Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax Dzierzgoń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy Jeremie Województwa Pomorskiego 1 Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 1. Fundusz Pożyczkowy Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna 2. Zarząd Zarząd Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. 3. Komisja Kwalifikacyjna organ opiniodawczy Zarządu w kwestiach dotyczących udzielanych pożyczek 4. Wnioskodawca podmiot prowadzący / podejmujący działalność gospodarczą i składający wniosek o pożyczkę do Funduszu Pożyczkowego 5. Pożyczka pożyczka przeznaczona na cele, o których mowa w 4 Regulaminu, udzielana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie pożyczki do której zastosowanie mają także przepisy art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm); 6. Pożyczkobiorca podmiot o którym mowa w 3 oraz któremu Fundusz Pożyczkowy udzielił pożyczki; 7. MŚP należy przez to rozumieć mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające przesłanki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu; 8. Start up oznacza MŚP, w tym w szczególności osobę bezrobotną lub absolwenta szkoły wyższej, w przypadku którego od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia udzielenia wsparcia upłynęło nie więcej niż 24 miesiące. 9. Regulamin Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w Dzierzgoniu w ramach inicjatywy Jeremie dla Województwa Pomorskiego 2 1. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek na podstawie zawieranej z Pożyczkobiorcą umowy pożyczki zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także stosowanie do przepisów regulujących inicjatywę Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).

2 2. Warunki Pożyczki, które nie zostały określone w Regulaminie określa umowa pożyczki. 3. Regulamin przed podpisaniem umowy pożyczki przedkładany jest Pożyczkobiorcy, który składa stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień. POŻYCZKOBIORCY 3 1. O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorstwami zagrożonymi w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z r.); b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; c) są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego; e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania m.in. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis; 2. O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, z tym że umowa pożyczki może być zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez te osoby działalności gospodarczej i jej podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po dostarczeniu stosownych dokumentów do Funduszu Pożyczkowego. ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 4 Pożyczka musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego, w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych; b) tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu związane bezpośrednio z celem przedsięwzięcia; e) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

3 5 Pożyczka nie może być przeznaczona na: a) cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy, b) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, c) na spłatę pożyczek oraz spłatę zobowiązań publiczno prawnych, d) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego Warunkiem udzielenia pożyczki jest: a) posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności do spłaty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami, w terminach określonych w umowie pożyczki oraz przedstawienie należytego zabezpieczenia spłaty w/w kwot; b) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; c) nie posiadanie zaległości w opłacaniu podatków wobec Skarbu Państwa oraz składek do ZUS. 2. Minimalna wartość Pożyczki wynosi ,00 zł i nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym maksymalne zaangażowanie Funduszu Pożyczkowego na rzecz tego samego Pożyczkobiorcy nie może przekroczyć ,00 zł i nie będzie przekraczać 5% przyznanego Funduszowi Pożyczkowemu Limitu Pożyczki Globalnej. 3. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty uruchomienia pożyczki. Okres ten obejmuje także karencję (o ile zostanie przyznana) spłaty kapitału, nie dłuższą jednak niż 6 miesięcy. 4. Pożyczka udzielna jest pod warunkiem zapewnienia przez Pożyczkobiorcę, nie spełniającego definicji Start-up środków własnych w wysokości minimum 10% wartości inwestycji w postaci: a) gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy; b) faktur, rachunków, umów sprzedaży kosztów i wydatków bezpośrednio związanych z finansowanym przedsięwzięciem wraz z dowodami zapłaty; c) składników majątku własnego Pożyczkobiorcy bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. 5. Środki własne Pożyczkobiorca powinien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem Pożyczki. W uzasadnionych przypadkach środki własne Pożyczkobiorca może angażować wraz z poszczególnymi transzami Pożyczki. 6. Nakłady inwestycyjne określa się w cenach netto bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto.

4 7. Kwota Pożyczki może być wypłacona jednorazowo lub w transzach. 8. Pożyczka udzielana jest w walucie polskiej. 9. Za udzielenie pożyczki Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat i prowizji. 10.Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty Podstawową formą zabezpieczenia Pożyczki jest weksel własny Pożyczkobiorcy in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo: a) poręczenie wekslowe b) poręczenie wg prawa cywilnego, tym poręczenie krajowych instytucji c) hipoteka d) sądowy zastaw rejestrowy e) blokada środków na rachunku bankowym f) przelew wierzytelności g) ubezpieczenie pożyczki h) gwarancja bankowa i) akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc j) inne 2. Wymienione w ust. 1 zabezpieczenia będą mogły być stosowane łącznie. 3. W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda jego współmałżonka na zawarcie umowy pożyczki. 4. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą. 5. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczenia ponosi Pożyczkobiorca. 6. Fundusz Pożyczkowy zastrzega sobie prawo oceny przedstawionych form zabezpieczenia i ustalenia ich realnej wartości oraz jej weryfikacji w trakcie trwania umowy pożyczki. 7. Fundusz Pożyczkowy może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji Umowy pożyczki, w przypadku gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub występuje zagrożenie zmniejszenia się ich wartości. 8. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia Pożyczki może być dokonana na wniosek Pożyczkobiorcy jedynie za zgodą Funduszu Pożyczkowego i pod warunkiem, że nie zostanie zagrożona spłata Pożyczki wraz z odsetkami. 9. Zabezpieczenie Pożyczki będzie zwolnione po całkowitym rozliczeniu zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej Pożyczki.

5 8 1. Pożyczki udzielane przez Fundusz są oprocentowane. Oprocentowanie ustalone jest w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej obowiązującej przez cały okres spłaty Pożyczki. 2. Fundusz Pożyczkowy udziela Pożyczek: a) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami pomocy de minimis określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2001, nr 245, poz.1461), b) na warunkach rynkowych. 3. Wysokość oprocentowania pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych nie może być niższa niż stopa referencyjna, obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z r., str.6), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. 4. Pożyczka udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowana jest poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z r., str.6) i będzie stanowiła dla przedsiębiorcy pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 5. Pomoc de minimis może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowanych, spełniających kryteria kwalifikowalności wydatków, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 6. Pożyczki udzielane na zasadach pomocy de minimis nie mogą być udzielone: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; b) na działalność w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; c) na działalność w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w przypadku: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub całości producentom surowców;

6 d) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; e) na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; f) na działalność w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego; g) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; h) podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji; i) podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro. 7.Wartość pomocy o której mowa w ust. 4 obliczana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. nr 194, poz z późn.zm). 8. Odsetki od udzielonej pożyczki są naliczane w dniu jej wypłaty. Podstawą naliczenia odsetek za cały okres jest wartość udzielonej pożyczki. Naliczone odsetki płatne będą w miesięcznych ratach przez okres trwania umowy pożyczki, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie spłat, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki. 9. Od niespłaconej pożyczki w terminie określonym w umowie lub określonym przez Fundusz Pożyczkowy w odrębnym wezwaniu pobiera się odsetki od przeterminowanych należności równe czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 9 1. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami.

7 2. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki dostępny jest w siedzibie Funduszu Pożyczkowego, jego placówkach, na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego oraz współpracujących ośrodkach. 3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa dokumenty i informacje niezbędne do dokonania analizy przedsięwzięcia oraz analizy finansowo ekonomicznej przedsiębiorstwa, w okresie na który ma być udzielona Pożyczka. 4. Zakres koniecznych informacji i dokumentacji uzależniony jest od rodzaju i wysokości pożyczki oraz proponowanego zabezpieczenia. Fundusz Pożyczkowy może zażądać dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości i rzetelności przedstawianych przez Wnioskodawcę kalkulacji ekonomicznej przedsięwzięcia lub przedmiotu zabezpieczenia oraz opinii niezależnych ekspertów na koszt i za zgodą Wnioskodawcy. 5. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 6. Wniosek o udzielenie pożyczki podlega rejestracji w ewidencji wniosków. 7. Wniosek wraz z przedłożoną przez Wnioskodawcę dokumentacją podlega analizie pod kątem: a) zgodności formalno prawnej z wymogami określonymi w Regulaminie; b) oceny kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym weryfikacja zobowiązań finansowych; c) stanu przygotowań przedsiębiorstwa do realizacji inwestycji; d) określenia stopnia ryzyka niespłacenia Pożyczki; e) oceny proponowanych zabezpieczeń; ORGANY DECYZYJNE I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Organem odpowiedzialnym za realizację działalności pożyczkowej przez Fundusz Pożyczkowy jest Zarząd, działający na podstawie Umowy Spółki, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Organem opiniodawczym w kwestiach dot. udzielania Pożyczek jest Komisja Kwalifikacyjna, która wydaje opinię: a) udzielenia Pożyczki w kwocie i na warunkach określonych przez Wnioskodawcę; b) udzielenia Pożyczki w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż określone we wniosku; c) udzielenia Pożyczki pod pewnymi warunkami; d) odłożenie decyzji o udzieleniu/odmowie udzielenia Pożyczki do czasu uzyskania dodatkowych informacji; e) odmowy udzielenia Pożyczki (odrzucenie wniosku); 3. Udzielenie bądź odmowa udzielenia Pożyczki następuje w drodze decyzji Zarządu. 11

8 1. W celu rozpoczęcia procedury udzielania Pożyczki, Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami w siedzibie Funduszu Pożyczkowego lub w jego placówce. 2. Złożony wniosek podlega analizie pod kątem zgodności formalno prawnej oraz finansowej (ilościowej). 3. W momencie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie Funduszowi Pożyczkowemu wszelkich informacji i dokumentów pozostających w związku ze złożonym wnioskiem, w tym ksiąg handlowych, jak i udostępniania ich w trakcie obowiązywania umowy pożyczki. Ponadto wyraża zgodę na zasięganie przez Fundusz Pożyczkowy opinii o Pożyczkobiorcy w wywiadach gospodarczych i jednostkach współpracujących z Pożyczkobiorcą i wykonanie wizytacji przez pracowników Funduszu Pożyczkowego w swojej siedzibie, jak i w miejscach wykonywania działalności gospodarczej Wniosek, który przejdzie etap weryfikacji formalno prawnej oraz finansowej (ilościowej) zostaje skierowany do Komisji Kwalifikacyjnej. 2. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia swoją opinię Zarządowi, który na tej podstawie wydaje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Pożyczki. 3. Opinia Komisji Kwalifikacyjnej przyjmująca opcję odmowy udzielenia Pożyczki jest wiążąca dla Zarządu. 4. Decyzja Zarządu w sprawie udzielenia Pożyczki zawiera co najmniej: kwotę Pożyczki, okres na jaki Pożyczka została przyznana, oprocentowanie kwoty Pożyczki, zabezpieczenie Pożyczki. 5. Podjęcie decyzji przez Zarząd o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Pożyczki następuje w okresie 21 dni od dnia złożenia kompletnego pod względem formalno - prawnym Wniosku. 6. O decyzji Zarządu Wnioskodawca zostaje niezwłocznie poinformowany. Informacja o odmowie udzielenia Pożyczki ma formę pisemną Udzielenie Pożyczki następuje na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Funduszem Pożyczkowym reprezentowanym przez Zarząd a Pożyczkobiorcą. 2. Umowę pożyczki sporządza się w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 3. Umowa pożyczki powinna zostać zawarta w ciągu 21 dni od daty podjęcia decyzji przez Zarząd Pożyczka wypłacana jest na podstawie dyspozycji wydanej przez Fundusz Pożyczkowy do banku prowadzącego rachunek Funduszu Pożyczkowego, w terminie określonym w umowie pożyczki.

9 2. W zależności od treści umowy pożyczki, Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo w całości lub w transzach na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę. 3. Warunkiem wypłaty Pożyczki jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty Pożyczki. 4. Fundusz Pożyczkowy odstępuje od umowy pożyczki i odmawia uruchomienia środków, jeśli przed przekazaniem pożyczki: a) ogłoszono upadłość Pożyczkobiorcy; b) wszczęto postępowanie naprawcze Pożyczkobiorcy; c) ogłoszono likwidację Pożyczkobiorcy; d) znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa i ekonomiczna Pożyczkobiorcy; e) Fundusz Pożyczkowy uzyskał informację mające negatywne znaczenie dla oceny wiarygodności Pożyczkobiorcy oraz ryzyka spłaty pożyczki Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki; b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze stron, na warunkach określonych w umowie pożyczki. 2. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwoty należnej wierzytelności na rachunku bankowym Funduszu Pożyczkowego. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania 100% kwoty pożyczki w formie m.in. faktur, rachunków, umów sprzedaży, w terminie 3 miesięcy od daty wypłaty Pożyczki. 4. W związku z udzieleniem Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: a) wykorzystania przyznanej Pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; b) umożliwienia Funduszowi kontroli sposobu wykorzystania Pożyczki przez dostarczenie na jego żądanie odpowiednich dokumentów i złożenia wyjaśnień; c) umożliwienia Funduszowi Pożyczkowemu oceny przedsiębiorstwa w jego siedzibie i w miejscach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; d) niezwłocznego powiadomienia Funduszu Pożyczkowego o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy. 16 W przypadku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków Umowy pożyczki lub gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym poprawy Zarząd podejmuje decyzje o: a) wstrzymaniu dalszego przekazywania środków (płatność w transzach) b) postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty.

10 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI I WINDYKACJA Fundusz Pożyczkowy może rozwiązać umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądać niezwłocznej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami zaległymi i bieżącymi, a także wykorzystać zabezpieczenia Pożyczki w następujących przypadkach: a) Pożyczkobiorca lub którykolwiek z Poręczycieli naruszył postanowienia umowy pożyczki lub Regulaminu; b) zaniechania spłat rat Pożyczki wraz z odsetkami lub niewypłacalności Pożyczkobiorcy; c) Pożyczkobiorca lub którykolwiek z poręczycieli w związku z umową pożyczki złożył nieprawdziwe oświadczenia, przedstawił nieprawdziwe dokumenty, udzielił nieważnych gwarancji albo zabezpieczeń; d) Pożyczka jest wykorzystywana niezgodnie z celem, na jaki została udzielona; e) stwierdzono znaczne obniżenie się realnej wartości przyjętych zabezpieczeń i brak jest możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia Pożyczki; f) bez zgody Funduszu Pożyczkowego dokonano sprzedaży majątku, będącego zabezpieczeniem Pożyczki; g) postępowanie Pożyczkobiorcy uniemożliwia sprawowanie przez Fundusz Pożyczkowy czynności kontrolnych i monitorujących, oraz ocenę bieżącej sytuacji majątkowej firmy Pożyczkobiorcy, wystąpią inne okoliczności naruszające zapisy umowy pożyczki. 2. Rozwiązanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym w myśl ust. 1 będzie dokonane na piśmie listem poleconym, wysłanym do Pożyczkobiorcy/Poręczycieli na adres podany w Umowie Pożyczek i będzie skutkować natychmiastową wymagalnością wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej Pożyczki Od niespłaconej pożyczki w terminie określonym w umowie lub określonym przez Fundusz Pożyczkowy w odrębnym wezwaniu pobiera się odsetki od przeterminowanych należności równe czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym. 2. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 1 do Pożyczkobiorcy zostaje wysłane upomnienie/monit listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni, Fundusz Pożyczkowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysyła do Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty. 3. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty Fundusz Pożyczkowy wysyła do Pożyczkobiorcy wypowiedzenie umowy wraz z ostatecznym wezwaniem do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Nieodnotowanie wpłaty na rachunku bankowym Funduszu Pożyczkowego, we wskazanym w ostatecznym

11 wezwaniu do zapłaty terminie powoduje wszczęcie procedury windykacyjnej, w tym dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. 4. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną Pożyczką, a także środki odzyskane w wyniku działań egzekucyjnych pokrywają kolejno: a) koszty sądowe, koszty postępowania procesowego, koszty egzekucyjne oraz wszelkie koszty związane z procedurą windykacyjną Pożyczki; b) odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; c) odsetki karne; d) odsetki umowne; e) niespłaconą część kapitału Pożyczki. 5. Fundusz może zlecać działania windykacyjne kancelariom prawniczym i podmiotom specjalizującym się w dochodzeniu i odzyskiwaniu należności zgodnie z przepisami prawa. 6. Koszty wezwań do zapłaty pokrywa Pożyczkobiorca, zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Zarząd. RESTRUKTURYZACJA POŻYCZKI Fundusz Pożyczkowy dopuszcza możliwość restrukturyzacji Pożyczki. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty części Pożyczki, spłata pozostałej części może zostać przedłużona na okres nieprzekraczający 60 miesięcy łącznego okresu pożyczkowego. 3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki, a została ona udzielona na okres krótszy niż 60 miesięcy, okres pożyczkowy może zostać przedłużony do 60 miesięcy licząc od daty udzielenia Pożyczki 4. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca Pożyczki, a Pożyczka została udzielona na okres 60 miesięcy, może zostać dokonana zmiana wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. 5. Warunkiem restrukturyzacji Pożyczki jest przedstawienie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty Pożyczki. 6. Ustalone w wyniku restrukturyzacji zmiany umowy pożyczki zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna, a Zarząd zawiera z Pożyczkobiorcą stosowny aneks do umowy pożyczki. ROZLICZENIE POŻYCZKI Ostateczne rozliczenie Pożyczki następuje po uregulowaniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich płatności wynikających z umowy pożyczki, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ewentualnych późniejszych aneksach do umowy pożyczki. 2. W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

12 3. W przypadku nadpłaty Fundusz zwróci różnicę Pożyczkobiorcy na jego rachunek bankowy w terminie do 90 dni od momentu spłaty całości zobowiązania wobec Funduszu. 4. W drodze aneksu możliwe jest ustalenie między stronami terminu wcześniejszej spłaty Pożyczki. W takim przypadku nastąpi jednorazowa spłata całości niespłaconego kapitału oraz anulowanie części odsetkowej rat kolejnych okresów. 5. Wystawiony na zabezpieczenie Pożyczki weksel jest zwracany Pożyczkobiorcy za pokwitowaniem, niezwłocznie po wykonaniu wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczek. W przypadku nieodebrania weksla w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty spłaty całości Pożyczki, Pożyczkodawca bez dodatkowego powiadomienia, zniszczy komisyjnie Weksel wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Protokoły z komisyjnego zniszczenia weksli przechowywane są w siedzibie Funduszu przez okres 5 lat. ZOBOWIĄZANIA POŻYCZKOBIORCY ORAZ PORĘCZYCIELI Pożyczkobiorca oraz każdy z poręczycieli są zobowiązani do: a) niezaciągania w okresie obowiązywania umowy pożyczki, bez uprzedniej zgody Funduszu Pożyczkowego, żadnych innych Pożyczek ani kredytów, do nieudzielania poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji spłat Pożyczki przez osoby trzecie w zakresie przekraczającym zwykły zarząd majątkiem oraz do nieobciążania swojego majątku; b) udzielania prawdziwych, wyczerpujących i terminowych wyjaśnień i udostępniania wszelkich żądanych przez Pożyczkodawcę dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu Pożyczki lub sytuacji Pożyczkobiorcy i poręczycieli. Udzielenie odpowiedzi lub przedłożenie dokumentów żądanych przez Fundusz Pożyczkowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty zażądania udzielenia informacji bądź przedłożenia dokumentów; c) terminowej zapłaty wszelkich podatków, składek ZUS i innych obciążeń publicznoprawnych; d) informowania Funduszu Pożyczkowego o: - zmianie nazwy; - zmianie siedziby lub numeru telefonu; - zmianie nazwiska ( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ); - zmianie miejsca zamieszkania (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); - zmianie miejsca pracy (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); - zmianach dotyczących posiadanego dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); - wszelkich zmianach powodujących zmianę stanu prawnego (w tym formy prawnej) prowadzonej działalności gospodarczej, - zmianach dotyczących okoliczności mających wpływ na ocenę zdolności kredytowej, - obniżeniu realnej wartości któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń, - wszelkich działaniach i zdarzeniach powodujących zmianę stanu prawnego i technicznego przedmiotów stanowiących zabezpieczenie rzeczowe Pożyczki.

13 e) natychmiastowego powiadamiania Funduszu Pożyczkowego o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na ich zdolność do całkowitej i terminowej spłaty Pożyczki, a w szczególności o istotnym pogorszeniu się ich stanu majątkowego; f) złożenia oświadczenia, że jest świadom tego, iż część środków przekazanych mu w formie Pożyczki ma charakter środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; g) do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedsięwzięciem, na który udzielono Pożyczki, przez okres wskazany w umowie pożyczki; h) Pożyczkobiorca zobowiązuje się poddać kontroli Funduszu Pożyczkowego, Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej, Menadżera lub innych uprawnionych podmiotów; i) Pożyczkobiorca oraz osoby reprezentujące Pożyczkobiorcę niniejszym wyrażają zgodę na przetwarzanie wszelkich dotyczących go danych osobowych przez Fundusz Pożyczkowy, w związku z realizacją umowy pożyczki. Podmiotami przetwarzającymi te dane mogą być Pożyczkodawca, Menadżer, Instytucja Zarządzająca, Komisja Europejska lub inny uprawniony lub wskazany przez powyższe instytucje podmiot. MONITOROWANIE PŁATNOŚCI Pracownicy Funduszu Pożyczkowego na bieżąco monitorują terminowość spłat udzielonych pożyczek i odsetek w celu prawidłowego zarządzania środkami Funduszu Pożyczkowego i zapobiegania nie spłacaniu zaciągniętych pożyczek. 2. Na koniec każdego miesiąca sporządzany jest raport dotyczący stanu udzielonych Pożyczek, który przedstawiany jest Zarządowi. PROWADZENIE DOKUMENTACJI POŻYCZKOWEJ 23 Fundusz Pożyczkowy prowadzi: a) dla każdej Pożyczki odrębną dokumentację zawierająca wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, wypłat i spłat Pożyczki, zabezpieczenia oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia; b) ewidencję udzielonych Pożyczek; c) ewidencję przyjętych wniosków o udzielenie pożyczki; d) archiwizację wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością Funduszu Pożyczkowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 24

14 1. W przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień umowy pożyczki i Regulaminu, postanowienia umowy pożyczki mają pierwszeństwo. 2. W sprawach nieuregulowanych umową pożyczki lub Regulaminem decyzję podejmuje Zarząd. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z umowy pożyczki zawartej z Funduszem Pożyczkowym jest sąd właściwy dla siedziby Funduszu Pożyczkowego.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKOBIORCY. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

POŻYCZKOBIORCY. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach Działania 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ PROGRAMU MIKROFINANSOWANIA DOFINANSOWANEGO Z INICJATYWY JEREMIE POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SP. Z O.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ PROGRAMU MIKROFINANSOWANIA DOFINANSOWANEGO Z INICJATYWY JEREMIE POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SP. Z O. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

"Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są"

Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są "Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są" Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Wolsztyn, 11.12.2013r WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW)

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki.

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP I STANDARD 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy ul. Mieszka I 1, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 01/08/2015 z dnia 13.08.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 ustalony przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, dnia 18 października 2010 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.1/2013/FPJWM UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość],

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. Wersja 8 obowiązująca od 20.09.2006 (zmiana 16) Załącznik B: regulamin Funduszu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK RAZ, DWA, TRZY START, START 200 oraz RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela mikroprzedsiębiorcom oraz małym i

Bardziej szczegółowo

Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu

Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu Podział Tortu pożyczkowego JEREMIE w Wielkopolsce Ile pożyczek JEREMIE i w jakich kwotach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo