A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) B. Lokaty (Investments) 719, ,348

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348"

Transkrypt

1 Aktywa Bilans na (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) B. Lokaty (Investments) 719, ,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356 16,615 III. Inne lokaty finansowe (Other financial investments) 702, ,732 D. Należności (Receivables) 70,843 82,099 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (Receivables from direct insurance) 66,864 78,595 II. Należności z tytułu reasekuracji (Receivables from reinsurance) 1,562 2,086 III. Inne należności (Other receivables) 2,418 1,418 E. Inne składniki aktywów (Other assets) 6,393 5,962 I. Rzeczowe składniki aktywów (tangible fixed assets) 3,495 3,763 II. Środki pieniężne (cash) 2,898 2,198 III. Pozostałe składniki aktywów (other assets) 0 0 F. Rozliczenia międzyokresowe (Prepaid expenses) 82, ,706 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (deferred income tax) 3,725 8,495 II. Aktywowane koszty akwizycji (deferred acqusition costs) 78, ,794 III. Zarachowane odsetki i czynsze (interests and rents) IV. Inne rozliczenia międzyokresowe (other prepaid expenses) AKTYWA RAZEM (Total assets) 879,947 1,096,471 44

2 Pasywa Bilans na (Balance sheet) PASYWA (Liabilities) A. Kapitał własny (Equity) 159, ,454 I. Kapitał podstawowy (Share capital) 78,440 78,440 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy (Reserve capital) 53,442 80,389 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (Revaluation reserve) VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (Profit/loss from previous years) 26,947 0 VIII. Zysk (strata) netto (Net profit/loss for the year) 0 37,084 C. Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe (Technical reserves) 680, ,407 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego (UPR and unexpired risk reserves) 365, ,047 III. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia (Reserves for outstanding losses) 277, ,444 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych (Reserves for bonuses and rebates) 8,746 4,414 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) (Equalization reserves) 27,981 31,502 D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezp. (wielkość ujemna) (Ceded portion of insurance reserves) 28,686 32,108 I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego (Reinsurers' share in UPR and unexpired risks reserve) 11,656 12,998 III. Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia (Reinsurers' share in reserves for outstanding losses) 17,030 19,109 E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) (Estimated subrogation and recovery /negative value/) 8,497 8,511 I. Oszacowane regresy i odzyski brutto (Gross valuated recourses) 8,639 8,777 II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach (Reinsurers' share in valuated recourses) F. Pozostałe rezerwy (Other reserves) 4,785 5,345 G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów (Liabilities on reinsurers' deposits) H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne (Other payables and special funds) 58,109 76,253 I.Rozliczenia międzyokresowe (Accruals) 14,376 10,377 PASYWA RAZEM (Total liabilities) 879,947 1,096,471 45

3 Techniczny rachunek ubezpieczeń Techniczny rachunek ubezpieczeń za okres (Technical account) TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ (Technical account) I. Składki (Premiums) 448, , Składki przypisane brutto (Gross premiums written) 611, , Udział reasekuratorów w składce przypisanej (Premiums written ceded) 32,036 31, Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto (Change in gross unerned premium reserves and unexpired risk reserves) 133, , Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek (Change in unearned premiums ceded) 2,012 1,342 II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat (Net cost-adjusted investment revenues transferred from the profit and loss account) III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym (Other technical revenues net of reinsurance) 2,560 4,258 IV. Odszkodowania i świadczenia (Claims and fees) 241, , Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym (Claims and fees paid net of reisurance) 185, , Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (Gross claims and fees paid) 194, , Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych (Reinsurers' share in claims and fees paid) 8,885 7, Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (Change in reserve for outstanding losses) 56,480 62, Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (Change in gross amount) 60,008 64, Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia (Change in reinsurers' share) 3,528 1,955 VI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty (Bonuses and rabates net of reinsurance plus change in reserves) 6,415 5,954 VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej (Uderwriting costs) 159, , Koszty akwizycji (Acqusition costs) 102, , Koszty administracyjne (Administration costs) 63,107 80, Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów (Reinsurers' commission received and share in reinsurers' profits) 5,519 5,341 VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym (Other technical costs related to insurers' own share) 18,153 38,490 IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) (Change in equalization reserves) 10,317 3,520 X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (Technical result) 14,598 15,683 46

4 Ogólny rachunek zysków i strat Rachunek ogólny za okres (General profit and loss account) OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Profit and loss account) I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie (Technical profit/loss) 14,598 15,683 II. Przychody z lokat (Investment income) 25,660 28, Przychody z lokat w nieruchomości (income on real estate) Przychody z lokat w jednostkach powiązanych (income on related parties) Przychody z innych lokat finansowych (Income on other financial investments) 13,595 22, Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat (Income on investment revaluation) 3, Wynik dodatni z realizacji lokat (Income on investment sale) 8,317 5,516 III. Nie zrealizowane zyski z lokat (Unrealized profits on investments) 5,776 20,340 V. Koszty działalności lokacyjnej (Investment costs) 4,547 4,782 VI. Nie zrealizowane straty na lokatach (Unrealized losses on investments) 2,555 18,200 VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (Net cost adjusted investment income transferred to technical account) VIII. Pozostałe przychody operacyjne (Other operating income) 2,270 5,583 IX. Pozostałe koszty operacyjne (Other operating costs) 7, X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (Operating profit/loss) 33,354 45,779 XI. Zyski nadzwyczajne (Extraordinary profits) 0 0 XII. Straty nadzwyczajne (Extraordinary losses) 0 0 XIII. Zysk (strata) brutto (Gross profit/loss) 33,354 45,779 XIV. Podatek dochodowy (Income tax) 6,407 8,695 XVI. Zysk (strata) netto (Net profit/loss) 26,947 37,084 47

5 Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych za okres (Cash flow statement) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (Cash flow statement) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Cash flow from operating activities) 164, ,305 I. Wpływy (Revenues) 647, , Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej (Revenues from direct insurance and reinsurance activities ) 631, , Wpływy z tytułu składek brutto (Gross premium revenues) 618, , Wpływy z tytułu regresów i zwrotów odszkodowań brutto (Revenues from recources and claim returns) 10,661 10, Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej (Other revenues from direct insurance activities) 1, Wpływy z reasekuracji biernej (Revenues from reinsurance) 15, Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej (Revenues from other operating activities) II. Wydatki (Expenses) 483, , Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej (Direct insurance and reinsurances expenses) 449, , zwroty składek brutto (gross premiums returns) 20,509 16, odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (gross claims and benefits paid) 195, , wydatki z tytułu akwizycji (acquisition expenses) 139, , wydatki o charakterze administracyjnym (administration expenses) 69,693 88, wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów (revenues from claims adjustment and recources) 9,486 12, wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej (commission paid and interests in reinsurance income) pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej (other expenses) 14,564 31, Wydatki z tytułu reasekuracji biernej (Reinsurance expenses) 31,387 33, Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej (Expenses related to other operating activities) 2,506 2,840 B. Przepływy z działalności lokacyjnej (Cash flow form investment activities) -213, ,983 I. Wpływy (Revenues) 12,283,527 6,144,006 II. Wydatki (Expenses) 12,496,912 6,253,989 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (Cash flow from financial activities) 50,000 0 I. Wpływy (Revenues) 50,000 0 II. Wydatki (Expenses) 0 0 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (Total net cash flows) 1, E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: (Change in cash on balance sheet) 1, F. Środki pieniężne na początek okresu (Cash at the beginning of period) 1,722 2,898 G. Środki pieniężne na koniec okresu (Cash at the end of period) 2,899 2,220 48

6 Deklaracja wypłacalności Deklaracja wypłacalności na (Solvency declaration) Deklaracja wypłacalności (Solvency declaration) 1. Aktywa zakładu ubezpieczeń (assets) 879,947 1,096, Aktywa przeznaczone na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań (assets to cover all future liabilities) 720, , Wartości niematerialne i prawne (intangible assets) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (liabilities related to deferred tax) 3,725 8, Wielkości środków własnych (total own funds) 155, , Wielkość środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego zgodnie z art. 148a ustawy (own funds to cover solvency margin according do 148 of the Law on insunrace business) 155, , Margines wypłacalności (solvency margin) 97, , Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego (minimum amount of guarantee capital) 12,249 11, /3 kwoty marginesu wypłacalności (guarantee capital equal to 1/3 solvency margin) 32,648 38, Nadwyżka/niedobór środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności (surplas /lack/ of own funds to cover solvency margin) 57,179 72, Kapitał gwarancyjny (guarantee capital) 32,648 38, Nadwyżka/niedobór środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego (surplas /lack/ of own funds to cover guarantee capital) 122, ,097 49

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group www.interrisk.pl R aport ro czny 2 0 1 0 InterRisk

Bardziej szczegółowo

r a p o rt r o c z n y 2011

r a p o rt r o c z n y 2011 raport roczny 2011 raport roczny 2011 Spis treści 1 2 3 4 5 6 7 06 07 08 09 10 12 14 18 19 20 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 34 38 39 42 44 46 47 48 48 49 52 54 56 62 SPÓŁKA I JEJ ORGANIZACJA List Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW Preparation of the publication CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka zdrowotna dr Adam Kozierkiewicz Zawartość Statystyka sektora ubezpieczeń komercyjnych Opieka długoterminowa wobec starzenia się społeczeństwał ń Podstawy

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Uwagi ogólne. General notes

CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms KOMSJA NADZORU UBEZPECZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYCH / NSURANCE AND PENSON FUNDS SUPERVSORY COMMSSON Wykaz stosowanych pojęć ndex of Terms Agent ubezpieczeniowy przedsiêbiorca w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PZ Cormay zawierające skrócone dane jednostkowe 31.12.2013

Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PZ Cormay zawierające skrócone dane jednostkowe 31.12.2013 1 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZ CORMAY zawierające skrócone dane jednostkowe za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora-Wysocka Członek Zarządu Łomianki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji GUS Departament Przedsiębiorstw Preparation of the publication CSO Enterprises Department

Opracowanie publikacji GUS Departament Przedsiębiorstw Preparation of the publication CSO Enterprises Department Opracowanie publikacji GUS Departament Przedsiębiorstw Preparation of the publication CSO Enterprises Department kierujący supervisor Katarzyna Walkowska Dyrektor Departamentu Director of the Department

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za cztery kwartały 2014 roku 2014 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Ewa RADAWIECKA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Zarys treści: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHÉE SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHÉE SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHÉE SA ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY DANE JEDNOSTKOWE Genewa, dn. 14-02-2014 Raport zawiera: RAPORT SKONSOLIDOWANY 1. Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny Dziennik Ustaw Nr 71-1971 Poz. 355 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 "Echo Investment" S.A. SA-P 2005 Introduction 1. The basic range of activity of the company registered under

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania A abandonment costs koszty likwidacji (np. firmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abate a tax obniżyć podatek abatement obniżka podatku abbreviated form forma skrócona

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. kunszt ubezpieczeń

Raport Roczny 2013. kunszt ubezpieczeń Raport Roczny 2013 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group kunszt ubezpieczeń Spis treści List Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Preface to the Second Edition

Preface to the Second Edition Preface to the Second Edition The first edition of the Dictionary of Finance Terms for Professionals has been widely recognized by the Readers as useful publication in its field. The second edition has

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2009

RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2009 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA SZANOWNI AKCJONARIUSZE, KLIENCI I PRACOWNICY, W imieniu Zarządów TUiR i mam

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo