Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u"

Transkrypt

1 Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21, DHE 24, DHE 27 electronic comfort o numerach katalogowych , , , do ogrzewaczy DHE 18 SL, DHE 21 SL, DHE 24 SL, DHE 27 SL electronic comfort o numerach katalogowych , , , do ogrzewaczy DHE 18 SLi, DHE 21 SLi, DHE 24 SLi, DHE 27 SLi electronic comfort o numerach katalogowych , , , do ogrzewaczy DEL 18 SL, DEL 21 SL, DEL 24 SL, DEL 27 SL electronic LCD o numerach katalogowych , , , Monta i pod³¹czenie zdalnego sterowania do ogrzewacza mo e wykonaæ jedynie Instalator lub Serwisant. 1

2 Spis treœci: Dane techniczne 2 1. Instrukcja obs³ugi Opis urz¹dzenia Obs³uga Uchwyt œcienny Czyszczenie Wa na wskazówka 5 2. Instrukcja monta u Budowa urz¹dzenia Przepisy i zalecenia Monta urz¹dzenia Wy³¹czenie kodu nadajnika Wy³¹czenie akustycznego 6 sygna³u odbioru 2.6 Przekazanie U ytkownikowi 6 3. Ochrona œrodowiska 6 4. Gwarancja 6 Dane techniczne Pilot zdalnego sterowania FFB Wymiary (wys/szer./g³êb.) mm 130/65/17 Ciê ar kg 0,12 Czêstotliwoœæ nadawania MHz 433 Zakres nastaw temperatury O C Rodzaj ochrony IPX7 2

3 DHE.. SL(i), DEL.. SL(i) DHE 3

4 1. Instrukcja obs³ugi dla U ytkownika i Instalatora 1.1 Opis urz¹dzenia Piloty zdalnego sterowania FFB 1 i FFB 2 umo liwiaj¹ zdalne sterowanie drog¹ radiow¹ (433 MHz) elektronicznych ogrzewaczy przep³ywowych typu DHE SL electronic comfort, DHE electronic komfort, DHE SLi electronic komfort oraz DEL electronic LCD firmy Stiebel Eltron. FFB 1 Pilot z nadajnikiem (1) Uchwyt œcienny z osprzêtem (2) Modu³ odbiornika (3) FFB 2 Pilot z nadajnikiem (1) Uchwyt œcienny z osprzêtem (2) Pilot zdalnego sterowania FFB 2 dzia³a tylko w po³¹czeniu z modu³em odbiornika FFB 1. Po zainstalowaniu zespo³u zdalnego sterowania FFB 1 ogrzewacz przep³ywowy mo e byæ sterowany poprzez pilota lub panel obs³ugowy ogrzewacza. Pilot z nadajnikiem jest wodoszczelny (IPX7), a tym samym mo e byæ u ywany zarówno w kabinach prysznicowych, jak i w wannach. Zasiêg dzia³ania pilota w budynku wynosi ok. 25 m. Dodatkowo do wyposa enia podstawowego modu³u FFB 1 mo liwe jest komunikowanie siê dalszych 5 pilotów FFB 2 (wyposa enie dodatkowe) z modu³em odbiornika zamontowanym w ogrzewaczu. Najwa niejsze w skrócie 4 Dobór temperatury - w odstêpach co 0,5 O C, w zakresie pomiêdzy 30 O C i 60 O C Przyciski pamiêci - zapamiêtywanie i przywo³anie przez U ytkownika 2 temperatur zadanych WskaŸnik koniecznoœci wymiany baterii Poniewa ka dy pilot z nadajnikiem posiada indywidualny kod nadawania, ka dy u ywany pilot FFB 2 musi zostaæ zg³oszony w module odbiornika (patrz pierwsze uruchomienie pilota FFB 2). W przypadku zestawu zdalnego sterowania FFB 1 kod nadawania pilota jest zgrany z nadajnikiem. Je eli ogrzewacz u ytkowany jest tylko z podstawowym wyposa eniem (pilot zdalnego sterowania i modu³ odbiornika) zgrywanie nie jest konieczne. 1.2 Obs³uga Panel obs³ugowy nadajnika znajduje siê normalnie w trybie oszczêdzania energii (wy³¹czony wyœwietlacz). Panel obs³ugowy zostaje uaktywniony poprzez krótkie naciœniêcie dowolnego przycisku (7). Je- eli w stanie w³¹czenia nie nast¹pi naciœniêcie adnego przycisku przez 20 sekund, pilot przechodzi ponownie automatycznie w tryb oszczêdzania energii. Je eli nast¹pi aktywacja przyciskiem " " lub " ", na wyœwietlaczu poka e siê ostatnio nastawiona zadana wartoœæ temperatury i zostanie przekazana do ogrzewacza. Zmiana temperatury zadanej mo e byæ dokonywana przyciskami " " / " ", w odstêpach co 0,5 O C, lub szybko, poprzez naciœniêcie i przytrzymanie tych e przycisków. Je eli nast¹pi aktywacja poprzez naciœniêcie przycisków pamiêci, na wyœwietlaczu poka e siê odpowiednia temperatura zapamiêtana i zostanie przekazana do ogrzewacza. Ka da akceptowana przez ogrzewacz zmiana temperatury zadanej, zostanie potwierdzona sygna³em akustycznym z modu³u odbiornika wbudowanego w ogrzewacz. Sygna³ ten mo e zostaæ wy³¹czony przez Instalatora/Serwisanta, na yczenie U ytkownika Wykorzystanie przycisków pamiêci W celu dokonania zmiany wartoœci temperatury zapamiêtanych pod przyciskami pamiêci nale y nastawiæ na wyœwietlaczu (6) ¹dan¹ wartoœæ zadan¹, nastêpnie nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok. 3 sekundy odpowiedni przycisk pamiêci. Krótkie migniêcie wskazania potwierdza zapamiêtanie temperatury. W przypadku u ycia kilku pilotów zdalnego sterowania, ka dy z nich posiada dwie w³asne pamiêci. W ten sposób pamiêci mog¹ zostaæ nastawione indywidualnie na ka dym pilocie Dynamiczna ochrona przed poparzeniem Przy u ywanie kilku pilotów zdalnego sterowania priorytet na wybór maksymalnej nastawialnej temperatury zadanej otrzymuje pilot, który wys³a³ sygna³ jako pierwszy. Priorytet ten obowi¹zuje przez 2 minuty podczas pobierania ciep³ej wody lub przez 2 minuty po jego zakoñczeniu i jest nastêpnie automatycznie wy³¹czany. W czasie trwania priorytetu pozosta³e piloty mog¹ jedynie zmniejszaæ temperaturê. Je eli temperatura zosta³a zmniejszona na 43 O C w³¹czana jest dynamiczna ochrona prze poparzeniem tzn. aden z pilotów nie mo e tej temperatury podwy - szyæ powy ej 43 O C. Przyk³ad: jeœli na jednym z pilotów pokazana zosta³a na wyœwietlaczu wartoœæ temperatury np. 55 O C i przekazana do ogrzewacza, to podnosi on temperaturê wody tylko na 43 O C. Poniewa jak opisano powy ej nie ka da wartoœæ zadana zostaje przyjêta, w przypadku u ywania kilku pilotów zdalnego sterowania równoczeœnie, wartoœæ temperatury nastawiona rzeczywiœcie mo e ró niæ siê od wskazania na wyœwietlaczu pilota. Aktualn¹ wartoœæ temperatury pokazuje tylko pilot, który jest aktualnie aktywny. Przy temperaturach wody wyp³ywaj¹cej przekraczaj¹cych 43 O C istnieje niebezpieczeñstwo poparzenia Obs³uga przy pomocy ogrzewacza DHE SL electronic comfort Obs³uga przy pomocy panelu steruj¹cego w ogrzewaczu jest w dalszym ci¹gu mo liwa w dotychczasowy sposób, poniewa wewnêtrzny modu³ obs³ugowy w³¹czony jest w dynamiczne zabezpieczenie przed poparzeniem (pkt ). DHE electronic komfort Obs³uga przy pomocy panelu steruj¹cego w ogrzewaczu jest w dalszym ci¹gu mo liwa w dotychczasowy sposób, ale pierwszeñstwo ma obs³uga przy u yciu pilota. Je eli nast¹pi przestawienie wartoœci przez pilota zdalnego sterowania, to wewnêtrzny panel steruj¹cy ogrzewacza zostaje zablokowany na czas aktualnego poboru wody. Po 2 minutach od zakoñczenia poboru wody wbudowany w ogrzewacz DHE panel steruj¹cy zostanie automatycznie odblokowany. Je eli na czas kolejnego poboru wody na panelu steruj¹cym ogrzewacza zostanie nastawiona temperatura, która ma byæ zablokowana dla pilotów zdalnego sterowania, to nale y nacisn¹æ pokrêt³o wyboru temperatury w ogrzewaczu. Po 5 minutach od zakoñczenia poboru wody blokada zostanie automatycznie zniesiona. Blokada mo e byæ zniesiona równie wczeœniej, poprzez ponowne naciœniêcie przycisku pokrêt³a Wymiana baterii Pilot zdalnego sterowania zasilany jest 2 bateriami litowymi typ CR 2032 lub CR W przypadku koniecznoœci wymiany baterii, na wyœwietlaczu pojawi siê symbol klucza do œrub. Zu yte baterie nale y niezw³ocznie usun¹æ z urz¹dzenia, poniewa grozi to ich wylaniem siê. Uszkodzenia pilota zdalnego sterowania spowodowane w taki sposób nie s¹ objête gwarancj¹.

5 W celu wymiany baterii nale y odkrêciæ doln¹ czêœæ obudowy (5) i nastêpnie wymieniæ obie baterie w uchwytach (8). Zwróciæ uwagê na prawid³owoœæ u³o enia biegunów baterii (+ do góry). Obie baterie musz¹ byæ wymieniane parami i musz¹ byæ tego samego typu., Wartoœci zapamiêtane przyciskami pamiêci i pozostan¹ przy wymianie baterii zachowane. Baterii nie wolno w adnym przypadku wyrzucaæ do œmietnika. Zu yte baterie nale y zwróciæ w punkcie ich zakupu. W celu zapewnienia szczelnoœci pilota zdalnej obs³ugi, przy ponownym zak³adaniu dolnej czêœci obudowy nale y zwróciæ baczn¹ uwagê, aby uszczelka (9) by³a prawid³owo u³o ona w górnej czêœci obudowy (4) Wskazówki dotycz¹ce drogi sygna³u W³aœciwoœci budynku mog¹ w niektórych przypadkach powodowaæ znaczne os³abienie przesy³anego sygna³u. W takich przypadkach zasiêg dzia³ania zdalnego sterowania bêdzie mniejszy. Poniewa u ywana czêstotliwoœæ 433 MHz mo e s³u yæ równie do innych zastosowañ (zdalnie sterowane termostaty, elektroniczne stacje pogodowe ze zdalnym przesy³em danych, s³uchawki bezprzewodowe itp.) mo liwe jest chwilowe zak³ócenie przekazywania sygna³u do ogrzewacza w przypadku jednoczesnego jego przep³ywu z kilku w/w urz¹dzeñ. Nie powoduje to jednak e adnego ryzyka tzn. niemo liwa jest niepo ¹dana zmiana wartoœci temperatury zadanej, choæ mo liwe jest, e w takim przypadku wys³ana temperatura zadana nie zostanie przez odbiornik rozpoznana. Konieczne jest wtedy powtórzenie nastawy. 1.3 Uchwyt œcienny Uchwyt œcienny dostarczony wraz z pilotem zdalnego sterowania s³u y do jego przechowywania i mo e byæ w przypadku potrzeby zamontowany przez U ytkownika w dowolnym miejscu. 1.4 Czyszczenie Do czyszczenia pilota zdalnego sterowania wystarczy wilgotna œciereczka. Nie u ywaæ adnych œrodków czyszcz¹cych o dzia³aniu szoruj¹cym, ani rozpuszczaj¹cym. 1.5 Wa na wskazówka Pilot zdalnego sterowania posiada znak "CE" jako dowód zgodnoœci z: przepisami o telekomunikacyjnych urz¹dzeniach nadawczych - Dyrektywa 1999/5/EG (R&TTE) wytycznymi niskonapiêciowymi 73/23/EG wytycznymi dotycz¹cymi zak³óceñ elektromagnetycznych 89/336/EG Niniejsz¹ instrukcjê nale y starannie przechowaæ i w przypadku sprzeda y urz¹dzenia przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. Przy uruchomieniu urz¹dzenia niniejsz¹ instrukcjê udostêpniæ Instalatorowi / Serwisantowi do wgl¹du. 2. Instrukcja monta u dla Instalatora Dla zapewnienia po³¹czenia pomiêdzy ogrzewaczem przep³ywowym i pilotem zdalnego sterowania (1) nale y w pierwszej kolejnoœci zainstalowaæ modu³ odbiornika (3) zestawu zdalnego sterowania. Je eli ogrzewacz ma byæ obs³ugiwany przez kilka pilotów zdalnego sterowania, do odbiornika wbudowanego w ogrzewacz mo na zg³osiæ do 5 dalszych pilotów FFB 2. Wbudowanie odbiornika i/lub pierwsze uruchomienie dalszych pilotów zdalnego sterowania musz¹ byæ dokonane przez Instalatora / Serwisanta przy uwzglêdnieniu niniejszej instrukcji. 2.1 Budowa urz¹dzenia 1 Pilot zdalnego sterowania z nadajnikiem Zestaw 2 Uchwyt œcienny 3 Modu³ odbiornika 4 Górna czêœæ obudowy 5 Dolna czêœæ obudowy 6 Wyœwietlacz 7 Przyciski 8 Uchwyt baterii 9 Uszczelka 10 Wtyczka wyœwietlacza LCD 11 Przycisk modu³u odbiornika 12 LCD modu³u odbiornika 13 Wtyczka akustycznego sygna³u odbioru 2.2 Przepisy i zalecenia Przy instalowaniu i uruchamianiu i obs³udze przestrzegaæ równie instrukcji obs³ugi i monta u ogrzewacza Wszystkie pod³¹czenia elektryczne i prace instalacyjne nale y wykonaæ zgodnie z przepisami i zaleceniami lokalnego Zak³adu Energetycznego 2.3 Monta urz¹dzenia Zestaw zdalnego sterowania FFB 1 W celu uruchomienia zdalnego sterowania FFB 1 nale y zamontowaæ modu³ odbiornika w ogrzewaczu. Zdalne dokonywanie nastaw mo liwe jest natychmiast po wbudowaniu modu³u. Do wbudowania modu³u odbiornika w ogrzewacz nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: od³¹czyæ napiêcie od ogrzewacza zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obs³ugi zdj¹æ pokrywê ogrzewacza na pokrywie elektroniki przymocowaæ w ogrzewaczu przy pomocy taœmy mocuj¹cej modu³ odbiornika przy pomocy za³¹czonego wkrêtu przymocowaæ modu³ odbiornika w ogrzewaczu DHE, przy DHE SL usun¹æ wkrêt wtyczkê (10) z modu³u odbiornika prze- ³o yæ na styk Adapter (DHE SL) lub na styk X2 (DHE). Zwróciæ przy tym uwagê aby wtyczkê (10) modu³u odbiornika prze³o yæ przy u yciu istniej¹cego przewody na X1 (poz. 7 w instrukcji obs³ugi DHE). 5

6 zamontowaæ ponownie pokrywê ogrzewacza, i ponownie w³¹czyæ napiêcie Zestaw zdalnego sterowania FFB 1 nie wymaga pierwszego uruchomienia i dzia- ³a natychmiast po wbudowaniu modu³u odbiornika FFB 2 Do uruchomienia aktywacji dalszego pilota zdalnego sterowania FFB 2 nale y jednorazowo przekazaæ jego kod nadawczy do modu³u odbiornika. Przy pierwszym uruchomieniu dalszych pilotów FFB 2 ogrzewacz musi byæ gotowy do pracy. Nastêpuj¹ce prace nale y wykonaæ pod napiêciem. Po otwarciu pokrywy zwróciæ uwagê na elementy znajduj¹ce siê pod napiêciem. Pierwsze uruchomienie zdj¹æ pokrywê ogrzewacza zgodnie ze wskazówkami w instrukcji monta u i obs³ugi przez naciœniêcie przycisku (11) w module odbiornika (3) uaktywniæ tryb uczenia. W ogrzewaczu DHE SL nale y wyj¹æ modu³ miejsca wtyku. Uaktywniony tryb uczenia wskazywany jest przez pal¹c¹ siê diodê LED (12) w module odbiornika. Po 30 sekundach bez odbioru, modu³ odbiornika automatycznie opuszcza tryb uczenia. Dioda LED zgaœnie. podczas trybu uczenia nacisn¹æ dowolny przycisk na nowym pilocie zdalnego sterowania. Potwierdzeniem przebiegu nauki jest kilkukrotne b³yœniêcie i zgaœniêcie diody. mo liwoœæ kontroli: przestawienie wartoœci zadanej poprzez pilota zdalnego sterowania jest potwierdzane przez dwukrotne migniêcie diody LED. W przypadku migniêcia pojedynczego nale y ponowiæ tryb uczenia zamontowaæ ponownie pokrywê ogrzewaczami ew. modu³ odbioru Dalsze piloty zdalnego sterowania nale y uruchomiæ w taki sam sposób. Je eli meldowanych bêdzie po sobie kilka pilotów zdalnego sterowania, przycisk (11) trybu uczenia w module odbiornika nale y przycisn¹æ ponownie, dla ka dego pilota. 2.4 Wy³¹czenie kodu nadajnika Je eli z istniej¹cego systemu (ogrzewacz z np. dwoma pilotami zdalnego sterowania) zostanie usuniêty jeden pilot, ze wzglêdów bezpieczeñstwa niezbêdne jest wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci: przy pomocy pilota zdalnego sterowania pozostaj¹cego w systemie nale y wykonaæ 6 x procedurê "wymeldowania". Patrz pierwsze uruchomienie. W ten sposób zostanie wykasowany z modu³u odbiornika indywidualny kod nadawczy usuniêtego pilota zdalnej obs³ugi. w przypadku pozostawania kilku pilotów zdalnego sterowania w systemie, nale y je ponownie "zameldowaæ". 2.5 Wy³¹czenie akustycznego sygna³u odbioru Je eli U ytkownik za ¹da wy³¹czenia akustycznego sygna³u odbioru, nale y otworzyæ modu³ odbiornika i od³¹czyæ wtyczkê (13). W celu ponownego w³¹czenia sygna- ³u nale y ponownie wetkn¹æ wtyczkê. 2.6 Przekazanie U ytkownikowi Zapoznaæ U ytkownika z zasad¹ dzia³ania urz¹dzenia i zwróciæ uwagê na bezpieczeñstwo u ytkowania. Przekazaæ U ytkownikowi instrukcjê monta u i obs³ugi. 3. Ochrona œrodowiska Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony œrodowiska naturalnego. W tym celu nale y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych. Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny. Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE). Wszystkie materia³y mog¹ s³u yæ jako surowce wtórne. 4. Gwarancja Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale y zg³aszaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej. Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z pod³¹czenia i / lub u ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. 6

7 Notatki: 7

8 Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, Warszawa, fax: , Stan na Zmiany techniczne zastrze one. 8 TOS/M/

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo