REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

2 2 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 3 II DEFINICJE III CEL PROJEKTU IV ZASADY UCZESTNICTWA V REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE VII ZAŁĄCZNIKI str.3 str.7 str.8 str.9 str.14 str.15

3 3 I WSTĘP Projekt Startuj z Biznesem III edycja nr POKL /12, zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt trwa od r. do r. Projekt,,Startuj z Biznesem III edycja dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI Priorytetu Rynek pracy otwarty dla wszystkich i Działania 6.2. Projekt realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Wsparciem w ramach projektu objęci są mieszkańcy powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, złotowskiego. Regulamin zawiera opis Projektu, w tym: cel Projektu, zasady uczestnictwa w Projekcie, sposób rekrutacji uczestników Projektu postanowienia końcowe. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. W tym celu jest on ogólnie dostępny na stronie internetowej w zakładce Startuj z Biznesem III edycja, jak również w siedzibie Beneficjenta Poznańskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Cienista 3 w Poznaniu. II DEFINICJE 1 Projekt - Projekt Startuj z Biznesem III edycja Regulamin Regulamin Rekrutacji 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI POSREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

4 4 Beneficjent (Projektodawca) jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do Instytucji Organizującej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (beneficjenci pomocy) otrzymują wsparcie. Uczestnik projektu osoby, instytucje lub środowiska (grupy społeczne) bezpośrednio korzystające z pomocy w ramach uczestnictwa w projekcie oraz osoby, które w ramach projektu uzyskały pomoc de minimis Grupa Docelowa (Beneficjent Ostateczny, Uczestnik Projektu) osoby, instytucje lub środowiska (grupy społeczne) bezpośrednio korzystające z pomocy w ramach uczestnictwa w projekcie. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) - Instytucja przeprowadzająca nabór wniosków w ramach konkursu, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP) organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacja programu operacyjnego. W województwie wielkopolskim role IP pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP) organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacja programu operacyjnego. W województwie wielkopolskim role IP pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

5 5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęty do realizacji decyzja Komisji Europejskiej nr CCI 2007 PL 051 PO 001 dnia 28 września 2007 r. Podstawowe wsparcie pomostowe - pomoc finansowa, która stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną w formie comiesięcznego dofinansowania w kwocie nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia 2 za prace (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w 2008r., Dz. U. Nr 171, poz. 1209). Ma ona ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielana jest na wniosek beneficjenta ostatecznego (beneficjenta pomocy) składany do beneficjenta przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Podstawowe wsparcie pomostowe obejmuje również pomoc szkoleniowo-doradczą. Pomoc DE MINIMIS - W ramach Działania 6.2 pomoc de minimis dotyczy: - przyznania beneficjentowi ostatecznemu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), - wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy 3 od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa). Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane beneficjentowi ostatecznemu (uczestnikowi projektu) do momentu rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy de minimis W ramach Działania 6.2 pomoc de minimis jest udzielana m.in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). Pomoc de minimis jest pomocą, która ze względu na niewielka wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą miedzy krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. 2 W projekcie Startuj z Biznesem III edycja przewidziano bezzwrotną pomoc finansową w formie comiesięcznego dofinansowania w kwocie 1500 zł. 3 W projekcie Staruj z Biznesem III edycja przewidziano wyłącznie wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa).

6 6 Pomoc publiczna wszelka pomoc przyznana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływającą tym samym na wymianę handlowa miedzy państwami członkowskimi. Przedsiębiorca zgodnie z Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarcza. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek. Szkolenie ogólne szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystywać zarówno na obecnym stanowisku pracy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej. Szkolenie specjalistyczne szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfika prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł on wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowa dotacja inwestycyjna) - środki przyznane na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu, którzy na etapie realizacji podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrowali działalność gospodarcza

7 7 lub zarejestrowali się w KRS (w przypadku spółdzielni i spółdzielni socjalnych). Stanowią one jednorazowe i bezzwrotne wsparcie kapitałowe udzielane beneficjentowi ostatecznemu na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Przyznawane jest do wysokości 40 tys. zł. Wytyczne Projektu Wytyczne Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) z dnia 24 kwietnia 2012 r. dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestnik projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Wielkopolskim, w zakresie Priorytetu VI, Działania 6.2. III CEL PROJEKTU 1. Projekt Startuj z Biznesem III edycja realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest od do na terenie województwa wielkopolskiego. 4. W ramach projektu do projektu zostanie przyjętych 42 uczestników do 25 roku życia. 5. Wsparcie finansowe przewidziane jest dla 32 uczestników projektu do 25 roku życia. 6. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w dniach od r. W przypadku nie zakwalifikowania odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja zostanie przedłużona. O terminie przedłużenia rekrutacji informacja pojawi się na stronie internetowej 7. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz budowa postaw kreatywnych zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe stanowiące bezzwrotną pomocy finansowej wypłacaną w formie comiesięcznego dofinansowania, 8

8 specjalistyczne szkolenia i doradztwo. IV ZASADY UCZESTNICTWA 1. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki (kryteria dostępu): osoby do 25 roku życia 4, osoby bezrobotne 5, osoby zamieszkałe w myśl art. 25 Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, złotowskiego oraz zamierzające na terenie tych powiatów rozpocząć działalność gospodarczą, osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby, których działalność gospodarcza zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegała wyłączeniom, określonym Wytycznymi osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalność gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu osoby, które nie przekroczyła dozwolonego progu pomocy de minimis 6, osoby niekarane za przestępstwa skarbowe. 4 Uczestnik, który w dniu przystąpienia do projektu (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa) nie ukończył 24 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin) 5 Osoby zarejestrowane w PUP, jako bezrobotne 6 Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotowi, który w ostatnich 3 latach otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty ,00 Euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

9 9 2. Rejestracja działalności gospodarczej przed decyzją o przyznaniu dotacji inwestycyjnej dyskwalifikuje Beneficjenta Ostatecznego z możliwości skorzystania z takiej pomocy. 3. Beneficjent Ostateczny nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie, o dokładnie takich samych formach wsparcia, w tym samym czasie. W przypadku naruszenia tego przepisu, BO może utracić możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej we wszystkich projektach. 4. Beneficjent Ostateczny może wziąć udział w kolejnym projekcie w ramach Działania 6.2 POKL pod warunkiem, iż nie uzyskał wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej, tj. po zakończeniu udziału w innym projekcie na etapie wsparcia szkoleniowo-doradczego. W takim przypadku Beneficjent Ostateczny winien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie, np. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowodoradczego. 5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Beneficjent Ostateczny może zostać wykluczony z udziału w Projekcie i zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia lub otrzymanego dofinansowania; w przypadku umyślnego podania nieprawdziwych danych, w szczególności, gdy Beneficjent Ostateczny nie był uprawniony do udziału w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem. V REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych prowadzona jest przez Beneficjenta - Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich uczestników, w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr Informacja o naborze zostanie ogłoszona na stronie internetowej Projektodawcy w zakładce Startuj z Biznesem III edycja. 4. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej w zakładce 10

10 Startuj z Biznesem III edycja oraz w Biurze Projektu przy ul. Cienista 3 w Poznaniu. 5. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) w terminie wskazanym na stronie internetowej Projektodawcy jak również dostępnym pod nr tel i biurze projektu. O przyjęciu Formularza Zgłoszeniowego i pozostałych wymaganych dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. Oznacza to, że dokumenty nie będą przyjmowane po upływie terminu rekrutacji. Informacja w sprawie ewentualnego wydłużenia naboru uczestników do Projektu będzie podana na stronie internetowej Beneficjenta (www.paip.pl/szb), w biurze projektu oraz pod nr tel Weryfikacja prawidłowości złożonych dokumentów oraz kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych będzie leżała po stronie Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 6. Beneficjent zobowiązuje się do podania do publicznej wiadomości Regulaminu Rekrutacji, formularza rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 7. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Startuj z Biznesem III edycja. 8. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie spełnienie kryteriów kwalifikowalności, wynikających z niniejszego Regulaminu, oraz dostarczenie wypełnionych wszystkich niezbędnych dokumentów, tj.: 1. Formularza Zgłoszeniowego zawierającego: oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe, oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy czy PFRON;

11 11 oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptacji jego warunków; oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniem dokumentującymi jej otrzymanie, jeśli została otrzymana; oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację, którego udzielna jest pomoc de minimis, oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, oświadczenie o braku związku (z tytułu małżeństwa, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na umieszczenie danych uczestnika projektu na stronie internetowej oświadczenie o zamiarze nieprowadzenia działalności wykluczonej z dofinansowania w ramach Projektu,,Startuj z biznesem III edycja, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w szczególności wynikająca z nich przynależność do grupy docelowej. 2. Aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status bezrobotnego. 12

12 9. Formularz Zgłoszeniowy składa się z takich elementów jak: dane kontaktowe kandydata, status na rynku pracy i inne dane pozwalające ocenić przynależność do danej grupy docelowej. Formularz Zgłoszeniowy zawiera również krótki opis planowanej działalności gospodarczej (sektor, branża, posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, planowany koszt inwestycji) 10. Osoby nie spełniające kryteriów kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie. 11. Formularze Rekrutacyjne niekompletne lub złożone po terminie nie mogą zostać rozpatrzone. 12. Formularz Zgłoszeniowy będzie zawierał punktowane sekcje: Część I Dane kandydata Część II Opis pomysłu (0 6 pkt.) Część III Umiejętności i kwalifikacje (0 6 pkt.) Część IV Koszty przedsięwzięcia (0 6 pkt.) Część V Konkurencja I przewagi Uczestnika Projektu (0 6 pkt.) Część VI Przygotowanie pomysłu (0 6 pkt.) 13. O zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji decydować będzie punktacja. Aby zakwalifikować się do II etapu rekrutacji wymagane będzie uzyskanie min. 60% wszystkich punktów przyznanych na podstawie Formularza Zgłoszeniowego (tj. min. 18 punktów). Wyniki otrzymane na podstawie oceny Formularza Zgłoszeniowego zostaną zamieszczone na stronie i udostępnione w biurze projektu. Osoby, które uzyskają minimum punktowe zostaną zaproszone do II etapu projektu na spotkanie z doradcą zawodowym. Podczas spotkania z każdym z kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa i test kompetencji w celu oceny indywidualnych predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena predyspozycji odbędzie się na podstawie formularza. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas II etapu wynosi 15. Aby zakwalifikować się do Projektu wymagane będzie uzyskanie min. 60% wszystkich punktów przyznanych podczas II etapu (tj. 9 pkt.) 13

13 14. Na podstawie zsumowanych wyników z I i II etapu zostanie ułożona lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do projektu. Do projektu zostanie przyjętych 42 osoby, które zdobyły łącznie min. 27 punktów (na podstawie oceny Formularza Zgłoszeniowego, który uzyskał minimum punktowe tj. 18 pkt. oraz formularza z rozmowy z doradcą zawodowym, który otrzymał minimum punktowe tj. 9 pkt.). W przypadku, gdy kandydaci uzyskają tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie punktacja z II etapu rekrutacji. W sytuacji, w której sytuacja się powtórzy, tzn. kandydaci również w II etapie uzyskali tę samą liczbę punktów decydująca będzie punktacja z I etapu z części II Formularza Zgłoszeniowego, następnie z części VI Formularza Zgłoszeniowego, następnie z części III Formularza Zgłoszeniowego. 15. Oprócz podstawowej listy rankingowej zostanie utworzona lista rezerwowa, kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do projektu. Lista rezerwowa będzie miała zastosowanie w przypadku rezygnacji, uczestnika. 16. Każdy z uczestników zostanie listownie poinformowany o wynikach rekrutacji i możliwości odwołania się według przewidzianej procedury odwoławczej. 17. Kandydat będzie miał prawo odwołania się od wyników rekrutacji. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji o niezakwalifikowaniu się do projektu kandydat ma prawo do wniesienia pisemnego odwołania. Odwołanie może zostać dostarczone również za pośrednictwem lub fax, jednak tylko pod warunkiem dostarczenia pisemnego odwołaniu w terminie do 2 dni po wysłaniu a lub faxu. Ponowna ocena zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni liczonych od daty wpłynięcia odwołań. 18. Decyzja podjęta w wyniku procedury odwoławczej jest wiążąca i ostateczna. 19. Weryfikacji kwalifikowalności BO dokonuje Beneficjent na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów. Beneficjent na etapie rekrutacji zbada także na podstawie stron internetowych, czy dana osoba nie uczestniczy w innych projektach dofinansowanych z Działania 6.2 w Wielkopolsce. 14

14 20. Z prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej. VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. O wszelkich zmianach dot. zasad i warunków wsparcia, Beneficjent poinformuje Beneficjantów Ostatecznych za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne Projektu oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowienia niniejszego Regulaminu należy wykładać w zgodzie Wytycznymi Projektu i prawem dotyczącym POKL. W przypadku nie poddającej się wykładni niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a ww. wytycznymi lub przepisami prawa, postanowienie to nie znajduje zastosowania, a miejsce tego postanowienia należy stosować odpowiednie zapisy Wytycznych Projektu lub przepisów prawa. 5. Informacje dodatkowe dotyczące spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie można znaleźć na stronie w zakładce Startuj z Biznesem III edycja. Informacje tam zawarte należy traktować jako wiążące uzupełnienie Regulaminu. 6. Kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Projektu rozstrzyga Projektodawca. 7. Jakiekolwiek zapytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą mailową lub telefonicznie VII. ZAŁĄCZNIKI 15

15 1. Formularza Zgłoszeniowego Załącznik nr 1, którego elementami składowymi są: oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe, oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy czy PFRON; oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptacji jego warunków; Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie, jeśli została otrzymana; Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielna jest pomoc de minimis, Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, Oświadczenie o braku związku (z tytułu małżeństwa, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na umieszczenie danych uczestnika projektu na stronie internetowej oświadczenie o zamiarze nieprowadzenia działalności wykluczonej z dofinansowania w ramach Projektu,,Startuj z biznesem III edycja, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w 16

16 szczególności wynikająca z nich przynależność do grupy docelowej. 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z akceptacją warunków uczestnictwa Załącznik nr Wykaz działalności gospodarczych nie objętych wsparciem w ramach działania 6.2 POKL Stanowi informację dla kandydatów dot. rodzajach działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 6.2 POKL Załącznik nr 3

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III EDYCJA

PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III EDYCJA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III EDYCJA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL Startuj z biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr CZĘŚĆ I FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6. PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza Działanie 6.2 POKL Białystok, dnia 29 listopada 2010 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kobieta Przedsiębiorcza jest realizowany przez Forum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM. PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM. PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY!

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! REGULAMIN REKRUTACJI Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00 Wyższa Szkoła Bankowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01 26 0046/15 160 FIRM NA START. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Imię... Nazwisko.. Adres................ Ja, niżej podpisany/a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13. nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-005/13-00

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13. nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-005/13-00 Regulamin rekrutacji w projekcie WSPARCIE NA STARCIE realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Pojęcia zawarte w regulaminie: nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Projekt pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt: Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13. nr umowy: UDA POKL. 06.02.00-32-006/13-00

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13. nr umowy: UDA POKL. 06.02.00-32-006/13-00 Regulamin rekrutacji w projekcie MŁODY PRZEDSIĘBIORCA realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13 nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SUKCES Biuro projektu: ul. Młynarska 3 87-800 Włocławek e-mail owes_sukces@op.pl Tel. 54 426-26-67 Fax. 54 426-26-66 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 3 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas na własną firmę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Priorytet

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie Imię... Nazwisko.. Adres................ Ja, niŝej podpisany/a, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY!

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! Załącznik nr 1 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia WYPEŁNIA BENEFICJENT: Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie

Regulamin rekrutacji w projekcie Regulamin rekrutacji w projekcie MOJA FIRMA MÓJ SUKCES realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-32-011/13 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Strona1 Załącznik nr 2. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość Załącznik nr 1 do Wytycznych REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. realizuje Projekt,, Twoja

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Strona1 Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU.

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. REGULAMIN PROJEKTU Przyjazny żłobek nr umowy UDA-POKL.01.03.02-00-280/11-00 Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie. Paszport do przedsiębiorczości

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie. Paszport do przedsiębiorczości , REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Paszport do przedsiębiorczości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:... FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo