ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in number of votes and in share capital AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA PKO BP Bankowy OFE OFE PZU Złota Jesień AXA OFE ING OFE PTE Allianz Polska SA MetLife OFE Generali OFE pozostali akcjonariusze / free float razem / total 12.20% AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 9.85% PKO BP Bankowy OFE 9.57% OFE PZU Złota Jesień 9.41% AXA OFE 6.76% ING OFE 6.31% PTE Allianz Polska SA 5.91% MetLife OFE 5.09% Generali OFE 34.90% pozostali akcjonariusze / free float 100% razem / total Zamówienia (w mln PLN) / Orders received (PLNm) Portfel zamówień (w mln PLN) / Order backlog (PLNm) Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) / Sales revenue (PLNm) Zysk netto (w mln PLN) / Net profit (PLNm)

3 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

4 WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA w tys. PLN/in thousands of PLN WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Revenue from sale of products, goods and materials Zysk operacyjny Operating profit Zysk brutto przed opodatkowaniem Gross profit before taxes Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA Net profit attributable to shareholders of Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych Net profit attributable to minority Zysk netto okresu obrotowego z działalności kontynuowanej Net profit for the period from continuing operations Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Net cash flows from operating activities Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Net cash flows from investing activities Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Net cash flows from financing activities Zmiana stanu netto środków pieniężnych Net change in cash Aktywa trwałe Non-current assets Aktywa obrotowe Current assets Aktywa, razem Total assets Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Non-current liabilities and provisions Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Current liabilities and provisions Zobowiązania i rezerwy, razem Total liabilities and provisions Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Equity attributable to Company shareholders Kapitał mniejszości Minority interest Kapitał własny Equity Kapitał podstawowy (zakładowy) Issued share capital Liczba akcji (w sztukach) Number of shares (pcs) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Book value per share (in PLN ) jednostkowe company skonsolidowane group (306) 372 (97 029) (96 401) (4 907) (10 096) (7 707) (11 356) (16 085) (16 210) (16 856) (19 115)

5 SPIS TREÂCI CONTENTS Wybrane wartości 2 Wybrane dane finansowe 4 List do Akcjonariuszy 6 ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ 7 Schemat organizacyjny 8 Zarząd ELEKTROBUDOWY SA 8 Struktura kapitału 8 Rada Nadzorcza 9 Struktura akcjonariatu stan na Struktura Grupy kapitałowej 11 na świecie 12 AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 13 Struktura przychodów 14 Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na jego wielkość 17 Analiza finansowa 21 Zarządzanie zasobami finansowymi 22 Zarządzanie Systemem Jakości 24 Zarządzanie BHP 25 Zarządzanie kapitałem ludzkim 27 Perspektywy rozwoju działalności i istotne czynniki ryzyka i zagrożeń 32 SYTUACJA RYNKOWA 33 Kierunki sprzedaży 35 Inwestycje zrealizowane w roku 37 Eksport 39 Znaczące kontrakty 41 ROZWÓJ INNOWACYJNY 42 Ważniejsze prace prowadzone w dziedzinie rozwoju technicznego 44 INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY 45 Spółka na giełdzie 46 Kurs akcji w roku 46 Kalendarz publikacji raportów w roku Dywidenda 47 Ład korporacyjny 48 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 50 RAPORT FINANSOWY 51 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 53 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 55 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 56 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 58 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 60 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Key data 2 Selected financial data 4 A letter to Shareholders 6 ORGANIZATION OF THE GROUP 7 Organization chart 8 The Management Board 8 Capital structure 8 The Supervisory Board 9 Shareholders as at Organization structure 11 world-wide 12 PRESENT AND ANTICIPATED FINANCIAL POSITION 13 Sales revenue 14 Financial result and basic factors or untypical events which impact its amount 17 Financial analysis 21 Financial resources management 22 Quality System Management 24 Occupational Health and Safety Management 25 Human capital management 27 Prospects for business development and significant risks or threats 32 MARKET SITUATION 33 Sales destinations 35 Investments carried out in 37 Export 39 Significant contracts 41 INNOVATIVE DEVELOPMENT 42 Major technical development works 44 INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 45 Company on the stock exchange 46 Share price in 46 Calendar of submitting financial reports in Dividend 47 Corporate governance 48 Corporate Social Responsibility 50 FINANCIAL REPORT 51 Statement of financial position 53 Statement of comprehensive income 55 Statement of changes in equity 56 Consolidated statement of changes in equity 58 Statement of cash flow 60 Independent Auditor`s Opinion 3

6 fot. Robert Kwiatek Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu / President LIST DO AKCJONARIUSZY A LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo W imieniu Zarządu ELEKTROBUDOWY SA mam po raz kolejny zaszczyt przedstawić Państwu raport z działalności Spółki za rok. Szczęśliwie zakończyliśmy rok i możemy, z prawdziwą satysfakcją, zaprezentować ostateczne, potwierdzone niezależnym audytem, wyniki. Mamy nadzieję, że przedstawione rezultaty spełniają również Państwa oczekiwania. Wiemy, że mogliśmy zrobić więcej. Wiemy również, że zrobiliśmy wszystko co było możliwe, by działając na wyjątkowo niestabilnych rynkach, ograniczyć ryzyko do niezbędnego minimum, zapewniając Akcjonariuszom tyle bezpieczeństwa, Ladies and Gentlemen On behalf of the Management of, I have pleasure in presenting the annual report of the Company s operations in. The year was fortunate for us and we can disclose, with obvious satisfaction, final results of the company s performance, confirmed by an independent audit. We hope that the achieved financial results meet Your expectations as well. We know we could have done more. We also know that we have done all we could do, acting in the exceptionally unstable markets, to reduce the risks to absolute minimum and to ensure as much safety for our Shareholders as it was possible 4

7 ile było w tych warunkach możliwe. Ograniczyliśmy do minimalnego poziomu ryzyko prowadzenia działalności i operacji gospodarczych na rynkach wschodnich. Wycofaliśmy naszą Spółkę z Sewastopola i, wychodząc z założenia, że Ukraina pozostanie dla nas rynkiem strategicznym, przenieśliśmy jej działalność do Zaporoża. W pełni akceptujemy i będziemy akceptowali w najbliższych 2-3 latach koszty utrzymania obecności na tym rynku. Liczymy się z sytuacją, że bieżące przychody nie pokryją kosztów, lecz, moim zdaniem, 100 czy 200 tys. PLN jest ceną wartą do poniesienia za przyszłe korzyści. Spółka rosyjska VECTOR, w której posiadamy 49% udziałów, niestety nie zakończyła roku pozytywnym rezultatem. Strata z punktu widzenia ELEKTROBUDOWY SA jest na tyle nieistotna, że w pełni uzasadnia utrzymywanie tego kierunku działalności, szczególnie że najbliższe pespektywy są bardzo zachęcające, a VECTOR wygenerował dodatni przepływ gotówki. Udało nam się zakończyć niezwykle skomplikowaną i bolesną restrukturyzację Oddziału Przemysłu. Pomimo poniesionych kosztów, niestety zdecydowanie wyższych od zakładanych, wynik całej Spółki jest lepszy od opublikowanej prognozy, jak również oczekiwań niektórych uczestników rynku. Pozyskaliśmy kolejne istotne i duże zamówienia. W tym co cieszy w sposób szczególny od wieloletnich i sprawdzonych partnerów biznesowych. W kraju, ale również za granicą. Dobrym przykładem są tutaj zamówienia dla firmy AREVA kolejnych transz projektu EJ OLKILUOTO, jak również projekt części elektrycznej Bloku w Elektrowni Jaworzno. Udało się utrzymać rekordowo wysoki portfel zamówień. Oparta na takim portfelu pewność działania pozwoli na spokojną pracę nie tylko w 2015 roku, ale również w latach następnych. Analizując rynek, na którym działamy, widzimy poważny wzrost inwestycji w sektorach, w których nasz udział jest istotny, a kompetencje są w pełni akceptowane przez Klientów. Chcemy ten okres spożytkować. Oczywiście tak, by każdy kto posiada lub będzie posiadał akcje ELEKTROBUDOWY SA był tym usatysfakcjonowany. Jesteśmy przekonani, że Spółka jest dobrze przygotowana do żniw na rynku energetyki. Efektami zbiorów podzielimy się, jak zwykle, z Akcjonariuszami. in those circumstances. We have withdrawn our subsidiary from Sevastopol and, having assumed that Ukraine will remain a strategic market for us, moved its operations to Zaporozhye. We fully accept, and are committed to accept for the nearest two or three years, the costs of maintaining our participation in this market. We are aware that the current income may not balance the expenses, but in my opinion 100 or 200 thousand PLN is the cost worth incurring in exchange for future benefits. The Russian company VECTOR, in which we have a 49% interest, did not close the year with a positive result. However, from the point of view of the loss is so insignificant that continuation of this course of operations is fully justified, especially as the prospects for the nearest future are encouraging and as VECTOR generated positive cash flow. We have managed to complete the restructuring of the Industry Division which was an extremely complicated and painful process. Despite incurred costs, unfortunately much greater than assumed, the performance of the Company as a whole is better than it was assumed in the announced forecast, and than expected by certain market participants. We received further, big and important, orders. Among them what we particularly appreciate the orders from our proven business partners of long standing. In Poland, but also abroad, to quote only orders from AREVA concerning further tranches of the OLKILUOTO project and a contract for the electrical part of a Power Unit in the Jaworzno Power Plant. We have succeeded in maintaining a record high order backlog. Confidence, based on such backlog will permit undisturbed, steady work not only in 2015 but also in next years. Analyzing the market in which we operate, we can see a substantial increase in investments in the sectors where our participation is important and our competence fully appreciated by Customers. We want to make the most of it. Of course in such a way that everyone who owns or will own shares of could be satisfied. We are convinced that the Company is well prepared for harvest in the power market. We will share the crop with the Shareholders, as usual. Z poważaniem Sincerely Yours Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu / President 5

8 7 Schemat organizacyjny 8 Zarząd ELEKTROBUDOWY SA 8 Struktura kapitału 8 Rada Nadzorcza 9 Struktura akcjonariatu stan na Struktura Grupy kapitałowej 11 na świecie 7 Organization chart 8 The Management Board 8 Capital structure 8 The Supervisory Board 9 Shareholders as at Organization structure 11 world-wide ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIZATION OF THE GROUP 6

9 SCHEMAT ORGANIZACYJNY ORGANIZATION CHART Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd Spółki Management Board Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki President, C.E.O. Spółki stowarzyszone Associates VECTOR Sp. z o.o. Biuro Zarządu Head Office Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources Spółki zależne Subsidiaries ENERGOTEST sp. z o.o. SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. Zarządzanie Systemami Quality and Safety Management Zarządzanie Finansami Finance Management KONIP Sp. z o.o. ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. Oddział Spółki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division Oddział Spółki Rynek Przemysłu Industry Division 7

10 ZARZÑD ELEKTROBUDOWY SA THE MANAGEMENT BOARD Skład Zarządu ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku przedstawiał się następująco: Composition of the Management Board of as at 1 January : Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu / President Ariusz Bober - Członek Zarządu / Member Janusz Juszczyk - Członek Zarządu / Member Arkadiusz Klimowicz - Członek Zarządu / Member Adam Świgulski - Członek Zarządu / Member Sławomir Wołek - Członek Zarządu / Member W roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA. The above composition did not change during the year. STRUKTURA KAPITA U CAPITAL STRUCTURE Kapitał zakładowy / Issued share capital PLN Liczba akcji wszystkich emisji / Number of shares in issue sztuk /pcs Wartość nominalna akcji / Par value of 1 share PLN 2.00 Wartość księgowa na dzień / Book value at 31 December PLN Wartość rynkowa na dzień / Market value at 31 December PLN RADA NADZORCZA THE SUPERVISORY BOARD Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Aktualnie Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków. Skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku przedstawiał się następująco: The Supervisory Board is composed of 5 to 7 members appointed by General Meeting for a joint three years term of office. The present Board consists of 7 members. The composition of the Supervisory Board of ELEKTROBUDO- WA SA on 31 January was as follows: Dariusz Mańko - Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman Karol Żbikowski - Zastępca Przewodniczącego / Deputy Chairman Agnieszka Godlewska - Członek Rady / Member Eryk Karski - Członek Rady / Member Tomasz Mosiek - Członek Rady / Member Ryszard Rafalski - Członek Rady / Member Paweł Tarnowski - Członek Rady / Member W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki w składzie osobowym Rady Nadzorczej w roku nastąpiły zmiany. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja roku dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w składzie: Jacek Dreżewski, Eryk Karski, Artur Małek, Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, Paweł Tarnowski oraz Karol Żbikowski. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 maja roku As the term of office of the Supervisory Board elapsed, composition of the Supervisory Board changed during the year. The Annual General Meeting of convened for 22 May appointed the Supervisory Board of for the next term of office, in the following composition: Jacek Dreżewski, Eryk Karski, Artur Małek, Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, Paweł Tarnowski, Karol Żbikowski. 8

11 uchwałą nr 1/IX/ dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie Karola Żbikowskiego oraz Zastępcy Przewodniczącego w osobie Eryka Karskiego. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli w Spółce oświadczenia, że są członkami niezależnymi. Skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku przedstawiał się następująco: By Resolution 1/IX/ passed by the Supervisory Board on 22 May Mr Karol Żbikowski was appointed Chairman and Mr Eryk Karski Deputy Chairman. All members of the Supervisory Board submitted to the company their representations that they are independent members. The composition of the Supervisory Board of ELEKTROBUDOWA SA on 31 December was as follows: Karol Żbikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman Eryk Karski - Zastępca Przewodniczącego / Deputy Chairman Jacek Dreżewski - Członek Rady / Member Artur Małek - Członek Rady / Member Tomasz Mosiek - Członek Rady / Member Ryszard Rafalski - Członek Rady / Member Paweł Tarnowski - Członek Rady / Member STRUKTURA AKCJONARIATU STAN NA SHAREHOLDERS AS AT Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in number of votes and in share capital AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA PKO BP Bankowy OFE OFE PZU Złota Jesień AXA OFE ING OFE PTE Allianz Polska SA MetLife OFE Generali OFE pozostali akcjonariusze / free float razem / total 12.20% AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 9.85% PKO BP Bankowy OFE 9.57% OFE PZU Złota Jesień 9.41% AXA OFE 6.76% ING OFE 6.31% PTE Allianz Polska SA 5.91% MetLife OFE 5.09% Generali OFE 34.90% pozostali akcjonariusze / free float 100% razem / total 9

12 STRUKTURA GRUPY KAPITA OWEJ ORGANIZATION STRUCTURE jest spółką dominującą dla Grupy kapitałowej, która składa się z trzech głównych segmentów: Rynek Wytwarzania Energii Rynek Dystrybucji Energii Rynek Przemysłu To kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych w zakresie średniego i niskiego napięcia w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki zawodowej (coraz częściej w charakterze GW), w tym także: doradztwo techniczne projektowanie kompletacja dostaw materiałów i usług pomiary pomontażowe i rozruch serwisowanie eksploatowanych urządzeń rozdzielczych. To produkcja oraz kompletacja dostaw, w tym: produkcja urządzeń: rozdzielnice wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacje kontenerowe kompleksowe dostawy rozdzielni średnich i niskich napięć, także przebudowa, modernizacja i remonty obsługa, przeglądy i kontrole okresowe systemów zabezpieczeń i automatyki w istniejących obiektach energetycznych układy rozdziału energii dla sektora publicznego i odbiorców przemysłowych. To kompleksowe zarządzanie potrzebami energetycznymi, w tym: kompleksowe instalacje elektryczne średnich i niskich napięć w nowych, modernizowanych i rozbudowywanych zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej kompleksowe remonty układów energetycznych. Głównymi klientami są: Elektrownie zawodowe Przemysł wydobywczy Przemysł metalurgiczny Transport Budynki użyteczności publicznej i ochrony środowiska. Głównymi klientami są: Grupy energetyczne Elektrownie Kopalnie węgla kamiennego i brunatnego. Głównymi klientami są: Petrochemie Papiernie Szpitale Deweloperzy. is a parent company in the Group consisting of three main segments: Power Generation Power Distribution Industry Division Supply of full range of high, medium and low voltage systems for new, modernized or retrofitted power plants (more and more often as General Contractor), including: technical consulting engineering materials and services procurement commissioning and start-up maintenance of distribution equipment. Is the production and completion of deliveries, including: manufacturing of electrical equipment medium and high voltage switchgear and mobile substations, turnkey supply of medium and high voltage stations, including modernisations and retrofits service, surveys and periodical inspections of protection systems and power automation systems in the existing power facilities electricity distribution systems for public sector and industrial users. Comprehensive energy demand management, including: complete medium and low voltage electrical systems foe new, retrofitted or rebuilt industrial plants and public utility facilities comprehensive maintenance of power systems. The main customers: Power generation Mining Metallurgy Transport Public utility construction and environmental protection plants. The main customers: T&D sector Power generation sector Mines. The main customers: Petrochemistry Paper & Pulp Hospital Developers. 10

13 W skład Grupy kapitałowej wchodzą 3 spółki zależne oraz 2 spółki stowarzyszone: KONIP Sp. z o.o. Zajmuje się administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki dominującej ELEK- TROBUDOWY SA. ENERGOTEST sp. z o.o. Świadczy usługi związane z budową, modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych, produkuje urządzenia do przetwarzania informacji oraz aparaturę rozdzielczą i sterowniczą energii elektrycznej, oferuje usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji aparatury rozdzielczej i sterowniczej, a także badania i analizy techniczne. ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. Przedmiotem działalności tej spółki jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych na rynek ukraiński, montaż aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej, remont oraz obsługa techniczna aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej. Jednostka stowarzyszona Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR Spółka z o.o. Podstawowa działalność spółki to produkcja elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwo robót budowlanych i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łączności. Jednostka stowarzyszona SAUDI ELEKTROBUDOWA Spółka z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych oraz prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej. The Capital Group consists of three subsidiaries and two associated companies: KONIP Sp. z o.o. (Ltd) KONIP Sp. z o.o. administers the real property owned by. ENERGOTEST sp. z o.o. Basic activity of ENERGOTEST comprises services related to construction, modernization and operation of power generating facilities, production of data processing devices, electrical switching and control devices, installation, repairs and maintenance of switchgear and controlgear, also tests and technical surveys. ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. The objects of ELEK- TROBUDOWA UKRAINE Ltd. comprise selling of high, medium and low voltage electrical systems, including switchgear panels and distribution substations, in the Ukrainian market, assembly of electrical equipment, switching and control devices, maintenance and repairs of electrical distribution and control devices. An associate the Power Equipment Production Plant VECTOR Ltd. Principal business activity of VECTOR comprises manufacturing of electrical components, parts for electrical vacuum devices, and also providing construction works and wholesale of electrical production facilities, including communication devices. An associate SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC Business scope of SAUDI ELEKTROBUDOWA includes offering low, medium and high voltage electrical systems, including switchgear and distribution panels and electrical substations as well as installation, repair and maintenance services for energy control and distribution systems. NA ÂWIECIE WORLD-WIDE 1 Polska siedziba Spółki wraz z oddziałami 2 Federacja Rosyjska VECTOR 3 Ukraina ELEKTROBUDOWA UKRAINA 4 Finlandia Olkiluoto 3 5 Luksemburg zakład RWE 6 Niemcy zakład RWE 7 Holandia zakład RWE 8 Arabia Saudyjska SAUDI ELEKTROBUDOWA Poland the Company headquarters and divisions 2 The Russian Federation VECTOR 3 Ukraine ELEKTROBUDOWA UKRAINE 4 Finland Olkiluoto 3 5 Luxembourg branch of the Power Generation Division 6 Germany branch of the Power Generation Division 7 The Netherlands branch of the Power Generation Division 8 Saudi Arabia SAUDI ELEKTROBUDOWA 8 11

14 13 Struktura przychodów 14 Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na jego wielkość 17 Analiza finansowa 21 Zarządzanie zasobami finansowymi 22 Zarządzanie Systemem Jakości 24 Zarządzanie BHP 25 Zarządzanie kapitałem ludzkim 27 Perspektywy rozwoju działalności i istotne czynniki ryzyka i zagrożeń 13 Sales revenue 14 Financial result and basic factors or untypical events which impact its amount 17 Financial analysis 21 Financial resources management 22 Quality System Management 24 Occupational Health and Safety Management 25 Human capital management 27 Prospects for business development and significant risks or threats AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA PRESENT AND ANTICIPATED FINANCIAL POSITION 12

15 STRUKTURA PRZYCHODÓW SALES REVENUE Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za i 2013 rok. Net revenue from sale of products, goods and materials in the years and Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Revenue from sales of products, goods and materials usługi budowlano-montażowe construction and erection services wyroby elektrotechniczne electrotechnical products pozostałe usługi other services materiały materials 2013 Zmiana / Change tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN` (69 820) (635) (1 344) W roku przychody ze sprzedaży usług, wyrobów gotowych i materiałów ELEKTROBUDOWY SA wyniosły tys. złotych i były wyższe od zrealizowanych w 2013 roku o tys. złotych (24,7%). Największy udział w sprzedaży (81,8%) stanowiły przychody z podstawowej działalności spółki, jaką jest świadczenie usług budowlano-montażowych w zakresie prac elektromontażowych. Sprzedaż z tego tytułu wyniosła tys. złotych. W roku sprzedaż eksportowa wynosiła tys. złotych i była niższa o 70,7% od sprzedaży eksportowej osiągniętej w 2013 roku. Spadek przychodów z eksportu wystąpił przede wszystkim w zakresie sprzedaży do Finlandii, Rosji, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Holandii. W roku Spółka zwiększyła sprzedaż na rynku szwajcarskim (sprzedaż wyrobów gotowych i usług), a także rozpoczęła sprzedaż do Angoli (wyroby gotowe) i Japonii (wyroby gotowe i usługi). specjalizuje się w wykonywaniu robót elektromontażowych oraz w produkcji urządzeń służących do przesyłu i rozdziału energii. Sprzedaż tych urządzeń w roku spadła o 28,4% w stosunku do 2013 roku. Udział sprzedaży urządzeń do przesyłu i rozdziału energii w przychodach ze sprzedaży za rok wynosił 16,5%. Znaczna część tych wyrobów, poprzez sprzedaż wewnętrzną, transformowana jest na sprzedaż zewnętrzną w ramach realizowanych usług elektroinstalacyjnych. Utrzymanie pozycji głównego dostawcy na rynku polskim w zakresie dostaw rozdzielnic średniego napięcia jest jednym z głównych celów strategicznych Spółki. W roku dokonano sprzedaży wyrobów przemysłowych na kwotę tys. złotych. Z wymienionej kwoty sprzedaż zrealizowana przez jednostki montażowe na własne potrzeby wynosiła tys. złotych, a sprzedaż bezpośrednia (zewnętrzna) wynosiła tys. złotych. The revenue, generated by from sales of goods, services and materials, amounted to thousand PLN and was by thousand PLN (24.7%) higher than in Major part of sales revenue (81.8%) was generated by the core business activities of the company, which are electrical installation services. Volume of the sales generated by performance of these services amounted to thousand PLN. Export sales in earned thousand PLN and were by 70.7% lower than the exports realized by the company in The drop of revenue from exports concerned mainly the sales to Finland, Russia, Turkey, Saudi Arabia and the Netherlands. In the company increased sales in the Swiss market (supply of finished goods and services) and started sales to Angola (finished goods) and Japan (finished goods and services). specializes in providing electric installation services and in manufacturing of equipment used for transmission and distribution of electric energy. In, sales volume of manufactured equipment decreased by 28.4% compared with The sales of electricity transmission and distribution equipment accounted for 16.5% of total sales revenue earned in. A substantial part of the products, through internal sales, is transformed to external sales within provided installation services. Maintaining the position of a leading supplier of medium-voltage switchgear on the Polish market is one of the key strategic goals of the company. In the company sold industrial products for the sum of thousand PLN. This amount included thousand PLN relating to internal sales realised by the company s erection units, whereas direct (external) sales reached the value of thousand PLN. 13

16 WYNIK FINANSOWY ORAZ PODSTAWOWE CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJÑCE WPŁYW NA JEGO WIELKOÂå FINANCIAL RESULT AND BASIC FACTORS OR UNTYPICAL EVENTS WHICH IMPACT ITS AMOUNT Wartość zawartych przez ELEKTROBUDOWĘ SA umów, zleceń i zamówień w roku wynosiła 973,0 mln zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym pozyskano zamówienia o wartości 1 784,3 mln zł, oznacza spadek o 45,5%. Należy mieć na uwadze, iż znaczącą wartość zamówień pozyskaną w 2013 roku uzyskano w związku z podpisaniem takich umów, jak: budowa bloku ciepłowniczego dla TAURON Ciepło S.A. o wartości 592,5 mln zł, rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kv Skawina dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o wartości 218,3 mln zł, rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o wartości 215,0 mln zł. Łącznie z wyżej wymienionych umów pozyskano kontrakty o wartości 1 025,8 mln zł. Umowy te w roku są znaczącym elementem portfela zamówień Spółki. Warunkowało to w znacznym stopniu poziom nowych zleceń, które Spółka zamierzała pozyskać w tym okresie. Portfel zamówień ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku osiągnął poziom 1 769,8 mln zł (1 754,2 tys. zł w 2013 roku). W porównaniu ze stanem na dzień roku portfel zamówień wzrósł o 0,9%. Total value of contracts and orders obtained by ELEKTROBU- DOWA SA in amounted to million PLN, which indicates a decrease by 45.5% compared with the same period of the previous year, when the orders received totalled million PLN. It must be noted that the substantial value of orders received in 2013 was attributed to the contracts for: construction of the heating unit for TAURON Ciepło S.A., contract price million PLN, extension and modernization of 220/110kV electrical substation Skawina for PSE S.A., contract price million PLN, extension and modernization of the electrical substation Byczyna for PSE S.A., contract price million PLN. Aggregate amount of the above contracts equalled million PLN. The contracts constituted a substantial portion of the company s order backlog. This was, to a large extent,a factor that conditioned the level of new orders that the company intended to receive in that period. As at 31 December, had an order backlog on the level of million PLN ( million PLN in 2013). Compared with the state at 31 December 2013 the order backlog rose by 0.9%. Relations between sales and costs and their impact on the Główne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za oraz 2013 rok Main items of the statement of comprehensive income for and 2013 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Net sales revenue Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Cost of products, goods and materials sold tys. PLN PLN` % tys. PLN PLN`000 Zmiana Change % tys. PLN PLN` ( ) 93.9 ( ) 93.9 ( ) Zysk brutto ze sprzedaży / Gross profit on sales Koszty sprzedaży / Selling costs (3 200) 0.3 (4 347) Koszty ogólnego zarządu / General administrative expenses (11 661) 1.1 (11 461) 1.3 (200) Pozostałe przychody operacyjne / Other operating income Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses (27 501) 2.6 (25 430) 3.0 (2 071) Zysk operacyjny / Operating profit Przychody finansowe / Finance income Koszty finansowe / Finance costs (2 361) 0.2 (1 515) 0.2 (846) Zysk brutto przed opodatkowaniem / Gross profit before tax Podatek dochodowy / Income tax (7 784) 0.8 (7 605) 0.8 (179) Zysk netto okresu obrotowego / Net profit for the period

17 Relacje pomiędzy sprzedażą a kosztami oraz ich wpływ na wielkość zysku obrazują wskaźniki rentowności sprzedaży. W roku wskaźnik rentowności brutto wynosił 3,5%, a netto 2,7% i w stosunku do 2013 roku wzrosły o 1,1 punktu procentowego każdy. Korzystne zmiany wykazał również osiągnięty w roku zysk brutto ze sprzedaży, wzrost o tys. zł, tj. o 24,1%. W analizowanych okresach tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży (24,7%) było skorelowane z tempem wzrostu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (24,8%), co spowodowało, że rentowność brutto ze sprzedaży w porównywalnych okresach osiągnęła ten sam poziom 6,1%. Koszty sprzedaży za rok wynosiły tys. zł i były niższe niż w 2013 r. o tys. zł, tj. o 26,4%. Poziom kosztów sprzedaży w kolejnych latach był skorelowany z poziomem przychodów ze sprzedaży. W roku udział kosztów sprzedaży w przychodach ze sprzedaży wynosił 0,3%, zaś w 2013 roku wynosił 0,5%. Główną pozycją kosztów sprzedaży były usługi transportowe, które w porównywalnych okresach obniżyły się o tys. zł, przede wszystkim wskutek ograniczenia eksportu wyrobów gotowych do spółek partnerskich państw wschodnich. Koszty ogólnego zarządu w r. wynosiły tys. zł i w porównaniu z 2013 r. wzrosły o 200 tys. zł, tj. o 1,7%. W ramach kosztów ogólnego zarządu największy wzrost w stosunku do ubiegłego roku wystąpił w usługach doradczo-konsultingowych o 611 tys. zł. Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży wynosił 1,1% w r. i 1,3% w 2013 r. W porównywanych okresach sprawozdawczych udział kosztów ogólnych w przychodach nie wykazywał znaczących zmian. W r. pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o tys. zł, tj. o 21,1%. Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych to: kary i odszkodowania tys. zł, różnice kursowe tys. zł, rozpoznane rzeczowe aktywa trwałe (grunty) 957 tys. zł, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty rozrachunków 894 tys. zł, otrzymane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych 541 tys. zł, koszty sądowe 418 tys. zł, odzyskane odpady materiałowe 373 tys. zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 197 tys. zł. W r. główną pozycję przychodów operacyjnych stanowiły uzyskane kary i odszkodowania, związane głównie z realizacją umów o roboty budowlane. Pozycje kar i odszkodowań obejmowały: zwrot niesłusznie zapłaconych kar w latach ubiegłych 421 tys. zł, naliczone i zapłacone kary z tytułu realizowanych usług budowlanych tys. zł, niewykorzystane rezerwy na przewidywane kary tys. zł. W stosunku do 2013 roku, gdzie ich wartość wynosiła tys. zł, wzrosły o tys. zł (tj. o 67,1%). profit amount are described by sales profitability ratios. In gross profit margin was 3.5% and operating profit margin 2.7%, they rose by 1.1 percentage point each on In, a favourable change was noted in the gross profit on sales, which rose by thousand PLN, i.e. by 24.1%. In the compared periods, rate of growth of sales revenues (24.7%) was correlated with the growth rate of costs of products, goods and materials sold (24.8%), therefore gross profitability of sales was on the same level, 6.1% in both periods. Selling costs for amounted to thousand PLN and were by thousand PLN (by 26.4%) lower than in In both years the level of selling costs was correlated with the level of sales revenue. In, the selling costs had a 0.3% share in the sales revenue, whereas in 2013 it was 0.5%. Transport services, which were the main item of selling costs, dropped by thousand PLN in the comparable periods. This was principally caused by reduction in exports of finished products to the related companies in Eastern Europe. The general administrative expenses incurred in amounted to thousand PLN and rose by 200 thousand PLN, i.e. by 1.7% on Within the general administrative expenses, the biggest increase, compared with the six months of the previous year, was recorded in advisory and consulting services by 611 thousand PLN. The general administrative expenses had a 1.1% share in the sales revenues, while in 2013 they accounted for 1.3% of the sales revenues. The share of general expenses in revenues did not significantly differ in the comparable reporting periods. In, other operating income totalled thousand PLN and was by thousand PLN higher than in the comparative year, which is a 21.1% increase. Main items of other income: penalties and damages thousand PLN, currency exchange differences thousand PLN, recognized non-current assets (land) 957 thousand PLN, interest for delayed payments 894 thousand PLN, compensation received from insurance policies 541 thousand PLN, court costs 418 thousand PLN, recovered material wastes 373 thousand PLN, interest on cash in bank accounts 197 thousand PLN. In, the main item of operating income included received penalties and liquidated damages, associated with the performance of construction contracts. The penalties and damages included: returned of penalties unjustly paid in previous years 421 thousand PLN, charged and paid penalties relating to construction contracts thousand PLN, unused amounts of provision for expected losses thousand PLN. Compared with thousand PLN in 2013, they increased by thousand PLN (by 67.1%). In, other operating expenses totalled thousand PLN and were by thousand PLN higher than in the previous year, an increase by 8.1%. 15

18 W roku pozostałe koszty operacyjne osiągnęły wartość tys. zł i były wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego o tys. zł, tj. o 8,1%. Główne pozycje pozostałych kosztów operacyjnych to: odpisy aktualizujące wartość należności tys. zł, opłaty sądowe i kary tys. zł, prowizje i opłaty tys. zł, koszty odpraw i odszkodowań pracowniczych 524 tys. zł, odpis aktualizujący zapasy 449 tys. zł, koszty likwidacji szkód 431 tys. zł, strata ze zbycia aktywów trwałych 404 tys. zł, darowizny 137 tys. zł, wycena kontraktu forward 71 tys. zł. Wiodącą pozycją kosztów pozostałej działalności operacyjnej były wspomniane już odpisy aktualizujące wartość należności. Pogorszenie się kondycji finansowej kontrahentów, ich problemy z płynnością oraz ogłoszone upadłości kilku firm współpracujących spowodowały konieczność dokonania w roku odpisów aktualizujących należności w wysokości tys. zł. W porównywalnym okresie roku ubiegłego utworzone odpisy aktualizujące wynosiły tys. zł. Stan odpisów aktualizujących należności na dzień roku wynosił tys. zł i w stosunku do stanu na dzień roku, który wynosił tys. zł, nastąpił jego wzrost o tys. zł, tj. o 41,7%. Odpisy aktualizujące należności na dzień roku dotyczyły należności handlowych w kwocie tys. zł i pozostałych należności o wartości tys. zł. Odpisy na pozostałe należności obejmowały: należności z tytułu kar i odszkodowań tys. zł, należności z tytułu zapłaty solidarnych zobowiązań tys. zł, kaucje nie zwrócone w terminie tys. zł, należności od podmiotów w postępowaniu upadłościowym 991 tys. zł, należności z tytułu dywidendy 401 tys. zł, należności z tytułu sprzedaży majątku trwałego 320 tys. zł, należności w postępowaniu sądowym (wraz z odsetkami) 129 tys. zł, inne należności 114 tys. zł. na bieżąco monitoruje i ocenia ryzyko braku zapłaty należności handlowych oraz pozostałych. Działania podejmowane przez Spółkę wobec należności przeterminowanych: monitoring podmiotów gospodarczych przez wyspecjalizowaną firmę wywiadowni gospodarczej, bieżące monitorowanie, wezwania podmiotów do uregulowania należności, próby ugodowego załatwiania (porozumienia stron, ugody sądowe), postępowania sądowe o zapłatę wierzytelności i egzekucja komornicza, uruchomienie instrumentów zabezpieczających zapłatę należności, takich jak gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, weksle, cesja wierzytelności. Za rok Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości tys. złotych i rentowność na poziomie zysku operacyj- Main items of other operating expenses are: provision for impairment of receivables thousand PLN, legal fees and penalties thousand PLN, commissions and charges thousand PLN, employee benefits and compensations 524 thousand PLN, inventory write-offs 449 thousand PLN, damage repair cost 431 thousand PLN, loss on disposal of non-current assets 404 thousand PLN, donations 137 thousand PLN, forward contract valuation 71 thousand PLN. Provisions for impairment of receivables, mentioned earlier, constituted the main item of other operating expenses. Deteriorated financial condition of the counterparties, their problems with liquidity, as well as declared bankruptcies of a few cooperating companies were the reasons behind the necessity to impair the amount of receivables by thousand PLN in. Provisions for impairment of receivables created in 2013 amounted to thousand PLN. Total amount of provisions for impairment of receivables at 31 December amounted to thousand PLN and rose by thousand PLN (by 41.7%), compared with thousand PLN at 31 December The impairment provisions as at 31 December were associated with trade receivables: thousand PLN and other receivables thousand PLN. The provisions for impairment of other receivables included: receivables due to penalties and damages thousand PLN, receivables due to payment of joint and several liability thousand PLN, retentions not returned when due thousand PLN. debt of entities under bankruptcy procedure 991 thousand PLN, receivables due to dividend 401 thousand PLN, receivables due to sale of non-current assets 320 thousand PLN, receivables vindicated in court (including interests) 129 thousand PLN, other receivables 114 thousand PLN. monitors overdue trade and other receivables and assesses the risk of their irrecoverability on a current basis. Actions taken by the company in connection with the overdue debts: monitoring of business entities by a specialized business intelligence agency, constant monitoring, issuing requests for payment, attempts to solve the problems amicably (agreement between parties, settlements in court), litigations concerning debt payment, debt enforcement proceedings, releasing instruments securing payment of receivables: guarantees, bills, assignment of receivables. Operating profit generated by the company in amounted to thousand PLN, while the return on operating profit was 3.1%. Compared with 2013, the profitability of operating activity rose by 0.8 percentage point. 16

19 nego w wysokości 3,1%. W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost rentowności na działalności operacyjnej o 0,8 punktu procentowego. W roku przychody finansowe wynosiły tys. zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o tys. zł, tj. o 132,7%. Przychody te stanowiła dywidenda otrzymana tytułem posiadanych udziałów w spółkach: Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR Sp. z o.o. (2 836 tys. zł), ENERGOTEST sp. z o.o. (2 795 tys. zł), ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. (401 tys. zł) i KONIP Sp. z o.o. (124 tys. zł). W roku koszty finansowe wynosiły tys. złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 846 tys. złotych, tj. o 55,8%. Koszty finansowe stanowiły odsetki od kredytu w wysokości tys. zł, prowizje od kredytów bankowych 372 tys. zł, odpis aktualizujący wartość udziałów spółki zależnej SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. 97 tys. zł i odsetki od leasingu w wysokości 13 tys. zł. Wzrost kosztów finansowych w roku wynikał ze zwiększonego zaangażowania kredytów obrotowych w finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Na dzień roku Spółka korzystała z kredytów obrotowych w wysokości tys. zł. Na dzień roku saldo zaciągniętego kredytu obrotowego wynosiło tys. zł. Zysk brutto przed opodatkowaniem za rok wynosił tys. zł i był wyższy od osiągniętego w 2013 roku o tys. zł, tj. o 76,4%. Wyniki ekonomiczno-finansowe okresu sprawozdawczego zamknęły się zyskiem netto w kwocie tys. zł. Na przełomie ostatnich lat ulegał on wzrostowi: w odniesieniu do 2013 roku o tys. zł, tj. o 118,7%, a w porównaniu z 2012 rokiem o tys. zł (tj. o 50,6%). The financial income of amounted to thousand PLN and was by thousand PLN (132.7%) higher than in The financial income included a dividend received in respect of the shares in: the Power Equipment Production Plant VECTOR Ltd. (2 836 thousand PLN), ENERGOTEST sp. z o.o. (2 795 thousand PLN), ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. (401 thousand PLN) and KONIP Sp. z o.o. (124 thousand PLN). The financial costs of amounted to thousand PLN and were by 846 thousand PLN (by 55.8%) higher than in They included interests on borrowings in the amount of thousand PLN, commission on bank loans 372 thousand PLN, impairment of shares in the subsidiary SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC and interests on leases in the amount of 13 thousand PLN. Increase in the financial costs in was contributed to the increased engagement of working capital loans in funding current operating activity. As at 31 December the company utilized the amount of thousand PLN of working capital loans, while at 31 December 2013 the balance of borrowed working capital loan was thousand PLN. The pre-tax gross profit for amounted to thousand PLN and was by thousand PLN (by 76.4%) higher than for The economic and financial results of the reporting period closed with net profit of thousand PLN which rose compared with the previous years: by thousand PLN (by 118.7%) compared with 2013 and by thousand PLN (by 50.6%) on ANALIZA FINANSOWA FINANCIAL ANALYSIS Na koniec roku suma bilansowa Spółki zwiększyła się o 150,3 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Aktywa obrotowe odnotowały wzrost (166,4 mln zł), a aktywa trwałe spadek (16,1 mln zł.). W aktywach obrotowych największy wzrost wykazały kwoty należne z tytułu umów budowlanych o 116,5 mln zł. Na dzień roku wartość kwot należnych z tytułu umów budowlano-montażowych wynosiła 271,0 mln zł i w porównaniu ze stanem na dzień roku, który wynosił 154,5 mln zł, nastąpił jej wzrost o 75,4%. Drugą pozycją aktywów obrotowych, która w analizowanych okresach wykazała wzrost, były należności handlowe oraz pozostałe 95,7 mln zł. Spadek wartości aktywów trwałych wynikał głównie ze zmniejszenia się salda należności długoterminowych o 18,6 mln zł, tytułem kaucji gwarancyjnych. Po stronie pasywów nastąpiło zwiększenie relacji zobowiązań do kapitałów własnych. W roku w odniesieniu do ubiegłego roku wzrostowi zobowiązań o 127,9 mln zł towarzyszył wzrost kapitałów własnych o 22,5 mln zł. As at the end of, the company s balance sheet total rose by million PLN compared with the end of The current assets recorded a growth (by million PLN) and the non-current assets a drop (by 16.1 million PLN). The biggest growth in the current assets was in accounts receivable for construction contract works, by million PLN. The amount of those accounts receivable was million PLN at 31 December, and rose by 75.4% compared with million PLN at 31 December The second biggest item which showed growth in the analysed periods was trade and other receivables item which increased by 95.7 million PLN. The decrease in the amount of non-current assets was principally attributed to the decrease of the balance of long-term receivables by 18.6 million PLN, associated with contract retentions. On the equity and liabilities side, the relation of liabilities to equity increased. In, compared with the previous year, the increase in liabilities by million PLN was accompanied by the 22.5 million PLN increase in equity. 17

20 Wzrost zobowiązań wiąże się głównie ze wzrostem kredytów i pożyczek oraz dłużnych papierów wartościowych o 97,2 mln zł, krótkoterminowych zobowiązań handlowych oraz pozostałych o 24,7 mln zł, kwoty zobowiązań wobec odbiorców z tytułu umów budowlanych o 10,8 mln zł oraz pozostałych zobowiązań długoterminowych o 2,5 mln zł. Wzrost kapitałów własnych dotyczył przede wszystkim wzrostu zysków zatrzymanych o 58,8 mln zł i kapitału z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży o 3,6 mln zł. prowadziła politykę finansowania działalności w ramach posiadanych środków własnych zasilanych kapitałami obcymi w formie zobowiązań oraz uruchomionymi kredytami w rachunkach bieżących i kredytem obrotowym w kwocie tys. zł. The increase in liabilities is generally caused by the increase in loans, borrowings and debt securities by 97.2 million PLN, short-term trade and other payables by 24.7 million PLN, amounts due to customers for construction contract work by 10.8 million PLN, and other long-term payables by 2.5 million PLN. The growth of equity is principally attributed to the increase in retained earnings by 58.8 million PLN and capital from valuation of available-for sale investments by 3.6 million PLN. The company maintained the policy of financing its operations from its own funds, supported by trade credit and also by the released overdraft facility in current accounts and the working capital loan in the amount of thousand PLN. Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółki: Selected ratios describing the company economic and financial position: I. Wskaźniki rentowności / Profitability ratios 1. Wskaźnik rentowności netto / Net profit margin 2.7% 1.6% 2.0% zysk netto / przychody ze sprzedaży / net profit / sales revenues 2. Wskaźnik rentowności zysku brutto przed opodatkowaniem / Gross profit margin 3.5% 2.4% 2.3% zysk brutto przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży / profit before taxes / sales revenues 3. Wskaźnik rentowności operacyjnej / Operating profit margin 3.1% 2.3% 1.8% zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży / operating profit / sales revenues 4. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) / Return on equity (ROE) 8.7% 4.1% 6.0% zysk netto / średni stan kapitału własnego / net profit / average equity capital 5. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) / Return on assets (ROA) 3.5% 1.8% 2.9% zysk netto / średni stan majątku / net profit / average assets II. Wskaźniki płynności / Liquidity ratios 1. Wskaźnik płynności bieżący / Current ratio średni stan majątku obrotowego /średni stan (zobowiązań krótkoterminowych + rozliczenia międzyokresowe) / average current assets / average (current liabilities + prepaids) 2. Wskaźnik płynności szybki / Quick ratio średni stan (majątek obrotowy zapasy rozliczenia międzyokresowe) / średni stan (zobowiązań krótkoterminowych + rozliczenia międzyokresowe) / average (current assets inventories prepaids) / average (current liabilities + prepaids) III. Wskaźniki rotacji / Turnover ratios 1. Rotacja należności handlowych w dniach / Receivables turnover ratio (days) średni stan należności handlowych krótkoterminowych x 360 dni / przychody ze sprzedaży / average short-time trade debtors x 360 days / sales revenues 2. Rotacja zobowiązań handlowych w dniach / Accounts payable turnover ratio (days) średni stan zobowiązań handlowych x 360 dni / przychody ze sprzedaży / average trade creditors x 360 days / sales revenues 18

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT ELEKTROBUDOWA SA 2015 E LEKTROBUDOWA SA 1

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT ELEKTROBUDOWA SA 2015 E LEKTROBUDOWA SA 1 ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2015 E LEKTROBUDOWA SA 1 WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA w tys. PLN/in thousands of PLN WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA Przychody

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo