Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to"

Transkrypt

1 Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 0 from to 3..0 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding

2

3 Bilans / Balans sheet Lp. QUERCUS TF S.A. Tytuł / tems 3..0r r. A AKTYWA TRWAŁE / FXED ASSETS , ,85 Wartości niematerialne i prawne / ntangible assets , ,6 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D expenses Wartość firmy / Goodwill 3 nne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets , ,6 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets , ,97 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use , ,97 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct) b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne / buildings, premises, civil and water engineering structures , ,4 c urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines , ,73 d środki transportu / vehicles , ,00 e inne środki trwałe / other tangible fixed assets 5 454, ,0 Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assets under construction Należności długoterminowe / Long-term receivables Od jednostek powiązanych / From related parties Od jednostek pozostałych / From other entities V nwestycje długoterminowe / Long-term investments , ,00 Nieruchomości / Real property Wartości niematerialne i prawne / ntangible assets 3 Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assets , ,00 a w jednostkach powiązanych / in related parties - udziały lub akcje/ shares - inne papiery wartościowe / other securities - udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets b w pozostałych jednostkach / in other entities , ,00 - udziały lub akcje / shares - inne papiery wartościowe / other securities udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets , ,00 4 nne inwestycje długoterminowe / Other long-term investments V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments , ,7 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets , ,7 nne rozliczenia międzyokresowe / Other prepayments B AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS , ,9 Zapasy / nventory Materiały / Materials Półprodukty i produkty w toku / Semi-finished products and work in progress 3 Produkty gotowe / Finished products 4 Towary / Goods 5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries Należności krótkoterminowe / Short-term receivables , ,49 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing: - do miesięcy / up to months - powyżej miesięcy / above months b inne / other Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities , ,49 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing: , ,39 - do miesięcy / up to months , ,39 - powyżej miesięcy / above months b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń / receivables from tax, subsidy, customs, social security and c inne / other , ,0 d dochodzone na drodze sądowej / claimed at court nwestycje krótkoterminowe / Short-term investments , ,88 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets , ,88 a w jednostkach powiązanych / in related parties - udziały lub akcje / shares - inne papiery wartościowe / other securities - udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets b w pozostałych jednostkach / in other entities , ,9 - udziały lub akcje / shares - inne papiery wartościowe / other securities , ,9 - udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets ,07 0,00 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets , ,69 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank , ,69 - inne środki pieniężne / other cash - inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets nne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. / Short-term prepayments 30, ,54 AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS , ,76

4 Bilans / Balans sheet QUERCUS TF S.A. Lp. Tytuł / tems 3..0r r. A KAPTAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / EQUTY , ,90 Kapitał (fundusz) podstawowy / Share capital , ,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) / Called up share capital (negative value) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) / Own shares (negative value) V Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary capital 67 73, ,45 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / Revaluation reserve V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Other reserve capitals V Zysk (strata) z lat ubiegłych / Previous years profit (loss) 0,00 ( ,75) V Zysk (strata) netto / Net profit (loss) , ,60 X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) / Writeoff on net profit during the financial year (negative value) B ZOBOWĄZANA REZERWY NA ZOBOWĄZANA / LABLTES AND PROVSONS FOR LABLTES , ,86 Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities ,33 0 8,4 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax ,33 0 8,4 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for retirement and similar benefits - długoterminowa / long-term - krótkoterminowa / short-term 3 Pozostałe rezerwy / Other provisions - długoterminowa / long-term - krótkoterminowa /short-term Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities Wobec jednostek powiązanych / To related parties Wobec pozostałych jednostek/ To other entities a kredyty i pożyczki / credits and loans b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / arising from issuance of debt securities c inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities d inne/ other Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities , ,9 Wobec jednostek powiązanych / To related parties a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: / trade liabilities, maturing: - do miesięcy/ up to months - powyżej miesięcy / above months b inne / other Wobec pozostałych jednostek / To other entities , ,9 a kredyty i pożyczki / credits and loans b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / arising from issuance of debt securities c inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:/ trade liabilities, maturing: , ,87 - do miesięcy / up to months , ,87 - powyżej miesięcy / above months e zaliczki otrzymane na dostawy / received advances for deliveries f zobowiązania wekslowe / bill-of-exchange liabilities g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń / tax, customs, insurance and other liabilities , ,6 h z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities 336, 3 803,94 i inne / other 5 9,4 3,48 3 Fundusze specjalne / Special funds V Rozliczenia międzyokresowe / Accruals , ,53 Ujemna wartość firmy / Negative goodwill nne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals , ,53 - długoterminowa / long-term - krótkoterminowa/short-term , ,53 PASYWA RAZEM / TOTAL LABLTES , ,76

5 QUERCUS TF S.A. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł / Diluted book value per share (PLN) Tytuł / tems 3..0r. Stan na/ As at 3..00r. Wartość księgowa / Book value , ,90 Liczba akcji / Number of shares , ,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Book value per share (PLN) 0,4 0,7 Rozwodniona liczba akcji / Diluted number of shares , ,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Diluted book value per share (P 0,4 0,7 Lp. POZYCJE POZABLANSOWE / OFF BALANCE SHEET TEMS Tytuł / tems 3..0r r. Należności warunkowe / Contingent receivables. Od jednostek powiązanych (z tytułu) / from related parties, (due to) otrzymanych gwarancji i poręczeń / received quarantees and sureties. Od pozostałych jednostek (z tytułu) / in other entities, (due to) Zobowiązania warunkowe / Contingent liabilities. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) / from related parties, (due to ) udzielonych gwarancji i poręczeń / quarantees and sureties. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) / in other entities, (due to) udzielonych gwarancji i poręczeń / guarantees and sureties 3 nne (z tytułu)/ nne (z tytułu) / Other, (due to) Pozycje pozabilansowe razem / Total off balance sheet items sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 0 luty 0 rok 3

6 Rachunek zysków i strat / ncome statement QUERCUS TF S.A. Nr Wykonanie za okres / Performance for the period Lp. Tytuł / tems noty.0.0r.-3..0r..0.00r r. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: / A Net revenues from sales of products, goods and materials, including: , ,0 - od jednostek powiązanych / from related parties przychody netto ze sprzedaży produktów / net revenues from sales of products , ,0 przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / net revenues from sales of goods and materials 8 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / Cost of products, goods and materials sold, including: , ,9 - jednostkom powiązanym / to related parties Koszt wytworzenia sprzedanych produktów / Manufacturing cost of products sold , ,9 Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of goods and materials sold C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) / Gross profit (loss) on sales (A-B) , ,0 D Koszty sprzedaży / Selling costs , ,96 E Koszty ogólnego zarządu / General and administrative costs , ,87 F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) / Profit (loss) on sales (C-D-E) , ,7 G Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues , ,7 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Gain on disposal of nonfinancial fixed assets Dotacje / Subsidies 63 35,00 0,00 nne przychody operacyjne / Other operating revenues , ,7 H Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses 0 569, ,03 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss on disposal of nonfinancial assets Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Revaluation of non-financial fixed assets nne koszty operacyjne / Other operating expenses , ,03 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) / Profit (loss) on operating activities (F+G-H) , 55 39,95 J Przychody finansowe / Financial revenues , ,5 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividend and profit sharing, including: - od jednostek powiązanych / from related parties Odsetki, w tym: / nterest, including: , ,80 - od jednostek powiązanych / from related parties Zysk ze zbycia inwestycji / Gain on disposal of investments 080, ,9 V Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investments , ,00 V nne / Other 0,00 0,53 K Koszty finansowe / Financial expenses ,63 406,7 Odsetki, w tym: / nterest, including: 874,9 780,90 - dla jednostek powiązanych / for related parties Strata ze zbycia inwestycji/ Loss on disposal of investments Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investments V nne / Other 94,34 65,7 L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (+J-K) / Profit (loss) on business activities (+J-K) , ,30 M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.. - M..) / Result on extraordinary events (M.. - M..) Zyski nadzwyczajne / Extraordinary gains 35 Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses 36 N Zysk (strata) brutto (L±M) / Gross profit (loss) (L+/-M) , ,30 O Podatek dochodowy / ncome tax 37 ( ,69) 44 98,70 część bieżąca / current part ( ,00) ,00 część odroczona / deffered part ( ,69) (94 339,30) P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) / Other statutory reductions in profit (increases in loss) 38 R Zysk (strata) netto (N-O-P) / Net profit (loss) (N-O-P) , ,60 Zysk netto na jedną akcję w zł / Earnings (loss) per ordinary share (PLN) Tytuł / tems 3..0r r. Wynik netto/ Net result , ,60 Liczba akcji zwykłych / Number of shares , ,00 Wartość na jedną akcję zwykłą (w zł) / Book value per share 0, 0,5 Rozwodniona liczba akcji / Diluted number of shares , ,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Diluted book value per share (PLN) 0, 0,5 sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 0 luty 0 rok 4

7 QUERCUS TF S.A. Zestawienie zmian w kapitale własnym / Statment of changes in equity Lp. Tytuł / tems.0.0r.-3..0r r r.. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) / Opening balance of equity , ,70 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / changes in accounting principles 0,00 0,00 b) korekty błędów / adjustments of fundamental errors.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych / Opening balance of equity after adjustments , ,70 Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu / Opening balance of share capital , ,00.. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego / Changes in share capital 0, ,60 a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) 0, ,60 - emisji akcji (wydania udziałów) / issue of shares 0, ,60 b) zmniejszenie (z tytułu) / decrease (due to) - umorzenie akcji (udziałów) / redemption of shares.. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu/ Closing balance of share , ,60 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu / Opening balance of called up share capital.. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy / Changes in called up share capital a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to).. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu / Closing balance of called up share capital 3 Akcje (udziały) własne na początek okresu / Opening balance of own shares 3.. Zmiany akcji (udziałów) własnych / Changes of own Shares a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) Akcje (udziały) własne na koniec okresu / Closing balance of own shares Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu / Opening balance of supplementary capital , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego / Changes in supplementary capital ( ,37) 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) 33 63,63 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej / issue of shares above face value - z podziału zysku (ustawowo) / from profit distribution (statutory) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) / from profit distribution (above the statutory minimum value) 33 63,63 0,00 b zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) pokrycia straty / loss coverage - wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych / separation of the capital reserve for the costs of Share buyback supplementary capital Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu / Closing balance of 67 73, ,45 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / Opening balance of revaluation reserve 5.. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny / Changes in revaluation reserve a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) - zbycia środków trwałych / sales of tangible fixed assets 5.. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu / Closing balance of revaluation reserve 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu / Opening balance of other reserve capitals 6.. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych / Changes in other reserve capitals a) zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) kapitał na nabycie akcji własnych / capital for the acquisition of own shares b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) 6.. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu / Closing balance of other reserve capitals Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu / Opening balance of previous years' profit (loss) ,85 ( ,75) 7.. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu / Opening balance of previous years' profit 0 55,60 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / changes in accounting principles - korekty błędów / adjustments of fundamental errors 7.. porównywalnych / Opening balance of previous years' profit, after adjustments 0 55,60 0,00 a) zwiększenia (z tytułu)/ increase (due to) - podziału zysku z lat ubiegłych / distribution of previous years profit b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) (0 55,60) 0,00 - pokrycie straty z lat ubiegłych / cover losses from previous years ( ,75) 0,00 - wypłata dywidendy / divident payment ( ,) 0,00 - zwiększenie kapitały zapasowego / supplementary capital (33 63,63) 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' profit (0,00) 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) / Opening balance of previous years' loss (-) ( ,75) ( ,75) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości/ changes in accounting principles b) korekty błędów/ adjustments of fundamental errors 5

8 QUERCUS TF S.A. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 7.5 porównywalnych / Opening balance of previous years' loss, after adjustments ( ,75) ( ,75) a) zwiększenia (z tytułu)/ zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia / previous years loss brought forward b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) ,75 0,00 - pokrycie straty z zysku za 00 rok / cover losses for previous years , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' loss 0,00 ( ,75) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' profit (loss) (0,00) ( ,75) 8 Wynik netto / Net result , ,60 a) zysk netto / net profit , ,60 b) strata netto (wielkość ujemna) / net loss (negative value) c) odpisy z zysku (wielkość ujemna) / write-offs on profit (negative value) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) / Closing balance of equity , ,90 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) / Equity including proposed profit distribution (loss coverage) , ,90 sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 0 luty 0 rok 6

9 QUERCUS TF S.A. Rachunek przepływów pieniężnych / Statement of Cash flow Lp. Tytuł / tems 0.0.0r.-3..0r r r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / Cash flows from operating activities Zysk (strata) netto / Net profit (loss) , ,60 Korekty razem / Total adjustments ,70 (6 77 0,9) Amortyzacja / Amortisation and depreciation , ,55 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych / Exchange gains (losses) 0,00 64,74 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) / nterest and profit sharing (dividend) (443 65,74) (39 08,90) 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej / Profit (loss) on investment activities (337 68,8) (75 79,45) 5 Zmiana stanu rezerw / Change in provisions ,9 (94 339,30) 6 Zmiana stanu zapasów / Change in inventory 7 Zmiana stanu należności / Change in receivables ,4 (4 67 9,98) 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów / Change in short-term liabilities excluding credits and loans ( ,70) ,04 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / Change in prepayments and accruals ( ,34) 5 854,56 0 nne korekty / Other adjustments (5 35,07) (69 355,8) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ± ) / Net cash flows from operating activities ( +/- ) , ,68 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej / Cash flows from investment activities Wpływy / nflows , ,80 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Disposal of intangible and tangible fixed assets Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / Disposal of investments in real property and in intangible assets 3 Z aktywów finansowych, w tym: / From financial assets, including: , ,80 a) w jednostkach powiązanych / in related parties - zbycie aktywów finansowych / sales of financial assets - dywidendy i udziały w zyskach / dividend and profit sharing - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / repayment of granted long-term loans - odsetki / interest - inne wpływy z aktywów finansowych / other inflows from financial assets b) w pozostałych jednostkach / in other entities , ,80 - zbycie aktywów finansowych / sales of financial assets 08 75, ,00 - dywidendy i udziały w zyskach / dividend and profit sharing - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / repayment of granted long-term loans - odsetki / interest , ,80 - inne wpływy z aktywów finansowych / other inflows from financial assets 4 nne wpływy inwestycyjne / Other inflows from investment activities Wydatki / Outflows , ,60 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Purchase of intangible assets and tangible fixed assets , ,60 nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / nvestments in real property and intangible assets 3 Na aktywa finansowe, w tym: / For financial assets, including: , ,00 a) w jednostkach powiązanych / in related parties - nabycie aktywów finansowych / purchase of financial assets - udzielone pożyczki długoterminowe / long-term loans granted b) w pozostałych jednostkach / in other entities , ,00 - nabycie aktywów finansowych / purchase of financial assets , ,00 - udzielone pożyczki długoterminowe / long-term loans granted 4 nne wydatki inwestycyjne / Other outflows from investment activities Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) / Net cash flows from investment activities (-) ( ,96) 48 3,0 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / Cash flows from financial activities Wpływy / nflows 0, ,60 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału / Net inflows from issuance of shares and other capital 0, ,60 instruments and from capital contributions Kredyty i pożyczki / Credits and loans 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych / ssuance of debt securities 4 nne wpływy finansowe - amortyzacja dyskonta bonów skarbowych / Other inflows Wydatki / Outflows ( ,) 0,00 Nabycie akcji (udziałów) własnych / Purchase of own shares Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli / Dividend and other payments to shareholders ( ,) 0,00 3 nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku / Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders 4 Spłaty kredytów i pożyczek / Repayment of credits and loans 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych / Redemption of debt securities 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych / Payment of other financial liabilities 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego / Payment of liabilities arising from financial leases 8 Odsetki / nterest 9 nne wydatki finansowe / Other outflows from financial activities Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) / Net cash flows from financial activities (-) ( ,) 04 74,60 D Przepływy pieniężne netto, razem (A. ± B. ± C.) / Total net cash flows (A.. +/- B. +/- C.) , ,48 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: / Balance sheet change in cash, including: , ,48 7

10 - QUERCUS TF S.A. zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych / change in cash due to exchange differences F Środki pieniężne na początek okresu / Cash opening balance , , G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: / Closing balance of cash (F+/-D), including: , ,69 - o ograniczonej możliwości dysponowania/ of limited disposability sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 0 luty 0 rok 8

11 QUERCUS TF S.A., ul. Nowy Świat 6/, Warszawa, tel

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance SE

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance SE Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance SE za okres 01.01.2015 do 31.03.2015 roku from 01.01.2015 to 31.03.2015 year Doncaster 30.04.2015

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.01.2014 do 31.03.2014 roku from 01.01.2014 to 31.03.2014 year Doncaster 14.05.2014

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6558. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO w Krakowie. [BMSiG-6011/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17175. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. [BMSiG-10390/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe PZ CORMAY S.A. na dzień 31.12.2013 roku

Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe PZ CORMAY S.A. na dzień 31.12.2013 roku 1 Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe PZ CORMAY S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora-Wysocka Członek Zarządu Łomianki, 30.04.2014 Jolanta Kożuszek

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

31.12.2005 31.12.2006 A.

31.12.2005 31.12.2006 A. Fundacja Arna Canem Rachunek zysków Przeznaczenie: ul. Żeromskiego 85/25 i strat Urząd Skarbowy 90-502 Łódź na dzień 31.12.2006 Łódź Polesie NIP 7272609457 AS A INKASSO 31.12.2005 31.12.2006 A. Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4034. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. [BMSiG-3691/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

MSIG 64/2013 (4181) poz. 4533 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 64/2013 (4181) poz. 4533 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4533. Firma Handlowo-Usługowa PIOMAR AGRO- -TECH w Grójcu [BMSiG-4242/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE F.H.U. Piomar Agro-Tech 05-600 Grójec, ul. Worowska 3b tel./faks +48 48 670 37 21, tel. 670 30 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 107 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 Poz. 7472. INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-6428/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-226 Gdynia. Sprawozdanie finansowe za rok 2012

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-226 Gdynia. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Poz. 13118. Akademia Morska w Gdyni. [BMSiG-9729/2013] Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-226 Gdynia Sprawozdanie finansowe za rok 2012 CZĘŚĆ I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Akademii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Proforma Grupy Kapitałowej Orphée 31.12.2012

Proforma Grupy Kapitałowej Orphée 31.12.2012 Proforma Grupy Kapitałowej Orphée 31.12.2012 ~ 1 ~ Spis treści 1. Podstawowe Informacje o Emitencie... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Podstawa sporządzenia informacji finansowych proforma... 4 4. Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo