Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWANIA ZNAKU DOLINA BARYCZY POLECA okres ważności niniejszej umowy: 1 września sierpnia 2013 Zawarta w Miliczu, dnia 31 sierpnia 2012, pomiędzy Właścicielem Fundacją Doliny Baryczy i Administratorem Znaku Promocyjnego Dolina Baryczy Poleca - Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Doliny Baryczy, z siedzibą w Miliczu, pl. Ks. E. Waresiaka 7, reprezentowanymi przez: I. Fundacja Doliny Baryczy (Właściciel Znaku) 1. Dorota Chmielowiec Tyszko prezes 2. Zofia Pietryka wiceprezes II. Partnerstwo dla Doliny Baryczy (Administrator Znaku) 1. Inga Demianiuk Ozga prezes 2. Marta Kamińska sekretarz a: XXX reprezentowanym przez: zwanym dalej Użytkownikiem Znaku. 1 Produkt lub usługa, co do których Użytkownik posiadaj prawo do posługiwania się Znakiem Dolina Baryczy Poleca XXX 2

2 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest Znak DOLINA BARYCZY POLECA 3 Fundacja Doliny Baryczy jako właściciel Znaku (licencjodawca) udziela Użytkownikowi Znaku (licencjobiorca) prawa do posługiwania się Znakiem w zakresie określonym w niniejszej umowie. Licencjobiorca nie ma prawa udzielana sublicencji. Przeniesienie lub sprzedaż całości lub części praw przez Licencjobiorcę jest zabronione. Wszystkie postanowienia umowy stosuje się do następców prawnych stron. 4 Prawa Użytkownika Znaku Dolina Baryczy Poleca Na mocy niniejszej umowy Użytkownik Znaku otrzymuje prawo do korzystania ze Znaku polegające na: 1. Umieszczaniu Znaku na produkcie/usłudze, o których mowa w 1, i/lub jego opakowaniu; oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, eksporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym Znakiem. 2. Umieszczaniu Znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług (np. rachunki, faktury); 3. Umieszczaniu Znaku w materiałach informacyjnych i promocyjnych o produkcie/usłudze, udostępnianych zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej wydawanych przez Użytkownika (np. przewieszki, etykiety, plakaty, broszury, foldery, ulotki, katalogi, serwis internetowy); 4. Użytkownik Znaku ma prawo korzystać z wszelkich form promocji Znaku prowadzonych przez Licencjodawcę, Administratora i organizacje współpracujące. Informacja o oznakowanym produkcie i/lub usłudze będzie umieszczana w materiałach informacyjnych, promocyjnych i drukach reklamowych o Dolinie Baryczy, wydawanych przez lub we współpracy z Administratorem Znaku. Administrator Znaku będzie promować certyfikowane produkty i usługi m.in. w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, w serwisach internetowych i

3 na imprezach w regionie i poza nim, podczas wydarzeń kulturowych, tj. targi, prezentacje, konkursy, jarmarki, festiwale etc. 5 Obowiązki Użytkownika Znaku Dolina Baryczy Poleca 1. Użytkownik Znaku musi prowadzić działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a także postępować zgodnie z zasadami etycznego biznesu, zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku konkursowym. 2. Użytkownik Znaku jest zobowiązany do utrzymania takiej samej, wysokiej jakości swojego produktu i/lub usługi przez cały czas obowiązywania umowy licencyjnej. Od Użytkownika Znaku wymaga się przyłożenia wszelkich możliwych starań do zwiększania jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług a zwłaszcza ich przyjazności dla środowiska, zadeklarowanej we wniosku konkursowym. 3. Użytkownik Znaku jest zobowiązany do przekazywania Administratorowi Znaku wszelkich informacji związanych z produktem i/lub usługą, która otrzymała Znak, niezbędnych do prowadzenia działań administracyjnych, informacyjnych i promocyjnych. 4. Użytkownik Znaku jest zobowiązany do oznakowania produktów i/lub usług, które otrzymały Znak, tj. umieszczania Znaku na produktach lub ich opakowaniach zgodnie z możliwościami technologicznymi, w miejscu ich wytwarzania i sprzedaży oraz w miejscu świadczenia usług. Znakowanie musi być wykonane zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) Znaku DOLINA BARYCZY POLECA. 5. Użytkownik Znaku jest zobowiązany oznakować miejsce produkcji i sprzedaży oraz świadczenia usług za pomocą dostarczonych przez Administratora materiałów, bądź ich wzorców. 6. Użytkownik Znaku jest zobowiązany do posługiwania się Znakiem wyłącznie dla tych produktów i/lub usług, które otrzymały Znak, wskazanymi w 1 Jeżeli Użytkownik posiada w swojej ofercie inne produkty lub usługi, zobowiązany jest w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości oddzielić produkty/usługi od siebie. Oznakowanie produktu i/lub usługi musi jasno wskazywać, który produkt/usługa zostały wyróżnione Znakiem.

4 7. Użytkownik Znaku jest zobowiązany aktywnie współpracować z Administratorem Znaku, innymi producentami i usługodawcami, posługującymi się Znakiem w działaniach na rzecz promocji Znaku DOLINA BARYCZY POLECA: - jako ambasadorzy Znaku aktywnie uczestniczyć w targach, imprezach promocyjnych i wydarzeniach kulturalnych, na których promowany będzie Znak DOLINA BARYCZY POLECA, produkty i/lub usługi, posługujące się tym Znakiem; - przekazywać na cele promocyjne produkty posługujące się Znakiem DOLINA BARYCZY POLECA w ilościach wcześniej uzgodnionych z Licencjodawcą i/lub świadczyć usługi na cele promocyjne, na korzystniejszych zasadach, uzgodnionych z Licencjodawcą; - promować Znak DOLINA BARYCZY POLECA, udzielać informacji o Znaku swoim klientom i potencjalnym klientom; - reklamować wszystkie produkty i usługi objęte Znakiem DOLINA BARYCZY POLECA. Reklamowanie polega na posiadaniu odpowiedniej, rzetelnej wiedzy i przekazywaniu informacji na ich temat wszystkim zainteresowanym klientom i potencjalnym klientom. - przeszkolić personel na okoliczność posiadania Znaku DOLINA BARYCZY POLECA; pracownicy są zobowiązani posiadać wiedzę na jakie produkty i/lub usługi Użytkownik otrzymał Znak, jakie są warunki jego uzyskania (kryteria) i jaki jest misja Znaku; - pozostać w kontakcie telefonicznym i owym z Administratorem, odbierać, potwierdzać o trzymanie i odpowiadać na pytania zawarte w przesyłanej korespondencji mailowej, przychodzącej od Administratora na wskazany we wniosku konkursowym adres owy; - W uzasadnionych przypadkach pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą mogą zostać zawarte indywidualne warunki współpracy. 8. Użytkownik jest zobowiązany do momentu podpisania umowy licencyjnej wskazać jak i gdzie zamierza oznakować certyfikowany produkt/usługę i wywiązać się z tej deklaracji oraz poinformować Administratora o każdym nowym miejscu i sposobie znakowania certyfikowanej oferty. 9. Użytkownik Znaku jest zobowiązany działać na korzyść Znaku DOLINA BARYCZY POLECA i wszystkich jego użytkowników. Niedopuszczalne jest działanie szkodzące pozytywnemu wizerunkowi Znaku oraz jego użytkowników, wchodzenie w otwarte konflikty wynikające np. z kwestii konkurencji itp. 10. Użytkownik Znaku jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Znaku Dolina Baryczy Poleca. W przypadku naruszenia regulaminu Kapituła może odebrać Użytkownikowi Znaku prawo do posługiwania się Znakiem a fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomości. 6 Osoby upoważnione przez Administratora Znaku posiadają prawo kontroli użytkowaniu Znaku (monitoring), w tym procesu produkcji, dystrybucji lub świadczenia usług przez Użytkownika Znaku. 7

5 1. Prawo do użytkowania Znaku jest udzielone na okres 1 roku, od 1 września sierpnia Każda że stron może wypowiedzieć umowę, jeżeli druga strona narusza jej istotne postanowienia. 8 Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora Znaku. 9 Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 10 Umowa zastaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załącznik nr 1 Oświadczenie o sposobie oznakowania i współpracy z Administratorem Znaku data/ miejscowość: Milicz, 31 sierpnia 2012 ADMINISTRATOR ZNAKU: UŻYTKOWNIK ZNAKU:

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 1 Wersja grudzień 2011 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO

REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Partnerów w Programie Afiliacyjnym Creamfinance, organizowanym przez TRM LIMITED Limited z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Ignacego Krasickiego 26 (kod poczt. 02-611),

Bardziej szczegółowo

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy:

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: Umowa Dystrybucyjna Fotobook Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: a 1. D&D Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 50400,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl

REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl NINIEJSZY WZORZEC REGULAMINU SERWISU MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU ART. 43 1 KODEKSU CYWILNEGO. NINIEJSZEGO WZORCA NIE STOSUJE SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

2) Umowa resellerska 3) Ogólne warunki handlowe 4) Wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego (dostawa towaru z odroczona zapłatą)

2) Umowa resellerska 3) Ogólne warunki handlowe 4) Wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego (dostawa towaru z odroczona zapłatą) Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że spółka isource S.A. z siedzibą w Warszawie zawarła umowę dystrybucyjną z firmą Apple Computers Inc. i jest oficjalnym autoryzowanym dystrybutorem na rynku polskim.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczeń partnerskich. Programu Przyjazna Przychodnia

Regulamin. świadczeń partnerskich. Programu Przyjazna Przychodnia Strona1 Regulamin świadczeń partnerskich Programu Przyjazna Przychodnia Strona2 [Dział 1 Definicje] 1 Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z wielkiej litery oznaczają: Adres Kontaktowy adres strony Umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo