WAGI, DRUKARKI, ETYKIETY. Drukarka etykiet Zebra serii XiIIIPlus INSTRUKCJA UYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WWW.EXALT.PL WAGI, DRUKARKI, ETYKIETY. Drukarka etykiet Zebra serii XiIIIPlus INSTRUKCJA UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Drukarka etykiet Zebra serii XiIIIPlus INSTRUKCJA UYTKOWNIKA WAGI, DRUKARKI, ETYKIETY

2 Budowa drukarki... 3 Elementy drukarki... 3 Panel czo4owy... 3 Media... 5 Typy mediów adowanie mediów... 6 Kalka adowanie kalki... 9 Zdejmowanie kalki... 9 Etykieta konfiguracyjna Kalibracja drukarki Sposoby kalibracji Ustawienia czujnika mediów Konfiguracja drukarki Obs4uga trybu SETUP Sekwencje konfiguracji Konserwacja drukarki Czyszczenie Komunikacja Z4=cze szeregowe Z4=cze równoleg4e Z4=cze USB

3 Budowa drukarki Elementy drukarki Panel czo4owy Klawisz Funkcja Staruje i zatrzymuje proces wydruku Nacinij aby usun stan bdu z wywietlacza UWAGA: Pause mo%na aktywowa za pomoc komendy ZPLII (~PP, ^PP) Nakazuje drukarce wysunicie jednej czystej etykiety za ka%dym przyciniciem Równoznaczne z ustawieniem pozycji Label Home (~LH, ^LH) z ZPLII Kiedy drukarka jest w trybie Pause nacinicie klawisza CANCEL powoduje usunicie zadania do drukowania z bufora drukarki - zadanie w kolejce nacinij raz aby usun jedno zadanie - nacinij i przytrzymaj kilka sekund, aby usun wszystkie zadania drukowania, Gdy drukarka jest w trybie PAUSE przycisk ten skalibruje drukark pod ktem: - dugoci etykiety - typu etykiet (ciga / przerywana) - Trybu pracy (termo-transfer / termiczny) - Wartoci czujników Nacinicie tego przycisku przewija menu do poprzedniego parametru - nacinicie i przytrzymanie spowoduje szybkie przewijanie parametrów wstecz Przewija menu do nastpnego parametru (zapisuje wszelkie zmiany wprowadzone w procesie konfiguracji / kalibracji drukarki) - nacinicie i przytrzymanie spowoduje szybkie przewijanie parametrów do przodu Wejcie i opuszczenie trybu konfiguracyjnego Klawisze te zmieniaj wartoci poszczególnych parametrów. Ich u%ycie zale%ne jest od wywietlanego parametru, - zwikszaj, zmniejszaj wartoci - odpowiadaj na pytania (tak / nie) - zmieniaj status (on / off) - przewijaj pomidzy kilkoma wyborami - wprowadzaj haso - ustawiaj drukark w tryb odbioru firmware 3

4 Diody statusu Dioda Status Opis POWER Nie wieci Drukarka wyczona bd> brak zasilania?wieci Drukarka wczona Nie wieci OK. TAKE (tylko przy trybie peel-off) etykieta jest dostpna. Drukowanie jest wstrzymane do LABEL Mruga momentu zabrania etykiety Nie wieci OK. ERROR Wystpi bd, przeczytaj komunikat na wywietlaczu dla bardziej szczegóowej Mruga informacji Nie wieci OK., tama barwica (ribbon) zaadowana poprawnie (o ile tryb pracy termo transfer) CHECK Drukowanie zatrzymane, na wywietlaczu komunikat o bdzie RIBBON?wieci - w trybie termo transfer brak tamy barwicej - w trybie termicznym tama wewntrz drukarki PAPER Nie wieci OK., etykiety zaadowane poprawnie OUT?wieci Brak etykiet pod czujnikiem ; drukarka zatrzymana; wieci si równie% dioda PAUSE Nie wieci OK. Drukarka zatrzymaa proces wydruku, nacinity zosta przycisk PAUSE, komenda PAUSE?wieci pause zostaa wygenerowana przez program, wystpi bd drukarki. Przeczytaj komunikat na wywietlaczu Nie wieci Nie odebrane zostay %adne dane?wieci Dane s w buforze drukarki, drukarka zatrzymana lub drukuje, %adne dane aktualnie nie DATA dochodz do drukarki Mruga Komunikacja z systemem host dane odbierane lub nadawane. Mruga powoli gdy %adne dodatkowe dane nie mog ju% zosta odebrane (np. bufor peen) 4

5 Media Zalecane jest stosowanie wycznie sprawdzonych i zatwierdzonych przez BCS Polska materiaów eksploatacyjnych, zapewniajcych dobr jako wydruku oraz dug %ywotno sprztu, zwaszcza gowicy termo-transferowej. Eywotno gowicy termo-transferowej mo%e zosta zmniejszona przez stosowanie niewaciwych materiaów eksploatacyjnych, o nierównej strukturze powierzchni, poszarpanych. Typy mediów Media przerywane, nie-ci&g'e (WEB) Media niecige to media na których etykiety s przedzielone znacznikami. Poni%sze rysunki pokazuj najczciej stosowane znaczniki: Media przerywane, nie-ci&g'e (Black Mark) Jednym z wyjtkowych znaczników stosowanych w mediach nie-cigych jest czarny znak (tzw. Black Mark) nadrukowany w spodniej czci mediów. Poni%szy rysunek przedstawia przykad takich etykiet: Media ci&g'e Media cige to media bez podziau na etykiety. Sk'adanka 5

6 7adowanie mediów Elementy uk'adu drukuj&cego Prowadzenie mediów Rewind Plate 6

7 Procedura 'adowania Tear-Off 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Zaó% rolk etykiet (E) na waku (F). 3. Otwórz gowic (A) 4. OdsuK prowadnic mediów (M) 5. Przeprowad> media pod nacigiem (P) i doln rolk (L), pomidzy prowadnic, pod gowic i nad wakiem dociskowym (J) 6. Dopasuj ustawienie prowadnicy (M) i dokr blokad 7. Zamknij gowice (B) 8. Wykonaj kalibracj Procedura 'adowania Pell-Off 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Odkr rewind plate z czoa drukarki. 3. Zaaduj media jak dla trybu Tear-Off. WysuK wiksz parti mediów z przodu drukarki i usuk etykiety z wysunitej czci 4. UsuK hak blokujcy (G) z waka nawijaka (H) 5. NawiK podkad na waku i zablokuj hakiem 6. Zamknij gowice (B) 7

8 Procedura 'adowania Rewind 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Zainstaluj rewind plate. 3. Zaaduj media jak dla trybu Tear-Off. WysuK wiksz parti mediów z przodu drukarki 4. UsuK hak blokujcy (G) z waka nawijaka (H) 5. NawiK etykiety na waku i zablokuj hakiem 6. Zamknij gowice (B) Procedura 'adowania Cutter 1. Wybierz odpowiedni tryb pracy drukarki w menu. 2. Zaaduj media jak dla trybu Tear-Off. Przeó% etykiety przez obcinacz 3. Zamknij gowice (B) 3adowanie mediów ze sk'adanki 8

9 Kalka Kalka stosowana jest w wydruku termotransferowym. Nie powinna ona by w%sza ni% materia zadrukowywany. Ograniczenie szerokoci tamy barwicej wycznie do wymaganego obszaru zadruku mo%e spowodowa szybkie uszkodzenie gowicy termotransferowej. Uwaga, kalki mog mie ró%ne wersje jeli chodzi o stron zadruku. 7adowanie kalki Procedura 'adowania kalki 1. Otwórz pokryw mediów. 2. Zaó% rolk na waku kalki (D). Przed zao%eniem upewnij si, %e rolki s w jednej linii 3. Naklej etykiet na kokcu kalki 4. Otwórz gowic i przeprowad> kalk wedug rysunku (przy drukarce 170 i 220 przeprowad> kalk pod nacigiem (R)) 5. ZawiK rolk na waku zwijajcym (C) (nie przyklejaj kalki do waka!!!). Upewnij si %e wypusty blokujce s zablokowane 6. Zamknij gowic Zdejmowanie kalki 1. Zerwij kalk w pobli%u waka zwijajcego (A) 2. Przekr blokad waka (B) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Spowoduje to poluzowanie wypustów blokujcych kalk (C) 3. ZsuK zu%yt kalk 9

10 Etykieta konfiguracyjna Aby wydrukowa etykiet konfiguracyjn: 1. Wycz drukark. 2. Nacinij klawisz Cancel. 3. Wcz drukark z wcinitym klawiszem Cancel. 4. Etykiet konfiguracyjn mo%na wydrukowa równie% z menu drukarki za pomoc polecenia List Setup (List Network dla etykiety konfiguracji sieciowej) 10

11 Kalibracja drukarki Sposoby kalibracji Przed uruchomieniem drukarki nale%y j skalibrowa. Rozró%niane s nastpujce sposoby kalibracji: Auto-kalibracja, krótka kalibracja wykonywana po wczeniu drukarki lub zamkniciu gowicy (w zale%noci od ustawiek parametrów: MEDIA POWER-UP i HEAD CLOSE). Kalibracja ta su%y wykryciu dugoci etykiety i okreleniu przerw pomidzy etykietami. D4uga kalibracja wykonywana po naciniciu klawisza PASUE a nastpnie CALIBRATION. Podczas tej kalibracji drukarka wykrywa dugo mediów, typ wydruku i typ mediów Kalibracja czujnika etykiet wykonywana podczas wybrania opcji SENSOR PROFILE Pe4na kalibracja czujników wywoywana za pomoc opcji MEDIA AND RIBBON CALIBRATE z menu drukarki. Ustawienia czujnika mediów Bardzo wa%nym punktem do poprawnej pracy drukarki jest odpowiednie poo%enie czujników etykiet. Niedopasowane czujniki powodowa bdzie bdne wykrywanie etykiet i przerw pomidzy nimi. Czujnik przerwy mi4dzy etykietami Czujnik ten zbudowany jest z dwóch elementów: >róda wiata (dolny czujnik etykiet) oraz elementu badajcego poziom nat%enia wiata (górna cz czujnika). Etykiety przesuwaj si pomidzy tymi dwoma czujnikami. Górny czujnik papieru musi by ustawiony: - dokadnie ponad otworem lub wyciciem w etykiecie lub - gdziekolwiek na szerokoci etykiety, gdy znacznikiem jest przerwa Przy pracy z etykietami cigymi czujnik powinien znajdowa si nad etykiet, aby wykry koniec mediów. Pozycjonowanie górnego czujnika etykiet 1. UsuK kalk barwic (jeli jest zainstalowana) 2. Zlokalizuj czujnik (znajduje si bezporednio pod wkrtem regulujcym patrz rysunek poni%ej) 3. Delikatnie poluzuj wkrt u%ywajc wkrtaka krzy%akowego 4. U%ywajc tego samego wkrtaka wo%onego we wkrt przesuk czujnik w prawidowe miejsce 5. Zabezpiecz czujnik przed dalszym przesuwaniem dokrcajc wkrt 11

12 Pozycjonowanie dolnego czujnika etykiet Dolny czujnik etykiet powinien znajdowa si w jednej linii z górnym czujnikiem etykiet. Czujnik czarnego paska Czujnik czarnego paska jest na stae zamontowany w drukarce i jest zaczany / wyczany programowo np. z menu drukarki. 12

13 Konfiguracja drukarki Po zainstalowaniu mediów w drukarce nale%y ja wczy. Drukarka po wykonaniu testu pocztkowego i wywietlaniu na wywietlaczu komunikatu PRINTER READY. Jest gotowa do pracy. Nale%y teraz skorzysta z SETUP u aby odpowiednio skonfigurowa drukark. Aby przywróci ustawienia fabryczne nale%y wczy drukark z przycinitymi klawiszami PAUSE i FEED. Obs4uga trybu SETUP Wej5cie do trybu konfiguracji SETUP Aby wej do trybu SETUP nacinij klawisz SETUP/EXIT. Poruszanie po menu nastpuje za pomoc klawiszy: NEXT/SAVE albo PREVIOUS. Zmiana parametrów odbywa si za pomoc czarnych owalnych klawiszy oznaczonych i. Gwiazdka (*) oznacza zmienione parametry w stosunku do aktualnych przed wejciem do trybu SETUP. Zmiana parametrów chronionych has'em UWAGA: Nie nale=y bez ca'kowitej pewno5ci zmienia> parametrów chronionych has'em. Mo=e to spowodowa> nieprawid'ow& prace drukarki. Aby wprowadzi haso nale%y posu%y si klawiszami i. Klawisz su%y do ustawienia pozycji kursora a klawisz do zwikszania cyfry hasa. Fabryczne haso to Zmian hasa mo%na wykona za pomoc instrukcji ^KP z ZPL lub ZebraNet WebView. Wychodzenie z trybu konfiguracji SETUP Wychodzenie z trybu SETUP odbywa si poprzez nacinicie klawisza SETUP/EXIT. Na ekranie powinien si pojawi komunikat SAVE CHANGES. Klawiszami i mo%emy dokona wyboru sposobu wyjcia z trybu konfiguracji. Dostpne opcje to: PERMANENT cakowite zapisanie zmian; zmiany s pamitane nawet po wyczeniu drukarki TEMPORARY chwilowe zapisanie zmian; po wyczeniu drukarki, przywracane s poprzednie ustawienia CANCEL anuluje dokonane zmiany za wyjtkiem parametrów DARKNESS i TEAR-OFF LOAD DEFAULTS zaadowanie parametrów fabrycznych (konieczna jest kalibracja drukarki) LOAD LAST SAVE zaadowanie poprzednio zapisanych ustawiek 13

14 Sekwencje konfiguracji FUNKCJA OPIS PRINTER READY Normalna praca drukarki. Parametry wydruku Regulacja zaczernienia wydruku. Domylny: +10 Zakres: Prawidowe zaczernienie zale%y od zastosowanych mediów i kalki oraz stanu gowicy. DARKNESS Nale%y pamita aby ustawia zaczernienie na warto najmniejsz zapewniajc wymagan jako wydruku. Wymagan warto zaczernienia mo%na ustali za pomoc testu z klawiszem FEED opisanego w dalszych rozdziaach Ustawienie prddkoeci wydruku PRINT SPEED Domylny: 2 cali/s Zakres: 2-12 cali/s PrDdkoEF przesuwu mediów SLEW SPEED Domylny: 6 cali/s Zakres: 2-12 cali/s PrDdkoEF powrotu mediów BACKFEED SPEED Domylny: 2 cali/s Zakres: 1-12 cali/s Regulacja punktu oderwania etykiety. TEAR OFF Domylny: 0 Zakres: Tryb wydruku. Domylny: Tear-Off PRINT MODE Dostpne opcje: Tear-Off (oddarcie), Pell-Off (automatyczne odklejanie), Cutter (obcinacz), Rewind (zwijanie wydrukowanych etykiet). Typ mediów. Domylny: Continuous MEDIA TYPE Dostpne opcje: Continuous (papier cigy), Non-Continuous (etykiety z przerwami) W przypadku mediów cigych nale%y poda dugo etykiety. Dla mediów niecigych, drukarka podczas kalibracja sama automatycznie wykrywa dugo etykiety. Ustawienie typu czujnika. SEDNSOR TYPE Domylny: Web Dostpne opcje: Web (przerwa), Mark (czarny znak) Metoda wydruku. Domylny: Thermal Transfer PRINT METHOD Dostpne opcje: Thermal Trnasfer (wydruk z kalk), Direct Thermal (wydruk na papierze termicznym) SzerokoEF wydruku. Klawisz su%y do zwikszania a klawisz do zmniejszania PRINT WIDTH wartoci. Aby zmieni jednostk nale%y nacisn klawisz do momentu a% jednostka bdzie aktywna a nastpnie klawiszem nale%y ustawi wymagan jednostk. Maksymalna d4ugoef wydruku. Warto tego parametru okrela maksymaln dugo MAXIMUM jaka jest brana pod uwag podczas procesu kalibracji. Warto ta powinna by bliska LENGHT jednak nie mniejsza ni% rzeczywista dugo etykiety. W4=czenie ostrze*eh o niskim poziomie mediów i kalki oraz zabrudzeniu g4owicy. Przy wczonej opcji drukarka wywietli komunikat jeli stan etykiet lub kalki spadnie do EARLY WARNING 15% lub gdy zabrudzi si gowica Domylny: Media Disbaled, Ribbon Disabled, Maintenance Disabled Dostpne opcje: Disabled, Enabled 14

15 Wydruk informacji o drukarce (po wybraniu funkcji nale*y nacisn=f ) LIST FONTS Wydruk fontów zainstalowanych w drukarce LIST BAR CODES Wydruk kodów kreskowych dostpnych w drukarce (s to kody które drukarka sama potrafi wygenerowa po wysaniu odpowiedniej komendy ZPL) LIST IMAGES Wydruk grafik zaadowanych do pamici drukarki. LIST FORMATS Wydruk formatów etykiet zaadowanych do pamici drukarki. LIST SETUP Wydruk parametrów drukarki LIST NETWORK Wydruk parametrów sieciowych (opcja z printeserwerm) LIST ALL Wydruk wszystkich powy%szych raportów Obs4uga dodatkowych modu4ów pamidci FORMAT CARD FORMAT FLASH MEM Inicjalizacja karty pamidci. Uwaga: Operacj t nale%y wykona tylko, jeli konieczne jest wykasowanie danych z zewntrznej karty pamici umieszczonej na opcjonalnym porcie PCMCIA. Aby omin t funkcje nacinij NEXT/SAVE, aby ja wykona postpuj zgodnie z nastpujcymi krokami: 1. nacinij, wprowad> haso i nacinij NEXT/SAVE 2. wywietli si komunikat: INITIALIZE CARD?, nacinij 3. wywietli si komunikat ARE YOU SURE?, nacinij by rozpocz inicjalizacj lub aby zakokczy i wyj z trybu inicjalizacji 4. Nacinij klawisz SETUP/EXIT i nastpnie NEXT/SAVE. Jeli drukarka bdzie dalej w stanie inicjalizacji wywietli si komunikat: CHECKING B: MEMORY i PRINTER IDLE. Po zakokczeniu procesu drukarka wyjdzie z menu konfiguracji a na wywietlaczy powinien si pojawi komunikat: PRINTER READY. Uwaga: W zale%noci od wielkoci karty, inicjalizacja mo%e zajc nawet do piciu minut. Inicjalizacja pamidci FLASH. Uwaga: Operacj t nale%y wykona tylko, jeli konieczne jest wykasowanie danych z pamici FLASH. Aby omin t funkcje nacinij NEXT/SAVE, aby ja wykona postpuj zgodnie z nastpujcymi krokami: 1. nacinij, wprowad> haso i nacinij NEXT/SAVE 2. wywietli si komunikat: INITIALIZE FLASH?, nacinij 3. wywietli si komunikat ARE YOU SURE?, nacinij by rozpocz inicjalizacj lub aby zakokczy i wyj z trybu inicjalizacji 4. Nacinij klawisz SETUP/EXIT i nastpnie NEXT/SAVE. Jeli drukarka bdzie dalej w stanie inicjalizacji wywietli si komunikat: CHECKING E: MEMORY i PRINTER IDLE. Po zakokczeniu procesu drukarka wyjdzie z menu konfiguracji a na wywietlaczy powinien si pojawi komunikat: PRINTER READY. Uwaga: W zale%noci od wielkoci pamici, inicjalizacja mo%e zajc do okoo minuty czasu. 15

16 Kalibracja czujnika mediów i kalki Uwaga: Przed rozpoczciem procedury upewnij si %e warto parametru MAXIMUM LENHGT jest co wiksza ni% rzeczywista dugo etykiety. Jeli ta warto jest mniejsza, drukarka po kalibracji ustawi parametr MEDIA TYPE na warto CONTINUOUS Drukarka mo%e si kalibrowa na dwa sposoby: 1. Auto-kalibracja po zaczeniu drukarki lub zamkniciu gowicy drukarka wysuwa kilka etykiet i odpowiednio ustawia czujniki kalki, obecnoci mediów i przerw pomidzy etykietami 2. Pe4na kalibracja czujników podczas tej kalibracji drukarka resetuje ustawienia czujników a nastpnie wykonuje auto-kalibracj w celu wykrycia poprawnych ustawiek czujników. Pena kalibracj mo%na wykona np. kiedy drukarka zgasza brak kalki a kalka jest poprawnie zainstalowana lub np. kiedy media niecige s wykrywane jako cige SENSOR PROFILE Wydruk profilu czujników pomaga zidentyfikowa problem z kalibracj drukarki. Jeli wydruk wskazuje na konieczno regulacji czujników, to nale%y wykona pena kalibracje czujników MEDIA AND RIBBON CALIBRATE LOAD BACKING REMOVE RIBBON CALIBRATING PLEASE WAIT ---- RELOAD ALL Pe4na kalibracja czujników. Uwaga: Procedura ta musi by wykonana w caoci wedug poni%szych wytycznych. Nacinij klawisz aby rozpocz kalibracj 1. Otwórz gowic 2. UsuK etykiety z podkadu, przeprowad> sam podkad poprzez mechanizm drukujcy 3. Zamknij gowic. 1. Otwórz gowic. 2. Wycignij kalk. 3. Zamknij gowic. Drukarka automatycznie ustawi poziomy odniesienia czujników kalki i mediów. 1. Otwórz gowic. 2. Zaaduj kalk i podkad z etykietami. 3. Zamknij gowic. MEDIA AND RIBBON CALIBRATE Drukarka wykonuje kolejny proces kalibracji i ustala wartoci czujników w stosunku do poziomów odniesienia. 16

17 Parametry komunikacji Tryb pracy portu równoleg4ego PARALLEL Domylny: bidirectional Dostpne opcje: bidirectional, unidirectional Tryb pracy portu szeregowego SERIAL COM Domylny: RS-232 Dostpne opcje: RS-232, RS-422/48 multidrop PrDdkoEF portu szeregowego BAUD Domylny: 9600 Dostpne opcje: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, Bity danych Domylny: 7 DATA BITS Dostpne opcje: 7, 8 Uwaga: Dla strony kodowej 850, ilo bitów danych powinna by ustawiona na 8 ParzystoEF PARITY Domylny: Even Dostpne opcje: Even, Odd, None Bity stopu STOP BITS Domylny: 1 Dostpne opcje: 1, 2 Kontrola przep4ywu HOST Domylny: XON/XOFF HANDSHAKE Dostpne opcje: XON/XOFF, DTR/DSR Protokó4 monitorowania b4ddów PROTOCOL Domylny: None Dostpne opcje: None, Zebra, ACK/NACK Identyfikator sieciowy Domylny: 000 NETWORK ID Dostpne opcje: Unikalny numer drukarki w sieci RS-422/RS-485 COMMUNICA- TIONS Prefix i separator CONTROL PREFIX FORMAT PREFIX DELIMITER CHAR Tryb ZPL ZPL MODE Tryb komunikacji Domylny: Normal mode Dostpne opcje: Normal mode, diagnostics W trybie diagnostics drukarka drukuje reprezentacj ASCII wysyanych do niej znaków. Drukarka drukuje równie% znaki kontrolne i kody bdów: FE bd ramki OE bd przekroczenia PE bd parzystoci NE - szum Prefix poleceh kontrolnych Domylny: 7E (tylda) Dostpne opcje: 00 FF Identyfikuje polecenia kontrolne. Prefix poleceh formatu Domylny: 5E (karetka) Dostpne opcje: 00 FF Identyfikuje polecenia formatu. Separator zmiennych Domylny: 2C (przecinek) Dostpne opcje: 00 FF Sparuje zmienne w poleceniach Tryb ZPL Domylny: ZPL II Dostpne opcje: ZPL ii, ZPL Okrela jezyk programowania drukarki. 17

18 Ustalenie dzia4ah po w4=czeniu drukarki zamknidciu g4owicy W4=czenie drukarki Domylny: Calibration MEDIA POWER UP Dostpne opcje: Feed (ustaw na pocztek etykiety), calibration (kalibracja), length (ustalenie dugoci etykiety), no motion (nic nie rób) Okrela zadania wykonywane przed drukark po zaczeniu zasilania. ZamkniDcie g4owicy Domylny: Calibration HEAD CLOSE Dostpne opcje: Feed (ustaw na pocztek etykiety), calibration (kalibracja), length (ustalenie dugoci etykiety), no motion (nic nie rób) Okrela zadania wykonywane przed drukark po zamkniciu gowicy. Pozycjonowanie etykiety CofniDcie Domylny: Domylny (90%) BACKFEED Dostpne opcje: Domylny, po, przed, 10% 80% Parametr okrela kiedy i o ile ma nastpi cofnicie etykiety w trybie wydruku z obcinaczem lub z automatycznym odklejaniem. Margines górny Domylny: 000 LABEL TOP Dostpne opcje: punktów Okrela przesunicie etykiety od góry Margines lewy Domylny: 000 LEFT POSITION Dostpne opcje: Okrela przesunicie etykiety od lewej strony Parametry g4owicy Test g4owicy Domylny: 0000 (bark testowania) HEAD TEST COUNT Dostpne opcje: Parametr okrela co ile etykiet ma by wykonywany wewntrzny test gowicy. Rezystancja g4owicy Domylny: 0500 HEAD RESISTOR Dostpne opcje: Uwaga: Parametr ten mo%e by zmieniany tylko przez wykwalifikowany personel Uwaga: Nie nale%y ustawia wartoci wikszej ni% ta oznaczona na gowicy Dodatkowe porty Port weryfikatora Domylny: Off VERIFIER PORT Dostpne opcje: Off, 1 VER-RPRINT, 2 VER-RPRINT Parametr ten okrela parametry wspópracy z zewntrznym weryfikatorem kodów. Port aplikatora Domylny: Off APLICATOR PORT Dostpne opcje: Off, mode1, mode2, mode3, mode4 Parametr ten okrela parametry wspópracy z zewntrznym aplikatorem etykiet. Typ sygna4u START PRINT START PRINT SIG Domylny: PULS Dostpne opcje: PULSE, LEVEL Sposób postdpowania przy stracie synchronizacji etykiet RESYNCH MODE Domylny: FEED Dostpne opcje: FEED, ERROR 18

19 Czujniki WEB S. MEDIA S. RIBBON S. MARK S. MARK MEDIA S. MEDIA LED RIBBON LED MARK LED Dodatkowe parametry LCD ADJUST FORMAT CONVERT IDLE DISPLAY RTC DATE RTC TIME LANGUAGE Parametry te s automatycznie ustawiane podczas kalibracji. Okrelaj one czuo czujników i intensywno diod czujników. Kontrast wyewietlacza Dostpne opcje: 0 19 Parametr okrela kontrast wywietlacza LCD Konwersja formatu Domylny: None Dostpne opcje: None, , , , Umo%liwia skalowanie bitmap. Stan wyewietlacza Domylny: wersja firmware Dostpne opcje: mm/dd/yy (24h), mm/dd/yy (12h), dd/mm/yy (24h), dd/mm/yy (12h) Parametr okrela informacj jaka wywietla si na wywietlaczu przy podczonym zegarze RTC. Data RTC U%yj klawisza do ustawienia pozycji kursora i klawisza do zwikszania wartoci Czas RTC U%yj klawisza do ustawienia pozycji kursora i klawisza do zwikszania wartoci JDzyk Domylny: English Dostpne opcje: English, Spanish, French, German, Italian, Norwegian, Portugese, Swedish, Danish, Spanish2, Dutch, Finnish, Japanese. 19

20 Parametry sieciowe (opcje dostdpne z ZNet PrintServer II lub Wireless Printserver) Sposób kontroli parametrów sieciowych LOAD IP FROM Domylny: PRINTER Dostpne opcje: PRINTER, PRINTSERVER Sprawdzanie pod4=czeni printserver a WIRED PS CHECK Domylny: NO Dostpne opcje: YES, NO Protokó4 IP Domylny: All IP PROTOCOL Dostpne opcje: All, gleaning only, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP/BOOTP, PERMANENT Okrela protokó przyznania numeru IP przez serwer (Dynamic) Adres IP IP ADDRESS Pozwala na zmian adresu IP przez u%ytkownika w trybie Permanent przyznawania konfiguracji IP. Maska podsieci SUBNET MASK Pozwala na zmian maski podsieci przez u%ytkownika w trybie Permanent przyznawania konfiguracji IP. DomyElny router DEFAULT GATEWAY Pozwala na zmian domylnej bramki przez u%ytkownika w trybie Permanent przyznawania konfiguracji IP. MAC ADDRESS Podgl=d adresu MAC ESSID Podgl=d ESSID Tryb authentykacji AUTH TYPE Domylny: OPEN Dostpne opcje: OPEN, SHARED LEAP MODE Tryb protoko4u LEAP (karty CISCO) Domylny: OFF Dostpne opcje: OFF, ON ENCRYPTION MODE Protokó4 szyfrowania Domylny: OFF Dostpne opcje: OFF, 40-bit, 128-bit ENCRYPTION INDEX Klucz szyfruj=cy Domylny: 1 Dostpne opcje: 1, 2, 3, 4 RESET NETWORK Restart karty radiowej (lub printserwera) 20

21 Konserwacja drukarki Czyszczenie Drukarka wymaga okresowego czyszczenia. Sposoby konserwacji poszczególnych czci drukarki zawiera poni%sza tabela. Wikszo podzespoów urzdzenia nale%y czyci przy pomocy mikkiej szmatki nasczonej alkoholem iso-propylowym o st%eniu 90% (10% wody destylowanej) CzDEF Metoda Czaso-okres Gowica drukujca Alkohol Po wydrukowaniu ka%dej rolki etykiet (po Waek dociskajcy Alkohol okoo 180 m tamy z etykietami) przy Czujnik etykiet StrumieK powietrza wydruku termicznym. Droga tamy z etykietami Alkohol Czujnik kalki StrumieK powietrza Po zu%yciu rolki z kalk przy wydruku termotransferowym Droga kalki Alkohol Obcinacz Papier cigy?rodek rozpuszczajcy klej podkadu Po wydruku rolki Etykiety z Alkohol i strumiek powietrza Po wydruku 3, 4 rolek z etykietami przerwami Próg wyjciowy drukarki Alkohol Raz na miesic Czujnik wydrukowanej etykiety StrumieK powietrza Raz na sze miesicy UWAGA: Do czyszczenia nale=y u=ywa> mi4kkich 5ciereczek. Nie nale=y czy5ci> drukarki ostrymi materia'ami i narz4dziami. Mo=e to spowodowa> uszkodzenie drukarki i utrat4 gwarancji. Czyszczenie obudowy Obudowa powinna by czyszczona mikk ciereczk. Nie nale%y u%ywa ostrych i silnych rodków czyszczcych. Dozwolone s agodne detergenty i substancje do czyszczenia komputerów. Czyszczenie wn4trza Wntrze drukarki nale%y czyci po ka%dej wymianie mediów. Nale%y usun kurz, przyklejone etykiety oraz inne zanieczyszczenia. Wntrze najlepiej czyci pdzlem lub spr%onym powietrzem. 21

22 Czyszczenie g'owicy i wa'ka dociskowego Niezwykle istotne jest utrzymanie w czystoci gowicy drukujcej. Czysto gowicy ma decydujcy wpyw na jako wydruku. Wykonujc czyszczenie gowicy drukarka mo%e pozosta wczona. Pozwoli to zachowa w pamici urzdzenia wszystkie przesane informacje i ustawienia. 1. Otworzy obudow drukarki. 2. Podnie mechanizm drukujcy przez nacinicie spustu. 3. Usun tam z etykietami i kalk. 4. Odchyli maksymalnie do tyu mechanizm drukujcy. 5. Przy pomocy mikkiej szmatki Czyszczenie p'ytki zatrzaskowej (Snap Plate) 1. Wyjmij pytk tak jak to jest pokazane na rysunku. 2. Wyczy pytk alkoholem iso-propylowym i mikk ciereczk. 3. Zainstaluj pytk z powrotem. nasczonej alkoholem isopropylowym wyczyci gowic drukujc. 6. Wyczyci gumowy waek dociskajcy przy pomocy szmatki nasczonej alkoholem. Waek mo%na obraca rcznie. 7. Zainstalowa ponownie tam z etykietami i kalk. 8. Zamkn obudow drukarki Czyszczenie obcinacza Jeli w obcinaczu nastpi zator nale%y usun resztki etykiety z zewntrznych czci no%a. Jeli wymagane jest bardziej dokadne czyszczenie skontaktuj si z autoryzowanym serwisem BCS Polska 22

23 Komunikacja Z4=cze szeregowe Z4=cze równoleg4e Z4=cze USB 2.0 Zcze USB w drukarce jest wersji 2.0 (kompatybilne z wersj 1.0 i 1.1). 23

Drukarka etykiet Zebra serii 105SL

Drukarka etykiet Zebra serii 105SL Drukarka etykiet Zebra serii 105SL INSTRUKCJA UYTKOWNIKA WWW. DRUKARKI ETYKIET, ETYKIETY, TASMY Budowa drukarki... 3 Elementy drukarki... 3 Panel czo5owy... 3 Media... 5 Typy mediów... 5 7adowanie mediów...

Bardziej szczegółowo

Drukarka etykiet Zebra serii X844-Z

Drukarka etykiet Zebra serii X844-Z Drukarka etykiet Zebra serii X844-Z INSTRUKCJA UYTKOWNIKA POMOC TECHNICZNA 018 44 00 777 Budowa drukarki... 3 Elementy drukarki... 3 Akcesoria... 4 Media... 5 Typy mediów... 5 Ładowanie mediów... 6 Wydruk

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ten dostarcza użytkownikowi wszystkich informacji potrzebnych do obsługi któregokolwiek z urządzeń typu Z4M albo Z6M.

Przewodnik ten dostarcza użytkownikowi wszystkich informacji potrzebnych do obsługi któregokolwiek z urządzeń typu Z4M albo Z6M. Przewodnik ten dostarcza użytkownikowi wszystkich informacji potrzebnych do obsługi któregokolwiek z urządzeń typu Z4M albo Z6M. ZPL II przewodnik programowania cz1 i cz II prowadzi przez proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Drukarki Zebra Z4M / Z6M. Instrukcja użytkownika

Drukarki Zebra Z4M / Z6M. Instrukcja użytkownika Drukarki Zebra Z4M / Z6M Instrukcja użytkownika Kalibrowanie drukarki Cel Skalibrowanie drukarki. Zweryfikowanie tego, czy drukarka ma prawidłowe ustawienia, poprzez wydrukowanie testowej etykiety. UWAGA:

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkownika Drukarka LP/TLP 2844 Spis Tre ci

Instrukcja u ytkownika Drukarka LP/TLP 2844 Spis Tre ci WWW.EXALT.PL Drukarka Zebra Eltron LP/TLP 2844 Instrukcja U ytkownika Spis Tre ci Spis Tre ci...2 Ogólne ostrze enia i uwagi...3 Instalacja i uruchamianie drukarki...4 Rozpakowanie drukarki...4 Elementy

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Xi4 Skrócony opis Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Elementy drukarki Rysunek zawiera opis elementów

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

170PAX4 Skrócony opis

170PAX4 Skrócony opis 170PAX4 Skrócony opis Niniejszy opis zawiera podstawowe instrukcje ładowania i obsługi drukarki. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika. Treść Widok drukarki z zewnątrz.................................................

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

PHANTOM !"#$%&'()*+,**-*"#.-*"*+ Spis tre!ci. V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15

PHANTOM !#$%&'()*+,**-*#.-**+ Spis tre!ci. V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15 PHANTOM!"#$%&'()*+,**-*"#.-*"*+ V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15 Spis tre!ci!"#!$%&'()#*******************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. 05SL Skrócony opis Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Widok zewnętrzny Rysunek Zewnętrzny widok drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

110PAX4/R110PAX4 Skrócony opis

110PAX4/R110PAX4 Skrócony opis 110PAX4/R110PAX4 Skrócony opis Niniejszy opis zawiera podstawowe instrukcje ładowania i obsługi drukarki. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika. Treść Widok drukarki z zewnątrz.................................................

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów.

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Sposób konfiguracji ustawień sieciowych dekoderów zależy od rodzaju zastosowanego połączenia sieciowego. W sieciach z routerem dekodery mogą pobrać

Bardziej szczegółowo

SATO POLSKA. Drukarka M8400RVe. Najczęściej Zadawane Pytania

SATO POLSKA. Drukarka M8400RVe. Najczęściej Zadawane Pytania SATO POLSKA Drukarka M8400RVe Najczęściej Zadawane Pytania M8400RVe FAQ Spis treści 1. Pytania ogólne... 1 Co otrzymam wraz z drukarką SATO M8400RVe?... 1 Jakie opcje posiada M8400RVe?... 1 Czy jest wersja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort:

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Poniższa instrukcja dotyczy następujących modeli z rodziny serwerów portów szeregowych: -NPort DE-211 -NPort DE-311 - NPort DE-311M - NPort 5100 cała

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

1. Prowadzenie papieru... 2. 2. Klawisze sterujące... 3. 3. Ekrany Sterownika... 4. 4. Ustawienia sterownika... 7. 4.1 Klawisze sterujące...

1. Prowadzenie papieru... 2. 2. Klawisze sterujące... 3. 3. Ekrany Sterownika... 4. 4. Ustawienia sterownika... 7. 4.1 Klawisze sterujące... 1. Prowadzenie papieru... 2 2. Klawisze sterujące... 3 3. Ekrany Sterownika... 4 4. Ustawienia sterownika... 7 4.1 Klawisze sterujące... 7 4.2 Ekrany MENU sterownika... 8 5. Instrukcja uruchamiania rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

KERN YKB-01N Wersja 2.2 11/2011 PL

KERN YKB-01N Wersja 2.2 11/2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Drukarka termiczna KERN YKB-01N

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Tachograf Cyfrowy EFAS. Polski. Prawa autorskie. Wa na uwaga: Producent:

Instrukcja obs ugi. Tachograf Cyfrowy EFAS. Polski. Prawa autorskie. Wa na uwaga: Producent: Instrukcja obsugi Tachograf Cyfrowy EFAS Prawa autorskie adna cz niniejszej instrukcji nie moe by zmieniona bez pisemnej zgody firmy intellic GmbH. Firma intellic GmbH nie ponosi odpowiedzialnoci za niniejsz

Bardziej szczegółowo

Zebra R110Xi/R170Xi Skrócony Opis

Zebra R110Xi/R170Xi Skrócony Opis Zebra R110Xi/R170Xi Skrócony Opis Skrócony opis urządzenia R110Xi/R170Xi zawiera podstawowe informacje na temat instalacji i obsługi drukarki, a także opis prostych regulacji wykonywanych przez operatora.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo