Zabrze, dnia r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu"

Transkrypt

1 URZĄD PRACY Zabrze, dnia r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z PFRON jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Wniosek należy wypełnić i podpisywać czytelnie. 3. Wniosek należy złożyć z kompletem dokumentów. 4. Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków. 5. Od negatywnego stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nie przysługuje odwołanie. 6. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi. 7. Niedopuszczalne jest modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku UWAGA! ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG-1) MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU STOSOWNEJ UMOWY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY! Wnioski niepełne, wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wymaganych informacji, bez kompletu załączników NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE! I. Informacje o wnioskodawcy: 1. Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia PESEL...NIP Dowód osobisty: seria i numer...wydany przez Adres zameldowania na pobyt stały.. 6. Adres zameldowania na pobyt czasowy. 7. Adres korespondencyjny Adres Numer telefonu Nazwa banku, nr konta osobistego... (dołączyć dokument potwierdzający posiadanie konta bankowego) 1

2 11. Wykształcenie... Data rejestracji w PUP Stan cywilny... - zawód współmałżonka... - źródło dochodu współmałżonka Czy wcześniej prowadził(a) Pan(i) działalność gospodarczą / rolniczą TAK / NIE rodzaj prowadzonej działalności... okres prowadzonej działalności... podać przyczyny rezygnacji... czy istnieją z tego tytułu zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego... (Wnioskodawca, który prowadził wcześniej działalność gospodarczą do wniosku składa aktualne zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w odprowadzaniu składek oraz Urzędu Skarbowego o braku zaległości w zakresie należności podatkowych za okres jej wcześniejszego prowadzenia, oraz decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej). 14. Stan zadłużenia wnioskodawcy, w szczególności alimenty, ZUS, KRUS, zadłużenia podatkowe i inne: (w przypadku kredytu lub pożyczki podać również formę zabezpieczenia i warunki spłaty) 15. Sposób rozwiązania ostatniej umowy o pracę: na mocy porozumienia stron przez oświadczenie pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez oświadczenie pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez oświadczenie pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika przez oświadczenie pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika przez oświadczenie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia inne.., II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej Krótki opis planowanej działalności gospodarczej

3 Symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) Adres prowadzenia planowanej działalności Siedziba: Miejsce wykonywania działalności:.. 5. Ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia Czy planowana działalność wymaga szczególnych uprawnień, koncesji, licencji? (proszę wymienić niezbędne wymagania) Tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza lokal własny umowa najmu umowa użyczenia (W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego powyższy fakt proszę załączyć do wniosku kserokopię aktu własności lokalu bądź umowy: najmu, dzierżawy, decyzji lokalizacyjnej, zgody właściciela,przyrzeczenie wynajmu lokalu z określeniem adresu, kwoty czynszu i powierzchni) Czy lokal spełnia standardy i wymogi prawne do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym profilu? ( czy wymagane są zezwolenia, opinia Sanepidu)

4 8. Informacje dotyczące posiadanych środków niezbędnych do podjęcia działalności: A) maszyny i urządzenia (wymienić jakie i podać ich wartość) B) środki transportu (wymienić jakie i podać ich wartość) C) środki pieniężne (gotówka)... D) inne określić jakie i podać wartość (np.: surowce, towary) Informacje dodatkowe (kwalifikacje, doświadczenia zawodowe przydatne do prowadzenia działalności, odbyte szkolenia opisać, udokumentować)... III. DANE DOTYCZĄCE RYNKU I KONKURENCJI 1. Czy posiada Pan(i) rozeznanie i ewentualnie kontakty (np.: wstępne zamówienia) a) z przyszłymi dostawcami (opisać oraz załączyć) b) z przyszłymi odbiorcami (opisać oraz załączyć) Plan działań marketingowych (należy opisać planowane działania promocyjne, reklamowe, sposób pozyskania klientów)

5 Charakterystyka potencjalnych klientów (opis grupy docelowej odbiorców produktów, towarów lub usług) Zapotrzebowanie rynku na wskazany rodzaj działalności gospodarczej: Opis konkurencji (należy określić czy w planowanym rejonie działania wnioskodawcy istnieją firmy prowadzące ten sam rodzaj działalności gospodarczej) IV. DANE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA ŚRODKÓW I ICH WYKORZYSTANIA 1. Wnioskowana kwota środków (max. do wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS)...zł (słownie...) 2. W przypadku przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej proszę o uwzględnienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami poprzez (wybraną zaznaczyć): poręczenie - 2 poręczycieli osiągających dochód nie niższy niż 2500 zł brutto lub 1 poręczyciel osiągający dochód nie niższy niż 3500 zł brutto weksel z poręczeniem wekslowym 2 poręczycieli osiągających dochód nie niższy niż 2500 zł brutto lub 1 poręczyciel osiągający dochód nie niższy niż 3500 zł brutto gwarancja bankowa zastaw na prawach lub rzeczach blokada rachunku bankowego akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (ostateczną decyzję i zgodę wyraża Dyrektor PUP w Zabrzu) 5

6 3. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej po otrzymaniu środków... Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie jednorazowych środków jest: 1. Prawidłowo sporządzony wniosek wraz z kompletem dokumentów. 2. Spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. Z 2015 r. poz.102). 3. Spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z , str. 1), w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z , str. 9), albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 4. Brak wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonanie wpisu do CEIDG przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje utratą statusu bezrobotnego. 5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na wyznaczone wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu zgodnie z ustawą z dnia roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Wiarygodność zawartych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym, czytelnym podpisem. Niniejszy wniosek składam będąc pouczonym(-ą) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3... (czytelny podpis wnioskodawcy) ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU: Specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej dotacji załącznik nr 1, Uzasadnienie wydatków załącznik nr 2, Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności załącznik nr 3, Oświadczenie wnioskodawcy załącznik nr 4, Zgoda współmałżonka załącznik nr 5, Informacja o uzyskanej pomocy de_minimis załącznik nr 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de_minimis załącznik nr 7 6

7 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WNIOSKOWANĄ DOTACJĄ Lp. Środki Środki Nowe/ Razem Wyszczególnienie własne z PFRON używane (w zł) (w zł) (w zł) Razem UWAGA! Zakupy ze środków z PFRON muszą być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.... (podpis wnioskodawcy) 7

8 Załącznik nr 2 Wyjaśnienie do załącznika nr 1 Uzasadnienie wydatków w ramach wnioskowanych środków: (podpis wnioskodawcy) 8

9 Załącznik nr 3 PRZEWIDYWANE KOSZTY I DOCHODY WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A PRZYCHODY (OBROTY) w zł MIESIĄC I ROK II ROK 1 Ze sprzedaży (produktów, usług, towarów) wraz z marżą B KOSZTY w zł 1 Koszty zakupu : - surowców - materiałów i części zamiennych - towarów - opakowań 2 Wynagrodzenie pracowników* 3 Koszty wynajmu lokalu 4 Opłaty eksploatacyjne (światło, woda, c.o.) 5 Transport 6 Inne koszty (np. reklama, telefon, poczta, ZUS) 7 Spłata pożyczki wraz z odsetkami RAZEM KOSZTY C D E ZYSK BRUTTO (A-B) w zł PODATEK DOCHODOWY w zł SPŁATA INNYCH ZOBOWIĄZAŃ w zł ZYSK NETTO [C-(D+E)] w zł * Jeżeli wnioskodawca zamierza zatrudnić pracowników... (podpis wnioskodawcy) 9

10 ... Imię i nazwisko Załącznik nr 4 Oświadczenie Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam że informacje w niniejszym wniosku są prawdziwe 1. dotychczas nie korzystałem/am, ze środków Funduszu Pracy lub innych Funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 2. spełniam warunki do otrzymania jednorazowych środków, które są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 3. nie prowadziłem/am działalności gospodarczej, rolniczej,nie byłem/am członkiem spółdzielni w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 4. wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, 5. nie podejmę zatrudnienia w okresie 24 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 6. nie złożyłem/łam wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego starosty 7. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłem/am bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, 8. przyjmuję do wiadomości że przy rozliczeniu otrzymanych środków z PFRON brane będą pod uwagę faktury VAT, rachunki a w szczególnych przypadkach umowy sprzedaży, z udokumentowanym sposobem płatności i wystawione po dniu podpisania umowy. 9. Zapoznałem się z regulaminem przyznawania jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 10. Brałem czynny udział w postępowaniu oraz znana mi jest moja sytuacja faktyczna i prawna. 11. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Urząd Pracy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. */ niepotrzebne skreślić... (data i podpis składającego oświadczenie ) 10

11 Załącznik nr 5 Wypełnia wnioskodawca* Oświadczam, że: pozostaję w związku małżeńskim / nie pozostaję w związku małżeńskim* pozostaję we wspólności majątkowej małżeńskiej / nie pozostaje we wspólności małżeńskiej* (załączyć dokument o rozdzielności majątkowej)... /imię i nazwisko wnioskodawcy/ /nr i seria dowodu osobistego/ /data/... /podpis wnioskodawcy/ Wypełnia współmałżonek wnioskodawcy w obecności pracownika PUP Zabrze do 14 dni od dnia złożenia wniosku* Ja.. / imię i nazwisko współmałżonka wnioskodawcy/ legitymujący/a się dowodem osobistym.. /seria i numer dowodu osobistego/ wydanym przez...dnia... wyrażam zgodę na ubieganie się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez współmałżonka.. /imię i nazwisko wnioskodawcy/ /data/.. /podpis współmałżonka wnioskodawcy/ * niepotrzebne skreślić * niepotrzebne skreślić 11

12 Załącznik nr 6 Wypełnia wnioskodawca* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY DE MINIMIS Niniejszym oświadczam, że uzyskałem/-am/* - nie uzyskałem/-am/ pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku. Wysokość uzyskanej pomocy de minimis.. * w przypadku uzyskania pomocy de minimis należy dołączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem.... (podpis pracownika PUP) (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 12

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * :

I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * : Ryki, dnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08-500 Ryki Wniosek grupowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE TEL/FAX 018 20 154 79 EMAIL: krza@praca.gov.pl www.pupzakopane.pl Załącznik 1 do Regulaminu Zakopane, dnia... WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306 74 38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514... Trzebnica, dnia... 2015

Bardziej szczegółowo