Analiza źródeł zastanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza źródeł zastanych"

Transkrypt

1 Projektwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza źródeł zastanych wykonana w ramach projektu Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych. Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Zespół projektowy

2 Spis treści Wstęp Rynek pracy sektora usług i handlu Europa i USA Polska Region łódzki Poziom zatrudnienia w sektorze usług i handlu dane statystyczne System edukacji dla rynku pracy sektora usług i handlu System edukacji w Europie i USA, kwalifikacje absolwentów Szkolnictwo zawodowe w Polsce System edukacji regionu łódzkiego Szkoły zawodowe o profilu ekonomiczno handlowym dane statystyczne Wnioski Bibliografia Załącznik 1 Lista szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego kształcących na kierunkach ekonomiczno handlowych w roku szkolnym 2011/

3 Wstęp Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych. Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Niniejsza analiza została opracowana w ramach projektu Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych. Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza źródeł zastanych (inaczej desk research) jest to a badawcza polegająca na znalezieniu i opracowaniu istniejących dostępnych danych pochodzących z różnych źródeł, jak raporty analityczne, zestawienia danych statystycznych, prasa naukowa i popularna, Internet oraz, w tym przypadku, programy nauczania oraz wzajemna ich weryfikacja w celu wyciągnięcia wniosków i dalszych badań 1. Celem analizy jest zbadanie aktualnej sytuacji na łódzkim rynku kształcenia zawodowego i rynku pracy, głównie sektora ekonomiczno handlowego, poprzez zgromadzenie i ocenę dokumentów, danych i wiedzy pozwalających na uzyskanie informacji między innymi o kapitale ludzkim i rozwoju społecznym Polski i regionu łódzkiego z uwzględnieniem zależności miedzy edukacją i rynkiem pracy, migracji na polskim i regionalnym rynku pracy, perspektywach zatrudnienia, stanie rozwoju szkolnictwa zawodowego, zawodach nadwyżkowych i deficytowych, dopasowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, losach absolwentów, a także wybranych programów kształcenia w obszarach i handlu. Analiza źródeł zastanych zostanie włączona do raportu Rynek edukacyjny vs. rynek pracy w województwie łódzkim, a także posłuży do ułożenia kwestionariuszy do badań jakościowych, które realizowane będą w ramach projektu w kolejnych zadaniach. Będą to badania na próbie 50 nauczycieli kształcenia zawodowego wykładających przedmioty ogólne oraz 50 nauczycieli wykładających przedmioty stricte zawodowe w szkołach kształcących młodzież w zawodzie sprzedawcy oraz a handlowca i a ekonomisty. Badania te pozwolą zebrać informacje dotyczące mocnych i słabych stron obowiązujących programów nauczania i form kształcenia przyszłych sprzedawców, ekonomistów i handlowców. Jednocześnie przeprowadzone zostanie badanie jakościowe wśród przedsiębiorców zatrudniających absolwentów wspomnianych wyżej wymienionych kierunków na próbie 80 osób, które umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania do pracy absolwentów szkół zawodowych ww. kierunków, poziomu umiejętności praktycznych oraz ich mocnych i słabych stron. Pośrednio przyczyni się również do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim jest wzmocnienie potencjału szkół zawodowych (zasadniczych szkół zawodowych i ów) kształcących na potrzeby sektora ekonomicznego i handlowego w woj. łódzkim poprzez wskazanie działań, które pozwolą na dostosowanie oferty kształcenia ww. szkół do potrzeb regionalnego rynku pracy. 1 pmr.com/pl/metodologie i desk research (z dn ). 3

4 1. Rynek pracy sektora usług i handlu. 1.1 Europa i USA. W raportach Globalne trendy zatrudnienia oraz Globalne trendy zatrudnienia dla młodych: aktualizacja , opracowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy, przedstawiono między innymi aktualną sytuację na rynku pracy w krajach rozwiniętych i Unii Europejskiej oraz w środkowej i południowo wschodniej Europie, i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Kraje rozwinięte i Unia Europejska w ciągu ostatnich kilku lat doświadczyły znacznego pogorszenia się zarówno warunków ekonomicznych, jak i sytuacji na rynku pracy wraz z jednoczesnym, znacznym wzrostem deficytów budżetowych i długów publicznych. Ponieważ wszystkie kraje rozwinięte i UE mają wysoki poziom zatrudnienia i większość ma kompleksowe świadczenia z ubezpieczenia społecznego, ekonomiczne krachy zazwyczaj prowadzą do wzrostu bezrobocia, a także do stanu niedostatecznego zatrudnienia i pracy na niepełny wymiar etatu. Trendy udziału w sile roboczej nasilają różnicę we wpływie między płciami, gdzie zatrudnienie mężczyzn spadało z 69% w 2007 do 68,4% w 2009 w porównaniu do wzrostu zatrudnienia kobiet w tym samym okresie z 52,7% na 53,1%. Całkowity poziom zatrudnienia w regionie zmalał w latach o ponad 8 mln, w tym 7,8 mln wśród mężczyzn i 0,8 mln wśród kobiet. Ten większy wpływ na zatrudnienie mężczyzn jest związany z sektorami, które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys, w tym na przykład sektor budowlany i usługi finansowe, które charakteryzują się największym udziałem zatrudnienia mężczyzn. W latach zatrudnienie w przemyśle spadło o9,5 mln przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia w sektorze usług o 2,7 mln. Powyższe dane wskazują, że wzrost bezrobocia wśród młodych, który miał miejsce w regionie krajów rozwiniętych i krajów UE, zwyczajnie nie obrazuje skali problemu w kategoriach danych dotyczących możliwości zatrudnienia. W latach bezrobocie wśród młodych wzrosło z 12,4% w 2007 do 17,4% w 2009, i dalej do 18,2% w 2010 roku. Dane dotyczące spadku poziomu bezrobocia w poszczególnych krajach Europy, USA i Japonii w poszczególnych grupach wiekowych dokładniej obrazują Wykresy 6 i 7 zawarte w części 1.4. W regionie krajów rozwiniętych i krajów UE zatrudnienie w usługach przewyższyło zatrudnienie w rolnictwie w 2001 roku i od tego czasu luka między nimi rośnie. Całkowity poziom zatrudnienia w sektorze usług osiągnął dla regionu krajów rozwiniętych i krajów UE poziom 1,317 mld osób w 2009 roku, to jest 300 mln osób od 1999 roku. W sektorze usług pracuje więcej kobiet niż mężczyzn (w ,85 kobiet i 40,7% mężczyzn). Z kolei kraje centralnej i południowo wschodniej Europy (nie wchodzące w skład Unii Europejskiej) oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw doświadczyły jednego z największych szoków ekonomicznych podczas globalnego kryzysu. Bezrobocie wśród młodych osób urosło bardziej niż w jakimkolwiek innym rozwijającym się regionie Europy w 2 ILO, Global Employment Trends 2011, Geneva 2011, dgreports/ dcomm/ publ/documents/publication/wcms_ pdf ( ). 3 ILO, Global Employment Trends for Youth: Update 2011, Geneva 2011, ed_emp/ emp_elm/ trends/documents/publication/wcms_ pdf ( ) 4

5 2009 roku, o 3,2% w tej grupie wiekowej i odpowiednio jedna na pięć aktywnych ekonomicznie młodych osób była w 2010 roku bezrobotna. Poziom bezrobocia wśród w 2010 roku zmalał do 18,9%, mimo to tak wysoki poziom bezrobocia może mieć niszczące długoterminowe implikacje. Rządy państw nie zamykają oczu na te zagrożenia. Aktywnie szukają rozwiązań stymulujących wzrost zatrudnienia i efektywność inwestycji w młode osoby. Interwencje skupiają się na następujących polach: niedopasowanie kwalifikacji: programy mające na celu zminimalizowanie niedopasowania kwalifikacji technicznych wśród młodych osób, takich jak: programy szkoleń zawodowych, doszkalanie bezrobotnych lub zniechęconych młodych osób, schematy szkoleniowe w miejscu pracy, stworzenie lub ulepszenie systemów stażowych, programy szkoleń z przedsiębiorczości, programy szkoleniowe z kwalifikacji miękkich i dostosowawczych dla młodych osób niepełnosprawnych, łączenie pracodawców z instytucjami edukacyjnymi. nieodpowiednie dopasowanie zawodowe: programy zbierające istotne informacje o rynku pracy i dostępie do sieci dla tych, którzy szukają pracy, np. rozwój publicznych agencji pośredniczących w procesie zatrudnienia lub subsydiowanie prywatnych agencji pośredniczących w procesie zatrudnienia. zła sygnalizacja obecności na rynku pracy: programy zapewniające, że osoby po raz pierwszy poszukujące pracy efektywnie zasygnalizują swoje kwalifikacje pracodawcom, np. systemy certyfikacji kwalifikacji. silne systemy informacyjne rynków pracy: wsparcie w zbieraniu danych, analizie i rozpowszechnianie wśród krajowych biur statystycznych i innych twórców opracowań dotyczących rynku pracy oraz wsparcie w umacnianiu powiązań instytucjonalnych między twórcami o osobami korzystającymi z opracowań dotyczących rynku pracy i analiz systemowych. bariery dotyczące zbyt wolnego wzrostu liczby miejsc pracy: programy, które mają być bodźcem zwiększającym liczbę tworzonych miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, programy robót publicznych i zachęty podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudnią osoby długotrwale bezrobotne. Raport Globalne trendy zatrudnienia. Od mitów do faktów 4 omawia trzy ostatnio opisane w teoriach gospodarczych kwestie, które potencjalnie mogą mieć duże konsekwencje dla prawodawców w krajach rozwijających się. Te kwestie to: rozmiar zysków z alokacyjnej wydajności powiązanej z liberalizacją handlu zależy od ustawienia instytucjonalnego, ekspozycja na handel międzynarodowy może mieć wpływ na zbiorczy poziom zatrudnienia i w związku z tym też na poziom bezrobocia, ekspozycja na handel międzynarodowy może mieć wpływ na wzrost nierówności w płacach zarówno w biednych, jak i bogatych krajach. Analiza zbiorczych danych opisana w raporcie pokazuje ciekawe trendy, które jednak nie potwierdzają wprost powyższych teoretycznych prognoz. Te trendy to: kraje rozwijające znacząco zredukowały taryfy przemysłowe w ciągu ostatniej dekady, 4 Jansen M., Peters R., Salazar Xirinachs J. M., Trade and employment From myths to facts, ILO, Geneva 2011, ed_emp/documents/publication/wcms_ pdf ( ). 5

6 dwie trzecie osób zatrudnionych w przemyśle znajduje się w krajach rozwijających się (którym przewodzą Chiny), liberalizacja handlu nie jest skorelowana ze zmianami w wynagrodzeniach czy poziomie zatrudnienia. Z jednej strony przegląd badań na poziomie krajowym daje pewien obraz, który częściowo wspiera te teoretyczne prognozy. W szczególności, w Brazylii, Południowej Afryce i Stanach Zjednoczonych liberalizacja handlu była powiązana ze spadkiem zatrudnienia w sektorze przemysłowym. W dodatku ostatnie prace dotyczące handlu sugerują, że następuje silna relokacja pracowników z sektora produkcyjnego do sektora usług oraz oddolny nacisk na płace mierzony na poziomie zawodowym badany w krajach ojczystych pracowników. Z kolei kraje czasowego pobytu, będące miejscem pracy zarobkowej wydają się czerpać korzyści. Szczególnie ma to miejsce, gdy państwo będące miejscem pracy jest krajem rozwijającym się. Pensje w międzynarodowych przedsiębiorstwach są wtedy zazwyczaj wyższe niż te w firmach w kraju ojczystym. Te spostrzeżenia sugerują, że badania przeprowadzane uprzednio skupiają się tylko na wynikach rynku pracy w sektorze dóbr zbywalnych 5 i omijają pozostałą część, czyli dobra niezbywalne 6. Wzrost zatrudnienia w sektorze dóbr zbywalnych sugeruje także wzrost zatrudnienia w sektorze dóbr niezbywalnych lub zmian w poziomie bezrobocia, lub obu na raz. Te zmiany między sektorami są prawdopodobnie związane ze zmianami w płacach, które zostały pominięte przez uprzednio przeprowadzane badania i skupiały się tylko na sektorze produkcji. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że wynagrodzenia tych osób, które pozostały zatrudnione w sektorze produkcyjnym zwiększą się. Kolejnym spostrzeżeniem jest to, że wpływ jaki miała liberalizacja handlu na zatrudnienie różni się niezmiernie w poszczególnych krajach. Inna jest także jakość pracy w konkretnych zawodach w kontekście wysokości płac oraz możliwości i pewności zatrudnienia. Ostanie spostrzeżenie dotyczy tego, że zmiany przesunięcie zatrudnienia w produkcji z krajów rozwiniętych do rozwijających się, prawdopodobnie osłabiła siłę przetargową pracowników w krajach rozwiniętych. Wszystkie powyższe uwagi mają potencjalnie duży wpływ na przyszłą politykę i ponadto nie wpływają pozytywnie na wizerunek związków między handlem a miejscami pracy w krajach rozwijających się. W związku z tym istnieje potrzeba dalszego badania doświadczeń państw, które pozwolą w przyszłości zminimalizować potencjalne negatywne wpływu liberalizacji handlu na zatrudnienie. W powyższym raporcie omówiony został także poważny problem zatrudnienia w gospodarce nieformalnej, czyli w tzw. szarej strefie, wpływ jaki wywarła liberalizacja handlu na tą strefę zatrudnienia oraz jak gospodarka nieformalna wpływa na potencjał kraju do osiągania korzyści z handlu międzynarodowego. Na potrzeby tego raportu za termin gospodarka nieformalna uważa się wszelkie aktywności gospodarcze pracowników i inne podmioty gospodarcze, które nie podlegają lub nie podlegają dostatecznie uregulowaniom formalnym, w tą wchodzą również osoby samozatrudnione w gospodarce nieformalnej oraz prace opłacaną w ramach nieformalnych zawodów. 5 Ang. tradablegoods inaczej dobra handlowe, za takie dobra uznaje się dobra konsumpcyjne oraz czynniki produkcji, które są podstawą obrotu na rynkach międzynarodowych, a ich wymiana wywiera wpływ na saldo handlu zagranicznego danego kraju. 6 Ang. untradeablegoods inaczej dobra niehandlowe, to pozostałe dobra konsumpcyjne i czynniki produkcji, szczególnie o znaczeniu lokalnym, włączając w ten zakres efekty zewnętrzne i dobra publiczne. 6

7 Ponad 80% pracowników w krajach z niskim PKB, 40% pracowników w krajach ze średnim PKB i 15% w krajach wysokim PKB jest zatrudnionych w gospodarce nieformalnej. Podczas gdy te wartości są stałe lub w niektórych regionach (np. Azja, w tym Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Sri Lanka i Tajlandia) lekko rosną, to udział handlu wrósł dramatycznie wszędzie w ostatnich dekadach. Praca w domu, prace fragmentaryczne, podwykonawstwo i outsourcing były przez lata uznawanym instytucjonalnie sposobem na uniknięcie przez pracodawców kosztów przestrzegania przepisów prawa pracy poprzez przesunięcie ryzyka i różnych zobowiązań socjalnych z dala od spółki macierzystej. Jednakże współcześnie następuje bezprecedensowy wzrost w zatrudnieniu pracowników dorywczych posiadających umowy, pozbawiające ich należnych praw i mających okropne warunki pracy. Wiele z analiz wskazuje, że liberalizacja handlu prowadzi do wzrostu nieformalnej gospodarki. Mniej jasny jest wpływ na pensje w gospodarce nieformalnej i zależy od przyjęcia pewnych założeń w modelu. Jednym z elementów krytycznych jest mobilność kapitału. Jeśli kapitał może przepływać miedzy sektorami formalnym a nieformalnym, liberalizacja handlu będzie prawdopodobnie prowadzić do zwiększenia wynagrodzeń w gospodarce nieformalnej. Z drugiej strony, powstaną naciski na wynagrodzenia, jeśli ten kapitał nie będzie mobilny. Wiele badań ekonometrycznych, szczególnie z Południowej Ameryki potwierdza statystycznie znaczący związek między handlem a nieformalnością. Regulacje dotyczące liberalizacji (mające wpływ na strukturę kosztów w firmie ich minimalizację) mogą mieć wpływ na decyzje firm o outsourcingu części swoich działań podmiotom funkcjonującym w ramach szarej strefy gospodarki nieformalnej (kraje UE powinny rozwinąć politykę dotyczącą wsparcia podmiotów funkcjonujących w ramach szarej strefy) w celu formalizacji ich działań. Próba wypracowania równowagi między gospodarką nieformalną i formalną powinna być poprzedzona dokładnymi analizami w zakresie wpływu tej pierwszej na drugą. Można w związku z tym konkludować, że struktura handlu, możliwości zaopatrzenia, detale związane ze scenariuszem liberalizacji i inne szczególne okoliczności, takie jak warunki rynku pracy, determinują kierunek wpływu handlu na zatrudnienie. W krajach, gdzie poprzez odpowiednie regulacje w ramach rynku pracy ułatwiane są procesy dostosowawcze, obniżane są bariery administracyjne, zwiększana jest mobilność kapitału i pewne formy integracji handlu regionalnego (krajowego), może to być również jednak jeden z czynników, które mogą wesprzeć formalizację gospodarki nieformalnej. Jednakże w pewnych przypadkach reformy handlu poprawiły powiązania między formalną a nieformalną gospodarką i to na korzyść nieformalnych pracowników (np. w wydzielonych strefach przetwórstwa wywozowego). Mimo że relatywnie niska produktywność gospodarki nieformalnej pozostaje dużym problemem, jej dynamika i elastyczność może pomóc krajom, które zaadaptują nową rzeczywistość, w których gospodarka nieformalna stanowi dużą część PKB i zatrudnienia. W związku z tym kraje powinny rozwinąć politykę dotyczącą gospodarki nieformalnej, poprzedzoną dokładnymi analizami dotyczącymi zdefiniowania efektów gospodarki nieformalnej i próbą wypracowania odpowiedniej równowagi miedzy gospodarkami formalna a nieformalną. W trakcie opracowywania takich analiz, a następnie wprowadzania odpowiednich regulacji prawnych trzeba wziąć pod uwagę również krajowe prawo podatkowe, handlowe, socjalne i pracy, systemy edukacyjne i wiele innych. Wsparcie nieformalnych przedsiębiorstw poprzez szkolenia, kredyty i marketing będzie prowadziło do zrównoważonego wzrostu, co jest niezmiernie ważne ze względu na to, że gospodarka 7

8 nieformalna przyczynia się w dużej części do PKB. Trzeba również pamiętać, żeby poprawiać obraz pracowników w gospodarce nieformalnej w oczach instytucji formalnych, w tym tych odpowiedzialnych za szkolenia i kredyty, a także trzeba dopracować prawa pracownicze, żeby odpowiednio chroniły nieformalną siłę roboczą. Trzeba również ułatwić przejście ze sfery nieformalnej do formalnej, na przykład poprzez obniżenie barier administracyjnych. Raport Polaryzacja rynku pracy i elementarnych zawodów w Europie. Chwilowa czy długoterminowa zmiana? 7 wskazuje, że mimo iż globalizacja głównie indukuje wzrost starych wzorców zmian, związanych z nowymi technologiami i czynnikami geopolitycznymi, to wspólne doświadczenie większości państw europejskich pokazuje, że spada zatrudnienie w handlu i jednocześnie gwałtownie rośnie zatrudnienie w pozostałych usługach zarówno w tradycyjnych, jak i w nowo rozwijających się branżach. Nagły wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników w państwach europejskich we wszystkich sektorach, zawodach jest jednym z głównych trendów widocznych w ostatnich dekadach. Podobny wzorzec obserwuje się w ostatniej dekadzie w strukturze zawodowej gospodarki jako całości, objawiając potrzebę pewnego rodzaju polaryzacji zawodowej. W szczególności dane z badania dotyczącego siły roboczej 8 Eurostatu pokazują wysoki wzrost zatrudnienia w zawodach na najwyższym końcu spektrum (czyli pracowników wysoko wykwalifikowanych, takich jak specjaliści, dyrektorzy itd.), spadek zatrudnienia w zawodach znajdujących się na środkowych pozycjach (jak rzemieślnicy, wykwalifikowani robotnicy rolni) oraz wzrost na najniższym szczeblu spektrum, w zawodach elementarnych (robotnicy, górnicy).wymiar i intensywność tych trendów będą się różnić między krajami, sektorami, a nawet między konkretnymi zawodami w głównych grupach zawodów elementarnych. Będzie to bardziej widoczne w krajach, które są ciągle w trakcie procesu przechodzenia na gospodarkę usługową. 7 CEDEFOP, Labour market polarisation and elementary occupations in Europe Blip or long term trend?, Working Paper No 9, Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011, ( ). 8 Ang. Labour Force Survey (LFS). 8

9 Wykres 1 Przewidywana zmiana w udziale zatrudnienia w strukturze zawodowej dla UE 27 w latach % -0,3% 0,5% -2.6% Źródło: OECD Wysoko wykwalifikowani Wykwalifikowani, pracujący umysłowo Wykwalifikowani, pracujący manualnie Elementarne Wykres 2 Trendy w udziale poszczególnych w UE 27 w latach Źródło: Eurostat Pewne przewidywalne zmiany socjoekonomiczne (starzenie się, rozpady rodzin, większa aktywność kobiet, rosnące nierówności dochodów, zmiany w stylu życia, wzrost ekonomiczny) będą nadal zwiększać znaczenie pewnych sektorów i grup specjalistów, które zazwyczaj wymagają wykształcenia wyższego niż obowiązkowy poziom nauki. Jednak nie 9

10 będą to kwalifikacje formalne, szczególnie nie w usługach osobistych. Rosnące zapotrzebowanie na ogólne lub miękkie kwalifikacje i pracę emocjonalną 9 mogą stanowić tego dowód. Wiele branż usługowych, takich jak opieka społeczna ale także usługi frontowe, centra telefoniczne, salony piękności, itd. często wymagają umiejętności związanych ze skuteczną komunikacją i rozwiązywaniem problemów, a także rozwinięciem empatycznych relacji między dostawcą usług a klientem. Miękkie i ogólne kwalifikacje mogą również często być utożsamiane z wyższą edukacją, jednakże edukacja i szkolenia zawodowe powinny być uważane za bardziej efektywny kosztowo sposób utrzymania pracowników na bieżąco z szybko zmieniającymi się wymaganiami, które charakteryzują poszczególnie zawody. Postęp technologiczny i zmiana treści stosunków pracy wydają się grać mniejszą rolę, a same innowacje jakościowe 10 mają mało wspólnego z technologią. Z drugiej strony, mimo że hipoteza rutynizacji 11 wydaje się być potencjalnie najbardziej znacząca w kwestii polaryzacji zawodowej, dotyczącej w największym stopniu zawodów elementarnych, to inne czynniki wydają się to lepiej tłumaczyć. Po pierwsze 70% wzrostu zatrudnienia wśród wysoko wykwalifikowanych elementarnych pracowników należy do pracowników zza granicy. Po drugie zatrudnienie w gospodarstwach domowych 12 to jedyny rosnący sektor prywatny, gdzie udział zawodów elementarnych rośnie i nie ma tam miejsca polaryzacja. Obie te sfery są ze sobą powiązane, gdzie rynek pracy jest szczególny, a regulacje prawne dość niskie. Regulacje dotyczące imigracji, elastyczne godziny pracy, niezarejestrowana praca i samozatrudnienie to czynniki, które mogą modyfikować możliwe koszty pracy. Jeśli chodzi o zawody podstawowe, to segmentacja rynku pracy i segregacja tych zawodów sprawiają, że są one określane jako kiepskie (niskie płace, mało możliwości, żadnych korzyści), nawet jeśli tak być nie powinno. Prawdopodobnie lepsze i bardziej dokładne regulacje dotyczące rynku pracy i migracji mogłyby zredukować liczbę nisko opłacanej siły roboczej, która nie ma innej opcji niż pracować przy prostych pracach. To by zachęciło pracodawców do zmiany produkcji na takie, które wykorzystują wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz do polegania na bardziej kapitałochłonnych metodach produkcji. W konsekwencji, udział zawodów elementarnych w pewnych branżach spadłby. Konkretne regulacje prawne, w tym dotyczące edukacji i szkoleń zawodowych, mogą prowadzić do podwyższenia poziomu zawodowego w przyszłości i przeciwdziałać trendowi polaryzacyjnemu. W przypadku braku nowych regulacji i zmian instytucjonalnych, liczba miejsc pracy w zawodach elementarnych prawdopodobnie będzie rosła, co sprawi, że będą jeszcze mniej atrakcyjne dla lokalnej populacji. 9 Praca, w której oczekuje się w ramach wykonywanych obowiązków okazywania pewnych emocji. Celem okazywanych emocji mają być osoby obsługiwane przez pracownika, np. klient, pacjent. Przykładem takiego zawodu jest np. pielęgniarka, fryzjerka, sprzedawca. 10 Ang. qualitative innovation innowacja polegająca na tym, że nowy produkt/usługa/proces wyróżnia się pod względem swoich cech jakościowych od wszystkich znanych i powszechnie stosowanych na rynku rozwiązań. 11 Ang. routinisationhypothesis zastąpienie pracy ludzkiej w zadaniach rutynowych technologią. 12 Ang. privatehousehold, np. sprzątaczki, opiekunki, ogrodnicy itd. 10

11 Celem raportu Jaką to robi różnicę? Rezultaty wpływu Europejskiej Strategii Zatrudnienia na proces przejścia z edukacji do pracy 13 jest porównanie działania rynków pracy krajów członkowskich na początku procesu lizbońskiego w roku 2000 oraz w roku 2008, w tym ocena efektów, jakie wywarła Europejska Strategia Zatrudnienia na rynek pracy osób w wieku w krajach EU 15 w ostatniej dekadzie. Wraz z Europejską Strategią Zatrudnienia 14 uchwaloną w 1998 roku i celami strategii lizbońskiej dotyczącymi edukacji i szkoleń, które weszły w życie w 2000 roku, Unia Europejska zaczęła się skupiać się na młodych ludziach i ich szansach wkroczenia, i odniesienia sukcesu na rynku pracy. Instrumentem politycznym była Otwarta Metoda Koordynacji 15, która miała na celu przeanalizowanie krajowych ram instytucjonalnych podczas formułowania wspólnych celów osiąganych przez wykorzystanie różnych polityk. Jeśli chodzi o efekty EES w różnych krajach, to różnią się one tak samo, jak różne są ramy instytucjonalne dotyczące polityk ustanowionych przez narodowe władze. Jednak można zaobserwować pewnie ogólne trendy. Od samego początku EES skupiała się na bezproblemowym włączeniu młodych ludzi w proces zatrudnienia, ponieważ bezrobocie wśród młodych osób jest nieprzyjemnym zjawiskiem obecnym we wszystkich krajach europejskich. Dla doświadczającej nieudanej integracji z rynkiem pracy, można oczekiwać długofalowych negatywnych skutków. Przede wszystkim ze względu na zmianę demograficzną, duża rzesza niezintegrowanych młodych ludzi możne stwarzać potencjalne zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. Zgodnie z danymi z instytucji z różnych krajów Europy, przejście ze szkoły do pracy odbywa się w bardzo różny sposób. Nie tylko przejawia się to w różnych poziomach bezrobocia wśród młodych ludzi, ale także w różnych ścieżkach, które obierają osoby opuszczające szkołę i wkraczające na rynek pracy. To przejście zależy od wielu aspektów systemów edukacyjnych i szkoleniowych, m. in. stopnia standaryzacji, stratyfikacji 16 czy specyfiki kształcenia zawodowego, a także systemów pracy, w tym poziomu ochrony zatrudnienia. Trzeba także wziąć pod uwagę ogólne warunki rynku pracy, które są ciągle różne, mimo wspólnego rynku w UE. Działania programowe różnią się także między krajami, nawet jeśli ogólna polityka rynku pracy jest sterowana odgórnie z poziomu unijnego. Osią strategii przeciwko bezrobociu młodych osób jest zwiększenie elastyczności rynku pracy oraz przejście na bardziej proaktywne programy, takie jak reformy systemów edukacji i szkoleń. W badaniach proponowano wiele klasycznych wskaźników, które pozwalałyby ocenić jakość przejścia ze szkoły do pracy, takich jak poziom bezrobocia i zatrudnienia młodych osób, średnia wysokość początkowej pensji. W ostatnich latach OECD rozwinęło wiele dodatkowych wskaźników pozwalających ocenić to przejście. Okres przejścia jest często mierzony poprzez wzięcie pod uwagę wieku ukończenia szkoły (średni wiek, w którym co najmniej 50% osób z danej grupy wiekowej kończy edukację) oraz medianę wejścia na rynek pracy (określanej jako wiek, w którym zatrudnienie w danej grupie wiekowej osiągnie 50%. Poprzez mierzenie tych wartości kolejno w 30 krajach OECD, wskaźniki te wyczerpująco 13 Brzinsky Fay Ch., Jaka to robi różnicę? Rezultaty Europejskiej Strategii Zatrudnienia na proces przejścia z edukacji do pracy, German Policy Studies Vol. 7 Nr 1, Social Science Research Center, Berlin 2011, s Ang. European Employment Strategy (EES). 15 Ang. Open Coordination Method (OMC). 16 Przez stratyfikację systemu edukacji można rozumieć strukturalny podział pionowy. 11

12 przedstawiały dokładny obraz przejścia ze szkoły do pracy w każdym kraju. Aby obejść ten problem, naukowcy starali się wykryć kluczową zmianę statusu poprzez ujednolicenie pojęcia pierwsza znacząca praca, jako trwającą ponad 6 miesięcy. W tym opracowaniu do oceny wpływu EES na rynek pracy młodych osób w krajach członkowskich użyto prostego wskaźnika zbiorczego, w postaci ilorazu osób bezrobotnych młodszych niż 25 lat oraz tych w wieku 25 lat i więcej. Wyniki krajów europejskich, jeśli chodzi o relacyjny poziom bezrobocia wśród, różnią się znacznie. W 2000 r. wskaźnik ten wyniósł od 1,1 w Niemczech (co świadczy o tym, że bezrobocie wśród było tylko nieco wyższe niż ogólny poziom bezrobocia) do 3,6 we Włoszech (co oznacza że bezrobocie wśród było prawie czterokrotnie wyższe niż ogólny poziom bezrobocia). W 2008 r. najniższa wartość wskaźnika była również w Niemczech, jednak była wyższa niż w 2000 r. i wyniosła 1,4. Najgorsza natomiast sytuacja w tym roku była w Szwecji (4,6). Średnia dla krajów UE 15 zmieniła się w latach nieznacznie. W niektórych krajach poprawiła się sytuacja na rynku pracy w badanych latach (Holandia, Portugalia, Belgia, Luksemburg i Grecja), jednak w większości krajów wartości wskaźnika niepokojąco rosną. Najbardziej widoczne jest to w Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i Austrii (Wykres 3). Wykres 3 Relacyjny wskaźnik bezrobocia wśród w krajach UE 15 w latach 2000 i Źródło: OECD Jednym z podstawowych celów EES było zwiększenie zatrudnienia pewnych grup, takich jak kobiety, ludzie starsi i ludzie młodzi. Identyfikacji efektów strategii na wskaźnik zatrudnienia ludzi w wieku można dokonać poprzez analizę wykresu 4. Zmiany na przestrzeni lat są marginalne w porównaniu do zmian wskaźnika relacyjnego 12

13 poziomu bezrobocia wśród. Na przestrzeni badanych lat wskaźnik zatrudnienia dla krajów EU 15 wzrósł z 39,9% do 41%. Tylko we Francji, Hiszpanii i Austrii poziom zatrudnienia wzrósł o ponad 3%, a z kolei w Portugalii i Luksemburgu spadł znacząco. Wykres 4 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku w krajach UE 15 w latach 200 i 2008 (w %). Źródło: OECD Wskaźnik zatrudnienia młodych osób jasno nie wskazuje, żeby EES i powiązane programy odniosły jakieś widoczne efekty. Proces przejścia ze szkoły do pracy jest nierozerwalnie powiązany z ramami instytucjonalnymi narodowego systemu edukacji i systemów zatrudnienia. Jednak można wnioskować, że EES wywarła jakiś efekt na prawodawstwo i programy krajowe, szczególnie uświadomiła konieczność pewnych zmian. W skrócie, wdrożenie aktywnej polityki rynku pracy poprzez EES pokazuje pewien rzeczywisty wpływ na poziomie wyjściowym (ramy instytucjonalne), ale prawie żaden na poziomie wyników (rzeczywiste efekty na rynku pracy). W opracowaniu Zawody związane ze świadczeniem usług, offshoring i rynek pracy 17 opisane zostały zawody z sektora usług, które są podatne na offshoring, a następnie poddano je następnie analizie pod kątem różnic w zakresie wykonywanych zadań, poziomu wykształcenia niezbędnego do ich wykonywania i płac. Biuro Statystyki Pracy 18 bada trendy 17 Moncarz R. J.,Wolf M. G.,Wright B., Zawody związane ze świadczeniem usług, offshoring i rynek pracy, MonthlyLabourReview, Grudzień 2008, s Ang. Bureau of LaborStatistics (BLS) wydział statystyczny w Departamencie Pracy w USA. 13

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r.

Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r. Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy JobTown Moduł kształcenia nr 2 Maj 2014 r. 2 Niniejszy dokument został napisany przez Iana Goldringa, Eksperta Wiodącego sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ wydanie X poszerzone i uaktualnione Redaktor wydania: Tadeusz POMIANEK Zespół redakcyjny: Andrzej ROZMUS Barbara PRZYWARA Marta CZYŻEWSKA Barbara

Bardziej szczegółowo

Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw

Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw Małgorzata Lewandowska Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw Wprowadzenie Globalizacja 1 to jeden z ważniejszych trendów,

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Warszawa, październik 2004 Recenzja: dr Karol

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo