... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu"

Transkrypt

1 ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009r., Nr 62, poz. 512 z póź. zm.) Wniosek dotyczy (właściwe zaznaczyć X): przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, przyznania rolnikowi zwalnianemu z pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zamierzającemu przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej. I. DANE WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko.. 2. Seria i nr dowodu osobistego. 3. Dokładny adres zameldowania stałego/czasowego lub miejsca pobytu 4. Adres korespondencyjny. 5. Nr telefonu.. 6. Stan cywilny Wiek Posiadany rachunek bankowy: Nazwa banku. Nr konta osobistego Data ostatniego zarejestrowania bezrobotnego w PUP.... 1

2 II. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej wg PKD z 2007r. Branża: produkcyjna handlowa usługowa inna 2. Kwota wnioskowanych środków (w zł). 3. Czy posiada Pan/Pani stan zadłużenia: NIE TAK Jeżeli TAK, należy podać z jakiego tytułu, forma zabezpieczenia i warunki spłaty Czy prowadził Pan/Pani działalność gospodarczą? NIE TAK Jeżeli TAK, proszę podać w jakich latach, profil działania Adres prowadzenia planowanej działalności: 1) siedziba ) miejsce wykonywania działalności: a) u klienta b) stacjonarne, adres Forma użytkowania lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej stacjonarnie, wskazana w pkt 5.2.b. (np. umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy, akt własności) Forma prawna działalności gospodarczej: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą inna forma prawna, jaka. 8. Krótki opis przedsięwzięcia, produktu lub usługi:..... III. KWALIFIKACJE WNIOSKODAWCY 1. Wykształcenie. 2. Zawód wyuczony Zawody wykonywane.. 4.Dodatkowe uprawnienia

3 IV. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI 1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności oraz specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych środków L.p. Wyszczególnienie Źródła finansowania wydatków w złotych wydatków Środki własne Środki Funduszu Pracy Inne* RAZEM RAZEM *) wymienić jakie Przewidywany termin zakupów wyszczególnionych w pkt 1 (podać rok, miesiąc lub kwartał) 3. Stan przygotowania do uruchomienia działalności gospodarczej. Należy podać posiadane maszyny, urządzenia, środki transportu itp. oraz podać ich wartość. 3

4 4. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej L.p WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY B KOSZTY w tym: Zakup towaru/surowca Wynagrodzenie pracowników Narzuty na wynagrodzenia pracowników Amortyzacja Pozyskania lokalu wg umowy najmu lub podatek od nieruchomości w przypadku własnego lokalu Koszty transportu Opłaty eksploatacyjne (światło, woda, C.O) Ubezpieczenie Inne koszty np. reklama, telefon, poczta RAZEM KOSZTY: PRZEWIDYWANE EFEKTY (w zł) MIESIĘCZNE ROCZNE C D E F ZYSK BRUTTO (A-B) Składka na ubezpieczenie społeczne (składka społeczna) Podatek dochodowy ZYSK NETTO (C-D-E) V. PROPONOWANE FORMY ZABEZPIECZENIA Właściwe zaznaczyć: X weksel z poręczeniem wekslowym (aval): 1. Imię i nazwisko poręczyciela:... Adres zamieszkania:.. Nr PESEL:. Miejsce zatrudnienia:.... Średni dochód miesięczny brutto z 3 m-cy:. Stan cywilny.. 2. Imię i nazwisko poręczyciela:... Adres zamieszkania:. Nr PESEL: Miejsce zatrudnienia:..... Średni dochód miesięczny brutto z 3 m-cy:..... Stan cywilny.. zastaw na prawach lub rzeczach, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego. 4

5 VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY Oświadczam, że w dniu złożenia wniosku: 1. nie korzystałem / korzystałem* z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2. Właściwe zaznaczyć X: - nie uzyskałem pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku, lub - uzyskałem pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku w wysokości (należy podać kwotę w euro):. ; 3. nie prowadziłem / prowadziłem* działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4. zobowiązuję się / nie zobowiązuję się* do wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem; 5. nie podejmę / podejmę* zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 6. nie byłem / byłem* karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny; 7. rezygnuję / nie rezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 8. nie złożyłem / złożyłem* wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty / urzędu pracy/; 9. nie odmówiłem / odmówiłem* w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; 10. planowana przez mnie działalność nie będzie / będzie* kontynuacją działalności prowadzonej przez bliskiego członka rodziny; 11. wyszczególnione przez mnie zakupy planowane do sfinansowania z dotacji w ramach umowy kupna sprzedaży nie będą / będą* pochodziły od bliskiego członka rodziny; 12. nie posiadam / posiadam* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 13. zapoznałem/-łam się z kryteriami przyznawania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP dla PT * niewłaściwe wykreślić Pouczony o odpowiedzialności karnej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), za składanie fałszywych dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń, stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wniosku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zadań Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) /data/.. /podpis wnioskodawcy/ 5

6 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 1. Dokument potwierdzający miejsce prowadzenia działalności stacjonarnej zgodnie z częścią II wniosku pkt 6, odpowiednio: - aktu własności lokalu, - umowa użyczenia lokalu, - umowa najmu lokalu, - umowy dzierżawy itp. UWAGA: Na etapie złożenia wniosku dokumentem wystarczającym na potwierdzenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest wstępna zgoda właściciela nieruchomości. 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia wnioskowanego rodzaju działalności (tj. świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkół, szkoleń, kursów itp.) 3. Kserokopie dowodów osobistych wnioskodawcy, małżonka wnioskodawcy. 4. w przypadku, gdy wnioskodawca lub poręczyciel jest wdowcem, rozwodnikiem lub osobą pozostającą w ustawowej rozdzielności majątkowej należy dostarczyć również odpowiednio: - akt zgonu, - akt rozwodu, - wypis aktu notarialnego wyłączającego wspólność ustawową (majątkową). 5. Dokumenty, które należy przedstawić w przypadku wyboru formy zabezpieczenia jaką jest weksel z poręczeniem wekslowym (awal): 5.1 Kserokopie dowodów osobistych poręczycieli i współmałżonków poręczycieli 5.2 Dokumenty potwierdzające dochody brutto poręczycieli: osoba pozostająca w zatrudnieniu - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (oryginał), emeryt / rencista posiadający stałe źródło dochodu - aktualna decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, - potwierdzenie otrzymania świadczenia za ostatni miesiąc (np. odcinek od emerytury/renty, wyciąg bankowy), osoba prowadząca działalność rolniczą - zaświadczenie o dochodowości z urzędu Gminy za ostatni rok (oryginał), osoba prowadząca działalność gospodarczą - wpis do ewidencji działalności gospodarczej (lub KRS), - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, - dokument potwierdzający uzyskanie dochodu za ostatni rok (np. PIT-36, zaświadczanie z US o wysokości osiągniętego dochodu - oryginał) - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu skałek z ZUS (oryginał), - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US (oryginał). 5.3 Oświadczenie poręczyciela, iż nie poręcza w tut. Urzędzie żadnych zobowiązań w ramach umów cywilnoprawnych (dotacje, refundacje), które nie wygasły 6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia jaką jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika należy przedstawić: 9.1 oświadczenie majątkowe wraz z podaniem danych majątku (np. nr księgi wieczystej, wartość majątku) 9.2 dokument potwierdzający własność składnika majątku, np. akt własności. 7. W przypadku, gdy wnioskodawca posiada stały adres zamieszkania poza Powiatem Toruńskim należy przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym lub miejscu pobytu wnioskodawcy w Powiecie Toruńskim (oryginał). 8. W przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku należy przedstawić zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis. 9. Kserokopia prawa jazdy w przypadku ubiegania się o zakup samochodu. 10. Inne dokumenty i informacje niezbędne do oceny wniosku - na żądanie pracownika PUP Dokumenty należy przedstawić w kserokopii (oryginały do wglądu) 6

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard Szczeciński Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

... nr rejestracyjny wniosku

... nr rejestracyjny wniosku ... miejscowość, data... nr rejestracyjny wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej ... imię i nazwisko wnioskodawcy Grójec, dnia.... adres zamieszkania, kod pocztowy. W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KROŚNIEŃSKI za pośrednictwem PUP w Krośnie Odrzańskim

STAROSTA KROŚNIEŃSKI za pośrednictwem PUP w Krośnie Odrzańskim . / imię i nazwisko /. / adres /. /nr telefonu/. /adres e-mail/ Nr akt... Data wpływu... STAROSTA KROŚNIEŃSKI za pośrednictwem PUP w Krośnie Odrzańskim WNIOSEK osoby bezrobotnej o przyznanie jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze wniosków/ Bezrobotny,

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zakładowa 4 62-510 Konin tel. (063) 243-03-66, fax. (063) 243-02-77 www.republika.pl/pup_konin...... miejscowość, data nr ewidencyjny (wypełnia PUP) W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR-6310-.../20./. 2. Data rejestracji r. 3. Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu (data wpływu wniosku do PUP) WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: art. 46 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DGP-D-1(1) P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W L E G N I C Y ul. A n d e r s a 2, 59-220 L e g n i c a ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: Data wpływu: Wpisano do rejestru wniosków pod nr: WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl (OR-020/1/15) WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo