I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * :"

Transkrypt

1 Ryki, dnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Wniosek grupowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 456). Pouczenie: 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie. 2. Wniosek należy wypełnić czytelnie. 3. Prosimy o staranną, precyzyjną odpowiedź na zawarte we wniosku pytania, która będzie podstawą oceny przedsięwzięcia i pomocy w jego realizacji. 4. Wniosek nie może być modyfikowany (używanie innych kolorów czcionki niż czarny, zmiana układu stron, grafiki). 5. Załączniki wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty obcojęzyczne bez dołączonego tłumaczenia nie będą brane pod uwagę przy merytorycznej ocenie wniosku. 6. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z Funduszu Pracy. 7. Od negatywnego stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy nie przysługuje odwołanie. 8. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi. UWAGA! Założenie spółdzielni socjalnej której dotyczy wniosek nie może mieć miejsca przed podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (uzyskaniem środków). Wnioski niepełne, modyfikowane, wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wymaganych informacji (w tym nie wypełnionych i nie podpisanych oświadczeń), bez kompletu załączników - NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. Łączna Wnioskowana kwota środków: I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * : a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... h)... * niewłaściwe skreślić - każda z osób bezrobotnych zobowiązana jest wypełnić osobiście załączniki 1-6

2 II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1. Nazwa spółdzielni socjalnej Rodzaj działalności, którą miałaby zajmować się spółdzielnia socjalna: Symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 4. Oferowane produkty i usługi (co spółdzielnia będzie wytwarzać, dostarczać, jakie usługi świadczyć, do kogo skierowana będzie oferta):. 5. Atuty spółdzielni (kontakty handlowe, doświadczenie w branży):.. 6. Czy w rejonie działania spółdzielni istnieją firmy lub osoby zajmujące się podobną działalnością (proszę opisać, podać słabe i mocne strony konkurentów)? Data rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach utworzonej spółdzielni...

3 8. Adres siedziby spółdzielni socjalnej: w załączeniu przedkładam: - uprawdopodobnienie prawa do lokalu, w którym planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej III. DZIAŁANIA PODJĘTE W KIERUNKU ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ: 1. Uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty (opisać, załączyć):. 2. Przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi kontrahentami: dostawcami (opisać, załączyć): odbiorcami ( opisać, załączyć)..... IV. DANE DOTYCZĄCE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW I ICH WYKORZYSTANIA. 1. Wnioskowana kwota środków (nie więcej niż czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku założenia spółdzielnie socjalnej obowiązujące przeciętne wynagrodzenie znajduje się na stronie w zakładce obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki ) a)... b)... c)... d)... e)...

4 f)... g)... h) Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania - należy podać wszystkie źródła pozyskanych środków finansowych uwzględniając środki własne, środki z PUP i pozostałe (pożyczki, darowizny, inne dotacje itp.): LP RODZAJ POZYSKANYCH ŚRODKÓW ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KWOTA 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Rykach 2. Darowizna 3. Kredyt Pożyczka Inne Razem ogółem 3. Specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu lub wkładu do spółdzielni socjalnej, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności):

5 a).. b).. c)..

6 d).. e).. f)..

7 g).. h).. 4. Podsumowanie (należy zawrzeć informację na temat atrakcyjności, a przede wszystkim realności planowanego przedsięwzięcia):......

8 5. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY (ilość x cena jednostkowa) 1. Ze sprzedaży produktów 2. Ze sprzedaży usług 3. Ze sprzedaży towarów i materiałów 4. Pozostałe przychody (wymienić jakie) B. KOSZTY 1. Zakup towaru do handlu 2. Zakup surowców/materiałów części zamiennych 3. Wynagrodzenie pracowników (liczba pracowników x płaca brutto) 4. Narzuty na wynagrodzenie pracowników (od płacy brutto), składki na ub. społeczne 5. Amortyzacja środków trwałych (stopa amortyzacji x wartość śr. trwałego:12 m-cy) 6. Koszt najmu lokalu lub podatek od nieruchomości 7. Transport (własny i obcy) - samochód prywatny osobowy używany do działalności gospodarczej ilość przejechanych km x obowiązująca stawka za 1 km - samochód stanowiący środek trwały firmy - zakup paliwa, oleju, smarów, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, remonty - transport obcy (zgodnie z fakturą) 8. Koszty opakowań 9. Energia, co, gaz, woda 10. Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych narzędzia, ubrania robocze, środki czystości itp. 11. Usługi zewnętrzne (np. księgowość, ochrona, koszty drobnych remontów) 12. Reklama 13. Poczta, Internet, telefon 14. Ubezpieczenie firmy 15. Opłaty skarbowe, administracyjne, licencje, koncesje 16. Podatki lokalne (podatek od nieruchomości, gruntu) 17. Inne koszty C. ZYSK BRUTTO (A-B) Średnio w miesiącu w zł (1 m-c) Rocznie w zł (12 m-cy) D. PODATEK DOCHODOWY E. ZYSK NETTO (C-D)

9 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem przez Urząd jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na wyznaczone wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach. Przyznane środki na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione do spółdzielni wykorzystamy zgodnie z przeznaczeniem. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art w zw. z 1-3 Ustawy z dnia r. Kodeks Karny) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... h)... Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej jest: 1. Złożenie prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z kompletem dokumentów i załącznikami każdego z wnioskodawców. 2. Spełnienie warunków określonych w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 456). 3. Spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.). Załączniki do wniosku: 1. Informacja o danych dotyczących osoby bezrobotnej wskazanej we wniosku grupowym o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej- zał. nr 1 do wniosku. 2. Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej - zał. nr 2 do wniosku. 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy zał. nr 3 do wniosku. 4. Oświadczenie - zał. nr 4 do wniosku. 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zał. nr 5 do wniosku. 6. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz wystąpienia do KRD - zał. nr 6 do wniosku. 7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych szkoleniach i kursach, listy referencyjne) jeżeli wnioskodawca takie posiada. 8. Kontrakty, umowy przedwstępne, informacje o możliwości współpracy, zamówienia od odbiorców (zleceniodawców), potwierdzające zbyt towarów i usług, listy intencyjne jeżeli wnioskodawca takie posiada. 9. Uprawdopodobnienie prawa do lokalu, w którym planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Niniejsza informacja powstała dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 13 BIZNESPLAN w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia)

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia) 1 Radom Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych dla bezrobotnego zamierzającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo