ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA ING OFE (Pension Fund) OFE PZU Złota Jesień AXA OFE PKO BP Bankowy OFE Amplico OFE Generali OFE Pozostali akcjonariusze Free float Razem Total number of shares Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes ,07% Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in number of votes and in share capital 566, ,7 888,7 696,6 739, ,09% , ,17% , ,41% ,3 9,95 % 9,57% ,0 1350,0 900,0 450,0 6,10% 7,64% Zamówienia (w mln PLN) / Orders received (PLNm) 1784,3 777,7 888,7 1098,8 566,2 696,6 739,1 911,2 Zamówienia (w mln PLN) /Orders received (PLNm) 974,1 1000,0 Portfel zamówień (w mln PLN) 893,9 / Order backlog (PLNm) 786,2 853,5 664,0 752,5 1754,3 1800,0 661,8 1800,0 750,0 452,0 1350,0 1350,0 500,0 852,4 900,0 345,7 455,8 539,1 591,5 803,5 900,0 618,8 250, , ,0 0 0 Przychody ze sprzeda y (w mln PLN) / Revenus (PLNm) Zamówienia (w mln PLN) /Orders received (PLNm) Przychody ze sprzeda y (w mln PLN) /Revenus (PLNm) Portfel zamówie (w mln PLN) /Order backlog (PLNm) Zysk (w mln PLN) / Net profit (PLNm) 786,2 664,0 752,5 661,8 452,0 345,7 455,8 539,1 591,5 618,8 893,9 852,4 974,1 803,5 1754,3 853,5 1800,0 1000,0 1350,0 750,0 900,0 500,0 14,4 33,9 56,3 58,4 49,6 32,6 60,0 45,0 30, ,0 250, , ,3 15,0 0 Portfel zamówie (w mln PLN) /Order backlog (PLNm) Przychody ze sprzeda y (w mln PLN) /Revenus (PLNm) Zysk (w mln PLN) /Net profit (PLNm)

3 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

4 Selected financial Data WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN/in thousands of PLN WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA Przychody ze sprzedaży ogółem Total sales revenues Zysk z działalności operacyjnej Operating profit Zysk brutto przed opodatkowaniem Gross profit before taxes Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA Net profit attributable to shareholders of Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych Net profit for minority activities Zysk netto okresu obrotowego z działalności kontynuowanej Net profit for the period from continuing operations Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash flows from operating activities Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Cash flows from investing activities Przepływy pieniężne z działalności finansowej Cash flows from financing activities Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych Net increase/ decrease in cash Aktywa trwałe Non-current assets Aktywa obrotowe Current assets Aktywa, razem Total assets Zobowiązania długoterminowe Non-current liabilities Zobowiązania krótkoterminowe Current liabilities Zobowiązania, razem Total Liabilities Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Equity attributable to Company shareholders Kapitał mniejszości Minority interest Kapitał własny Equity Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu) Share capital (after restatement) Liczba akcji (w sztukach) Number of shares (pcs) Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN ) Book value per share (in PLN ) jednostkowe company skonsolidowane group (10 096) (15 427) (11 356) (16 002) (15 995) (8 129) (16 120) (8 162)

5 CONTENTS SPIS TREÂCI Wybrane wartości 2 Wybrane dane finansowe 4 List do Akcjonariuszy 7 Organizacja grupy kapitałowej 8 Schemat organizacyjny 9 Zarząd ELEKTROBUDOWY SA 9 Struktura kapitału 10 Rada Nadzorcza 10 Struktura akcjonariatu 11 Struktura Grupy kapitałowej 14 na świecie 15 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 16 Struktura przychodów 17 Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na jego wielkość 21 Analiza finansowa 24 Zarządzanie zasobami finansowymi 25 Zarządzanie Systemem Jakości 27 Zarządzanie kapitałem ludzkim 29 Zarządzanie BHP 30 Perspektywy rozwoju działalności i istotne czynniki ryzyka i zagrożeń 35 Sytuacja rynkowa 36 Kierunki sprzedaży 39 Inwestycje zrealizowane w roku 41 Eksport 43 Znaczące kontrakty 44 Rozwój innowacyjny 45 Ważniejsze prace prowadzone w dziedzinie rozwoju technicznego 47 Informacje dla akcjonariuszy 48 Spółka na giełdzie 49 Kurs akcji w roku 49 Kalendarz publikacji raportów w roku Dywidenda 50 Ład korporacyjny 51 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 53 Raport finansowy 54 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 56 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 58 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 59 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 61 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 63 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Key data 2 Selected financial data 4 A letter to Shareholders 7 Organization of the Group 8 Organization chart 9 The Management Board 9 Capital structure 10 The Supervisory Board 10 Shareholders 11 Organization structure 14 world-wide 15 Present and anticipated financial position 16 Structure of revenue 17 Financial result and basic factors or untypical events which impact its amount 21 Financial analysis 24 Financial resources management 25 Quality System Management 27 Human capital management 29 Occupational Health and Safety Management 30 Prospects for business development and significant risks or threats 31 Market situation 36 Sales destinations 39 Investments carried out in 41 Export 43 Significant contracts 44 Innovative development 45 Major technical development works 47 Information for Shareholders 48 Company on the stock exchange 49 Share price in 49 Calendar of submitting financial reports in Dividend 50 Corporate governance 51 Corporate Social Responsibility 53 Financial report 54 Statement of financial position 56 Statement of comprehensive income 58 Statement of changes in equity 59 Consolidated statement of changes in equity 61 Statement of cash flow 63 Independent Auditor`s Opinion 3

6 fot. Puls Biznesu Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu / President LIST DO AKCJONARIUSZY A letter to Shareholders 4

7 Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen W imieniu Zarządu ELEKTROBUDOWY SA mam, po raz kolejny, zaszczyt przedstawić Państwu raport z działalności Spółki za rok. Spółką, która w decydującej mierze wpływa na wyniki Grupy kapitałowej jest. Dlatego też zaczynam swój list od komentarza kluczowych wydarzeń, które miały miejsce w roku. Zakończony rok był rokiem wyjątkowym. I to zarówno z powodu wydarzeń, które miały miejsce w jego trakcie, jak i zdarzeń wcześniejszych, których skutki ujawniły się z całą swą mocą w ciągu dwunastu miesięcy i miały ogromny wpływ na funkcjonowanie Spółki w całym okresie. Przedstawiając Państwu prognozę finansową roku, uważaliśmy, że pomimo kilku niewiadomych jest ona, jak zazwyczaj, realistyczna. Myliliśmy się, a jak dalece, świadczą osiągnięte rezultaty. Po raz pierwszy od wielu lat zostaliśmy w trakcie roku zmuszeni do istotnej zmiany prognozy jego zakończenia. Prowadząc otwartą politykę informacyjną, staraliśmy się przekazać Państwu możliwie wiele informacji pozwalających prawidłowo, naszym zdaniem, ocenić sytuację bieżącą oraz najbliższe perspektywy. Pomimo to przypomnę, że według najlepszej naszej wiedzy podstawowymi przyczynami zaistniałych nieprawidłowości były: błędy w rozliczaniu i uznawaniu wyników długoterminowych kontraktów budowlanych, brak należytego nadzoru nad realizacją kilku wartościowo istotnych projektów, organizacja opierająca się w zbyt dużym stopniu na wzajemnym zaufaniu, a w zbyt małym na sprawdzonych zasadach kontroli, błędy ludzkie. We współpracy z naszą Radą Nadzorczą rozpoczęliśmy głębokie i gruntowne zmiany. Przeprowadzone zostało wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Z inicjatywy Rady Nadzorczej przeprowadzony został audyt zewnętrzny, szczegółowo analizujący przyczyny i okoliczności zaistniałych nieprawidłowości. Wprowadziliśmy w organizacji kluczowe zmiany, które zapobiegną takim i podobnym zjawiskom w przyszłości. Bolało i kosztowało, ale mamy to już, w zdecydowanej większości, za sobą. Pomimo wszelkich przeciwności losu, jak i własnych błędów, osiągnęliśmy również sukcesy, które będą miały istotny, dodatni wpływ na funkcjonowanie Spółki już w najbliższym okresie, a mogą zapewnić jej prosperity w ciągu kolejnych kilku, kilkunastu lat. Zaliczyłbym do nich: Skuteczne wejście na rynek najwyższych napięć w PSE. Pozyskaliśmy stamtąd zamówienia o wartości powyżej 500 mln PLN. Kontrakty podpisaliśmy z klientem końcowym. Nie jesteśmy już jednym z wielu podwykonawców narażonych na ryzyka długiego łańcucha realizacji. PSE jest i zawsze będzie jedną z najbardziej stabilnych i niewzruszalnych organizacji w polskiej gospodarce. Pozyskanie pierwszego zamówienia z rynku źródeł energii średniej mocy wart 600 mln PLN kontrakt na budowę On behalf of the Management of I have the honour, once again, to present a report on the Company s activities in. The Company, which has the greatest contribution to the results of the Group, is. This is why I start my letter from a comment on the key events, which occurred in. Last year was an exceptional year. And this is both because of the events that took place in its course as well as earlier events, the effects of which revealed the whole power within the twelve months and had a huge impact on the functioning of the Company over the period. Presenting you a financial forecast for we believed that despite some uncertainties, it is, as usual, realistic. We were wrong, and the achieved results testify, how much. For the first time in many years we have been forced, during the year, to introduce a significant change in the forecast of its ending. Following an open information policy, we have tried to give you as much information as possible which would enable, in our opinion, proper assessment of the current position and further prospects. I would remind, though, that according to our best knowledge, the root causes of irregularities were: errors in the accounting and recognising of the results of long-term construction contracts, lack of proper supervision of several important projects implementation, organization which relies too heavily on the mutual trust, and too little on the proven principles of control, human errors. In cooperation with our Supervisory Board, we have started far-reaching and profound changes. An internal investigation has been conducted. On the initiative of the Supervisory Board the external audit which provides a detailed analysis of the causes and circumstances of irregularities has been conducted. We implemented the key changes in the organization that will prevent such and similar situations in the future. It hurt and cost much, but it is, in the vast majority, over now. Despite all circumstances and own mistakes, we also achieved successes which will have a significant impact on the company s operations in the coming period, and can provide its prosperity within the next few, dozen years. Amongst them are: Successful entry the high voltage market in the PSE. Thence we acquired orders worth over 500 million PLN. We signed the contracts with the end customer. We are no longer one of the many sub-contractors exposed to the risk of long chain execution. PSE is and always will be one of the most stable and immutable organization of the Polish economy. Acquisition of the first order of medium-power energy sources worth 600 million PLN contract for the 5

8 obiektu Tauron Ciepło S.A. dla Zakładu Wytwarzania Tychy. Mamy na tym rynku doświadczenie, dobrą opinię, kompetencje. Zrobimy wszystko, by projekt mógł być wzorcem do naśladowania, oczywiście w tym zakresie, dla innych inwestycji tego typu w Polsce. Po okresie restrukturyzacji ustabilizowanie sytuacji realizowanego dla AREVA NP GmbH kontraktu na budowie Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3. W pełni posiedliśmy niezbędne kompetencje. Osiągnęliśmy zakładaną wydajność. Kontrakt stał się wysoce rentowny. Jesteśmy gotowi do zakończenia jego realizacji, ale również do prac na innym tego typu obiekcie. Osiągnięcie, wspólnie z naszym partnerem rosyjskim Tavridą Electric, działając przez spółkę VECTOR Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych, istotnego sukcesu na rynku rosyjskim. Pomimo silnej konkurencji, w tym największych koncernów Siemens, Schneider Electric czy ABB, wywalczyliśmy pozycję drugiego dostawcy na rynku rosyjskim w zakresie dwuczłonowych rozdzielnic SN w izolacji powietrznej. Porównując to do poniesionych nakładów, jest to naszym zdaniem wynik rewelacyjny. Zdobycie pozycji zauważalnego dostawcy stacji i rozdzielnic na rynku ukraińskim. Całość obrotów jest realizowana na Ukrainie przez naszą spółkę zależną ELEKTROBUDOWA UKRAINA. Obecność ELEKTROBUDOWY SA na tym rynku będziemy umacniali, a naszym celem jest zdobycie pozycji lidera. Eksport stanowiący już 26% przychodów ELEKTROBUDO- WY SA. Na rynkach rosyjskojęzycznych zbudowaliśmy i już wykorzystujemy nasze kompetencje. Czeka nas praca nad ich przeniesieniem na inne rynki. Myślę, że możemy w miarę spokojnie patrzeć w przyszłość bliższą i dalszą. Nie tylko my. Nasi Akcjonariusze również. W roku przychody Grupy kapitałowej osiągnęły poziom tys. PLN Grupa kapitałowa zamknęła rok zyskiem netto o wartości tys. PLN, z czego tys. PLN przypada na Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA. Wypłacimy dywidendę. Proszę Państwa, najbliższy rok nie będzie jeszcze rewelacyjny. Musimy dokończyć restrukturyzację Spółki, a w szczególności Oddziału Przemysłu. Będzie to proces bolesny oraz kosztowny. Uważamy jednak, że koszt taki należy ponieść, by przyszłość należała do nas. construction of a TAURON Ciepło S.A. for Department of Generation Tychy. We have experience, reputation and competence in this market. We will do everything that the project could be a model to follow, in this scope of course, for other investments of this type in Poland. After the end of the restructuring period we stabilised the situation of contract at the site of Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant for AREVA NP GmbH. We have got all necessary competence. We have achieved an assumed productivity. The contract has become highly profitable. We are ready to complete its implementation, but also to work on another facility of this type. We achieved, together with our Russian partner Tavrida Electric, working through the Power Equipment Production Plant Vector Ltd. a significant success on the Russian market. Despite the strong competition, including the biggest corporations as Siemens, Schneider Electric or ABB, we won a position of the second supplier for the Russian market in the area of air-insulated drawout medium voltage switchgear. Comparing this to the incurred expenditure, it is, in our opinion, a great result. We achieved a position of a noticeable switchgear and stations supplier on the Ukrainian market. Total turnover is generated in Ukraine by our subsidiary ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. We will fortify the presence of on this market, and our objective is to achieve a leading position Export accounts already for 26% of revenue. On the Russian speaking markets we built and we already use our competence. We need to work on transfering it onto other markets. I think we can look towards the near and far future with optimism. Not just us. Our shareholders also. In the revenue earned by the Group reached the level of thousand PLN. The Group closed the year with the net profit amounting to thousand PLN, of which thousand PLN is attributable to the shareholders of ELEKTROBUDOWA SA. We will pay the dividend. Ladies and gentlemen, the next year will not have been sensational yet. We need to complete the restructuring of the Company, especially the Industry Division. It will be a painful and costly process. However, we believe that we need to go to the expenses so that the future could belong to us. Z poważaniem Yours faithfully Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu / President 6

9 1 8 Schemat organizacyjny Organization chart 9 Zarzàd ELEKTROBU- DOWY SA The Management Board 10 Struktura akcjonariatu Shareholders 9 Struktura kapitału Capital structure 10 Rada Nadzorcza The Supervisory Board 11 Struktura Grupy kapitałowej ELEKTROBUDO- WA SA Organization structure 14 ELEKTROBUDO- WA SA na Êwiecie ELEKTROBUDO- WA SA world-wide ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ organization of the GROUP 7

10 ORGANIZATION CHART SCHEMAT ORGANIZACYJNY Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd Spółki Management Board Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki President, C.E.O. Spółki stowarzyszone Associates VECTOR Sp. z o.o. Biuro Zarządu Head Office Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources Spółki zależne Subsidiaries ENERGOTEST sp. z o.o. SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. Zarządzanie Systemami Quality and Safety Management Zarządzanie Finansami Finance Management KONIP Sp. z o.o. ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. Oddział Spółki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division Oddział Spółki Rynek Przemysłu Industry Division 8

11 The Management Board ZARZÑD ELEKTROBUDOWY SA Skład Zarządu ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku przedstawiał się następująco: Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Ariusz Bober - Członek Zarządu Tomasz Jaźwiński - Członek Zarządu Janusz Juszczyk - Członek Zarządu Arkadiusz Klimowicz - Członek Zarządu Jarosław Tomaszewski - Członek Zarządu W roku miały miejsce zmiany w składzie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA. 1 lipca roku Tomasz Jaźwiński złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. W jego miejsce Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA w dniu 1 lipca roku powołała Sławomira Wołka na Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA. 16 października roku Jarosław Tomaszewski złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA. Rada Nadzorcza Spółki 16 października roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2014 roku Adama Świgulskiego na Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA. 28 listopada roku Rada Nadzorcza Spółki zmieniła uchwałę w zakresie terminu powołania Członka Zarządu Adama Świgulskiego. Objął on funkcję Członka Zarządu 1 grudnia roku. Skład Zarządu ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku przedstawiał się następująco: Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Ariusz Bober - Członek Zarządu Janusz Juszczyk - Członek Zarządu Arkadiusz Klimowicz - Członek Zarządu Adam Świgulski - Członek Zarządu Sławomir Wołek - Członek Zarządu Composition of the Management Board of as at 1 January : Jacek Faltynowicz - President Ariusz Bober - Board Member Tomasz Jaźwiński - Board Member Janusz Juszczyk - Board Member Arkadiusz Klimowicz - Board Member Jarosław Tomaszewski - Board Member During the year there were several changes in the composition of the Management Board of. On 1 July Mr Tomasz Jaźwiński submitted his resignation from the position of the Management Board Member. To replace this position, on 1 July the Supervisory Board of the company appointed Mr Sławomir Wołek as the Management Board Member. On 16 October Mr Jarosław Tomaszewski submitted his resignation from the position of the Management Board Member. The Supervisory Board of the company, on its meeting of 16 October passed a resolution to appoint Mr Adam Świgulski as Member of the Management Board of with effect from 1 January On 28 November the Supervisory Board changed its earlier decision and brought forward the date of appointment. Mr Adam Świgulski took the position of the Management Board Member on 1 December. As at 31 December the composition was the same as above: Jacek Faltynowicz - President Ariusz Bober - Board Member Janusz Juszczyk - Board Member Arkadiusz Klimowicz - Board Member Adam Świgulski - Board Member Sławomir Wołek - Board Member Capital structure struktura kapita u Kapitał zakładowy / Issued share capital pln Liczba akcji wszystkich emisji / Number of shares in issue sztuk /pcs Wartość nominalna akcji / Par value of 1 share pln 2.00 Wartość księgowa na dzień / Book value at 31 December pln Wartość rynkowa na dzień / Market value at 31 December pln

12 the Supervisory Board RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Aktualnie Rada Nadzorcza składa się z siedmiu Członków. Skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku przedstawiał się następująco: Dariusz Mańko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Karol Żbikowski - Zastępca Przewodniczącego Agnieszka Godlewska - Członek Rady Eryk Karski - Członek Rady Tomasz Mosiek - Członek Rady Ryszard Rafalski - Członek Rady Paweł Tarnowski - Członek Rady The Supervisory Board is composed of five and seven members appointed by General Meeting of Shareholders for a joint three years term of office. The present Board consists of seven members. Composition of the Supervisory Board of ELEKTROBUDOWA SA as at 1 January : Dariusz Mańko - Chairman Karol Żbikowski - Vice-Chairman Agnieszka Godlewska - Member Eryk Karski - Member Tomasz Mosiek - Member Ryszard Rafalski - Member Paweł Tarnowski - Member W składzie osobowym Rady Nadzorczej w roku nie nastąpiły żadne zmiany. Shareholders struktura akcjonariatu The composition of the Supervisory Board did not change during. Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in number of votes and in share capital Stan na: As at: Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA ING OFE (Pension Fund) OFE PZU Złota Jesień ,07% ,17% ,95 % AXA OFE PKO BP Bankowy OFE Amplico OFE ,57% Generali OFE Pozostali akcjonariusze Free float Razem Total number of shares ,09% ,41% 6,10% 7,64% 10

13 OrganiZation structure STRUKTURA GRUPY KAPITA OWEJ W skład Grupy kapitałowej, według stanu na 31 grudnia r., wchodziła, jako podmiot dominujący oraz: 3 spółki zależne 2 podmioty stowarzyszone. As at 31 December the capital group ELEKTROBUDOWA consisted of as a parent and: 3 subsidiaries 2 associates. Nazwa podmiotu Name of entity Siedziba Registered office Metoda konsolidacji Method of consolidation JEDNOSTKA DOMINUJĄCA Udział grupy w kapitale podstawowym Share of the group in the issued capital Katowice nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Wykonawstwo pełnego zakresu robót elektromontażowych w nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej, a także w obiektach przemysłowych, dostawa sprzętu elektroenergetycznego, przede wszystkim urządzeń przeznaczonych do przesyłu i rozdziału energii, wykonywanie usług w zakresie projektowania, pomiarów pomontażowych i rozruchu. Oddział Spółki Rynek Wytwarzania Energii Komórki administracyjne mieszczą się częściowo w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12 oraz w Jaworznie, ul. Promienna 51. Rynek Wytwarzania Energii prowadzi działalność na terenie całego kraju oraz za granicą. W kraju Oddział wykonuje działalność przez zorganizowane stałe lokalizacje, głównie w Tychach, Opolu, Kozienicach, Bełchatowie, Rybniku i Częstochowie. Rynek Wytwarzania Energii dokonał również rejestracji zakładów (filii) poza granicami kraju, przez które prowadzi działalność w Finlandii, Luksemburgu, Estonii, Niemczech i Holandii. Zakład Spółki w Finlandii został zarejestrowany roku w Rejestrze Handlowym pod numerem , prowadzonym przez Zarząd Patentów i Rejestrów w Helsinkach, pod adresem: c/o TVO Olkiluoto 3, Construction Site f, EURAJOKI. NIP: FI Działalność Zakładu jest nadal aktywna. Zakład luksemburski ELEKTROBUDOWY SA zarejestrowano w Rejestrze Handlowym i Spółek w Luksemburgu roku pod numerem B157469, pod adresem: 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburg. Czas trwania wpisu jest nieokreślony. NIP: LU Działalność ELEKTROBUDOWY SA w Estonii została zarejestrowana przez Północne Centrum Podatkowo-Celne, kod rejestrowy Zakład w Estonii od roku posiada status płatnika podatku VAT, numer rejestrowy EE Adres Zakładu w Estonii: Roosikrantsi 2, Tallin. W roku realizacja kontraktu na usługi budowlano-montażowe w zakresie prac elektrycznych i AKPiA na budowie Zakładów Odolejenia Łupków Bitumicznych III dla OUTOTEC GmbH została zakończona. ELEKTROBU- Przedmiot działalności / Business activity Execution of comprehensive electrical installation works in newly built, extended and modernized power plants and industrial facilities, supply of electric power equipment, mainly the electricity transmission and distribution equipment, design engineering, testing, commissioning and start-up of electrical installations. Power Generation Division Its organisational units are located partly in Katowice at 12, Porcelanowa Street and in Jaworzno at 51, Promienna Street. The Power Generation Division conducts its operations on the whole territory of Poland and also in other countries. The domestic operations of the Division are carried out by organised, permanent facilities, located in Tychy, Opole, Kozienice, Bełchatów, Rybnik and Częstochowa. The Power Generation Division also registered its facilities (branches) outside Poland, through which it conducts its business in Finland, Luxembourg, Estonia, Germany and the Netherlands. The permanent establishment in Finland was registered on 19 March 2008 under number of the Commercial Register maintained by the National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki. The registration address is: TVO Olkiluoto 3, Construction Site f, EURAJOKI. Tax Identification Number NIP: FI The branch still exists in operation. The establishment in Luxembourg was registered in the Trade and Companies Register in Luxembourg on 21 December 2010 under the number B157469, at the address: 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. The entry is in force for the indefinite time. NIP: LU ELEKTROBUDOWA S business in Estonia was registered by the Northern Tax and Duty Centre, registration code The branch in Estonia has had the status of a tax payer since 16 August 2011, tax registration number EE The address of the establishment: Roosikrantsi 2, Tallinn, Estonia. In a contract for the supply of electrical and I&C services at the site of Bituminous Shale Deoiling Plant, for 11

14 Nazwa podmiotu Name of entity Siedziba Registered office Metoda konsolidacji Method of consolidation Udział grupy w kapitale podstawowym Share of the group in the issued capital JEDNOSTKA DOMINUJĄCA Katowice nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy DOWA SA podjęła czynności mające na celu wyrejestrowanie Zakładu w Estonii jako podatnika podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. W kwietniu 2012 roku dokonała rejestracji Zakładu w Niemczech, w Urzędzie Skarbowym Oranienburg, otrzymując nr podatkowy 053/657/ Od roku Zakład w Niemczech ma przydzielony NIP: DE Adres Zakładu w Niemczech: Straβe des 17 Juni 106, Berlin. Zakład w Holandii zarejestrowano w Rejestrze Handlowym Izby Handlu w Holandii roku pod numerem , pod adresem: Synergieweg 1, 9979XD Eemshaven. Adres pocztowy: Postbus 1170, 2260BD Leidschendam. Numer identyfikacji podatkowej Zakładu w Holandii: NL Oddział Spółki Rynek Przemysłu Komórki administracyjne Oddziału mieszczą się w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12 oraz w Płocku, ul. Zglenickiego 42. Rynek Przemysłu prowadzi działalność na terenie całego kraju, poprzez zorganizowane stałe lokalizacje w Płocku, Katowicach, Warszawie, Koninie i Gdańsku. Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii Zakład produkcyjny oraz komórki administracyjne Oddziału mieszczą się w Koninie przy ul. Przemysłowej 156. Rynek Dystrybucji Energii prowadzi działalność w kraju również przez zorganizowane stałe lokalizacje w Koninie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. OUTOTEC GmbH, was completed. ELEKTROBUDOWA SA has started the procedure of deregistration of the Establishment in Estonia as the VAT and corporate income taxpayer. In April 2012 registered a permanent establishment in Germany in the Oranienburg Tax Office under number 053/657/ Since 15 May 2012 the establishment has had the Tax Number DE The registered address of the branch is Straße des 17 Juni 106, Berlin. A branch in the Netherlands was entered in the Register of Businesses of the Dutch Chamber of Commerce on 1 October 2012 under number with the registration address Synergieweg 1, 9979XD Eemshaven. Postal address of the establishment is Postbus 1170, 2260BD Leidschendam, its VAT registration number NL Industry Division Its organisational units of the Division are located partly in Katowice at 12, Porcelanowa Street and in Płock at 42, Zglenickiego Street. The Industry Division carries out its operations on the whole territory of Poland, through its organised, permanent facilities, generally in Płock, Katowice, Warsaw, Konin and Gdańsk. Power Distribution Division The production facility and administration units of the Division are located in Konin at 156, Przemysłowa Street. The Power Distribution Division conducts business in Poland through its organised, permanent facilities in Konin, Wrocław, Poznań and Katowice. SPÓŁKI ZALEŻNE / SUBSIDIARIES KONIP Sp. z o. o. Katowice pełna / full 100% 100% Przedmiot działalności / Business activity Administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki dominującej lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym, a w szczególności obsługa techniczna i administracyjna budynków i budowli, wynajem wolnych powierzchni użytkowych, obsługa przeciwpożarowa, sprzątanie pomieszczeń oraz terenu, a także obsługa środków trwałych, realizacja planu inwestycyjnego i remontów, ochrona mienia, obsługa telefonii komórkowej i stacjonarnej, prowadzenie recepcji i archiwum. The company administers the real property owned by or in perpetual usufruct of. The scope of their business particularly includes maintenance and administration of building and structures, renting the useful areas, fire protection services, cleaning the rooms and area as well as property protection, providing telecommunication services, maintaining the parent s archives and the reception service. 12

15 Nazwa podmiotu Name of entity Siedziba Registered office Metoda konsolidacji Method of consolidation Udział grupy w kapitale podstawowym Share of the group in the issued capital SPÓŁKI ZALEŻNE / SUBSIDIARIES ENERGOTEST sp. z o.o. Katowice pełna / full 100% 100% Przedmiot działalności / Business activity Usługi związane z budową, modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych, produkcja urządzeń do przetwarzania informacji oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji aparatury rozdzielczej i sterowniczej, a także badania i analizy techniczne. Basic activity of the company comprises services related to construction, modernization and operation of power generating facilities, production of data processing devices, electrical switching and control devices, installation, repairs and maintenance of switchgear and controlgear, also tests and technical surveys. SPÓŁKI ZALEŻNE / SUBSIDIARIES ELEKTROBUDOWA Sewastopol pełna / full 100% 100% UKRAINA Sp. z o.o. ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd Sevastopol, Ukraine Przedmiot działalności / Business activity Sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych na rynek ukraiński, montaż, remont oraz obsługa techniczna aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej. Selling of high, medium and low voltage electrical systems, including switchgear panels and distribution substations, in the Ukrainian market, assembly of electrical equipment, switching and control devices, maintenance and repairs of electrical distribution and control devices. SPÓŁKI ZALEŻNE / SUBSIDIARIES VECTOR Sp. z o.o. Wotkińsk Votkinsk Metoda praw własności Equity Przedmiot działalności / Business activity 49% 49% Produkcja elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwo robót budowlanych i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łączności. Production of electrical components and parts for electrical vacuum devices, also providing civil construction works, wholesale of electrical equipment for production, including electrical switching devices. SPÓŁKI ZALEŻNE / SUBSIDIARIES SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. Rijad Riyadh Metoda praw własności Equity Przedmiot działalności / Business activity 33% 33% Sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych i stacji elektroenergetycznych oraz prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej. Selling of low, medium and high voltage electrical systems, including switchgear and distribution panels and electrical substations as well as installation, repair and maintenance services for electricity control and distribution systems. 13

16 WORLD-WIDE NA ÂWIECIE Polska siedziba Spółki wraz z oddziałami 2 Federacja Rosyjska VECTOR 3 Ukraina ELEKTROBUDOWA UKRAINA 4 Finlandia Olkiluoto 3 5 Estonia zakład RWE 6 Luksemburg zakład RWE 7 Niemcy zakład RWE 8 Holandia zakład RWE 9 Arabia Saudyjska SAUDI ELEKTROBUDOWA 1 Poland the Company headquarters and divisions 2 The Russian Federation VECTOR 3 Ukraine ELEKTROBUDOWA UKRAINE 4 Finland Olkiluoto 3 5 Estonia PE* of the Power Generation Division 6 Luxembourg PE* of the Power Generation Division 7 Germany PE* of the Power Generation Division 8 The Netherlands PE* of the Power Generation Division 9 Saudi Arabia SAUDI ELEKTROBUDOWA * permanent establishment 14

17 2 16 Struktura przychodów Structure of revenue 17 Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia majàce wpływ na jego wielkoêç Financial result and basic factors or untypical event which impact its amount 24 Zarzàdzanie zasobami finansowymi Financial resources management 25 Zarzàdzanie Systemem JakoÊci Quality System Management 29 Zarzàdzanie BHP Occupational Health and Safety Management 21 Analiza finansowa Financial analysis 27 Zarzàdzanie kapitałem ludzkim Human capital management 30 Perspektywy rozwoju działalnoêci i istotne czynniki ryzyka i zagro eƒ Prospects for business development and significant risks or threats AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA Present and anticipated financial position 15

18 Structure of revenue STRUKTURA PRZYCHODÓW Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za i 2012 rok. The structure of net revenue from the sales of products, goods and materials in and Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Revenue from sales of products, merchandise and materials usługi budowlano-montażowe construction and erection services wyroby elektrotechniczne electro-technical products pozostałe usługi other services materiały materials 2012 Zmiana / Change tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN` ( ) ( ) (160) (501) W roku przychody ze sprzedaży usług, wyrobów gotowych i materiałów ELEKTROBUDOWY SA wyniosły tys. zł. Największy udział w sprzedaży (68,9%) stanowiły przychody z podstawowej działalności Spółki, jaką jest świadczenie usług budowlano-montażowych w zakresie prac elektromontażowych. Sprzedaż z tego tytułu wyniosła tys. zł. Rok był kolejnym, w którym odnotowała wzrost sprzedaży eksportowej, w tym wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i usług. Sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła tys. zł i była wyższa o 5,2% od sprzedaży eksportowej osiągniętej przez Spółkę w 2012 roku. Dynamiczny wzrost eksportu wystąpił przede wszystkim w zakresie sprzedaży wyrobów gotowych i pozostałych usług do Turcji i Arabii Saudyjskiej oraz usług budowlano-montażowych i pozostałych do Holandii, a także usług budowlano-montażowych i wyrobów gotowych do Finlandii. specjalizuje się w wykonywaniu robót elektromontażowych oraz w produkcji urządzeń służących do przesyłu i rozdziału energii. Sprzedaż tych urządzeń w roku wzrosła o 22,4% w porównaniu z rokiem Udział sprzedaży urządzeń do przesyłu i rozdziału energii w przychodach ze sprzedaży za rok wynosił 28,8%. Znaczna część tych wyrobów, poprzez sprzedaż wewnętrzną, transformowana jest na sprzedaż zewnętrzną w ramach realizowanych usług elektroinstalacyjnych. Utrzymanie pozycji głównego dostawcy na rynku polskim w zakresie dostaw rozdzielnic średniego napięcia jest jednym z głównych celów strategicznych Spółki. W roku dokonano sprzedaży wyrobów przemysłowych na kwotę tys. zł. Z wymienionej kwoty sprzedaż zrealizowana przez jednostki montażowe na własne potrzeby wynosiła tys. zł, a sprzedaż bezpośrednia (zewnętrzna) wynosiła tys. zł. The revenues from sales of goods, services and materials generated by amounted to thousand PLN. Major part of sales revenues (68.9%) was generated by the basic operations of the company, which are electrical installation services. Volume of the sales generated by this core business amounted to thousand PLN. The year was another fiscal year when ELEKTROBUDOWA SA recorded further increase in export sales, including supplies of goods and services within the EU. The export sales amounted to thousand PLN and were by 5.2% higher than in The fast growth concerned the supply of finished products and other services in Turkey and the Saudi Arabia, the construction, installation and other services to the Netherlands, the construction and installation services and finished products in Finland. specializes in providing electric installation services and in manufacturing of equipment used for transmission and distribution of electric energy. Volume of sales of the equipment rose 22.4%, compared with the previous year. Sales of electricity transmission and distribution equipment accounted for 28.8% of total sales revenue. A substantial part of the products is transformed through internal sales to external sales of the provided installation services. Maintaining the position of a leading supplier of medium-voltage switchgear on the Polish market is one of the key strategic goals of the company. In the company sold industrial products for the sum of thousand PLN. Out of this amount thousand PLN fell to internal sales realised by the erection units, whereas direct (external) sales had the value of thousand PLN. 16

19 Financial result and basic factors or untypical event which impact its amount Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia majñce wpływ na jego wielkoâå Jak wspomniano, w roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wynosiły 853,5 mln zł. Zafakturowana w roku sprzedaż związana była z realizacją dużych kontraktów dotyczących świadczenia usług elektroinstalacyjnych, w zakresie prac elektromontażowych oraz dostaw urządzeń elektroenergetycznych. działając na rynku budownictwa w znacznym stopniu jest uzależniona od koniunktury na tym rynku. Ryzyko wynikające z wahań koniunkturalnych na rynku krajowym Spółka stara się ograniczać, konsekwentnie rozwijając kompetencje do świadczenia usług na rynkach zagranicznych. W roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie uległ nieznacznej poprawie, nie przełożyło się to jednak na istotne zwiększenie popytu ze strony inwestorów. Przedsiębiorstwa z branży nadal sygnalizują istnienie dużych barier w prowadzeniu bieżącej działalności, w tym zatory płatnicze oraz bankructwa generalnych wykonawców i podwykonawców. Fala upadłości przedsiębiorstw oraz upadłości układowe oznaczają konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość należności. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie występujący w roku znajduje odzwierciedlenie w poziomie wielkości finansowych Spółki. Wyniki ekonomiczno-finansowe okresu sprawozdawczego zamknęły się zyskiem netto w kwocie tys. zł. Na przełomie ostatnich lat ulegał on spadkowi. W odniesieniu do 2012 roku zysk netto obniżył się o tys. zł, a w porównaniu z 2011 rokiem o tys. zł. Decydujący wpływ na obniżenie wyniku netto miały nierentowne kontrakty zawarte przez Oddział Rynek Przemysłu oraz zawiązanie rezerw na należności. Strata netto wykazana w segmencie Rynek Przemysłu w roku wynosiła tys. zł. Wynik netto Oddziału w roku uwzględnia rezerwy na przewidywane straty związane z wykonaniem usług objętych umowami o wartości tys. zł. Ujemny wynik finansowy tego segmentu istotnie wpłynął na obniżenie poziomu rentowności całej Spółki. Pogorszeniu uległy też zasoby portfela zamówień, a prognozy na najbliższe miesiące są oceniane niekorzystnie. Na dzień roku portfel zamówień Rynku Przemysłu wynosił tys. zł, natomiast przed rokiem segment posiadał portfel zamówień o wartości tys. zł (spadek o 0,7%). Działalność usługowa segmentu Rynek Przemysłu koncentruje się głównie w branży budowlanej, na którą silnie oddziałuje stan koniunktury. W wyniku inwentaryzacji kontraktów realizowanych w Rynku Przemysłu oraz przeprowadzonych przez podmiot zewnętrzny działań audytowych, Zarząd Spółki rozpoczął prace nad aktualizacją strategii dla tego Oddziału, w tym określeniu docelowej grupy usług i klientów dla tego rynku, sposobu organizacji, szczególnie pod kątem efektywności i skuteczności działania oraz wewnętrznych procedur As it has been mentioned before, revenue from the sales of products, goods and materials generated in amounted to million PLN. Sales invoiced in were principally related to performance of big contracts for the supply of electrical installation services and supply of electrical equipment., acting in the construction market, is considerably dependent on the business situation in this market. The company tries to curb the risk connected with fluctuations in the domestic market by consistent development of its competence to render services in foreign markets. In general business climate in the construction industry slightly improved, but it did not translate to significant increase in demand from the investors. The building companies still complain about strong barriers which impede their day-to-day activities, including payment gridlocks and bankruptcies of general contractors and subcontractors. A wave of bankruptcies of companies and arrangement bankruptcies involves the necessity to create provisions for impairment of receivables. General business climate in the construction industry prevailing in is reflected in the level of the company s financial performance. The economic and financial results of the reporting period closed with net profit of thousand PLN, it was decreasing in recent years. The net profit dropped by thousand PLN on 2012 and by thousand PLN on The decisive factors which contributed to the decrease of net profit included the unprofitable contracts concluded by the Industry Division and creation of impairment provisions for receivables. The net loss recognized in the Industry Division segment in amounted to thousand PLN. The net result of the Division accounts for provisions for predicted losses relating to performance of contractual services in the amount of thousand PLN. Negative financial result of the segment essentially contributed to the decrease in the profitability level referring to the whole company. The volume of order backlog also decreased, and forecasts for the coming months are not promising. As at 31 December the order backlog of the Industry Division was worth thousand PLN, while a year before the segment had a thousand PLN order backlog (a drop by 0.7%). The Industry Division segment principally provides services in the building sector which is highly exposed to the fluctuations of general business climate. Following the inventory taking of the contracts performed within the Industry Division and the audit conducted by an external entity, the company s Management started works on updating the strategy for the Division, including definition of a target group of services and customers for this segment, organization methods, 17

20 dotyczących zarządzania projektem oraz systemu informacji zarządczej. Docelowo mają one umożliwić przywrócenie rentowności i zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku budowlanym. Drugim negatywnym zjawiskiem, które szczególnie dotyczy Rynku Przemysłu, są zatory płatnicze. W roku w segmencie Rynek Przemysłu utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości tys. zł. Na dzień roku stan odpisów aktualizujących należności segmentu Rynek Przemysłu wynosił tys. zł. Ich udział w ogólnej wartości odpisów stanowił 70,5%. W skali całej Spółki odpisy aktualizujące wartość należności utworzone w roku wyniosły tys. zł. Na dzień roku stan odpisów aktualizujących należności Spółki wynosił tys. zł, co stanowi 9,3% całkowitej wartości krótkoterminowych należności handlowych oraz pozostałych. Relacje pomiędzy sprzedażą a kosztami oraz ich wpływ na wielkość zysku obrazują wskaźniki rentowności sprzedaży. Wskaźnik rentowności brutto wzrósł o 0,1 punktu procentowego, natomiast wskaźnik rentowności netto spadł o 0,4 punktu procentowego. Korzystne zmiany wykazał osiągnięty w roku zysk brutto ze sprzedaży, wzrost o tys. złotych, tj. o 32,1%. Tempo spadku kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, szybsze od tempa spadku przychodów ze sprzedaży o 1,9 punktu procentowego, spowodowało wzrost rentowności brutto ze sprzedaży z poziomu 4,0% do 6,1% w porównywalnych okresach. Koszty sprzedaży za rok wynosiły tys. zł i były niższe niż w 2012 roku o tys. zł. Poziom kosztów sprzedaży w kolejnych latach jest skorelowany z poziomem przychodów ze sprzedaży. Udział kosztów sprzedaży w przychodach ze sprzedaży wynosił 0,5% w roku i 0,6% w 2012 roku. Główną pozycją kosztów sprzedaży były usługi transportowe, które w porównywalnych okresach obniżyły się o tys. zł. Koszty ogólnego zarządu w roku wynosiły tys. zł i w porównaniu z 2012 rokiem wzrosły o tys. zł, tj. o 14,3%. Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży wynosił 1,3% w roku i 1,0% w 2012 roku. W ramach kosztów ogólnego zarządu największy wzrost w stosunku do ubiegłego roku wystąpił w kosztach: wynagrodzeń o 610 tys. zł, usług audytu o 380 tys. zł oraz obsługi prawnej o 225 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne w roku osiągnęły poziom tys. zł i obejmowały: prowizje i opłaty od udzielonych gwarancji bankowych w kwocie tys. zł, prowizje od udzielonych kredytów w wysokości tys. zł, opłaty sądowe i kary o wartości tys. zł. W roku, w porównaniu z rokiem 2012, nastąpił wzrost wartości prowizji i opłat od udzielonych gwarancji bankowych o tys. zł (wzrost o 58,5%). Wiąże się to ze zwiększoną wartością udzielonych przez Spółkę w roku gwarancji tytułem zabezpieczenia otrzymanych zaliczek, dobrego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, a także w celu zagwarantowania zapłaparticularly in respect of operational effectiveness, and also internal procedures concerning project management and the management information system. Ultimately, they are targeted at recovering the profitability and increasing the competitiveness of the company in the building market. Another negative factor which particularly affects the Industry Division is the occurrence of payment gridlocks. In the provision for impairment of receivables was created in the Industry Division in the amount of thousand PLN. As at 31 December the amount of provisions for impairment of the Industry Division s receivables was thousand PLN, which constituted 70.5% of total impairment provisions. For the whole company, the impairment provisions for receivables created in amounted to thousand PLN. As at 31 December total impairment provisions relating to the company s receivables amounted to thousand PLN, which is 9.3% of total current trade and other receivables. Relations between sales and costs and their impact on the profit amount are described by sales profitability ratios. Gross profit margin rose 0.1 percentage point, whereas the operating profit margin dropped by 0.4 percentage point. A favourable change was noted in the gross profitability of sales, which rose by thousand PLN, i.e. by 32.1%. Faster rate of reduction in costs of products, goods and materials sold than the rate of reduction in sales revenue, by 1.9 percentage point, resulted in the year-on-year growth of gross profit on sales by from 4.0% to 6.1% in the comparable periods. Selling costs in amounted to thousand PLN and were by thousand PLN lower than in In consecutive years the level of selling costs is correlated with the level of sales revenue. The share of selling costs in sales revenue in and 2012 amounted to 0.5% and 0.6%, respectively. Transport services were the main item of selling costs, which dropped by thousand PLN in the comparable periods. The general administrative expenses incurred in amounted to thousand PLN and rose by thousand PLN, i.e. by 14.3% on The general administrative expenses had a 1.3% share in the sales revenue, which in 2012 they accounted for 1.0% of the sales revenue. The increase was attributable to growth of remuneration costs by 610 thousand PLN, costs of audits by 380 thousand PLN and costs of legal services by 225 thousand PLN. Other operating costs of amounted to thousand PLN and included: charges and fees associated with bank guarantees, thousand PLN, bank commission on granted credits, thousand PLN, legal fees and penalties, thousand PLN. In, compared with 2012, total value of charges and fees relating to the contract bonds rose by thousand PLN (by 58.5%). This is due to increased amount of guarantees provided by the company in in the form of contract bonds: advance payment bonds, performance bonds, warranty bonds, and as security for debt payment. As at 31 December the total sum of provided bank guarantees 18

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT ELEKTROBUDOWA SA 2015 E LEKTROBUDOWA SA 1

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT ELEKTROBUDOWA SA 2015 E LEKTROBUDOWA SA 1 ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2015 E LEKTROBUDOWA SA 1 WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA w tys. PLN/in thousands of PLN WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA Przychody

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT Group 2014 financial results

CD PROJEKT Group 2014 financial results CD PROJEKT Group 2014 financial results Adam Kiciński President of the Board Piotr Nielubowicz Deputy President of the Board, CFO Presentation outline Overview of financial results Key events - update

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. Warszawa, 29 marca 2012 r. marzec

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. Warszawa, 29 marca 2012 r. marzec ELEKTROBUDOWA SA Warszawa, 29 marca 2012 r. 1 15,2% AVIVA OFE 42,5% 9,9% ING OFE OFE PZU Złota Jesień Generali 9,8% AXA OFE Amplico OFE 5,7% 8,3% 8,6% Pozostali 2 350 300 250 200 150 100 50 0 marzec 12

Bardziej szczegółowo

Ferratum Group Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany Raport Finansowy za Q3 2013 zakończony 30.09.2013 QUARTERLY REPORT

Ferratum Group Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany Raport Finansowy za Q3 2013 zakończony 30.09.2013 QUARTERLY REPORT Ferratum Group Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany Raport Finansowy za Q3 2013 zakończony 30.09.2013 QUARTERLY REPORT 1 JT Family Holding Oy (Ferratum Group) Śródroczny Skondensowany Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG Wysogotowo, 21 marca 2013 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl ELEKTROBUDOWA SA Firma na rynku od 1953 roku. Notowana na warszawskiej GPW od 16 lat. Lider w produkcji i usługach branży elektroenergetycznej w Polsce. Świadczy kompleksowe usługi budowlanomontażowe realizując

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie instrumentów finansowych - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Chemical (Basic)/ Chemical (Diversified) [CH FIRM] 200(X-1) 200(X)

Chemical (Basic)/ Chemical (Diversified) [CH FIRM] 200(X-1) 200(X) Chemical (Basic)/ Chemical (Diversified) [CH FIRM] 200(X-1) 200(X) Assets (AKTYWA) 353,358.65 443,531.96 Fixed assets (Aktywa trwałe) 169,059.84 183,945.46 - Intangibles (wartości niematerialne i prawne)

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo