Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku"

Transkrypt

1 Ekonomicznej w Krakowie Agata Jonas Katedra MarketIngu Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku 1. Wprowadzenie Podstawową cechą usług, także bankowych, jest ich niematerialność. W przypadku dóbr materiałn yc h konsument dokonując wyboru produktów, porównuje je pod względem cech fizycznych - wyglądu zewnętrznego, estetyki wykonania, funkcjonalno ści itp. W wypadku usług takie porównanie jest niemożliwe. Dec yd uj ąc się na uslugę, konsumenci poszukują innego, niematerialnego potwierdzenia jej jak ości. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj reputacja usługodawcy (banku) i jego wizerunek w danym segmencie rynku. Klienci dokonując wyboru banku, kierują się opinią o nim i jego renomą. Mogą oni nieufnie odnosić się do informacji zawartych w reklamie - zas tanawiać s ię czy jest ona prawdziwa, nie wyolbrzymiona. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy konkurenci w reklamach zwracają uwagę na podobne cechy swoich usług. Klienci nie mają jednak problemów z wyborem, jeżeli dany bank cieszy się u nich lub w ich otoczeniu dobrą marką, jeżeli u zys kują informacje na temat banku z innych ni ż reklama, niezależnych od usługodawcy źródeł- prasy, telewizji, opinii znajomych, ekspertów. O ważności reputacji banku jako czynnika decydującego o wyborze konkretnego usługodawcy świadczy chociażby fakt, że aż 39% badanych firm podaje ją jako najważniejszy powód skorzystania z usług banku, z którym obecnie współpracują'. Według wyników badań Pentora wykonanych na zlecenie Związku Banków Polskich w ciągu ostatnich pięciu lat zmienił s ię w spoleczeństwie ogólny wizerunek banków 2. Na początku 1994 r. dobre zdanie o bankach mial co czwarty Polak, obecnie dwóch na trzech badanych. W tym samym okresie odsetek mających o bankach niekorzystną opinię zmalał z 36 do 15%. Chociaż I Róża bez ko/cóiv'98,,,1-iomc&mnrkct". styczeń J E. Śmilowski, Wi ęcej "iż dobry. "Bank" nr 4.

2 I Agata Jonas zdaniem większości banki są dla ludzi dobrodziejstwem, to jednak mniej niż połowa badanych (41 %) chętnie korzysta z ich usług, a trzecia część respondentów (32%) otwarcie deklaruje, że stara się ich unikać jak przysłowiowego ognia. Jednym z powodów takiego nastawienia do banków może być stosunkowo słaba znajomość wśród polskiego społeczeństwa istoty działania banków i oferowanych przez nie usług. Ze wspomnianych już badali Pentora wynika, że dużą znajomość tej problematyki deklaruje jedynie 8% badanych, a 32% określa ją jako średnią. Z powyższych przykładów wynika, że banki nadal muszą pracować nad swoją reputacją, a ich działania muszą iść w kierunku stworzenia wizerunku banku nie tyłko jako firmy uczciwej i pewnej, ale także jako przyjaznej i otwartej na klientów. 2. Wizerunek I toisamość banku Pojęcie wizerunku bywa definiowane bardzo różnie. Na ogół przez wizerunek banku rozumie się jego obraz w świadomości społecznej, tj. pośród jego klientów, współpracowników, potencjalnych i obecnych akcjonariuszy, a tak ż e w środowiskach opiniotwórczych. Wizerunek firmy jest projekcją jej osobowości, która wynika z filozofii działani a firmy, jej historii, kultury, strategii, stylu kierowania, reputacji, a także ze styłu zachowania się pracowników i innych przedstawicieli firmy'. Chociaż wynika on z tego, co dzieje się wewnątrz firmy, trzeba podkreślić, że nie jest on tym, w co firma wierzy, że być powinien,lecz jedynie odczuciami i przekonaniami o firmie jakie istnieją w otoczeniu. Aby bank mógł w sposób świadomy kształtować swój wizerunek, musi mieć jasno i jednoznacznie określoną własną tożsamość. Tożsamość banku to jego cele, treść i formy działania, które chce utrwalić w otoczeniu'. Innymi słowy stanowi go zespól atrybutów i wartości umożliwiających firmie prezentowanie siebie i swoich osiągnięć w jednoznaczny sposób. Na tożsamość banku składa się kultura i filozofia jego działania oraz posiadany potencjał inteligencji'. Kultura banku to niepisany kodeks wartości, norm, postaw i wzorów zachowań, który wpływa na zachowania jego pracowników i kształtowanie się stosunków z otoczeniem. Rezułtatem dbałości D wysoką kulturę banku mogą być takie jego atuty, jak: wysoka jakość obsługi klientów, życzliwość i gotowość do pomocy czy szybkie i konsekwentne reagowanie na skargi klientów. Dbałość o kulturę banku przejawia się m.in. w ciągłym jej badaniu i dostosowywaniu do aktualnej sytuacji oraz przekazywaniu jej zasad nowo przyjmowanym pracownikom. J J. Pene, Rynkowy wizel'lłllekfinlly, "Marketing Serwis" nr 4. J. Altkorn, Wizerullekjirmy jako marka, "Marketing w praktyce" 1996, nr 4. s J. Pene, op. cit.

3 Rola public re/atiol1s w kreowalliu wizerullku banku I Podstawą kształtowania kułtury banku jest filozofia jego działania. Jest to uzgodniony, wspólny zespól poglądów dotyczących celów i wartości działania banku. Jednym z przejawów filozofii banku jest misja, którą każdy bank powinien posiadać i którą znać powinni wszyscy jego pracownicy. Zawiera ona odpowiedzi na pytania o istotę istnienia danej organizacji, korzyści które zamierza oferować, identyfikację potencjalnych klientów. Dobrze sformulowana misja zawiera zdefiniowanie dzialalności banku w kategoriach zaspokajania potrzeb i docelowych rynków, a nie wytwarzanych produktów 6 Na tożsamość banku wpływa wreszcie jego potencjal intelektualny. Stanowią go umiejętności menedżerów i pracowników banku, sposoby w jaki wykorzystuje on swoje możliwości i zdolności banku do dostosowywania się do nowych sytuacji. Przy okre ś laniu tożsamości banku duże znaczenie, z powodu niematerialnego charakteru świadczonych przez niego uslug, mają także materialne elementy jego identyfikacji. Stanowią one staly czynnik oddziaływania na "publiczność" zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów. Do wizualnych elementów określających tożsamość banku należą: - nazwa banku. - graficzne przedstawienie nazwy, -logo, symbol banku, - barwy firmowe, - wygląd budynku banku, wystrój i wyposażenie wnętrz, - druki (papier firmowy, wizytówki, foldery reklamowe, materialy promocyjne, instrukcje) oraz pieczątki, plakaty, transparenty, flagi, - wystawy oraz stoiska na targach, akcjach promocyjnych, konferencjach, - materialy audiowizualne (filmy wideo, zdjęcia, slajdy). Dobre zaprojektowanie tych elementów i ich jak naj częstsze stosowanie sprawia, że bank postrzegany jest jako dobrze znajomy, a nawet przyjazny. Właściwy dobór elementów wizualnych nie jest jednak sprawą prostą. Z doświadczenia wiadomo, że czlowiek patrzy tylko na to, co go interesuje i interpretuje to w świetle swojego doświadczenia. Projektując więc wizualne znaki tożsamości banku, nie wystarczy zatrudnić dobrego grafika, należy także "przetestować" jego projekt na losowo wybranych osobach, aby sprawdzić czy widzą one to, co chce projektant i czy dany symbol kojarzy im się z cechami, które pragnie podkreślić bank. Także po wprowadzeniu danego znaku konieczne są okresowe badania, w celu sprawdzenia czy coś (dzialania banku, wydarzenia od niego niezależne i in.) nie zakłóciło sposobu jego postrzegania i kojarzonych z nim cech. Dla projektowania wizualnych atrybutów banku opracowane zostalo kilka istotnych wskazówek. Stanowią je: - prostota i jednoznaczność, - trafność, czyli dostosowanie do charakteru firmy, 6 J. Altkom, op. cit.

4 I Agata Janas - funkcjonalność, czyli łatwość adaptacji przez filie czy oddziały, - oryginalność i wyróżnianie się w porównaniu z konkurencją, - "rzucanie się w oczy", atrakcyjność'. Wszystkie elementy tworzące tożsamość banku wpływają na jego wizerunek. Do czynników tworzących wizerunek banku można więc załiczyć: - kwalifikacje kierownictwa, - kwalifikacje personelu sprzedażowego - jakość kontaktów z klientami, - komunikacja - rodzaj kampanii reklamowych i działarl public relations Gakość kontaktów i informacji pośrednich), - solidność banku w sensie finansowym, - stosunek banku do swoich pracowników, - rozwój banku w porównaniu z konkurencją, - zdołność przyciągania i utrzymania fachowców oraz popieranie ich pracy w banku, - niezałeżność zarządu banku w podejmowaniu decyzji, - sukcesy i niepowodzenia banku (np. na giełdzie). Budowa wizerunku firmy nie jest rzeczą łatwą. Na wykreowanie image banku trzeba czasu, cierpliwości i kompetencji. Planując działania mające na celu budowę wizerunku, należy wziąć pod uwagę wiele czynników'. Po pierwsze, każda firma czy bank istniejący na rynku posiada już swój wizerunek, mimo że nie tworzył go w sposób świadomy. Budowę wizerunku należy więc zacząć od badall na temat opinii, jakie o banku ma jego otoczenie. Stan faktyczny rzadko odpowiada temu,jaki życzyłaby sobie firma. Planowanie kształtowania wizerunku musi mieć swoje podstawy w istniejącym już jego obrazie. Po drugie, wizerunek banku nie jest czymś statycznym. Każde wydarzenie w banku, każda jego działalność wpływa na zmianę lub utwierdzenie istnieją cego wizerunku. Konieczne jest więc ciągłe śłedzenie zmian opinii otoczenia i jeżeli to możliwe, świadome ich kształtowanie. Po trzecie, dość kłopotliwa może okazać się zmiana i s tniejącego wizerunku. Bardziej skuteczna okazuje się tutaj metoda "drobnych kroczków" poparta wnikliwymi analizami niż próba drastycznych zmian wyobrażeó nabywców. Po czwarte, należy pamiętać, że tworzony przez bank wizerunek jest odbierany także przez jego konkurentów. Będą się oni starali skopiować go lub "uszkodzić". Po piąte, wizerunek banku, choć jest to jego subiektywny obraz w świadomości otoczenia, nie może odbiegać od stanu faktycznego. Nie może być tak, że bank, który pragnie posiadać wizerunek instytucji szybko i sprawnie działającej, nie dba o to, aby jego klienci nie czekali długo w kolejkach do okienka lub pozwala, aby pewne usługi (np. otwarcie ROR czy otrzymanie kredytu) wymagały licznych zabiegów ze strony klientów. W ten sposób postępujący 1 Por. Z. Zemler, op. cit. B Por. H. Kurt. Image, "Businessman Book". Warszawa 1994.

5 Rola public relariolis w kreowalliu wizerunku banku I bank nigdy nie będzie miał wizerunku, do którego dąży, choćby jego zabiegi w dziedzinie public relations były bardzo starannie zaprojektowane. Po szóste, co wiąże się także z poprzednim punktem, dzięki zmianie wizerunku nie osiągnie się faktycznych zmian w banku. Oznacza to, że przekonanie klientów o sprawnej obsłud ze w danym banku faktycznie obsługi tej nie usprawni, jeżeli nie zostaną podjęte działania w celu reorganizacji łub zwiększenia personelu sprzedażowego i przepisów wewnątrz banku. W konkluzji należy podkreślić, że tworzenie pozytywnego wizerunku należy zacząć od polityki kadrowej, sposobu odnoszenia się personelu do klientów, sprawności załatwiania ich spraw, ale istotne są także takie elementy tożsamości banku,jak: wygląd budynków, terenu wokół nich, znaku banku itp. Portier przed bankiem także stanowi symbol banku i wpływa na zaufanie do niego jako instytucji finansowej. Rozpatrując zasady tworzenia wizerunku firm finansowych, trzeba zaznaczyć także, że istnieje bardzo du ż a zależność między reputacją poszczególnych banków. Przypadki upadłości banków, jakie miały miejsce na początku lat dziewięćdziesi ątych, odbiły się niekorzystnie na wizerunku wszystkich instytucji finansowych. Utrata reputacji przez niektóre banki często negatywnie wpływa na wizerunek całego sektora. Dlatego dbałość o własny wizerunek powinna przejawiać się także w trosce o kreowanie wizerunku całego sektora, co w skrajnych wypadkach może polegać na kupnie bądź przejęciu banku, któremu grozi upadłość. Na rynku usług bankowych, gdzie istnieje niewielkie lub nie istnieje wcale materialne zróżnicowanie produktów, podstawowe znaczenie ma jednak stworzenie takiego wizerunku banku, który w sposób pozytywny i jednoznaczny odróżniałby go od konkurentów. Bardzo często bowiem, co zostajo już podkreślone, ostateczna decyzja klientów o wyborze usługodawcy opiera się na wizerunku i reputacji poszczególnych banków. Znacznie częściej wybrany zostanie bank o lepszym wizerunku. wyraźnej tożsamości i dobrej reputacji.' 3. Pub Ile relallons w syslemle polityki promocli banku Jak już wspomniano dla tworzenia reputacji i wizerunku banku duże znaczenie mają informacje pochodzące ze źródeł niezależnych od banku. Mimo że są to informacje "niezależne", bank może na nie w pewnym stopniu wpływać. Temu celowi - kształtowania wizerunku oraz opinii o banku w otoczeniu - służyć mogą m.in. działania w zakresie public relations. Public relations definiowane jest bardzo różnie. Dosłowne tłumaczenie "public relations" oznacza "stosunki społeczne". W języku polskim wyjaśnia się go niekiedy terminem propagandy marketingowej. Analiza najczęściej pojawiających się w literaturze marketingowej określeń pozwała stwierdzić, że pub lic relations jest lo:

6 I Agata Jonas - zestaw celowo dobranych i zorganizowanych działań zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się z otoczeniem, - ksztaltowanie stosunków z otoczeniem polegające na przedstawieniu banku i jego usług określonym grupom docelowym w taki sposób, aby wytworzyć wśród nich pożądany wizerunek banku, - działanie, za pomocą którego bank kreuje i umacnia pozytywny image oraz tworzy wokół siebie klimat zaufania, - funkcja za rządzania umożliwiająca przedsiębiorstwu osiąganie efektywnych i korzystnych związków z nabywcami i innymi uczestnikami jego środowiska zewnętrznego przez lepsze poznanie opinii i kształtowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa (banku), - planowany i ciągły wysiłek mający na celu stworzenie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją (bankiem), a społeczeństwem (jest to definicja przyjęta przez brytyjski Institute of Public Relations)9. Z powyższych definicji, mimo iż są one dość różne, wynika kilka istotnych cech public relations. Po pierwsze, podstawową zasadą działania public relations jest informowanie społeczeństwa (konsumentów obecnych i potencjalnych) o wszystkim, co dzieje się w banku. Najważniejszą radą przekazywaną wszystkim zajmującym się propagandą marketingową jest "udzielać tylu informacji, ile się da". Informujący uzyskuje przychylność opinii publicznej w przeciwiellstwie do tych, którzy n iec hętnie m ówią o poczynaniach swoich firm. Udzielane informacje mogą dotyczyć zarówno misji banku, uznawanych przez niego wartości, sposobu postępowania,jak i konkretnych podejmowanych działań i ich rezultatów. Po drugie, celem udzielania informacji ma być wyrobienie w społeczej\ stwie odpowiedniego (wybranego przez kierownictwo) wizerunku banku. Podejmujący d z i ała nia w zakresie public relations dążą do tego, aby dany bank byl odpowiednio odbierany i identyfikowany przez otoczenie. Celem d zia ł ań propagandy marketingowej nie jest więc promowanie konkretnego produktu (usł ugi), ale banku jako cało ści. Nie można w związku z tym oczekiwać jako rezultatów działań w tym zakresie szybkiego wzrostu sprzedaży usług. Efekty działań public relations widoczne są w długich okresach, a także, a może szczególnie, w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Po trzecie, aby bank mógł skutecznie tworzyć swój wizerunek, komunikowanie si~ z otoczeniem nie może być jednostronne. Promocja firmy wymaga ciągłego gromadzenia i analizowania opinii otoczenia na temat przedsiębiorstwa. Ważnymi źró dłami opinii na temat firmy mogą być wypowiedzi własnych pracowników, klientów, opinie publikowane w prasie itp. Public rela- 9 Powyższe definicje zaczerpnięto z nnstępujących pozycji: L. Gurbnrski, I. Rutkowski, W. Wrzosck, Marketing, Punkt zwrotny ljolvocl.esllejjirmy, rwe, Warszawa 1996; J. Harasim, Marketing lis/ug bankowych, AE, Katowice J 995; J. Kall, Promocja. Business Press Ltd, Warszawa 1995, Z. Zelmer, Pub/ie re/alions. Kreowanie reputacjijil'ljiy, Pollext, Warszawa 1992; B. ŻUf1Iwik, W. Żurawik, Marketillg bal/kolvy, PWE, Warszawa J 995.

7 Rola public relalions w kreowaniu wizerunku banku I tions jest więc działalnością dwutorową, polegającą na przesyłaniu informacji od banku do otoczenia, ale także na zbieraniu i analizowaniu opinii na swój temat płynących z zewnątrz. Propagandy marketingowej nie należy, mimo podobiel\stw, utożsamiać z reklamą (choć za pomocą reklamy także można tworzyć image firmy czy produktu). Podstawowe różnice stanowią: - adresaci działań - reklama adresowana jest do wielu nabywców, działania public rełations trafiają głównie do liderów opinii publicznej (dziennikarzy, wydawców, artystów, ekspertów, biznesmenów), - stopień złożoności - propaganda marketingowa jest trudniejsza do kontrolowania niż informacje przekazywane przez reklamę, wynika to głównie z różnicy adresatów, - sposób finansowania - informacje w ramach public rełations przekazywane są na koszt mass mediów, reklama to płatna informacja o firmie czy produkcie, - zakres wiarygodności - informacje przekazywane przez mass media w ramach public relations są odbierane jako bardziej wiarygodne niż te zawarte w przekazach reklamowych. Do podstawowych funkcji public relations banku należą: - tworzenie wizerunku firmy (budowanie, zmiana, utrzymywanie pozytywnych wyobrażel\ i opinii o banku), - przekazywanie opinii publicznej informacji charakteryzujących dzialalność banku i kreujących jej wizerunek, - tworzenie przesłanek dla zrozumienia określonych decyzji banku, - nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, ważnymi dła realizacji celów banku, - harmonizowanie stosunków społecznych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy, - wzmocnienie "wytrzymałości" banku w sytuacjach kryzysowych i "agresji" otoczenial O. Najogólniej rzecz ujmując, działania propagandy marketingowej skupiają się na budowie właściwej reputacji banku na rynku i wykreowaniu odpowiedniego jego wizerunku w otoczeniu, w którym dziala. Działania pubłic rełations mogą być skierowane do różnego rodzaju uczestników środowiska banku. Mogą to być nabywcy, pracownicy banku (aktualni i byli), udziałowcy, konkurenci, s połeczność lokalna i spo łeczność w ogółe, władze państwowe i komunalne. W zależności od adresatów działania public relations połegają na: - w stosunku do klientów -upowszechnianiu informacji na temat u sług, dystrybucji, zmianie postaw wobec usług banku, stworzeniu szans rozwojowych na 10 J.W. Wiktor, Prom ocja [w:] Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red, J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s

8 I Agata Janas poszczególnych rynkach, umiejętności łączenia dobrej tradycji z nowoczesnością i postępem, - w stosunku do pracowników własnego banku - stworzeniu możłiwości szkolenia w dziedzinie kontaktów z otoczeniem, umacnianiu postaw sprzyjających wyzwałaniu inicjatywy, samodzielności i zaangażowania przez eksponowanie misji i zespołu wartości ukierunkowujących działalność banku, na kreowaniu postaw zadowolenia i dumy z pracy w danym banku i utożsamiania się z jego celami, - w stosunku do wspólników i akcjonariuszy - informowaniu o wynikach działań banku i jego płanach, wprowadzonych zmianach w dziedzinie zarządzania i wprowadzania nowych produktów, ekspansji na nowe rynki oraz o koniecznych nakładach finansowych, - w stosunku do mieszkańców miasta (siedziby banku) - upowszechnienie informacji o banku i jego usługach, o celach, perspektywach i sposobach działania oraz o akcjach banku na rzecz najbli ższego otoczenia, - w stosunku do władz i instytucji (władze lokalne i krajowe, samorządy, organizacje społeczne i zawodowe) - wyrobienie opinii o banku jako dynamicznie rozwijającej się jednostce gospodarczej o doskonałych perspektywach rozwoju, realizującej ważne funkcje w zaspokajaniu potrzeb, uczestniczącej w życiu środowiska łokałnego, wspierającej ważne akcje społeczne, jednym słowem kreowaniu wizerunku banku jako podmiotu gospodarczego zasługującego na zaufanie i poparcie. Z powyższego zestawienia wynika, że działania w ramach public relations nie mogą być skierowane jedynie do otoczenia zewnętrznego. Kreowanie reputacji banku musi polegać zarówno na oddziaływaniu zewnętrznym: na osoby i grupy społeczne, które znajdują się w jego bliższym i dalszym otoczeniu, jak i na oddziaływaniu wewnętrznym - na własną kadrę kierowniczą i pracowników. Bardzo trudno zbudować dobrą reputację na zewnątrz, jeżeli stosunki panujące wewnątrz firmy wymagają uporządkowania. Właściwe oddzialywanie wewnątrz firmy ma szczególne znaczenie w wypadku banku, gdzie usługi oceniane są także przez jakość obsługi oraz zachowanie i kompetencje personelu sprzedażowego. Dlatego też działania public relations w stosunku do własnych pracowników muszą być dla zarządu równie ważne jak działania na zewnątrz banku. Bank chcąc efektywnie działać, musi tak "kierować" pracownikami, aby spełniali oni swoje obowiązki w pożądany sposób. Musi także traktować pracowników jako szczególnego rodzaju "rynek wewnętrzny", który powinien być badany i analizowany oraz odpowiednio motywowany. W przypadku pracowników ważne jest to, aby byli oni dumni z pracy w danym banku, pewni jego pozycji na rynku i wiarygodności. Personel banku powinien stanowić "pierwszą" grupę jego klientów. Jako pracownicy i klienci mogą skutecznie i we właściwy sposób sprzedawać i promować produkty swojego banku. Proces kreowania reputacji zaczyna się w momencie przyjścia klienta do banku. Mila, fachowa obsługa, potraktowanie usługobiorcy jako gościa znacz-

9 Rola public rełatiolls w kreowaniu wizefllllku banku I nie podnosi prestiż firmy. W przeciwnym wypadku, jeżeli klient zostanie potraktowany nieuprzejmie, będzie musial dlugo czekać na zalatwienie swojej sprawy, nie zostaną mu wyjaśnione podstawowe zagadnienia usługi, bank nie tylko straci klienta, ale także reputację. Reputacja jest więc czymś, nad czym trzeba pracować długo, a co można bardzo szybko stracić. Instrumentarium public relations jest bardzo bogate. Pierwszym podstawowym polem dzialania banku w zakresie propagandy marketingowej są kontakty z dziennikarzami i mass mediami. Ta część pub lic rełations nosi nazwę polityki rozgłosu (publicity). Do typowych narzędzi tej formy propagandy marketingowej należą przede wszystkim: wywiady kierownictwa banku, organizowanie konferencji prasowych ukazujących misje i filozofię działania banku, przygotowywanie i przekazywanie dziennikarzom informacji o nowych produktach, ważnych wydarzeniach w banku, reportaży "z życia banku". Ważnym cełem działań w zakresie publicity jest także utrzy manie dobrych stosunków z dziennikarzami i stały z nimi kontakt. Pozwala to na szybkie reagowanie na nieprzychylne artykuły czy te ż błędne informacje, na udzielanie sprostowań czy wyjaśnień. Drugą grupę instrumentów z zakresu public relations stanowią działania ukierunkowane na liderów opinii publicznej oraz na ostatecznych nabywców. Stanowią ją takie środki propagandy marketingowej, jak: - wydawnictwa, broszury, foldery, ulotki o finnie,jej organizacji, historii oraz zakresie usług (wizytówki, etykietki samoprzylepne ze znakiem i nazwą firmy), -listy i przesyłki (wysyłanie listów okolicznościowych, życzeń świątecznych, zaproszeń na imprezy firmowe, utrzymywanie kontaktów telefonicznych i łistownych z klientami), - upominki (wręczanie upominków przypominających o istnieniu firmy: teczki, kalendarze, medale pamiątkowe itp.). Trzecią grupę instrumentów w zakresie public relations s tanowią działania nastawione na bezpośredni kontakt banku z otoczeniem. Duże znaczenie w tej grupie ma organizowanie "dni otwartych" dla nabywców, utrzymywanie kontaktów osobistych z największym i klientami czy ekspertami, organizowanie przyjęć i koktajli, zapraszanie dziennikarzy do udziału w wa ż nych dla banku wydarzeniach. Do tej grupy instrumentów można zali czy ć także konferencje, seminaria czy szkołenia organizowane dla dziennikarzy, klientów, ekspertów lub potencjalnych nabywców. Ostatnhl grupę działm\ w zakresie propagandy marketingowej stanowią przedsięwzięcia banku na rzecz otoczenia, w którym dziala. Wyróżnić można tutaj dwa instrumenty: - finansowanie akcji charytatywnych, dobroczynnych (np. pomoc w utrzymaniu domu dziecka, przekazanie s przętu dla szpitala, szkoły czy instytucji charytatywnej), - sponsorowanie imprez kulturalnych, sportowych i innych.

10 I Agata Jonas Wobec bardzo dużej popularności sponsoringu w ostatnich latach przez niektórych autorów uważany jest ona za odrębny, piąty element promocji-mix. Sponsorowanie wyróżnia się pozytywnie wśród instrumentów public relations. Do jego niewątpliwych zalet należą: - zdolność do tworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, - brak komercyjnego charakteru więzi przedsiębiorstwa sponsorującego z potencjalnymi nabywcami jego produktów, - relatywnie wysoka wiarygodność, mo ż liwość włączenia się w sferę innych działań promocyjnych, - możliwość realizacji różnorodnych celów". Występują także pewne zagrożenia działań związanych ze sponsoringiem. Należą do nich: - stosunkowo niewielka kontrola podejmowanych działań i ich skutków, - ryzyko pogorszenia własnego wizerunku w następstwie pogorszenia wizerunku podmiotu sponsorowanego, - niekiedy znaczne koszty (w wyrażeniu absolutnym). Mając do wyboru tak bogate instrumentarium, należy pamiętać, że public relations to nie tyłko zorganizowane działania, ale także pewne codzienne czynności związane z działalnością banku, kształtujące pośrednio lub bezpośrednio jego wizel'llnek. Do tej grupy działań zalicza się: - przestrzeganie jednolitej i kompłeksowej identyfikacji banku - symbole reprezentujące bank powinny być ujednolicone i konsekwentnie wykorzystywane, - dbalość o sied z ibę firmy, - profesjonalne przyjmowanie gości i klientów banku, traktowanie każdego gościa jak pożądanego klienta, -rzetelne i profesjonalne wywiązywanie się z umów i zawartych kontraktów. 4. Przykłady kształtowania wizerunku banku Z bogatego inst.rumentarium public relations banki polskie w różnym stopniu wykorzystują większość z nich w celu kształtowania swojego wizerunku w opinii klientów. Poniżej przedstawiono dwa, odmienne, zasługujące na uwagę, przykłady działań w tym zakresie. Przykład pierwszy dotyczy Banku Współpracy Regionalnej SA. Głównym instrumentem public relations, którym posługuje się ten bank jest sponsoring jednoznacznie ukierunkowany na sztukę i kulturę. W każdym wydawanym przez BWR folderze informującym o historii i produktach banku, znajduje się też wzmianka o tym, że bank jest "mecenasem nauki, kultury i sztuki". Mecenat ten objął on szczególnie w stosunku do malarstwa współczesnego, tworząc nawet własną kolekcję obrazów. Wizerunek banku, mecenasa sztuki, BWR II L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit.

11 Rola pubuc relalions w kreowalliu wizewllku banku I konsekwentnie tworzy od momentu swojego powstania w 1992 r. Już w kilka miesięcy od rozpoczęcia działalności, w związku z otwarciem sali operacyjnej w siedzibie głównej banku przy ulicy Sarego 2 w Krakowie, odbyła s ię pierwsza wystawa małar s twa współczesnego. Od tego czasu w salach operacyjnych banku, zarówno w Krakowie,jak i w jego oddziałach m.in. w Nowym Sączu, Wrocławiu, Kielcach, miało miejsce ponad 30 wernisaży malarstwa współczesnego. Prezentowano na nich dzieła m.in. takich twórców jak: Stanisława Batrucha, Włodzimierza Kuntza, Kazimierza Mikułskiego, Stanisława Puchalika, Czesława Rzepińskiego, Konrada Sprzednickiego, Wacława Taranczewskiego, Janusza Trzebiatowskiego czy Witolda Urbanowicza. Przy II Oddziale Banku w Krakowie znajduje s ię stała galeria malarstwa. Poza organizowaniem wystaw malarstwa współczesnego i tworzeniem własnej kolekcji Bank współpracuje również z Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzięki tej współpracy i pomocy finansowej mo ż liwy stał się między innymi zakup obrazu Piotra Michałowskiego "Błękitni huzarzy". BWR współpracuje równie ż z działaj ącą przy Muzeum Narodowym Fundacją Monumentis Patriae, tym samym pozwalając na podejmowanie ciekawych - a drogich - inicjatyw wystawienniczych. Konsekwentnie kreując swój wizerunek mecenasa sztuki, glównie małarstwa, bank z okazji uroczystości S-lecia istnienia 17 stycznia 1997 r. przekazał Muzeum Narodowemu w Krakowie obraz Jana Matejki "Otrucie królowej Bony". Obraz zakupiony zastal na aukcji dzięki zapewnieniu BWR o sfinansowaniu transakcji. Przekazana w czasie tej samej uroczystości pani prezes Narodowego Banku Polskiego Hannie Gronkiewicz-Waltz "Zlot a Akcja BWR" nie przypadkowo miała formę artystycznego tryptyku z motywami zaczerpniętymi z "Hołdu pruskiego". Oczywiście w kręgu zainteresowań promocyjnych Banku nie łeży jedynie malarstwo. Rokrocznie dla krakowskiej kultury i sztuki BWR przeznacza znaczne środki, wspiera również działalność naukową i rozwój lecznictwa. Na uwagę zasluguje jednak przede wszystkim jasno postawiony cel i konsekwencja działania w tworzeniu jednolitego od początku przyjętego wizerunku. Drugi przykład dotyczy działań podejmowanych w zakresie identyfikacji wizualnej przez Bank Przemysłowo - Handlowy SA w Krakowie. Nie jest to typowy przykład wykorzystania public relations do kształtowania wizerunku banku jednak ze względu na wspomniane już duże znaczenie materialnych elementów w świadczeniu uslug bankowych działania podejmowane w tym zakresie zasługują na prezentację. Zarząd BPH, zdając sobie sprawę. z istotnej roli identyfikacji wizuałnej, postanowił dokładnie określić i ujednolicić stosowany przez oddziały symbol i nazwę banku. Opracowanie graficzne logo i logotypu banku zlecono profesorowi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Piotrowi Kunce. W ten sposób w 1994 r. powstał "Informator identyfikacji wizualnej" obowiązujący do dzisiaj.

12 I Agata JOllas,.Informator" zawiera przede wszystkim dokładnie rozrysowane logo banku. Symboł BPU (od momentu jego powstania) stanowią trzy przestrzenne kostki w kolorze ciemnozielonym. Znak ten, jak podaje "Informator", jest "przełożeniem na język graficzny charakteru nazwy banku i banku jako instytucji finansowej". Wybór koloru także nie był przypadkowy - ma on świadczyć o powadze i kompetencjach banku. Opisane powyżej logo jest znakiem zatwierdzonym i chronionym przez Urząd Patentowy. Oprócz symbolu banku w "Infonnatorze" znajduje się także opis graficzny nazwy - "Bank BPH". Zarząd świadomie zdecydował się na powtórzenie w logotypie dwa razy słowa bank, gdyż skrót BPH często mylony był z innym skrótem - BHP, i nie zawsze jednoznacznie identyfikowany jako skrót nazwy "Bank Przemysłowo-Handl owy". Z tego też powodu zdecydowano, że w niektórych publikacjach jeszcze przez pewien czas będzie się pojawiała pełna nazwa banku. "Informator identyfikacji wizualnej" zawiera więc oprócz wzoru liternictwa logotypu banku, tak że wzór jego pelnej nazwy. W "Informatorze" znajdują się równi eż przykłady ich wykorzystania w materiałach promocyjnych (broszurach, ogłoszeniach, flagach czy upominkach, np. kalendarzach). Elementem bardzo szczegółowo potraktowanym w "Informatorze" jest korespondencja. Oprócz jednolitych wzorów papieru firmowego, kopert czy papieru do faxu znajduje się tam także wzór pisma, zasady składania li stów i adresowania kopert. W rozdziale "Korespondencja" znajdują się takż e jednolite wzory wizytówek służbowych. Osobny rozdział "Informatora" poświęcono zagadnieniu typografii, czyli wzorów czcionek używanych we wszelkiego rodzaju drukach, np. ogłos ze niach prasowych, biuletynach, korespondencji z klientami i innych, a także w napisach informacyjnych w lokalach bankowych (np. wejście, wyjście, kasa itp.). Choć ilość dopuszczalnych krojów czcionek jest dość duża, co wynika z możliwości drukarń i różnorodności stosowanych w nich technik i programów komputerowych, także w tej dziedzinie nie istnieje pełna dowolność. Jakość druku i czcionek także wpływają na wizerunek banku i wyobrażenie o nim. Najtrudniejszym według BPH problemem związanym z identyfikacją wizualnąjest wykorzystanie logo i logotypu w architekturze do oznaczenia placówek Banku, a także do projektowaniu reklam wielkoformatowych. Jest to o tyle trudne, że możliwości wykorzystania symbolu i nazwy banku jest bardzo dużo i trudno wszystkie je wymienić oraz z góry określić, co zgodne jest ze stylem banku, a co nie. Dodatkowo wybór sposobu oznaczenie oddziału zależeć musi od architektury budynku, w którym się znajduje oraz od charakteru jego otoczenia. Dlatego też "Informator" zawiera jedynie podstawowe zasady oznaczania oddziałów i kilka przykładów wykorzystania symbolu i nazwy do tych celów. Dążąc do jednolitego oznaczenia placówek, przyjęto równocześnie zasadę, iż projekty oznaczeń zewnętrznych oddziałów mus zą być każdorazowo uzgadniane z Departamentem Marketingu i Promocji. Departament natomiast

13 Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku I wszystkie propozycje będzie konsultował z autorem identyfikacji wizualnej BPH - prof. P. Kunce. "InfOlmator identyfikacji wizualnej" nie stanowi zamkniętej całości. W miarę prac nad ujednolicaniem nowych elementów wizualnych oraz wprowadzaniem nowych druków będzie on powiększal swoją objętość. Powyższe przykłady, chociaż tak różne, pokazują sposoby wykorzystania działal\ z zakresu public relations do tworzenia wizerunku banku i ksztaltowania opinii o nim w oczach klientów obecnych i potencjalnych. Działania podejmowane zarówno przez Bank Współpracy Regionalnej jak i Bank Przemysłowo-Handlowy nie dotyczą bezpośrednio produktów i usług banków ani standardów jakości obsługi klientów, nie mogą więc być jedynymi działaniami podejmowanymi w celu budowania pozytywnego wizerunku. Są to jednak działania, które pozwalają na jednoznaczne odróżnienie tych banków spośród innycll. Jest to szczególnie ważne, o czym już wspomniano na rynku usług finansowych, gdzie istnieją jedynie niewielkie możliwości różnicowania produktów. Literatura Altkorn J. WizerullekfirlllY jako marka. "Markcting w praktycc" nr 4. Harasim L. Marketing usług bankowych. AE. Katowice Kall L. Promocja. Business Press Ltd. Warszawa Kurt H. /mage. Businessman Book. Warszawa Garbarski L" Rutkowski 1.. Wrzosek W" Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE. Warszawa Penc J '. Rynkowy wizeruliekjirmy, "Marketing Serwis" 1998, nr 4, Róża bez kolcdw'98, "Ho me & Market", styczeń Śmiłowski E., Więcej liiż dobry, "Bank" 1998, nr 4. Wiktor J.W., Promocja [w:] Podstawy marketillgu, praca zbiorowa pod red. J. Altkoma, Instytut Marketingu. Kraków Zelmer Z,. Public relariolis,kreowanie reputacjifirmy, Poltcxt, Warszawa 1992, The Role o, Pubtle Relations In the Creation o, a Bank's Image A ballk's image is one of thc most important faetars dctermining whethcr il is choscn as a service provider and haw it is evaluated by clislomcrs. Public rclations play a major role in the process of creating a bank's image, The set of public relations tools is vcry broad. rrom regular contncts with journalists rmd the prcss, through (he organisation of open days and conferences, to sponsoring, Banks USt lhese lools in various wnys. Aside from disclissing Ihe main issues connected with the creulion of ao image and public relations mcasures, Ihis article shows how sllch measures have been used in twa banks, The first cxamplc coocems the usc of sponsoring by the Bank Wsp61pracy Regionalnej in Kraków. while the second concems measures in the area af visu al identification undertaken by the Dank PC7..cmysłowo-Handlowy.

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk Autor: Grzegorz Lemantowicz IntraCON ul. Łagiewnicka 118/6 tel. 32 249 83 06 GSM 0606 406 274 Oferta ogól IntraCON opracowanie materiałów reklamowych i druk Pasja tworzenia: logotypy, zki graficzne, identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Promocja. mgr J. Tkaczyk

Promocja. mgr J. Tkaczyk Promocja mgr J. Tkaczyk Czym jest promocja? łacińskie PROMOVEO oznacza poruszać naprzód Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży PR Sponsorowanie A I D A Promocja Instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ogólnie pojętą promocją. Oferujemy obsługę w zakresie projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Promowanie szkoły w środowisku lokalnym Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Reklama Rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości i możliwościach nabycia, chwalenie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Po co i jak kreować wizerunek firmy

Po co i jak kreować wizerunek firmy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co i jak kreować wizerunek firmy Łukasz Siemieniuk Uniwersytet w Białymstoku 14 kwietnia 2011 r. Co sprawia, że firma jest rozpoznawalna na rynku? WIZERUNEK Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Katowice, data 25.11.2010 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PLAN WYSTĄPIENIA Tożsamość a wizerunek firmy Elementy składowe i wyróżniki tożsamości Funkcje i rodzaje wizerunku System

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku.

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku. P O R T F O L I O Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz Patrzymy w przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że najlepsze efekty osiąga się dzięki pełnemu zaangażowaniu w tworzenie długofalowej, bazującej na wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com.

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com. PORTFOLIO NASZA DEWIZA - WIEMY, WIDZIMY, ROZUMIEMY I-SEE DESIGN oferuje zintegrowane działania w zakresie kreowania wizerunku firmy i realizacji produktów takich jak: publikacje, katalogi produktowe, foldery

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ GRAFERIA Advertisment Agency ul. Kościuszki 34, 42-284 Herby NIP: 575 182 81 56 REGON: 241530211 email. biuro@graferia.pl OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ REKLAMA WIZUALNA Ten sektor firmy odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do public rela>ons Strategiczna rola PR

Wprowadzenie do public rela>ons Strategiczna rola PR Podyplomowe Studia Public Rela>ons i Strategicznego Komunikowania w Firmach Wprowadzenie do public rela>ons Strategiczna rola PR dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Elementy wizerunku szkoły oraz wybrane narzędzia promocyjne pomagające w jego budowaniu. Aneta Bogacka Gawrysiak Instytut Marketingu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWANIA ZNAKU DOLINA BARYCZY POLECA okres ważności niniejszej umowy: 1 września 2012 31 sierpnia 2013 Zawarta w Miliczu, dnia 31 sierpnia 2012, pomiędzy Właścicielem Fundacją Doliny

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 9 października 2012 r. Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania Zaprezentowany 9 października nowy wizerunek Warty będzie promowany największą w historii spółki

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETWÓRNI EKOLOGICZNYCH

PROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETWÓRNI EKOLOGICZNYCH EWA KORELESKA PROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETWÓRNI EKOLOGICZNYCH Streszczenie: W pracy przedstawiono oraz oceniono prowadzoną przez przetwórnie ekologiczne działania marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Synonimy Marketing w samorządzie terytorialnym Marketing usług publicznych Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Marketing usług terytorialnych Marketing miasta Marketing miejsca Marketing komunalny Założenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Studio Graficzne Cube

Studio Graficzne Cube Studio Graficzne Cube Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług graficznych. Wykonujemy zlecenia płynące zarówno od firm toruńskich, jak również od wszystkich firm z całej Polski oraz z poza granic kraju.

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Oferta agencji interaktywnej.

Oferta agencji interaktywnej. Oferta agencji interaktywnej. Perfekcyjnie wykonana promocja Twojej firmy. Zaufaj DiGnet Media, przekonasz się, że warto! Promocja, reklama, marketing słowa te znane są każdemu przedsiębiorcy. Bez nich

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności 2007-2013 1. Idea wspólnego znaku Opracowanie i stosowanie wspólnego znaku graficznego dla wszystkich programów pomocowych współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki wraz z sześcioma innymi przedsiębiorstwami od

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI Projektowanie graficzne Księga identyfikacji wizualnej CI Identyfikacja wizualna CI corporate identity Wizerunek jest jednym z najważniejszych elementów składających się na tożsamość każdej firmy. Profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA 2010 *Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA O ULOTEX Toruń W dzisiejszych czasach nie łatwo jest zaistnieć. Rzeczywistość która nas otacza kreślona jest w dużej mierze przez surowe i bezwzględne prawa ekonomi.

Bardziej szczegółowo

Katowice, 25.11.2010. Redesign wizerunku. dr hab. Ewa Stopa-Pielesz, prof. ASP

Katowice, 25.11.2010. Redesign wizerunku. dr hab. Ewa Stopa-Pielesz, prof. ASP Katowice, 25.11.2010 Redesign wizerunku dr hab. Ewa Stopa-Pielesz, prof. ASP Potrzeba odświeżenia wizerunku Nadanie wizerunkowi nowych wartości wizualnych staje się standardem w sytuacji coraz większych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU DIZAJN PRZYJAZNY DZIECIOM 01.07.2015 WROCŁAW REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU DIZAJN PRZYJAZNY DZIECIOM 1. INFORMACJE WSTĘPNE...3 2. GŁÓWNE CELE PROJEKTU...3

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy.

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Oferta HDS skierowana jest nie tylko do dużych i małych firm, lecz także do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 1 Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Widok ekspozycji Malarstwo polskie XXI wieku, foto Zachęta Zachęta 2 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Narodowa Galeria Sztuki to największa i najbardziej znana

Bardziej szczegółowo