REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU. 1. Cel Projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU. 1. Cel Projektu"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU 1. Cel Projektu Projekt realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu aktywne wspieranie osób tworzących nowe miejsca pracy poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości. Kierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno doradcze zarówno w momencie uruchamiania działalności gospodarczej, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania. Rekrutacja 2. Zasady uczestnictwa kryteria dostępu 1. Uczestnikami projektu (zwanymi dalej Beneficjentami projektu ) mogą być osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne: : 1) Posiadające miejsce zamieszkania na terenie powiatu kościerskiego 2) Nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 3) Niekorzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 4) Niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające z pełni praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 5) Niepozostające w stosunku do Realizatora projektu Kaszubskiego Instytutu Rozwoju w Kościerzynie w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków, 2. Wybór grupy docelowej wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów w obszarze bezrobocia oraz przedsiębiorczości na terenie powiatu kościerskiego. Procentowy skład beneficjentów wynika bezpośrednio z analizy problemów i potrzeby osób w gorszym położeniu na rynku pracy tj. osób niepełnosprawnych, osób młodych do 25 roku życia oraz kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 3. Przebieg rekrutacji 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w trzech etapach. 2. Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzony będzie przez asystenta koordynatora projektu. 3. Etap II oraz III będzie oceniała Komisja Rekrutacyjna (KR) składającą się z doradcy zawodowego, konsultanta, przedstawiciela Zarządu Kaszubskiego Instytutu Rozwoju powołana przez Zarząd KIR. 1

2 4. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych będzie prowadzone od dnia 24 września 2012 r. od godz do dnia 05 października 2012 r. do godz.15.00, w biurze KIR, ul. Świętojańska 10 A, Kościerzyna W przypadku, gdy liczba napływających zgłoszeń przewyższy czterokrotnie ilość miejsc w projekcie, tj. osiągnie pułap 104 formularzy rekrutacyjnych, przyjmowanie formularzy zostanie zakończone. 5. O dokładnych terminach II i III etapu rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 6. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 4. Zasady rekrutacji etap I 1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna wypełnić formularz rekrutacyjny w formacie zgodnym z podanym na stronie internetowej Kaszubskiego Instytutu Rozwoju (www.kir.org.pl). Formularz można również odebrać w Biurze KIR w wersji wydrukowanej. Zgłoszenia przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza nie zostaną rozpatrzone. 2. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony we wszystkich rubrykach czytelnie komputerowo lub odręcznie w języku polskim. Na etapie oceny formalnej odrzucane będą formularze zawierające niewypełnione rubryki. 3. Formularz zgłoszeniowy należy własnoręcznie podpisać i parafować każdą stronę, spiąć i dostarczyć do Kaszubskiego Instytutu Rozwoju ul. Świętojańska 10a, Kościerzyna w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 1. Imię, Nazwisko, adres do korespondencji kandydata 2. Adres: Kaszubski Instytut Rozwoju, ul. Świętojańska 10A, Kościerzyna 3. Dopisek: Własna firma przepustką do świata biznesu. Formularz należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze KIR (godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00). W obu przypadkach decyduje data wpływu do Biura KIR. 4. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnionego formularza zgłoszeniowego muszą dołączyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe -załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji, 2) Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji, 3) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków - załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji, 4) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na rozpoczęcie działalności gospodarczej załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji, 5) Kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych) 6) kserokopia dowodu osobistego. Dostarczone formularze zgłoszeniowe nie zawierające wymaganych załączników będą odrzucane na etapie oceny formalnej., zgodnie z Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji) 5.Kryteria formalne będą spełnione gdy: - wniosek zostanie złożony w wyznaczonym terminie i miejscu - osoba zainteresowana udziałem w projekcie będzie mieszkańcem powiatu kościerskiego 2

3 - formularz rekrutacyjny będzie zgodny ze wzorem zamieszczonym na lub dostępnym w biurze Kaszubskiego Instytut Rozwoju - formularz rekrutacyjny będzie kompletny, podpisany i parafowany na każdej stronie - do formularza dołączone będą wszystkie wymagane załączniki 6. Osoba, której zgłoszenie zostało odrzucone z przyczyn formalnych, ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków wskazanych w Karcie oceny formalnej w terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu w zakresie: uzupełnienia podpisów, dostarczenia brakujących załączników. O możliwości uzupełnienia osoby zostaną poinformowane telefonicznie oraz mailowo. 6. Formularz zgłoszeniowy, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną, podlega ocenie merytorycznej - etap II. 5. Zasady rekrutacji etap II 1. II etapem rekrutacji jest ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych dokonana przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Punkty możliwe do uzyskania na tym etapie to maksymalnie 30 punktów. 3. Szczegółowe kryteria punktowe: 1) Zgodność wykształcenia z planowaną działalnością (0-10p). Oceniana będzie zgodność wykształcenia, doświadczenie zawodowe, przebyte kursy i szkolenia o tematyce zbieżnej z planowaną działalnością gospodarczą. 2) Działalność wpisująca się w Strategię Rozwoju Społeczno Gospodarczego Ziemi Kościerskiej lub inne strategie gminne powiatu (0-10p). Oceniana będzie zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz wpływ na obszary problemowe wskazane w dokumentach strategicznych. 3) Status kandydata 10 punktów za spełnianie któregokolwiek z poniższych kryteriów: - osoba do 25 roku życia, - osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, -matka powracająca na rynek pracy po przerwie związanej w urodzeniem i wychowaniem dziecka 6. Zasady rekrutacji etap III 1. III etapem rekrutacji będzie indywidualna rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, podczas której należy dokonać prezentacji swojego przedsięwzięcia oraz motywacji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w czasie nieprzekraczającym 10 minut. Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz telefonicznie o terminie rozmowy. 2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 30 punktów. 3. Szczegółowe kryteria punktowe: 1) Predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (0-10p). Oceniane będzie posiadanie kwalifikacji i umiejętności przydatnych do prowadzenia działalności oraz przygotowanie do prowadzenia działalności. 2) Ciekawy mający szansę powodzenia pomysł (0-10p) 3) Znajomość branży (0-10p). Oceniana będzie znajomość konkurencji, wymagania rynku pracy względem planowanej działalności, prognozowana liczba klientów. 7. Ostateczna weryfikacja 1. Etapy II i III oceniane są łącznie. Ostatecznego wyboru Beneficjentów projektu dokona Komisja Rekrutacyjna, tworząc listę 26 uczestników wg otrzymanych ocen punktowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie, wpisujących się w grupę docelową określoną we wniosku o dofinansowanie projektu tj. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 13 osób (w tym 9 kobiet) 3

4 Osoby nieaktywne zawodowo 13 osób (w tym 9 kobiet) Osoby młode do 25 roku życia 13 osób Osoby niepełnosprawne 8 osób Minimalna liczba punktów kwalifikująca uczestnika do projektu wynosi 25 punktów uzyskanych na etapie II i III rekrutacji. 2. W przypadku nie zakwalifikowania do projektu osób z ww. grupy rekrutacja zostanie wydłużona. Termin składania formularzy rekrutacyjnych będzie podany na stronie internetowej 3. Zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów na Beneficjentów projektu (5 osób). Dopuszczalne jest zastąpienie Beneficjenta projektu, który rezygnuje z udziału w projekcie, pierwszą w kolejności osobą z listy rezerwowej, nie później jednak niż do momentu ukończenia 20% godzin zaplanowanych zajęć szkoleniowych. 4. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Komisji Rekrutacyjnej drogą elektroniczną, telefonicznie oraz listownie. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stornie internetowej oraz w siedzibie Realizatora projektu. Realizator umożliwi kandydatom wgląd do kart ocen w siedzibie KIRu w Kościerzynie ul. Świętojańska 10A, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych. 5. Po zapoznaniu się z kartami ocen możliwe będzie odwołanie się od decyzji w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy rankingowej na stronie 8. Działalności wykluczone z dofinansowania 1. Planowana działalność nie może podlegać wykluczeniom wskazanym w 32 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Szkolenia i doradztwo 9. Szkolenia 1. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie z Beneficjentami projektu zostaną podpisane umowy na wsparcie doradczo szkoleniowe. 2. Dla Beneficjentów projektu zaplanowano 100 godzin szkoleń Podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmujący: program płatnik 15 godzin; rejestracja VAT 15 godzin; podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 20 godzin; sposoby opodatkowania 15 godzin; reklama, marketing, autoprezentacja 10 godzin; psychologia 10 godzin; biznes plan 15 godzin. Szkolenia z opracowania biznes planu i programu płatnik będą odbywały się w dwóch 13 osobowych grupach. 4

5 Beneficjent projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć szkoleniowych bez usprawiedliwienia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest pisemne usprawiedliwienie dłuższej nieobecności np. w przypadku długotrwałej choroby, pobytu w szpitalu itp.) Opuszczenie więcej niż 20% godzin szkoleniowych może skutkować rozwiązaniem Umowy na świadczenie usług szkoleniowo doradczych i jednocześnie wyłączając z dalszej możliwości ubiegania się o jednorazowej dotacji inwestycyjnej na otwarcie działalności gospodarczej. 3. Szkolenia będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Realizatora projektu (KIR) 4. Po ukończeniu szkoleń Beneficjencie projektu otrzymają stosowne zaświadczenia. 5. Osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 8, deklarującym w formularzu rekrutacyjnym potrzebę zapewnienia opieki podczas korzystania ze wsparcia szkoleniowo doradczego, zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi w czasie trwania zajęć szkoleniowych. 10. Doradztwo 1. Beneficjenci projektu będą korzystali z bezpłatnego indywidualnego doradztwa w wymiarze 3 godzin zegarowych dla każdego z Beneficjentów. 2. Przed przystąpieniem do zajęć szkoleniowych, w ramach doradztwa dla każdego Beneficjenta projektu zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) Warunkiem koniecznym ubiegania się przez Beneficjentów projektu o wsparcie finansowe jest uczestnictwo w cyklu szkoleń i uzyskanie min.80% obecności. 2. Kryteria wyboru Beneficjentów Pomocy, szczegółowe ustalenia dotyczące wypłaty wsparcia pomostowego i udzielenia dotacji określone zostały w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2012 r. Załączniki do regulaminu rekrutacji: Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 3 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków Załącznik nr 4 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych Załącznik nr 2 - Wzory kart ocen formularza rekrutacyjnego. 5

6 Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe Ja niżej podpisany/a (Imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym: wydanym przez:. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego 1 oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe, korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. (miejscowość, data, podpis) 1.Zgodnie z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 6

7 Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Ja niżej podpisany/a (Imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym: wydanym przez:. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego 1 oświadczam, że nie posiadałem/am zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienie do projektu. (miejscowość, data, podpis) 1 Zgodnie z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 7

8 Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Kaszubskiego Instytutu Rozwoju w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków Ja niżej podpisany/a (Imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym: wydanym przez:. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego 1 oświadczam - że nie pozostaję w stosunku zatrudnienia w Kaszubskim Instytucie Rozwoju - nie łączy mnie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i/lub pracownikiem Kaszubskiego Instytutu Rozwoju uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków: - związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub - związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. (miejscowość, data, podpis) 1 Zgodnie z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 8

9 Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych Ja niżej podpisany/a (Imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym: wydanym przez:. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego 1 oświadczam, że nie otrzymałem/am innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielana pomoc de mini mis, w tym z Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (miejscowość, data, podpis) 1 Zgodnie z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 9

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo