5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), 7. Rachunek bankowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy"

Transkrypt

1 DR-P /,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami). - rozporządzenie MPiPS z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 512) UWAGA: Załącznikiem do wniosku jest biznes plan działalności gospodarczej. POUCZENIE: - Wniosek należy wypełnić czytelnie i kompletnie. - Od negatywnego stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie nie przysługuje odwołanie. - ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE GWARANTUJE PRZYZNANIA ŚRODKÓW. I. DANE WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i imię 2. Data i miejsce urodzenia 3. Imiona rodziców 4. Stan cywilny 5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość 6. Nr telefonu(ów), 7. Rachunek bankowy Nazwa banku Nr rachunku 8. Dowód osobisty seria nr 1

2 9. PESEL 10. NIP 11. Wykształcenie (poziom, specjalność, kierunek) 12. Przebieg ostatniej pracy zawodowej Stanowisko Okres zatrudnienia Przyczyna rozwiązania umowy 13. Czy prowadził/a Pan/Pani wcześniej działalność gospodarczą? Tak [ ] Nie [ ] Jeśli tak, to wymienić rodzaj i okres prowadzenia działalności oraz przyczynę rezygnacji II. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW [ ] Podjęcie działalności jednoosobowo na zasadzie osoby fizycznej* [ ] Podjęcie działalności na zasadzie Spółdzielni Socjalnej* [ ] Przystąpienie do istniejącej Spółdzielni Socjalnej* * zaznaczyć właściwe 1. Rodzaj działalności gospodarczej, którą wnioskodawca zamierza podjąć 2. Symbol podklasy działalności gospodarczej określony zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności PKD: 3. Proponowane formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku nie dotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania (zaznaczyć właściwą formę) [ ] poręczenie [ ] weksel z poręczeniem wekslowym (aval) [ ] gwarancja bankowa [ ] zastaw na prawach lub rzeczach [ ] blokada rachunków bankowych [ ] akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika 4. Wnioskodawca wnosi o przyznanie środków w kwocie słownie 5. Wnioskodawca zamierza pozyskać inne środki z następujących źródeł: Posiada własne w kwocie Posiada lub ubiega się o kredyt Inne (jakie?) 2

3 6. Wnioskowana kwota środków na pomoc prawną, konsultacje i doradztwo ( kwotę należy uwzględnić w pkt 7 i 8) 7.Kalkulacja kosztów /wydatków/ związanych z podjęciem działalności, z uwzględnieniem źródeł finansowania, jakie zostaną poniesione w okresie do 30 dnia od podjęcia działalności gospodarczej Lp. Wyszczególnienie Środki z FP/EFS Środki własne Inne środki Razem 3

4 Razem 4

5 7. Szczegółowa specyfikacja wydatków przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej wraz z uzasadnieniem oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków Lp. Rodzaj zakupu Termin zakupu kwota Uzasadnienie wraz z podaniem informacji o tym, czy dany wydatek zostanie poniesiony jako zakup rzeczy używanej 5

6 6

7 załączniki: 1. mini biznes-plan **(nie dotyczy przystępowania do istniejącej spółdzielni socjalnej); 2. oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku w razie przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej: 1. pisemna informacja socjalnej o przyjęciu do niej bezrobotnego jak o członka po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w tej informacji; 2. oświadczenie spółdzielni socjalnej w dniu wydania informacji z pkt 2 z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych, oraz nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 3. Pisemna informacje Spółdzielni Socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji. Wiarygodność podanych we wniosku informacji stwierdzam własnoręcznym podpisem. podpis Wnioskodawcy OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) Legitymujący(a) się dowodem osobistym seria nr oświadczam, iż: 1. Korzystałem(am)/nie korzystałem(am)* z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 2. Nie prowadziłem(am) działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku tj. nie posiadałem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 przed dniem złożenia wniosku. 4. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem; 5. Nie będę podejmował(a) zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej**(nie dotyczy przystępowania do istniejącej spółdzielni socjalnej); 6. Nie byłem(am) karany(a) w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; 7. Nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty; 8. Zapoznałem/am się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 9. Zrezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej; *niewłaściwe skreślić Wyrażam zgodę na przetwarzanie /także w przyszłości/ w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 z 2002., poz. 926 z późniejszymi zmianami/ moich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie w celach związanych ze złożonym wnioskiem o udzielenie ze środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, i że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 7

8 miejscowość, data podpis Wnioskodawcy 8

9 1. Informacja pośrednika pracy 1. Pan/Pani jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna od dnia pod nr 2. W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówił(a)* nie odmówił(a)* bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych. * niepotrzebne skreślić podpis Pośrednika Pracy 2. Opinia doradcy zawodowego: * zaznaczyć właściwe podpis Doradcy Zawodowego 3. Po rozpatrzeniu wniosku przyznaje/ nie przyznaje (właściwe skreślić) środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota przyznana: słownie Łaziska Górne, dnia - - (podpis i pieczęć Dyrektora PUP w Mikołowie) 9

10 Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) Zamieszkały/a (adres zamieszkania) Legitymujący/a się dowodem osobistym.... (seria, numer) Wydanym przez..... oświadczam, że w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych otrzymałem / nie otrzymałem pomoc de mini mis. Uwaga Zgodnie z art. 44 Ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123 poz. 1291) w przypadku nie przekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Prezes urzędu ochrony Konkurencji i konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości euro. (miejscowość, data). (podpis beneficjenta) Dane o pomocy de mini mis otrzymane przez W okresie od dnia Do dnia... (data ubiegania się o pomoc) Lp. Organ udzielający pomocy (data zarejestrowania działalności gosp.) Podstawa prawna Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Dzień udzielania pomocy Wartość pomocy w euro Wartość wliczana do de minimis Suma wartości pomocy wliczana do pomocy de mini mis na dzień ubiegania się o przyznanie pomocy.. wynosi euro. Można udzielić pomoc de mini mis do wysokości.euro brutto*. (data oraz podpis Beneficjenta) 10

11 *różnica euro i dotychczas przyznanej pomocy publicznej dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego, różnica euro i dotychczas przyznanej pomocy publicznej dla pozostałych uprawnionych podmiotów gospodarczych. 11

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pożyczki OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym...

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania.

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania. Częstochowa, dnia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 WNIOSEK o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia (wypełniony wniosek należy złożyć

Bardziej szczegółowo