KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK"

Transkrypt

1 KP/ATX-S KP/ATX-S + BPza PL D GB RUS CZ RO HU SK

2 KP/ATX-S KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza 0 x0 mm,5x,5x9 Mx M A B C D E F G H J K L M N O P R S T U KP/ATX-0-S KP/ATX-90-S D C B A E F G H K J L M O N P R S T U KP/ATX-0-S+BPza KP/ATX-90-S+BPza KP/ATX-0-S+BPza KP/ATX-90-S+BPza KP/ATX-S+BPza 5 7 9

3 KP/ATX-S+BPza Silikon Silikon

4 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza K K 5-0 m m L

5 N H V G V H Silikon 5

6 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza B C J D

7 5 x x R S M G 7

8 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza P O V x S U

9 7 A T A 9

10 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza V x F x V cm - KP-0 cm - KP-90 F F V V V G F X G 0

11 9 E cm - KP-0 7 cm - KP-90 E V V Silikon G

12 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza C050 C0 C0095 C09 (0) C00 (90) C0 C009 C09 C09 C00 E S7 (0-S) S7 (90-S) C 9 C09 C0 C00 C009 C09 C05 C009 C0 (0) C0 (90) OV-BPza-b/PLUS 0x0x,5 (KP/ATX-0-S+BPza) OV-BPza-b/PLUS 90x90x,5 (KP/ATX-90-S+BPza)

13 PL D GB RUS

14 CZ RO HU SK

15 PL Lp. Data zg³oszenia ODCNEK A Protokó³ reklam. nr... Kabina typ... Nr kat. prod... Data sprzeda y... ADNOTACJE O PRZEBEGU NAPRAWY Data naprawy Opis wykonanych czynnoœci oraz wymienionych czêœci Nazwisko serwisanta Podpis i piecz¹tka ODCNEK B ODCNEK C ODCNEK D ODCNEK E Protokó³ reklam. nr... Protokó³ reklam. nr... Protokó³ reklam. nr... Protokó³ reklam. nr... Kabina typ... Kabina typ... Kabina typ... Kabina typ... Nr kat. prod... Nr kat. prod... Nr kat. prod... Nr kat. prod... Data sprzeda y... Data sprzeda y... Data sprzeda y... Data sprzeda y...

16 PL WARUNK GWARANCJ Przedstawiamy Pañstwu poni ej warunki gwarancji jakiej udzielamy na zakupiony przez Pañstwa wyrób:. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych i wad materia³u zakupionego artyku³u i wynosi miesi¹ce.. Okres gwarancji rozpoczyna siê z chwil¹ dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostaæ potwierdzona przez sprzedawcê w dniu zakupu (podpis, pieczêæ sklepu, data sprzeda y), w przeciwnym przypadku jest ona niewa na.. Gwarancja nie obejmuje: a) wyrobów u ywanych, ekspozycyjnych, (widocznie naruszonych). b) uszkodzeñ mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygiêcia, pêkniêcia, zarysowania itp.) powsta³ych na skutek niew³aœciwego obchodzenia siê z produktem. c) czêœci ulegaj¹cych naturalnemu zu yciu podczas u ytkowania (w szczególnoœci elementy jezdne produktów, uszczelki itp.) d) czynnoœci zwi¹zanych z konserwacj¹, czyszczeniem i regulacj¹ produktu opisanych w instrukcji obs³ugi e) wad i uszkodzeñ spowodowanych: - monta em niezgodnym z instrukcj¹ monta u i u ytkowania za³¹czon¹ przez producenta do wyrobu - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek - wytr¹caniem siê osadów z u ytkowanej wody (zaleca siê stosowanie odpowiednich filtrów) - nieodpowiedni¹ pielêgnacj¹ wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niew³aœciwych œrodków chemicznych - niew³aœciw¹ eksploatacj¹ wyrobu tj. niezgodn¹ z instrukcj¹ u ytkowania i przeznaczeniem produktu.. W przypadku stwierdzenia wady nale y zaprzestaæ u ytkowania wyrobu w celu unikniêcia powstania wiêkszych szkód. 5. Towar bêd¹cy przedmiotem reklamacji nale y udostêpniæ do dyspozycji serwisu Sanplast SA. Nieudostêpnienie towaru bêd¹cego przedmiotem reklamacji upowa nia firmê Sanplast SA do odmowy uznania reklamacji.. W ka dym przypadku wyrób udostêpniony do naprawy musi byæ czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi. 7. W przypadku zasadnego zg³oszenia reklamacji firma Sanplast SA zobowi¹zuje siê do: a) dokonania naprawy w mo liwie najkrótszym, uzgodnionym z kilentem terminie. b) je eli do ustalenia zasadnoœci reklamacji potrzebna jest wizyta serwisu termin naprawy liczy siê od dnia dokonania oglêdzin produktu, przy czym termin dokonania oglêdzin nie mo e byæ d³u szy ni dni w przypadku potrzeby sprowadzenia czêœci z zagranicy termin zakoñczenia reklamacji mo e ulec wyd³u eniu. c) wymiany towaru na wolny od wad, je eli naprawa jest niemo liwa lub wymaga nadmiernych kosztów.. Producent w adnym przypadku nie ponosi kosztów demonta u lub uszkodzenia elementów utrudniaj¹cych dostêp do wyrobu (np. glazury, czy innych materia³ów zastosowanych do obudowy wyrobu). Monta utrudniaj¹cy dostêp do produktu jest niezgodny z instrukcj¹ monta u. 9. ngerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupowa nione przez firmê producenta powoduj¹ wygaœniêcie gwarancji. 0. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie zwi¹zanej z wyrobem, sprzedawca zobowi¹za³ siê wobec nabywcy do œwiadczeñ wykraczaj¹cych poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulacje przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w tym zakresie.. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta nale y zg³aszaæ pisemnie bezpoœrednio u sprzedawcy towaru.. Roszczenia gwarancyjne mo na zg³aszaæ tylko za okazaniem prawid³owo wype³nionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie bêdzie uwzglêdniona.. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, producent zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku sprzeda y konsumenckiej niniejsza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹ przewidzianych w odrêbnych przepisach. * KARTA GWARANCYJNA Wa na wy³¹cznie z dowodem zakupu * SPRZEDAJ CY : WYRÓB... Symbol wyrobu Podpis sprzedawcy i piecz¹tka sklepu Nr katalogowy artyku³u Nr dowodu zakupu... Data sprzeda y... Piecz¹tka KJ PRODUCENT : Sanplast SA Wymys³owice -0 Strzelno tel. (0-5) 500, fax (0-5) Nr serii Tu nale y przykleiæ pomarañczow¹ kartkê znajduj¹c¹ siê na folii zabezpieczaj¹cej wyrób KLENT : Nazwisko i imiê... Adres... Odebra³em produkt sprawdzony i kompletny. Akceptujê warunki gwarancji.... Podpis Klienta 0-5/09.0 *Wype³nia sprzedaj¹cy (prosimy o dok³adne wype³nienie).

CLASSIC INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SYSTEMY HYDROMASAŻU TYP: EM01 MODEL: AIR, AQUA, MIX

CLASSIC INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SYSTEMY HYDROMASAŻU TYP: EM01 MODEL: AIR, AQUA, MIX CLASSIC PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SYSTEMY HYDROMASAŻU TYP: EM01 MODEL: AIR, AQUA, MIX SYSTEMY HYDROMASAŻU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU... 3 3. MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM...

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi

Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi Alarm motocyklowy LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi SEMECO ul. Kêpna 11 A, 03-730 Warszawa, tel.: 0 (prefix) 22 618 47 00, fax: 0 (prefix) 22 618 67 66, META META TABELA SYGNA ÓW Stan urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia auto casco, zwane dalej OWU okreœlaj¹ zasady ubezpieczania

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE Top Assistance jest produktem oferowanym przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S. A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie Top Assistance zawiera: 1) ubezpieczenie œwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA

GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA Szanowny Kliencie! Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszych warunków. Zrozumienie treœci zapobiegnie nieporozumieniom. Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci

Bardziej szczegółowo

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Warszawa 2002 1 Autorzy Stefan Kosztowski Dorota Anders Redakcja i korekta Aleksander

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, w sposób umo liwiaj¹cy zapoznanie siê

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia edom, zwanych dalej OWU BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia evoyage Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A.,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ SPIS TRE CI A. Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa... 4 B. Informacje o wyrobie... 7 C. Instrukcje u ytkowania... 8 D. Konserwacja i obsługa... 15 DANE URZ DZENIA Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer

Bardziej szczegółowo