drukarki zamknidciu g4owicy W4=czenie drukarki Domylny: Calibration MEDIA POWER UP Dostpne opcje: Feed (ustaw na pocztek etykiety), calibration (kalibracja), length (ustalenie dugoci etykiety), no motion (nic nie rób) Okrela zadania wykonywane przed drukark po zaczeniu zasilania. ZamkniDcie g4owicy Domylny: Calibration HEAD CLOSE Dostpne opcje: Feed (ustaw na pocztek etykiety), calibration (kalibracja), length (ustalenie dugoci etykiety), no motion (nic nie rób) Okrela zadania wykonywane przed drukark po zamkniciu gowicy. Pozycjonowanie etykiety CofniDcie Domylny: Domylny (90%) BACKFEED Dostpne opcje: Domylny, po, przed, 10% 80% Parametr okrela kiedy i o ile ma nastpi cofnicie etykiety w trybie wydruku z obcinaczem lub z automatycznym odklejaniem. Margines górny Domylny: 000 LABEL TOP Dostpne opcje: punktów Okrela przesunicie etykiety od góry Margines lewy Domylny: 000 LEFT POSITION Dostpne opcje: Okrela przesunicie etykiety od lewej strony Parametry g4owicy Test g4owicy Domylny: 0000 (bark testowania) HEAD TEST COUNT Dostpne opcje: Parametr okrela co ile etykiet ma by wykonywany wewntrzny test gowicy. Rezystancja g4owicy Domylny: 0500 HEAD RESISTOR Dostpne opcje: Uwaga: Parametr ten mo%e by zmieniany tylko przez wykwalifikowany personel Uwaga: Nie nale%y ustawia wartoci wikszej ni% ta oznaczona na gowicy Dodatkowe porty Port weryfikatora Domylny: Off VERIFIER PORT Dostpne opcje: Off, 1 VER-RPRINT, 2 VER-RPRINT Parametr ten okrela parametry wspópracy z zewntrznym weryfikatorem kodów. Port aplikatora Domylny: Off APLICATOR PORT Dostpne opcje: Off, mode1, mode2, mode3, mode4 Parametr ten okrela parametry wspópracy z zewntrznym aplikatorem etykiet. Typ sygna4u START PRINT START PRINT SIG Domylny: PULS Dostpne opcje: PULSE, LEVEL Sposób postdpowania przy stracie synchronizacji etykiet RESYNCH MODE Domylny: FEED Dostpne opcje: FEED, ERROR 18

19 Czujniki WEB S. MEDIA S. RIBBON S. MARK S. MARK MEDIA S. MEDIA LED RIBBON LED MARK LED Dodatkowe parametry LCD ADJUST FORMAT CONVERT IDLE DISPLAY RTC DATE RTC TIME LANGUAGE Parametry te s automatycznie ustawiane podczas kalibracji. Okrelaj one czuo czujników i intensywno diod czujników. Kontrast wyewietlacza Dostpne opcje: 0 19 Parametr okrela kontrast wywietlacza LCD Konwersja formatu Domylny: None Dostpne opcje: None, , , , Umo%liwia skalowanie bitmap. Stan wyewietlacza Domylny: wersja firmware Dostpne opcje: mm/dd/yy (24h), mm/dd/yy (12h), dd/mm/yy (24h), dd/mm/yy (12h) Parametr okrela informacj jaka wywietla si na wywietlaczu przy podczonym zegarze RTC. Data RTC U%yj klawisza do ustawienia pozycji kursora i klawisza do zwikszania wartoci Czas RTC U%yj klawisza do ustawienia pozycji kursora i klawisza do zwikszania wartoci JDzyk Domylny: English Dostpne opcje: English, Spanish, French, German, Italian, Norwegian, Portugese, Swedish, Danish, Spanish2, Dutch, Finnish, Japanese. 19

20 Parametry sieciowe (opcje dostdpne z ZNet PrintServer II lub Wireless Printserver) Sposób kontroli parametrów sieciowych LOAD IP FROM Domylny: PRINTER Dostpne opcje: PRINTER, PRINTSERVER Sprawdzanie pod4=czeni printserver a WIRED PS CHECK Domylny: NO Dostpne opcje: YES, NO Protokó4 IP Domylny: All IP PROTOCOL Dostpne opcje: All, gleaning only, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP/BOOTP, PERMANENT Okrela protokó przyznania numeru IP przez serwer (Dynamic) Adres IP IP ADDRESS Pozwala na zmian adresu IP przez u%ytkownika w trybie Permanent przyznawania konfiguracji IP. Maska podsieci SUBNET MASK Pozwala na zmian maski podsieci przez u%ytkownika w trybie Permanent przyznawania konfiguracji IP. DomyElny router DEFAULT GATEWAY Pozwala na zmian domylnej bramki przez u%ytkownika w trybie Permanent przyznawania konfiguracji IP. MAC ADDRESS Podgl=d adresu MAC ESSID Podgl=d ESSID Tryb authentykacji AUTH TYPE Domylny: OPEN Dostpne opcje: OPEN, SHARED LEAP MODE Tryb protoko4u LEAP (karty CISCO) Domylny: OFF Dostpne opcje: OFF, ON ENCRYPTION MODE Protokó4 szyfrowania Domylny: OFF Dostpne opcje: OFF, 40-bit, 128-bit ENCRYPTION INDEX Klucz szyfruj=cy Domylny: 1 Dostpne opcje: 1, 2, 3, 4 RESET NETWORK Restart karty radiowej (lub printserwera) 20

21 Konserwacja drukarki Czyszczenie Drukarka wymaga okresowego czyszczenia. Sposoby konserwacji poszczególnych czci drukarki zawiera poni%sza tabela. Wikszo podzespoów urzdzenia nale%y czyci przy pomocy mikkiej szmatki nasczonej alkoholem iso-propylowym o st%eniu 90% (10% wody destylowanej) CzDEF Metoda Czaso-okres Gowica drukujca Alkohol Po wydrukowaniu ka%dej rolki etykiet (po Waek dociskajcy Alkohol okoo 180 m tamy z etykietami) przy Czujnik etykiet StrumieK powietrza wydruku termicznym. Droga tamy z etykietami Alkohol Czujnik kalki StrumieK powietrza Po zu%yciu rolki z kalk przy wydruku termotransferowym Droga kalki Alkohol Obcinacz Papier cigy?rodek rozpuszczajcy klej podkadu Po wydruku rolki Etykiety z Alkohol i strumiek powietrza Po wydruku 3, 4 rolek z etykietami przerwami Próg wyjciowy drukarki Alkohol Raz na miesic Czujnik wydrukowanej etykiety StrumieK powietrza Raz na sze miesicy UWAGA: Do czyszczenia nale=y u=ywa> mi4kkich 5ciereczek. Nie nale=y czy5ci> drukarki ostrymi materia'ami i narz4dziami. Mo=e to spowodowa> uszkodzenie drukarki i utrat4 gwarancji. Czyszczenie obudowy Obudowa powinna by czyszczona mikk ciereczk. Nie nale%y u%ywa ostrych i silnych rodków czyszczcych. Dozwolone s agodne detergenty i substancje do czyszczenia komputerów. Czyszczenie wn4trza Wntrze drukarki nale%y czyci po ka%dej wymianie mediów. Nale%y usun kurz, przyklejone etykiety oraz inne zanieczyszczenia. Wntrze najlepiej czyci pdzlem lub spr%onym powietrzem. 21

22 Czyszczenie g'owicy i wa'ka dociskowego Niezwykle istotne jest utrzymanie w czystoci gowicy drukujcej. Czysto gowicy ma decydujcy wpyw na jako wydruku. Wykonujc czyszczenie gowicy drukarka mo%e pozosta wczona. Pozwoli to zachowa w pamici urzdzenia wszystkie przesane informacje i ustawienia. 1. Otworzy obudow drukarki. 2. Podnie mechanizm drukujcy przez nacinicie spustu. 3. Usun tam z etykietami i kalk. 4. Odchyli maksymalnie do tyu mechanizm drukujcy. 5. Przy pomocy mikkiej szmatki Czyszczenie p'ytki zatrzaskowej (Snap Plate) 1. Wyjmij pytk tak jak to jest pokazane na rysunku. 2. Wyczy pytk alkoholem iso-propylowym i mikk ciereczk. 3. Zainstaluj pytk z powrotem. nasczonej alkoholem isopropylowym wyczyci gowic drukujc. 6. Wyczyci gumowy waek dociskajcy przy pomocy szmatki nasczonej alkoholem. Waek mo%na obraca rcznie. 7. Zainstalowa ponownie tam z etykietami i kalk. 8. Zamkn obudow drukarki Czyszczenie obcinacza Jeli w obcinaczu nastpi zator nale%y usun resztki etykiety z zewntrznych czci no%a. Jeli wymagane jest bardziej dokadne czyszczenie skontaktuj si z autoryzowanym serwisem BCS Polska 22

23 Komunikacja Z4=cze szeregowe Z4=cze równoleg4e Z4=cze USB 2.0 Zcze USB w drukarce jest wersji 2.0 (kompatybilne z wersj 1.0 i 1.1). 23

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA WERSJA 1.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 3 1.1. AKRONIMY I SKRÓTY... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMU... 5 1.3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o.

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o. Instrukcja Obsługi Model : SM-100 Yakudo Plus Sp. z o.o.!" #$ Edycja Autor Miesic / Rok Wersja programu Opis zmian 1 Robert Papros Grudzie / 2005 1.19 PL - 2 Rafał Wójcik Czerwiec / 2007 1.19 PL Dodanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo