Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osuszacz powietrza LE 28, LE 54"

Transkrypt

1 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1

2 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania powietrza 4 Pokrywa zbiornika 5 Zbiornik 6 Kratka wyp³ywu powietrza 7 Panel obs³ugowy Osuszacz powietrza s³u y do osuszania powietrza w pomieszczeniach o zbyt du ej wilgotnoœci np. pomieszczeñ mieszkalnych, kuchni, piwnic i podobnych. Urz¹dzenie dopowiada nastêpuj¹cym Dyrektywom Unii Europejskiej: 73/23/EWG i 89/336/EWG dotycz¹cym niskich napiêæ oraz 92/31/EWG - dotycz¹cej zak³óceñ elektromagnetycznych. 2

3 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u ytkowania Ø Osuszacz jest przeznaczony wy³¹cznie do stosowania w gospodarstwach domowych, do osuszania pomieszczeñ mieszkalnych i nie mo e byæ u ywany do innych celów. Ø Wszelka ingerencja w konstrukcjê urz¹dzenia i jakiekolwiek zmiany jego w³aœciwoœci s¹ niedopuszczalne i mog¹ powodowaæ zagro enie. Ø Osuszacza nie wolno ustawiaæ w pobli u wanny, kabiny prysznicowej, ani basenów. Nale y przestrzegaæ stref ochronnych. Ø Ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez autoryzowany Zak³ad Serwisowy. Do napraw nale y u ywaæ jedynie oryginalnych czêœci zamiennych. Naprawy wykonywane samodzielnie przez U ytkownika powoduj¹ utratê gwarancji. Ø Osuszacz mo e byæ obs³ugiwany wy³¹cznie przez osoby doros³e. Ø Osuszacz mo e byæ pod³¹czany jedynie do prawid³owo uziemionych gniazdek. Przed pod³¹czeniem nale y skontrolowaæ stan domowej instalacji elektrycznej. Ø W przypadku prac konserwacyjnych lub czyszczenia urz¹dzenia nale y bezwzglêdnie wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka. Ø Przewód zasilaj¹cy zawsze wyci¹gaæ z gniazdka trzymaj¹c za wtyczkê. Ø Osuszacza nie wolno ustawiaæ w pobli u Ÿróde³ ciep³a lub w pomieszczeniach, w których powietrze mo e zawieraæ opary gazu, oleju lub siarki. Ø Nie ustawiaæ na osuszaczu adnych ciê kich, ani gor¹cych przedmiotów. Ø Filtr powietrza czyœciæ raz w tygodniu. Ø Osuszacz transportowaæ wy³¹cznie w pozycji pionowej lub le ¹ce na boku. Przed transportem opró niæ zawsze zbiornik z kondensatu. Po transporcie odczekaæ co najmniej 1 godzinê przed ponownym uruchomieniem osuszacza. Ustawienie osuszacza Osuszacz ustawiæ w pomieszczeniu, które ma byæ osuszane. W celu zapewnienia prawid³owej pracy i zwi¹zanej z tym nieograniczonej cyrkulacji powietrza nale y zachowaæ odstêp minimum 50 cm z ka dej strony urz¹dzenia. Odprowadzenie kondensatu mo e odbywaæ siê w dwojaki sposób: Odprowadzenie do zbiornika Kondensat zbieraj¹cy siê w wyniku osuszania pomieszczenia mo e byæ odprowadzany bezpoœrednio do zbiornika umieszczonego wewn¹trz osuszacza. Przy nape³nionym do pe³na zbiorniku zapali siê lampka kontrolna i urz¹dzenie zostanie wy³¹czone przez system zabezpieczaj¹cy. Zbiornik mo na w celu opró nienia wyj¹æ w prosty sposób z osuszacza. 3

4 Odprowadzenie na zewn¹trz Kondensat mo e byæ równie odprowadzany poprzez rurkê lub w¹ odp³ywu zamontowany do zbiornika. Elementy niezbêdne do takiego pod³¹czenia dostarczane s¹ wraz z urz¹dzeniem. 1 Przewierciæ otwór zaznaczony przy króæcu odp³ywu zbiornika 2 Do króæca zamontowaæ rurkê odp³ywu wraz z nakrêtk¹ i uszczelk¹ 3 W³o yæ zbiornik do osuszacza 4 W pokrywie zbiornika urz¹dzenia znajduje siê zaznaczony otwór s³u ¹cy do przeprowadzenia wê a lub rurki odp³ywu kondensatu. Przed za³o eniem wê a wypchn¹æ otwór. W przypadku, gdy kondensat ma byæ ponownie zbierany w zbiorniku nale y od³¹czyæ w¹ odp³ywu, zaœlepiæ otwór zaœlepk¹ uszczelniaj¹c¹ i zamocowaæ nakrêtk¹. 1 zbiornik 2 uszczelka gumowa 3 nakrêtka 4 rurka odp³ywu 5 zaœlepka uszczelniaj¹ca 6 króciec pod³¹czeniowy 7 w¹ odp³ywu Pod³¹czenie elektryczne Przed w³o eniem wtyczki do gniazdka nale y upewniæ siê, czy: Ø napiêcie w sieci jest zgodne z napiêciem umieszczonym na tabliczce znamionowej Ø bezpieczniki i pole przekroju przewodu zasilaj¹cego gniazdko odpowiadaj¹ obci¹ eniu wywo³anemu pod³¹czeniem osuszacza Ø wtyczka przewodu zasilaj¹cego osuszacz jest przystosowana do gniazdka, którym dysponujemy Ø gniazdko jest prawid³owo uziemione Za szkody wynik³e w przypadku niezachowania powy szych œrodków ostro - noœci Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. 4

5 Obs³uga Panel obs³ugowy Regulator wilgotnoœci 1 lampka kontrolna usterki 2 lampka kontrolna przepe³nienia zbiornika kondensatu 3 prze³¹cznik: szybkie obroty wentylatora i wolne obroty wentylatora (tylko LE 54). Uruchomienie 1 wtyczkê osuszacza wetkn¹æ w gniazdko, zapali siê lampka kontrolna "dzia³anie" 2 upewniæ siê, czy zgaszona jest lampka kontrolna "zbiornik pe³ny" 3 regulator wilgotnoœci ustawiæ w pozycji "max" )ok. 20% wilgotnoœci wzglêdnej) 4 przy pomocy prze³¹cznika wybraæ obroty wentylatora (tylko LE 54) Wilgotnoœæ wzglêdna mo e byæ nastawiona przy pomocy regulatora wilgotnoœci pomiêdzy "min" - 80% i "max" - 20%. Je eli ¹dana wilgotnoœæ wzglêdna zostanie osi¹gniêta, powoli obracaæ pokrêt³o w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a do wy³¹czenia siê osuszacza. W ten sposób zapewniona zostanie automatyczna regulacja wybranej wilgotnoœci powietrza. W pozycji prze³¹cznika "du y wentylator" (LE 54) osi¹gana jest najwiêksza wydajnoœæ osuszania. Pozycja "ma³y wentylator" umo liwia eksploatacjê przy ma³ym poziomie ha³asu przy trochê mniejszej wydajnoœci osuszania. Wa ne wskazówki: W trakcie eksploatacji osuszacz nie tylko osusza pomieszczenie, lecz równie ogrzewa je z moc¹ ok. 285 Watt (LE 28) oraz 558 Watt (LE 54). Pobór mocy urz¹dzenia zale ny jest od stanu powietrza w miejscu, w którym siê znajduje. 5

6 Konserwacja Przed rozpoczêciem prac konserwacyjnych lub czyszczeniem osuszacza nale y bezwzglêdnie wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa osuszacza nie nale y nigdy myæ bezpoœrednim strumieniem wody. Czyszczenie obudowy urz¹dzenia Ø wytrzeæ najpierw obudowê wilgotn¹ œciereczk¹, a nastêpnie wytrzeæ such¹ œciereczk¹ do sucha Ø do czyszczenia nie u ywaæ nigdy benzyny, alkoholu, ani adnych œrodków rozpuszczaj¹cych Ø nie spryskiwaæ urz¹dzenia adnymi œrodkami owadobójczymi, ani podobnymi, gdy mog¹ one spowodowaæ uszkodzenia lakieru i deformacjê czêœci z tworzyw sztucznych. Czyszczenie filtra powietrza Ø filtr powietrza nale y czyœciæ co najmniej raz w tygodniu. Do czyszczenia wyci¹gn¹æ filtr do góry. Ø do usuniêcia kurzu zgromadzonego na filtrze powietrza u yæ odkurzacza Je eli filtr jest mocno zabrudzony, wymyæ go w letniej wodzie i dok³adnie wyp³ukaæ. Temperatura wody nie mo e przekraczaæ 40 O C. Wyczyszczony filtr wysuszyæ ca³kowicie przed ponownym u yciem. Przechowywanie urz¹dzenia wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka i opró niæ ca³kowicie zbiornik wody wyczyœciæ i ponownie za³o yæ filtr urz¹dzenie chroniæ przed kurzem 6

7 Pomoc w przypadku wyst¹pienia usterek Usterka Osuszacz nie dzia³a, lampka kontrolna nie pali siê Osuszacz nie dzia³a, lampka kontrolna pali siê Pali siê lampka kontrolna (pe³ny zbiornik) Urz¹dzenie nie osusza Urz¹dzenie dzia³a, wilgotnoœæ pomieszczenia nie zmniejsza siê Serwis Przyczyna Wtyczka sieciowa nie jest wetkniêta w gniazdko Regulator wilgotnoœci ustawiony jest na "min" Zbiornik jest pe³en lub nieprawid³owo w³o ony Zabrudzony filtr Pomieszczenie jest za du e. Zbyt du e Ÿród³o wilgotnoœci w pomieszczeniu Sposób usuniêcia Wetkn¹æ wtyczkê sieciow¹ do gniazdka Ustawiæ regulator wilgotnoœci w ¹danej pozycji Opró niæ zbiornik. Ustawiæ prawid³owo zbiornik Oczyœciæ filtr Przed wezwaniem Serwisanta sprawdziæ na podstawie w/w wskazówek czy nie jest mo - liwe samodzielne usuniêcie zaistnia³ej usterki. Je eli nie jest to mo liwe, zawiadomiæ Serwis. Nie wykonywaæ adnych dalszych prac, szczególnie w czêœci elektrycznej. Dane techniczne Typ urz¹dzenia LE 28 LE 54 Napiêcie zasilania ~ 230 V / 50 Hz Pobór mocy * 284 W 558 W Pobór pr¹du 1,82 A 3,13 A Wydajnoœæ osuszania w ci¹gu 24 godz* 10 litrów 19 litrów Osuszone powietrze 170 m 3 /godz 200/250 m 3 /godz Czynnik ch³odz¹cy R 134 a Iloœæ czynnika ch³odz¹cego 0,275 kg 0,325 kg System odmra ania tak Czujnik wilgotnoœci tak Wymiary szer./wys./g³êb. 300 / 560 / 400 mm Ciê ar (netto) 24 kg 26 kg Pojemnoœæ zbiornika 6 litrów Granica stosowania: Temp. pomieszczenia O C Wilgotnoœæ wzglêdna 20-80% * podana wydajnoœæ osuszania urz¹dzenia wynosz¹ca 10 litrów (LE 28) oraz 19 litrów (LE 54) w ci¹gu 24 godzin odnosi siê do temperatury pomieszczenia wynosz¹cej 26,7 O C i 80% wilgotnoœci wzglêdnej. Przy wy szych lub ni szych temperaturach pomieszczeñ i / lub wilgotnoœciach wzglêdnych mo liwa jest wy sza lub ni sza wydajnoœæ osuszania. Równie pobory mocy zale ne s¹ od warunków eksploatacji. 7

8 Ochrona œrodowiska naturalnego Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony œrodowiska naturalnego. W tym celu nale y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych. Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny. Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE). Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u yæ jako surowce wtórne. Gwarancja Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale y zg³aszaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej. Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z pod³¹czenia i / lub u ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Importer: AEG Technika Grzewcza Oddzia³ Przedsiêbiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. ul. Instalatorów 9, Warszawa, tel.: 0-22 / , fax: 0-22 / Gwarant: Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, Warszawa, tel.: 0-22 / w. 113, fax: 0-22 / Stan na Zmiany techniczne zastrze one. 8 TOS/M/

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5

INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5 INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5 Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K.. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ, tel. 426403013 jako przedstawiciel Rotondi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A INSTRUKCJA OBS UGI System kontroli do DL918 TML4502CB-A Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ jako przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo