REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

2 2 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 3 II DEFINICJE III CEL PROJEKTU IV ZASADY UCZESTNICTWA V REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE VII ZAŁĄCZNIKI str.3 str.7 str.8 str.9 str.14 str.15

3 3 I WSTĘP Projekt Startuj z Biznesem III edycja nr POKL /12, zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt trwa od r. do r. Projekt,,Startuj z Biznesem III edycja dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI Priorytetu Rynek pracy otwarty dla wszystkich i Działania 6.2. Projekt realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Wsparciem w ramach projektu objęci są mieszkańcy powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, złotowskiego. Regulamin zawiera opis Projektu, w tym: cel Projektu, zasady uczestnictwa w Projekcie, sposób rekrutacji uczestników Projektu postanowienia końcowe. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. W tym celu jest on ogólnie dostępny na stronie internetowej w zakładce Startuj z Biznesem III edycja, jak również w siedzibie Beneficjenta Poznańskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Cienista 3 w Poznaniu. II DEFINICJE 1 Projekt - Projekt Startuj z Biznesem III edycja Regulamin Regulamin Rekrutacji 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI POSREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

4 4 Beneficjent (Projektodawca) jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do Instytucji Organizującej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (beneficjenci pomocy) otrzymują wsparcie. Uczestnik projektu osoby, instytucje lub środowiska (grupy społeczne) bezpośrednio korzystające z pomocy w ramach uczestnictwa w projekcie oraz osoby, które w ramach projektu uzyskały pomoc de minimis Grupa Docelowa (Beneficjent Ostateczny, Uczestnik Projektu) osoby, instytucje lub środowiska (grupy społeczne) bezpośrednio korzystające z pomocy w ramach uczestnictwa w projekcie. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) - Instytucja przeprowadzająca nabór wniosków w ramach konkursu, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP) organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacja programu operacyjnego. W województwie wielkopolskim role IP pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP) organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacja programu operacyjnego. W województwie wielkopolskim role IP pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

5 5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęty do realizacji decyzja Komisji Europejskiej nr CCI 2007 PL 051 PO 001 dnia 28 września 2007 r. Podstawowe wsparcie pomostowe - pomoc finansowa, która stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną w formie comiesięcznego dofinansowania w kwocie nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia 2 za prace (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w 2008r., Dz. U. Nr 171, poz. 1209). Ma ona ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielana jest na wniosek beneficjenta ostatecznego (beneficjenta pomocy) składany do beneficjenta przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Podstawowe wsparcie pomostowe obejmuje również pomoc szkoleniowo-doradczą. Pomoc DE MINIMIS - W ramach Działania 6.2 pomoc de minimis dotyczy: - przyznania beneficjentowi ostatecznemu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), - wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy 3 od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa). Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane beneficjentowi ostatecznemu (uczestnikowi projektu) do momentu rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy de minimis W ramach Działania 6.2 pomoc de minimis jest udzielana m.in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). Pomoc de minimis jest pomocą, która ze względu na niewielka wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą miedzy krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. 2 W projekcie Startuj z Biznesem III edycja przewidziano bezzwrotną pomoc finansową w formie comiesięcznego dofinansowania w kwocie 1500 zł. 3 W projekcie Staruj z Biznesem III edycja przewidziano wyłącznie wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa).

6 6 Pomoc publiczna wszelka pomoc przyznana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływającą tym samym na wymianę handlowa miedzy państwami członkowskimi. Przedsiębiorca zgodnie z Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarcza. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek. Szkolenie ogólne szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystywać zarówno na obecnym stanowisku pracy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej. Szkolenie specjalistyczne szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfika prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł on wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowa dotacja inwestycyjna) - środki przyznane na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu, którzy na etapie realizacji podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrowali działalność gospodarcza

7 7 lub zarejestrowali się w KRS (w przypadku spółdzielni i spółdzielni socjalnych). Stanowią one jednorazowe i bezzwrotne wsparcie kapitałowe udzielane beneficjentowi ostatecznemu na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Przyznawane jest do wysokości 40 tys. zł. Wytyczne Projektu Wytyczne Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) z dnia 24 kwietnia 2012 r. dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestnik projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Wielkopolskim, w zakresie Priorytetu VI, Działania 6.2. III CEL PROJEKTU 1. Projekt Startuj z Biznesem III edycja realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest od do na terenie województwa wielkopolskiego. 4. W ramach projektu do projektu zostanie przyjętych 42 uczestników do 25 roku życia. 5. Wsparcie finansowe przewidziane jest dla 32 uczestników projektu do 25 roku życia. 6. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w dniach od r. W przypadku nie zakwalifikowania odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja zostanie przedłużona. O terminie przedłużenia rekrutacji informacja pojawi się na stronie internetowej 7. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz budowa postaw kreatywnych zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe stanowiące bezzwrotną pomocy finansowej wypłacaną w formie comiesięcznego dofinansowania, 8

8 specjalistyczne szkolenia i doradztwo. IV ZASADY UCZESTNICTWA 1. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki (kryteria dostępu): osoby do 25 roku życia 4, osoby bezrobotne 5, osoby zamieszkałe w myśl art. 25 Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, złotowskiego oraz zamierzające na terenie tych powiatów rozpocząć działalność gospodarczą, osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby, których działalność gospodarcza zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegała wyłączeniom, określonym Wytycznymi osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalność gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu osoby, które nie przekroczyła dozwolonego progu pomocy de minimis 6, osoby niekarane za przestępstwa skarbowe. 4 Uczestnik, który w dniu przystąpienia do projektu (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa) nie ukończył 24 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin) 5 Osoby zarejestrowane w PUP, jako bezrobotne 6 Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotowi, który w ostatnich 3 latach otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty ,00 Euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

9 9 2. Rejestracja działalności gospodarczej przed decyzją o przyznaniu dotacji inwestycyjnej dyskwalifikuje Beneficjenta Ostatecznego z możliwości skorzystania z takiej pomocy. 3. Beneficjent Ostateczny nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie, o dokładnie takich samych formach wsparcia, w tym samym czasie. W przypadku naruszenia tego przepisu, BO może utracić możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej we wszystkich projektach. 4. Beneficjent Ostateczny może wziąć udział w kolejnym projekcie w ramach Działania 6.2 POKL pod warunkiem, iż nie uzyskał wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej, tj. po zakończeniu udziału w innym projekcie na etapie wsparcia szkoleniowo-doradczego. W takim przypadku Beneficjent Ostateczny winien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie, np. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowodoradczego. 5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Beneficjent Ostateczny może zostać wykluczony z udziału w Projekcie i zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia lub otrzymanego dofinansowania; w przypadku umyślnego podania nieprawdziwych danych, w szczególności, gdy Beneficjent Ostateczny nie był uprawniony do udziału w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem. V REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych prowadzona jest przez Beneficjenta - Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich uczestników, w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr Informacja o naborze zostanie ogłoszona na stronie internetowej Projektodawcy w zakładce Startuj z Biznesem III edycja. 4. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej w zakładce 10

10 Startuj z Biznesem III edycja oraz w Biurze Projektu przy ul. Cienista 3 w Poznaniu. 5. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) w terminie wskazanym na stronie internetowej Projektodawcy jak również dostępnym pod nr tel i biurze projektu. O przyjęciu Formularza Zgłoszeniowego i pozostałych wymaganych dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. Oznacza to, że dokumenty nie będą przyjmowane po upływie terminu rekrutacji. Informacja w sprawie ewentualnego wydłużenia naboru uczestników do Projektu będzie podana na stronie internetowej Beneficjenta (www.paip.pl/szb), w biurze projektu oraz pod nr tel Weryfikacja prawidłowości złożonych dokumentów oraz kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych będzie leżała po stronie Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 6. Beneficjent zobowiązuje się do podania do publicznej wiadomości Regulaminu Rekrutacji, formularza rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 7. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Startuj z Biznesem III edycja. 8. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie spełnienie kryteriów kwalifikowalności, wynikających z niniejszego Regulaminu, oraz dostarczenie wypełnionych wszystkich niezbędnych dokumentów, tj.: 1. Formularza Zgłoszeniowego zawierającego: oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe, oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy czy PFRON;

11 11 oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptacji jego warunków; oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniem dokumentującymi jej otrzymanie, jeśli została otrzymana; oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację, którego udzielna jest pomoc de minimis, oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, oświadczenie o braku związku (z tytułu małżeństwa, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na umieszczenie danych uczestnika projektu na stronie internetowej oświadczenie o zamiarze nieprowadzenia działalności wykluczonej z dofinansowania w ramach Projektu,,Startuj z biznesem III edycja, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w szczególności wynikająca z nich przynależność do grupy docelowej. 2. Aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status bezrobotnego. 12

12 9. Formularz Zgłoszeniowy składa się z takich elementów jak: dane kontaktowe kandydata, status na rynku pracy i inne dane pozwalające ocenić przynależność do danej grupy docelowej. Formularz Zgłoszeniowy zawiera również krótki opis planowanej działalności gospodarczej (sektor, branża, posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, planowany koszt inwestycji) 10. Osoby nie spełniające kryteriów kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie. 11. Formularze Rekrutacyjne niekompletne lub złożone po terminie nie mogą zostać rozpatrzone. 12. Formularz Zgłoszeniowy będzie zawierał punktowane sekcje: Część I Dane kandydata Część II Opis pomysłu (0 6 pkt.) Część III Umiejętności i kwalifikacje (0 6 pkt.) Część IV Koszty przedsięwzięcia (0 6 pkt.) Część V Konkurencja I przewagi Uczestnika Projektu (0 6 pkt.) Część VI Przygotowanie pomysłu (0 6 pkt.) 13. O zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji decydować będzie punktacja. Aby zakwalifikować się do II etapu rekrutacji wymagane będzie uzyskanie min. 60% wszystkich punktów przyznanych na podstawie Formularza Zgłoszeniowego (tj. min. 18 punktów). Wyniki otrzymane na podstawie oceny Formularza Zgłoszeniowego zostaną zamieszczone na stronie i udostępnione w biurze projektu. Osoby, które uzyskają minimum punktowe zostaną zaproszone do II etapu projektu na spotkanie z doradcą zawodowym. Podczas spotkania z każdym z kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa i test kompetencji w celu oceny indywidualnych predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena predyspozycji odbędzie się na podstawie formularza. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas II etapu wynosi 15. Aby zakwalifikować się do Projektu wymagane będzie uzyskanie min. 60% wszystkich punktów przyznanych podczas II etapu (tj. 9 pkt.) 13

13 14. Na podstawie zsumowanych wyników z I i II etapu zostanie ułożona lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do projektu. Do projektu zostanie przyjętych 42 osoby, które zdobyły łącznie min. 27 punktów (na podstawie oceny Formularza Zgłoszeniowego, który uzyskał minimum punktowe tj. 18 pkt. oraz formularza z rozmowy z doradcą zawodowym, który otrzymał minimum punktowe tj. 9 pkt.). W przypadku, gdy kandydaci uzyskają tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie punktacja z II etapu rekrutacji. W sytuacji, w której sytuacja się powtórzy, tzn. kandydaci również w II etapie uzyskali tę samą liczbę punktów decydująca będzie punktacja z I etapu z części II Formularza Zgłoszeniowego, następnie z części VI Formularza Zgłoszeniowego, następnie z części III Formularza Zgłoszeniowego. 15. Oprócz podstawowej listy rankingowej zostanie utworzona lista rezerwowa, kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do projektu. Lista rezerwowa będzie miała zastosowanie w przypadku rezygnacji, uczestnika. 16. Każdy z uczestników zostanie listownie poinformowany o wynikach rekrutacji i możliwości odwołania się według przewidzianej procedury odwoławczej. 17. Kandydat będzie miał prawo odwołania się od wyników rekrutacji. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji o niezakwalifikowaniu się do projektu kandydat ma prawo do wniesienia pisemnego odwołania. Odwołanie może zostać dostarczone również za pośrednictwem lub fax, jednak tylko pod warunkiem dostarczenia pisemnego odwołaniu w terminie do 2 dni po wysłaniu a lub faxu. Ponowna ocena zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni liczonych od daty wpłynięcia odwołań. 18. Decyzja podjęta w wyniku procedury odwoławczej jest wiążąca i ostateczna. 19. Weryfikacji kwalifikowalności BO dokonuje Beneficjent na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów. Beneficjent na etapie rekrutacji zbada także na podstawie stron internetowych, czy dana osoba nie uczestniczy w innych projektach dofinansowanych z Działania 6.2 w Wielkopolsce. 14

14 20. Z prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej. VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. O wszelkich zmianach dot. zasad i warunków wsparcia, Beneficjent poinformuje Beneficjantów Ostatecznych za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne Projektu oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowienia niniejszego Regulaminu należy wykładać w zgodzie Wytycznymi Projektu i prawem dotyczącym POKL. W przypadku nie poddającej się wykładni niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a ww. wytycznymi lub przepisami prawa, postanowienie to nie znajduje zastosowania, a miejsce tego postanowienia należy stosować odpowiednie zapisy Wytycznych Projektu lub przepisów prawa. 5. Informacje dodatkowe dotyczące spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie można znaleźć na stronie w zakładce Startuj z Biznesem III edycja. Informacje tam zawarte należy traktować jako wiążące uzupełnienie Regulaminu. 6. Kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Projektu rozstrzyga Projektodawca. 7. Jakiekolwiek zapytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą mailową lub telefonicznie VII. ZAŁĄCZNIKI 15

15 1. Formularza Zgłoszeniowego Załącznik nr 1, którego elementami składowymi są: oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe, oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy czy PFRON; oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptacji jego warunków; Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie, jeśli została otrzymana; Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielna jest pomoc de minimis, Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, Oświadczenie o braku związku (z tytułu małżeństwa, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na umieszczenie danych uczestnika projektu na stronie internetowej oświadczenie o zamiarze nieprowadzenia działalności wykluczonej z dofinansowania w ramach Projektu,,Startuj z biznesem III edycja, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w 16

16 szczególności wynikająca z nich przynależność do grupy docelowej. 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z akceptacją warunków uczestnictwa Załącznik nr Wykaz działalności gospodarczych nie objętych wsparciem w ramach działania 6.2 POKL Stanowi informację dla kandydatów dot. rodzajach działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 6.2 POKL Załącznik nr 3

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo